MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

268. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005

 

Acord între România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României

 

890. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005

 

903. – Decret privind numirea unor membri ai Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

817. – Hotărâre pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Directiei Judetene de Statistică Arad în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

214. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 65/2006 privind Centrul Român al Calitătii

 

337. – Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea si completarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI)

 

665. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

401. – Decizie privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 268.

 

ACORD

între România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României

 

România si Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părti,

dorind să încheie un acord privind extinderea cooperării dintre România si Statele Unite ale Americii,

afirmând că o astfel de cooperare este bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea fiecărei părti si scopurile Cartei Natiunilor Unite, precum si pe obligatiile părtilor rezultând din alte acorduri internationale,

recunoscând că prezenta fortelor Statelor Unite contribuie la consolidarea securitătii si stabilitătii României si a regiunii,

dorind să îsi asume responsabilitatea sprijinirii acelor forte ale Statelor Unite care ar putea fi prezente pe teritoriul României,

recunoscând aplicarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA), care a intrat în vigoare pentru România la 4 decembrie 2004, si a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România (SOFA aditional), semnat la Washington la 30 octombrie 2001, referitor la fortele Statelor Unite si la activitătile acestora pe timpul prezentei pe teritoriul României,

afirmând necesitatea întăririi securitătii comune, pentru a contribui la pacea si stabilitatea internatională si la adâncirea cooperării în domeniile apărării si securitătii,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii sunt definiti după cum urmează:

1. fortele Statelor Unite desemnează entitatea care cuprinde membrii fortei, componenta civilă si toate proprietătile, echipamentul si materialele fortelor Statelor Unite prezente în România;

2. membrii fortei înseamnă forta, asa cum este definită în art. I din NATO SOFA;

3. autoritătile desemnate desemnează Ministerul Apărării Nationale al României si Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii;

4. termenii componentă civilă, membri de familie si contractantii Statelor Unite vor avea întelesurile reglementate de SOFA aditional;

5. termenul facilităti si zone convenite desemnează facilitătile si zonele proprietate publică în România, listate în anexa A, precum si orice altă facilitate si zonă proprietate publică ce ar fi convenită ulterior, prin acordul părtilor.

 

ARTICOLUL II

Folosirea facilitătilor si zonelor

 

1. Fortelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul la facilitătile si zonele convenite, precum si utilizarea acestora, cu respectarea deplină a legislatiei române. Detaliile tehnice ale facilitătilor si zonelor convenite vor fi în conformitate cu aranjamentele de aplicare a prevederilor prezentului acord ce urmează a fi convenite pentru fiecare facilitate si zonă.

Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite, precum si navele, vehiculele si aeronavele, care sunt exploatate de către sau pentru fortele Statelor Unite, pot folosi asemenea facilităti si zone convenite în scopul instruirii, tranzitului, activitătilor de sprijin si conexe, realimentării aeronavelor, întretinerii temporare a vehiculelor, navelor si aeronavelor, cazării personalului, comunicatiilor, stationării si desfăsurării fortelor si materialelor, prepozitionării echipamentelor de apărare, bunurilor si materialelor, cât si pentru alte scopuri pe care părtile sau autoritătile desemnate le pot conveni.

La cerere, România va asista în facilitarea accesului temporar al fortelor Statelor Unite la terenuri proprietate publică, inclusiv la cele controlate de municipalităti, precum si la terenuri proprietate privată, pentru manevre si pregătirea fortelor Statelor Unite.

 

2. România va furniza fortelor Statelor Unite, fără plata chiriei sau a altor costuri similare, toate facilitătile si zonele convenite, inclusiv facilitătile si zonele folosite în comun de către fortele Statelor Unite si cele ale României. Fortele Statelor Unite vor suporta toate cheltuielile operationale necesare care privesc utilizarea de către acestea a zonelor si facilitătilor convenite.

3. Pentru a face accesibile facilitătile si zonele convenite, România va tine seama de preocupările operationale si de securitate ale Statelor Unite ale Americii.

4. Fortele Statelor Unite pot desfăsura activităti de constructii si pot opera modificări si îmbunătătiri la facilitătile sau zonele convenite. Autoritatea desemnată de România va sprijini fortele Statelor Unite în realizarea acestor activităti, astfel încât aceste constructii, modificări sau îmbunătătiri să aibă autorizatiile românesti necesare.

Fortele Statelor Unite se vor consulta cu autoritătile române în privinta unor asemenea constructii, modificări sau îmbunătătiri, astfel încât parametrii tehnici si standardele de constructie pentru fiecare dintre proiectele contractate sau executate direct de către fortele Statelor Unite să fie în conformitate cu cerintele legislatiilor si normelor românesti si americane în materie.

5. Acolo unde facilitătile sau zonele convenite sunt construite sau dezvoltate pentru folosintă comună, costurile de constructie sau dezvoltare, precum si cele de operare si întretinere vor fi suportate de către părti, în baza cotei proportionale de utilizare, dacă nu s-a convenit altfel.

 

ARTICOLUL III

Sprijinul logistic

 

1. România va depune toate eforturile posibile pentru a furniza fortelor Statelor Unite aflate în România, în baza solicitării scrise a Statelor Unite ale Americii, sprijinul logistic mentionat în anexa B, în scopul derulării activitătilor prevăzute în prezentul acord.

2. Fortele Statelor Unite vor plăti costuri rezonabile pentru sprijinul logistic solicitat si primit. În acest sens România va acorda fortelor Statelor Unite un tratament nu mai putin favorabil decât cel acordat fortelor armate române, inclusiv prin taxarea fortelor Statelor Unite la tarife nu mai putin favorabile decât cele plătite de către fortele armate române pentru sprijin similar, scutit de taxe sau de alte impuneri similare.

3. Atunci când este cazul, astfel de sprijin logistic va fi furnizat, iar rambursarea se va face în conformitate cu Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002, si Aranjamentul de implementare dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind sprijinul logistic reciproc, din 20 martie 2003.

4. Procedurile privind plata sprijinului logistic care nu face obiectul paragrafului 3 al prezentului articol vor fi stabilite prin aranjamente de aplicare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL IV

Proprietatea asupra bunurilor

 

1. România va păstra drepturile si titlurile de proprietate asupra facilitătilor si zonelor convenite, puse la dispozitia fortelor Statelor Unite în baza prezentului acord. Fortele Statelor Unite vor înapoia României orice facilitate sau zonă convenită, precum si orice diviziune a acestora, odată ce nu mai sunt necesare fortelor Statelor Unite. Părtile sau autoritătile desemnate se vor consulta în legătură cu modalitătile de returnare a oricăreia dintre facilitătile si zonele convenite, inclusiv cu privire la posibile compensatii pentru constructiile sau îmbunătătirile efectuate.

2. Statele Unite ale Americii si contractantii Statelor Unite vor păstra titlul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, materialelor, bunurilor, structurilor reamplasabile, precum si asupra altor proprietăti mobile care au fost importate în România sau achizitionate din România în legătură cu prezentul acord.

 

ARTICOLUL V

Prepozitionarea echipamentelor de apărare, bunurilor si materialelor

 

1. Fortele Statelor Unite pot prepozitiona echipamente de apărare, bunuri si materiale pe teritoriul României, în facilitătile si zonele convenite sau asa cum se va stabili de comun acord de către părti, în conformitate cu întelegerile reciproce din aranjamentele de aplicare a prezentului acord. Fortele Statelor Unite vor notifica în prealabil României tipurile, cantitătile si graficele de livrare a echipamentelor de apărare, bunurilor si materialelor ce urmează a fi prepozitionate în România, precum si contractorii care vor derula aceste livrări.

2. Facilitătile si zonele desemnate pentru depozitarea echipamentului de apărare destinat prepozitionării, precum si a celorlalte bunuri si materiale sunt destinate uzului exclusiv al fortelor Statelor Unite, iar Statele Unite ale Americii păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor, bunurilor si materialelor. Fortele Statelor Unite vor detine controlul asupra utilizării si dispunerii echipamentului militar, bunurilor si materialelor pe care le depozitează în România si vor avea dreptul de a scoate asemenea bunuri din România.

3. Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite vor avea acces nerestrictionat la facilitătile de depozitare în legătură cu toate aspectele privind depozitarea echipamentului de apărare, a bunurilor si materialelor, inclusiv pentru livrarea, administrarea, inspectarea, utilizarea, întretinerea si mutarea unor asemenea echipamente, bunuri si materiale. Aeronavele, vehiculele si navele exploatate de către sau pentru fortele Statelor Unite vor avea acces la aeroporturile si porturile maritime ale României, precum si la alte astfel de locatii, după cum va fi convenit între părti, în scopul introducerii, depozitării si întretinerii în România a echipamentului de apărare, a bunurilor si materialelor, precum si pentru retragerea acestora din România.

 

ARTICOLUL VI

Securitatea

 

1. România va lua toate măsurile rezonabile si posibile pentru a asigura protectia, siguranta si securitatea proprietătii fortelor Statelor Unite împotriva confiscării sau modificării regimului de folosintă în interesul oricărei alte părti decât Statele Unite ale Americii, fără acordul prealabil scris al Statelor Unite ale Americii.

2. Fortele Statelor Unite sunt autorizate să îsi asigure propriile măsuri de securitate pentru deplasarea lor în afara facilitătilor si zonelor convenite, după cum se va stabili de comun acord.

 

ARTICOLUL VII

Deplasarea aeronavelor, navelor si vehiculelor

 

Navele maritime si vehiculele exploatate de către sau exclusiv pentru fortele Statelor Unite pot intra, iesi si circula liber pe teritoriul României, cu respectarea deplină a reglementărilor aferente sigurantei traficului maritim si terestru si în conformitate cu procedurile convenite prin acordul părtilor sau al autoritătilor desemnate. Aeronavele, vasele si vehiculele Guvernului Statelor Unite ale Americii nu vor fi supuse inspectiilor. Aeronavele apartinând Guvernului Statelor Unite ale Americii si avioanele civile care operează, sub contract, exclusiv pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii sunt autorizate să survoleze teritoriul României, să se realimenteze în aer, să aterizeze pe si să decoleze de pe teritoriul României, cu respectarea deplină a reglementărilor specifice sigurantei traficului aerian si în conformitate cu procedurile convenite de părti sau de autoritătile desemnate.

 

ARTICOLUL VIII

Utilitătile publice

 

Fortele Statelor Unite si contractantii Statelor Unite pot folosi apă, electricitate si alte utilităti publice în termeni si conditii, inclusiv tarife sau taxe, nu mai putin favorabile decât cele percepute fortelor armate române sau Guvernului României în situatii similare, scutite de taxe sau de alte impuneri guvernamentale. Fortele Statelor Unite vor suporta costurile care le revin, calculate proportional cu consumul rezultat din folosirea acestor utilităti publice.

 

ARTICOLUL IX

Licentele profesionale

 

Pentru scopurile prezentului acord, România va accepta ca valabile toate licentele profesionale eliberate de Statele Unite ale Americii, de subdiviziunile sale politice sau statele componente membrilor fortei militare, membrilor componentei civile si contractantilor Statelor Unite în vederea furnizării de servicii în folosul fortelor Statelor Unite, membrilor fortei militare, membrilor componentei civile, membrilor de familie, contractantilor Statelor Unite si al altor categorii de personal autorizat.

 

ARTICOLUL X

Forta de muncă

 

Necesarul de fortă de muncă autohtonă al fortelor Statelor Unite va fi asigurat printr-un sistem de angajare directă. Conditiile de angajare, de muncă si, în mod special, de salarizare, precum si plătile suplimentare si măsurile de protectie a angajatilor vor fi cele stabilite de legislatia în domeniu a României, în măsura în care această legislatie nu contravine prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL XI

Aranjamentele de aplicare

 

1. Dacă se va considera oportun, părtile sau autoritătile desemnate pot conveni aranjamente de aplicare, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord. Aranjamentele încheiate între autoritătile desemnate vor intra în vigoare la data semnării acestora.

2. Părtile vor constitui un comitet mixt, condus de autoritătile desemnate, în scopul facilitării îndeplinirii prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL XII

Operatiuni financiar-bancare

 

Fortele Statelor Unite pot stabili relatii contractuale cu institutii financiare, în scopul administrării si derulării unor activităti bancare, uniuni de credit si a altor activităti financiare, în interiorul facilitătilor si zonelor convenite sau în alte locatii ce ar fi eventual stabilite între părti sau autoritătile desemnate, în folosul exclusiv al fortelor Statelor Unite, al contractantilor lor si al membrilor lor de familie.

Aceste activităti vor fi administrate si derulate în conformitate cu regulamentele militare ale Statelor Unite ale Americii. Fortele Statelor Unite, contractantii lor si membrii de familie vor fi autorizati să deschidă si să utilizeze conturi bancare în monedele nationale ale României si Statelor Unite ale Americii si să deruleze orice fel de tranzactie financiară corespunzătoare acestor conturi.

 

ARTICOLUL XIII

Participarea fortelor străine la activităti de instruire

 

Fortele Statelor Unite pot invita, cu consimtământul prealabil al părtii române, forte militare străine să participe la activităti de instruire pe teritoriul României. Aspectele referitoare la statutul si privilegiile acordate acestor forte militare străine invitate vor fi stabilite între România si aceste forte.

 

ARTICOLUL XIV

Protectia mediului înconjurător

 

Părtile vor aplica prevederile prezentului acord în conformitate cu standardele de protectie a mediului natural si a sănătătii umane. În aplicarea politicilor sale, Statele Unite ale Americii confirmă angajamentul lor de a respecta legislatia română de protectie a mediului. România confirmă angajamentul său de a aplica legile, reglementările si standardele sale de protectie a mediului, cu grija necesară pentru sănătatea si siguranta fortelor Statelor Unite, contractantilor Statelor Unite si membrilor lor de familie. Obligatiile părtilor referitoare la protectia mediului vor fi detaliate într-un aranjament de aplicare.

 

ARTICOLUL XV

Interpretarea si diferendele

 

Orice problemă sau dispută privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionată prin consultări între părti si nu va fi înaintată spre rezolvare niciunui tribunal national ori international sau vreunei terte părti.

 

ARTICOLUL XVI

Intrarea în vigoare, valabilitatea si amendarea

 

1. Prezentul acord, din care anexele A si B constituie parte integrantă, va intra în vigoare la data primirii de către Statele Unite ale Americii a notificării scrise, pe canale diplomatice, din partea României, prin care aceasta indică îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare a acordului, si va avea o perioadă initială de valabilitate de 10 ani. Ulterior, prezentul acord va rămâne în vigoare dacă niciuna dintre părti nu notifică în scris celeilalte părti, pe canale diplomatice, intentia de încetare a acordului, cu un an înainte de data expirării sale.

2. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părtilor si amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele tărilor lor, au semnat prezentul acord. Încheiat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru Statele Unite ale Americii,

Condoleezza Rice

 

ANEXA A

 

FACILITĂTI

 

Poligonul de instructie Smârdan

Poligonul de instructie si rampa de îmbarcare-debarcare Babadag

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu, localizată în acelasi perimetru cu Brigada 34 Mecanizată

Poligonul de instructie Cincu

Zona mai largă de manevre cuprinde suprafete din judetele Constanta si Tulcea si este delimitată de orasul Babadag la nord, poligonul Babadag la est, Tariverde la sud si de comuna Horia la vest.

 

ANEXA B

 

SPRIJIN LOGISTIC

 

Pentru scopurile prezentului acord, în art. III sunt avute în vedere următoarele categorii de sprijin logistic:

• cazare;

• serviciile de întretinere si reparatii, inclusiv depozitarea;

• apa, potabilă si nepotabilă, inclusiv distributia si stocarea;

• alimente, perisabile si neperisabile;

• combustibil, inclusiv depozitarea, distributia si servicii de control al calitătii;

• serviciile de transport terestru, maritim si aerian;

• utilităti si servicii, inclusiv energie si comunicatii;

• necesarul de fortă de muncă civilă;

• asistentă si servicii medicale;

• servicii aeriene pentru aeronave si cargouri;

• alte forme corespunzătoare de asistentă reciprocă, după cum se va conveni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 890.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unor membri ai Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Doamna Laura Stefan, director al Directiei pentru relatia cu Ministerul Public si de prevenire a criminalitătii si coruptiei din cadrul Ministerului Justitiei, se numeste în calitatea de membru al Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, în locul domnului Mihai Marian Eftimescu, ca urmare a demisiei acestuia din functie.

Art. 2. – Domnul Stefan Deaconu, consilier prezidential, se numeste în calitatea de membru al Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, în locul doamnei Renate Weber, ca urmare a demisiei acesteia din functie.

Art. 3. – Decretul nr. 82 din 28 februarie 2005 privind numirea membrilor Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2005, se modifică în mod corespunzător.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2006.

Nr. 903.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Directiei Judetene de Statistică Arad în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă includerea imobilului situat în municipiul Arad, str. Iuliu Maniu nr. 77, judetul Arad, aflat în administrarea Directiei Judetene de Statistică Arad – institutie publică în subordinea Institutului National de Statistică, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 817.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene de Statistică Arad

 

Denumirea

imobilului

Datele de identificare a imobilului

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza

legală

În

administrare/

concesiune

Concesiune/

Închiriat/Dat

cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Clădire

Teren – Sediul

Directiei Judetene de Statistică Arad

S+P+2E

283 m2

CET Arad

Uzina Electrica

Arad,

str. Iuliu Maniu nr. 77,

judetul Arad, România

2005

914.722,00

Contract de vânzare- cumpărare

nr. 5.379 din 1 noiembrie 2005

În administrare

 

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 65/2006 privind Centrul Român al Calitătii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 din Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (3) lit. l) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile Măsurii B2 “Sustinerea întreprinderilor mici si mijlocii în introducerea standardelor de calitate si a sistemelor de management al calitătii“ din Strategia guvernamentală pentru sustinerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2004, precum si referatul Directiei strategii, politici si programe pentru comert interior,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) si ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Punctul 3 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 65/2006 privind Centrul Român al Calitătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. Bugetul Programului

3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este în sumă de 1.200 mii lei (RON) si va fi folosit pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.

3.2. Alocatiile financiare nerambursabile acordate conform subpct. 3.1 vor fi folosite exclusiv pentru atingerea scopului pentru care au fost aprobate.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 27 iunie 2006.

Nr. 214.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR

DE RIDICAT I.S.C.I.R.

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI)

 

Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiior (RSVTI), cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,

în baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 143/2005,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. – Începând cu data emiterii prezentului ordin, se aprobă modificarea si completarea articolului 2 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

“Art.2. – (1) Autorizarea unei persoane ca operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) se va face în baza unui atestat.

(2) Atestatul poate fi obtinut de solicitant în urma sustinerii si promovării unui examen organizat de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).

(3) Participarea la sustinerea examenului în urma căruia ISCIR eliberează atestatul se face după absolvirea unui curs de perfectionare autorizat de către ISCIR în acest domeniu.

(4) Persoanele care au obtinut atestatul se vor înregistra la inspectiile teritoriale ISCIR pe raza cărora îsi au domiciliul si îsi vor putea ridica de la aceste inspectii autorizatiile de operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI), în baza unei cereri însotite de o copie după actul de identitate si după atestatul eliberat de ISCIR.“

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 337.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Administratia Natională de Meteorologie si Comisia de atestare în domeniul meteorologiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 665.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabileste organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei, precum si modalitătile si tehnicile de atestare, conditiile privind eliberarea atestatelor de competentă, conditiile de valabilitate a atestatelor de competentă pentru persoane fizice si/sau juridice care vor desfăsura activităti în sfera meteorologiei, conform legislatiei în vigoare.

(2) Recunoasterea oficială a atestării persoanelor fizice si juridice abilitate să desfăsoare activităti meteorologice se face pe baza atestatelor de competentă eliberate de Comisia de atestare în domeniul meteorologiei, denumită în continuare CAM, structură de specialitate ce se înfiintează si functionează în cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) CAM este alcătuită din maximum 7 membri, reprezentanti ai autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, ai Administratiei Nationale de Meteorologie si experti în domeniul meteorologiei sau cadre didactice universitare, cu încadrare minimă de conferentiar universitar si având titlul de doctor în specialitate.

(4) Componenta nominală a CAM se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea Administratiei Nationale de Meteorologie.

(5) Presedintele CAM este secretarul de stat din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului responsabil de coordonarea Administratiei Nationale de Meteorologie. Vicepresedintele CAM este directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 2. – Obiectivele principale urmărite prin atestarea de specialisti ce vor desfăsura activităti în domeniul meteorologiei sunt:

a) cresterea gradului de informare a cetătenilor în ceea ce priveste utilitatea informatiilor si prognozelor meteorologice;

b) folosirea judicioasă a informatiilor meteorologice disponibile;

c) asigurarea respectării prevederilor legale în diverse activităti economice ce necesită asistentă meteorologică.

 

CAPITOLUL II

Termeni utilizati

 

Art. 3. – Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii si expresiile folosite au următoarele semnificatii:

a) atestare – certificarea solicitantilor, persoane fizice si/sau juridice, pentru efectuarea de activităti meteorologice, conform prezentului regulament;

b) atestat de competentă – un certificat valabil o perioadă limitată de timp si care se acordă ca dovadă a atestării conform prezentului regulament;

c) atestat de competentă provizoriu – un certificat valabil o perioadă limitată de timp, care se acordă ca dovadă a atestării pentru elaborarea de prognoze meteorologice, la prima solicitare;

d) CAM – Comisia de atestare în domeniul meteorologiei – Comisia de atestare a persoanelor fizice si/sau juridice în vederea efectuării de activităti meteorologice;

e) ST – Secretariatul tehnic al CAM.

 

CAPITOLUL III

Domenii de atestare si valabilitate

 

Art. 4. – (1) Atestarea se referă la evaluarea si recunoasterea capacitătii tehnice si a experientei profesionale în vederea desfăsurării de activităti în unul sau mai multe dintre următoarele domenii:

a) efectuarea de observatii si măsurători meteorologice;

b) elaborarea de prognoze meteorologice;

c) elaborarea de studii meteorologice sau climatologice.

(2) Atestarea profesională a persoanelor fizice si juridice ce vor desfăsura activităti în domeniul meteorologiei nu acoperă decât domeniul/domeniile strict specificate în atestatul de competentă eliberat.

(3) Atestatele de competentă ce vizează activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) au un termen de valabilitate de 12 luni de la data emiterii lor.

(4) Reînnoirea valabilitătii atestatului de competentă se poate solicita la expirarea perioadei pentru care a fost acordată atestarea.

(5) Pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) se eliberează initial un atestat de competentă provizoriu, fără posibilitate de prelungire, care este valabil maximum 18 luni de la data emiterii. Atestarea de competentă definitivă poate fi solicitată cu o lună înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată atestarea provizorie, urmând a fi aplicate în mod similar prevederile alin. (3) si (4).

(6) Pe perioada de valabilitate a atestatului de competentă, persoanele fizice sau juridice atestate pot solicita consultantă de specialitate personalului Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 5. – Persoanele fizice sau juridice care desfăsoară una sau mai multe activităti dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) au obligatia de a solicita si de a obtine atestat de competentă conform prezentului regulament.

Art. 6. – (1) Metodologia folosită de titularii atestatelor de competentă pentru efectuarea de observatii si măsurători meteorologice, elaborarea de prognoze meteorologice si studii meteorologice sau climatologice trebuie să respecte prevederile legale din domeniul meteorologiei.

(2) Responsabilitatea pentru corectitudinea si calitatea activitătilor desfăsurate în domeniul meteorologiei revine în exclusivitate elaboratorului.

Art. 7. – (1) Atestatul de competentă sau orice drept acordat de acesta nu poate fi cedat sau transferat altei persoane.

(2) Titularii atestatelor de competentă nu pot subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce le revin ca urmare a obtinerii atestării, cu referire expresă la activitătile stiintifice.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile CAM

 

Art. 8. – CAM coordonează si răspunde de corectitudinea desfăsurării procesului de atestare si are următoarele atributii:

a) analizează documentele ce însotesc cererile de atestare;

b) analizează studiile de evaluare întocmite de către ST si documentele din dosarul tehnic, verificând respectarea cerintelor prevăzute prin prezentul regulament;

c) modifică si/sau validează recomandările ST privind atestarea persoanelor fizice sau juridice care solicită atestarea;

d) aprobă rapoartele finale de evaluare;

e) aprobă eliberarea atestatelor de competentă;

f) aprobă suspendarea si anularea atestatelor de competentă.

Art. 9. – (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, CAM are un ST asigurat de Administratia Natională de Meteorologie prin Inspectia Meteorologică Natională din cadrul acesteia.

(2) ST are următoarele sarcini:

a) primeste si asigură înregistrarea dosarelor depuse în scopul obtinerii atestărilor de competentă;

b) verifică dosarele si existenta tuturor documentelor solicitate prin prezentul regulament;

c) asigură întocmirea corespondentei si transmiterea acesteia;

d) propune data de desfăsurare a sedintei CAM, întocmeste ordinea de zi si transmite invitatiile la sedintele CAM;

e) întocmeste studiul de evaluare aferent fiecărei solicitări, cu propunerea către CAM de acordare/respingere/reînnoire/suspendare/anulare, după caz, a atestării în domeniul/domeniile solicitat/solicitate, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării solicitărilor;

f) întocmeste rapoartele finale de evaluare ale CAM;

g) întocmeste procesul-verbal al sedintelor CAM si asigură semnarea sa de către toti membrii prezenti;

h) prezintă presedintelui CAM spre semnare atestatul de competentă si informează solicitantii asupra rezultatelor obtinute;

i) eliberează atestatele de competentă, în termen de maximum 3 zile de la data adoptării deciziei de atestare;

j) înregistrează si tine evidenta atestatelor emise;

k) păstrează si arhivează toate dosarele si documentele referitoare la atestare pentru o perioadă de minimum 3 ani;

l) pune la dispozitie autoritătii publice centrale pentru protectia mediului sau organelor de control împuternicite de aceasta, la cerere, dosarele de atestare ale persoanelor fizice si/sau juridice atestate;

m) îndeplineste si alte sarcini stabilite de CAM.

 

CAPITOLUL V

Modul de functionare a CAM

 

Art. 10. – (1) Sedintele CAM sunt conduse de presedinte.

(2) În situatia în care presedintele CAM se află în imposibilitatea de a-si exercita functia, vicepresedintele CAM preia atributiile acestuia.

Art. 11. – La propunerea ST, presedintele CAM aprobă ziua, ora si locul desfăsurării, precum si ordinea de zi a sedintei CAM.

Art. 12. – (1) Deciziile în cadrul CAM se adoptă prin vot cu majoritate simplă, în prezenta obligatorie a 5 dintre membrii săi.

(2) Dezbaterile si deciziile CAM se consemnează într-un proces-verbal, care va fi semnat de fiecare membru al CAM.

 

CAPITOLUL VI

Criterii si procedura de atestare

 

Art. 13. – (1) Înscrierea în vederea obtinerii atestării se face pe baza cererii de solicitare a atestării si a dosarului tehnic complet, care se depun la ST al CAM.

(2) Documentele din dosarul de atestare trebuie să fie lizibile si nu se admit documente transmise prin fax. În cazul în care sunt necesare copii de pe actele doveditoare, acestea vor fi copii xerox; dosarul tehnic va avea filele numerotate.

(3) Membrii CAM si ai ST sunt obligati să păstreze confidentialitatea datelor din dosarele tehnice ale solicitantilor, a tuturor documentelor de lucru, în toate etapele de desfăsurare a procesului de atestare.

Art. 14. – Analizarea fiecărui dosar de către CAM se va face prin luarea în considerare a realizărilor si posibilitătilor tehnico-stiintifice ale solicitantului, a calificărilor profesionale ale colectivului de lucru, a instruirii membrilor acestuia, a apartenentei persoanei juridice si/sau a membrilor colectivului de lucru la organisme profesionale si a experientei acestora în domeniul meteorologiei.

Art. 15. – Atestarea persoanelor juridice se poate face doar dacă cel putin unul dintre membrii colectivului de lucru are calificare si experientă corespunzătoare domeniului sau domeniilor solicitate spre atestare.

Art. 16. – În urma analizării dosarelor tehnice si pe baza studiului de evaluare întocmit în acest sens de către ST, conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. e), CAM aprobă raportul final de evaluare si decide acordarea/respingerea/reînnoirea/suspendarea/anularea atestatului de competentă; în cazul în care CAM decide neacordarea atestatului de competentă, documentele nu vor fi returnate solicitantului.

Art. 17. – Procesul de atestare nu poate depăsi două luni si se finalizează fie cu emiterea atestatului de competentă, fie cu respingerea motivată a solicitării.

Art. 18. – (1) Dosarul tehnic necesar pentru elaborarea studiului de evaluare si pentru obtinerea atestatului de competentă pentru efectuarea de măsurători meteorologice trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) prezentarea scopului efectuării de măsurători meteorologice;

b) precizarea dacă rezultatul activitătii supuse atestării va fi utilizat numai de către solicitant sau urmează a fi difuzat public; în acest din urmă caz se va mentiona si mijlocul tehnic de difuzare;

c) documentatia tehnică a senzorilor utilizati, care trebuie să contină în mod obligatoriu domeniul si precizia de măsurare, precum si certificarea acestor senzori de către o autoritate recunoscută pe plan international sau national, pentru efectuarea de măsurători meteorologice. În lipsa acestei certificări, solicitantul este obligat să pună la dispozitie Administratiei Nationale de Meteorologie acesti senzori în vederea certificării;

d) planul de amplasare a senzorilor si caracteristicile adăpostului meteorologic utilizat, dacă este cazul. În vederea verificării reprezentativitătii solicitantul va asigura accesul comisiei de specialitate în amplasamentul propus;

e) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau actul juridic de constituire al persoanei juridice, după caz;

f) dovada achitării taxei initiale pentru solicitarea atestării.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ST va expertiza documentatia, va inspecta amplasamentul si va elabora studiul de evaluare.

(3) Dosarul tehnic necesar pentru elaborarea studiului de evaluare si pentru obtinerea atestatului de competentă pentru efectuarea de observatii meteorologice trebuie să cuprindă, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dovada că solicitantul beneficiază de personal calificat; în acest sens se va depune lista cuprinzând personalul de specialitate angajat, însotită de curriculum vitae al fiecărui angajat (copii legalizate de pe diploma/diplomele ce atestă calificarea, copii legalizate de pe documentele ce atestă apartenenta la organizatii profesionale, copii de pe certificatele obtinute la cursuri de instruire în domeniul meteorologiei).

Art. 19. – (1) Dosarul tehnic necesar pentru obtinerea atestatului de competentă pentru elaborarea de prognoze meteorologice trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) dovada că solicitantul dispune de date meteorologice din surse autorizate si de personal calificat pentru a desfăsura activitatea de prognoză;

b) dovada că solicitantul beneficiază de personal calificat; în acest sens se va depune lista cuprinzând personalul de specialitate angajat, însotită de curriculum vitae al fiecărei persoane (copii legalizate de pe diploma/diplomele ce atestă calificarea în meteorologie, copii legalizate de pe documentele ce atestă apartenenta la organizatii profesionale, copii de pe certificatele obtinute la cursuri de instruire în meteorologie), dacă este cazul;

c) descrierea metodelor, modelelor sau metodologiilor de prognoză, care trebuie să fie bazate pe principii stiintifice;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau actul juridic de constituire al persoanei juridice, după caz;

e) dovada achitării taxei initiale pentru solicitarea atestării.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ST va elabora un studiu de evaluare preliminar însotit de un buletin de evaluare preliminar a gradului de realizare a prognozelor, care se vor înainta CAM.

Art. 20. – Reînnoirea valabilitătii unui atestat de competentă sau eliberarea unui atestat de competentă definitiv pentru elaborarea de prognoze meteorologice se face pe baza cererii de solicitare a atestării si a dosarului tehnic compus din:

a) memoriu de activitate privind activitatea din perioada atestată;

b) atestatul de competentă detinut anterior, în copie;

c) eventualele modificări survenite în obiectul de activitate, structura de personal sau de altă natură;

d) dovada achitării taxei initiale pentru solicitarea de atestări de competentă.

Art. 21. – (1) Dosarul tehnic necesar pentru obtinerea atestatului de competentă pentru elaborarea de studii meteorologice sau climatologice trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) dovada că solicitantul dispune de date meteorologice din surse autorizate, cu o repartitie spatială corespunză toare fiecărui nivel: national, regional, local;

b) siruri de valori pe cel putin 30 de ani consecutivi;

c) personal calificat în meteorologie sau climatologie pentru interpretarea stiintifică a datelor folosite; în acest sens se va prezenta lista cuprinzând personalul de specialitate angajat, însotită de curriculum vitae al fiecărui angajat (copii legalizate de pe diploma/diplomele ce atestă calificarea în meteorologie sau climatologie, copii legalizate de pe documentele care atestă apartenenta la organizatii profesionale, copii de pe certificatele obtinute la cursuri de instruire în meteorologie sau climatologie), dacă este cazul;

d) descrierea metodelor si metodologiilor stiintifice de prelucrare climatologică, recunoscute pe plan national si international;

e) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau actul juridic de constituire al persoanei juridice, după caz;

f) dovada achitării taxei initiale pentru solicitarea atestării.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ST va expertiza documentatia si va elabora studiul de evaluare.

Art. 22. – (1) Dosarele tehnice incomplete nu intră în procedura de atestare si se restituie solicitantilor în vederea completării acestora.

(2) Dacă informatiile solicitate nu se primesc în termen de cel mult o lună de la data notificării, dosarul tehnic este respins. În acest caz solicitantul nu mai poate să facă referiri ulterioare la acesta sau să pretindă utilizarea unor părti din el ori să solicite restituirea sumelor achitate în vederea atestării.

Art. 23. – CAM analizează dosarul tehnic al solicitantului în prezenta acestuia/a reprezentantului împuternicit al acestuia si decide admiterea sau respingerea cererii de atestare pentru domeniul/domeniile de competentă solicitat/solicitate.

Art. 24. – Taxele de atestare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a)–c) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, si în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora si vor reflecta costurile totale ale activitătii de atestare desfăsurate.

 

CAPITOLUL VII

Valabilitatea atestatului de competentă

 

Art. 25. – Pe durata atestării, persoanele fizice si juridice atestate sunt supravegheate de Administratia Natională de Meteorologie prin Inspectia Meteorologică Natională, în vederea îndeplinirii în mod permanent a cerintelor si conditiilor care au stat la baza acordării atestatului de competentă.

Art. 26. – (1) Atestatul de competentă se eliberează solicitantilor de către ST al CAM.

(2) Atestatele de competentă se eliberează în original.

O copie de pe fiecare atestat de competentă eliberat se păstrează la Administratia Natională de Meteorologie.

Art. 27. – ST al CAM va înregistra atestatele de competentă emise pentru fiecare categorie de competentă, precum si orice modificări ale acestora în registre de eliberare a certificatelor de competentă.

Art. 28. – Atestatul de competentă îsi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost emis;

b) prin renuntare la atestare, comunicată în scris si transmisă ST al CAM;

c) în cazul în care activitatea a fost abandonată sau înstrăinată;

d) când atestatul de competentă a fost retras sau suspendat temporar de două ori în interval de un an.

Art. 29. – Atestatul de competentă poate fi suspendat în următoarele situatii:

a) un nivel slab de realizare a activitătilor atestate sau în cazul în care au fost emise concluzii eronate ce pot conduce la rationamente false;

b) pentru nerespectarea art. 6 si 7;

c) pentru nerespectarea limitelor si a conditiilor de atestare pe perioada de valabilitate a atestatului emis;

d) când se constată de către Inspectia Meteorologică Natională săvârsirea de către persoanele fizice sau juridice atestate a unor abateri grave de la legislatia în vigoare.

Art. 30. – (1) La propunerea ST, CAM poate dispune suspendarea atestatului de competentă pe o perioadă de cel mult 6 luni. În această situatie CAM are obligatia de a reanaliza atestatul de competentă si poate dispune fie suspendarea sa, fie anularea atestatului de competentă respectiv.

(2) Pe durata suspendării atestatului de competentă, persoana fizică sau juridică nu mai poate îndeplini activitătile pentru care a fost atestată si are obligatia să depună la ST al CAM originalul atestatului de competentă.

Art. 31. – (1) Împotriva deciziei CAM de suspendare sau anulare a atestatului de competentă se poate face contestatie. Contestatia se formulează în scris, cu precizarea clară a motivelor pe care se întemeiază contestatia.

(2) Contestatia se depune la ST al CAM, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de suspendare/anulare a atestatului de competentă.

(3) Solutionarea contestatiei se face de către o comisie pentru contestatii numită prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, care va solutiona în termen de maximum 15 zile contestatia si va comunica decizia sa finală, care poate fi atacată conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În cazul în care se consideră întemeiată contestatia, se dispune anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de anulare a atestatului de competentă.

(5) Concluziile asupra contestatiei se comunică contestatorului în scris.

(6) Cheltuielile generate de rezolvarea contestatiei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestatia.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 32. – Modelul cererii de atestare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 33. – Modelul procesului-verbal pentru atestarea tehnico-profesională este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 34. – Modelul atestatului de competentă este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 35. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE ATESTARE

 

Persoana/Unitatea ......................................................................................, cod numeric personal ............................, codul fiscal nr. ............................................, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului la nr. ......................, cu domiciliul/sediul în ......................................, str. ....................... nr. ..., judetul/sectorul ......................, telefon/fax ................, 

solicit evaluarea în vederea eliberării/prelungirii valabilitătii atestatului de competentă pentru ..............................

.........................................................................................................................................................................................................,

de către Comisia de atestare în domeniul meteorologiei din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Anexez la prezenta cerere de atestare dosarul tehnic aferent, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 665/2006.

 

Data ..........................................

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

PROCES-VERBAL

pentru atestarea tehnico-profesională a

................................................................

din data de ............................

 

Comisia de atestare în domeniul meteorologiei, numită prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. ..........., având următoarea componentă:

1. ............................................................................................................................................................ presedinte;

2. ............................................................................................................................................................ vicepresedinte;

3. ............................................................................................................................................................ membru;

4. ............................................................................................................................................................ membru;

5. ............................................................................................................................................................ membru;

6. ............................................................................................................................................................ membru;

7. ............................................................................................................................................................ secretar,

a supus examinării dosarul tehnic al persoanei fizice/juridice înscrise pentru atestarea de competentă/prelungirea valabilitătii atestării de competentă în domeniul .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... .

La solicitarea ..................................................., depusă la Administratia Natională de Meteorologie, examinarea din data de ................................ s-a desfăsurat în ................................................ si a constat în analizarea si evaluarea următoarelor documente:

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ .

Persoana fizică/juridică solicitantă ..................................................................................................................................

a obtinut următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

solicitantului

Propunere

Rezultat

Dosar tehnic

Alte probe

Rezultat final

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma rezultatelor obtinute ......................................................................................................................................... se declară Atestat/Neatestat de către Comisia de atestare în domeniul meteorologiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 665/2006.

 

Data ...........................

Comisia de atestare în domeniul meteorologiei,

...........................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

Comisia de atestare în domeniul meteorologiei

 

ATESTAT DE COMPETENTĂ

Nr. ..................../data emiterii ......................

 

În aplicarea prevederilor Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora si ale Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei, Comisia de atestare în domeniul meteorologiei

 

ATESTĂ

.................................................................................................................................................................,

(persoana fizică/juridică)

 

cod numeric personal ......................................................., codul fiscal nr. ..........................., înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului la nr. ......................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................................................, str. .................................. nr. ........, bl. ....., sc. ........, ap. ..., judetul/sectorul .........................., pentru efectuarea de ...................., în baza cererii si dosarului nr. ............................. .

Emis la data de ........................................ .

Valabil până la data de ........................... .

Cu respectarea conditiilor înscrise pe verso.

 

Presedintele Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei,

............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

– verso –

Prezentul atestat poate fi utilizat numai de titular.

Cu 30 de zile înainte de expirare, titularul poate solicita prelungirea valabilitătii atestatului de competentă.

Responsabilitatea pentru corectitudinea si calitatea activitătilor desfăsurate în domeniul meteorologiei revine în exclusivitate elaboratorului.

Prezentul atestat de competentă îsi pierde valabilitatea în conditiile prevăzute la art. 28 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile nationale si serviciile locale sau regionale,

în scopul protejării intereselor comunitătilor locale de a primi informatii din actualitatea locală si programe de interes pentru comunitătile din zona de difuzare, pe teme sociale, economice, culturale, politice,

având în vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului si încurajarea liberei concurente,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – În sensul prezentei decizii, termenii utilizati au următorul înteles:

a) program local – informatii (inclusiv informatii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe;

b) licenta audiovizuală natională – licenta a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audientă potentială de peste 60% din populatia recenzată a tării;

c) licenta audiovizuală regională – licenta a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde 3 până la 8 judete;

d) licenta audiovizuală locală – licenta a cărei zonă geografică de acoperire este o unitate administrativteritorială, inclusiv municipiul Bucuresti.

Art. 2. – Radiodifuzorii care detin licente audiovizuale regionale si/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie de peste 150.000 de locuitori au obligatia de a realiza si difuza zilnic, în intervalul orar 6,00–24,00, un program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute.

Art. 3. – Radiodifuzorii care detin licente audiovizuale regionale si/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie între 50.000 si 150.000 de locuitori au obligatia de a realiza si difuza zilnic, în intervalul orar 6,00–24,00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

Art. 4. – Radiodifuzorii care detin licente audiovizuale regionale si/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie sub 50.000 de locuitori au obligatia de a realiza un program local cu o durată cumulată la nivelul unei săptămâni de minimum 35 de minute, difuzat în intervalul orar 6,00–24,00.

Art. 5. – Radiodifuzorii detinători de licente audiovizuale pot prelua si difuza în cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune exclusiv emisiuni informative ale altor radiodifuzori, cu o durată cumulată de 60 de minute zilnic.

Art. 6. – Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – (1) Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 654 din 22 noiembrie 2005 privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.081 din 30 noiembrie 2005.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 401.