MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 600         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

280. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

906. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

281. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

 

907. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.151. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 232/1997;

- Decretul nr. 159/1998;

- Decretul nr. 132/2002;

- Decretul nr. 736/2002;

- Decretul nr. 431/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La deschiderea conturilor, microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum si celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate, cuprinsă în anexa la prezenta ordonantă, vor declara pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligatia declarării există numai pentru cele aflate în relatii speciale cu institutia de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligatia de încadrare a depozitelor acestora revine institutiei de credit respective, care va face încadrarea în functie de informatiile din baza de date, cu privire la cunoasterea clientelei; în mod similar se va proceda si pentru societătile din acelasi grup prevăzute la pct. 1 din listă.“

2. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare institutie de credit autorizată să functioneze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei.

Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proportional cu cota institutiei de credit respective detinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în conditiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie conventia de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din conventia privind creditul stand-by, numai în cazul necesitătii completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situatia falimentului unei institutii de credit. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârsitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul institutiilor de credit pentru care o astfel de conventie de credit stand-by nu se încheie în acest termen si în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contributiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-tintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la institutiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti din resursele financiare ale acestuia, prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si f), în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.\

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 280.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 906.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii si sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei legi, precum si sustinătorii legali ai acestora au obligatia să plătească lunar o contributie de întretinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întretinere.

(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri si nici sustinători legali nu datorează contributia de întretinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judetene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.

(3) Consiliile locale sau judetene hotărăsc cu privire la cuantumul contributiei lunare de întretinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine si/sau de sustinătorii legali si în situatia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întretinere.“

2. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Costul mediu lunar de întretinere se stabileste anual de către consiliile locale si/sau judetene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

(2) Costul mediu lunar de întretinere se stabileste în functie de gradul de dependentă al persoanei vârstnice îngrijite si are în vedere cheltuielile de întretinere, pentru hrană si gospodărie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale sanitare si altele asemenea, în conformitate cu clasificatia bugetară specifică bugetelor autoritătilor administratiei publice locale.

(3) Cheltuielile aferente plătii salariilor pentru personalul angajat în cămine, plătii medicamentelor si cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întretinere.

(4) Costul mediu lunar de întretinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate si aprobate în conditiile legii.

(5) Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel:

a) persoanele vârstnice care au venituri si sunt îngrijite în cămin datorează contributia lunară de întretinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăsi costul mediu lunar de întretinere aprobat pentru fiecare cămin;

b) diferenta până la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de întretinere se va plăti de către sustinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe tară în vigoare;

c) sustinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunară integrală printr-un angajament de plată.

(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contributiei lunare, sustinătorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii plătii diferentei de contributie.

(7) Obligatia de plată a contributiei lunare de întretinere în sarcina persoanei vârstnice si/sau a sustinătorilor legali se stabileste printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, si/sau de sustinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

(8) Obligatia de plată a contributiei lunare în sarcina sustinătorilor legali se poate stabili si prin hotărâre judecătorească.“

Art. II. – Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2006.

Nr. 907.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se actualizează în functie de indicele preturilor de consum, publicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. – Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 280/2004 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 martie 2004.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.188/2001*)

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat

 


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 633/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 7 decembrie 2001 si ulterior a mai fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 13 mai 2004.

 

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recalcularea pensiilor militare de stat

 

Art. 1. – Pensiile militare de stat stabilite conform legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, se recalculează, în baza art. 79 din lege, potrivit prezentelor norme metodologice.

Art. 2. – Recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează pe baza următoarelor elemente:

a) solda lunară brută, în vigoare la data de 10 aprilie 2001, corespunzătoare functiei maxime exercitate si gradului militar avute la data trecerii în rezervă;

b) vechimea totală în serviciu avută la data recalculării;

c) gradul de invaliditate si cauza invaliditătii;

d) numărul de urmasi înscrisi la pensie.

Art. 3. – (1) Solda lunară brută, ca bază pentru efectuarea recalculării pensiilor militare de stat, se determină potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, pe baza următoarelor elemente:

a) solda de functie corespunzătoare functiei maxime exercitate la data trecerii în rezervă;

b) solda de grad corespunzătoare ultimului grad militar avut la data trecerii în rezervă;

c) solda de merit;

d) indemnizatia de comandă;

e) gradatii;

f) indemnizatia de dispozitiv.

(2) Pentru cadrele militare care la data trecerii în rezervă au avut gradul de locotenent-major, elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sunt cele corespunzătoare gradului de căpitan.

(3) Solda de merit si indemnizatia de comandă se includ în solda lunară brută, ca bază de recalculare a pensiilor, numai pentru cadrele militare care la data trecerii în rezervă au beneficiat de aceste drepturi.

(4) Gradatiile sunt cele avute la data trecerii în rezervă sau se stabilesc potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 138/1999, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu vechimea în serviciu.

(5) În situatia pensionarilor militari din Ministerul Administratiei si Internelor, ale căror functii îndeplinite la data trecerii în rezervă nu erau prevăzute în statele de organizare cu grad militar, li se ia în calcul, pentru gradul corespunzător functiei îndeplinite, functia maximă a gradului militar avut.

Art. 4. – (1) Pentru perioada 10 aprilie 2001 – 31 iulie 2004 solda lunară brută, ca bază pentru efectuarea recalculării pensiilor militare de stat, se determină la cerere, potrivit Legii nr. 138/1999, cu modificările si completările ulterioare, pe baza următoarelor date:

a) solda de grad corespunzătoare ultimului grad militar avut la data trecerii în rezervă;

b) solda de functie la maximum, prevăzută pentru gradul militar avut la data trecerii în rezervă;

c) gradatiile acordate în raport cu gradul militar avut la data trecerii în rezervă, după cum urmează:

– militar angajat pe bază de contract – gradatia I;

– sublocotenent, aspirant – gradatia a II-a;

– locotenent, maistru militar clasa a IV-a, sergent-major – gradatia a III-a;

– căpitan, maistru militar clasa a III-a, plutonier – gradatia a IV-a;

– maior, locotenent-comandor, maistru militar clasa a II-a, plutonier-major – gradatia a V-a;

– locotenent-colonel, căpitan-comandor, maistru militar clasa I, plutonier adjutant – gradatia a VI-a;

– colonel, comandor, general, maistru militar principal, plutonier adjutant-sef – gradatia a VII-a;

d) indemnizatia de dispozitiv.

(2) Pentru cadrele militare care la data trecerii în rezervă au beneficiat de o gradatie mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. c), recalcularea pensiei se face pe baza gradatiei celei mai mari.

Art. 5. – Vechimea în serviciu pentru recalcularea pensiilor militare de stat este cea rezultată din dosarul de pensionare, stabilită în ultima decizie de pensie.

Art. 6. – Cuantumul pensiei de serviciu pentru limită de vârstă, al pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale se determină la cerere, începând cu data intrării în vigoare a legii, prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 22 lit. a)–c), precum si la art. 24 si 25 din lege, iar cuantumul pensiei de invaliditate, prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 33 din lege asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. 3, respectiv art. 4.

Art. 7. – Gradul de invaliditate si legătura cauzală a invaliditătii cu serviciul militar sunt cele stabilite în ultimul certificat–decizie medicală din dosarul de pensie.

Art. 8. – Pensiile de urmas se recalculează în raport cu pensia militară de stat a persoanei decedate sau cu pensia la care ar fi avut dreptul sustinătorul decedat si cu numărul de urmasi Onscrisi la pensie.

Art. 9. – (1) Cuantumul pensiei militare de stat, recalculată potrivit prezentelor norme metodologice, nu poate fi mai mare decât baza de calcul folosită la recalcularea pensiei.

(2) Sumele rezultate ca diferentă între pensiile recalculate potrivit prevederilor art. 79 alin. (1) lit. a) din lege si pensiile recalculate conform prezentelor norme metodologice se adaugă la pensia aflată în plată la data aplicării Legii nr. 479/2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

(3) Drepturile de pensie stabilite conform alin. (2) se acordă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 479/2003*) si se plătesc în termenul general de prescriptie.

Art. 10. – (1) Recalcularea pensiilor militare de stat se efectuează de către organele de pensii ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii pentru pensionarii din evidentă, la cererea acestora însotită de Fisa cu elementele necesare la stabilirea soldei lunare brute ca bază pentru recalcularea pensiilor militare de stat, prevăzute în anexele nr. 1–3**), care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Modul de completare a fisei se va stabili potrivit instructiunilor aprobate prin ordine emise de conducătorii institutiilor prevăzute la alin. (1).


*) Conform art. IV din Legea nr. 479/2003, aceasta “intră în vigoare în prima lună următoare încheierii actualului proces de recorelare a pensiilor militare“.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

RECTIFICĂRI

 

1. În anexa la Decretul nr. 232/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 si 126 bis din 19 iunie 1997, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 307, în loc de: Craina I. Ion, se va citi: Craina I. Ioan;.

2. În anexa la Decretul nr. 159/1998 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 si 190 bis din 22 mai 1998, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 3.210, în loc de: Hrihor G. Vasile, se va citi: Hlihor G. Vasile;

– la nr. crt. 5.832, în loc de: Rotari C. Dumitru, se va citi: Rotar C. Dimitrie;.

3. În anexa la Decretul nr. 161/1998 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941–1945“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 si 193 bis din 25 mai 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 6.191, în loc de: Watrins H. Ioan, se va citi: Watkins H. Ioan;.

4. În anexa la Decretul nr. 132/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 si 151 bis din 28 februarie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 4.169, în loc de: Vicovan A. Ioan, se va citi: Vicovan A. Ion;.

5. În anexa la Decretul nr. 736/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 si 661 bis din 5 septembrie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la judetul Suceava, la nr. crt. 1.583, în loc de: Asăndulese I. Vasile, se va citi: Asendulese Ioana Vasile;.

6. În anexa la Decretul nr. 431/2003 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 11 iulie 2003, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la judetul Suceava, la nr. crt. 4.037, în loc de: Ceobanu H. Gheorghe, se va citi: Ciobanu H. Gheorghe;.