MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 73         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.470/2005. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

1.487/2005. – Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază

 

48. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Mehedinti.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul

de inventar

din domeniul

public

al statului

Municipiul Drobeta-

Turnu Severin,

str. Serpentina Rosiori

nr. 1, judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei

si Internelor –

Inspectoratul Judetean

de Jandarmi Mehedinti

Agentia Natională

de Cadastru

si Publicitate Imobiliară

pentru Oficiul

de Cadastru si Publicitate

Imobiliară al Judetului

Mehedinti

Constructii 5:

Suprafata construită = 2.280,24 m2

– Suprafata desfăsurată = 4.582,0 m2

Suprafata totală a terenului = 25.488 m2

103.939

(partial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere:

– prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

– Referatul Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. EN 1.159 din 18 noiembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade sau trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum si reducerea vechimii în specialitate necesare în vederea ocupării functiilor prevăzute în anexa la prezentul ordin se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 3. – Prezentul ordin se aplică si unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 511/1999 privind criteriile specifice de ocupare a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale din unitătile sanitare, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cap. II si III privind unitătile de perfectionare a personalului cu pregătire superioară si medie.

Art. 5. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, unitătile sanitare cu personalitate juridică si unitătile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unităti sanitare publice din sectorul sanitar

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor  sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază

 

Având în vedere:

– prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

– Referatul Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. EN 1.160/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază, prevăzute în anexele nr. 1–4*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se aplică si unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 4. – Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, unitătile sanitare cu personalitate juridică si unitătile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.487.

 

ANEXE

 

CRITERII

pentru clasificarea pe categorii a unitătilor si subunitătilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere si mărimea unitătii si subunitătii, precum si a indemnizatiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiilor de bază (conform art. 6 si anexei nr. V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (4) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1.       Subpunctul 3.4.3 va avea următorul cuprins:

“3.4.3. Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judetelor Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Prahova si Timis.“

2. Subpunctul 3.4.7 va avea următorul cuprins:

“3.4.7. Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul unei localităti situate în judetele Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Ilfov, Prahova sau Timis.“

3. Subpunctul 3.5.3 va avea următorul cuprins:

3.5.3. Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul judetelor Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Prahova si Timis.“

4. Subpunctul 3.5.7 va avea următorul cuprins:

“3.5.7. Tarif pentru un canal duplex de 14 MHz alocat la nivelul unei localităti situate în judetele Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Ilfov, Prahova sau Timis.“

Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2006.

Nr. 48.