MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 21         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.845/2005. – Hotărâre privind aprobarea concesionării unor activităti din domeniul ameliorării si reproductiei animalelor

 

1.853/2005. – Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de recunoastere de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creante si debitori diversi, pentru stabilirea tarifelor de distributie

 

59/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distributie a energiei electrice

 

1.248/1.426/2005. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

 

1. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării unor activităti din domeniul ameliorării si reproductiei animalelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă concesionarea activitătilor de control oficial al performantelor de productie la speciile bovine, ovine si caprine, de organizare a însământărilor artificiale si aprovizionare cu materiale necesare desfăsurării reproductiei la specia bovine, de producere a materialului seminal de vier, berbec si tap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Concesionarea activitătilor de interes public prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului, în fiecare judet în parte.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.845.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie, înscrise în Registrul agricol, sau care detin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peste de consum, înregistrati în Registrul unitătilor de productie din acvacultură, din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, si care detin licentă de acvacultură, conform legislatiei în vigoare, beneficiază în anul 2006 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 400.000 mii lei (RON).

Art. 2. – (1) Se acordă subventie producătorilor agricoli, crescători de bovine, care detin vaci de lapte, individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, însământate artificial sau montate natural cu tauri autorizati.

(2) Valoarea subventiei este:

a) 200 lei (RON)/cap la fătare, dacă aceasta este urmare a unei însământări artificiale;

b) 100 lei (RON)/cap la fătare, dacă aceasta este urmare a unei monte naturale cu taur autorizat;

c) 200 lei (RON)/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a vitelului, dacă acesta provine din însământare artificială;

d) 100 lei (RON)/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a vitelului, dacă acesta provine din montă naturală cu taur autorizat.

(3) Se acordă un sprijin financiar suplimentar de:

a) 300 lei (RON)/cap dacă animalul este cuprins în controlul oficial al performantelor (COP);

b) 100 lei (RON)/cap dacă animalul este înscris în Registrul genealogic (RG);

c) 200 lei (RON)/cap dacă animalul este certificat ecologic.

(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (2) si (3) se acordă pentru efectivul de vaci care fată si/sau ai căror vitei împlinesc vârsta de 6 luni, în perioada 1 ianuarie– 31 decembrie 2006.

Art. 3. – (1) În perioada 1 ianuarie–1 martie 2006, producătorii agricoli, crescători de porcine, beneficiază de subventie în valoare de 100 lei (RON)/cap animal, pentru animalele individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, în greutate de 90–110 kg/cap, provenite din unităti autorizate sanitar veterinar:

a) livrate la abatoare autorizate;

b) abatorizate în regim de prestare de servicii;

c) abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unitătilor integrate si a căror activitate este evidentiată distinct.

(2) În perioada 1 ianuarie–1 martie 2006, valoarea subventiei pentru porcii în greutate de 90–110 kg/cap, obtinuti în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele  agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificati ecologic de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este de 120 lei (RON)/cap animal certificat.

(3) Începând cu data de 1 martie 2006, producătorii agricoli, crescători de porcine, beneficiază de subventie pentru animalele individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, în greutate de 90–120 kg/cap, provenite din unităti autorizate sanitar veterinar, animale abatorizate în abatoare care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP:

a) livrate la abatoare autorizate;

b) abatorizate în regim de prestare de servicii;

c) abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unitătilor integrate si a căror activitate este evidentiată distinct;

d) livrate la abatoare autorizate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Începând cu data de 1 martie 2006 acordarea de subventii producătorilor agricoli, crescători de porcine, este conditionată de întocmirea si implementarea programuluicadru privind normele de biosecuritate în unitătile autorizate, conform termenelor stabilite de legislatia în vigoare.

(5) Valoarea subventiei prevăzute la alin. (3) lit. a)–c) este de 120 lei (RON)/cap animal pentru clasa de calitate “E“ si 100 lei/cap animal pentru clasa de calitate “U“, clase de calitate rezultate în urma clasificării carcaselor conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP.

(6) Valoarea subventiei prevăzute la alin. (3) lit. d) este de 140 lei (RON)/cap animal certificat, pentru clasele de calitate “E“ si “U“, rezultate în urma clasificării carcaselor conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP.

(7) Nu se acordă subventie pentru clasele de calitate “R“, “O“ si “P“.

(8) Nu se acordă subventie pentru porcii proveniti din import.

Art. 4. – Pentru asigurarea livrării porcilor la abatoare autorizate, în conditiile de calitate prevăzute de Sistemul de clasificare a carcaselor EUROP, se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli individuali, crescători de porcine, persoane fizice, în valoare de 50 lei (RON)/cap, care cumpără minimum 2 purcei întărcati, castrati, în greutate de până la 20 kg/cap, si obtinuti printr-o schemă de Oncrucisare industrială, din unităti specializate.

Art. 5. – (1) Se acordă subventie producătorilor agricoli, crescători de ovine si caprine, care detin minimum 50 de capete ovine si/sau minimum 10 capete caprine, individualizate în sistemul national conform legislatiei în vigoare, pentru oile/caprele care în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006 au fătat cel putin o dată si pentru reproducători, animale care sunt înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie 2005.

(2) Valoarea subventiei este de:

a) 20 lei (RON)/cap oaie/capră;

b) 50 lei (RON)/cap berbec/tap înscris în Registrul genealogic (RG).

(3) Valoarea subventiei pentru ovinele/caprinele care îndeplinesc prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este de 30 lei (RON)/cap oaie/capră certificată.

(4) Subventiile prevăzute la alin. (2) si (3) se solicită începând cu data de 1 octombrie 2006.

Art. 6. – (1) Se acordă subventie producătorilor agricoli, crescători de păsări, care detin autorizatie sanitară veterinară si care în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006 livrează pui broiler pentru abatorizare la abatoare autorizate sanitar veterinar si licentiate.

(2) Valoarea subventiei este de 1,40 lei (RON)/cap pentru puii broiler livrati la abatoare autorizate, cu o greutate minimă de 1,75 kg/cap.

(3) Începând cu data de 1 martie 2006 acordarea de subventii producătorilor agricoli, crescători de păsări, prevăzuti la alin. (1), este conditionată de întocmirea si implementarea programului-cadru privind normele de biosecuritate în unităti autorizate, conform termenelor stabilite de legislatia în vigoare.

Art. 7. – (1) Beneficiază de subventii de la bugetul de stat producătorii agricoli, detinători de familii de albine, care, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006, livrează miere la unităti de procesare autorizate.

(2) Valoarea subventiei este de 20 lei (RON)/familie pentru familiile de albine elită si pentru familiile de albine productie.

(3) Valoarea subventiei pentru familiile de albine care îndeplinesc prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este de 30 lei (RON)/familia de albine certificată.

(4) Beneficiază de subventie detinătorii de familii de albine care, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006, livrează minimum 10 kg de miere pentru fiecare familie de albine pentru care se solicită subventie, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii la unitătile de procesare autorizate.

Art. 8. – (1) Valoarea subventiei pentru ouăle de viermi de mătase este de 120 lei/cutia de 10 g si se acordă producătorilor agricoli care, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006, livrează la unitătile de procesare  minimum 20 kg de gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 g, în baza documentului fiscal de valorificare a acestora.

(2) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la alin. (1) în următoarele conditii:

a) cresc viermi de mătase din specia Bombyx mori din ouă de viermi de mătase preluate prin contract de la unităti specializate în producerea ouălor de viermi de mătase, ambalate în cutii de 10 g care să contină minimum 20.000 de ouă de viermi de mătase, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale si gogosile de viermi de mătase crude, din specia Bombyx mori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003;

b) îndeplinesc conditiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturiii, pădurilor, apelor si mediului nr. 119/2004 privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 februarie 2004;

c) livrează minimum 20 kg gogosi de mătase crude pentru fiecare cutie de 10 g cu ouă de viermi de mătase preluate prin contract pentru crestere, la unităti specializate în prelucrare, care respectă conditiile de calitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002.

Art. 9. – (1) Valoarea subventiei pentru productia de peste de consum, realizată în ferme de amenajări piscicole sistematice (helesteie) si ferme de crestere intensivă si superintensivă, din specii cu valoare economică ridicată, livrată la fondul pietei prin unitătile de comercializare autorizate, este de:

a) 1,00 lei (RON)/kg pentru specia crap indigen cu o greutate minimă de 2 kg/bucată;

b) 1,20 lei (RON)/kg pentru specia salău cu o greutate minimă de 1 kg/bucată;

c) 1,20 lei (RON)/kg pentru specia somn cu o greutate minimă de 2 kg/bucată;

d) 1,00 lei (RON)/kg pentru specia stiucă cu o greutate minimă de 1 kg/bucată;

e) 4,00 lei (RON)/kg pentru specia cegă cu o greutate minimă de 1 kg/bucată;

f) 4,00 lei (RON)/kg pentru speciile păstrugă si nisetru cu o greutate minimă de 2 kg/bucată;

g) 4,00 lei (RON)/kg pentru specia morun cu o greutate minimă de 5 kg/bucată.

(2) Subventiile pentru productiile de peste prevăzute la alin. (1) se acordă producătorilor din acvacultură care livrează la unităti de comercializare si procesare autorizate minimum 100 kg/specie/producător la fiecare livrare, din speciile crap indigen, salău, somn, stiucă sau sturion, cu respectarea conditiilor care privesc ambalarea, etichetarea, gradul de prospetime, calibrajul etc., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/944/147/2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 26 februarie 2003.

Art. 10. – Sumele pe specii de animale pentru care se acordă subventii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat, cu această destinatie.

Art. 11. – (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de detinătorul de animale, către sucursala judeteană a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul stabilit în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, pentru fiecare specie.

(2) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul formelor asociative constituite la nivel local, cu reprezentare judeteană, potrivit legislatiei în vigoare, din care fac parte.

(3) Cererea-tip pentru solicitarea subventiilor, însotită de documentele justificative, se depune pentru verificare la sucursala judeteană a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul reprezentantului formelor asociative constituite la nivel local, cu reprezentare judeteană, potrivit legislatiei în vigoare, din care fac parte solicitantii.

(4) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat potrivit prezentei hotărâri.

Art. 12. – Atestarea însământării sau montei si a fătării la vaci, juninci, ovine si caprine, precum si a faptului că viteii provin din transfer de embrioni, însământare artificială sau montă naturală cu tauri autorizati se face pe baza următoarelor documente:

a) buletinul de însământări artificiale sau montă naturală, completat de operatorul însământător sau de detinătorul legal al reproducătorilor atestati si autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) declaratia de fătare pe propria răspundere a proprietarului animalului.

Art. 13. – (1) Producătorii agricoli, persoane fizice si juridice beneficiare ale subventiilor prevăzute în prezenta hotărâre, pe parcursul anului 2006, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare, în copie, precum si originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei responsabile cu subventiile din cadrul sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În cererile ulterioare solicitantul mentionează pozitia si data la care a fost înregistrată prima solicitare.

(3) Producătorii agricoli, persoane fizice si juridice beneficiare ale subventiilor prevăzute în prezenta hotărâre, vor anunta orice modificare privind identificarea lor la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile.

Art. 14. – (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură si le depune la unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană. După avizarea de către directorul unitătii pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene, cererile sunt depuse la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aprobare.

(2) Verificarea cererilor solicitantilor din domeniul piscicol se face de către inspectorul piscicol teritorial, care confirmă cererile prin semnătură. După avizarea de către acesta, cererile sunt depuse la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aprobare.

Art. 15. – Sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, vor deschide un registru special, denumit registru, pentru înscrierea solicitărilor de subventii, separat, pentru fiecare specie si categorie.

Art. 16. – În cadrul sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, persoanele nominalizate pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-iesiri, le arhivează si le înregistrează în registru.

Art. 17. – (1) Persoanele nominalizate pentru verificarea solicitărilor din cadrul sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subventii cu Registrul agricol, precum si valabilitatea autorizatiilor sanitare veterinare si a licentelor acordate unitătilor de procesare.

(2) În urma verificărilor, persoanele nominalizate pentru verificarea solicitărilor din cadrul sucursalelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul în baza căruia s-a acordat subventia.

Art. 18. – (1) Sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după verificarea documentatiilor, întocmesc situatiile centralizatoare si le transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare.

Art. 19. – În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subventiilor, transmisă de Agentia de Plăti si Interventie în Agricultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare“, titlul “Subventii“. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia justificativă a sprijinului direct al statului.

Art. 20. – După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care virează sumele în conturile solicitantilor astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A.

Art. 21. – Pentru efectivele de animale care îndeplinesc conditiile de acordare a subventiilor în cursul lunii decembrie 2006, precum si pentru efectivele de animale livrate la abatoare autorizate si productiile livrate la unităti de procesare autorizate pentru care s-a efectuat plata în luna decembrie 2006, subventiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2007. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata subventiilor aferente anului 2006.

Art. 22. – Sucursalele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a înregistra si de a monitoriza toti beneficiarii de subventii.

Art. 23. – (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane  împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesulverbal.

(5) Prevederile alin. (1)–(4) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. – Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 25. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si conditiile de acordare a subventiilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.853.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de recunoastere de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creante si debitori diversi, pentru stabilirea tarifelor de distributie

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 37 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de recunoastere de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creante si debitori diversi, pentru stabilirea tarifelor de distributie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 58.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distributie a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 110 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Valorile maxime aplicabile tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie, detinători de licente de distributie si de contracte de concesiune, sunt:

• 19,00 lei (RON)/MWh pentru tariful specific de distributie IT;

• 37,00 lei (RON)/MWh pentru tariful specific de distributie MT;

• 130,00 lei (RON)/MWh pentru tariful specific de distributie JT.

(2) Valorile stabilite la alin. (1) sunt valabile până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. – În cazul în care aplicarea valorilor maxime stabilite la art. 1 nu permite operatorilor de distributie obtinerea integrală a veniturilor reglementate aprobate, diferenta se va recupera conform unei proceduri emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu respectarea prevederilor art. 107 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004. Procedura va fi emisă în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 59.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 1.248 din 7 decembrie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.426 din 19 decembrie 2005

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

 

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul sănătătii emit prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 23 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. Procesele termice la temperaturi scăzute se realizează în intervalul 105şC – 177şC, prin căldură umedă (abur) si căldură uscată (aer cald).“

2. Primul paragraf al punctului 7 va avea următorul cuprins:

“Referatul tehnic de evaluare din punct de vedere microbiologic pentru echipamentele de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activităti medicale se întocmeste de un institut nominalizat de autoritatea administratiei publice centrale pentru sănătate.“

3. Subpunctul 7.2.1 va avea următorul cuprins:

“7.2.1. Echipamentul de neutralizare trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, dacă este cazul.“

4. Subpunctul 7.2.2 va avea următorul cuprins:

“7.2.2. Solicitantul furnizează institutului nominalizat de autoritatea administratiei publice centrale pentru sănătate o documentatie privind cerinte specifice:

a) descrierea echipamentului;

b) capacitatea reală de procesare a echipamentului;

c) descrierea procesului de neutralizare;

d) cerinte de amplasare;

e) utilităti;

f) buletine de analiză a eficientei microbiologice, emise de laboratoare de specialitate acreditate sau agreate de Ministerul Sănătătii;

g) documente eliberate de alte institutii acreditate din tară si din străinătate, ce privesc evaluarea microbiologică a echipamentului.“

5. Subpunctul 7.2.5 va avea următorul cuprins:

“7.2.5. Echipamentul si materialul rezultat după sterilizare se verifică periodic de către organele/institutiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Virgil Păunescu,

secretar de stat

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 52.332 din 12 decembrie 2005, întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Posturile de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Cursul de schimb în moneda natională al sumelor în euro specificate în anexa la prezentul ordin va fi cel publicat de Banca Natională a României în ziua emiterii facturii.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2006

Nr. 1.

 

ANEXĂ*)