MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

265. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

887. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

274. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

897. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

276. – Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

899. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 523 din 20 iunie 2006 referitoare la constitutionalitatea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. – Normă pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

11. – Normă privind modificarea si completarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

12. – Normă pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Obiectul prezentei ordonante de urgentă îl constituie un ansamblu de reglementări juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă.

(2) Mediul reprezintă ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunăstarea si sănătatea omului.“

2. La articolul 2, punctele 1–4, 11, 12 si partea introductivă a punctului 18 vor avea următorul cuprins:

“1. accident ecologic – evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăsurarea unor activităti antropice necontrolate/ bruste, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;

2. acte de reglementare – avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de import/export plante si/sau animale sălbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră, acordul de import pentru organisme modificate genetic, autorizatia/autorizatia integrată de mediu, autorizatia privind activitătile cu organisme modificate genetic;

3. acord de mediu – actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autoritătii competente pentru protectia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului;

4. acordul de import pentru organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic si stabileste conditiile în care aceasta se poate desfăsura, conform legislatiei în vigoare;

..........................................................................................

11. autorizatie privind activităti cu organisme modificate genetic – actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă, conform dispozitiilor legale în vigoare, care reglementează conditiile de introducere deliberată în mediu si/sau pe piată a organismelor modificate genetic si pentru utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;

12. autoritate competentă pentru protectia mediului – autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, Agentia Natională pentru Protectia Mediului sau agentiile pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», precum si Garda Natională de Mediu si structurile subordonate acesteia;

............................................................................................

18. cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităti si a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său:“.

3. La articolul 2, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

“181. certificat de emisii de gaze cu efect de seră – titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;“.

4. La articolul 2, punctul 28 va avea următorul cuprins:

“28. emisie – evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;“.

5. La articolul 2, punctul 41 se abrogă.

6. La articolul 2, după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 461, cu următorul cuprins:

“461. autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de seră – actul tehnico-juridic emis de autoritatea publică competentă pentru protectia mediului pentru una sau mai multe instalatii ori pentru părti ale instalatiei situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator, prin care se alocă un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;“.

7. La articolul 2, punctele 50, 52 si 53 vor avea următorul cuprins:

“50. poluant – orice substantă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiatie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibratii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

.............................................................................................

52. prejudiciu – efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătătii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanti, activităti dăunătoare ori dezastre;

53. proiect – executia lucrărilor de constructii sau alte instalatii ori amenajări, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;“.

8. La articolul 2, punctul 73 se abrogă.

9. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) principiul integrării cerintelor de mediu în celelalte politici sectoriale;“.

10. La articolul 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Modalitătile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:“.

11. La articolul 5, literele b)–d) vor avea următorul cuprins:

“b) dreptul de asociere în organizatii pentru protectia mediului;

c) dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor si programelor;

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului, autoritătilor administrative si/sau judecătoresti, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;“.

12. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Coordonarea, reglementarea si implementarea în domeniul protectiei mediului revin autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării».“

13. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Controlul respectării măsurilor de protectia mediului se realizează de:

a) comisari si persoane împuternicite din cadrul Gărzii Nationale de Mediu, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

b) autoritătile administratiei publice locale, prin personalul împuternicit;

c) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.“

14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Gărzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare si emit, după caz, acte de reglementare, în conditiile legii.

(2) În derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activităti care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritătile competente pentru protectia mediului au obligatia să respecte prevederile conventiilor internationale la care România este parte.“

15. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Autoritatea competentă pentru protectia mediului stabileste cu titularul activitătii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandărilor bilantului de mediu.“

16. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului, cu exceptia Gărzii Nationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, emit, revizuiesc si actualizează, după caz, actele de reglementare.“

17. La articolul 20, alineatele (3) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Consultarea publicului este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, potrivit legislatiei în vigoare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilită prin acte normative specifice.

..........................................................................................

(6) Organizatiile neguvernamentale care promovează protectia mediului au drept la actiune în justitie în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiile care au ca obiect protectia mediului.“

18. La articolul 49, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art.49. – (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului împreună cu autoritătile publice centrale si locale, după caz, elaborează reglementări tehnice privind măsurile de protectie a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabilă a componentelor diversitătii biologice.

............................................................................................

(3) La proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmată de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor sălbatice de floră si faună, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu, automonitorizarea, precum si monitorizarea de către structurile de administrare, până la îndeplinirea acestora.“

19. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului raportează Comisiei Europene stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în normele Uniunii Europene privind protectia naturii.“

20. La articolul 51, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru administrarea parcurilor nationale, parcurilor naturale, a siturilor de interes comunitar si a ariilor de protectie specială avifaunistice, a căror suprafată este mai mare de 4.000 ha, precum si pentru coordonarea si monitorizarea celorlalte categorii de arii naturale protejate se înfiintează Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitătii, institutie publică, în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care are în subordine si/sau în coordonare structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică.“

21. La articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În ariile naturale protejate sunt interzise:

a) desfăsurarea programelor, proiectelor si activitătilor care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate;

b) schimbarea destinatiei terenurilor fără aprobarea structurilor de administrare;

c) păsunatul si amplasarea de stâne si locuri de târlire fără aprobarea structurilor de administrare;

d) activităti comerciale de tip comert ambulant, fără aprobarea structurilor de administrare.“

22. La articolul 52, litera d) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“d) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanti fosili pe suprafata ariilor naturale protejate, în scopul practicării de sporturi, în afara drumurilor permise accesului public si a terenurilor special amenajate;“.

23. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art.54. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană cultivarea sau testarea plantelor superioare modificate genetic se va supune acquis-ului comunitar.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, în România se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană.

(3) Distanta minimă fată de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare si/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se stabileste prin ordin comun al conducătorilor autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si gospodăririi apelor si autoritătii publice centrale pentru agricultură, păduri si dezvoltare rurală.“

24. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Gestionarea durabilă si unitară a fondurilor obtinute în urma tranzactionării unitătii de cantitate atribuită, prevăzută de Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, se realizează prin structuri special constituite în cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.“

25. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – Detinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligati să le întretină pentru îmbunătătirea capacitătii de regenerare a atmosferei, protectia fonică si eoliană.“

26. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art.65. – Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinătorii, cu orice titlu.“

27. La articolul 70, literele a) si f) vor avea următorul cuprins:

“a) să îmbunătătească microclimatul localitătilor, prin amenajarea si întretinerea izvoarelor si a luciilor de apă din interiorul si din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseteze si să protejeze peisajul, să mentină curătenia stradală;

...........................................................................................

f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, întretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologică, estetică si recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului;“.

28. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Schimbarea destinatiei terenurilor prevăzute în planurile urbanistice ca spatii verzi amenajate este interzisă.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile proprietate privată, prevăzute în planurile urbanistice ca zone verzi, sau spatiile plantate neprotejate a căror destinatie poate fi schimbată numai cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.“

29. La articolul 74, după litera b) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Ariile Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitătii;“.

30. La articolul 74, după litera n) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

“o) un primar de municipiu resedintă de judet, nominalizat de primarii celorlalte municipii resedintă de judet din regiunea respectivă.“

31. La articolul 75, litera n) va avea următorul cuprins:

“n) elaborează si implementează programe si elaborează materiale educative privind protectia mediului;“.

32. La articolul 75, literele t) si y) vor avea următorul cuprins:

“t) se consultă cel putin o dată pe an cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului;

............................................................................................

y) propune, în situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale tării si elaborează, împreună cu alte autorităti publice centrale si locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate;“.

33. La articolul 75, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

“z) autorizarea laboratoarelor pentru controlul calitătii mediului.“

34. La articolul 87, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) aprobă locatiile si suprafetele pe care urmează să fie cultivate plante superioare modificate genetic, în vederea autorizării de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;“.

35. La articolul 90, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să aibă personal specializat pentru protectia mediului si să colaboreze în acest scop cu autoritătile pentru protectia mediului;“.

36. La articolul 90, litera i) se abrogă.

37. La articolul 94, litera r) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“r) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv sau functional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;“.

38. La articolul 94, partea introductivă a alineatului (2) si litera b) vor avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează ori exploatează resursele solului si subsolului au următoarele obligatii:

..........................................................................................

b) să anunte autoritătile pentru protectia mediului sau, după caz, celelalte autorităti competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun în pericol mediul si să actioneze pentru refacerea acestuia.“

39. La articolul 94, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“a) să solicite si să obtină autorizatia din partea autoritătii publice competente pentru agricultură;“.

40. La articolul 94, litera b) a alineatului (3) se abrogă.

41. La articolul 94, litera a) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

“a) să respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate;“.

42. La articolul 94, litera c) a alineatului (4) se abrogă.

43. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (1) si punctele 12 si 16 vor avea următorul cuprins:

“Art.96. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

...........................................................................................

12. obligatiile autoritătilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor fizice si juridice, după caz, de a adopta si/sau aplica măsuri obligatorii cu privire la întretinerea si înfrumusetarea clădirilor, a curtilor si împrejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre clădiri, a arborilor si arbustilor decorativi, în conformitate cu planurile de urbanism;

..............................................................................................

16. obligatia desfăsurării pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activităti conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;“.

44. La articolul 96, punctul 17 al alineatului (1) se abrogă.

45. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 26 si 27, cu următorul cuprins:

“26. obligatia persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafată sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;

27. cultivarea fără autorizare a plantelor superioare modificate genetic.“

46. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (2) si punctul 1 vor avea următorul cuprins:

“(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

1. obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;“.

47. La articolul 96, punctul 2 al alineatului (2) se abrogă.

48. La articolul 96, alineatul (2), punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. obligatiile autoritătilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de a colabora în acest scop cu autoritătile pentru protectia mediului;“.

49. La articolul 96, punctul 17 al alineatului (2) se abrogă.

50. La articolul 96 alineatul (2), punctul 27 va avea următorul cuprins:

“27. obligatiile persoanelor fizice si juridice, care prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale, de a remedia zonele în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;“.

51. La articolul 96, alineatul (2), punctele 32 si 33 vor avea următorul cuprins:

“32. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafată prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;

33. obligatia persoanelor juridice de a nu deversa în apele de suprafată sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;“.

52. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) si punctele 4 si 9 vor avea următorul cuprins:

“(3) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

.............................................................................................

4. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica sau înceta activitătile generatoare de poluare la cererea motivată a autoritătilor pentru protectia mediului;

.............................................................................................

9. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza în totalitate si la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare si prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspectia si controlul în domeniul protectiei mediului;“.

53. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

“15. obligatia persoanelor fizice si juridice să nu deverseze în apele de suprafată sau subterane ape uzate, substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase.“

54. La articolul 97, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.97. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 96 se realizează de: a) comisari si persoane împuternicite din cadrul Gărzii Nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

b) autoritătile administratiei publice locale si personalul împuternicit al acestora;

c) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 96 se realizează si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.“

55. La articolul 98, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art.98. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viata ori sănătatea umană, animală sau vegetală:“.

56. La articolul 98, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viata ori sănătatea umană, animală sau vegetală:“.

57. La articolul 98, punctul 15 al alineatului (2) se abrogă.

58. La articolul 102 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Până la adoptarea noilor proceduri de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului, emiterea actelor de reglementare se realizează conform actelor normative existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

59. La articolul 104, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) art. 21 alin. (1) lit. d) si e) si art. 54 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 265.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 887.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în conditiile legii, denumiti în continuare operatori de plajă, si care detin autorizatii turistice emise de autoritatea publică centrală pentru turism, precum si autorizatie de mediu.“

2. Litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“b) să asigure lucrările de canalizare si alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinatie turistică, în conformitate cu autorizatia de gospodărire a apelor;

..............................................................................................

(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat.“

3. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

“a) să obtină autorizatia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;“.

4. Partea introductivă a alineatului (1) si litera a) a alineatului (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei (RON) si 20.000 lei (RON) săvârsirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

.............................................................................................

a) Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Gărzii Nationale de Mediu pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) si k);“.

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art.91. – Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru Directia Apelor Dobrogea – Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii.“

6. Anexa se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“ANEXĂ

 

CRITERII

privind utilizarea plajelor în scop turistic

 

I. Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic

 

Criterii

Valori minime ale criteriilor

1. Calităti naturale ale plajei:

– calitatea nisipului

Nisipul să nu contină corpuri străine periculoase

– zona de îmbăiere să nu prezinte vegetatie acvatică sau alte corpuri plutitoare

Curătarea ori de câte ori este necesar

– calitatea plajei submerse

Fără corpuri submerse nenaturale

2. Suprafata minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)

8 m2

3. Dotarea plajei:

a) echiparea sanitară

Conform normativelor sanitare în vigoare

b) cabine pentru schimbat vestimentatia (număr/persoane)

1/100

 

c) post de prim ajutor

x

d) post de salvare (salvamar)

x

e) sistem de semnalizare a conditiilor de îmbăiere

x

f) recipiente pentru colectarea selectivă a deseurilor

Cel putin o bucată la 250 m2

g) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităti, cu lătimea cuprinsă între 2–2,5 m

x

4. Alte criterii:

– marcarea zonei de îmbăiere si a celei de interdictie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare

x

– întretinerea plajei

Nivelare si curătare zilnică

– colectarea reziduurilor de orice fel

 

Permanent

II. Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic

Dotarea plajei:

a) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, sezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), constructie usoară, demontabilă, provizorie, cu suprafata maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei

Facultativ

b) sezlonguri si umbrele în suport fix, la aproximativ

5 m de la limita tărmului

Facultativ

c) instalatie pentru sonorizare automată

 

Facultativ

d) dotări de agrement pentru copii

Facultativ

e) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru desfăsurarea activitătii de agrement nautic, cu suprafata maximă de 9 m2

Facultativ

f) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru servit băuturi si produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei si la o distantă de minimum 50 m fată de constructiile definitive existente cu profil de alimentatie publică, iar distanta dintre două constructii va fi de minimum 150 m; suprafata maximă construită este de 20 m2

Facultativ

g) alte constructii si instalatii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive

Facultativ

h) terenuri de sport

Facultativ“


1) Exclusiv spatiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulatie si locurilor de joacă si agrement.

x = necesar.

 

Art. II. – Pentru anul 2006, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă constructiile si dotările prevăzute la art. 6 fără autorizatie de construire.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 274.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 897.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art.12. – Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 5–9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.

Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale.

Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort si, după caz, câte un reprezentant al celorlalte ministere cu atributii în domeniu, precum si al consiliului judetean sau local, după caz.

Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi numiti în mod obligatoriu dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al regiei autonome.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2006.

Nr. 899.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 523

din 20 iunie 2006

referitoare la constitutionalitatea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

În temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/2026 din 8 iunie 2006, sesizarea cu privire la neconstitutionalitatea unui text din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, formulată de 57 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si anume: Viorel Hrebenciuc, Tiberiu-Ovidiu Musetescu, Constantin Amarie, Mirela-Elena Adomnicăi, Ioan Stan, Petru Andea, Tudor Mohora, Vladimir-Alexandru Mănăstireanu, Constantin Nită, Vasile Puscas, Ioan Munteanu, Aurelia Vasile, Ioan Bivolaru, Dan Ioan Popescu, Anghel Stanciu, Costică Măcăleti, Cristian-Sorin Dumitrescu, Rodica Nassar, Doina Micsunica Dretcanu, Mihai Tudose, Petru Gabriel Vlase, Petru Godja, Filonas Chis, Iuliu Nosa, Florin Iordache, George Băesu, Ecaterina Andronescu, Mihai Dumitriu, Gabriela Nedelcu, Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, Sorin Dan Mihalache, Mihai Nicolae Tănăsescu, Dumitru Bentu, Ovidiu Brânzan, Aurel Gubandru, Octavian Stireanu, Viorel Constantinescu, Valeriu Alexandru Ungureanu, Monalisa Găleteanu, Ion Călin, Constantin Marin, Mihaela Adriana Rusu, Daniel Ionescu, Vasile Mocanu, Viorel Pupăză, Mihai Cristian Apostolache, Eugen Nicolcea, Dan Nica, Dan Iosif, Aurel Nechita, Titus Corlăteanu, Ion Mocioalcă, Iulian Iancu, George-Alin Teodorescu, Ion Giurescu, Ioan Cindrea si Filip Georgescu.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 5.973 din 9 iunie 2006 si formează obiectul Dosarului nr. 1.578A/2006.

Motivele sesizării de neconstitutionalitate sunt următoarele:

1. Textul art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, care a fost mentinut în forma initiatorului si după aprobarea ordonantei prin lege, potrivit căruia “În perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului este reprezentată de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»“, “extinde competenta de administrator al Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» si asupra suprafetelor aflate în subordinea singurelor autorităti publice teritoriale“ prevăzute de lege, din comune si orase. Aceste prevederi sunt contrare dispozitiilor art. 120 alin. (1) din Constitutie care prevăd că administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul descentralizării, al autonomiei locale si al deconcentrării serviciilor publice.

2. Se mai arată că singurele entităti prin care se realizează autonomia locală, precum si competentele acestora sunt prevăzute de dispozitiile art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutie, conform cărora “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si în orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.“

Fată de acestea, autorii sesizării apreciază că acordarea prerogativelor administrative si de autoritate publică altor “organe sau organisme“, cum este cazul în spetă – Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“ –, este contrară prevederilor constitutionale mai sus citate.

3. Prevederile criticate încalcă si dispozitiile alin. (2) ale art. 136 care prevăd că proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, precum si celor ale alin. (5) din acelasi articol, care reglementează caracterul inviolabil al proprietătii private, în conditiile legii organice.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

Autoritătile mentionate nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate formulată de cei 57 de deputati.

Obiectul sesizării îl constituie prevederile art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “În perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului este reprezentată de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării».“

Dispozitiile constitutionale considerate ca fiind încălcate prin textul criticat sunt: art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 136 alin. (2) si (5) din Constitutie, al căror cuprins este următorul:

– Art. 120 alin. (1): “Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.“

– Art. 121 alin. (1) si (2): “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si în orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.“

– Art. 136 alin. (2) si (5): “(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale. [...]

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Având în vedere că sesizarea de neconstitutionalitate vizează statutul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“, ca autoritate publică teritorială pentru protectia mediului în perimetrul Rezervatiei, prin raportare la prevederile art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) si (2) si ale art. 136 alin. (2) si (5), Curtea Constitutională constată că aceasta beneficiază de un statut legal.

Astfel, Rezervatia Biosferei “Delta Dunării“, a fost constituită prin Legea nr. 82/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, în scopul protejării zonei geografice de interes national si international si de importantă biogeografică, ecologică si estetică deosebită, cu valoare de patrimoniu natural national si universal; în acelasi scop a fost reglementat un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei. Astfel, prin art. 4 din Legea nr. 82/1993, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 454/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001, s-a înfiintat

“Administratia Rezervatiei“, “institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Totodată, prin art. 6 lit. e) al aceluiasi act normativ, s-a stabilit că Administratia Rezervatiei “îndeplineste functia de autoritate de mediu, în conditiile legii, pe teritoriul rezervatiei“, iar prin art. 10 alin. 1 s-a prevăzut că:”Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit art. 1,  împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, aflat în administrarea Administratiei Rezervatiei.“ Sunt exceptate de la aceste prevederi “terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unitătilor administratiei teritoriale.“ [alin. (2) lit. b) din aceeasi lege].

Având în vedere dispozitiile mentionate, Curtea retine că, din modul în care a fost formulată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, prin raportare la prevederile art. 120 si 121 din Constitutie, rezultă că autorii sesizării nu fac distinctie între “autorităti ale administratiei publice locale“, în sensul prevăzut de dispozitiile constitutionale din sectiunea a 2-a “Administratia publică locală“, cap. V “Administratia Publică“, titlul III “Autoritătile publice“ si care sunt reglementate prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, si “autorităti publice teritoriale pentru protectia mediului“.

Astfel, printre autoritătile enumerate la art. 2 pct. 12 din legea criticată, care lămureste semnificatia expresiei “autoritate competentă pentru protectia mediului“, figurează si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“, ce îndeplineste atributiile prevăzute de lege în domeniile implementării strategiilor si politicilor de mediu, având în vedere importanta protectiei mediului în dezvoltarea durabilă, în conformitate cu normele internationale.

Curtea mai retine că noul act normativ instituie, totodată, obligatia si responsabilitatea autoritătilor administratiei publice centrale si locale în ceea ce priveste protectia mediului. Această optiune de reglementare a legiuitorului îsi are temeiul constitutional în dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. e) din Legea fundamentală care prevăd obligatia statului de a asigura“ refacerea si ocrotirea mediului înconjurător, precum si mentinerea echilibrului ecologic“, obligatie corelativă cu dreptul cetătenilor la un mediu sănătos, prevăzut de art. 35 din Constitutie.

În conceptia legii, autoritătile administratiei publice centrale si locale colaborează cu autoritătile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului în vederea îndeplinirii obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul mediului si pentru realizarea programelor de protectie a mediului.

Asa fiind, Curtea constată că este neîntemeiată sustinerea că dispozitiile art. 7 alin. (2) din lege sunt contrare prevederilor art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât ele nu instituie o structură care se suprapune autoritătilor administratiei publice locale, respectiv consiliilor locale si primarilor.

De altfel, competentele celor două categorii de autorităti administrative sunt diferite, atât sub raport material, cât si teritorial.

Examinând critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2), prin raportare la dispozitiile art. 136 alin. (2) si (5) din Constitutie, Curtea retine că dispozitiile constitutionale mentionate nu sunt incidente în prezenta cauză, întrucât Administratia Rezervatiei nu are în administrare suprafete de teren dintre cele ce apartin unitătilor administrativ-teritoriale.

Pentru cele arătate, Curtea Constitutională constată că sesizarea este neîntemeiată, dispozitiile art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului sunt constitutionale, urmând ca, în temeiul art. 77 alin. (1) si (3) din Constitutie, legea să fie trimisă spre promulgare Presedintelui României.

Având în vedere considerentele expuse, dispozitiile art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 15 alin. (1) si ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că prevederile art. 7 alin. (2) din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 20 iunie 2006 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu si Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 56 alin. 1 si 2, art. 62 lit. a), art. 92 alin. 1 si ale art. 155 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. 2, art. 164 alin. 1, art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. – Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 2 alineatul 2, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. bănci de dezvoltare multilaterală – Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investitii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul European de Investitii, Corporatia Interamericană de Investitii si Agentia de Garantare Multilaterală a Investitiilor;“.

Art. II. – Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea si completarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. – Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si  constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Primele trei rânduri din cadrul listei de conturi, prevăzută la articolul 1 litera e) punctul 2.1.1, vor avea următorul cuprins:

“20111 – Scont si operatiuni asimilate (extras1))

20112 – Factoring (extras1))

20119 – Alte creante comerciale (extras1))“

2. Punctul 1 al articolului 1 litera g) va avea următorul cuprins:

“1. garantii personale – se referă la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.) si, în functie de caracteristicile pe care le prezintă, pot fi încadrate după cum urmează:

a) garantie expresă – protectia furnizată de garantie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoială;

b) garantie irevocabilă – în afara nerespectării de către cumpărătorul protectiei a obligatiei de a plăti la scadentă costul protectiei, contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protectiei să anuleze unilateral garantia sau ar putea să conducă la cresterea costului efectiv al garantiei;

c) garantie neconditionată – contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei (institutia de credit) nu detine controlul, care să îl împiedice pe garant să fie obligat să plătească în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente.“

3. Alineatul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Orice garantie reală, cu exceptia gajului general, a garantiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) si a garantiilor reale prevăzute în anexa nr. 1, va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea institutiei de credit fată de entitatea de risc, la valoarea sa justă. În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea justă reprezintă suma la care poate fi tranzactionat un activ, de bunăvoie, între părti aflate în cunostintă de cauză, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv. În acest scop, institutiile de credit vor putea lua în considerare numai acele garantii reale pentru care acestea pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne.“

4. La articolul 3, după ultimul alineat se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:

“În ceea ce priveste garantiile exprese, irevocabile si neconditionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritătile centrale si pentru care acestea îsi asumă răspunderea, garantiile respective pot fi considerate garantii exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat4), dacă:

a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritătile centrale; si

b) FGC demonstrează institutiei de credit că dispun de o gestiune care să evidentieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

Dispozitiile alineatului precedent se vor aplica numai în conditiile în care institutiile de credit dispun de documentatia care să ateste îndeplinirea cerintelor prevăzute.“

5. Tabelul din anexa nr. 1 se modifică si se completează după cum urmează:

a) capul tabelului va avea următorul cuprins:

 

Tipul de garantie

Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea institutiei de credit fată de

entitatea de risc*)

 

b) la sfârsitul tabelului se adaugă un rând cu următorul cuprins:

 

Garantii personale exprese, irevocabile si neconditionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România

0,5

 

Art. II. – La aplicarea prevederilor prezentei norme, se va tine cont de următoarele dispozitii tranzitorii:

– prevederile propozitiei a treia din cadrul art. I pct. 3 se vor aplica începând cu operatiunea de clasificare si provizionare aferentă datei de 30 septembrie 2006;

– prevederile art. I pct. 5 se vor aplica de la data obtinerii aprobării din partea Băncii Nationale a României în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. – Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 11.


1) Extrasul nu va contine operatiunile fără regres, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentelor norme metodologice, operatiunilor de creditare.

2) Garantiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor si, în consecintă, nu vor fi luate în considerare ca diminuatoare de risc de credit în cadrul metodologiei de clasificare si provizionare. Cu titlu de exemplu, pot fi mentionate: garantii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polite de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polite de asigurare de viată; garantii reprezentate de cesionarea încasărilor viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită si reglementată în cadrul Standardelor internationale de raportare financiară (IFRS), la elaborarea metodologiilor pentru determinarea valorii juste a garantiilor reale primite, institutiile de credit vor avea în vedere standardele contabile mentionate.

4) Garantiile exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat au, potrivit anexei nr. 1, un coeficient de deducere de maximum 1.

*) Coeficientul exact, pentru fiecare caz, se stabileste de institutiile de credit prin norme interne.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. – Normele Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Prezentele norme se aplică băncilor persoane juridice române, băncilor de credit ipotecar, caselor de economii pentru domeniul locativ si institutiilor emitente de monedă electronică si reglementează nivelul minim al capitalului initial si al fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat, precum si metodologia de calcul si, după caz, de raportare a acestora.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Băncile persoane juridice române trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 37 milioane RON.

(2) Băncile de credit ipotecar trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane RON.

(3) Casele de economii pentru domeniul locativ trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane RON.

(4) Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 12 milioane RON.“

3. Prima teză a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Băncile persoane juridice române, băncile de credit ipotecar, casele de economii pentru domeniul locativ si institutiile emitente de monedă electronică trebuie să mentină în permanentă fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme pentru capitalul initial;“.

4. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Băncile persoane juridice române, băncile de credit ipotecar, casele de economii pentru domeniul locativ si institutiile emitente de monedă electronică vor determina lunar fondurile proprii la nivel individual, potrivit prezentelor norme, pe baza datelor înscrise în balanta de verificare întocmită pentru luna respectivă si a datelor calculate extracontabil.“

Art. II. – Normele Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 12.