MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 689 din 20 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) si art. 185 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 701 din 20 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

131. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

132. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

133. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

134. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

135. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

136. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

138. – Hotărâre privind modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

11. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe si desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 689

din 20 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) si art. 185 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) si art. 184 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de

procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Best“ – S.R.L. din Răsinari în Dosarul nr. 3.383/2005 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, solicitând mentinerea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 iunie 2005, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) si art. 184 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Best“ – S.R.L. din Răsinari într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) si art. 184 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală contravin dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3) si (4) din Constitutie, precum si celor ale art. 6 paragraful 1 fraza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens sustine, în esentă, că reglementarea procedurii prealabile administrative de contestare a actului administrativ-fiscal este de natură să întârzie solutionarea procesului.

În prezent, arată autorul exceptiei, “prin dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutia revizuită se recunoaste legitimitatea procedurilor administrativ-jurisdictionale, care însă sunt facultative si gratuite“.

Autorul exceptiei sustine totodată că “instituirea prin lege a unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu este, eo ipso, neconstitutională“. Consideră însă “că modul în care este reglementată această procedură contravine principiilor Constitutiei“ înscrise în art. 21 alin. (3) si (4), întrucât “actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului de Finante [...] sunt puse în executare silită prin poprire în majoritatea cazurilor, în conditiile dispozitiilor art. 136 alin. (1)–(4), art. 140 alin. (1) si art. 144 din Codul de procedură fiscală, înainte de parcurgerea procedurii administrativ-jurisdictionale prealabile instituite de dispozitiile art. 174 din Codul de procedură fiscală“.

De asemenea, arată autorul exceptiei, “trebuie avută în vedere si situatia în care, de cele mai multe ori, după obtinerea hotărârii judecătoresti prin care se constată nelegalitatea actului de control sau de impunere întocmit de organele A.N.A.F. este necesară promovarea unui nou proces în care să se ceară actualizarea cuantumului sumei ce trebuie restituită, precum si stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat contestatorului prin lipsirea sa de posibilitatea utilizării acelei sume de bani pe parcursul procesului. Acest nou proces poate avea o durată comparabilă cu durata celui anterior", încălcându-se astfel cerinta termenului rezonabil statuat prin art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Judecătoria Sibiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată, în esentă, că sustinerile autorului exceptiei privind consecintele grave produse prin executare asupra patrimoniului societătii sunt neîntemeiate datorită posibilitătii suspendării executării actului administrativ fiscal până la solutionarea contestatiei, în conditiile art. 184 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 si ale art. 403 din Codul de procedură civilă.

Totodată, potrivit opiniei formulate de instantă, caracterul facultativ al suspendării executării unui act administrativ fiscal contestat “are în vedere tocmai solutionarea cu celeritate a cauzelor, prin evitarea exercitării cu rea-credintă a dreptului de a contesta un astfel de act“. Instanta de judecată apreciază că “dispozitiile art. 140 alin. (1) si art. 136 alin. (3) din ordonantă nu au legătură cu dispozitiile constitutionale privind solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si dreptul părtilor la un proces echitabil“.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de către autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) si art. 184 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare, asa încât textele de lege criticate sunt cuprinse, în prezent, în art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) si art. 185 alin. (1) si (2) din actul normativ mentionat, care au următorul cuprins:

– Art. 137 alin. (3): “Executarea silită începe în termen de 15 zile de la data înstiintării.“;

– Art. 141 alin. (1): “Executarea silită începe prin comunicarea somatiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somatia este însotită de un exemplar al titlului executoriu.“;

– Art. 144 alin. (2) lit. a): “(2) Executarea silită se suspendă:

a) când suspendarea a fost dispusă de instantă sau de creditor, în conditiile legii;“;

– Art. 185 alin. (1) si (2): “(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.

(2) Organul de solutionare a contestatiei poate suspenda executarea actului administrativ atacat până la solutionarea contestatiei, la cererea temeinic justificată a contestatorului.“

Textele din Constitutie invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 11 alin. (1) si (2), privitor la Dreptul international si dreptul intern, art. 20 alin. (2), referitor la prioritatea reglementărilor internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, si art. 21 alin. (3) si (4), privitor la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si caracterul facultativ si gratuit al jurisdictiilor speciale administrative.

Este, de asemenea, invocată si încălcarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 fraza întâi privind dreptul la un proces echitabil judecat într-un termen rezonabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că instituirea unei proceduri administrative obligatorii, de contestare a actului administrativ, prevăzută de textele criticate, este de natură să întârzie solutionarea cauzei de către instanta de judecată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Cu privire la sustinerea de principiu că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) si (4), Curtea observă că s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004. Cu acest prilej Curtea a statuat că dispozitiile din Codul de procedură fiscală nu instituie jurisdictii speciale administrative, în sensul art. 21 alin. (4) din Constitutie, ci reglementează proceduri de recurs administrativ, prin care se lasă posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor superioare acestora de a reveni asupra măsurilor luate sau de a le redimensiona în limitele prevăzute de lege.

În consecintă, a apreciat Curtea, actele de solutionare de către organele administrative a contestatiilor, respectiv a reclamatiilor formulate potrivit dispozitiilor din Codul de procedură fiscală, nu sunt acte de jurisdictie, ci acte administrative supuse cenzurii instantei de judecată, cărora nu le este aplicabilă dispozitia constitutională privind caracterul facultativ al procedurii.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, devenit art. 185 ca urmare a republicării acestui cod, Curtea s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 231 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 25 mai 2005, prin care a respins exceptia de neconstitutionalitate cu acelasi obiect.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

De asemenea, Curtea retine că nu sunt incidente dispozitiile art. 11 si ale art. 20 din Constitutie, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile art. 6 paragraful 1 fraza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) si art. 185 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Best“ – S.R.L. din Răsinari în Dosarul nr. 3.383/2005 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 701

din 20 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Lin Xiaoling în Dosarul nr. 2.910/RF/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.910/RF/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de Lin Xiaoling într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva refuzului acordării statutului de refugiat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile “art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000“ sunt contrare prevederilor art. 20 alin. (2) si ale art. 22 alin. (2) din Constitutie, interpretate în raport cu dispozitiile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dar si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia protectiei împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

În acest sens, se sustine că textul de lege criticat nu este “suficient de accesibil si precis încât să înlăture orice risc de arbitrariu“ în ceea ce priveste, pe de o parte, aprecierea cazurilor de acordare a unei forme de protectie umanitară conditionată si, pe de altă parte, interpretarea asupra naturii si continutului pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante.

În ceea ce priveste circumstantele de fapt ale cauzei, petenta arată că cererea sa de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protectie umanitară conditionată a fost respinsă de către ofiterul Oficiului National pentru Refugiati, care, datorită caracterului neclar al textului de lege criticat, a făcut “o confuzie inacceptabilă, dar posibilă“ între principiile si regulile de solutionare a cererii de recunoastere a statutului de refugiat si cele specifice cererii de acordare a protectiei umanitare conditionate.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt suficient de clare în stabilirea criteriilor pentru acordarea protectiei umanitare conditionate, fiind în deplină concordantă cu prevederile în materie din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, care au următorul cuprins: “Art.5. – Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în: (...) 2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante.“

În motivarea exceptiei ridicate se invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 20 alin. (2), privind prioritatea, în caz de neconcordantă fată de legile interne nefavorabile, a prevederilor din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, din pactele si din celelalte tratate la care România este parte, ale art. 22 alin. (2), precum si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele texte referindu-se la interzicerea torturii.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, statuând, de exemplu, prin Decizia nr. 545 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005, că acestea nu contravin prevederilor art. 22 din Constitutie si nici celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea torturii.

Având în vedere jurisprudenta constantă în materie a Curtii, nu se poate retine nici contrarietatea dintre textele de lege criticate si normele constitutionale ale art. 20 alin. (2).

Solutia pronuntată prin decizia mentionată, precum si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii.

În ceea ce priveste sustinerile referitoare la situatia de fapt, Curtea observă că aspectele relevate tin de corecta interpretare si aplicare a normelor juridice de către organele competente, aceste operatiuni fiind supuse în cele din urmă controlului judecătoresc al instantelor de drept comun.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind regimul si statutul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Lin Xiaoling în Dosarul nr. 2.910/RF/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(5) Numărul maxim de posturi este de 748, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.

(6) Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reteaua externă si 10 posturi pentru personalul care îsi va desfăsura activitatea în străinătate ca reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului, pentru îndeplinirea atributiilor specifice de integrare în structurile europene si pentru promovarea proiectelor de investitii si de privatizare din aria de activitate a ministerului.“

2. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia programe cu organizatii internationale, îndeplineste atributiile Autoritătii de management pentru programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, iar prin Directia generală politică energetică, pe cele de organism intermediar pentru energie, iar încadrarea în numărul de posturi si în noile structuri organizatorice ale celor două entităti se face prin ordin al ministrului economiei si comertului.“

3. La anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Economiei si Comertului“ numărul maxim de posturi se modifică în mod corespunzător de la 655 la 748, din care 130 retea externă.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen fiapu Nazare,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pot fi organizate servicii, birouri si colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de 407 posturi aprobate.“

2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei si Cercetării este de 377, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“

3. La anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării“ numărul maxim de posturi se modifică, fiind egal cu 407, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

4. Punctul 1 al notei de subsol de la anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“1. Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, finantate integral de la bugetul de stat, este de 10.482.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 132.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare de lucru, având prioritate înfiintarea structurilor cu atributii în implementarea programelor europene în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.“

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi este de 158, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“

3. Alineatul (4) al articolului 101 va avea următorul cuprins:

“(4) Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale functionează cu un număr total de 40 de posturi.“

4. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei“ se înlocuieste cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Zsolt Nagy

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi este de 745, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului si cabinetului ministrului delegat.“

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală relatii financiare externe, îndeplineste si atributiile Autoritătii de management pentru programul operational sectorial de transport, finantat prin Fondul de coeziune si Fondul european de dezvoltare regională.“

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 134.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

“j) avizează documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;

k) coordonează programele de asistentă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale, precum si programul de integrare europeană în domeniul turismului.“

2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) În vederea atingerii obiectivelor programelor privind promovarea turismului si dezvoltarea produselor turistice se pot finanta si cheltuielile de deplasare pentru reprezentanti mass-media, creatori de opinie si mesteri populari.“

3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Numărul maxim de posturi pentru functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism este de 123, inclusiv demnitarii.“

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Autoritatea Natională pentru Turism este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism se face conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică.“

5. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.“

6. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Se desemnează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Natională pentru Turism pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar în cadrul programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.

Art. III. – Nota de la litera A “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ce se finantează de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 311 posturi, iar cea de la nr. crt. 2 un număr maxim de 121 de posturi, exclusiv demnitarii.“

Art. IV. – Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 135.

 

ANEXĂ

 

PARCUL AUTO

pentru activităti specifice

(Autoritatea Natională de Turism)

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim

(bucăti)

Consumul maxim de

carburanti/autovehicul (litri/lună)

1.

Demnitari:

 

 

 

 

– presedinte (cu rang de secretar de stat)

- autoturism

1

300

 

– (vicepresedinte (cu rang de subsecretar de stat)

- autoturism

1

300

2.

Transport delegatii

- microbuz

1

450

 

3. Inspectie si control

- autoturism

2

450

4.

Aprovizionare

- autoturism

1

450

5.

Reprezentante de promovare si informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)

- autoturism

20

150

6.

Reprezentante de promovare turistică cu sediul în tară (Hotărârea Guvernului nr. 1.109/2005)

- autoturism

12

150

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este desemnat ca Autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.“

2. La articolul 3, punctul 12 al alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“12. emite acorduri, avize si autorizatii de mediu, precum si permise speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitătile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;“

3. La articolul 3, punctul 13 al alineatului (1) se abrogă.

4. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, subpunctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. organizează sistemul national de monitorizare integrată a calitătii mediului, coordonează activitatea acestuia si aprobă raportul anual privind starea mediului;“.

5. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 31, cu următorul cuprins:

“31. organizează si coordonează activitătile de monitorizare a resurselor naturale, a solului, subsolului si radioactivitătii mediului;“.

6. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, subpunctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. elaborează si promovează acte normative în vederea punerii în aplicare a prevederilor procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS), în vederea participării voluntare a organizatiilor la aceste scheme;“.

7. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, după subpunctul 4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 41, cu următorul cuprins:

“41. asigură managementul si controlul programului EMAS;“.

8. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, subpunctul 15 va avea următorul cuprins:

“15. organizează si coordonează protectia si conservarea diversitătii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră si faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate si situri de interes comunitar, în acord cu politicile si practicile specifice aplicate la nivel european si global, prin crearea administratiilor proprii pentru parcurile nationale, parcurile naturale si rezervatiile biosferei, aprobă regimul de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate, executarea controlului privind respectarea legislatiei specifice;“.

9. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, după subpunctul 15 se introduce un nou subpunct, subpunctul 151, cu următorul cuprins:

“151. asigură cadrul national de biosecuritate;“.

10. La articolul 4 punctul I “În domeniul protectiei mediului“, subpunctul 16 va avea următorul cuprins:

“16. actualizează si, după caz, pune în aplicare strategia si Planul national de actiuni pentru protectia mediului, strategia natională si Planul national de actiuni pentru conservarea diversitătii biologice si utilizarea durabilă a componentelor acesteia, strategia natională si Planul national de gestionare a deseurilor, strategii si planuri nationale specifice domeniului substantelor si preparatelor chimice periculoase, precum si a altor politici si strategii în domeniul protectiei mediului;“.

11. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, subpunctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. asigură reactualizarea schemelor directoare de management si amenajare a bazinelor hidrografice si desfăsurarea activitătilor de interes public din domeniul meteorologiei si hidrologiei;“.

12. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, după subpunctul 3 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 31 si 32, cu următorul cuprins:

“31. urmăreste si coordonează implementarea măsurilor cuprinse în planul de preaderare la Uniunea Europeană în domeniul gospodăririi apelor;

32. coordonează, prin Inspectia de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;“.

13. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, subpunctul 5 se abrogă.

14. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, după subpunctul 14 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 141 si 142, cu următorul cuprins:

“141. asigură functionarea Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgentă si a secretariatului tehnic permanent al acestuia, a Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor, precum si a Comitetului National pentru Programul Hidrologic International;

142. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundatiilor;“.

15. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, după subpunctul 20 se introduce un nou subpunct, subpunctul 201, cu următorul cuprins:

“201. elaborează strategia natională de management al riscului la inundatii si urmăreste implementarea acesteia;“.

16. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, subpunctul 21 va avea următorul cuprins:

“21. elaborează si pune în aplicare strategia natională si Planul national de actiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;“.

17. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, subpunctul 22 se abrogă.

18. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, subpunctul 29 va avea următorul cuprins:

“29. actualizează si pune în aplicare Planul de actiuni privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole;“.

19. La articolul 4 punctul II “În domeniul gospodăririi apelor“, după subpunctul 29 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 30, 31 si 32, cu următorul cuprins:

“30. elaborează strategia de management integrat al zonei costiere si Planul strategic de actiune pentru reabilitarea si protectia Mării Negre;

31. initiază programe si proiecte în domeniul gospodăririi apelor si asigură coordonarea implementării acestora;

32. coordonează activitatea comitetelor de bazin si asigură cadrul legal pentru informarea, consultarea si participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor;“.

20. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În realizarea atributiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.“

21. Alineatele (1) si (4) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

.............................................................................................

(4) Numărul maxim de posturi este de 441, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.“

22. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) În cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor functionează Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale, care îndeplineste functia de Autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.

(2) Agentiile regionale pentru protectia mediului se desemnează ca organisme intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu. În cadrul acestora se vor organiza structurile necesare, care vor functiona până la sfârsitul anului 2006, cu un număr total de 168 de posturi.

(3) Structurile înfiintate în cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului ca organisme intermediare pentru programul operational pentru infrastructura de mediu sunt coordonate metodologic de către Autoritatea de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.

(4) Organismele intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu îndeplinesc atributiile delegate de către Autoritatea de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu si răspund pentru îndeplinirea acestora.“

23. Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 136.

 

ANEXA Nr. 11)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice cu personalitate juridică, finantate integral din bugetul de stat

1.

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

2.

Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“

3.

Garda Natională de Mediu

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I poz. 1–3 este de 3.781.

II.

Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

1.

Unităti de management al proiectului (UMP)

2.

Unităti de implementare a proiectului (UIP)

2.

Unitătile care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

Denumirea unitătii

Administratia Natională de Meteorologie

3. Unitătile care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Unităti finantate din venituri proprii

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa“ – I.N.C.D.M. Constanta

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării“ – I.N.C.D.D.D. Tulcea

4.

Administratia Fondului pentru Mediu

II. Unităti finantate din venituri proprii si de la bugetul de stat

1.

Administratia Natională “Apele Române“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este de 443, posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“

2. Numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător.

Art. II. – Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează cu un număr maxim de 3.545 posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, din care pentru aparatul propriu 205 posturi, 3.051 posturi pentru agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, 115 posturi pentru centrele regionale de formare profesională a adultilor si 174 posturi pentru unitătile de implementare a programului.“

2. Numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2006.

Nr. 138.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe si desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe, încheiat între organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România Film“ (RADEF), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe, stabilite prin protocolul prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2006.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind comunicarea publică a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe

 

În raport cu dispozitiile art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii, părtile depun prezentul protocol.

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, telefon/fax 318 58 13, e-mail office@credidam.ro, având contul RO23INGB0001000152938958, deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentat legal prin domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general, si RADEF “România Film“ – Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “România Film“, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Henri Coandă nr. 27, sectorul 1, telefon 310 44 92, fax 310 44 98, e-mail romaniafilm1@xnet.ro, având contul

RO35RNCB5010000000910001, deschis la B.C.R. Filiala Sector 1 Bucuresti, reprezentată legal prin domnul Mihail fiintea, director general, si doamna Casandra Iordan, director economic,

convin prin prezentul protocol după cum urmează:

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii de opere cinematografice au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti.

2. Utilizarea în cadrul cinematografelor a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, se poate face numai dacă remuneratia echitabilă, datorată conform prezentului protocol, a fost achitată către organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4:

 

Anii

Cinematografe

2006 si următorii

1,2%

 

4. Baza de calcul este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare, din care se scad TVA si timbrul cinematografic, obtinute de fiecare dintre utilizatori.

5. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

6. Utilizatorii au obligatia să transmită organismului de gestiune colectivă a artistilor interpreti, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, durata utilizării lor, mentionarea denumirii fiecărei videograme utilizate zilnic, producătorul acesteia. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzut în acest protocol;

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi transmis în format electronic, va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor continute în raport.

7. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregătirea documentatiei solicitate. Organismul de gestiune colectivă are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei de către un auditor agreat de toate părtile.

8. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări pentru fiecare zi de întârziere în cuantumul celor datorate pentru debitele la bugetul de stat.

9. Prezentul protocol intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificat numai după 3 ani de la această dată, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

 

CREDIDAM

Director general,

Stefan Gheorghiu

RADEF “România Film“

Director general,

Mihail fiintea

Avocat,

Mariana Savu

Director economic,

Casandra Iordan