MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 105 din 9 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

219. – Hotărâre privind alocarea unei sume Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru organizarea a două reuniuni  internationale

 

235. – Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Neamt

 

236. – Hotărâre privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul operării statiilor de radiocomunicatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.142. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 105

din 9 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marilena Mincă – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de Gabriel Constantin Apostu în Dosarul nr. 1.048/P/2005 al Tribunalului Galati.

La apelul nominal se prezintă, personal, partea Gheorghe Iosub, lipsă fiind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă depune la dosar un memoriu în care este prezentată situatia de fapt a cauzei deduse judecătii, lăsând la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.048/P/2005, Tribunalul Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de inculpatul Gabriel Constantin Apostu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece prin incriminarea unor fapte ce tin de activitatea comercială se instituie o sanctiune penală ce nesocoteste libertatea comertului si libertatea contractuală, în conditiile în care, în opinia sa, o eventuală eroare contractuală sau neîndeplinirea unei obligatii contractuale poate fi sanctionată doar în materie civilă. Într-o atare situatie, aplicarea unor sanctiuni penale contravine prevederilor constitutionale ale art. 11 si 20, prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 45 referitoare la libertatea economică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie referitoare la asigurarea de către statul român a libertătii comertului.

Tribunalul Galati si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc libertatea comertului, ci, dimpotrivă, încurajează exercitarea drepturilor cu bună-credintă, ceea ce trebuie să stea la baza manifestării lor, protejându-i, deopotrivă, pe toti participantii la încheierea si derularea actelor comerciale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatului Poporului consideră că textul de lege criticat nu sanctionează neîndeplinirea unei obligatii contractuale, ci înselăciunea practicată la încheierea sau executarea unui contract, fără ca aceasta să reprezinte o atingere adusă prevederilor constitutionale invocate, asa cum a statuat si Curtea Constitutională prin deciziile nr. 58/2003, nr. 215/2005 si nr. 391/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 3 din Codul penal, cu următorul continut: “Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârsită în asa fel încât, fără această eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distinctiile acolo arătate.“

În sustinerea exceptiei, autorul acesteia consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 45 privind libertatea economică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de protectie. Totodată, apreciază că prevederile legale criticate contravin si art. 1 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la interzicerea privării de libertate pentru datorii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 215 alin. 3, sub aspectul acelorasi critici de neconstitutionalitate ca si în prezenta cauză, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 215 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iunie 2005, în sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a retinut că alin. 3 al art. 215 din Codul penal incriminează înselăciunea ca o gravă faptă antisocială contra patrimoniului, constând în înselarea încrederii participantilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil în cadrul acestora. De altfel, în toate sistemele de drept înselăciunea ori escrocheria este o faptă incriminată si sever sanctionată.

Cu privire la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 45 si ale art. 135 alin. (2) lit. a), s-a retinut că, asa cum rezultă din chiar continutul textului criticat, elementul material al infractiunii de înselăciune are drept premisă o actiune si, respectiv, o omisiune care induce cocontractantul într-o eroare determinantă la încheierea ori executarea actului. Dacă eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi încheiat sau executat în conditiile respective. Prin urmare, nu poate fi confundată infractiunea de înselăciune cu neexecutarea unei obligatii contractuale. De aceea, invocarea dispozitiilor constitutionale mentionate, precum si a celor ale art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, privitoare la interzicerea sanctionării penale a neexecutării unei obligatii contractuale, este total nepertinentă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal, exceptie ridicată de Gabriel Constantin Apostu în Dosarul nr. 1.048/P/2005 al Tribunalului Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru organizarea a două reuniuni internationale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.366/2005 privind exercitarea de către România a presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 – 15 mai 2006 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2005 privind organizarea Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 778.000 lei (RON) la capitolul 74.01 “Protectia mediului“, titlul II “Bunuri si servicii“, articolul 20 01 “Bunuri si servicii“, în vederea organizării în anul 2006 a Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător, precum si a Conferintei regionale “Provocări de mediu în contextul actual“.

(2) Repartizarea sumei prevăzute la alin. (1) pe cele două actiuni se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.366/2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2005.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 219.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor părti din imobilele identificate potrivit datelor prevăzute la nr. crt. 1 si 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt.

Art. 2. – Se aprobă transmiterea imobilului – trecut în domeniul public al statului conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt nr. 10/2005, identificat potrivit datelor prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt, în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 235.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în judetul Neamt al căror regim juridic se schimbă

 

Nr.

crt.

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

1.

Municipiul Piatra-Neamt, bd. Nicolae Dăscălescu nr. 239, judetul Neamt

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Piatra-Neamt,

Consiliul Local al Municipiului

Piatra-Neamt

– imobil 328 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.938

Suprafata terenului = 4.250 m2

2.

Municipiul Piatra-Neamt, bd. Nicolae Dăscălescu nr. 239, judetul Neamt

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Piatra-Neamt,

Consiliul Local al Municipiului

Piatra-Neamt

– imobil 560 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.939

Suprafata terenului = 42.200 m2

3.

Municipiul Piatra-Neamt, Punctul Văleni,

judetul Neamt

Municipiul Piatra-Neamt,

Consiliul Local al Municipiului

Piatra-Neamt

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

– nr. cadastral 48/391/1

Suprafata terenului = 100.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul operării statiilor de radiocomunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăsurarea activitătii de control al persoanelor care operează statii de radiocomunicatii din România, precum si sanctionarea contraventiilor din domeniul operării statiilor de radiocomunicatii.

(2) Reglementarea acestei activităti are drept scop utilizarea eficientă a spectrului de frecvente radio si evitarea aparitiei perturbatiilor electromagnetice.

Art. 2. – Constituie contraventii în domeniul operării statiilor de radiocomunicatii următoarele fapte:

a) operarea în vederea coordonării activitătii de radiocomunicatii sau operarea statiilor de radiocomunicatii, după caz, apartinând serviciilor mobil maritim si pe căile de navigatie interioară, fix si mobil aeronautic, mobil terestru, amator de către persoane care nu detin ori cărora le-au fost suspendate certificatele de operator de statii de radiocomunicatii/autorizatiile în serviciul de amator eliberate,

în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) operarea unei statii de radiocomunicatii apartinând serviciilor mobil maritim si pe căile de navigatie interioară, fix si mobil aeronautic, mobil terestru, amator fără a detine certificatul corespunzător de operator/autorizatia în serviciul de amator, cu exceptia cazurilor prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) nerespectarea regulilor de procedură a desfăsurării traficului de radiocomunicatii;

d) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale ori mesaje neidentificabile de la statiile de radiocomunicatii, precum si de semnale false, înselătoare sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, cu exceptia cazurilor prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e) intrarea în legătură cu statii de radiocomunicatii care nu sunt corespondenti autorizati ai retelei, precum si cu statii de radiocomunicatii care nu îsi dau indicativul de apel, cu exceptia situatiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative în vigoare;

f) transmiterea de corespondentă cu alt caracter decât cel prevăzut în Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România si Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România, emise de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, sau omiterea sesizării organelor competente în cazul receptionării acesteia, cu exceptia situatiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative în vigoare;

g) nerespectarea regulilor privind emisiunile de încercare si reglaj, prevăzute în alte acte normative în vigoare;

h) interferarea în mod voit a traficului altor statii de radiocomunicatii;

i) nerespectarea normelor privind evidenta activitătilor statiilor de radiocomunicatii;

j) operarea unei statii de radiocomunicatii a cărei functionare nu este autorizată conform reglementărilor în vigoare sau care are autorizatia suspendată;

k) neacceptarea sau obstructionarea efectuării controlului de către personalul împuternicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

l) neacceptarea sau obstructionarea actiunilor de sigilare, întreprinse, în conditiile legii, de către personalul împuternicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, a statiilor de radiocomunicatii care nu functionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. – (1) Contraventiile prevăzute la art. 2 se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) cele prevăzute la art. 2 lit. a), c) e), f), g) si i), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.300 lei (RON);

b) cele prevăzute la art. 2 lit. b), d) si j), cu amendă de la 1.300 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) cele prevăzute la art. 2 lit. h), k) si l), cu amendă de la 2.200 lei (RON) la 3.300 lei (RON).

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Art. 4. – Amenda se aplică pentru fiecare aparat, echipament sau instalatie în parte, iar în cazul repetării faptelor, agentul constatator poate propune suspendarea autorizatiei pentru o perioadă de până la 6 luni sau retragerea acesteia.

Art. 5. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 6. – Contraventiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul radiocomunicatiilor si al protectiei radioelectrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 decembrie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Zsolt Nagy

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 236.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

În baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) si (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20–23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.058/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 31 mai 2005.

Art. 3. – Directia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2006.

Nr. 3.142.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) si (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20–23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) La concursul pentru ocuparea functiei de director1) sau director adjunct din învătământul preuniversitar de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) conditiile de studii prevăzute la alin. (2);

b) sunt titulare în învătământul preuniversitar, au cel putin gradul didactic II si o vechime la catedră de cel putin 5 ani2);

c) dovedesc calităti profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativul “Bine“ sau “Foarte bine“ în ultimii 3 ani si nu au fost sanctionate disciplinar în anul scolar curent;

d) nu au fost condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;

f) la data sustinerii concursului au vârsta cu cel putin 4 ani mai mică decât vârsta maximă de pensionare pentru munca depusă si limită de vârstă3).

(2) Conditiile de studii4) necesar a fi îndeplinite de candidatii care participă la concursul pentru ocuparea functiei de director sau director adjunct din învătământul preuniversitar de stat sunt următoarele:

a) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru unitătile de învătământ cu personalitate juridică, având în structură grupe de învătământ prescolar si clasele I–IV;

b) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I–VIII, V–VIII, V–X, I–X si pentru scolile de arte si meserii;

c) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I–XII/XIII, V–XII/XIII, IX–XII/XIII sau clase de învătământ postliceal;

d) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru unitătile de învătământ special.

(3) În unitătile de învătământ cu sectii de predare în limba unei minorităti nationale se recomandă ca unul dintre directori să fie cunoscător al limbii respective.

(4) La unitătile de învătământ cu filieră tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocatională si la unitătile de învătământ special unul dintre directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unitătii de învătământ.

(5) La concursul pentru ocuparea celui de-al doilea post de director adjunct, la unitătile de învătământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învătământului primar sau grupe de învătământ prescolar, pot participa institutori/institutoare, învătători/învătătoare sau educatori/ educatoare, după caz.

(6) Participarea la concursul pentru functia de director sau de director adjunct din învătământul preuniversitar militar si din învătământul teologic este conditionată de obtinerea avizului ministerului de resort sau a binecuvântării din partea cultului respectiv.

Art. 3. – Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit în continuare inspectorat scolar, prin inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane, certifică, la înscriere, pentru fiecare candidat la functia de director/director adjunct, posibilitatea ca, în cazul reusitei la concurs, acesta să poată efectua numărul de ore de predare în unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul.

Art. 4. – (1) Dacă o persoană doreste să candideze pentru functia de director sau director adjunct la mai multe unităti de învătământ, aceasta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candidează.

(2) Candidatii reusiti pe mai multe posturi vor înainta, în scris, comisiei de concurs optiunea pentru o singură unitate de învătământ, în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor contestatiilor la ultimul concurs sustinut.

După exprimarea optiunii scrise, fiecare post rămas vacant va fi ocupat de următorul candidat admis. În termen de 24 de ore de la exprimarea optiunii scrise, se afisează rezultatul final al concursului respectiv.

Art. 5. – Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectorul scolar general numeste, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar, director prin detasare în interesul învătământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar respectiv.

 


1) În centrul judetean de asistentă psihopedagogică/centrul scolar pentru educatie incluzivă functia de director este îndeplinită de coordonatorul acestuia, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.418/2005.

2) Pentru candidatii la functiile de director al centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si de asistentă educatională, coordonator al centrului scolar pentru educatie incluzivă/CJAPP, conditia de vechime este de cel putin 5 ani în activitatea de asistentă si consiliere psihopedagogică (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.418/2005).

3) Pentru candidatii din judetele-pilot se aplică prevederile art. 2 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 224/2005 privind aprobarea Metodologiei de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat.

4) Pentru candidatii la functiile de director al centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si de asistentă educatională, coordonator al centrului scolar pentru educatie incluzivă/CJAPP, conditiile de studii sunt cele prevăzute în art. 17 alin. (3) din anexa nr. 1, art. 21 din anexa nr. 2, respectiv art. 8 alin. (2) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.418/2005).

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului pentru functiile de director si director adjunct

 

Art. 6. – Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncti se organizează de către inspectoratul scolar.

Art. 7. – Concursul pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct se organizează, de regulă, în două perioade ale anului scolar: octombrie–noiembrie si martie–aprilie. Graficul de desfăsurare se stabileste de fiecare inspectorat scolar si se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării în vederea monitorizării concursului.

Art. 8. – (1) Inspectoratul scolar are obligatia de a anunta în presa locală si centrală organizarea concursului, cu cel putin 30 de zile înainte, mentionând locul unde sunt afisate lista cuprinzând posturile de director/director adjunct vacante din unitătile de învătământ pentru care se va desfăsura concursul si informatiile referitoare la înscrierea si participarea la concurs a candidatilor.

(2) Inspectoratul scolar elaborează fisa postului, tematica, bibliografia de concurs, criteriile de evaluare a proiectului de dezvoltare institutională, pe care le afisează la sediul propriu, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

(3) Înscrierea la concurs se încheie cu 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptati la înscriere decât candidatii ale căror dosare întrunesc integral conditiile cuprinse în prezenta metodologie.

(4) Inspectoratul scolar afisează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăsurării concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăsurare, precum si lista cuprinzând candidatii înscrisi.

(5) Inspectoratul scolar înaintează graficul de desfăsurare a concursurilor la directia de resort din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, cu cel putin 6 zile înainte de data initială a perioadei de organizare a concursurilor.

(6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfăsurare a concursului este adusă la cunostintă candidatilor si observatorilor, în scris, cu cel putin 48 de ore înainte, de către un membru al comisiei de concurs. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive exceptionale si care tin de componenta comisiei de concurs – deces, îmbolnăvire gravă a presedintelui sau a unor membri ai comisiei etc. – secretarul sau un membru al comisiei întocmeste un proces-verbal prin care se constată motivele din cauza cărora concursul nu se poate desfăsura. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs si de observatorii prezenti, iar concursul este reprogramat de către inspectoratul scolar, cu anuntarea celor implicati.

(7) Comunicarea inspectoratului scolar către directia de resort din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării privind reprogramarea concursului respectiv este însotită de copia procesului-verbal mentionat anterior.

Art. 9. – Inspectorul scolar general emite, potrivit legii si prezentei metodologii, cu 3 zile înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei si subcomisiilor de concurs, precum si decizia de constituire a comisiei de contestatii.

Art. 10. – Dosarul de înscriere la concurs, verificat si avizat în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor de participare la concurs de către consilierul juridic al inspectoratului scolar, se depune la inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane si trebuie să contină:

1. cerere de înscriere, în care se mentionează si limba modernă pentru care optează;

2. curriculum vitae (redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004) (anexa nr. 1);

3. copii, certificate îconform cu originalul“ de către conducerea unitătii de învătământ de la care provine candidatul, ale:

a) certificatului de nastere si, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

b) actului de titularizare în unitatea de învătământ în care functionează;

c) adeverintelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific de doctor;

d) carnetului de muncă sau documentului echivalent eliberat de unitatea de învătământ, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003), completat la zi;

e) hotărârilor judecătoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;

f) altor documente doveditoare, avizate “conform cu originalul“ de conducerea ultimei unităti de învătământ în care a functionat, care să sustină declaratiile din C.V.;

4. copii legalizate ale actelor de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licentă sau echivalentă, foi matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul notarului public;

5. adeverintă de vechime la catedră, în specialitate (în original);

6. adeverintă cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (în original);

7. adeverintă medicală (în original) eliberată de un cabinet de medicina muncii, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

8. proiect de dezvoltare institutională pentru unitatea de învătământ pentru care candidează, în plic sigilat;

9. cazier judiciar (în original);

10. declaratie pe propria răspundere sau adeverintă în original, care să ateste că nu a desfăsurat activităti de politie politică;

11. opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea. Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.

Art. 11. – Dosarul este înregistrat numai dacă sunt respectate în totalitate conditiile prevăzute la art. 10. În caz contrar, dosarul se respinge. După înregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

Art. 12. – Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formată din:

a) presedinte: un inspector scolar de specialitate;

b) membri: 4–5 directori recunoscuti prin autoritatea profesională si morală, provenind de la diferite tipuri de unităti de învătământ, inspectori de specialitate pentru limbi străine.

Art. 13. – (1) Subiectele cu întrebări si baremul de evaluare si notare a acestora se realizează de către presedinte si membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs. Comisia are obligatia de a elabora un număr de subiecte stabilit în functie de numărul candidatilor, astfel: pentru 1–4 candidati se vor elabora 20 de subiecte.

Pentru fiecare candidat în plus (fată de 4) se adaugă câte 3 subiecte.

(2) Subiectele vor fi elaborate pentru fiecare nivel de învătământ. Presedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs secretizează subiectele în plenul comisiei si le păstrează în deplină securitate până la predarea lor către presedintele comisiei de concurs.

(3) Continuturile subiectelor de concurs elaborate de comisie sunt secrete. Înainte de începerea concursului, presedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs predă plicurile cu subiecte, sigilate, presedintelui comisiei de concurs. Plicurile vor contine subiectele de concurs atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. Presedintele comisiei de concurs numerotează plicurile cu subiecte.

Art. 14. – (1) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director este constituită după cum urmează:

a) presedinte – un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management;

b) 4 membri:

– un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutională/un inspector scolar de specialitate;

– 3 directori5) recunoscuti prin autoritatea lor profesională si morală, provenind de la unităti de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel cu cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

c) secretar – un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct de la o unitate de învătământ.

(2) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director adjunct este constituită după cum urmează:

a) presedinte – un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management;

b) 4 membri:

– un inspector scolar pentru management scolar/inspector scolar pentru evaluare institutională/inspector scolar de specialitate;

– directorul unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

– 2 directori recunoscuti prin autoritatea lor profesională si morală, provenind de la unităti de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel cu cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

c) secretar – un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct de la o unitate de învătământ.

(3) La desfăsurarea concursului pentru functiile de director si de director adjunct sunt invitati să participe în calitate de observator:

– un părinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul;

– câte un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au organizatii sindicale în unitatea de învătământ; la unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală, un reprezentant al salariatilor de la unitatea scolară pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;

– un reprezentant al consiliului local;

– pentru liceu, un observator din partea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Inspectoratul scolar invită în scris observatorii să asiste la desfăsurarea concursului, cu cel putin 48 de ore înainte de data desfăsurării acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăsurării concursului.

(4) Secretarul si observatorii participă la activitătile comisiei, dar nu se implică în examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs si de a-si consemna observatiile în procesul-verbal. Dacă în derularea concursului observatorii sesizează presedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligatia de a remedia de îndată neajunsurile sesizate. În cazul în care sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidatilor, consemnate în procesul-verbal, inspectorul scolar general va analiza situatia semnalată si va dispune măsurile legale care se impun.

(5) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării si desfăsurării concursului după încheierea acestuia, decât în situatia în care nu s-a dat curs sesizării consemnate în procesul-verbal.

(6) Pentru unitătile de învătământ militar, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, si un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unitătile de învătământ teologic, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru învătământ teologic din Ministerul Educatiei si Cercetării.

(7) Inspectoratul scolar solicită în scris ministerului de resort delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ militar si Ministerului Educatiei si Cercetării delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ teologic.


5) 2 directori recunoscuti prin autoritatea lor profesională si morală, provenind de la unităti de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel cu cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul, si un coordonator CJAPP din alt judet (pentru ocuparea functiei de coordonator CJAPP/un director de la palatul copiilor din alt judet (pentru ocuparea functiei de director la palatul copiilor)/un director al centrului de resurse si de asistentă educatională din alt judet (pentru ocuparea functiei de director al centrului de resurse si de asistentă educatională)/un coordonator al unui centru scolar pentru educatie incluzivă, altul decât cel pentru care se organizează concurs (pentru functia de coordonator al centrului scolar pentru educatie incluzivă).

 

 

CAPITOLUL III

Probele de concurs si evaluarea candidatilor

 

Art. 15. – (1) Concursul pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ constă în următoarele probe:

a) curriculum vitae – analiza si evaluarea acestuia se fac pe baza itemilor si punctajului prezentate în anexa nr. 2. Punctajul maxim este de 40 de puncte (5 x 8 puncte/membru al comisiei). Proba nu este eliminatorie;

b) interviu – prin interviu se evaluează cunostintele de legislatie scolară, de management educational si se analizează calitatea proiectului de dezvoltare institutională propus de candidat. Evaluarea se face pe baza răspunsurilor date la un set de 5 întrebări si în urma prezentării proiectului de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ pentru care candidează. Competentele de comunicare în limba de circulatie internatională pentru care au optat candidatii se evaluează pe baza traducerii aceluiasi text, pentru concurentii care candidează pentru acelasi post. Lungimea textului trebuie să fie de 10–15 rânduri, iar traducerea se face din limba străină respectivă în limba română.

Punctajul maxim al probei este:

• pentru cunostinte de legislatie scolară si management educational: 5 x 13 puncte/răspuns complet la întrebare = 65 de puncte

• pentru competente de comunicare în limba străină aleasă: 5 x 1 punct/membru al comisiei = 5 puncte

• pentru proiectul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ pentru care candidează: 5 x 6 puncte/membru al comisiei = 30 de puncte

Total = 100 de puncte.

(2) Cele două probe sunt obligatorii. Utilizarea calculatorului în prezentarea proiectului si/sau redactarea răspunsurilor la întrebări se va puncta conform anexei nr. 2.

(3) Punctajul total maxim este de 140 de puncte [40 de puncte la proba a) + 100 de puncte la proba b)], iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 90 de puncte.

(4) Pentru unitătile de învătământ militar si pentru unitătile de învătământ teologic punctajul total maxim este de 168 de puncte (6 x 8 = 48 de puncte pentru curriculum vitae + 6 x 20 = 120 de puncte pentru interviu), punctajul minim pentru promovarea concursului fiind de 100 de puncte.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 16. – (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de către presedintele comisiei si de către membrii acesteia, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit itemilor si punctajului mentionate în anexa nr. 2, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunostintă candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistând la reevaluarea acestuia sau, în scris, la comisia de contestatii.

(2) Pentru proba de interviu candidatul extrage un plic cu întrebări, al cărui număr se înscrie în borderoul de notare si pe care îl predă comisiei de concurs în vederea sustinerii primei părti a interviului. Subiectele extrase nu se reintroduc în concurs.

(3) Proba de interviu nu trebuie să depăsească 45 de minute pentru fiecare candidat.

(4) Punctajul realizat la interviu se comunică, prin afisare, candidatului, după terminarea probei. Evaluarea proiectului de dezvoltare institutională a unitătii de învătământ pentru care candidează se face de către comisia de concurs în lipsa candidatului, pe baza criteriilor afisate la înscrierea la concurs.

(5) Cele două probe de concurs se desfăsoară în aceeasi zi.

(6) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 17. – (1) Sunt declarati promovati candidatii care au realizat cel putin punctajul minim.

(2) Este declarat reusit la concurs candidatul promovat care a obtinut cel mai mare punctaj total.

(3) În cazul egalitătii de punctaj, este declarat reusit candidatul promovat cu cel mai mare punctaj total la proba de interviu. Dacă egalitatea se păstrează, departajarea se va face luându-se în considerare punctajele obtinute la criteriul 1 – punctul B pentru directori, respectiv punctul A pentru directori adjuncti –, si criteriul 2 punctul C din anexa nr. 2.

(4) Pentru directorul adjunct, validarea rezultatului concursului se face pe baza hotărârii consiliului de administratie al unitătii de învătământ, care alege unul dintre candidatii promovati, cu consultarea prealabilă a consiliului profesoral. Consiliul de administratie comunică în cel mult 3 zile, în scris, comisiei de concurs, numele candidatului ales dintre cei promovati.

Art. 18. – Secretarul comisiei de concurs întocmeste procesul-verbal, în care consemnează desfăsurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.

Art. 19. – Punctajele obtinute la cele două probe si punctajul total se afisează la sediul inspectoratului scolar după încheierea concursului, în aceeasi zi.

Art. 20. – (1) Eventualele contestatii se depun la registratura inspectoratului scolar în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea punctajelor, iar inspectoratul scolar face publică lista contestatorilor la sfârsitul celor 3 zile.

(2) Contestatiile se solutionează de către o comisie constituită după cum urmează:

a) presedinte: inspectorul scolar general;

b) membri:

– un inspector scolar de specialitate/inspector scolar, altul decât cel din comisia de concurs;

– 3 directori6) recunoscuti prin autoritatea lor profesională si morală, provenind de la unităti de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel ca cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul, altii decât cei din comisia de concurs;

c) secretar – un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar,/un director/director adjunct de la o unitate de învătământ.

La lucrările comisiei de contestatii sunt invitati, în scris, să participe în calitate de observator câte un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură. La unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală este invitat, în scris, să participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de învătământ pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă.

(3) Secretarul si observatorii participă la activitătile comisiei de contestatii, dar nu se implică în solutionarea contestatiilor. Secretarul comisiei de contestatii întocmeste procesul-verbal.

(4) Hotărârea comisiei de contestatii se comunică contestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, cu confirmare de primire.

(5) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.

(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de concurs se afisează la sediul inspectoratului scolar rezultatele finale ale acestuia.

 

6) 2 directori recunoscuti prin autoritatea lor profesională si morală, provenind de la unităti de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel ca cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul, si un coordonator CJAPP din alt judet (pentru ocuparea functiei de coordonator CJAPP)/un director de la palatul copiilor din alt judet (pentru ocuparea functiei de director la palatul copiilor)/un director al centrului de resurse si de asistentă educatională din alt judet (petru ocuparea functiei de director al centrului de resurse si de asistentă educatională)/un coordonator al unui centru scolar pentru educatie incluzivă, altii decât cei din comisia de concurs.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. – (1) Ocuparea functiilor de director si director adjunct se face în urma câstigării concursului desfăsurat pe baza criteriilor de competentă profesională si managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administratie si ale consiliului local.

(2) Numirea în functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar de stat, unitătile conexe si cele cu activităti extrascolare se face în urma reusitei candidatilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, organizat potrivit prezentei metodologii.

(3) Directorii unitătilor de învătământ prescolar, ai unitătilor de învătământ gimnazial si ai unitătilor de învătământ cu clasele I–X sunt numiti, în urma câstigării concursului, prin decizie, de către inspectorul scolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Directorii unitătilor de învătământ liceal, postliceal si ai scolilor de arte si meserii sunt numiti în functie, la propunerea inspectorului scolar general, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pentru o perioadă de 4 ani.

(5) Directorii unitătilor destinate activitătilor extrascolare sunt numiti, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la unitătile direct subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării si, prin decizie a inspectorului scolar general, la unitătile din subordinea inspectoratului scolar.

(6) Pentru candidatul declarat reusit la concursul pentru ocuparea functiei de director, inspectoratul scolar solicită avizele consultative ale consiliului local si consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

(7) Propunerea de numire pentru candidatii reusiti la concursul pentru functia de director la unitătile de învătământ liceal, postliceal si scoli de arte si meserii se înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării însotită de anexa nr. 3, completată, precum si de avizele consultative ale consiliului local si consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

(8) Pentru exercitarea atributiilor care îi revin, potrivit legii, odată cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de numire, directorul încheie un contract de management educational cu inspectorul scolar general7). Contractul de management educational se încheie pe o perioadă de 4 ani de la data numirii8).


7) Modelul de contract managerial este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

8) Pentru candidatii din judetele-pilot se aplică prevederile Metodologiei de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 224/2005.

 

 

(9) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unitătii de învătământ, cu avizul consultativ al consiliului local, pe baza hotărârii consiliului de administratie al unitătii, cu consultarea consiliului profesoral, dintre candidatii care au promovat concursul pentru ocuparea acestui post.

(10) Hotărârea consiliului de administratie se ia după consultarea consiliului profesoral, prin vot nominal deschis.

Este declarat reusit candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi din partea membrilor consiliului de administratie, fapt ce se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administratie.

(11) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, numirea directorilor si directorilor adjuncti se face cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. Perioada de probă este inclusă în durata contractului de management educational.

Art. 22. – (1) Cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de probă inspectorul scolar general înaintează directiei de resort din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, printr-o adresă, aprecierea potrivit căreia persoana numită în functia de director de unitate de învătământ liceal, postliceal sau scoală de arte si meserii corespunde/nu corespunde sub raport managerial. Aprecierea are la bază punctajul si calificativul acordate în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management, evaluare si dezvoltare institutională si consemnate în fisa de evaluare a persoanei numite în functia de director de unitate de învătământ preuniversitar de stat. Aprecierea este însotită de fisa de evaluare a directorului de unitate de învătământ, completată cu punctajul si calificativul obtinute de acesta.

(2) Pentru directorul unitătii de învătământ prescolar, primar, gimnazial si al unitătii de învătământ cu clasele I–X, aprecierea este formulată de către inspectorul scolar general adjunct si este înaintată inspectorului scolar general. Aprecierea are la bază punctajul si calificativul acordate în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management, evaluare si dezvoltare institutională si consemnate în fisa de evaluare a persoanei numite în functia de director de unitate de învătământ preuniversitar de stat. Aprecierea este însotită de fisa de evaluare a directorului de unitate de învătământ, completată cu punctajul si calificativul obtinute de acesta.

Art. 23. – (1) Directorul unitătii de învătământ înaintează consiliului de administratie, cu 15 zile înaintea expirării perioadei de probă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în functia de director adjunct. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management educational si consemnat în fisa de evaluare a directorului adjunct al unitătii de învătământ preuniversitar de stat. Consiliul de administratie stabileste, pe baza fisei de evaluare si în prezenta directorului adjunct, punctajul obtinut si aprecierea potrivit căreia acesta corespunde/nu corespunde postului ocupat.

(2) Aprecierea, însotită de fisa de evaluare privind activitatea directorului adjunct si calificativul acordat, este înaintată inspectorului scolar general, spre informare.

Art. 24. – Contractul de management educational al persoanelor numite în functia de director/director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar de stat încetează:

1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

2. în cazul în care, la evaluarea efectuată pentru perioada de probă, activitatea directorului nu corespunde din punct de vedere managerial;

3. dacă pe perioada mandatului directorul a obtinut în urma evaluării anuale sau în urma inspectiei speciale efectuate de către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ori de către Ministerul Educatiei si Cercetării calificativul “esatisfăcător“;

4. pentru nerespectarea cu vinovătie a obligatiilor contractuale, precum si pentru săvârsirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajează răspunderea administrativă, civilă ori penală, directorul/directorul adjunct putând fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 116 lit. e) si f) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

5. în cazul în care persoana îsi pierde calitatea de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar;

6. prin renuntarea directorului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru functii de conducere;

7. prin acordul părtilor;

8. la îndeplinirea conditiilor de pensionare;

9. prin decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a directorului;

10. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale.

Art. 25. – În toate situatiile în care contractul de management educational încetează, inspectorul scolar general emite decizie de eliberare din functie pentru directorii numiti prin decizia sa, respectiv solicită Ministerului Educatiei si Cercetării emiterea ordinului de eliberare din functie pentru directorii numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 24 pct. 4 din prezenta metodologie, în care, prin decizia inspectorului scolar general (pentru directorii numiti prin decizia sa), respectiv prin ordin al ministrului educatiei si cercetării (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului), se face comunicarea sanctiunii, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. – Informatiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaratii, falsul în înscrisuri oficiale si sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăsurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc, în plus, si la invalidarea rezultatelor concursului si reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câstigătorul concursului.

Art. 27. – (1) Sesizările care vizează nerespectarea conditiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 2, sau cele referitoare la valabilitatea documentelor de la dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite înaintea sau în timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului si reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câstigătorul concursului.

(2) Candidatul si persoanele responsabile, membre ale comisiei de înscriere, care au încălcat prevederile prezentei metodologii, se sanctionează potrivit legii.

Art. 28. – Presedintii comisiilor, membrii acestora, precum si persoanele desemnate ca observatori înainte de desfăsurarea concursului dau o declaratie pe propria răspundere că nu au în rândul candidatilor sot, sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv sau relatii conflictuale cu vreun candidat.

Art. 29. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXE

la metodologie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 

CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCATIONAL

 

I. Părtile contractante

1. Domnul/Doamna ............................., în calitate de inspector scolar general, numit în functie prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. .........../..............., reprezentând Inspectoratul Scolar al Judetului ......................../Municipiului Bucuresti, cu sediul în ..........................................................., str. ..................................... nr. ............................,

si

2. Domnul/Doamna ............................................................., domiciliat/domiciliată în ............................................................, str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ......, judetul ............................., cetătean român, având actul de identitate ...... seria ..... nr. ............, CNP ............................., eliberat de ............................., în calitate de director/director adjunct la ............................., cu sediul în ............................., str. ............................. nr. ..............., judetul ............................., telefon ..............., numit în functie prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. .......................... din ............................ .

II. Obiectul contractului

Inspectoratul Scolar al Judetului ......................./Municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar general, încredintează directorului/directorului adjunct conducerea, îndrumarea, controlul si administrarea unitătii de învătământ, în concordantă cu strategia si directiile de dezvoltare ale învătământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educationale în plan national si local.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării de numire în functie.

Pentru judetele-pilot se aplică prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire si salarizare a directorilor si directorilor adjuncti din unitătile de învătământ preuniversitar de stat.

IV. Atributiile, drepturile si obligatiile directorului/directorului adjunct

A. Atributiile directorului/directorului adjunct al unitătii de învătământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

B. Drepturile si obligatiile generale ale directorului/directorului adjunct decurg din:

– Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare;

– actele normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării;

– dispozitiile emise de inspectorul scolar general.

C. Alte drepturi si obligatii contractuale ale directorului/directorului adjunct:

1. aplică strategiile educationale promovate de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti la nivelul unitătii de învătământ, în concordantă cu obiectivele politicii nationale în domeniul educatiei;

2. participă la programele de formare/perfectionare în domeniul managementului educational; în cazul în care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligat să participe la cursul de formare în primul an al mandatului;

3. are dreptul să solicite si să primească asistentă juridică din partea inspectoratului scolar judetean în toate problemele de legislatie, precum si în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învătământ;

4. beneficiază de o indemnizatie de conducere, ce se revizuieste anual, între limitele minime si maxime prevăzute de lege, în functie de performantele manageriale evidentiate prin evaluare obiectivă;

5. asigură calitatea educatiei furnizate de unitatea de învătământ;

6. încheie si răspunde de actele juridice semnate în numele si pe seama unitătii de învătământ;

7. decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport si alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în tară si în străinătate;

8. răspunde de organizarea si realizarea perfectionării personalului din unitatea de învătământ;

9. prezintă semestrial si anual inspectorului scolar general rapoarte privind starea si calitatea învătământului si stadiul implementării politicilor educationale din unitatea de învătământ;

10. răspunde de aplicarea si respectarea legislatiei în organizarea, conducerea si desfăsurarea procesului de învătământ;

11. îsi declară averea la începutul si la sfârsitul contractului;

12. în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.

V. Drepturile si obligatiile inspectorului scolar general:

1. să asigure directorului/directorului adjunct deplina libertate în conducerea, organizarea si coordonarea învătământului preuniversitar la nivelul unitătii de învătământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;

2. să asigure directorului/directorului adjunct conditiile legale pentru a-si îndeplini obligatiile cuprinse în prezentul contract;

3. să evalueze activitatea directorului/directorului adjunct anual sau ori de câte ori este sesizat de existenta unor disfunctii în activitatea unitătii de învătământ.

VI. Loialitate si confidentialitate

Pe durata prezentului contract si încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia directorul/directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor care nu sunt destinate publicitătii sau care sunt prezentate cu acest caracter de Ministerul Educatiei si Cercetării ori de autoritatea executivă a administratiei publice locale.

Directorului/directorului adjunct îi sunt interzise orice activităti contrare politicii Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul educatiei.

VII. Răspunderea părtilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute în prezentul contract părtile răspund potrivit legii.

2. Directorul/directorul adjunct răspunde disciplinar si/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învătământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.

3. În cazul în care sunt indicii privind săvârsirea unei infractiuni în legătură cu executarea contractului, săvârsirea unor fapte de coruptie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.

VIII. Modificarea contractului

Contractul de management educational se suspendă de drept în cazul în care împotriva directorului/directorului adjunct a fost formulată plângere penală sau dacă acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu functia detinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului si care îi sunt aplicabile, părtile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.

IX. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

2. în cazul în care, în urma evaluării efectuate la sfârsitul perioadei de probă, activitatea directorului/directorului adjunct nu corespunde din punct de vedere managerial;

3. pentru nerespectarea cu vinovătie a obligatiilor contractuale, precum si pentru săvârsirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispozitiilor art. 116 lit. e) si f) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;

4. dacă, pe perioada mandatului, directorul/directorul adjunct a obtinut în urma evaluării anuale sau în urma inspectiei speciale efectuate de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ori de Ministerul Educatiei si Cercetării calificativul “nesatisfăcător“;

5. în cazul în care persoana îsi pierde calitatea de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar;

6. prin renuntarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru functii de conducere;

7. prin acordul părtilor;

8. la îndeplinirea conditiilor de pensionare;

9. prin decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a directorului/directorului adjunct; 10. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale.

X. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenta instantelor judecătoresti de contencios administrativ.

XI. Dispozitii finale

1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor acte normative specifice.

2. Fisa postului si fisa de evaluare, elaborate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) si art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.925/2005, constituie anexe la prezentul contract.

 

Inspector scolar general,

........................................

Director/Director adjunct,

.......................................