MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 februarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

796/2005. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a participatiei statului la societătile comerciale cu profil piscicol, cuprinse în anexa nr. 1 la protocol, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora, cuprinse în anexa nr. 2 la protocol, de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

14. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a participatiei statului la societătile comerciale cu profil piscicol, cuprinse în anexa nr. 1 la protocol, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora, cuprinse în anexa nr. 2 la protocol, de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

 

În baza prevederilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Agentia Domeniilor Statului cu nr. 5.770 din 19 iulie 2005, respectiv la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol cu nr. 4.918 din 19 iulie 2005,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Protocolul de predare-preluare a participatiei statului la societătile comerciale cu profil piscicol, cuprinse în anexa nr. 1 la protocol, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora, cuprinse în anexa nr. 2 la protocol, de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol.

Art. 2. – Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Agentiei Domeniilor Statului în ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezultă din contractele încheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole.

Art. 3. – Agentia Domeniilor Statului si Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 15 august 2005.

Nr. 796.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Agentia Domeniilor Statului

Nr. 5.767 din 19 iulie 2005

Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

Nr. 4.925 din 19 iulie 2005

 

PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE

a participatiei statului la societătile comerciale cu profil piscicol, cuprinse în anexa nr. 1 la protocol, a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora, cuprinse în anexa nr. 2 la protocol, de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

 

Părtile semnatare:

Agentia Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, reprezentată prin domnul Barna Tanczos, în calitate de director general,

si

Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, denumită în continuare C.N.A.F.P., institutie publică cu personalitate juridică, având sediul în Bucuresti, str. Lt. Aviator Gh. Stâlpeanu nr. 8, sectorul 1, cod fiscal R15112797, cont IBAN RO66TREZ7015025XXX000339, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată legal prin domnul Corneliu Popescu, în calitate de presedinte – director general,

în conformitate cu Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheie prezentul protocol, având următorul continut:

Art. 1. – A.D.S., institutie de interes public, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, predă cu titlu gratuit actiunile pe care le detine la Societatea Comercială “Cyprinus“ – S.A. Vaslui, conform anexei nr. 1 la prezentul protocol.

Art. 2. – C.N.A.F.P. preia actiunile apartinând Societătii Comerciale “Cyprinus“ – S.A. Vaslui si va exercita, în numele statului, toate atributiile ce decurg din calitatea de actionar la această societate comercială cu profil piscicol.

Art. 3. – A.D.S., institutie de interes public, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, predă cu titlu gratuit terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajărilor piscicole, asa cum acestea sunt definite în art. 9 alin. (4) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezentul protocol.

Art. 4. – C.N.A.F.P. preia cu titlu gratuit terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajărilor piscicole, asa cum acestea sunt definite în art. 9 alin. (4) din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările si completărie ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezentul protocol.

Art. 5. – Documentele ce privesc societătile comerciale ale căror actiuni si/sau terenuri fac obiectul prezentului protocol de predare-preluare vor fi preluate de C.N.A.F.P., pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi, 19 iulie 2005, în patru exemplare originale, din care un exemplar la predător, un exemplar la primitor si două exemplare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, exemplarele având acelasi continut si aceeasi fortă juridică probantă.

 

Pentru Agentia Domeniilor Statului,

Barna Tanczos,

director general

Pentru Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol,

Corneliu Popescu,

presedinte – director general

 

ANEXA Nr. 1

la Protocolul de predare-preluare

 

FISA SOCIETĂTII COMERCIALE

 

ANEXA Nr. 2

la Protocolul de predare-preluare

 

TERENURILE PE CARE SUNT AMPLASATE AMENAJĂRILE PISCICOLE, PRECUM SI ALTE TERENURI AFERENTE ACESTORA

 

Pagina a 1-a

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (5), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât în sedinta din data de 30 ianuarie 2006 emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 2 februarie 2006.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 5/2006

privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste modul de constituire si functionare a Registrului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), conform prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entităti prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, mentionate la art. 5.

(2) Înscrierea entitătilor în Registrul C.N.V.M. se face cronologic, după achitarea tarifului aferent.

(3) În cazul entitătilor care vor fi autorizate/avizate de C.N.V.M. după data intrării în vigoare a prezentului regulament, atestarea înscrierii în Registrul C.N.V.M. va fi mentionată în cuprinsul actului individual de utorizare/avizare.

(4) În cazul entitătilor care nu se autorizează/avizează de către C.N.V.M., precum si în cazul entitătilor autorizate/avizate de către C.N.V.M. anterior datei de 9 septembrie 2005, înscrierea în Registrul C.N.V.M. se face în baza atestatului eliberat de C.N.V.M. care certifică respectarea cerintelor de înscriere în Registrul C.N.V.M., respectiv a conditiilor de autorizare/avizare prevăzute de reglementările în vigoare.

(5) Emiterea atestatului prevăzut la alin. (4) se face, după caz, în baza:

a) actelor individuale emise de C.N.V.M.;

b) notificărilor transmise de autoritătile competente;

c) solicitării entitătii în cauză.

Art. 3. – (1) Registrul C.N.V.M. are caracter public.

(2) Registrul C.N.V.M. se tine în sistem computerizat si se publică semestrial pe suport hârtie.

(3) Registrul C.N.V.M. este pus la dispozitia publicului pe pagina de Internet a C.N.V.M. si, la cerere, pe suport hârtie, după achitarea tarifului prevăzut în Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – (1) Registrul C.N.V.M. este împărtit în 18 sectiuni, numerotate de la 1 la 18. Sectiunile se pot divide în subsectiuni.

(2) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entitătile active corespunzătoare fiecărei sectiuni.

(3) Registrul C.N.V.M. se actualizează periodic.

Art. 5. – (1) Sectiunile Registrului C.N.V.M. sunt:

1. sectiunea 1 – Intermediari care prestează servicii de investitii financiare în România:

a) subsectiunea 1 – Societăti de servicii de investitii financiare (SSIF);

b) subsectiunea 2 – Institutii de credit din România (INCR);

c) subsectiunea 3 – Firme de investitii din statele membre (FISM);

d) subsectiunea 4 – Sucursale ale firmelor de investitii din statele membre (SFIM);

e) subsectiunea 5 – Sucursale ale firmelor de investitii din statele nemembre (SFIN);

f) subsectiunea 6 – Institutii de credit din statele membre (INCM);

g) subsectiunea 7 – Sucursale ale institutiilor de credit din statele nemembre (SICN);

2. sectiunea 2 – Agenti:

a) subsectiunea 1 – Agenti pentru servicii de investitii financiare (ASIF);

b) subsectiunea 2 – Agenti delegati (ADEL);

3. sectiunea 3 – Traderi (TRAD);

4. sectiunea 4 – Consultanti de investitii:

a) subsectiunea 1 – Consultanti de investitii persoane fizice (CIPF);

b) subsectiunea 2 – Consultanti de investitii persoane juridice (CIPJ);

5. sectiunea 5 – Societăti de administrare a investitiilor:

a) subsectiunea 1 – Societăti de administrare a investitiilor din România (SAIR);

b) subsectiunea 2 – Societăti de administrare a investitiilor din statele membre (SAIM);

c) subsectiunea 3 – Sucursale ale societătilor de administrare a investitiilor din state membre (SSAM);

d) subsectiunea 4 – Sucursale ale societătilor de administrare a investitiilor din state nemembre (SSAN);

6. sectiunea 6 – Fonduri deschise de investitii:

a) subsectiunea 1 – Fonduri deschise de investitii din România (FDIR);

b) subsectiunea 2 – Fonduri deschise de investitii din state membre (FDIM);

c) subsectiunea 3 – Fonduri deschise de investitii din state nemembre (FDIN);

7. sectiunea 7 – Societăti de investitii:

a) subsectiunea 1 – Societăti de investitii din România (SINR);

b) subsectiunea 2 – Societăti de investitii din state membre (SISM);

c) subsectiunea 3 – Societăti de investitii din state nemembre (SISN);

8. sectiunea 8 – Fonduri închise de investitii:

a) subsectiunea 1 – Fonduri închise de investitii din România (FIIR);

b) subsectiunea 2 – Fonduri închise de investitii din state membre (FIIM);

c) subsectiunea 3 – Fonduri închise de investitii din state nemembre (FIIN);

9. sectiunea 9 – Societăti de investitii de tip închis:

a) subsectiunea 1 – Societăti de investitii de tip închis din România (SIIR);

b) subsectiunea 2 – Societăti de investitii de tip închis din state membre (SIIM);

c) subsectiunea 3 – Societăti de investitii de tip închis din state nemembre (SIIN);

10. sectiunea 10 – Depozitari:

a) subsectiunea 1 – Depozitari din România (DEPR);

b) subsectiunea 2 – Depozitari din state membre (DEPM);

11. sectiunea 11 – Operatori de piată (OPPR);

12. sectiunea 12 – Operatori de sistem (OSAT);

13. sectiunea 13 – Reprezentanti ai compartimentului de control intern (RCCI);

14. sectiunea 14 – Administratori speciali:

a) subsectiunea 1 – Administratori speciali persoane fizice (ASPF);

b) subsectiunea 2 – Administratori speciali persoane juridice (ASPJ);

15. sectiunea 15 – Lichidatori:

a) subsectiunea 1 – Lichidatori persoane fizice (LIPF);

b) subsectiunea 2 – Lichidatori persoane juridice (LIPJ);

16. sectiunea 16 – Evaluatori/Experti independenti:

a) subsectiunea 1 – Evaluatori/Experti independenti persoane fizice (EVPF);

b) subsectiunea 2 – Evaluatori/Experti independenti persoane juridice (EVPJ);

17. sectiunea 17 – Investitori clasificati:

a) subsectiunea 1 – Investitori calificati persoane fizice (ICPF);

b) subsectiunea 2 – Investitori calificati persoane juridice (ICPJ);

18. sectiunea 18 – Entităti care efectuează operatiuni posttranzactionare:

a) subsectiunea 1 – Case de compensare/Contrapărti centrale (CCCC);

b) subsectiunea 2 – Depozitar central (DPCN).

(2) C.N.V.M. poate decide adăugarea unor noi sectiuni.

Art. 6. – (1) În cazul în care uneia dintre entitătile înscrise în Registrul C.N.V.M. i se retrage autorizatia/avizul/atestatul, aceasta va fi radiată din Registrul C.N.V.M. în baza unei decizii de retragere a înscrierii, numărul de înscriere al acesteia nemaifiind atribuit nici unei alte entităti.

(2) Date sumare despre entitătile radiate din Registrul C.N.V.M. se pot vizualiza consultând rubrica “Entităti radiate din Registrul C.N.V.M.“.

(3) În cazul în care o entitate este radiată din Registrul C.N.V.M. si ulterior este reînscrisă, aceasta primeste un număr de înregistrare diferit de cel initial.

Art. 7. – (1) Registrul C.N.V.M. publicat pe pagina de Internet a C.N.V.M. cuprinde următoarele rubrici:

1. pentru persoanele juridice, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea entitătii;

c) forma juridică a entitătii;

d) subsectiunea la care este înscrisă entitatea;

e) codurile (codul unic de înregistrare si numărul de înmatriculare în registrul comertului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

f) adresa sediului social;

g) numele, prenumele si functia reprezentantului legal;

h) consiliul de administratie/administratorul unic;

i) conducători;

j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de Internet;

k) numărul si data actului individual emis de C.N.V.M.;

l) seria, numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României si/sau numărul si data autorizatiei referitoare la obiectul de activitate;

m) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat membru si denumirea autoritătii competente;

n) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru si denumirea autoritătii competente;

o) obiectul de activitate/activităti autorizată/autorizate;

p) observatii;

q) capitalul social;

r) numărul de actiuni emise;

s) actionarii sau actionarii semnificativi, după caz;

t) sediile secundare;

u) consiliul de administratie/societatea de administrare a investitiilor;

v) depozitarul;

w) prospectul de emisiune;

x) prospectul de consultantă;

y) O.P.C.V.M. administrate;

z) A.O.P.C. administrate;

aa) ASIF;

bb) ADEL;

cc) reprezentantii compartimentului de control intern;

dd) consultantii autorizati;

ee) data radierii;

2. pentru persoanele fizice, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) numele si prenumele persoanei;

c) numărul si data actului individual;

d) subsectiunea la care este înscrisă;

e) adresa sediului unde îsi desfăsoară activitatea;

f) adresa de domiciliu/corespondentă, după caz;

g) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de Internet;

h) angajatorul;

i) prospectul de consultantă;

j) observatii;

k) data radierii;

3. pentru fondurile deschise/închise de investitii, după caz:

a) numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;

b) denumirea;

c) societatea de administrare;

d) reprezentantul legal al societătii de administrare;

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de Internet;

f) numărul si data actului individual;

g) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat membru si denumirea autoritătii competente;

h) numărul si data actului de autorizare emis de autoritatea competentă dintr-un stat nemembru si denumirea autoritătii competente;

i) regulile fondului;

j) prospectul de emisiune;

k) depozitarul;

l) distribuitorii;

m) observatii;

n) data radierii.

(2) Rubrica “Observatii“ este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informatii cu privire la sanctiuni aplicate acesteia de C.N.V.M., reorganizare, lichidare, faliment al entitătii, fuziune, schimbare de denumire, precum si alte situatii similare.

Art. 8. – (1) Numărul de înscriere*) al entitătilor în Registrul C.N.V.M. are următoarea structură alfanumerică:

a) tipul persoanei:

PJR – persoană juridică română;

PJM – persoană juridică din stat membru;

PJN – persoană juridică din stat nemembru;

PFR – persoană fizică română;

PFM – persoană fizică străină din stat membru;

PFN – persoană fizică străină din stat nemembru;

CSC – contract societate civilă;

b) numărul sectiunii (în prezent, de la 01 la 18);

c) numele sectiunii sau, în cazul în care sectiunea este împărtită în subsectiuni, numele subsectiunii. În situatia în care o sectiune nu este împărtită initial în subsectiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsectiuni, entitătilor care se înscriu în subsectiuni li se va trece numele subsectiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele sectiunii;

d) pentru persoanele din România si sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul “/“ urmat de codul statistic al judetului în care:

– persoana juridică îsi are sediul social; sau

– sucursala este înregistrată; sau

– persoana fizică are domiciliul; sau

– s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investitii;

e) pentru persoanele din străinătate, cu exceptia sucursalelor, codul statului în care:

– persoana juridică îsi are sediul social; sau

– persoana fizică are domiciliul; sau

– s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investitii;

f) numărul de ordine în Registrul C.N.V.M.

(2) În cadrul fiecărei sectiuni numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1. În cazul în care sectiunea este împărtită în subsectiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsectiuni începând de la 1.

(3) Numărul de ordine din Registrul C.N.V.M., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.

Art. 9. – (1) Entitătile autorizate/avizate de C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 297/2004 se înscriu în Registrul C.N.V.M. la data îndeplinirii cerintelor prevăzute de Legea nr. 297/2004 si a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul limită prevăzut în acestea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul societătilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii si a depozitarilor, autorizate/avizate înainte de data de 24 iunie 2005, numărul de ordine este numărul alocat entitătii la momentul autorizării/avizării initiale, iar data înscrierii în Registrul C.N.V.M. este data autorizării/avizării.

(3) Înscrierea entitătilor în Registrul C.N.V.M. se realizează prin grija Directiei tehnologia informatiei si a:

a) Directiei autorizare în cazul entitătilor prevăzute la sectiunile 1–13, 16 si 18;

b) Directiei emitenti în cazul entitătilor prevăzute la sectiunea 17;

c) Directiei juridice în cazul entitătilor prevăzute la sectiunile 14 si 15.

Art. 10. – Numărul si data înscrierii în Registrul C.N.V.M. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul C.N.V.M. în toate actele oficiale si în corespondentă, alături de datele de identificare.

Art. 11. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 24 iunie 2005, si Regulamentul nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 septembrie 2005.

 

*) Exemplu:

 

Tip – Nr. sectiune – Nume sectiune/subsectiune – Cod statistic tară/judet – Nr. de ordine din Registrul C.N.V.M.

În situatia unei persoane fizice române autorizate ca agent pentru servicii de investitii financiare, numărul de înscriere în registru va fi:

PFR1)022)ASIF3)/434)00275), unde:

1) PFR – persoană fizică română;

2) 02 – numărul sectiunii;

3) ASIF – numele subsectiunii;

4) /43 – codul statistic al judetului;

5) 0027 – numărul de ordine.