MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iulie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 509 din 15 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si art. 214 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.119. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 509

din 15 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si art. 214 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Derecichei în Dosarul nr. 6.292/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.292/2005, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Florin Derecichei într-o cauză având ca obiect săvârsirea infractiunilor de gestiune frauduloasă si fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât determină receptarea în procesul penal a rezultatelor unor anchete administrative, care, prin natura lor, derogă de la regulile specifice procesului penal, or, se impune ca acuzarea să argumenteze învinuirea fără a recurge la probele obtinute prin constrângere sau presiune, contrar vointei acuzatului. Astfel, proceseleverbale nu pot constitui mijloace de probă, ci, eventual, pot fi folosite în vederea sesizării organelor de urmărire penală, invocându-se în acest sens si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materie, si anume cauzele Funke împotriva Frantei, 1993, Fayed împotriva Regatului Unit, 1994, Saunders împotriva Regatului Unit, 1996.

Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia penală si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât procesele-verbale de constatare întocmite de comisarii Gărzii Financiare sunt susceptibile de a fi considerate mijloace de probă în sensul art. 64 din Codul de procedură penală si pot servi la aflarea adevărului în conditiile în care se coroborează cu alte probe din dosar.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia nr. 331/2005 a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin dreptului la un proces echitabil, asa cum a statuat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 331/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 90 alin. 2 si ale art. 214 din Codul de procedură penală. Art. 214 alin. 1 lit. c) a fost introdus prin art. I pct. 135 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003.

Astfel, dispozitiile de lege criticate au următorul cuprins:

– Art. 90 alin. 2: “De asemenea, sunt mijloace de probă procesele-verbale si actele de constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta.“;

– Art. 214: “Sunt obligate să procedeze la luarea de declaratii de la făptuitor si de la martorii care au fost de fată la săvârsirea unei infractiuni si să întocmească proces-verbal despre împrejurările concrete ale săvârsirii acesteia:

a) organele inspectiilor de stat, alte organe de stat, precum si ale unitătilor la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile care constituie încălcări ale dispozitiilor si obligatiilor a căror respectare o controlează potrivit legii;

b) organele de control si cele de conducere ale administratiei publice, ale altor unităti la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile săvârsite în legătură cu serviciul de cei aflati în subordine ori sub controlul lor.

c) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române pentru infractiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice.

Organele arătate mai sus au dreptul să retină corpurile delicte, să procedeze la evaluarea pagubelor, precum si să efectueze orice alte acte, când legea prevede aceasta.

Actele încheiate se înaintează procurorului în cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infractiune, afară de cazul când legea dispune altfel.

În caz de infractiuni flagrante, aceleasi organe au obligatia să înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate si cu mijloacele materiale de probă.

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 124 alin. (2) si (3) privind unicitatea si impartialitatea justitiei si independenta judecătorilor, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportate la prevederile din Constitutie invocate, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 331/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, statuând că acestea nu contravin dreptului părtilor la un proces echitabil, întrucât procesele-verbale încheiate de alte organe decât cele de urmărire penală sau instanta de judecată pot fi combătute cu orice alte probe propuse de părti, în conditiile art. 67 alin. 1 din Codul de procedură penală. De asemenea, Curtea a statuat că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere unicitătii si impartialitătii justitiei si nici independentei judecătorilor, întrucât instanta judecătorească este cea care apreciază asupra concludentei si utilitătii probelor, iar, cu ocazia deliberării, tot instanta de judecată este cea care face aprecierea definitivă a probelor care, în conformitate cu dispozitiile art. 63 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală, nu au valoare mai dinainte stabilită.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi motive, Curtea retine că nici dispozitiile art. 214 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Derecichei în Dosarul nr. 6.292/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 516/2005 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 mai 2005, se abrogă.

Art. 3. – Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, Directia generală de solutionare a contestatiilor si Directia de monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia juridică din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia de autorizări din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 1.119.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili

 

Prin organ fiscal competent privind îndeplinirea obligatiilor de declarare si de plată se întelege:

– Directia generală de administrare a marilor contribuabili;

– directiile generale ale finantelor publice judetene, pentru sediile secundare ale marilor contribuabili administrati conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare.

A. Procedura de înregistrare fiscală

1. Modificările intervenite în datele declarate initial de marii contribuabili si înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, inclusiv cele privitoare la înregistrarea/scoaterea din evidentă ca plătitor de TVA, se fac prin depunerea cererii de înregistrare a mentiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială marele contribuabil îsi are sediul social.

2. Modificările intervenite în datele declarate initial de marii contribuabili, care privesc obligatiile declarative si de plată, cu exceptia înregistrării/scoaterii din evidentă ca plătitor de TVA, vor fi declarate de către acestia la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

3. La primirea de la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate la pct. 1, Directia generală a tehnologiei informatiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, cu exceptia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comerciantilor, se face prin completarea si depunerea formularului “Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)“, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.600/2004, la directia generală a finantelor publice a judetului în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediul secundar.

5. Prin exceptie de la prevederile pct. 4, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov se înregistrează la Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

6. Scoaterea din evidenta fiscală a sediilor secundare ale marilor contribuabili înfiintate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului 060 mentionat mai sus la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

7. Informatiile referitoare la înfiintarea si scoaterea din evidentă a sediilor secundare ale marilor contribuabili, care Osi desfăsoară activitatea pe raza directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Ilfov, se transmit Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si se evidentiază într-o sectiune separată a Registrului contribuabililor.

8. Directia generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov la data producerii modificării.

B. Obligatii declarative

1. Începând cu obligatiile lunii iunie 2006, marii contribuabili definiti potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, depun declaratiile fiscale la organul fiscal competent prevăzut în prezentul ordin.

2. În cazul marilor contribuabili care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face la organul fiscal competent în administrarea acestora, prevăzut la art. 3 alin. (1) si (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare.

3. Informatia referitoare la declaratiile fiscale depuse de către sediile secundare ale marilor contribuabili, care îsi desfăsoară activitatea pe raza directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Ilfov, se transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili până la data de 5 a lunii următoare celei în care aveau termen de depunere.

4. (1) Declaratiile fiscale ale marilor contribuabili se depun în format electronic la organul fiscal competent, prin intermediul Sistemului Electronic National, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, prin accesarea site-ului de Internet www.e-guvernare.ro.

(2) Declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se poate face si prin celelalte modalităti de declarare prevăzute de lege: în format electronic (dischetă) însotit de formatul hârtie, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin utilizarea ordinului de plată cu valoare de declaratie. În acest caz, declaratiile se transmit la organul fiscal competent, prin una dintre modalitătile prevăzute la art. 81 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Formatul pe hârtie al declaratiei fiscale se arhivează la organul fiscal care a primit declaratia.

5. Data depunerii declaratiei fiscale este, după caz, data confirmării primirii acesteia, comunicată contribuabilului prin Sistemul Electronic National sau prin postă, data înregistrării declaratiei la registratura organului fiscal competent, data plătii obligatiei în cazul în care se utilizează ordinul de plată cu valoare de declaratie.

6. (1) În situatia în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declaratiei fiscale, va fi înregistrată prima declaratie depusă, conform legii.

(2) Orice corectie ulterioară a unei declaratii fiscale se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, în conditiile legii.

C. Rambursarea TVA

Prevederile cap. III din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005, cu modificările si completările ulterioare, se aplică persoanelor impozabile definite în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, începând cu deconturile cu sume negative de TVA, cu optiune de rambursare, aferente lunii iunie 2006, cu termen de depunere până la data de 25 iulie 2006 inclusiv.

D. Solicitarea documentelor de către marii contribuabili

Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere adresată Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) înregistrare la registratura directiei;

b) transmitere prin postă;

c) prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili

Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:

1. la sediul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;

2. prin transmitere postală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

F. Procedura de plată a obligatiilor fiscale la marii contribuabili

1. Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, cu exceptia impozitului pe venit, se efectuează în cazul marilor contribuabili de către persoana juridică la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

2. (1) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, se efectuează, în cazul marilor contribuabili cu sediul în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, de către persoana juridică la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, se efectuează, în cazul marilor contribuabili cu sediul în afara municipiului Bucuresti sau a judetului Ilfov, de către persoana juridică la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care îsi au sediul social.

3. (1) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii, pentru activitatea proprie a marilor contribuabili cu sediul în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se efectuează de către persoana juridică la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, iar pentru activitatea sediilor secundare ale acestora plata se efectuează de către sediile secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, potrivit legii, la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care sediile secundare îsi desfăsoară activitatea sau la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Plata obligatiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii, pentru activitatea proprie a marilor contribuabili cu sediul în afara municipiului Bucuresti sau a judetului Ilfov, se efectuează de către persoana juridică la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care îsi au sediul social, iar pentru activitatea sediilor secundare ale acestora plata se efectuează de către sediile secundare plătitoare de impozit pe veniturile din salarii, potrivit legii, la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care acestea îsi desfăsoară activitatea sau la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, după caz.

4. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet vor aloca lunar, în temen de 5 zile lucrătoare de la finele fiecărei luni în care s-a încasat acest impozit, cotele defalcate prevăzute de lege, cuvenite bugetelor locale ale comunelor si oraselor judetului Ilfov, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetelor locale ale consiliilor judetene din judetul unde se află persoana juridică mare contribuabil sau sediile secundare, după caz.

5. Documentele de plată întocmite de marii contribuabili în vederea achitării impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale acestora, aflate în raza teritorială a altui organ fiscal decât Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor cuprinde în mod obligatoriu si următoarele informatii:

a) codul de identificare fiscală si denumirea persoanei juridice care face plata;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata.

6. Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet si a municipiulului Bucuresti vor comunica zilnic Directiei generale de administrare a marilor contribuabili plătile efectuate de contribuabili în conditiile pct. 2 alin. (2) si ale pct. 3 alin. (2) din prezentul capitol.

7. (1) Conturile de disponibilităti ale marilor contribuabili din judete, precum si cele ale sediilor secundare din judete ale marilor contribuabili, în care se încasează sume de la institutiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările si completările ulterioare, se deschid la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet.

(2) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet vor transmite la finele fiecărei zile Directiei generale de administrare a marilor contribuabili situatia sumelor încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici“, deschis pe numele operatorilor economici prevăzuti la alin. (1), iar aceasta are obligatia de a stabili în prima zi lucrătoare de la primirea situatiilor respective lista operatorilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferentă acestor obligatii, care se transmite Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pentru indisponibilizarea contului.

(3) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care operatorii economici prevăzuti la alin. (1) sau alte persoane juridice împuternicite de acestia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau partială a drepturilor salariale.

(4) Sumele încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici“ în plus fată de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a întocmit de către organul fiscal lista prevăzută la alin. (2) în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiintată poprirea prin titluri executorii.

G. Procedura de inspectie fiscală a marilor contribuabili

1. (1) Activitatea de inspectie fiscală se desfăsoară în baza titlului VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Activitatea de inspectie fiscală a marilor contribuabili se efectuează de personalul cu atributii de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Actiunile de inspectie fiscală începute de organele de inspectie fiscală din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti la agentii economici din categoria mari contribuabili si nefinalizate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Directia generală de administrare a marilor contribuabili se vor finaliza de organele de inspectie fiscală care le-au început, iar actul de control încheiat, însotit, după caz, de actul administrativ-fiscal, se va transmite la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru valorificare, conform prevederilor legale.

3. Contestatiile la actele administrative fiscale încheiate conform precizărilor prevăzute la pct. 2 din prezentul capitol se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrativ-fiscale contestate si vor fi însotite de punctul de vedere al organului de inspectie fiscală care a efectuat inspectia si care le vor transmite spre solutionare organelor competente constituite în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, conform prevederilor legale.

4. (1) Inspectia fiscală a activitătii sediilor secundare ale marilor contribuabili se efectuează de către organele de inspectie fiscală ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, prin cuprinderea actiunii în programul de activitate aprobat de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) În cazul în care contribuabilul are, potrivit legii, obligatii de plată la sediile secundare, iar competenta de administrare a acestora revine organului fiscal teritorial, potrivit art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, competenta de efectuare a inspectiei fiscale revine organelor de inspectie fiscală ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia municipiului Bucuresti, unde competenta revine organelor de inspectie fiscală ale directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(3) Raportul de inspectie fiscală însotit, după caz, de Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare se transmit la organul fiscal care administrează obligatia fiscală care a făcut obiectul verificării.

(4) Coordonarea actiunilor de inspectie fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili revine Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(5) Contestatiile la actele administrative fiscale emise de organele de inspectie fiscală, referitoare la obligatiile de plată ale sediilor secundare, se vor depune la organul de inspectie fiscală teritorială si se vor solutiona de către organele competente de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, unde competenta revine organelor de solutionare a contestatiilor din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau, după caz, de către Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform legii.

5. (1) Actiunile de control încrucisat la un mare contribuabil sau la un sediu secundar al acestuia sunt în competenta personalului cu atributii de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Prin exceptie fată de prevederea de mai sus, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot solicita structurilor de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili delegarea de competentă pentru efectuarea actiunilor de control încrucisat, conform art. 97 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Orice solicitare de delegare de competentă va fi transmisă la directia responsabilă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru cuprinderea în programul de activitate a structurii de inspectie fiscală care va efectua controlul.

(3) Un exemplar al procesului-verbal întocmit de organele de inspectie fiscală care au primit delegarea de competentă se va transmite pentru valorificare si conexare la dosarul fiscal al contribuabilului gestionat de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

6. Prin exceptie de la prevederile precedente, verificările necesare la marii contribuabili în vederea solutionării operative a cererilor de avizare a subventiilor vor fi efectuate de directiile generale ale finantelor publice judetene, care vor aviza si deconturile justificative lunare ale acestora privind utilizarea subventiilor si transferurilor de la bugetul de stat.

H. Activitatea de supraveghere fiscală si autorizare

1. Structurile de administrare fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili vor asigura coordonarea activitătii de supraveghere fiscală, astfel cum aceasta este definită în titlul VIII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Cu exceptia supravegherii fiscale aferente antrepozitelor fiscale situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care supravegherea se va realiza în mod direct cu personal din cadrul structurii de administrare fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili poate delega competenta în acest domeniu la solicitarea structurilor de administrare fiscală din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

3. Structura de autorizare din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este responsabilă cu activitătile care decurg din aplicarea titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveste eliberarea autorizatiilor de utilizatori finali si a atestatelor pentru angrosisti.

4. Cu exceptia activitătii aferente sediilor secundare aflate pe raza municipiului Bucuresti, pentru care eliberarea actelor administrative corespunzătoare, precum si participarea cu specialisti în comisiile constituite conform legislatiei specifice în domeniul jocurilor de noroc si al autorizării unitătilor emitente de tichete de masă se realizează direct de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală de administrare a marilor contribuabili poate delega competenta în aceste domenii directiilor generale ale finantelor publice judetene, la solicitarea acestora.

5. Actele administrative emise în aplicarea legislatiei privind activitatea de autorizare a antrepozitelor fiscale, inclusiv autorizatiile de utilizatori finali si atestatele pentru angrosisti, si a legislatiei din domeniul autorizării jocurilor de noroc de către structurile teritoriale competente rămân valabile pentru perioada pentru care au fost emise.

I. Procedura de îndrumare si asistentă pentru marii contribuabili

1. Îndrumarea si asistenta marilor contribuabili în aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigură de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili. Îndrumarea si asistenta se fac fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Îndrumarea si asistenta ca urmare a solicitării marilor contribuabili se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, marii contribuabili pot solicita asistentă prin e-mail sau telefonic Centrului de asistentă a contribuabililor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Îndrumarea si asistenta din initiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cât si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informatiilor si mesajelor.

2. În situatia în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic National nu este operational pentru toti marii contribuabili, îndrumarea si asistenta acestora în ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigură si de către compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială se află sediul social al contribuabilului. Declaratiile fiscale în format electronic si pe suport hârtie vor fi transmise de către organul fiscal teritorial la Directia generală de administrare a marilor contribuabili pentru a fi preluate în evidenta pe plătitori si în dosarul fiscal al marelui contribuabil.

J. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili

1. Pentru marii contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate pentru impozitul pe venit datorat de marii contribuabili care nu au sediul social în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov se realizează de către directiile generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi au sediul social.

3. Pentru sediile secundare, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează astfel:

a) de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru înlesnirile la plată acordate marilor contribuabili si sediilor secundare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov;

b) de directiile generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediile secundare, pentru impozitul pe veniturile din salarii ale sediilor secundare pentru care au fost acordate înlesniri la plată.

4. Ori de câte ori organele fiscale mentionate la pct. 2 si pct. 3 lit. b) din prezentul capitol vor constata nerespectarea termenelor si conditiilor prevăzute în documentele de acordare a înlesnirilor la plată, vor înstiinta Directia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării.

5. Actul administrativ emis de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin care se comunică marelui contribuabil pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, se transmite si directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi au sediul social marii contribuabili prevăzuti la pct. 2 sau unde Osi desfăsoară activitatea sediile secundare prevăzute la pct. 3, în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

K. Procedura de compensare si de restituire a obligatiilor bugetare

1. Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, prevăzute la art. 113 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, marilor contribuabili, inclusiv pentru sediile secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligatii fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 112 ale aceluiasi act normativ.

2. Sumele de restituit/rambursat marelui contribuabil persoană juridică vor fi compensate cu obligatiile fiscale restante înregistrate de către acesta si apoi cu obligatiile fiscale restante înregistrate de sediile sale secundare, reprezentând impozit pe veniturile din salarii declarat si neachitat. În cazul impozitului pe veniturile din salarii sumele de restituit marelui contribuabil persoană juridică se vor compensa cu acelasi tip de obligatii fiscale restante ale sediilor secundare, iar eventualele diferente rămase de restituit vor fi compensate cu alte obligatii fiscale ale marelui contribuabil persoană juridică.

3. Procesele-verbale de compensare a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat de către marele contribuabil sau de către un sediu secundar al acestuia, prin procedura prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001–2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, cu modificările si completările ulterioare, rămase nefinalizate la nivelul organului fiscal competent până la data de 1 iulie 2006, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal învestit de la această dată cu competenta administrării.

4. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, nesolutionate la data efectuării predării-primirii activitătii de administrare a acestuia de către organul fiscal teritorial, dar aflate în termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, spre solutionare.

5. Cererile de compensare si/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, nesolutionate la data efectuării predării-primirii activitătii de administrare a acestuia de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, dar aflate în termenul legal de solutionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal teritorial competent, spre solutionare.

6. Cererile de compensare si/sau de restituire, nesolutionate la data efectuării predării-primirii activitătii de administrare a acestora de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili sau de către organul fiscal teritorial competent, după caz, si al căror termen legal de solutionare se împlineste până la data de 1 iulie 2006, vor fi solutionate de organul fiscal căruia i-au fost acestea adresate.

L. Procedura de executare silită a marilor contribuabili

1. Pentru impozitul pe venit si impozitul pe venitul din salarii datorat de către marii contribuabili persoane juridice, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Organele de executare competente pentru executarea silită mobiliară si imobiliară pentru creantele fiscale prevăzute la pct. 1 sunt directiile generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau Directia generală de administrare a marilor contribuabili dacă bunurile urmăribile se află pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.

3. Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale directiilor generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială se află sediile secundare sau, dacă sediile secundare se află pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Pentru recuperarea creantelor fiscale prevăzute la pct. 3 din prezentul capitol, în cadrul procedurii de executare silită mobiliară si imobiliară, organele de executare silită competente sunt cele ale directiilor generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau cele ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5. În cazul valorificării bunurilor sechestrate, organul de executare silită coordonator, respectiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, al directiilor generale ale finantelor publice judetene, numeste prin decizie comisia de licitatie.

Directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili poate delega competenta directorului executiv al organului de executare competent.

6. Distribuirea sumelor obtinute prin valorificarea bunurilor se face de către organul de executare coordonator.

M. Reglementarea activitătii juridice

1. Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecată, având ca obiect contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de organele de control abilitate, contestatiile la executarea silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, pentru litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, precum si pentru orice alte litigii reprezentarea va fi asigurată în continuare de birourile/compartimentele/serviciile juridice din cadrul administratiilor finantelor publice teritoriale sau directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, pe bază de mandat si sub directa coordonare a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Pentru litigiile viitoare, având ca obiect contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili preluati în conditiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si în contestatiile la executarea silită sau în contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, în litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, care au ca parte marii contribuabili preluati în conditiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, reprezentarea în fata instantelor de judecată va fi asigurată de Serviciul juridic din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, direct sau prin birourile/compartimentele

/serviciile juridice din cadrul administratiilor finantelor publice teritoriale sau al directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, pe bază de mandat.

N. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili

1. Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Directia de monitorizare a realizării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Directia generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Directiei de monitorizare a realizării creantelor bugetare.

3. Compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene vor transmite, până la data de 10 a lunii următoare celei de raportare, la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, situatia privind obligatiile de plată, reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, după caz, si contributiile sociale datorate si neachitate până la data de 31 decembrie 2003, precum si încasările în contul acestora, conform formularelor 01–04*) anexate, care fac parte integrantă din prezenta procedură.

4. Pe baza informatiilor referitoare la obligatiile de plată si la încasările în contul acestora din evidenta proprie, precum si a informatiilor transmise conform pct. 3, Directia generală de administrare a marilor contribuabili consolidează, în vederea raportării, obligatiile si plătile marilor contribuabili persoane juridice, iar până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare va transmite Directiei de monitorizare a realizării creantelor bugetare situatia privind obligatiile bugetare de plată si încasările în contul acestora, conform formularelor 01–04.

5. Situatia privind obligatiile bugetare de plată se întocmeste pe fiecare mare contribuabil si, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj.

6. Informatiile necesare a fi completate în situatia privind obligatiile bugetare de plată rezultă din evidenta analitică pe plătitori si constituie baza documentară de analiză si informare atât pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală, cât si pentru Ministerul Finantelor Publice.

7. Informatiile cuprinse în formularele 01–04, transmise de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, se vor prelua si se vor transmite în format electronic si pe suport hârtie, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creantelor fiscale.

8. Directia de monitorizare a realizării creantelor bugetare va fi înstiintată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală a marilor contribuabili si a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora si despre preluarea în administrare a unor noi mari contribuabili conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL II

Măsuri tranzitorii

 

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

1. Solicitările de rambursare depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 2 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 25 iunie 2006, deci inclusiv cele aferente lunii mai 2006, si nesolutionate până la data preluării de către noul organ de administrare se vor solutiona după cum urmează:

a) de către organul fiscal competent la data depunerii decontului:

– deconturile care se încadrează în categoria de risc mic, care se solutionează pe bază de SIN;

– deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu sau mare, pentru care a fost început controlul fiscal anticipat.

Decizia de rambursare emisă de organul fiscal competent la data depunerii decontului se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili – deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu sau mare, pentru care nu a fost început controlul fiscal anticipat.

Organul fiscal de la fostul domiciliu fiscal va transmite Directiei de administrare a marilor contribuabili atât decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, cât si Fisa de calcul a SIN si Fisa de analiză de risc, după caz.

2. Solicitările de rambursare depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 25 iunie 2006, deci inclusiv cele aferente lunii mai 2006, si nesolutionate până la data preluării de către noul organ de administrare se vor solutiona potrivit procedurii aplicabile la data depunerii solicitării, de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Decizia de rambursare emisă de Directia generală de administrare a marilor contribuabili se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, noului organ fiscal competent pentru administrare.

B. Plata obligatiilor fiscale ale marilor contribuabili

1. Până la data de 1 iulie 2006, plătile efectuate de contribuabilii prevăzuti în anexa nr. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, se realizează la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

2. Începând cu această dată, plătile efectuate de acesti contribuabili se realizează la unitătile de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet, respectiv a municipiului Bucuresti, unde vor fi preluati spre administrare.

3. Până la data de 1 iulie 2006, plătile efectuate de marii contribuabili prevăzuti în tabelul 2.b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, se realizează la unitătile de trezorerie si contabilitate publică la care sunt arondati.

4. Începând cu această dată, plătile efectuate de acesti contribuabili se realizează la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

C. Gestiunea înlesnirilor la plată

1. Până la data de 1 iulie 2006, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie marilor contribuabili prevăzuti în tabelul 2.b) se realizează de către organele fiscale competente unde acestia îsi au sediul social, respectiv pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediile secundare ale acestora.

2. Până la aceeasi dată, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie contribuabililor prevăzuti în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, respectiv de către directiile generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediile secundare ale acestora.

3. Actul administrativ emis de către organele fiscale competente în administrarea contribuabililor prevăzuti în tabelul 2.b) din anexa nr. 2 si în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, prin care se comunică pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil, fie de către un sediu secundar al acestuia, se transmite si organelor fiscale care vor administra acesti contribuabili, în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

4. Pentru contribuabilii prevăzuti în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv pentru sediile secundare ale acestora, si care beneficiază de înlesniri la plată în derulare, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către organele fiscale teritoriale unde acestia îsi au sediul social, respectiv pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediile secundare ale acestora.

5. Pentru contribuabilii beneficiari de înlesniri la plată prevăzuti în tabelul 2.b) din anexa nr. 2 si în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, organul fiscal competent va lua de îndată măsuri pentru transferul garantiilor constituite conform legii, astfel încât acestea să se afle la dispozitia organelor fiscale care vor administra acesti contribuabili, până la următorul termen de plată din înlesnire.

D. Procedura de executare silită

1. În cazul popririlor înfiintate asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitătilor din conturile bancare, aflate în derulare până la termenele prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, directiile generale ale finantelor publice judetene sau Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, vor comunica de îndată tertilor si băncilor unde sunt înfiintate popriri contul de trezorerie în care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.

2. Sumele obtinute din valorificarea bunurilor sechestrate, până la data de 1 iulie 2006, se vor vira în contul Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică al Municipiului Bucuresti ori al unitătilor de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet, după caz, organul de executare silită al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili ori al directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, procedând la eliberarea sau la distribuirea sumelor după împlinirea termenului prevăzut de lege.

3. Creditorii debitorului executat silit vor depune titlurile lor, în vederea participării la distribuire, la organul de executare silită competent să distribuie sumele obtinute prin valorificarea bunurilor.

4. Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor comunica de îndată Registrului de carte funciară sau Arhivei electronice de garantii reale mobiliare, după caz, noul organ fiscal competent în administrarea debitorilor care înregistrează creante fiscale restante si pentru care s-au făcut înscrierile conform legii în aceste registre.

E. Monitorizarea marilor contribuabili

1. Până la data de 1 iulie 2006, raportarea lunară cu privire la situatia obligatiilor de plată si a încasărilor în contul fiecărui buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, se va realiza de organul fiscal competent.

2. Obligatiile bugetare, altele decât impozitul pe venit datorat de marii contribuabili pentru activitatea proprie, contributiile sociale datorate si neachitate până la 31 decembrie 2003 si impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare aferente contribuabililor mari prevăzuti în tabelul nr. 2.b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006, cu modificările si completările ulterioare, se transferă spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili la data de 1 iulie 2006.

 

Formulare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care apartin atât initiatorului, cât si Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 39, în loc de: “...în localitatea Cojba, ...“ se va citi: “...în localitatea Cajba, ...“;

– la nr. 54, în loc de: “Demenet Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Pavel n. la 15.06.1906 în localitatea Cahul si Maria) si Tecla, ...“ se va citi: “Demenet Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Pavel n. la 15.06.1906 în localitatea Cahul si Maria) si Fecla, ...“;

– la nr. 55, în loc de: “Demenet Constantin, fiul lui Constantin si Tecla, ...“ se va citi: “Demenet Constantin, fiul lui Constantin si Fecla ...“.

 

NOTĂ:

Prezenta rectificare anulează rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 3 iulie 2006, la poz. 2.