MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 februarie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 662 din 8 decembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.183/5.692/2005. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 662

din 8 decembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, exceptie ridicată de Maricel Dobrincu în Dosarul nr. 5.402/2005 al Judecătoriei Botosani.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, Societatea Comercială “Romexterra Bank“ – S.A. Târgu Mures, prin consilier juridic, si Sorin Alexandru Trandafirescu, personal si asistat de avocat, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită un nou termen de judecată pentru ca în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 708D/2005 să se fixeze acelasi termen de judecată în vederea conexării acestuia la prezentul dosar, având în vedere că au acelasi obiect.

Reprezentantii părtilor prezente si cel al Ministerului Public se opun acordării unui nou termen de judecată. Curtea respinge cererea autorului exceptiei, întrucât măsura conexării se impune doar în situatia în care în dosarele cu obiect identic s-a fixat acelasi termen de judecată.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. Totodată sustine că, în temeiul textului legal criticat, Ministerul Justitiei a emis un ordin care reglementează în domeniul legii organice.

Reprezentantii părtilor prezente solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 august 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.402/2005, Judecătoria Botosani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, exceptie ridicată de Maricel Dobrincu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si ale art. 44 alin. (2). În acest sens, în esentă, se arată că executorii bancari a căror activitate este reglementată prin ordin al ministrului justitiei nu fac parte din corpul executorilor judecătoresti si nu se pot substitui acestora prin efectuarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui imobil atunci când execută titluri executorii emise de băncile ai căror angajati sunt.

Judecătoria Botosani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul de vedere prezentat, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 88 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, care însă, în urma republicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, a devenit art. 173. Curtea observă că, desi autorul exceptiei critică în mod formal întreg textul art. 173 din lege, în realitate, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, critica sa se referă numai la alin. 2 si 3 ale art. 173, care au următorul cuprins:

“Separat sau în cadrul asociatiei profesionale, băncile vor putea să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând băncilor.

Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.“

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor si ale art. 44 alin. (2) privind ocrotirea si garantarea în mod egal de lege a proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale în cauză.

De altfel, dispozitia legală criticată a mai format obiect al controlului exercitat de Curtea Constitutională. Prin Decizia nr. 267 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 29 iulie 2003, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998, devenit art. 173 alin. 2 si 3, ca urmare a republicării legii în ianuarie 2005.

Prin această decizie Curtea a retinut că textul de lege criticat apartine unei legi organice, iar aprobarea de către ministrul justitiei a statutului Corpului executorilor bancari este legitimată prin delegarea dată de această lege.

De asemenea, prin aceeasi decizie Curtea a stabilit, referitor la critica de neconstitutionalitate vizând lipsa de obiectivitate sau independentă a executorilor bancari, că este neîntemeiată, având în vedere că prin statut se impune executorilor bancari, ca si executorilor judecătoresti, obligatia de a-si executa atributiile cu respectarea Codului de procedură civilă si a celorlalte reglementări în materie.

În acelasi timp, Curtea a retinut că actele de executare îndeplinite de executorii bancari sunt supuse, ca si actele executorilor judecătoresti, acelorasi căi de atac prevăzute de lege, debitorii fiind apărati astfel împotriva eventualelor abuzuri care ar decurge din pozitia executorilor bancari subordonati unitătii creditoare.

Totodată, în legătură cu sustinerea potrivit căreia se încalcă principiul separatiei puterilor prin aprobarea de către un reprezentant al executivului a statutului corpului executorilor bancari, asa cum se invocă în cauza de fată, Curtea retine că executarea titlurilor executorii nu reprezintă un act de înfăptuire a justitiei, în sensul prevăzut de art. 126 alin. (1) din Constitutie. Nici executorii bancari si nici executorii judecătoresti nu fac parte din puterea judecătorească, astfel că nu există nici o contrarietate între dispozitiile legale criticate si cele ale art. 1 alin. (4) din Constitutie, care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor.

Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu încalcă art. 44 alin. (2) din Constitutie, în realitate se critică o situatie de fapt, si anume actele de executare silită efectuate de executorul bancar, prin care consideră că I s-a încălcat dreptul de proprietate. Având în vedere că în realitate critica autorului exceptiei, din prisma încălcării dreptului de proprietate, nu vizează textul supus controlului de constitutionalitate, ci actele efectuate de executorul bancar în dosarul de fond, Curtea retine că textul

constitutional al art. 44 alin. (2) nu are incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, exceptie ridicată de Maricel Dobrincu în Dosarul nr. 5.402/2005 al Judecătoriei Botosani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 decembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 2.183 din 15 decembrie 2005

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.692 din 15 decembrie 2005

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare, ale art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat, cu modificările ulterioare, ale art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază si de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate si rapide, clasa a II-a.“

2. După alineatul (1) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) De prevederile alin. (1), în mod similar cu prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, republicată, beneficiază studentii în vârstă de până la 26 de ani, împliniti în anul calendaristic pentru care se distribuie carnetele cu cupoane. Studentii primesc drepturile complete pentru întregul an calendaristic, indiferent de data împlinirii acestei vârste, carnetele cu cupoane si legitimatiile de călătorie cu reducere 50% fiind valabile în tot cursul anului respectiv.

(12) Legitimatiile de student cu reducere 50% pentru transport nu se emit si nu se vizează după împlinirea vârstei de 26 de ani.“

3. Alineatul (6) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(6) Studentii care din cauze imputabile lor repetă anul universitar nu vor beneficia de facilitătile prevăzute de prezentul articol. Universitătile au obligatia de a nu le elibera acestor studenti carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid.“

4. Litera d) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“d) supliment de tren accelerat cu 50% reducere – pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată la trenurile accelerate, clasa a II-a, a studentilor din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi;“.

5. Litera e) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“e) supliment de tren rapid cu 50% reducere – pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată la trenurile rapide, clasa a II-a, a studentilor din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi;“.

6. După litera e) a alineatului (1) al articolului 3 se introduc două noi litere, literele f) si g), cu următorul cuprins:

“f) bilet de călătorie electronic pentru elevi/studenti cu reducere 50% – pentru călătoria cu tarif redus a elevilor si studentilor cu trenuri personale, clasa a II-a, sau pentru călătoria cu tarif redus a studentilor din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, cu trenuri personale, accelerate sau rapide, după caz, clasa a II-a; acest tip de bilet se emite numai în statiile si la agentiile de voiaj căi ferate cu sistem electronic de emitere a legitimatiilor de călătorie;

g) bilet 50% reducere pentru elevi/studenti si abonament lunar pentru elevi/studenti, tren de persoane – pentru călătoria cu trenurile apartinând operatorilor de transport feroviar de călători, altii decât Societatea de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» – S.A.“

7. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenti, abonamentul lunar pentru elevi si studenti tren de persoane, biletul de călătorie în grup si biletul de călătorie electronic pentru elevi/studenti cu reducere 50% la călătoria cu trenurile de persoane, clasa a II-a, vor fi denumite legitimatii de călătorie cu 50% reducere la tren de persoane.“

8. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Suplimentul de tren accelerat cu 50% reducere, suplimentul de tren rapid cu 50% reducere si biletul de călătorie electronic pentru studenti, cu reducere 50% la călătoria cu trenurile accelerate sau rapide, clasa a II-a, vor fi denumite legitimatii de călătorie cu 50% reducere la tren accelerat-rapid.“

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere la tren de persoane se eliberează la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student pentru reducere transport.

(2) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere la tren accelerat-rapid se eliberează la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza legitimatiei de student pentru reducere transport si a carnetului cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid.

(3) Pentru emiterea legitimatiilor de călătorie cu 50% reducere la tren accelerat-rapid studentul va prezenta la casa de bilete carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, având completate pe cupon statia de plecare si statia de destinatie. Casierul de serviciu va completa via, km si va retine cuponul statistic pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, aplicând pe versoul cuponului ce rămâne la carnet anexa de control si stampila statiei. După aplicarea stampilei casierul va înscrie pe cupon numărul trenului si data efectuării călătoriei. La emiterea biletului de călătorie electronic, casierul nu va aplica anexa de control.“

10. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere la tren de persoane pentru elevi si studenti sunt valabile numai însotite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimatia de student pentru reducere transport, pentru studenti, vizate la zi pentru anul scolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a stampilei rotunde a unitătii/institutiei de învătământ. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât legitimatia de călătorie cu 50% reducere, cât si actele prevăzute mai sus.“

11. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere la tren accelerat-rapid sunt valabile numai cu carnetul cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, prezentat împreună cu legitimatia de student pentru reducere transport, vizată la zi pentru anul scolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a stampilei rotunde a unitătii/institutiei de învătământ.“

12. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(5) Ministerul Educatiei si Cercetării înaintează comanda de carnete cu cupoane la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a anului în curs, pentru anul calendaristic viitor. Carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid, pe baza cărora studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, vor primi legitimatii de călătorie cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, se tipăresc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Societatea Comercială Tipografică «FILARET» – S.A., după care se transmit Ministerului Educatiei si Cercetării până la data de 1 decembrie a anului curent, pentru anul următor. Ministerul Educatiei si Cercetării repartizează carnetele cu cupoane institutiilor de învătământ superior de stat si particular acreditate care, prin secretariatele acestora, se distribuie către studentii beneficiari, prevăzuti de prezentul ordin.

Secretariatele institutiilor de învătământ superior de stat si particular acreditate au obligatia de a completa carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere 50% la tren accelerat-rapid cu datele corespunzătoare, confirmate prin semnătura decanului si stampila facultătii. Distributia carnetelor cu cupoane către studenti se face până la intrarea acestora în vacanta de iarnă.“

13. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate poartă responsabilitatea asupra distribuirii legitimatiilor de student pentru reducere transport către studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi.“

14. Alineatul (7) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(7) Institutiile de învătământ superior de stat poartă responsabilitatea si pentru distribuirea carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere 50% la tren accelerat-rapid, destinate studentilor din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi.“

15. Alineatul (9) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(9) Formatul carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid este cel prevăzut în modelul nr. 4.“

16. Alineatul (10) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(10) Carnetele de elev, legitimatiile de student pentru reducere transport si cupoanele pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid sunt netransmisibile. Călătoria pe bază de documente apartinând altor beneficiari determină retinerea acestor documente, restituirea către unitătile/institutiile de învătământ, anularea lor si pierderea pentru un an a dreptului de a beneficia de facilităti de transport.“

17. Alineatul (11) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(11) În cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului de cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid, nu se eliberează alt carnet.“

18. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Călătoria elevilor pe bază de legitimatii de călătorie cu 50% reducere la tren de persoane se poate efectua si la trenurile accelerate, rapide si intercity, clasa a II-a sau clasa I, dar numai cu plata de către utilizator a suplimentelor de tren corespunzătoare, a diferentei de clasă si, după caz, a tichetelor de rezervare.

(2) Călătoria studentilor pe bază de legitimatii de călătorie cu 50% reducere la tren de persoane se poate efectua si la trenurile accelerate, rapide si intercity, clasa a II-a sau clasa I, dar numai cu plata de către utilizator a suplimentelor de tren corespunzătoare, a diferentei de clasă si, după caz, a tichetului de rezervare. Pentru călătoria la tren intercity, clasa a II-a sau clasa I, pe baza legitimatiilor de călătorie cu 50% reducere la tren acceleratrapid, utilizatorul va plăti diferenta de tarif dintre tren intercity si tren rapid sau diferenta de clasă.

(3) Călătoria studentilor pe bază de bilete în grup pentru studenti se poate efectua la tren accelerat sau rapid, clasa a II-a, cu 50% reducere, prin retinerea câte unui cupon statistic pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, pentru fiecare membru din grup, dacă toti membrii grupului beneficiază de carnet cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid.“

19. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate vor elibera legitimatii de student pentru reducere transport numai pentru studentii din învătământul universitar, cursuri de zi, cuprinsi în cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării si/sau de Comisia Natională de Evaluare si Acreditare Academică.“

20. Alineatul (2) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditat vor elibera carnete cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid numai pentru studentii din învătământul universitar, cursuri de zi, cuprinsi în cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării si/sau de Comisia Natională de Evaluare si Acreditare Academică.“

21. După alineatul (2) al articolului 8 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate care au distribuit legitimatii de student pentru reducere transport si carnete cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid la alti beneficiari decât cei prevăzuti de prezentul ordin vor suporta integral costul facilitătilor de transport, calculat pe baza documentelor distribuite si în conformitate cu reglementările proprii ale Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» – S.A., inclusiv penalitătile aferente.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Educatiei si Cercetării pot verifica modul de distribuire a legitimatiilor de student pentru reducere transport si a carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid de către institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate.“

22. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(4) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor prevăzuti la art. 1 si 2, pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» – S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti si a carnetelor cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid, se finantează din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 «Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii», titlul «Cheltuieli materiale si servicii», conform prevederilor legii bugetului de stat. Modelul formularului de centralizare a deconturilor este prezentat în tabelul nr. 3, respectiv în tabelul nr. 4.“

23. Tabelul nr. 1, tabelul nr. 2 si modelul nr. 4 se înlocuiesc cu tabelul nr. 1, tabelul nr. 2 si modelul nr. 4, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – În cursul anului 2006, pentru călătoria studentilor cu 50% reducere din tariful trenului accelerat si rapid se vor folosi carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid, valabile pentru anul 2006, si carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, valabile pentru anul 2006.

Art. III. – În perioada 17 decembrie 2005 – 31 decembrie 2005, pentru călătoria studentilor cu 50% reducere din tariful trenului accelerat si rapid se vor folosi carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, valabile pentru anul 2006, si carnetele cu cupoane pentru călătoria studentilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, valabile pentru anul 2005.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

ANEXĂ*)

............................................

 

SITUATIA DECONTURILOR

rezultate din aplicarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 în transportul pe calea ferată în luna ............ anul 200...

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a