MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 10         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.822/2005. - Hotărâre pentru abrogarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor

 

1.830/2005. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, precum si pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.387/2005. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

5.357/2005. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetătenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

76/2005. - Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrogă următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 329/2001 privind comercializarea, inclusiv importul si distribuirea gratuită a unor produse folosite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 martie 2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 757/1992 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor art. 2 lit. d), e), f), g), i), k), l) si m) din Hotărârea Guvernului nr. 482/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 23 februarie 1993;

c) art. 1 alin. (1) lit. c) si anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 409/2002 privind controalele de conformitate cu reglementările referitoare la securitatea produselor, în cazul produselor de import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 9 mai 2002;

e) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 mai 2001, cu modificările ulterioare.

Art. II. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

“13. Legea nr. 449/2003 - Autoritatea Natională privind vânzarea pentru Protectia produselor si garantiile Consumatorilor” asociate acestora

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.822.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, precum si pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) Departamentul de Administrare a Cotelor de Lapte (DACL). Numărul de posturi, precum si modul de organizare si functionare ale departamentului se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23), cu următorul cuprins:

“(21) În subordinea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» se înfiintează 7 filiale regionale, fără personalitate juridică, organizate în teritoriu, după cum urmează: Iasi, Constanta, Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj si Brasov.

(22) Arondarea judetelor la cele 7 filiale regionale este prevăzută în anexa nr. 4.

(23) Numărul de posturi pentru fiecare filială regională, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Personalul necesar desfăsurării activitătii în cadrul Departamentului de Administrare a Cotelor de Lapte (DACL), precum si cel necesar desfăsurării activitătii în cadrul celor 7 filiale regionale se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la cap. I «Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

5. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având continutul anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Pozitia 2 din anexa nr. 5 “Normativ de autoturisme la unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

Crt.

Denumirea unitătii

Total

din care:

Autoturisme

pentru activităti

specifice1)

Autospeciale2)

“2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu»

20

3

17”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.830.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 357.303,91 mii lei (RON) pentru cantitatea de 375.930 tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 19.568 tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 22.268,21 mii lei (RON);

b) pentru cantitatea de 126.092 tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 150.857,81 mii lei (RON);

c) pentru cantitatea de 2.109 tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 1.671,68 mii lei (RON);

d) pentru cantitatea de 228.161 tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 182.506,21 mii lei (RON).”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 46.860,08 mii lei (RON) si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, astfel:

a) pentru 42.645 juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 16.996,00 mii lei (RON);

b) pentru 111.328 vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 18.237,16 mii lei (RON);

c) pentru 45.752 scrofite de reproductie la prima fătare care întarcă minimum 8 purcei, valoarea totală a subventiilor este de 11.256,53 mii lei (RON);

d) pentru 28.380 oi mioare, berbeci adulti si berbeci miori, valoarea totală a subventiilor este de 370,39 mii lei (RON).”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si capră, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005 la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 5.913,26 mii lei (RON) pentru 211.188 hl lapte.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 7.789,82 mii lei (RON) pentru 440.490 de familii de albine pentru care se livrează miere în conditiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2005.”

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de peste de consum, prevăzute la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 183,32 mii lei (RON) pentru cantitatea de 228.783 kg peste de consum, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 167 kg salău, valoarea totală a subventiei este de 0,20 mii lei (RON);

b) pentru cantitatea de 167 kg somn (indigen, pitic, african), valoarea totală a subventiei este de 0,20 mii lei (RON);

c) pentru cantitatea de 250 kg stiucă, valoarea totală a subventiei este de 0,20 mii lei (RON);

d) pentru cantitatea de 50 kg sturioni (morun, păstrugă, nisetru, polyodon spatula), valoarea totală a subventiei este de 0,20 mii lei (RON);

e) pentru cantitatea de 228.149 kg crap, valoarea totală a subventiei este de 182,519 mii lei (RON).”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 30 decembrie 2005.

Nr. 1.387.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetătenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006

 

În temeiul art. 56, art. 61 alin. (1) si (2), art. 71 alin. (1) si (2), art. 73 alin. (2) si (3), art. 92 alin. (4) si al art. 114 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor din alte tări care studiază pe cont propriu în România, aprobată prin Legea nr. 102/1994,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea în România a cetătenilor din alte tări, republicată,

luând în considerare dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 87/2005 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2005-2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetătenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală învătământ superior, Directia generală integrare europeană si programe comunitare, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia relatii internationale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si institutiile de învătământ superior acreditate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 31 octombrie 2005.

Nr. 5.357.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetătenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006

 

Art. 1. - Cetătenii străini pot fi înscrisi la studii universitare de doctorat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, ale Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea în România a cetătenilor din alte tări, republicată, respectiv ale documentelor de colaborare culturală internatională la care România este parte.

Art. 2. - În institutiile de învătământ superior acreditate care au primit, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, statutul de institutie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), pot fi înscrisi la studii universitare de doctorat si cetăteni ai altor state.

Art. 3. - Înscrierea cetătenilor străini care au obtinut scrisoarea de acceptare de la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia relatii internationale se realizează cu respectarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a doctoratului propriu fiecărei I.O.S.U.D.

Art. 4. - (1) Admiterea candidatilor cetăteni străini la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învătământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.D., de regulă înainte de începutul anului universitar.

(2) Fiecare I.O.S.U.D. va stabili exceptiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.

Art. 5. - (1) Cetătenii străini prevăzuti la art. 1 trebuie să prezinte la Ministerul Educatiei si Cercetării – Directia relatii internationale un dosar de studii în vederea eliberării scrisorii de acceptare, conform prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

(2) Dosarele de studii prevăzute la alin. (1) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională -, vizată de reprezentanta diplomatică a României din tara emitentă, pentru candidatii străini proveniti din state care nu au aderat la Conventia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;

b) diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior de lungă durată si foaia matricolă sau suplimentul de diplomă - traduceri legalizate în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională -, vizate  de reprezentanta diplomatică a României din tara emitentă, pentru candidatii străini proveniti din state care nu au aderat la Conventia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;

c) certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competentă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel putin 4 ani de studii la o scoală cu predare în limba română (în cazul în care studiile universitare de doctorat se desfăsoară în limba română);

d) certificatul de nastere, în copie legalizată;

e) pasaportul, în copie legalizată.

(3) Dispozitia definitivă de înmatriculare a cetătenilor străini se emite de conducerea universitătii numai după promovarea concursului de admitere la doctorat si după primirea aprobării scrise din partea Ministerului Educatiei si Cercetării - Directia relatii internationale.

Art. 6. - (1) Taxele de scolarizare pentru cetătenii străini înscrisi la doctorat sunt cele stipulate în Ordonanta Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor din alte tări care studiază pe cont propriu în România, aprobată prin Legea nr. 102/1994, pentru respectivul domeniu de studiu si se achită anticipat după cum urmează:

- în cuantum echivalent cu 10 luni de studiu pentru forma cu frecventă; si

- în cuantum echivalent cu 3 luni de studiu pentru forma fără frecventă.

(2) Pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se achită echivalentul taxei pentru o lună de studiu, prevăzută în Ordonanta Guvernului nr. 13/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, pentru respectivul domeniu de studiu.

(3) Pentru fiecare perioadă în care doctoranzii la forma fără frecventă se află în România, acestia achită taxele de scolarizare pentru o lună, cu conditia ca această perioadă să nu depăsească 30 de zile calendaristice. În cazul în care se depăseste perioada de 30 de zile calendaristice, doctorandul va achita taxa pentru încă o lună.

(4) Pentru perioadele compacte în care doctoranzii înscrisi la forma fără frecventă se află în România, acestia vor achita integral taxele prevăzute pentru forma cu frecventă.

Art. 7. - Cetătenii străini beneficiază de calitatea de doctorand - si, implicit, de drepturile decurgând din această calitate (viză de sedere în România) – numai pentru perioadele pentru care au achitat taxele aferente.

Art. 8. - Cursurile pregătitoare de limba română sunt organizate în universitătile specializate în predarea limbii române pentru străini (centre de an pregătitor). Taxele de scolarizare pentru cursurile pregătitoare de limba română sunt aceleasi cu cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 13/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, pentru respectivul domeniu de studiu.

Art. 9. - Sunt exceptati de la sustinerea examenului de competentă lingvistică pentru o limbă de circulatie internatională cetătenii străini care provin din tări unde limba oficială a statului este una de circulatie internatională.

Art. 10. - Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 3 ani. În situatii speciale durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, la propunerea conducerii I.O.S.U.D., de către Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia relatii internationale. Cererile de prelungire se depun cu cel putin 6 luni înainte de expirarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 11. - Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. si a Ministerului Educatiei si Cercetării. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăsi 2 ani.

Art. 12. - Pe perioadele de întrerupere cetătenii străini, bursieri ai statului român, nu beneficiază de bursă până la reluarea studiilor universitare de doctorat.

Art. 13. - În cazul în care un doctorand scolarizat fără bursă, fără taxă sau ca bursier al statului român nu se încadrează în durata ciclului de studii universitare de doctorat de 3 ani, partea trimitătoare îi poate acorda o nouă bursă sau un loc de studii fără bursă, fără taxă, cu o durată de cel mult 2 ani. În cazul în care doctorandul nu va fi nominalizat de către partea trimitătoare, acesta îsi va continua studiile pe cont propriu valutar.

Art. 14. - În cazul bursierilor înscrisi la doctorat, forma fără frecventă, bursele nu se atribuie pe perioadele în care acestia nu se află în România. Perioadele de acordare efectivă a bursei, însumate, nu pot depăsi 3 ani.

Art. 15. - Cetătenii străini înscrisi la doctorat ca bursieri ai statului român beneficiază de drepturile bănesti de la data întocmirii la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia relatii internationale a ordinului de înmatriculare la I.O.S.U.D.

Art. 16. - Cetătenii străini care urmează în paralel mai multe forme de învătământ (de exemplu, rezidentiat si doctorat) pot beneficia de bursă numai la una dintre formele de învătământ, conform optiunii proprii.

Art. 17. - Cetătenii străini aflati la doctorat pe cont propriu valutar si care sunt ulterior nominalizati ca bursieri ai statului român beneficiază de bursă de la data întocmirii la Ministerul Educatiei si Cercetării a ordinului de înmatriculare, conditionat de achitarea eventualelor debite fată de I.O.S.U.D.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 12 decembrie 2005, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005*) privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 76.


*) Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 a fost aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005 si a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 si nr. 983 bis din 4 noiembrie 2005.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 17/2005

pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

 

Art. I. - Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 si nr. 983 bis din 4 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) La momentul depunerii cererii de obtinere a autorizatiei de înfiintare pot detine calitatea de actionar al depozitarului central operatorii de piată si actionarii societătilor de registru si ai Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare, care îndeplinesc conditiile de integritate prevăzute la art. 17 din prezentul regulament.”

2. Alineatul (2) al articolului 14 se abrogă.

3. Alineatul (3) al articolului 14 devine alineatul (2) si va avea următorul cuprins:

“(2) Ulterior obtinerii autorizatiei de functionare a depozitarului central, pot dobândi calitatea de actionar al acestuia orice persoană juridică si entitate fără personalitate juridică autorizate de C.N.V.M., B.N.R. si C.S.A. sau de autorităti similare din state membre, care îndeplinesc cerintele de integritate prevăzute la art. 17 din prezentul regulament, precum si prevederile titlului IV, cap. 4 din Legea nr. 297/2004.”

4. La articolul 17 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) persoanele juridice sau persoanele ale căror continuatori de drept sunt acestea nu au fost sanctionate de către autoritatea competentă cu retragerea autorizatiei, nu au înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare si nu înregistrează datorii la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale;”.

5. După alineatul (2) al articolului 17 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă ulterior dobândirii calitătii de actionar al depozitarului central persoana juridică nu mai îndeplineste conditiile de integritate mentionate la alin. (1), actiunile acesteia se convertesc în actiuni fără drept de vot.

(4) Actiunile mentionate la alin. (3) se reconvertesc în actiuni ordinare în cazul cesionării acestora către alte persoane juridice care îndeplinesc conditiile de integritate prevăzute la alin. (1).”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.