MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 604       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iulie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 464 din 6 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 481 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372 si art. 3731 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 484 din 8 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.262/C. – Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea structurii organizatorice a Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. – Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

55. – Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2006 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464

din 6 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minibus“ – S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 6.432/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosarul cauzei autorul exceptiei a depus o cerere de amânare în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare, considerând că nu sunt îndeplinite conditiile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Curtea respinge cererea de amânare, apreciind că nu sunt îndeplinite conditiile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens arată că prin dispozitiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 legiuitorul a urmărit respectarea principiului ocrotirii interesului public, fără a avea în vedere avantajarea unei părti a contractului administrativ. Totodată, apreciază că suspendarea de drept a actului administrativ nu este posibilă, instanta judecătorească urmând să aprecieze de la caz la caz, pe baza situatiei de fapt si de drept din spetă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 ianuarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.432/2005, Tribunalul Iasi – Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minibus“ – S.R.L. din Iasi într-o actiune în contencios administrativ având ca obiect constatarea nulitătii actului administrativ prin care s-a reziliat unilateral contractul de concesiune încheiat între autorul exceptiei si Consiliul Local Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că textele de lege criticate aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 21 si 52. În acest sens arată că dispozitiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 aduc atingere prevederilor art. 16 si 52 din Constitutie, deoarece au semnificatia “recunoasterii prin lege a subordonării interesului uneia dintre părti fată de interesele celeilalte părti“, înfrângând “principiul egalitătii în drepturi a părtilor, plasând autoritatea publică – ca exponent al interesului public – pe o pozitie procesuală preferentială“. Totodată, art. 15 din Legea nr. 554/2004 aduce atingere prevederilor art. 16 si 21 din Constitutie, întrucât ar trebui să prevadă suspendarea de drept a actului administrativ, însă, în conditiile în care “suspendarea executării actului administrativ este lăsată la aprecierea judecătorului, există riscul erorii sau al abuzului, situatie în care se creează o stare de pericol pentru persoana vătămată în ce priveste protectia recunoscută prin dispozitiile constitutionale ale accesului liber la justitie si a unui proces echitabil.“ De altfel, apreciază autorul exceptiei, “dispozitiile art. 15 din Legea nr. 554/2004 se dovedesc a fi discriminatorii în raport de dispozitiile art. 3 [din acelasi act normativ] prin care se recunoaste în favoarea unor subiecte de drept beneficiul suspendării de drept a actelor administrative“.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că se aplică “în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei legale“ si nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează desfăsurarea unui proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (3) si ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, dispozitii conform cărora:

– Art. 8 alin. (3): “[...] La solutionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după care principiul libertătii contractuale este subordonat principiului prioritătii interesului public.“;

– Art. 15 – “(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant si prin cererea adresată instantei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu actiunea principală sau printr-o actiune separată, până la solutionarea actiunii în fond.

(2) Dispozitiile alin. (2) si (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.“

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16, 21 si 52. În realitate, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, autorul acesteia se referă la textele constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum si ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

I. Critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 constă, în esentă, în sustinerea că irecunoasterea prin lege a subordonării interesului uneia dintre părti fată de interesele celeilalte părti“ înfrânge îprincipiul egalitătii în drepturi a părtilor, plasând autoritatea publică – ca exponent al interesului public – pe o pozitie procesuală preferentială“ si aduce atingere dreptului persoanei vătămate de a ataca actul administrativ ce îi lezează interesele.

Curtea constată că, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, instanta de contencios administrativ este competentă să solutioneze “litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum si orice litigii legate de aplicarea si executarea contractului administrativ“. Alin. (3) al aceluiasi articol se referă numai la această din urmă categorie de litigii, la a căror solutionare trebuie avută în vedere regula potrivit căreia “principiul libertătii contractuale este subordonat principiului prioritătii interesului public“.

Regula instituită prin textul de lege criticat nu are însă semnificatia plasării autoritătii publice pe o pozitie procesuală preferentială, deoarece nu calitatea părtii va fi avută în vedere de către instanta de judecată care solutionează litigiul, ci principiul prioritătii interesului public, a cărui definitie se regăseste în art. 2 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia “interes public – interesul care vizează ordinea de drept si democratia constitutională, garantarea drepturilor, libertătilor si îndatoririlor fundamentale ale cetătenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritătilor publice.“

Totodată, Curtea constată că prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie nu sunt incidente în cauză, întrucât acestea consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea dintre persoanele juridice si autoritătile publice.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 52 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi retinută de vreme ce, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, “Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată autoritătii publice emitente sau dacă nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanta de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale“.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, Curtea retine următoarele:

Potrivit art. 14 alin. (1) si (2) din Legea nr. 554/2004, cererea de suspendare a actului administrativ poate fi introdusă îîn cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente“, iar instanta are obligatia de a solutiona de urgentă cererea, cu citarea părtilor.

Suspendarea actelor administrative reprezintă, asadar, o situatie de exceptie, întrucât acestea se bucură de prezumtia de legalitate.

Asa fiind, nu poate fi retinută critica privind încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, deoarece părtile beneficiază de toate garantiile unui proces echitabil.

Nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât prevederile art. 15 din Legea nr. 554/2004 se aplică tuturor celor aflati în ipoteza descrisă de norma legală criticată.

Exceptia prevăzută la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea de drept a actelor emise de autoritătile administratiei publice locale, în situatia atacării acestora de către prefect, si a actelor autoritătilor publice centrale si locale prin care se încalcă legislatia privind functia publică, în situatia atacării acestora de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, este instituită în considerarea efectelor pe care astfel de acte le-ar putea produce.

Art. 15 din Legea nr. 554/2004 nu prevede un tratament discriminatoriu în ceea ce priveste subiectele de drept care solicită suspendarea executării actului administrativ. Situatiile juridice diferite prevăzute de art. 3 alin. (3) si de art. 15 din Legea nr. 554/2004 au impus solutii diferite. Pe de altă parte, asa cum s-a mentionat anterior, principiul egalitătii în drepturi consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea dintre persoanele juridice si autoritătile publice.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minibus“ – S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 6.432/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 481

din 8 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372 si art. 3731 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372 si art. 3731 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Aurel Burghelea în Dosarul nr. 9.086/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 9.086/2005, Tribunalul Iasi – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372 si art. 3731 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de către Aurel Burghelea cu prilejul solutionării unui apel.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 372 si 3731 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, deoarece au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, încălcându-se astfel prevederile constitutionale care statuează că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare din România.

Tribunalul Iasi – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 372 si art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru  modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Alin. 2 al art. 3731 a fost modificat ulterior prin art. I pct. 65 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Textele de lege criticate au următoarea redactare:

Art. 372: “Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu“;

Art. 3731: “Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu dispune altfel.

Executorul judecătoresc va solicita încuviintarea executării de către instanta de executare, căreia îi va înainta, în copie, cererea creditorului urmăritor si titlul executoriu. Instanta încuviintează executarea silită prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor. Încheierea prin care presedintele instantei admite cererea de încuviintare a executării silite nu este supusă nici unei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executării silite poate fi atacată cu recurs de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

După încuviintarea cererii instanta va alcătui un dosar privind executarea, la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia“.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă, din eroare, încălcarea prevederilor art. 81 alin. (1) din Constitutie; din motivarea sa reiese însă că acesta se referă de fapt la prevederile art. 61 alin. (2) din Constitutie, conform căruia “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei sunt vădit neîntemeiate. Astfel, prin însăsi constructia constitutională (art. 115 din Legea fundamentală) s-a prevăzut ca Guvernul, în anumite conditii, să poată elabora acte normative, denumite ordonante si ordonante de urgentă, prin care să modifice, să completeze sau să abroge dispozitii cuprinse în legi, în baza delegării legislative, fără ca prin emiterea unor asemenea acte să impieteze asupra atributiilor legiuitorului. De altfel, emiterea ordonantelor de către Guvern reprezintă o practică legislativă prevăzută si în alte constitutii (spre exemplu în Italia, Spania etc.) în cadrul delegării legislative, fiind o solutie consacrată pe plan european.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372 si ale art. 3731 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Aurel Burghelea în Dosarul nr. 9.086/2005 al Tribunalului Iasi – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 484

din 8 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristinel Olteanu si Ionela Manuela Olteanu în Dosarul nr. 7.665/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 7.665/299/2005, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de către Cristinel Olteanu si Ionela Manuela Olteanu cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect un litigiu locativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă îngrădeste în mod nepermis drepturile prevăzute de art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (3), si art. 123 alin. (1) din Constitutie, deoarece permite prezenta, în camera de consiliu în care se judecă cererea de recuzare, a judecătorului împotriva căruia s-a formulat o asemenea cerere, în vreme ce părtile nu beneficiază de acelasi drept, nefiind citate. Prin aceasta, autorii exceptiei consideră că se creează o pozitie privilegiată a magistratului recuzat, fată de părtile din proces, încălcându-se egalitatea de tratament a persoanelor în fata legii.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

axaminând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, dispozitii potrivit cărora “Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), ale art. 21 alin. (3) si ale art. 123 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie si institutia prefectului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză si cu motivări asemănătoare, solutia adoptată fiind de fiecare dată aceea de respingere ca neîntemeiată (spre exemplu, Decizia nr. 38 din 19 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 21 februarie 2006). În aceste decizii Curtea a retinut că judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanta pronuntând în sedintă publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca odată cu fondul, instanta de control judiciar urmând a reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă. Totodată, Curtea a arătat că cererea de recuzare nu constituie o actiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoasterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăsurării normale a judecătii, iar nu împiedicarea accesului la justitie. Tocmai în considerarea acestui principiu constitutional, consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai odată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviintează sau se respinge abtinerea, precum si de aceea prin care se încuviintează recuzarea, care nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Cu privire la pretinsa încălcare a art. 123 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că acesta reglementează institutia prefectului, neavând, asadar, nicio legătură cu criticile formulate de autorii exceptiei împotriva modului în care este reglementată posibilitatea recuzării judecătorilor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii, solutiile si considerentele deciziilor pronuntate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristinel Olteanu si Ionela Manuela Olteanu în Dosarul nr. 7.665/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea structurii organizatorice a Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 6 alin. (4) si al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

 

Art. 1. – Începând cu data prezentului ordin, se aprobă structura organizatorică a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentată în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Structura organizatorică a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si numărul de posturi sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Administratia Natională a Penitenciarelor va lua măsuri de ducere la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 25 mai 2006.

Nr. 1.262/C.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A ADMINISTRATIEI NATIONALE A PENITENCIARELOR

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A ADMINISTRATIEI NATIONALE A PENITENCIARELOR SI NUMĂRUL DE POSTURI

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. – Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 945 din 15 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul normei va avea următorul cuprins:

“NORMĂ

privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine

2. Primul alineat al preambulului va avea următorul cuprins:

“Având în vedere prevederile art. 17, ale art. 23, ale art. 36 alin. 4, ale art. 38, ale art. 56 alin. 1 si 2, ale art. 72 alin. 1, ale art. 76, ale art. 152 alin. 1 si 2 si ale art. 155 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), ale art. 15 si ale art. 18 lit. g) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 din Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar,“.

3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Prezenta normă reglementează procedura, conditiile de autorizare si documentatia ce trebuie prezentată Băncii Nationale a României în procesul de autorizare a băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică si caselor de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române, denumite în continuare institutii de credit, precum si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.“

4. Teza a doua a alineatului (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Începerea activitătii pe teritoriul României de către respectivele institutii de credit se va face în conformitate cu prevederile art. 158 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare.“

5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 3 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.“

6. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Toate actele înregistrate la Banca Natională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea fi restituite titularilor cererilor, caz în care nu vor fi luate în considerare la analizarea acestor cereri.“

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) În obiectul de activitate autorizat al unei bănci vor fi incluse doar activitătile pentru care este fundamentată în mod corespunzător în studiul de fezabilitate capacitatea băncii de a le desfăsura.

(2) În obiectul de activitate nu vor fi incluse activitătile pe care, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, băncile nu le pot efectua în mod direct.

(3) Includerea în obiectul de activitate a serviciilor de agent, efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2006 si ale Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor se va putea face de către bănci, potrivit normelor specifice, ulterior obtinerii autorizatiei de functionare.

(4) Pentru prestarea serviciilor de management de portofoliu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/2006 si ale Legii nr. 32/2006, băncile vor include în obiectul de activitate operatiunile de administrare de portofolii ale clientilor, prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.“

8. Teza a doua a alineatului (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Fondatorii si actionarii semnificativi, persoane juridice, exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, de la îndeplinirea conditiei de a fi în functiune de minimum 3 ani, trebuie să fi înregistrat pe perioada de functionare si, potrivit ultimei situatii financiare sau, după caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.“

9. Teza a doua a literei d) a alineatului (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“În cazul fondatorilor exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, de la îndeplinirea conditiei de a fi în functiune de minimum 3 ani, ultimele 3 situatii financiare anuale auditate vor fi înlocuite cu situatiile financiare anuale auditate ale fondatorului, la nivel individual si la nivel consolidat, ale grupului din care face parte, întocmite pentru perioada de functionare a fondatorului si, după caz, de situatiile financiare anuale auditate ale persoanei ori persoanelor juridice din care acesta provine, întocmite pentru perioada luată în considerare la determinarea termenului de 3 ani, prevăzut de lege;“.

10. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul fondatorilor institutii de credit, persoane juridice române, pentru care este necesară obtinerea aprobării prealabile a Băncii Nationale a României în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, va fi transmisă aprobarea participatiei.“

11. Litera e) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“e) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, sau în altă situatie de incompatibilitate prevăzută de legislatia în vigoare ori că întelege să renunte la orice situatie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Natională a României;“.

12. Alineatul (3) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(3) Estimările situatiilor financiare, prevăzute la alin. (1) lit. b), vor fi întocmite pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli prognozate pe primii 3 ani de functionare si vor fi însotite de fundamentarea principalelor posturi si elemente ale situatiilor financiare, precum si de raportul unui auditor financiar asupra examinării informatiilor financiare prognozate, întocmit în conformitate cu Standardele internationale privind angajamentele de asigurare referitoare la examinarea informatiilor financiare previzionate si cu contractul încheiat între părti.“

13. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art.29. – (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă constituirea băncii.“

14. După capitolul II “Autorizarea băncilor, persoane juridice române“ se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL II1

Autorizarea băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române

SECTIUNEA 1

Autorizarea băncilor de credit ipotecar care se constituie potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar

Art. 311. – Prevederile art. 7–31 sunt aplicabile în mod corespunzător si băncilor de credit ipotecar supuse procesului de autorizare în conditiile prezentei sectiuni.

Art. 312. – Studiul de fezabilitate va cuprinde, în completarea prevederilor art. 27, prezentarea emisiunilor de obligatiuni ipotecare prevăzute a fi efectuate în primii 3 ani de activitate, care va include informatii privind data estimată a fiecărei emisiuni si principalele caracteristici ale împrumuturilor obligatare si ale portofoliilor de credite ipotecare afectate acestora, corespunzător prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 32/2006.

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea băncilor de credit ipotecar în conditiile dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar

Art. 313. – (1) Pot solicita autorizarea functionării în conditiile prezentei sectiuni societătile de credit ipotecar care au inclus în obiectul de activitate si derulează exclusiv operatiuni prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar, aprobată prin Legea nr. 330/2003, si sunt înscrise în partea I a registrului general, tinut de Banca Natională a României potrivit prevederilor titlului I al părtii I a Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

(2) Sunt exceptate de la cerinta privind înscrierea în registrul general prevăzută la alin. (1) societătile de credit ipotecar care solicită autorizarea în conditiile prezentei sectiuni anterior datei de 3 august 2006.

Art. 314. – Operatiunile, activitătile ori contractele care nu pot fi derulate de băncile de credit ipotecar, inclusiv cele realizate în conformitate cu prevederile titlului I al părtii I a Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, trebuie lichidate prin orice formă permisă de lege până la sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare.

Art. 315. – (1) Capitalul initial si fondurile proprii, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României aplicabile băncilor de credit ipotecar autorizate, pentru sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare trebuie să se situeze cel putin la nivelurile prevăzute de respectivele reglementări.

(2) Provizioanele specifice de risc de credit constituite până la sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare trebuie să se situeze la nivelul necesarului stabilit potrivit reglementărilor Băncii Nationale a României.

(3) Indicatorii de solvabilitate, lichiditate, expuneri mari si pozitii valutare, determinati în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României aplicabile institutiilor de credit autorizate, pentru sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare trebuie să se situeze cel putin la nivelurile prevăzute de respectivele reglementări.

(4) Nivelul participatiilor de natura imobilizărilor financiare, detinute – direct si/sau indirect, la sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare trebuie să nu depăsească nivelurile stabilite prin Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Participatiile de natura investitiilor financiare care se încadrează în nivelul prevăzut la alin. (4) vor fi considerate ca fiind autorizate, conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare. În situatia în care Banca Natională a României constată că cerintele art. 70 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt îndeplinite, poate dispune băncii de credit ipotecar limitarea sau, după caz, lichidarea acestor participatii, într-un termen rezonabil.

Art. 316. – Auditorul financiar care întocmeste raportul prevăzut la art. 3110 alin. (1) lit. j) trebuie să fie selectat din rândul auditorilor financiari aprobati de Banca Natională a României în calitate de auditor financiar al unei bănci autorizate.

Art. 317. – (1) Procesul de autorizare cuprinde două etape:

a) aprobarea transformării societătii de credit ipotecar în bancă de credit ipotecar;

b) autorizarea functionării băncii de credit ipotecar.

(2) Aprobarea transformării societătii de credit ipotecar nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicând doar permisiunea dată societătii de credit ipotecar de a realiza modificările necesare, potrivit documentatiei prezentate, inclusiv cele referitoare la modificarea actelor constitutive, în vederea conformării cu prevederile Legii nr. 33/2006 si ale Legii nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si de a înscrie mentiunile corespunzătoare în registrul comertului.

(3) Aparitia unor modificări fată de conditiile în care a fost acordată aprobarea transformării în bancă de credit ipotecar va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a transformării, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme.

(4) Autorizatia de functionare a băncii de credit ipotecar va fi însotită de aprobările pentru persoanele desemnate în calitate de conducător, administrator si auditor financiar si de confirmarea actionarilor semnificativi ai acesteia.

Art. 318. – În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca, în sustinerea cererii de autorizare, să fie transmise toate documentele si informatiile prevăzute în prezenta sectiune.

Art. 319. – (1) În termen de 3 luni de la primirea cererii, Banca Natională a României va aproba transformarea societătii de credit ipotecar în bancă de credit ipotecar sau va respinge cererea si va comunica în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

(2) În termen de două luni de la comunicarea aprobării transformării, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate la Banca Natională a României documentele prevăzute la art. 3113.

(3) Banca Natională a României decide cu privire la autorizarea functionării băncii de credit ipotecar în termen de două luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) Termenele prevăzute la alin. (1) si (3) pot fi prelungite în limita termenelor prevăzute la art. 19 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Prevederile art. 66 se aplică în mod corespunzător, cu mentiunea că în loc de «aprobarea constituirii» se va citi «aprobarea transformării».

Art. 3110. – (1) În vederea obtinerii aprobării transformării, societatea de credit ipotecar care doreste să desfăsoare activitate ca bancă de credit ipotecar trebuie să prezinte Băncii Nationale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, însotită de următoarea documentatie:

a) copia actului constitutiv în vigoare al societătii de credit ipotecar si copia certificată de pe înregistrările efectuate în registrul comertului, emisă de oficiul registrului comertului, din care să rezulte că societatea de credit ipotecar derulează numai activităti specifice societătilor de credit ipotecar, permis a fi efectuate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2002, aprobată prin Legea nr. 330/2003;

b) proiectul actului constitutiv. Proiectul va reflecta situatia societătii la momentul finalizării măsurilor întreprinse în vederea îndeplinirii cerintelor Legii nr. 33/2006, ale Legii nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, inclusiv în ceea ce priveste denumirea, obiectul de activitate, identitatea actionarilor, conducătorii si administratorii desemnati, structura organizatorică etc.;

c) documentele prevăzute la art. 22 si 23, pentru fiecare dintre actionarii directi, respectiv pentru actionarii semnificativi care detin indirect participatii la capitalul băncii de credit ipotecar sau drepturi de vot;

d) documentele prevăzute la art. 25, 26 si 28, pentru conducătorii si administratorii băncii, respectiv pentru persoanele care au legături strânse cu banca de credit ipotecar, altele decât actionarii si administratorii acesteia;

e) studiul de fezabilitate, însusit de conducătorii si administratorii propusi ai băncii de credit ipotecar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 3111;

f) situatiile financiare întocmite pentru sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii, semnate de reprezentantii legali, auditate fără rezerve de către un auditor financiar;

g) calculul capitalului initial si al fondurilor proprii, al indicatorilor de solvabilitate, lichiditate, expuneri mari si pozitii valutare, determinati în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României aplicabile institutiilor de credit autorizate, pentru sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare;

h) situatia participatiilor de natura imobilizărilor financiare, detinute de societate – direct si/sau indirect, la sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare;

i) declaratie, sub semnătura reprezentantilor legali, privind lichidarea operatiunilor, activitătilor ori contractelor, potrivit prevederilor art. 314;

j) raportul unui auditor financiar cu privire la documentele prevăzute la lit. f), g), h) si i), întocmit potrivit prevederilor art. 3112;

k) orice alte informatii pe care societatea le consideră de natură să sustină viabilitatea proiectului prezentat.

(2) La completarea pct. 16 al chestionarului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se va indica, defalcat pentru fiecare operatiune/vărsământ, sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei, cu precizarea datei fiecărei operatiuni.

Art. 3111. – (1) Studiul de fezabilitate va fi întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 27 si ale art. 312 si cu respectarea dispozitiilor de mai jos.

(2) Studiul de fezabilitate va cuprinde si analiza diagnostic a societătii de credit ipotecar care solicită autorizarea în calitate de bancă de credit ipotecar, care va cuprinde cel putin informatii privind dimensiunea si structura clientelei, tipul activitătilor desfăsurate, structura si calitatea portofoliului de credite, nivelul provizioanelor de risc de credit constituite, structura organizatorică, inclusiv prezentarea sediilor secundare, numărul de salariati, costurile salariale, structura imobilizărilor corporale si necorporale, sursele de finantare, angajamentele extrabilantiere date si primite.

(3) La fundamentarea estimărilor cuprinse în studiul de fezabilitate va fi avută în vedere situatia existentă a societătii, prezentată în cadrul dosarului de autorizare pentru sfârsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare.

Art. 3112. – Raportul prevăzut la art. 3110 alin. (1) lit. j) trebuie să contină inclusiv:

a) informatii privind sursele capitalului social evidentiat în situatia financiară, precum si numărul actiunilor detinute de către fiecare actionar;

b) certificarea conformitătii informatiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 3110 alin. (1) lit. g) si h), întocmite potrivit prevederilor art. 315, precum si în declaratia prevăzută la art. 3110 alin. (1) lit. i), cu datele înscrise în evidenta contabilă a societătii.

Art. 3113. – (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, în termenul prevăzut la art. 319 alin. (2) din prezenta sectiune, vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă transformarea societătii de credit ipotecar.

(2) Documentatia ce trebuie prezentată în această etapă cuprinde:

a) copie legalizată de pe actul constitutiv actualizat, cuprinzând toate modificările, corespunzător proiectului actului constitutiv prevăzut la art. 3110 alin. (1) lit. b);

b) documentele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. c), d) si

f), cu mentiunea că în loc de «reprezentantului/reprezentantilor membrilor fondatori» se va citi «reprezentantilor legali ai băncii de credit ipotecar»;

c) copie certificată de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului după depunerea actului constitutiv mentionat la lit. a);

d) documentele prevăzute la art. 31 pentru sediile secundare deschise.

(3) În situatia aparitiei unor modificări fată de conditiile în care a fost acordată aprobarea transformării în bancă de credit ipotecar, se vor transmite si următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 3110 necesare Băncii Nationale a României în vederea evaluării modificărilor apărute;

b) declaratia prevăzută la art. 29 alin. (3) lit. b).

Art. 3114. – (1) Prevederile art. 7–19 sunt aplicabile în mod corespunzător si băncilor de credit ipotecar supuse procesului de autorizare în conditiile prezentei sectiuni.

(2) Prevederile art. 66 se aplică în mod corespunzător, cu mentiunea că în loc de «aprobarea constituirii» se va citi «aprobarea transformării».

Art. 3115. – Serviciile de management de portofoliu pot fi prestate de băncile de credit ipotecar numai în situatiile în care acestea au calitatea de cedent al portofoliului de creante ce face obiectul managementului.“

15. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – (1) Prevederile art. 7, art. 8 alin. (1) si (3), ale art. 9, 10, 12, 13, ale art. 15 alin. (2) lit. a) si b), art. 16 alin. (1), (2) si (5), ale art. 17, 18, 20–26, 28, 29 si 31 sunt aplicabile în mod corespunzător si caselor de economii.

(2) Pentru prestarea serviciilor de management de portofoliu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/2006 si ale Legii nr. 32/2006, casele de economii vor include în obiectul de activitate administrarea creditelor tertilor destinate finantării unor activităti în domeniul locativ, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 541/2002, cu modificările ulterioare.“

16. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art.39. – (1) Actionar majoritar al unei case de economii este banca sau casa de economii ori grupul constituit din bănci si/sau case de economii actionând împreună în sensul Legii nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, care detine direct sau indirect o participatie mai mare de 50% din capitalul social al casei de economii.“

17. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art.59. – Obiectul de activitate al sucursalelor institutiilor emitente de monedă electronică străine va fi limitat la desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.“

18. Litera c) a alineatului (4) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“c) suma ce va fi pusă la dispozitie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 58 alin. 4 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare;“.

19. Alineatul (1) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

“Art.63. – (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare în termenul prevăzut la art. 19 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalitătilor pentru înfiintarea sucursalei.“

20. Alineatul (1) al articolului 65 va avea următorul cuprins:

“Art.65. – (1) În scopul bunei functionări a sistemului bancar si al asigurării viabilitătii si stabilitătii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfăsurării activitătii fiecărei institutii de credit, persoană juridică română, si sucursale a unei institutii de credit străine, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Natională a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 20 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, în oricare etapă a procesului de autorizare.“

21. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:

“(2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 19 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare, pentru depunerea documentatiei în vederea obtinerii autorizatiei de functionare.“

22. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi dusă la îndeplinire în termenul stabilit de Banca Natională a României, aceasta va aplica sanctiunile prevăzute la art. 99 din Legea nr. 58/1998, republicată, cu modificările ulterioare.“

23. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721, cu următorul cuprins:

“Art.721. – Datele personale ale persoanelor care, potrivit cerintelor prezentei norme, remit la Banca Natională a României curriculum vitae vor fi prelucrate de Banca Natională a României în îndeplinirea obligatiilor care îi revin acesteia potrivit dispozitiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal nr. 2.324.“

24. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

“Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezenta normă.“

25. Paragraful 3 al anexei nr. 1 “Cerere de autorizare“ va avea următorul cuprins:

“În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentatie, în conformitate cu prevederile***) ...... din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine:“.

26. Punctul 12 al anexei nr. 2 “Chestionar pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit“ va avea următorul cuprins:

“12. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actionează împreună, în sensul prevederilor art. 4 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare? În caz afirmativ, se vor preciza componenta grupului si natura relatiilor existente între membrii acestuia.“

27. Punctul 19 al anexei nr. 2 “Chestionar pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit“ va avea următorul cuprins:

“19. Asociatii/actionarii, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activitătii curente a participantului persoană juridică, mentionat la pct. 2.1, au fost condamnati pentru infractiunile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine? În caz afirmativ, dati detalii.“

28. Prima teză a ultimului paragraf al anexei nr. 2 “Chestionar pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit“ va avea următorul cuprins:

“Subsemnatul declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea legii, că, în ceea ce priveste fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al institutiei de credit, sunt respectate prevederile art. 12 alin. (3) din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine si că toate informatiile cuprinse în acest chestionar sunt complete si conforme cu realitatea.“

29. Punctul 7 al anexei nr. 5 “Chestionar pentru auditorul financiar“ va avea următorul cuprins:

“7. Asociatii/actionarii, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activitătii curente a societătii mentionate la pct. 1 au fost condamnati pentru infractiunile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine? În caz afirmativ, dati detalii.“

30. Paragraful 3 al anexei nr. 7 “Cerere de autorizare“ va avea următorul cuprins:

“În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentatie, în conformitate cu prevederile art. 62 din Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine:“.

31. După anexa nr. 7 se introduce anexa nr. 8, prevăzută în anexa la prezenta normă.

Art. II. – Norma Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 15 octombrie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la Norma nr. 10/2004)

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

Domnule guvernator,

 

Subsemnatul/Subsemnatii ............................................................................................................. (numele si prenumele),

în calitate de reprezentant/reprezentanti legal/legali al/ai ....................................................................(denumirea si elementele de identificare ale societătii de credit ipotecar care doreste să functioneze ca bancă de credit ipotecar), solicit/solicităm autorizarea în calitate de bancă de credit ipotecar, cu denumirea ....................................................................................................

Mentionez/Mentionăm următoarele:

– actionarii semnificativi care detin indirect participatii la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot sunt:

.............................................................................................................……………………….................

.................................................................................................................................................................;

– conducătorii băncii de credit ipotecar sunt: .......................................................................…………….....

.................................................................................................................................................................;

– administratorii băncii de credit ipotecar sunt: ................................................................………………......

.................................................................................................................................................................;

– persoanele care au legături strânse cu banca de credit ipotecar, altele decât fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia, sunt:

....................................................................………………………………………………………….…….

.................................................................................................................................................................;

(se vor indica numele/denumirea, cetătenia/nationalitatea)

– adresa sediului social si, după caz, a sediului real este/sunt: ..........................................…………………..

...................................................................................................................................................................

În sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentatie, în conformitate cu prevederile art. 3110 din Normele Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adresa noastră de contact este:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Telefon: ........................                          Fax: ................................

Data: ............................                           Semnătura: ......................

 

Domnului Guvernator al Băncii Nationale a României.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2006 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

în sedinta din data de 15 iunie 2006 Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 10/2006 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 

 

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 10/2006

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

 

Articol unic. – Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Intermediarii care sunt înscrisi în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Registrul C.N.V.M., pentru prestarea serviciilor de investitii financiare în numele clientilor, precum si societătile de administrare a investitiilor înscrise în Registrul C.N.V.M., care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii si care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, sunt obligati să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului în conformitate cu prevederile art. 20.“

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Fondul este persoană juridică constituită sub forma unei societăti pe actiuni, emitentă de actiuni nominative, înfiintată conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile titlului II, cap. IX din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările ulterioare, si ale prezentului regulament.

(2) Actul constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M., va fi întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, si ale prezentului regulament.“

3. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele mentionate la alin. (2) sunt actionari fondatori ai Fondului.“

4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri, persoane juridice autorizate si/sau înscrise în Registrul C.N.V.M. si supravegheate de C.N.V.M., actionari ai Fondului, în baza unui contract de administrare. Contractul de administrare va fi semnat din partea Fondului de către persoana desemnată de AGA si din partea administratorilor de către reprezentantii legali ai persoanelor juridice numite în consiliul de administratie al Fondului.“

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Regulamentul de organizare si functionare al Fondului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. f) trebuie să cuprindă si prevederi privind sistemul de control intern, inclusiv auditul intern.“

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) vor cuprinde cel putin următoarele:

a) modalitatea de a dobândi, respectiv de a pierde, calitatea de membru al Fondului;

b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare si fondurilor bănesti gestionate, în vederea stabilirii contributiilor anuale si speciale;

c) nivelul si termenele de plată ale contributiilor anuale si speciale, precum si conditiile de aplicare a penalitătilor de întârziere la plata contributiilor;

d) conditiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plătii contributiilor membrilor Fondului;

e) termenele de raportare si raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:

1. determinarea bazei de calcul si a cuantumului contributiilor ce trebuie plătite;

2. determinarea eventualelor obligatii de plată ce urmează a fi compensate de Fond;

f) modul de calcul al compensatiei pentru fiecare investitor;

g) documentele, conditiile si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensatiile pătite de Fond;

h) regimul si circuitul informatiilor si documentelor la care au acces reprezentantii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariatii si auditorii Fondului, în cursul exercitării atributiilor lor.“

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – Contributia initială a intermediarilor si a societătilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii reprezintă cel putin 1% din capitalul initial minim prevăzut de Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai putin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plătii.“

8. Literele a) si b) ale alineatului (3) al articolului 22 vor avea următorul cuprins:

“a) fondurile bănesti si valoarea instrumentelor financiare încredintate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investitii financiare în numele clientilor;

b) valoarea instrumentelor financiare calculată cu luarea în considerare a numărului acestora si la valoarea de piată la termenele de raportare stabilite de Fond în procedurile la care se face referire în art. 16;“.

9. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(4) Contributia aferentă unui an calendaristic se calculează prin aplicarea cotei procentuale stabilite la alin. (2) asupra bazei de calcul aferente anului anterior;“.

10. După alineatul (4) al articolului 22 se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Suma contributiilor anuale si/sau speciale plătite de către toti membrii Fondului, aferente unui an calendaristic, împreună cu resursele financiare mentionate la art. 20 lit. a), d) si e), aflate la dispozitia Fondului la data prevăzută la art. 22 alin. (2), trebuie să fie cel putin egală cu valoarea investitiei medii de compensat. În întelesul prezentului alineat, investitia medie de compensat este raportul dintre suma investitiilor compensate raportate de către membrii Fondului si numărul membrilor acestuia.

(6) C.N.V.M. va solicita Consiliului de administratie al Fondului modificarea corespunzătoare a cotei procentuale prevăzute la alin. (1), în conditiile în care nivelul acesteia a fost stabilit cu încălcarea prevederilor alin. (5).“

11. Litera b) a alineatului (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“b) maximum 25% din volumul resurselor disponibile în depozite la termen la institutii de credit, cu conditia ca expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit să nu depăsească 10% din volumul total al resurselor financiare. Limita de 25% poate fi depăsită până la maximum 75% cu avizul C.N.V.M., în baza unei cereri motivate a Fondului.“

12. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(2) Până la 31 decembrie 2012 limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, după cum urmează:

a) la data autorizării Fondului, echivalentul în lei a 1.000 euro/investitor individual;

b) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei a 2.000 euro/investitor individual;

c) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei a 4.500 euro/investitor individual;

d) începând cu 1 ianuarie 2008, echivalentul în lei a 7.000 euro/investitor individual;

e) începând cu 1 ianuarie 2009, echivalentul în lei a 9.000 euro/investitor individual;

f) începând cu 1 ianuarie 2010, echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;

g) începând cu 1 ianuarie 2011, echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;

h) începând cu 1 ianuarie 2012, echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual.“

13. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(2) Echivalentul în lei al obligatiei de compensare pentru fondurile bănesti în valută se va calcula utilizându-se cursul de referintă publicat de B.N.R. pentru respectiva monedă străină, în vigoare la data constatării situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.“

14. După alineatul (2) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Echivalentul în lei al obligatiei de compensare pentru instrumente financiare se va calcula utilizându-se valoarea de piată pentru respectivele instrumente financiare la data constatării situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.“

15.Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) Fiecare investitor care este parte într-un cont comun de investitii va fi luat în considerare la calculul compensatiei prevăzute la art. 30. În lipsa unor prevederi speciale creantele vor fi împărtite în mod egal între investitori.

Creantele legate de operatiunile efectuate într-un cont comun de investitii la care sunt îndreptătiti 2 sau mai multi investitori, în calitatea lor de membri ai parteneriatului, asociatiei sau ai unei grupări de natură similară care nu are personalitate juridică, în scopul calculării valorii investitiei compensate în limitele plafonului stabilit la art. 30, vor fi tratate ca rezultând dintr-o investitie efectuată de un singur investitor.“

16. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – Fondul va publica pe site-ul propriu, în limba română, informatiile privind membrii, procedurile privind calculul si plata contributiilor, procedura de compensare a investitorilor, precum si informatii cu privire la institutiile de credit exonerate de la obligatia de plată a contributiilor, respectiv fondul sau schema care asigură compensarea clientilor acestora.“