MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 36         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

 

17. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Târgoviste

 

18. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.234/1.926/1.428/909/2005. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice, al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectării procedurii PIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 697/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Operatiunile de export cu produse agroalimentare care beneficiază de primă de export se efectuează în baza certificatului de export, eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole, cu modificările ulterioare.

(3) Operatiunile de export prevăzute la alin. (2) sunt supuse constituirii unei garantii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole, cu modificările ulterioare.“

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele anexate la cererea-tip se vor prezenta în original si în copie, cu exceptia certificatului de export sau a extrasului din acesta, a documentului administrativ de import din tara de destinatie a mărfurilor si a documentului de transport, care se vor prezenta potrivit cerintelor prevăzute în anexa nr. 1.“

3. Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(6) Prima de export primită nejustificat, actualizată cu nivelul indicelui ratei inflatiei, însotită de penalizările prevăzute de legislatia în vigoare, se recuperează de la beneficiarul acesteia si se varsă la bugetul de stat.“

4. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru acordarea unei prime de export

 

Denumirea agentului economic ......................................................................................................

Sediul .............................................................................................................................................

Codul fiscal .....................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului ..........................................................................

Contul .............................................................................................................................................

Trezoreria .......................................................................................................................................

I. Agentul economic ............................ din localitatea ................................, judetul ..................., reprezentat prin domnul/doamna ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ................. nr. .................., codul numeric personal .........................., solicit acordarea unei prime de export în valoare de ..................... mii lei.

II. Am livrat la export/am exportat cantitatea de ............ cu ......., în baza Ordinului ................ nr. ...................... din data de ................................ .

III. Anexez la prezenta cerere:

1. decontul justificativ;

2. actele doveditoare ale producerii si/sau achizitionării produsului agroalimentar care a fost livrat la export/exportat si certificatul de origine, care să facă dovada că marfa este de origine românească;

3. actele doveditoare ale efectuării exportului:

– Declaratia vamală nr. ....................... din data de ........................;

– Factura externă nr. ........................... din data de ........................;

– certificatul de export sau extrasul din acesta, în original;

– documentul administrativ de import din tara de destinatie a mărfii, în copie sau fotocopie;

această copie sau fotocopie trebuie să fie autentificată ca fiind conformă cu originalul de către institutia care a andosat documentul original;

– documentul de transport, în copie;

4. actele doveditoare ale încasării contravalorii exportului:

– declaratia de confirmare a încasării valutei aferente exportului, certificată de bancă;

5. declaratia pe propria răspundere că cele completate sunt conforme cu realitatea.

 

Manager

(director general),

..............................................

(numele si prenumele)

Director economic

(contabil-sef),

..............................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

de confirmare a încasării valutei aferente exportului

 

Denumirea agentului economic ......................................................................................................

Sediul .............................................................................................................................................

Codul fiscal .....................................................................................................................................

Numărul de înregistrare în registrul comertului ............................................................................

Banca .............................................................................................................................................

Certificăm exactitatea datelor.

 

Director,

L.S.

 

Declarăm că derularea încasării exporturilor până la data prezentei solicitări s-a făcut de către Banca ............................................ (denumirea completă), care certifică încasarea contravalorii exportului după cum urmează:

 

Numărul

facturii externe

Data

Produsul

Cantitatea

Valoarea

în valută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Manager

(director general),

..............................................

(numele si prenumele)

Director economic

(contabil-sef),

..............................................

(numele si prenumele)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Târgoviste

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 97 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Târgoviste, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 55 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Transport Public Ploiesti, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 18.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.234 din 2 decembrie 2005

MINISTERUL

FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.926 din 13 decembrie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.428

din 20 decembrie 2005

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 909 din 23 decembrie 2005

 

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectării procedurii PIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 697/2004

 

Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor legale ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

conform art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul finantelor publice, ministrul sănătătii si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Protocolul pentru controlul respectării procedurii PIC, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Natională a Vămilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 120 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

pentru controlul respectării procedurii PIC

 

Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, cu modificările si completările ulterioare, s-a stabilit următorul Protocol pentru controlul aplicării procedurii PIC:

Art. 1. – (1) Substantele si preparatele chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul protocol sunt controlate la exportul/importul din/în România.

(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care intră sub incidenta procedurii PIC, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 697/2004, cu modificările si completările ulterioare, pot fi plasate sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementărilor vamale în vigoare, cu exceptia regimului vamal de tranzit.

Art. 2. – Biroul vamal va permite efectuarea formalitătilor de vămuire a mărfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 1 alin. (2) cu substantele si preparatele chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 1 numai dacă importatorul sau exportatorul acestor substante sau preparate prezintă la biroul vamal o adeverintă emisă de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin care se confirmă că substantele sau preparatele chimice periculoase respective pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul României.

Art. 3. – (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, ca autoritate natională competentă pentru aplicarea procedurii PIC, emite fiecărui importator sau exportator care efectuează una dintre operatiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) cu substante sau preparate chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 1 o adeverintă scrisă, denumită în continuare adeverintă, pe baza căreia biroul vamal va permite efectuarea formalitătilor de vămuire a acestor mărfuri plasate sub unul dintre regimurile vamale, cu exceptia tranzitului.

(2) Formularul-tip pentru adeverintă este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Adeverinta este valabilă pentru o singură substantă sau preparat chimic periculos nominalizat în anexa nr. 1, pentru unul sau mai multe transporturi.

(4) Adeverinta cuprinde cantitatea totală de substantă sau preparat si data până la care aceasta este valabilă; termenul de valabilitate nu trebuie să depăsească sfârsitul anului calendaristic în curs.

(5) Utilizarea adeverintei la birourile vamale unde se efectuează formalitătile de vămuire se face după cum urmează:

a) în cazul unui singur transport, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează formalitătile de vămuire a mărfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la art. 1 alin. (2), la definitivarea operatiunii de vămuire, vizează si anexează la declaratia vamală în detaliu adeverinta în original, viza atrăgând încetarea valabilitătii documentului în cauză.

b) în cazul în care adeverinta este valabilă pentru mai multe transporturi, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează formalitătile de vămuire înscrie pe verso-ul adeverintei numărul si data declaratiei vamale în detaliu, cantitatea de substantă sau preparat introdusă sau scoasă din tară pentru fiecare transport, cantitatea neutilizată din adeverintă, sub semnătura si stampila personală; pentru fiecare transport agentul vamal care efectuează operatiunea de vămuire anexează la declaratia vamală în detaliu o copie fată-verso a adeverintei completate conform instructiunilor de mai sus, înscriind pe aceasta “conform cu originalul restituit agentului economic“; exemplarul original al adeverintei se anexează la declaratia vamală în detaliu de către agentul vamal care efectuează formalitătile de vămuire prin care se epuizează cantitatea totală de substantă sau preparat mentionată în adeverintă, moment în care adeverinta îsi pierde valabilitatea.

Art. 4. – (1) În cazul efectuării formalitătilor de vămuire cu substante sau preparate chimice care nu sunt prevăzute în anexa nr. 1, plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la art. 1 alin. (2), dar în Tariful vamal de import al României acestea sunt încadrate la unul dintre codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 1, importatorul sau exportatorul substantelor sau preparatelor respective trebuie să declare pe propria răspundere că substantele sau preparatele respective nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 697/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În acest caz, pe baza declaratiei pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 3, biroul vamal permite efectuarea formalitătilor vamale cu aceste substante sau preparate, care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 697/2004, cu modificările si completările ulterioare, fără a mai fi necesară adeverinta.

Art. 5. – (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor furnizează la solicitarea Autoritătii Nationale a Vămilor informatii suplimentare care să vină în sprijinul actiunii de control.

(2) Pentru evitarea întârzierii controlului, aceste informatii pot fi transmise si prin fax sau e-mail.

Art. 6. – (1) Birourile vamale vor solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau e-mail, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentantii agentiilor teritoriale pentru protectia mediului, în cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea sau concordanta datelor din documentele prezentate autoritătii vamale.

(2) Agentia teritorială pentru protectia mediului confirmă prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii si nominalizează persoana care participă la control si întocmeste procesul-verbal de constatare.

(3) Agentiile teritoriale pentru protectia mediului sunt mentionate în anexa nr. 4 (adresă, telefon, fax, e-mail).

Art. 7. – (1) Agentii economici care au importat sau au exportat substante ori preparate chimice, prezentând la biroul vamal declaratia pe propria răspundere, sunt obligati ca după fiecare import sau export să informeze agentia teritorială pentru protectia mediului în a cărei rază de competentă se află sediul persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice despre operatiunile efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria răspundere.

(2) Transmiterea se poate face si prin fax sau e-mail.

Art. 8. – La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Autoritatea Natională a Vămilor prezintă date statistice referitoare la tranzitul substantelor si preparatelor chimice periculoase încadrate la codurile tarifare care fac obiectul anexei nr. 1.

Art. 9. – (1) La cererea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor furniza unele date si informatii specifice referitoare la protectia sănătătii populatiei sau la protectia lucrătorilor, pentru utilizarea acestor date si informatii la luarea celei mai corecte decizii privind importul si exportul substantelor si preparatelor cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin agentiile teritoriale pentru protectia mediului, va furniza la solicitarea institutiilor teritoriale si centrale ale Ministerului Sănătătii si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei date privind importul si exportul substantelor si preparatelor chimice periculoase cuprinse în anexa nr. 1, astfel încât aceste institutii să poată realiza cât mai eficient controalele specifice privind protectia securitătii si sănătătii populatiei si lucrătorilor.

Art. 10. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 11. – Orice modificare sau completare a anexei nr.1 se va aduce la cunostintă Autoritătii Nationale a Vămilor înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1*)

la protocol

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Directia gestiunea deseurilor si substante chimice periculoase

 

ADEVERINTĂ

Nr. ................. Data .....................

 

Se adevereste prin prezenta că agentul economic:

Denumire .........................................................................................................................................

Adresă .............................................................................................................................................

Coduri de identificare ......................................................................................................................

Are permisiunea de a importa/exporta cantitatea de ........ (se trece cantitatea în kg sau tone) din substanta/preparatul prevăzut în anexa nr. 1 (se trec denumirea si codurile de identificare, inclusiv codul tarifar, conform prevederilor din anexa 1).

Se eliberează aceasta pentru a dovedi Autoritătii Nationale a Vămilor ca importul/exportul substantei/preparatului prevăzut în anexa nr. 1 este realizat cu respectarea procedurii PIC prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, cu modificările si completările ulterioare.

Adeverinta este valabilă pentru un singur transport/pentru mai multe transporturi până la data de ....................... pentru biroul vamal ........................... .

 

DIRECTOR,

......................................................

 

ANEXA Nr. 3

la protocol

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul ......................................................................., domiciliat în …………………..........................., în calitate de (importator, exportator) ............................................................................................ sau (reprezentant, împuternicit) ......................................................................................................

al importatorului/exportatorului cu sediul în ..................................................................................................................................., înmatriculat la Oficiul registrului comertului de pe lângă Tribunalul ..............., sub nr. ............, declar pe propria răspundere în numele meu si al importatorului/exportatorului că substanta/preparatul/ .......................................................................................... (denumire, cod tarifar) importat/exportat

nu face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura,

...........................................

Stampila

 

Orice informatie sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu realitatea se consideră fals si se pedepseste conform Codului penal.

 

ANEXA Nr. 4*)

la protocol

 

AGENTII TERITORIALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI