MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 575         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

260. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

873. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

290/1.078. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

337. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind modul de achitare de către operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a tarifului de mentinere a licentei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:

“Art.I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, se modifică si se completează după cum urmează:“.

2. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduc patru noi puncte cu următorul cuprins:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinte–condominii, realizate în perioada 1950–1990, în vederea cresterii performantei energetice a acestora.

(2) Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit, în sensul prezentei ordonante de urgentă, reprezintă operatiunile realizate în scopul cresterii eficientei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor si a pierderilor energetice.»

Articolul 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. – (1) Blocurile de locuinte–condominii se includ în programe anuale de actiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si se aprobă prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop.

(3) Conditiile de eligibilitate luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele:

a) existenta hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de includere a blocurilor de locuinte–condominii în programele anuale;

b) existenta conventiei încheiate de autoritatea administratiei publice locale cu asociatia de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

c) alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Principalele criterii avute în vedere la includerea în programele anuale sunt următoarele:

a) vechimea constructiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;

b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;

c) pierderile termice ale constructiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice;

d) zona climatică de amplasare;

e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;

f) alte criterii stabilite prin normele metodologice.

(5) Pentru locuintele din clădirile de locuit, aflate în proprietatea/administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, optiunea privind reabilitarea termică apartine proprietarului.

(6) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sunt obligate, după caz:

a) să constituie comisii pentru eficientă energetică care coordonează activitătile ce decurg din obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă;

b) să inventarieze toate clădirile care vor fi incluse în programele anuale de reabilitare termică;

c) să execute expertiza si auditul energetic al clădirilor inventariate;

d) să notifice asociatiilor de proprietari conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie, etapele de interventie, costul estimat al reabilitării termice, conditiile de rambursare a costurilor care revin asociatiei si modul de finantare a lucrărilor, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

e) să obtină din partea asociatiei de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică si dovada existentei resurselor financiare pentru începerea lucrărilor;

f) să pună la dispozitia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului datele si documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(7) În vederea fundamentării solutiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte–condominii, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului initiază studii, audit si realizarea de prototipuri, finantate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, precum si din alte surse constituite în conditiile legii.»

Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. – (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă măsurile speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprind următoarele:

a) izolarea termică a peretilor exteriori, terasei, planseului peste subsol, realizarea sarpantelor si acoperisurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor si usilor exterioare, repararea, consolidarea si zugrăvirea peretilor exteriori si alte elemente structurale si nestructurale care constituie anvelopa clădirilor;

b) interventii la conductele si armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a asociatiei de proprietari.

(2) Măsurile speciale de reabilitare termică se fundamentează prin expertiză si audit energetic si se realizează cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare si a reglementărilor tehnice în domeniu.»

Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. – (1) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit se realizează prin Unitatea de management al proiectului, constituită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, si conform prevederilor anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006–2009, calitate si eficientă“ si înfiintarea Unitătii de management al proiectului.

(2) Unitatea de management al proiectului va coordona:

a) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termică;

b) Programul operational pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinte–condominii din cadrul Programului National de Dezvoltare;

c) programul de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv a fatadelor, teraselor si a tâmplăriei exterioare, cuprins în programul “Termoficare 2006–2009, calitate si eficientă“.»“

3. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. – Asociatiile de proprietari vor actiona pentru:

a) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a solicitării privind includerea clădirii în programul de reabilitare termică si pentru a primi documentatia prevăzută la art. 2 alin. (6) lit. d);

b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a demarării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii;

c) încheierea conventiei cu autoritatea administratiei publice locale privind includerea în programele anuale;

d) participarea, la solicitarea autoritătii administratiei publice locale, în comisiile de receptie a lucrărilor de reabilitare termică, stabilite prin hotărâre a consiliului local.»“

4. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

«Art. 6. – (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Coordonatorii programelor anuale iau măsurile necesare pentru efectuarea expertizei si auditului energetic al clădirii si pentru încheierea conventiilor cu asociatiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea actiunilor privind proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

..........................................................................................

(4) Contractarea expertizării si auditului energetic, a proiectării si executiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.»“

5. La articolul I punctul 3, articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură astfel:

a) 34% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

c) 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.“

6. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 91–93, cu umătorul cuprins:

«Art. 91. – Prin exceptie de la prevederile art. 8 lit. b) si c), fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a locuintelor/clădirilor de locuit aflate în proprietatea/administrarea autoritătilor publice, nominalizate în programele anuale, se asigură astfel:

a) 34% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) 66% din fonduri aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

Art. 92. – Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în afară de cuantumul prevăzut la art. 8 lit. b), pot hotărî si preluarea finantării cheltuielilor ce revin în sarcina asociatiilor de proprietari, în functie de starea tehnică a clădirii si de situatia materială a proprietarilor.

Art. 93. – Autorizatia de construire pentru executia lucrărilor de reabilitare termică la clădirile de locuit nominalizate în programele anuale se eliberează, prin exceptare de la prevederile legale, cu scutire de taxă.»“

7. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Articolul 10 se abrogă.“

8. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

“51. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

«Art. 11. – (1) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociatia de proprietari sunt cele stabilite prin prevederile art. 8 lit. c), din care se scad:

a) costul reabilitării termice a teraselor, dacă pe acestea se construiesc locuinte prin mansardare odată cu lucrările de reabilitare termică, aceste costuri fiind incluse în costul mansardelor respective;

b) costul reabilitării termice a spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuit, detinute de operatori economici, institutii sau alte organisme.

(2) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociatia de proprietari, conform alin. (1), se repartizează pe fiecare proprietar, care va suporta:

a) costul lucrărilor de reabilitare termică aferente locuintei proprii;

b) cotă-parte din costul celorlalte lucrări de reabilitare termică corespunzătoare proprietătii indivize, proportional cu suprafata detinută în proprietate.

(3) Costurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) vor fi suportate de către proprietarii locuintelor sau spatiilor respective.

(4) Sumele rezultate din vânzarea locuintelor realizate prin mansardare de către autoritatea administratiei publice locale se constituie venit la bugetul local.»“

9. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“. În tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma «clădiri de locuit multietajate» se înlocuieste cu sintagma «blocuri de locuinte–condominii».

10. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art.II. – După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va actualiza, în termen de 60 de zile, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003.“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2006.

Nr. 260.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedinele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2006.

Nr. 873.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

Având în vedere art. 48 alin. (1) si art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 lit. e) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, prevăzute în anexele nr. 3–10*).

Art. 2. – Actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi încadrate în tariful corespunzător, de către directiile de specialitate, în functie de clasificarea actelor, de criteriile de apreciere, de gradele de complexitate si de coeficientii corespunzători, precum si de gradul de complexitate al categoriei de zăcământ, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. – Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, care va însoti documentatia tehnico-economică prevăzută în Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul va face dovada achitării tarifului corespunzător.

Art. 5. – Anexele nr. 1–11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 237/2004 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.199 din 15 decembrie 2004.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 26 iunie 2006.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

actelor eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în baza prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, pe categorii si tipuri

 

A1. Acte de complexitate redusă:

a) permis de prospectiune;

b) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

c) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

d) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

e) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

f) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare în administrare sau în concesiune cu alte persoane juridice, în vederea executării activitătilor miniere;

g) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

g1) pentru licenta de explorare;

g2) pentru licenta de exploatare;

h) autorizatie de începere a activitătilor miniere;

i) decizie de încetare a activitătilor miniere;

j) decizie de încetare a concesiunii;

k) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind fisa perimetrului de prospectiune/explorare/exploatare.

A2. Acte de complexitate medie:

a) permis de exploatare;

b) acte aditionale la permisul de exploatare;

c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare (pentru lucrări de prospectiune si pentru lucrări de explorare pentru fiecare an aprobat prin licentă de concesiune);

d) aviz pentru documentatiile de modificare a adâncimii si/sau a amplasamentelor;

e) aviz pentru abandonarea lucrărilor de cercetare geologică;

f) aviz pentru scoaterea din evidentă prin abandonarea resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

g) aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologică pentru ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

h) aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitară pentru zăcămintele de ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

i) aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, planuri si schite de sistematizare, precum si lucrări ingineresti;

j) document de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de întocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare.

A3. Acte de complexitate ridicată:

a) documente de verificare si înregistrare emise ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale;

b) aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sării în solutie;

c) aviz la programul anual de exploatare;

d) aviz la modificarea programului anual de exploatare;

e) aviz la metodele de exploatare-cadru în mine si în cariere/balastiere;

f) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere;

g) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor de exploatare a sării în solutie prin câmpuri de sonde;

h) aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrărilor prevăzute în planul tehnologic de încetare a activitătii miniere de exploatare sau explorare;

i) aprobare de sistare temporară a activitătii miniere.

 

ANEXA Nr. 2

 

A. Clasificarea actelor eliberate conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare

 

A1. Acte de complexitate redusă

Actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale la solicitarea tertilor implică verificarea actelor prezentate de solicitanti si, în unele cazuri (la emiterea unor licente de explorare/exploatare sau a deciziilor de încetare a activitătilor miniere ori a concesiunii), deplasarea în teritoriu a personalului de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) permis de prospectiune;

b) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

c) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;

d) licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

e) acte aditionale la licenta de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;

f) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei de dare în administrare sau în concesiune cu alte persoane juridice, în vederea executării activitătilor miniere;

g) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune către altă persoană juridică:

g1) pentru licenta de explorare;

g2) pentru licenta de exploatare;

h) autorizatie de începere a activitătilor miniere;

i) decizie de încetare a activitătilor miniere;

j) decizie de încetare a concesiunii.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 3.

În această categorie au fost încadrate, deoarece nu necesită decât verificări ale actelor depuse de solicitant, fără deplasarea în teren a personalului de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si fisele de perimetru de prospectiune/explorare/exploatare. Acestea sunt transmise, în scopul verificării, pentru o eventuală atribuire de perimetre de exploatare, conform art. 28 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, sau în vederea formulării solicitărilor de concesionare, conform art. 14, 15 si art. 18 alin. (2) din aceeasi lege.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 4.

A2. Acte de complexitate medie

În această categorie se încadrează actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care necesită analiza si evaluarea calitativă a documentatiilor prezentate de titularii de licentă minieră de către personalul de specialitate al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inclusiv deplasările în teren pe perioade mai mici de 3 zile.

Documentatiile vizează, în principal, programele de lucrări de cercetare (prospectiune si explorare) prezentate si convenite la eliberarea licentei miniere, modificările acestora sau avizele pentru diferite obiective de importantă socialeconomică ori de protectie a zăcămintelor.

În ceea ce priveste activitătile de exploatare, în această categorie se încadrează permisele de exploatare, inclusiv actele aditionale la acestea, care au un grad de complexitate al activitătilor de autorizare similar cu cel al documentatiilor mentionate mai sus.

Un capitol aparte îl constituie atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) permis de exploatare;

b) acte aditionale la permisul de exploatare;

c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare (pentru lucrări de prospectiune si pentru lucrări de explorare pentru fiecare an aprobat prin licentă de concesiune);

d) aviz pentru documentatiile de modificare a adâncimii si/sau a amplasamentelor;

e) aviz pentru abandonarea lucrărilor de cercetare geologică;

f) aviz pentru scoaterea din evidentă prin abandonarea resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

g) aviz pentru instituirea perimetrului de protectie hidrogeologică pentru ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

h) aviz privind instituirea perimetrelor de protectie sanitară pentru zăcămintele de ape subterane, ape geotermale, nămoluri si turbe terapeutice;

i) aviz pentru amplasamente de obiective civile si/sau industriale de utilitate publică, planuri si schite de sistematizare, precum si pentru lucrări ingineresti;

j) document de atestare a persoanelor juridice care au competenta tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a celorlalte resurse minerale, de expertizare si de întocmire a documentatiilor aferente acestora si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexele nr. 5–8.

A3. Acte de complexitate ridicată

Eliberarea actelor implică evaluarea documentatiilor prezentate de titularii de licente din punct de vedere al metodelor si tehnicilor de exploatare geologo-miniere si al protectiei zăcământului si mediului, tehnologiilor de preparare/prelucrare si al eficientei economice. Pentru întocmirea actelor sunt necesare deplasări în teritoriu ale reprezentantilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale mai lungi de 3 zile. Documentatiile sunt de complexitate ridicată si vizează calculul resurselor/rezervelor de substante minerale utile, planurile si/sau tehnologiile de exploatare noi în raport cu cele convenite la încheierea licentei miniere, închiderile de mine etc.

Actele încadrate în această categorie sunt:

a) documente de verificare si înregistrare emise ca urmare a analizei documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale;

b) aviz pentru abandonarea sondelor de exploatare a sării în solutie;

c) aviz la programul anual de exploatare;

d) aviz la modificarea programului anual de exploatare;

e) aviz la metodele de exploatare-cadru în mine si cariere/balastiere;

f) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor miniere de exploatare sau explorare la mine/cariere;

g) aviz la documentatiile de încetare a activitătilor de exploatare a sării în solutie prin câmpuri de sonde;

h) aviz la proiectele tehnice specifice pentru executarea lucrărilor prevăzute în planul tehnologic de încetare a activitătii miniere de exploatare sau explorare;

i) aprobare de sistare temporară a activitătii miniere. Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexele nr. 9 si 10.

B. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A2

În privinta actelor emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale din categoria A2 lit. a), b) si i), pentru care la încadrare nu se poate tine seama de criteriile de complexitate, avându-se în vedere faptul că gradul de dificultate al verificărilor efectuate de personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (în cazul documentatiilor si pe teren) este relativ similar pentru toate actele de acelasi tip din această categorie, s-a adoptat, din punctul de vedere al tarifelor, solutia unei încadrări unice.

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexele nr. 5 si 7.

Tarifele mentionate în anexa nr. 5 pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, se aplică diminuate cu 50%.

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A2 lit. c)–h), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, în functie de:

– structura geologică a regiunii;

– tipul lucrărilor propuse si volumul acestora;

– gradul de documentare si justificare a lucrărilor propuse.

Gradele de complexitate (1 – scăzut, 2 – mediu, 3 – ridicat), cu coeficientii aferenti, au fost stabilite prin practica îndelungată a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospectiune/explorare) practicate pe plan intern si international, precum si cu caracterul documentatiilor, respectiv cu corectitudinea acestora în ceea ce priveste modul de justificare a lucrărilor propuse.

 

Criteriile de apreciere

a complexitătii

Gradele de complexitate

1 – scăzut

2 – mediu

3 – ridicat

I. Structura geologică a regiunii

– formatiuni sedimentare

– tectonică simplă

– formatiuni eruptive si sedimentare

– tectonică complicată

– formatiuni metamorfice, eruptive si sedimentare

– tectonică foarte complicată

II. Tipul lucrărilor si volumul acestora

una sau două metode de lucru + lucrări miniere

usoare + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje

utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje + lucrări de exploatare experimentală

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

documentatia necesită completări

documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 6.

Pentru actele încadrate la categoria A2 lit. j), pentru care la încadrare nu se poate tine cont de criteriile de complexitate mentionate mai sus, în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2005 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, criteriile de încadrare tarifară sunt cele mentionate mai jos:

 

Încadrarea

Activitătile atestate (baza legală conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2005

 

Atestarea persoanelor juridice:

I/1

– executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale [art. 31 lit. c)];

I/2

– elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologo-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere [art. 31 lit. b)];

I/3

– efectuarea lucrărilor de teren si de laborator [art. 31 lit. a)].

 

Atestarea persoanelor fizice:

II/1

– atestarea ca expert;

II/2

– atestarea ca specialist.

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 8.

C. Criteriile de apreciere, gradele de complexitate si coeficientii corespunzători pentru actele din categoria A3

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A3 lit. a), conform celor de mai sus (A. Clasificarea actelor), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora, se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, în functie de:

– structura geologică a regiunii;

– tipul lucrărilor executate si volumul acestora;

– gradul de documentare si justificare a lucrărilor executate.

În functie de particularitătile geologice, corpurile de substantă minerală utilă din cadrul aceluiasi zăcământ sau părti ale acestora pot fi încadrate în clase diferite, după cum urmează:

 

Criterii de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1

2

3

I. Structura geologică a regiunii

a) formatiuni sedimentare;

b) tectonică simplă.

a) formatiuni eruptive si sedimentare;

b) tectonică complicată.

a) formatiuni metamorfice, eruptive, sedimentare;

b) tectonică foarte complicată.

II.a) Tipul lucrărilor si volumul acestora (se aplică la substantele prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, cu exceptia apelor geotermale, gazelor care le însotesc, apelor minerale naturale si terapeutice)

exploatări miniere la zi pentru: a) nisipuri si pietrisuri;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile.

a) exploatarea prin lucrări miniere la zi, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. II.1;

b) sare în solutie.

exploatarea prin lucrări miniere subterane

II.b) Tipul lucrărilor si volumul acestora (se aplică apelor geotermale, gazelor care le însotesc, apelor minerale naturale si terapeutice)

a) ape minerale terapeutice

a) ape minerale naturale exploatate prin izvoare;

b) ape geotermale si gazele care le însotesc.

ape minerale exploatate prin foraje

III. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

documentatia necesită completări

documentatia necesită refacere

 

Modul de tarifare a actelor din această categorie este mentionat în anexa nr. 9 lit. a) si b).

Pentru documentatiile încadrate în categoria de complexitate A3 lit. b)-i), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexitătii, respectiv tipul exploatării si gradul de documentare a lucrărilor propuse.

 

Criterii de apreciere a complexitătii

Gradele de complexitate

1 - scăzut

2 - mediu

3 - ridicat

I. Tipul exploatării/substanta

a) exploatări miniere la zi pentru:

 - nisipuri si pietrisuri (din albii minore si terasele râurilor);

- argile;

b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile, apelor geotermale, gazelor care le însotesc, apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice

a) exploatarea prin lucrări miniere de suprafată, cu exceptia substantelor prevăzute la pct. I.1;

b) sare în solutie

exploatarea prin lucrări miniere subterane

II. Gradul de documentare a lucrărilor propuse

documentatie completă

documentatia necesită completări

documentatia necesită refacere

 

ANEXE

 

FUNDAMENTAREA

tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute în anexa nr. 1 pct. A1 lit. a)–j)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ANEXA Nr. 11

 

SCRISOARE-COMANDĂ 1 )

(model)

 

Agentul economic.......................................................

Adresa/sediul .............................................................

Codul fiscal ...............................................................

Autorizatia nr. ............................................................

Cont ..........................................................................

Banca ........................................................................

Telefon/fax ................................................................

 

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentatia tehnicoeconomică necesară în vederea obtinerii .................................................... 2) pentru perimetrul ........................................3).

Tariful perceput de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat .................................... 4) la data eliberării acestuia.

Prezenta scrisoare tine loc de comandă fermă.

 

Director general,

.................................

(semnătura si stampila)

Director economic,

...............................

(semnătura)

 

Încadrarea documentatiei 5)

Documentatia se încadrează în gradul de complexitate ........................... si se tarifează cu suma de ............. lei, conform anexei nr. ........................... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 129/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 4 iulie 2006.

 

..............................

(data)

Director,

............................

 


1) Se completează si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în cazul solicitării eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1.

2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1.

3) Se completează cu tipul perimetrului: prospectiune/explorare/exploatare, după caz, si cu denumirea acestuia.

4) Se mentionează “în numerar“ sau “transfer bancar“, după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale care dovedeste achitarea tarifului corespunzător.

5) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

COMISIA NATIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 290 din 2 iunie 2006

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.078 din 26 iunie 2006

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză si al Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale de Prognoză si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. – Se aprobă completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Ion Ghizdeanu Sebastian

Ministrul finantelor publice,

Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

– completare –

 

Nr.

crt.

Pozitia tarifară

Denumirea pozitiei tarifare (denumirea produsului)

“1.

ex. 8432.80.00

-- Alte masini, aparate si dispozitive (masină agricolă pentru castrat porumb)“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

privind modul de achitare de către operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a tarifului de mentinere a licentei

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului administratiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală –

A.N.R.S.C. emite prezentul ordin.

Art. 1. – Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală care detin licente au obligatia de a achita un tarif anual de mentinere a licentei, esalonat în transe lunare egale.

Art. 2. – Tariful lunar de mentinere a licentei se varsă în contul A.N.R.S.C. cod IBAN RO73 TREZ 7005 025X XX00 0275, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 3. – Tarifele prevăzute la art. 1 vor fi plătite lunar, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 4. – Întârzierea, exclusiv din vina operatorului, în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la art. 3 atrage majorări egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat.

Art. 5. – Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Jeanina Preda

 

Bucuresti, 15 iunie 2006.

Nr. 337.