MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 februarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006

 

159. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea emisiei – INFOSEC 6

 

412/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.219.– Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.)

 

113.220.– Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A.

 

113.221.– Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006

 

În temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, al art. 1, 3 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005, si al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru semestrul I 2006, începând cu luna martie, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, si prevederilor art. 1, 3 si 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005, este de 7 lei (RON).

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 3 februarie 2006.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare privind securitatea emisiei – INFOSEC 6

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind oganizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică si de implementare privind securitatea emisiei – INFOSEC 6, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiva prevăzută la art. 1 este elaborată de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) în conformitate cu cerintele politicii nationale care cuprinde si recomandările NATO si UE privind securitatea SIC, precum si cele mai bune practici din statele membre NATO si UE în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

Art. 3. – Directiva prevăzută la art. 1 se aplică tuturor sistemelor informatice si de comunicatii nationale, civile si militare, care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate nationale, NATO, UE si ale statelor sau organizatiilor internationale cu care România a încheiat tratate, întelegeri sau acorduri care prevăd protectia informatiilor clasificate.

Art. 4. – Continutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor nationale cu reglementările NATO, UE si cu cele ale statelor cu care România are acorduri sau aranjamente de securitate referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 5. – Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2006.

Nr. 159.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004

 

În temeiul art. 140 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. I pct. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2005 privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2003–2007) si privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2005–2007),

văzând propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 4.409/C din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor,

având în vedere avizul Consiliului Superior al Magistraturii, acordat prin Hotărârea nr. 50 din 25 ianuarie 2006,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 23 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:

“E. Serviciul pentru coordonarea activitătii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:

a) Biroul de combatere a infractiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

b) Biroul pentru coordonarea activitătii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.“

2. După sectiunea a 5-a “Serviciul de criminalistică“ a capitolului III “Sectia de urmărire penală si criminalistică“ din titlul III “Organizarea si functionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“ se introduce o nouă sectiune, sectiunea 51, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA 51

Serviciul pentru coordonarea activitătii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

Art. 311. – Biroul de combatere a infractiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală are următoarele atributii:

a) exercită supravegherea activitătii organelor de cercetare penală centrale în cauze având ca obiect infractiuni vizând drepturile de proprietate intelectuală;

b) monitorizează cauzele declansate prin actiuni comune cu celelalte institutii abilitate, pe baza informării periodice de către procurorii desemnati de la parchetele din tară, cu privire la stadiul solutionării dosarelor si la măsurile dispuse.

Art. 312. – Biroul pentru coordonarea activitătii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală are următoarele atributii:

a) asigură coordonarea institutiilor implicate în protectia drepturilor de proprietate intelectuală pentru eficientizarea combaterii criminalitătii în domeniu;

b) examinează solutiile dispuse de parchete în cauzele privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea uniformizării practicii judiciare;

c) elaborează buletinul jurisprudentei în domeniu;

d) coordonează activitatea de specializare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală a procurorilor desemnati pentru solutionarea cauzelor în acest domeniu;

e) întocmeste evaluarea semestrială si anuală a stării infractionale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

f) asigură transmiterea si analizarea la nivelul parchetelor a materialelor elaborate privind evaluarea semestrială si anuală a stării infractionale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

g) participă la întocmirea si dezbaterea proiectelor de modificare a legilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

h) elaborează metodologii privind tehnicile si metodele specifice de investigare a infractiunilor în acest domeniu;

i) formulează propuneri conducerii Ministerului Public în vederea eficientizării aplicării legislatiei în domeniu.“

3. Articolul 59 alineatul (5) litera D punctul b), precum si articolul 69 se abrogă.

Art. II. – Organizarea administrativă a Serviciului pentru coordonarea activitătii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Sectia de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică si Sectia de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2006.

Nr. 412/C.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA

administrativă a Serviciului pentru coordonarea activitătii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.)

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii  Comerciale “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 19–21, et. 3, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/26576/30.11.1993, cod unic de înregistrare 5016563, reprezentată legal de domnul Gerasimos Gazis, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat până la data de 31 decembrie 2005 la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 43.757 din 23 decembrie 2005, Societatea Comercială “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.) a adus la cunostinta autoritătii de supraveghere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2006 nu mai subscrie riscuri din categoria asigurărilor de viată si, prin urmare, societatea a solicitat retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată.

Astfel, fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance România“ – S.A.) avea în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 11.503.800 lei (RON), deci sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 1 din Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din aceeasi lege, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 18 ianuarie 2006, retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.)

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 5 lit. g), art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage, la cerere, autorizatia de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “NBG Asigurări – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 19–21, et. 3, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/26576/30.11.1993, cod unic de înregistrare 5016563, reprezentată legal de domnul Gerasimos Gazis, în calitate de director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.) are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A.) i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare de viată în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia, societatea rămânând autorizată să desfăsoare activitatea de asigurări generale.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “NBG Asigurări“ – S.A. (fosta Societate Comercială “ALPHA Insurance Romania“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii de asigurări, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.219.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Elena Văcărescu nr. 100A, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/6.818/10.07.1998, cod unic de înregistrare 10801286, reprezentată legal de dl Marcel Pîrciog, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Prin adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 43.297 din 15 decembrie 2005, Societatea Comercială “ASITO Kapital“ – S.A. a adus la cunostintă autoritătii de supraveghere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2006 societatea nu mai subscrie riscuri din categoria asigurărilor de viată.

Astfel, fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “ASITO Kapital“ – S.A. avea în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 6.500.500 lei (RON), deci sub limita minimă de 13.000.000 lei (RON) [5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii, si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1 din Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, faptă ce costituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din aceeasi lege, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 18 ianuarie 2006, retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 5 lit. g), art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage, la cerere, autorizatia de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Elena Văcărescu nr. 100A, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/6.818/10.07.1998, cod unic de înregistrare 10801286, reprezentată legal de domnul Marcel Pîrciog, în calitate de director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “ASITO Kapital“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “ASITO Kapital“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare de viată în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia, societatea rămânând autorizată să desfăsoare activitatea de asigurări generale.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “ASITO Kapital“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii de asigurări, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.220.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din 18 ianuarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.082 din 9 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judetul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J32/1.053/29.11.1996, cod unic de înregistrare R 8990884, reprezentată legal de doamna Maria Cosa, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, “Capitalul social vărsat si fondul de rezervă liberă vărsat [...] se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor“.

Potrivit Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, astfel cum a fost modificat prin  Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, societătile de asigurare aveau obligatia să îsi actualizeze capitalul social vărsat, până la data de 31 decembrie 2005, la următoarele valori:

a) 5.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

Prin adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 43.757 din 23 decembrie 2005, Societatea Comercială “CARPATICA Asig“ – S.A. a adus la cunostintă autoritătii de supraveghere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2006 societatea nu mai subscrie asigurări de viată, si prin urmare, a solicitat aprobarea cererii de renuntare la subscrierea acestui tip de asigurări.

Astfel, fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “CARPATICA Asig“ – S.A. are în obiectul de activitate practicarea activitătii de asigurări generale (inclusiv asigurări obligatorii) si asigurări de viată, capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, la data de 31 decembrie 2005, era în cuantum de 8.000.000 lei (RON), deci sub limita minimă de 16.000.000 lei (RON) [8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale si 8.000.000 lei (RON) pentru activitatea de asigurări generale], prevăzută de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005.

Având în vedere faptul că, până la termenul stabilit de dispozitiile legale sus-mentionate, si anume 31 decembrie 2005, societatea de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 1 din Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si se sanctionează în conditiile si potrivit art. 39 alin. (3) lit. e) din aceeasi lege, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din 18 ianuarie 2006, retragerea, la cerere, a autorizatiei de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 5 lit. g), art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage, la cerere, autorizatia de desfăsurare a activitătii de asigurări de viată a Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judetul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J32/1.053/29.11.1996, cod unic de înregistrare R8990884, reprezentată legal de doamna Maria Cosa, în calitate de director general.

Art. 2. – Societatea Comercială “CARPATICA Asig“ – S.A. are obligatia aplicării prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Societătii Comerciale “CARPATICA Asig“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de asigurare de viată în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia, societatea rămânând autorizată să desfăsoare activitatea de asigurări generale.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “CARPATICA Asig“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii de asigurări, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2006.

Nr. 113.221.