MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 iulie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

949. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

950. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

951. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

871. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

890. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

902. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

67. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.339.– Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale “R&R Global Broker de Asigurare“ – S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea în rezervă Milescu Gheorghe Emil se înaintează în gradul de general maior cu două stele în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 949.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele în rezervă Carpen Vasile Petre se înaintează în gradul de general locotenent cu trei stele în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 950.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 105 din 1 iunie 2006,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele în rezervă Adomnichi Vasile Vasile se înaintează în gradul de general locotenent cu trei stele în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 951.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 si 597 bis din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 871.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1 – (1) Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, a satelor apartinătoare oraselor, precum si a celor din zonele periurbane ale oraselor si municipiilor se realizează prin lucrările aferente cuprinse în programul prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, denumit în continuare Program.“

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma spatiu rural se întelege sate, sate apartinătoare oraselor, precum si zone periurbane apartinătoare oraselor si municipiilor.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iulie 2006.

Nr. 890.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul proiectelor de acte normative elaborate ca urmare a aprobării unui document de politici publice, instrumentele de prezentare si motivare vor include în mod obligatoriu mentiuni referitoare la îndeplinirea procedurii prevăzute de Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Proiectul de act normativ elaborat de autoritătile publice competente se transmite concomitent, în copie, spre consultare, autoritătilor publice interesate în aplicarea acestuia, în functie de obiectul reglementării, precum si ministrului de stat coordonator, numai după însusirea acestuia, prin semnarea instrumentului de motivare, de conducătorul autoritătii publice initiatoare.

(2) Autoritătile publice interesate în aplicarea acestuia si ministrii de stat analizează si comunică initiatorului eventualele observatii si propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen.

(3) Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză si Ministerului Integrării Europene, însotite de tabelul de concordantă între actul comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ care îl transpune.

(4) În această etapă de consultare proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului Justitiei decât în situatia în care acesta are calitatea de minister coinitiator.

Pentru obtinerea avizului din punctul de vedere al legalitătii, proiectul de act normativ se transmite Ministerului Justitiei în conditiile art. 8 alin. (6).“

3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) După definitivare, originalul proiectului de act normativ, însotit de instrumentul de prezentare si motivare, refăcut conform modificărilor operate, se transmite succesiv, spre avizare, de către initiator ministrilor de stat, după caz, precum si autoritătilor publice prevăzute la alin. (2).

Ministrul de stat va dispune asupra categoriilor de proiecte de acte normative care îi vor fi transmise, în mod obligatoriu, spre avizare.“

4. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 45 de zile de la data emiterii.”

5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În situatia în care proiectele de acte normative contin modificări si/sau completări ale actelor normative în vigoare, initiatorul are obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului un tabel comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare si reglementarea propusă.

Proiectele de acte normative se înscriu pe agenda de lucru a Guvernului numai dacă îndeplinesc această cerintă.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 902.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 47 din Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, în sedinta din data de 13 iulie 2006,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 11/2006 privind securitizarea creantelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro ).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Dorina Teodora Mihăilescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 67


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale “R&R Global Broker de Asigurare“ – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iunie 2006 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale “R&R Global Broker de Asigurare“ – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială “R&R Global Broker de Asigurare“ – S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 19, ap. 1, sectorul 2, număr de ordine în registrul comertului J40/12852/21.07.2005, cod unic de înregistrare 17804395, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, sub rezerva prezentării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a cazierului judiciar valabil si în original al domnului Micha Reinstein, asociat majoritar al societătii.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 114.339.