MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 80         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

15. – Ordonantă privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa–Caucaz–Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

16. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

22. – Ordonantă privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

23. – Ordonantă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

82. – Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii în Academia Natională de Informatii, în subordinea Serviciului Român de Informatii

 

83. – Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Proprietarii si, după caz, administratorii spatiilor publice cu altă destinatie, situate la parterul si, după caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligatia să actioneze în solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistentă a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (31) lit. b).

(12) În sensul prezentei ordonante, prin sintagma spatii publice cu altă destinatie se întelege spatiile realizate în scopul desfăsurării de activităti care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expozitii, de lectură, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publică si prestări de servicii, asistentă socială si medicală, administratie publică si altele asemenea, indiferent dacă aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.“

2. La articolul 2 alineatul (2), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) proiectarea lucrărilor de interventie de către persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestati, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;

b) executia lucrărilor de interventie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, inclusiv urmărirea, verificarea si receptia executiei lucrărilor de interventie prin diriginti de santier autorizati, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.“

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor actiona, în aria lor de competentă, pentru:

a) identificarea si inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (11);

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si a asociatiilor de proprietari, precum si, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părti din clădirile prevăzute la art. 2 alin. (11), cu privire la obligatia ce le revine de a actiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistentă a întregii clădiri;

c) renotificarea proprietarilor/asociatiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (3) lit. c).“

4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevăzute la art. 2 alin. (11) privind expertizarea tehnică;

b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;

c) neînceperea executiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

(2) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale primăriilor municipiilor si oraselor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucuresti.“

5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

“Art.22. – Contraventiilor prevăzute în art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. II. – (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile art. 4 alin. (31) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru proprietarii si asociatiile de proprietari prevăzuti la art. 4 alin. (31) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, termenele de 2 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ încep să curgă din momentul primirii renotificării.

Art. III. – Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, în calitate de presedinti ai comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgentă, vor urmări realizarea măsurilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

Art. IV. – După aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa–Caucaz–Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata contributiei anuale pentru anul 2006, în valoare de 50.000 euro, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa–Caucaz–Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. – Plata contributiei anuale a părtii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, înfiintate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, se pot constitui cu personalitate juridică, prin hotărâre a consiliilor locale.“

2. La articolul 5, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) actualizează Registrul local de evidentă a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetătenilor care au domiciliul în raza de competentă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;“.

3. La articolul 5, după litera e1) se introduce o nouă literă, litera e2), cu următorul cuprins:

“e2) utilizează si valorifică Registrul national de evidentă a persoanelor;“.

4. La articolul 7, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) actualizează Registrul judetean de evidentă a persoanei;

...........................................................................................

c) coordonează si controlează modul de gestionare si de întocmire a registrelor de stare civilă si a listelor electorale permanente;“.

5. La articolul 7, după literele a1) si d) se introduc două noi litere, literele a2) si, respectiv, d1), cu următorul cuprins:

“a2) utilizează si valorifică Registrul national de evidentă a persoanelor;

.........................................................................................

d1) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor cu imprimatele necesare activitătii de evidentă a persoanelor si stare civilă, distribuite de Inspectorat;“.

6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor, care functionează ca institutii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii si subventii de la bugetele locale.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, fără personalitate juridică, se asigură de la bugetele locale.“

7. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art.211. – Contravaloarea cărtii de identitate si a cărtii de identitate provizorii se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică.“

8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Materiile prime necesare producerii cărtilor de identitate, cărtilor de identitate provizorii si cărtilor de alegător, precum si elementele de particularizare aplicabile prin stantare pe cartea de identitate provizorie se achizitionează, în conditiile legii, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectorat, si se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor.

(2) Imprimatele tipizate si tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a cărtilor de identitate, precum si stampilele care se aplică pe cărtile de identitate provizorii se confectionează de Tipografia Ministerului Administratiei si Internelor si se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, prin Inspectorat.

(3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confectionează si se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Administratiei si Internelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.“

9. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

“Art.231. – (1) Pentru asigurarea compatibilitătii hardware si software, a sistemelor informatice si de comunicatii pentru emiterea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetătenilor care solicită cărti de identitate, precum si cele necesare actualizării registrelor locale de evidentă a persoanelor se achizitionează de către serviciile publice comunitare locale în baza specificatiilor tehnice elaborate de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

(2) Pentru înlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum si pentru instalarea produselor software si aplicatiilor necesare operării bazelor de date, sunt autorizati specialistii structurilor teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.“

10. La articolul 25 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Până la constituirea în toate localitătile a serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, activitatea de evidentă a persoanelor, pentru unitătile administrativteritoriale în care nu functionează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localităti.

(3) Modificarea arondării actuale, în functie de înfiintarea si organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, la propunerea serviciului public comunitar judetean, cu avizul Inspectoratului.“

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea si utilizarea fondului de stimulare a personalului din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, respectiv din aparatul central, Directia de metale pretioase si unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, după cum urmează:

a) un procent de 10% se constituie din valoarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase confiscate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si valorificate conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;

b) un procent de 20% din sumele încasate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si unitătile din subordinea sa pentru teste, analize de laborator, expertizări, avize, marcări si consultantă de specialitate acordată operatorilor economici si pentru prestările de servicii efectuate la cererea acestora;

c) o cotă de 25% din cuantumul amenzilor aplicate în temeiul legilor, ordonantelor sau hotărârilor Guvernului, din domeniul protectiei consumatorilor.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se constituie la nivelul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 2. – În aplicarea prezentei ordonante, la propunerea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Guvernul va aproba Normele metodologice privind utilizarea si repartizarea sumelor provenite din fondul de stimulare.

Art. 3. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) Salariile de bază ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I–IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 fată de nivelul din luna ianuarie 2006;

b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 fată de nivelul din luna august 2006.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă si limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I–IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 si cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006.

Art. 2. – Salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I–IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonante, se vor acorda si pentru luna ianuarie 2006 si vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% fată de nivelul din luna ianuarie 2006 si, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% fată de nivelul din luna august 2006.

Art. 3. – Salariile de bază individuale, calculate pentru prima etapă si a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariatilor.

Art. 4. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2006.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii în Academia Natională de Informatii, în subordinea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 70, 75 si 76 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii în Academia Natională de Informatii, în subordinea Serviciului Român de Informatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 12 aprilie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Institutul National de Informatii se reorganizează în Academia Natională de Informatii, institutie militară de învătământ superior, cu sediul în municipiul Bucuresti, aflată în subordinea Serviciului Român de Informatii.

(2) Academia Natională de Informatii asigură formarea, specializarea si perfectionarea cadrelor militare de informatii, în activitate si în rezervă, pentru nevoile Serviciului Român de Informatii si pentru alte autorităti publice cu atributii în domeniul securitătii nationale.

(3) Pregătirea si perfectionarea în cadrul Academiei Nationale de Informatii a cadrelor apartinând altor autorităti publice cu atributii în domeniul securitătii nationale se fac pe bază de protocoale încheiate cu Serviciul Român de Informatii.

(4) Cu aprobarea si în conditiile stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, în cadrul Academiei Nationale de Informatii pot fi pregătiti si studenti străini, pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informatii si organele similare de informatii ale statelor de care apartin acestia.

(5) Potrivit legii, Academia Natională de Informatii organizează studii universitare de licentă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat si cursuri postuniversitare de perfectionare pentru personalul prevăzut la alin. (2) si (4). De asemenea, Academia Natională de Informatii organizează, cu taxă de scolarizare, studii universitare de masterat si alte programe pentru angajatii autoritătilor si institutiilor publice, ai organizatiilor nonguvernamentale si ai altor persoane juridice de drept public sau privat române, precum si pentru persoanele fizice cu cetătenie română si cu domiciliul în România.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se atribuie, cu titlu gratuit, doamnei Greceanu Maria bunuri în valoare de 1.920,52 lei (RON), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, intrate în proprietatea privată a statului, potrivit legii, aflate în evidentele Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunurilor atribuite potrivit art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si doamna Greceanu Maria, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 83.

 

ANEXĂ*)

 

BUNURI

devenite proprietate privată a statului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a