MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 144         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

5. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

165. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 octombrie 2005 si la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii“, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

186. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena

 

188. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

192. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

195. – Hotărâre privind acordarea gratuită a mesei calde pentru personalul societătilor comerciale din industria minieră

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 39, 42 si 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că doamna deputat Florentina Marilena Toma – apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei si bărbati.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 octombrie 2005 si la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii“, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii“, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 octombrie 2005 si la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii“, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 165.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet ministru

 

3 octombrie 2005

BANCA MONDIALĂ

 

Domnul Anand K. Seth

Director, Unitatea de fiară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea ECA

Tema: Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii“*)

 

Stimate domnule Seth,

Ne referim la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile FGM nr. TF 022499 RO pentru Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii“, datat 17 iunie 1999, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A.

În prezent, data finală de tragere a asistentei financiare nerambursabile este 31 decembrie 2005, în conformitate cu amendamentul semnat de părti pe 5 februarie 2004 la Bucuresti si pe 8 martie 2004 la Zagreb.

Construirea centrelor pentru vizitatori – una dintre principalele activităti finantate din sumele asistentei financiare nerambursabile – nu a putut fi finalizată din cauza imposibilitătii furnizării materiilor prime (din cauza inundatiilor ce au afectat toate regiunile din România) si a lipsei fortei de muncă (pe timpul verii majoritatea muncitorilor au plecat în străinătate).

Având în vedere importanta acestui proiect, considerăm că este necesar ca fondurile asistentei financiare nerambursabile să fie în continuare disponibile pentru a asigura finalizarea acestei componente.

În acest sens vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea datei finale de tragere a acordului de asistentă financiară nerambursabilă sus-mentionat de la 31 decembrie 2005 la 31 septembrie 2006.

 

Al dumneavoastră sincer,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU       Biroul regional pentru Europa centrală si de sud Tel: (385) 1 235-7222

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE Trg. J. F. Kennedya 6B Fax: (385) 1 235-7293

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ 10000, Zagreb Croatia

2 noiembrie 2005

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România – Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii“

Asistentă financiară nerambursabilă din fondurile FGM nr. TF 022499 RO – Extinderea datei finale de tragere*)

 

Stimate domnule ministru,

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră, datată 3 octombrie 2005, prin care se solicită Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să extindă data finală de tragere a asistentei financiare nerambursabile pentru Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii“ (TF 022499 RO), sunt încântat să vă informez că Banca a stabilit data de 30 septembrie 2006 ca ultima dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile FGM dintre România si Bancă, datat 17 iunie 1999.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de fiară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

Copie: domnul Ad Melkert,

director executiv

Banca Mondială


*) Traducere

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă încadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. de la Viena cu două posturi, conform anexei“.

2. Anexa se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 186.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în satul Cataloi, comuna Frecătei, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Locul

unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Satul Cataloi,

comuna Frecătei,

judetul Tulcea

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea

Statul român, în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Suprafata terenului = 180.000 m2

Nr. M.F.P. = 101.514

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia prevăzută la art. 3 se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuită a mesei calde pentru personalul societătilor comerciale din industria minieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Societătile comerciale din industria minieră care, potrivit prevederilor legale, au obligatia de a acorda gratuit masa caldă unei părti din personalul angajat pot acorda gratuit masa caldă si personalului care are dreptul la acordarea tichetelor de masă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă si potrivit prevederilor contractelor colective de muncă negociate.

Art. 2. – Valoarea maximă a mesei calde acordate în conditiile prevăzute la art. 1, fără cheltuielile de pregătire a mesei, este egală cu 8,56 lei (RON) si se va actualiza corespunzător cresterii valorii tichetului de masă.

Art. 3. – Cheltuielile pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 1 se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din industria minieră pentru anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Virgil Crecană,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 195.