MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 64         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.827/2005. – Hotărâre privind aprobarea Programului de implementare a Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006–2008

 

1.875/2005. – Hotărâre privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest

 

7. – Hotărâre pentru aprobarea Protocolului, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.707/2005. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006

 

1. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de implementare a Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006–2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisărăcie si promovare a incluziunii sociale – CASPIS, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Programul de implementare a Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006–2008, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile cap. V si VI din sectiunea I, precum si sectiunea a II-a din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 6 septembrie 2002.

Art. 3. – Fondurile aferente îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de implementare a Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006–2008 vor fi planificate de fiecare dintre institutiile cu atributii în domeniu, în bugetele proprii, în raport cu prioritătile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestuia, în perioada 2006–2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.827.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE IMPLEMENTARE

a Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006–2008

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea măsurilor pentru protejarea sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile care decurg sau este posibil să decurgă din expunerea la azbest în timpul desfăsurării muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

(2) Prezenta hotărâre stabileste valorile limită si alte dispozitii specifice.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia alte prevederi care asigură lucrătorilor o protectie mai mare, în special cele referitoare la înlocuirea azbestului cu produse mai putin periculoase.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemnează următorii silicati fibrosi:

a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*);

b) grünerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*);

c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*);

d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*);

e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*);

f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).

Art. 4. – Prezenta hotărâre se aplică activitătilor în care lucrătorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, în timpul desfăsurării activitătii, la pulberea degajată din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

Art. 5. – Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca nici un lucrător să nu fie expus la o concentratie de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cm3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).

Art. 6. – Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum si activitătile care implică utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasă densitate (< 1g/cm3) cu continut de azbest.

Art. 7. – (1) Fără a aduce prejudicii aplicării altor dispozitii privind comercializarea si folosirea azbestului, se interzic activitătile care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul:

a) extractiei azbestului;

b) fabricării si prelucrării produselor din azbest;

c) fabricării si prelucrării produselor cu continut de azbest adăugat în mod deliberat.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitătile de tratare si eliminare a produselor provenite din demolarea si îndepărtarea azbestului.


*) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).

 

CAPITOLUL II

Evaluarea riscurilor

 

Art. 8. – Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii, respectiv varietatea mineralogică de azbest si dimensiunile fibrelor, si gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.

Art. 9. – (1) Dacă expunerea lucrătorului este sporadică si de mică intensitate si dacă din rezultatele evaluării riscurilor, prevăzută la art. 8, rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depăsită în aerul din

zona de activitate, prevederile art. 11–15 si ale art. 39–44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:

a) activităti de întretinere de scurtă durată si discontinue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;

b) îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;

c) încapsularea sau acoperirea cu Onvelis protector a unor materiale cu continut de azbest care se află în stare bună;

d) monitorizarea si controlul aerului, pecum si prelevarea de esantioane pentru a se determina dacă un anumit material contine azbest.

(2) Definirea expunerilor sporadice si a expunerilor de mică intensitate, prevăzute la alin. (1), se va face de către institutele de sănătate publică ale Ministerului Sănătătii, pe baza studiilor epidemiologice.

Art. 10. – Evaluarea prevăzută la art. 8 trebuie să facă obiectul consultării cu lucrătorii si/sau cu reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate si trebuie revizuită atunci când există motive pentru a se crede că este incorectă sau intervine o modificare materială în procesul de muncă.

 

CAPITOLUL III

Notificarea

 

Art. 11. – (1) Activitătile prevăzute la art. 4 trebuie să facă obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspectia Muncii si de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Situatiile prevăzute la art. 9 fac exceptie de la prevederile alin. (1).

Art. 12. – Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie să transmită o notificare inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 13. – Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să contină cel putin:

a) o descriere succintă a amplasamentului santierului;

b) o descriere succintă a tipului si a cantitătilor de azbest utilizate sau manipulate;

c) o descriere succintă a activitătilor si a procedeelor aplicate;

d) numărul de lucrători implicati;

e) data de începere a lucrărilor si durata activitătii;

f) o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la azbest.

Art. 14. – Lucrătorii si/sau reprezentantii acestora în întreprindere/unitate trebuie să aibă acces la documentul de notificare referitor la întreprinderea/unitatea în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 15. – Angajatorul trebuie să transmită o nouă notificare ori de câte ori o modificare a conditiilor de muncă este susceptibilă să conducă la o crestere semnificativă a expunerii la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

 

CAPITOLUL IV

Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest

 

Art. 16. – (1) Pentru toate activitătile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest, la locul de muncă, trebuie redusă la minim si, în orice caz, sub valoarea limită prevăzută la art. 5, în special prin luarea următoarelor măsuri:

a) numărul lucrătorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest trebuie să fie cât mai mic posibil;

b) procesele de muncă trebuie concepute astfel încât să nu producă pulbere de azbest sau, dacă acest lucru se dovedeste imposibil, să nu se producă degajare de pulbere de azbest în aer;

c) toate constructiile si echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curătate si întretinute cu regularitate si eficacitate;

d) azbestul sau materialele care degajă pulbere de azbest sau contin azbest trebuie depozitate si transportate în ambalaje etanse adecvate;

e) deseurile trebuie colectate si îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanse adecvate, prevăzute cu etichete care să indice că acestea contin azbest.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) nu se aplică activitătilor miniere.

(3) Deseurile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la deseurile periculoase.

 

CAPITOLUL V

Măsurarea concentratiei de fibre de azbest în aer

 

Art. 17. – În functie de rezultatele evaluării initiale a riscului si pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a măsurătorilor concentratiei de fibre de azbest în aer la locul de muncă.

Art. 18. – Prelevarea probelor trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

Art. 19. – Prelevarea probelor se realizează după consultarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor lor din întreprindere.

Art. 20. – Prelevarea probelor trebuie să se realizeze numai de către personalul având calificarea necesară.

Probele prelevate trebuie să fie ulterior analizate, în conformitate cu art. 22, în laboratoare abilitate de Ministerul Sănătătii, dotate cu echipamente de numărare a fibrelor.

Art. 21. – Durata prelevării probelor trebuie să fie astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru o perioadă de referintă de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin măsurări sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.

Art. 22. – Numărarea fibrelor trebuie să se realizeze, de preferintă, cu microscop cu contrast de fază PCM, în conformitate cu metoda recomandată de Organizatia Mondială a Sănătătii în 1997, respectiv “Determinarea concentratiei fibrelor în suspensie în aer. Metodă recomandată: microscopia optică în contrast de fază, măsurare pe membrană filtrantă. ISBN 92-4-154496-1“, sau cu orice altă metodă cu rezultate echivalente.

Art. 23. – În scopul măsurării concentratiei de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lătimea mai mică de 3 micrometri si raportul lungime/lătime mai mare de 3:1.

 

CAPITOLUL VI

Reducerea sau evitarea riscurilor

 

Art. 24. – (1) Atunci când se depăseste valoarea limită prevăzută la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depăsiri si măsuri adecvate pentru remedierea situatiei, în cel mai scurt timp posibil.

(2) Este interzisă continuarea lucrului în zona afectată potrivit alin. (1) până la luarea măsurilor adecvate pentru protectia lucrătorilor.

Art. 25. – Pentru a se verifica eficienta măsurilor prevăzute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinări a concentratiei de azbest în aer.

Art. 26. – (1) Dacă expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace si respectarea valorii limită impune utilizarea echipamentului individual de protectie respiratorie pentru fiecare lucrător, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie să se limiteze la minimul strict necesar.

(2) În timpul activitătilor care necesită purtarea unui echipament individual de protectie respiratorie, trebuie să se prevadă pauze de lucru, în functie de conditiile fizice si climatologice, în acord cu lucrătorii si/sau cu reprezentantii acestora.

Art. 27. – (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întretinere, angajatorii trebuie să ia toate măsurile adecvate de securitate si sănătate în muncă.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii pot solicita informatii de la proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele care pot contine azbest.

(3) Dacă există cea mai mică îndoială privind prezenta azbestului într-un material sau într-o constructie, trebuie să se respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 28. – În cazul anumitor activităti, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtate a azbestului, de reparare si întretinere, pentru care se estimează că, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a continutului de azbest în aer, valoarea limită prevăzută la art. 5 va fi depăsită, angajatorul trebuie să stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protectiei lucrătorilor pe durata acestor activităti:

a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protectie respiratorie adecvat si cu alte echipamente individuale de protectie;

b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimează depăsirea valorii limită prevăzute la art. 5;

c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu continut de azbest în afara constructiei sau a zonei de lucru.

Art. 29. – Lucrătorii au obligatia să utilizeze echipamentele prevăzute la art. 28 lit. a).

Art. 30. – Lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate trebuie să fie consultati asupra măsurilor prevăzute la art. 28, înainte ca activitătile respective să se desfăsoare.

Art. 31. – (1) Angajatorul trebuie să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalatii si vapoare.

(2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă următoarele măsuri pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor la locul de muncă:

a) eliminarea azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu exceptia cazului în care această eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul si/sau materialele cu continut de azbest ar fi lăsate acolo unde se află;

b) asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protectie prevăzut la art. 28 lit. a);

c) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare.

(3) Planul de lucru trebuie să cuprindă informatii privind:

a) natura si durata probabilă a lucrărilor;

b) locul unde se efectuează lucrările;

c) metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest;

d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si decontaminarea celor care efectuează lucrările;

e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectuează lucrările sau în apropierea acestora.

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă si a directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, angajatorul trebuie să transmită planul prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor, cu exceptia cazurilor de urgentă.

Art. 32. – (1) Angajatorii au obligatia să asigure o instruire adecvată pentru toti lucrătorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere care contine azbest.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie efectuată periodic.

(3) Toate cheltuielile necesare efectuării instruirii prevăzute la alin. (1) se suportă de către angajator.

(4) Continutul instruirii trebuie să fie usor de înteles pentru lucrători si trebuie să le permită acestora să dobândească pregătirea si să-si însusească cunostintele necesare în materie de prevenire si de securitate, în special în ceea ce priveste:

a) proprietătile azbestului si efectele lui asupra sănătătii, inclusiv efectul sinergic al fumatului;

b) tipurile de produse si materiale care pot contine azbest;

c) operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;

d) practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele de protectie;

e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitările si utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de respiratie;

f) procedurile de urgentă;

g) procedurile de decontaminare;

h) eliminarea deseurilor;

i) cerintele în materie de supraveghere medicală.

Art. 33. – (1) Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie să facă dovada capacitătii lor în acest domeniu.

(2) Dovada se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 34. – Pentru locurile de muncă în care se desfăsoară activitătile prevăzute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie să ia măsurile adecvate pentru ca acestea:

a) să fie clar delimitate si marcate cu semne de avertizare;

b) să fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de muncă în aceste zone;

c) să constituie zone în care fumatul este interzis.

Art. 35. – Pentru toate activitătile prevăzute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a amenaja:

a) zone în care lucrătorii să mănânce si să bea, fără a exista riscul contaminării cu pulbere de azbest;

b) instalatii sanitare adecvate, inclusiv dusuri în cazul în care se efectuează operatii în care se degajă pulbere de azbest.

Art. 36. – (1) Pentru toate activitătile prevăzute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru si/sau echipament individual de protectie adecvat.

(2) Este interzisă scoaterea îmbrăcămintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevăzute la alin. (1), în afara întreprinderii, pentru a fi purtate, spălate sau pentru alte operatii de întretinere.

(3) Este permisă spălarea îmbrăcămintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevăzute la alin. (1), în spălătorii dotate pentru acest tip de operatii, situate în afara întreprinderii, numai dacă în întreprinderea respectivă nu se poate efectua curătarea.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), îmbrăcămintea de lucru si/sau echipamentele individuale de protectie trebuie transportate în containere închise.

(5) Angajatorul trebuie să asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protectie si/sau îmbrăcămintea de lucru, prevăzute la alin. (1), si pentru îmbrăcămintea personală.

(6) Echipamentele individuale de protectie prevăzute la alin. (1) trebuie să fie plasate într-un loc bine definit si trebuie verificate si curătate după fiecare utilizare.

(7) Angajatorul trebuie să ia măsurile adecvate pentru repararea sau înlocuirea, înainte de reutilizare, a echipamentelor prevăzute la alin. (1) care sunt defecte.

Art. 37. – Costul măsurilor luate în aplicarea prevederilor art. 34, 35 si 36 nu se suportă de către lucrători.

 

CAPITOLUL VII

Informarea lucrătorilor

 

Art. 38. – (1) În cazul oricărei activităti prevăzute la art. 4, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate să primească toate informatiile adecvate referitoare la:

a) riscurile potentiale pentru sănătate datorate expunerii la pulberea provenită din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest;

b) existenta valorilor limită de expunere reglementate si necesitatea supravegherii atmosferei;

c) măsurile de igienă, inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat;

d) măsurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protectie;

e) măsurile preventive speciale destinate minimizării expunerii la azbest.

(2) Angajatorul ia măsuri, în afara celor prevăzute la alin. (1) si sub rezerva art. 9, pentru ca:

a) lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate să aibă acces la rezultatele determinărilor continutului de azbest în aer si să primească explicatii referitoare la semnificatia acestor rezultate;

b) lucrătorii implicati si reprezentantii lor în cadrul întreprinderii sau al unitătii să fie informati, cât mai curând posibil, dacă rezultatele depăsesc valoarea limită stabilită la art. 5, despre aceste depăsiri si cauzele lor si să fie consultati cu privire la măsurile care trebuie să fie luate sau, în situatii de urgentă, să fie informati cu privire la măsurile adoptate.

 

CAPITOLUL VIII

Supravegherea sănătătii

 

Art. 39. – (1) Angajatorul asigură, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest si/sau de materiale cu continut de azbest.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) O nouă evaluare a stării de sănătate, pentru fiecare lucrător, trebuie să se realizeze cel putin o dată la fiecare 3 ani, pe toată perioada în care are loc expunerea.

(4) Medicul de medicină a muncii trebuie să întocmească un dosar medical pentru fiecare lucrător, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 40. – (1) În urma supravegherii medicale prevăzute la art. 39, medicul de medicină a muncii trebuie să recomande angajatorului sau să determine eventualele măsuri individuale de protectie ori de prevenire care trebuie luate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, dacă este cazul, retragerea lucrătorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest.

Art. 41. – (1) Medicul de medicină a muncii trebuie să furnizeze lucrătorilor vizati informatii si recomandări cu privire la evaluarea stării lor de sănătate la care pot fi supusi după încetarea expunerii la azbest si/sau la materiale cu continut de azbest.

(2) Medicul de medicină a muncii care răspunde de supravegherea medicală a lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauză.

(3) Continuarea supravegherii sănătătii prevăzută la alin. (2) se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 42. – Lucrătorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluărilor stării de sănătate prevăzute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 43. – (1) Angajatorul tine evidenta lucrătorilor desemnati să efectueze activitătile prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie să indice natura si durata activitătii acestora, precum si a expunerii la care acestia sunt supusi, sub rezerva art. 9.

(2) Medicul de medicină a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate poate avea acces la registrul prevăzut la alin. (1).

(3) Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate continute în registrul prevăzut la alin. (1).

(4) Lucrătorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate pot avea acces la informatiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1).

Art. 44. – (1) Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) si dosarele medicale individuale prevăzute la art. 39 trebuie păstrate cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul în care întreprinderea îsi încetează activitatea, angajatorul trebuie să predea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 45. – Registrul operativ al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest este constituit la nivelul Centrului national de coordonare metodologică si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 46. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legislatiei nationale care transpune Directiva 89/391/CEE.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii si de către inspectorii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 47. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu exceptia art. 7 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 48. – Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicată în JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicată în JOCE nr. L 131/1998, si Directiva 2003/18/CE, publicată în JOCE nr. L 97/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.875.

 

ANEXĂ

 

RECOMANDĂRI PRACTICE

pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expusi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest

 

1. Conform stadiului actual al cunostintelor, expunerea la fibre de azbest poate să provoace următoarele afectiuni:

– azbestoză;

– mezoteliom;

– cancer pulmonar;

– cancer gastrointestinal.

2. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competentă în medicină de întreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la azbest, trebuie să cunoască conditiile sau circumstantele în care fiecare lucrător a fost expus.

3. Examinarea sănătătii lucrătorilor expusi la azbest trebuie să cuprindă:

– examenul medical la angajare, care să cuprindă cel putin următoarele:

a) întocmirea dosarului medical individual;

b) anamneza profesională;

c) examenul clinic general si pe aparate (în special aparatul respirator);

d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curbă debit–volum);

e) radiografie pulmonară standard;

– examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel putin următoarele:

a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator);

b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curbă debit–volum);

c) determinarea de corpi azbestozici în spută;

– examinări suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonară standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunostinte în materie de medicină a muncii) pentru grupurile de angajati cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicină a muncii.

4. Medicul de medicină a muncii sau medicul cu competentă în medicină de întreprindere, care răspunde de supravegherea sănătătii, trebuie să hotărască cu privire la examinări suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracică sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunostinte în materie de medicină a muncii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.015/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 7.

 

PROTOCOL

de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea, denumite în continuare părti contractante,

luând în considerare faptul că de la 1 ianuarie 2007 România va adera la Uniunea Europeană si va lua parte la politica comercială comună,

dorind să stabilească un cadru adecvat pentru continuarea dialogului dintre părtile contractante în vederea dezvoltării si elaborării unor măsuri corespunzătoare pentru a întări relatiile economice în beneficiul reciproc al părtilor contractante,

au convenit următoarele amendamente la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 7 august 1990, numit în continuare Acordul:

 

ARTICOLUL I

După articolul 7 din Acord va fi adăugat un articol suplimentar, cu următorul continut:

 

“Prevederile prezentului acord nu aduc atingere obligatiilor internationale asumate de părtile contractante. Aplicarea prezentului acord nu va aduce atingere obligatiilor rezultate pentru România din calitatea de membru al Uniunii Europene. Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat astfel încât să încalce sau să afecteze obligatiile rezultate din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte.”

ARTICOLUL II

 

Termenul comercial din articolul 6 al Acordului se elimină.

 

ARTICOLUL III

 

La articolul 3 al Acordului va fi adăugat următorul paragraf (2):

“Părtile contractante convin să extindă si să faciliteze relatiile bilaterale de cooperare în domeniile de interes reciproc, printre altele: energie, industrie metalurgică, echipamente si masini, constructia de nave, industria petrochimică, telecomunicatii si IT, industria alimentară si agricultură.“

 

ARTICOLUL IV

 

1. Prezentul protocol de amendare este parte integrantă a Acordului si va fi aprobat în conformitate cu procedurile interne ale părtilor contractante.

2. Prezentul protocol de amendare va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Drept care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.

Semnat în două exemplare la Seul, la 18 octombrie 2005, în limbile română, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unei divergente legate de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Copos,

ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii

Pentru Guvernul Republicii Coreea,

Ban Ki-Moon,

ministrul afacerilor externe si comertului international

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, prevăzut în  anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. – Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ superior, Directia generală învătământ  în limbile minoritătilor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 5.707.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006

 

În temeiul art. 8 alin. (1) si (2) si al art. 9 alin. (6) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, al art. 11 si 12 din Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, al art. 16 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004, al art. 9 din Regulamentul pentru acordarea licentelor de transport, distributie si furnizare de energie termică produsă în cogenerare, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 155/2004, al art. 41 din Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, al art. 73 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, al art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 11 ianuarie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele percepute în anul 2006 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea de autorizatii si licente persoanelor fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile tarifelor mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Se aprobă contributiile bănesti percepute în anul 2006 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la agentii economici a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile contributiilor bănesti mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Tarifele si contributiile bănesti care fac obiectul art. 1 si 2 se vor achita în contul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei  RO24TREZ7005025XXX000284, deschis la Activitatea deTrezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti – ATCPMB.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Departamentele si directiile din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

CONTRIBUTII BĂNESTI

percepute în anul 2006 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Titularii de licente plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru anul 2006, o contributie bănească al cărei nivel reprezintă, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004, o cotă de 0,06% din cifra de afaceri realizată în anul 2005 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

2. Titularii de licente vor comunica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2005, până la data de 30 ianuarie 2006.

Pentru titularii de licente care nu transmit valoarea cifrei de afaceri până la termenul stabilit, contributia bănească se facturează pe baza valorii cifrei de afaceri estimate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Regularizarea contributiei bănesti datorate pe anul 2006 se va efectua după depunerea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licente a Raportului financiar anual, elaborat conform Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularii de licente, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2001.

3. La acordarea unei licente, solicitantii care nu sunt deja titulari de licentă plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească al cărei nivel reprezintă, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004, o cotă de 0,06% din cifra de  afaceri estimată a se realiza în anul 2006 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare. Achitarea acestei contributii bănesti se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Contributia bănească percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la fiecare titular/solicitant de licentă nu poate fi mai mică de 1.364 lei.

5. Pentru titularii de licente a căror contributie bănească are o valoare superioară nivelului minim precizat la pct. 4, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale. Achitarea primei rate trimestriale a contributiei bănesti facturate se face în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, termenul de achitare a fiecăreia dintre următoarele rate este sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

6. Persoanele fizice si juridice care nu detin licente sau autorizatii acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar care, potrivit legii, au obligatia să obtină de la aceasta decizii de aprobare a tarifelor, vor achita o contributie bănească de 1.364 lei, în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii respective.

7. Agentii economici care solicită atestat pentru proiectarea, executarea si/sau verificarea instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic, plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru anul 2006, o contributie bănească, conform tabelului 4.

8. Contributia bănească pentru emiterea de avize pentru autorizarea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung (potrivit art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat  prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004) se calculează cu formula:

T = 2.989 + 42 x P [lei],

în care P se exprimă în [MW] si reprezintă puterea instalată a capacitătii/capacitătilor energetice a căror productie de energie electrică/electrică si termică urmează a face obiectul contractării pentru care se solicită avizul [în cazul capacitătilor energetice de cogenerare, P reprezintă suma puterii electrice (Pe) si termice (Pt) instalate].

9. Pentru toate contributiile bănesti datorate de agentii economici către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004, după 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii se percepe, pentru fiecare zi de întârziere, o sumă egală cu nivelul majorării de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul contributiilor bănesti care se achită în rate trimestriale egale, această sumă se va percepe începând cu prima zi din a doua lună a trimestrului respectiv.