MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 594         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 iulie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

818. – Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane

 

865. – Hotărâre privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

87. – Decizie pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

88. – Decizie pentru eliberarea domnului Aurel Netin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

89. – Decizie pentru numirea domnului Adrian Cosmin Vierita în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

90. – Decizie pentru numirea domnului Călin Ovidiu-Vasile în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.540/C. – Ordin al ministrului justitiei privind organizarea si atributiile Directiei pentru prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

195. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 septembrie 1997, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“NORME METODOLOGICE

privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane

4. Articolul 1 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane este sistemul de evidentă, măsurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematică a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitătilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea datelor de bază din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosintă si proprietarul.

Sistemul informational are la bază atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât si din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitătilor, în corelare cu programele de dezvoltare durabilă ale administratiilor locale, la toate nivelurile.“

5. Articolul 2 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Potrivit art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca autoritate publică centrală competentă în domeniu, are obligatia de a coordona si de a organiza realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane la nivel national si de a furniza datele specifice pentru integrarea acestora în cadastrul general.“

6. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane se realizează în conditiile prezentelor norme metodologice si în conformitate cu exigentele tehnice cuprinse în metodologiile privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităti si a cadastrului retelelor edilitare în localităti, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911 – CP/1997 si, respectiv, prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 91/N/912 – CP/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997.“

7. Titlul capitolului II din anexă va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Coordonarea, organizarea si realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane

8. Titlul capitolului III din anexă va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Finantarea si decontarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane

9. Articolul 7 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de programe anuale, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinatie.

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor cuprinde sumele necesare pentru finantarea sistemului informational specific imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane în bugetele proprii, la partea de venituri, la capitolul «Subventii de la bugetul de stat», subcapitolul «Finantarea lucrărilor sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane», în baza sumelor aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul «Transferuri între unităti ale administratiei publice», respectiv la «Transferuri pentru lucrările sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane».

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizează sumele primite pe unităti administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.“

10. Alineatul 1 al articolului 9 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.9. – În limita alocatiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane.“

11. După articolul 10 din anexă se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art.101. – Pentru decontarea lucrărilor de realizare a sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, consiliile locale vor înainta, cu adresă, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti documentatia prevăzută în anexele nr. 4, 5, 5a) si 6 la prezentele norme metodologice, prin care se solicită întocmirea decontului justificativ.“

12. Alineatele 1 si 2 ale articolului 11 din anexă vor avea următorul cuprins:

“Art.11. – Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifică documentatia primită, acordă viza de control financiar propriu si întocmesc decontul justificativ, care se transmite, până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite în limita alocatiilor bugetare aprobate, însotită de decontul justificativ prezentat în anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, virează sumele consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plată, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local – Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.“

13. După alineatul 3 al articolului 11 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

“Sumele prevăzute la alin. 3 se virează de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pe baza anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme metodologice, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local – Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis la Trezoreria Statului pe numele unitătilor administrativteritoriale beneficiare.“

14. Articolul 12 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unităti administrativ-teritoriale răspund, în conformitate cu prevederile art. 17 si 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, de utilizarea fondurilor transferate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu destinatia pentru care au fost alocate.“

15. Titlul capitolului IV din anexă va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Contractarea realizării sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane“

16. Alineatul 1 al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Contractarea realizării sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane se face cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.“

17. Alineatul 5 al articolului 15 din anexă se abrogă.

18. În cuprinsul normelor metodologice, denumirea:

a) “Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului“ se înlocuieste cu “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“;

b) “Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie“ se înlocuieste cu “Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară“;

c) “Ministerul Finantelor“ se înlocuieste cu “Ministerul Finantelor Publice“;

d) îoficiul de cadastru, geodezie si cartografie judetean“ se înlocuieste cu îoficiul de cadastru si publicitate imobiliară“;

e) “lucrări de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane“ se înlocuieste cu “sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane“.

19. Anexele nr. 1–6*) la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1–6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 818.

 

ANEXE

 

CONSILIUL*) .......................................................

 

LISTA

cuprinzând sistemele informationale specifice domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, pe anul 200..., cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a activitătii “Organizarea examenului pentru dobândirea calitătii de consultant fiscal“, denumită în continuare activitatea.

Art. 2. – (1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în organizarea examenelor pentru dobândirea calitătii de consultant fiscal.

(2) Activitatea înfiintată se încadrează la acelasi capitol bugetar în care este încadrat si ordonatorul de credite.

Art. 3.– (1) Finantarea activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activitătii se constituie din taxele de înscriere la examenul pentru dobândirea calitătii de consultant fiscal.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. – (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătii se aprobă odată cu bugetul Ministerului Finantelor Publice, conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se reportează în anul următor si va fi utilizat cu aceeasi destinatie, exclusiv pentru organizarea examenelor.

Art. 5.– (1) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii respective se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. – În relatiile contractuale, activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 865.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data de 10 iulie 2006, domnul Claudiu Doltu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Aurel Netin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel Netin se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 88.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Cosmin Vierita în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru al Guvernului României emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Cosmin Vierita se numeste în functia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Călin Ovidiu-Vasile în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin Ovidiu-Vasile se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 7 iulie 2006.

Nr. 90.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind organizarea si atributiile Directiei pentru prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar

 

În temeiul art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor,

în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Prezentul ordin reglementează organizarea si atributiile Directiei pentru prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar în cadrul structurii organizatorice a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, denumită în continuare Directia.

Art. 2. – Directia are următoarele atributii:

a) identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate a drepturilor detinutilor ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de coruptie sau a altor fapte ce constituie încălcări ale legii;

b) colaborarea cu institutiile abilitate în realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse în Programul de protectie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

c) identificarea si prevenirea actiunilor specifice criminalitătii, criminalitătii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detentiei, precum si a oricăror situatii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole, precum si colaborarea cu institutiile abilitate în vederea combaterii acestora;

d) identificarea persoanelor aflate în detentie (arestati preventiv sau condamnati), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizatii ori grupări teroriste sau de criminalitate organizată si semnalarea către institutiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii.

e) identificarea persoanelor aflate în detentie, care intentionează organizarea unor actiuni violente îndreptate împotriva personalului administratiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, politistilor sau altor persoane ale căror functii implică exercitiul autoritătii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar;

f) informarea promptă si completă a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, a ministrului justitiei, potrivit art. 6 alin. (1), atunci când sunt descoperite indicii referitoare la săvârsirea de abateri disciplinare de către personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori la săvârsirea de infractiuni de către acestia sau de către persoanele aflate în detentie, în vederea luării măsurilor care se impun;

g) colaborarea cu organele de urmărire penală si cu instantele de judecată, la cererea acestora, în scopul prevenirii criminalitătii, criminalitătii organizate, coruptiei si terorismului.

Art. 3. – Directia este condusă de un director si este subordonată directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 4. – (1) În cadrul Directiei functionează:

a) Biroul de analiză si sinteză;

b) Serviciul de prevenire a criminalitătii organizate si terorismului;

c) Serviciul de prevenire a criminalitătii si coruptiei.

(2) Structura organizatorică si numărul de posturi ce revin Directiei si birourilor se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru această institutie.

Art. 5. – (1) La nivelul fiecărei unităti penitenciare functionează un birou pentru prevenirea criminalitătii în mediul penitenciar, denumit în continuare Biroul.

(2) Personalul din cadrul Biroului va fi subordonat din punct de vedere administrativ directorului unitătii penitenciare, iar din punct de vedere profesional Directiei.

(3) Birourile execută activităti specifice de prevenire a criminalitătii, criminalitătii organizate, coruptiei si terorismului, potrivit atributiilor prevăzute la art. 2.

Art. 6. – (1) În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 2, Directia îl informează în mod prompt si complet pe directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu exceptia situatiilor când acesta este direct implicat, în acest caz fiind informat ministrul justitiei, în vederea dispunerii măsurilor legale.

(2) În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 2, Biroul informează în mod prompt si complet Directia si pe directorul unitătii, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Art. 7. – Administratia Natională a Penitenciarelor transmite lunar ministrului justitiei sinteza activitătii Directiei si birourilor.

Art. 8. – Administratia Natională a Penitenciarelor îl informează pe ministrul justitiei, în mod prompt si complet, ori de câte ori este nevoie, referitor la încălcarea drepturilor detinutilor ori la supunerea acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, ori despre alte fapte sau evenimente ce pot avea consecinte grave pentru siguranta penitenciarelor, aplicarea regimurilor penitenciare si respectarea legii.

Art. 9. – (1) Persoanele care desfăsoară activităti în cadrul cărora sunt utilizate informatii clasificate se vor supune procedurilor prevăzute de lege privind autorizarea, protectia si controlul protectiei informatiilor clasificate.

(2) Activitătile din cadrul Directiei sau birourilor, ce impun clasificarea pe diferite clase si niveluri, se supun prevederilor legale privind clasificarea documentelor.

(3) Dispozitiile legale privind prelucrarea informatiilor clasificate sunt aplicabile si în ceea ce priveste activitatea Directiei sau birourilor.

Art. 10. – Directia împreună cu Directia managementul resurselor umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor organizează instruirea si perfectionarea pregătirii personalului, în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, iar pe bază de protocol, prin unităti de învătământ din cadrul institutiilor militare de apărare, ordine publică si securitate natională, si învătământul universitar ori, după caz, postuniversitar.

Art. 11. – Dispozitiile legale privind regimul incompatibilitătilor si interdictiilor sunt aplicabile în mod corespunzător si personalului Directiei si al birourilor.

Art. 12. – Normele specifice de functionare ale Directiei vor fi incluse în Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 13. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. – Administratia Natională a Penitenciarelor, prin directiile de specialitate si unitătile penitenciare subordonate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 20 iunie 2006.

Nr. 1.540/C.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si ale Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 20 iunie 2006 privind stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 23 iunie 2006.

Nr. 195.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 20 iunie 2006

privind stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor

 

 

Completul arbitral constituit din:

Belcea Lucian – arbitru

Calmuschi Otilia – arbitru

Iordănescu Cristian – arbitru

Vasiliu Adrian – arbitru

Vrânceanu Nicoleta – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 4.433 din 19 mai 2006) având drept obiect stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFARARGOA, a procentului de 50% din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, formulată de Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, et. 3, camera 44, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv domnul Ioan Ionel, în contradictoriu cu Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, et. 3, camerele 50–52, sectorul 1, legal reprezentată prin director general domnul Mircea Muresan.

Procentul de 50% cuvenit DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale a fost stabilit în baza Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 28/2006. Hotărârea arbitrală din 20 februarie 2006 a intrat în vigoare în data de 3 martie 2006.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Răureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, în zilele de 5, 12 si 19 iunie 2006, părtile fiind reprezentate astfel:

• DACIN-SARA – prin director general Mircea Muresan, presedinte Dan Pita, membru al Consiliului director Elisabeta Bostan si avocatii Societătii Civile Profesionale de Avocati “Ferariu, Negoită si Asociatii“;

• UPFAR-ARGOA – prin director executiv Ioan Ionel.

La termenul din 19 iunie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 20 iunie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Răureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre:

COMPLETUL DE ARBITRAJ

constată următoarele:

I. Prin Cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. 4.433 din 19 mai 2006, petenta UPFAR-ARGOA a solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 26 mai 2006, în prezenta reprezentantilor ORDA si ai organismelor de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

La data de 1 iunie 2006, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Răureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, unde s-a stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că este legal constituit si că este competent să solutioneze cererea formulată.

II. Completul constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra modalitătii de împărtire, între organismele de gestiune colectivă DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA, a procentului de 50% din procentul de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor. Prin cererea de arbitraj formulată, UPFAR-ARGOA solicită următoarea împărtire a procentului de 50%:

– 46,63% pentru UPFAR-ARGOA;

– 3,37% pentru DACIN-SARA.

În întâmpinarea formulată, DACIN-SARA a solicitat stabilirea următoarei împărtiri a procentului de 50%:

– 45,4% pentru DACIN-SARA;

– 4,6% pentru UPFAR-ARGOA.

III. Completul arbitral, trecând la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constată următoarele:

Potrivit prevederilor art. 1211 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, modificată si completată prin Legea nr. 285/2004, autorizatia acordată de titularii de drepturi pentru radiodifuzarea pe teritoriul României include si autorizarea pentru retransmiterea prin cablu fără plata unei remuneratii separate, în consecintă procentele cuvenite părtilor trebuie să fie stabilite în mod diferentiat în raport de legislatia în vigoare la momentul colectării sumelor. Întrucât art. 1211 alin. (2) a fost abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, arbitrii retin faptul că în prezent se colectează o remuneratie si pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale radiodifuzate de către posturile de televiziune situate pe teritoriul României.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei si sustinerilor părtilor, completul ia în considerare gradul de reprezentativitate al celor două organisme de gestiune colectivă în baza contractelor de reciprocitate încheiate cu organismele de gestiune similare din străinătate, precum si ponderea de utilizare a operelor audiovizuale în cadrul programelor de televiziune.

În considerarea criteriilor mentionate mai sus, completul constată faptul că operele audiovizuale străine, în special cele americane, au o pondere de utilizare prin retransmitere prin cablu evident mai mare decât cea a operelor audiovizuale românesti, situatie în care UPFAR-ARGOA va încasa într-o proportie mai mare sumele cuvenite titularilor de drepturi străini în baza contractului de reciprocitate încheiat cu AGICOA – organismul international de gestiune colectivă al producătorilor de opere audiovizuale, urmând ca DACIN-SARA să încaseze remuneratii corespunzătoare contractelor de reciprocitate încheiate, astfel cum rezultă din anexa nr. 4 depusă la dosarul cauzei de către DACIN-SARA.

În acest sens, completul are în vedere studiul realizat de Consiliul National al Audiovizualului invocat în cadrul expunerii de motive de UPFAR-ARGOA si necontestat de DACIN-SARA, conform căruia ponderea filmelor americane radiodifuzate pe posturile de televiziune românesti este majoritară.

Astfel, sumele colectate ce revin titularilor de drepturi reprezentati de cele două părti se vor repartiza după cum urmează:

a) pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005:

– 40% – UPFAR-ARGOA;

– 10% – DACIN-SARA.

b) după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005:

– 35% – UPFAR-ARGOA;

– 15% – DACIN-SARA.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Completul de arbitraj

HOTĂRĂSTE:

Procentul de 50% cuvenit titularilor de drepturi reprezentati de DACIN-SARA si UPFAR-ARGOA pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale va fi distribuit între cele două organisme de gestiune colectivă astfel:

Pentru sumele colectate anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005:

– 40% – UPFAR-ARGOA;

– 10% – DACIN-SARA.

Pentru sumele colectate după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005:

– 35% – UPFAR-ARGOA;

– 15% – DACIN-SARA.

*

* *

Pronuntată astăzi, 20 iunie 2006, la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Răureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Belcea Lucian

Calmuschi Otilia

Iordănescu Cristian

Vasiliu Adrian

Vrânceanu Nicoleta