MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 980         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

435. - Lege privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

1.320. - Decret pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 760 din 31 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. Mălin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Decizia nr. 761 din 31 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

Decizia nr. 771 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 782 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 783 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

313. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor în vederea autorizării operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie

 

316. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice

 

323. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotectia operatională a lucrătorilor externi

 

324. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică

 

329. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre

 

767. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001

 

1.409. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează salarizarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.

Art. 2. - Sistemul de salarizare a medicilor veterinari, precum si a personalului din sistemul sanitar-veterinar are în vedere următoarele obiective:

a) crearea premiselor pentru implementarea, începând cu anul 2007, a sistemului unitar de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar de stat;

b) crearea unei ierarhizări în cadrul sistemului de salarizare a personalului din sistemul sanitar-veterinar;

c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanta si cu complexitatea atributiilor si responsabilitătilor prevăzute în fisa postului;

d) selectarea personalului din institutiile publice din sistemul sanitar-veterinar exclusiv pe criteriul competentei.

Art. 3. - Dispozitiile prezentei legi se aplică personalului din institutiile publice din sistemul sanitar-veterinar finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Art. 4. - Salarizarea se asigură cu încadrarea în resursele financiare alocate anual potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Elementele sistemului de salarizare

 

Art. 5. - Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile si alte drepturi care se stabilesc în functie de nivelul studiilor, precum si în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central si institutii publice deconcentrate.

Art. 6. - Salariile de bază pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, niveluri cuprinse între limite si sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 7. - Personalul de specialitate si de executie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al institutiei sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, beneficiază de o indemnizatie de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte.

Art. 8. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe functii de executie în procent de cel putin două treimi

din numărul total de posturi stabilit conform prevederilor alin. (1).

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada pentru care au fost stabilite.

(5) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(6) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 9. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la functia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

 

Transa de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

- între 3 si 5 ani

5%

- de la 5 la 10 ani

10%

- de la 10 la 15 ani

15%

- de la 15 la 20 de ani

20%

- peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe bază de contract individual de muncă în sectorul sanitar-veterinar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 10. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul noptii, dacă efectuează cel putin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 11. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în functii de executie este considerată muncă suplimentară si se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 12. - Personalul care posedă titlul stiintific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de bază, dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv, care se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 13. - Pentru efectuarea prestatiilor în cadrul campaniilor de prevenire si combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave si altele asemenea, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, institutiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

Art. 14. - (1) În raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea pot fi acordate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Sănătătii Publice, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru conditii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 30% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru activităti care se desfăsoară în conditii de stres sau în conditii deosebite, un spor de maximum 15% din salariul de bază;

c) pentru conditii grele de muncă, un spor de maximum 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

d) pentru conditii deosebit de periculoase: morfopatologie, TBC, bruceloză bovină, ovină si porcină, medicină legală, epizootii sau zoonoze deosebit de grave si altele asemenea, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, un spor de 50-75% din salariul de bază;

e) pentru personalul sanitar-veterinar care îsi desfăsoară activitatea în conditii deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de maximum 35% din salariul de bază.

(2) Localitătile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului sanitar-veterinar se face cu greutate se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 15. - Personalul care îsi desfăsoară activitatea în institutii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru îndeplinirea unor atributii suplimentare functiei de bază.

Art. 16. - (1) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în institutii sanitar-veterinare publice nominalizate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru activităti didactice primeste pentru aceasta o indemnizatie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător functiei si gradului didactic.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functionează în alte institutii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în institutii sanitar-veterinare publice, stabilite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, pot fi integrate, prin încheierea de contracte de prestări servicii, două pe un post în institutii sanitar-veterinare, în limita posturilor normate si vacante.

Art. 17. - Personalul salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia anual de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu conditia încadrării în nivelul alocatiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. - Absolventii învătământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu maximum 20% a salariului de bază avut.

Art. 19. - (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în unitătile sanitar-veterinare care s-au aflat în una dintre următoarele situatii: concediu plătit pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate sunt evaluate printr-un examen de testare a cunostintelor profesionale, procedându-se în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul.

(2) Personalul de specialitate medical si auxiliar sanitar-veterinar care promovează examenul de testare a cunostintelor profesionale va beneficia de o crestere a salariului de bază avut, în situatia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru functia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situatia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării examenului de testare prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al functiei avute anterior.

Art. 20. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăsurat activitatea, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau pot să nu fie acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăsurat activităti profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora Ie-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.

Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de functii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate se reportează în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiei sindicale reprezentative la nivel de institutie sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

 

CAPITOLUL III

Alte drepturi

 

Art. 22. - (1) Pentru ocuparea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs sau examen, prin cumul de functii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au functia de bază în afara institutiei publice.

(2) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana care cumulează are functia de bază, iar cumulul de functii se efectuează în afara programului prevăzut pentru norma de bază.

Art. 23. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unitătile sanitar-veterinare publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat beneficiază lunar de 20 de tichete de masă, cu exceptia pensionarilor.

Art. 24. - Personalul angajat în unitătile sanitar-veterinare publice beneficiază de control medical anual gratuit.

 

CAPITOLUL IV

Angajarea si promovarea în functii

 

Art. 25. - (1) Angajarea si promovarea personalului se fac pe functii si grade.

(2) Promovarea în functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.

 

CAPITOLUL V

Delegarea si detasarea

 

Art. 26. - (1) Personalul încadrat în institutiile publice din reteaua sanitar-veterinară poate fi delegat pentru exercitarea, cu caracter temporar, a unor lucrări sau activităti corespunzătoare atributiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an si se poate prelungi, cu acordul salariatului, pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an.

(3) Personalul delegat îsi păstrează functia si toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, iar institutia care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, al cazării si al indemnizatiei de delegare.

Art. 27. - (1) Personalul încadrat în institutiile din reteaua sanitar-veterinară poate fi detasat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

(2) Detasarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni si, în mod exceptional, perioada detasării poate fi prelungită, mai mult de 6 luni, în cursul unui an calendaristic, numai cu acordul scris al salariatului.

(3) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, în conditiile prevăzute de lege.

(4) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

(5) Pe durata detasării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

 

CAPITOLUL VI

Drepturi în cazul transferului în altă localitate

 

Art. 28. - (1) Personalul transferat în cadrul aceleiasi institutii sanitar-veterinare, în altă localitate, are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de bază net lunar;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si persoanele care se transferă în altă institutie sanitar-veterinară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în contractul individual de muncă s-a făcut această mentiune. Plata drepturilor respective se suportă de institutia la care se face transferul.

Art. 29. - (1) La încadrarea într-o institutie publică din reteaua sanitar-veterinară din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizatie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător functiei si gradului profesional în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor veterinari, indemnizatia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii, de institutia unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizatia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităti unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite si avizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau de celelalte ministere cu retea sanitar-veterinară proprie.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care, ulterior, au încetat activitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

 

CAPITOLUL VII

State de functii

 

Art. 30. - (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare institutie sanitar-veterinară cu personalitate juridică îsi întocmeste anual statul de functii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat si în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Statul de functii se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau de celelalte ministere cu retea sanitar-veterinară proprie ori de directia de sănătate publică, după caz, în functie de subordonare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 31. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază individuale ale personalului din institutiile publice din sectorul sanitar-veterinar sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 32. - Salariile de bază prevăzute în prezenta lege sunt brute si impozabile si se vor actualiza prin aplicarea cresterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 33. - Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade si trepte profesionale si a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri si cheltuieli.

Art. 34. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul institutiilor publice din reteaua sanitar-veterinară, indiferent de modul de finantare a acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi:

a) cele vacante la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană;

b) posturile unice ale căror atributii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a institutiilor publice;

c) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora.

Art. 35. - Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 36. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi are dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă si la alte concedii, precum si la drepturile aferente acestora, în conditiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementările de drept comun, civile si administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislatiei specifice.

Art. 37. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum si acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 38. - Salariile de bază ale functionarilor publici din institutiile sanitar-veterinare publice sunt mai mari cu 25% fată de salariile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006.

Art. 39. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2006

Nr. 435.

 

Anexa nr. 1

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

 

Functii de executie

 

Nr. crt.

 

Functia

 

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază

-lei-

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA

S

726

1657

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I

S

661

1450

3

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II

S

608

1313

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

588

1177

5

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

577

1056

6

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

549

-

7

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA

SSD

598

1450

8

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

588

1177

9

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

577

1056

10

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

566

955

11

tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

519

-

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12

Consilier juridic gradul IA

S

726

1657

13

Consilier juridic gradul 1

S

661

1450

14

Consilier juridic gradul II

S

608

1313

15

Consilier juridic gradul III

S

588

1177

16

Consilier juridic gradul IV

S

577

1056

17

Consilier juridic debutant

S

549

-

c) Functii de executie pe trepte profesionale

18

Referent IA

M

598

844

19

Referent I

M

588

735

20

Referent II

M

577

683

21

Referent III

M

566

i>9X

22

Reterenl IV

M

555

568

23

Referent debutant

M

517

-

 

Anexa nr. 2 – AGRICULTURĂ

 

Laboratoare centrale: pentru controlul calitătii semintelor, pentru controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul alimentelor de origine animală, pentru controlul stiintific al produselor biologice si medicamentelor de uz veterinar, pentru carantină fitosanitară, precum si pentru unităti cu si fără personalitate juridică subordonate directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală si directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene

 

Nr. crt.

 

Functia

 

 

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Inginer*), expert

S

576

1308

2

Inginer*), gradul I

S

565

916

3

Inginer*), gradul II

S

554

801

4

Inginer*), gradul III

S

545

770

5

Inginer*),debutant

S

518

0

6

Medic primar veterinar**)

S

576

1471

7

Medic veterinar gradul I

S

565

1047

8

Medic veterinar gradul II

S

554

916

9

Medic veterinar gradul III

S

545

770

10

Medic veterinar debutant

S

518

-

11

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I

SSD

554

916

12

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II

SSD

545

737

13

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III

SSD

535

688

14

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant

SSD

491

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

15

Tehnician***), IA

M

545

788

16

Tehnician***), I

M

535

672

17

Tehnician***), II

M

524

607

18

Tehnician***), debutant

M

489

-

19

Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

M

545

788

20

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

535

705

21

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

524

639

22

Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant

M

489

-

23

Agent veterinar I

Scoală profesională

524

607

24

Agent veterinar II

Scoală profesională

514

541

25

Agent veterinar debutant

Scoală profesională

491

-

 

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste functii desfăsoară activitate în specialitatea functiei.

**) În functia de medic primar veterinar pot ji încadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***)  Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele)

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

 

A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARA

 

Nr.

crt.

Functia

 

Nivelai studiilor

 

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

1

Stenodactilograf IA*)

M

545

743

2

Stenodactilograf I

M

535

630

3

Stenodactilograf II

M

524

577

4

Stenodactilograf debutant

M

489

-

5

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)

M

535

699

6

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M;G

524

616

7

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M;G

514

562

8

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M;G

489

-

9

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M;G

524

593

10

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M;G

514

540

11

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M;G

489

-

12

Administrator I

M

535

750

13

Administrator II

M

524

683

14

Administrator III

M

514

616

15

Sef depozit I

M

524

676

16

Sef depozit II

M

514

616

17

Casier, magaziner; I

M

524

660

18

Casier, magaziner; II

M;G

514

593

19

Casier, magaziner; debutant

M;G

489

-

20

Functionar, arhivar; I

M

535

646

21

Functionar, arhivar; II

M

524

593

22

Functionar, arhivar; III

M

514

540

23

Functionar, arhivar; debutant

M

489

-

24

Sef formatie pază, pompieri

 

505

593

25

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

514

535

26

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

505

524

27

Maistru I

 

524

729

28

Maistru II

 

514

676

29

Sofer IA***)

 

544

863

30

Soferi ***)

 

534

757

31

Sofer II****)

 

514

713

32

Muncitor calificat I

 

565

713

33

Muncitor calificat II

 

554

676

34

Muncitor calificat III

 

545

630

35

Muncitor calificat IV

 

535

593

36

Muncitor calificat V

 

524

546

37

Muncitor calificat VI

 

514

535

38

Muncitor necalificat

 

505

524

 

*) Se utilizează in administratia publică si în unitătile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**} Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitătile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei pubiice. În parcul comun.

 

B. UNITĂTI DE CERCETARE STIINTIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ SI PROIECTARE

 

1. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

 

Nr. crt.

Functia

 

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Cercetător stiintific principal gradul I

S

748

2273

2

Cercetător stiintific principal gradul II

S

599

2126

3

Cercetător stiintific principal gradul III

S

533

1659

4

Cercetător stiintific

S

523

1283

b) Functii de executie de specialitate neatestate

5

Asistent de cercetare stiintifică

S

514

1010

6

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

489

-

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifică, pe trepte profesionale

7

Asistent 1

M

514

806

8

Asistent II

M

505

688

9

Asistent III

M

494

636

10

Asistent stagiar

M

461

-

 

2. Compartimente de informatică. Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

 

Functia

 

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Analist, programator, inginer de sistem; IA

S

585

1133

2

Analist, programator, inginer de sistem; I

S

574

1075

3

Analist, programator, inginer de sistem; II

S

564

963

4

Analist, programator, inginer de sistem; III

S

555

835

5

Analist, programator, inginer de sistem; IV

S

544

765

6

Analist, programator, inginer de sistem; debutant

S

518

_

7

Informatic ian, conductor tehnic; I

SSD

533

816

8

Informatician, conductor tehnic; II

SSD

521

748

9

Informatician, conductor tehnic; III

SSD

513

653

10

Informatician, conductor tehnic; debutant

SSD

470

-

b)Functii de executie pe trepte profesionale

11

Analist (programator) ajutor IA

M

528

743

12

Analist (programator) ajutor I

M

518

688

13

Analist (programator) ajutor II

M

509

620

14

Analist (programator) ajutor III

M

499

568

15

Analist (programator) debutant

M

465

-

16

Operator, controlor date; I

M

528

688

17

Operator, controlor date; II

M

518

620

18

Operator, controlor date; III

M

509

568

19

Operator, controlor date; IV

M

499

518

20

Operator, controlor date; debutant

M

465

-

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 1.320.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.760

din 31 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

loan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Grup Construct” - S.R.L. din Otopeni în Dosarul nr. 34.932/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială „Cons-Al Serv” - S.R.L. din Bucuresti, prin avocat Dana Bivolaru, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul Dana Bivolaru solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 487/2006, nr. 518/2006 si nr. 519/2006.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 34.932/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Grup Construct” - S.R.L. din Otopeni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin textul de lege criticat se ajunge la situatia ca o hotărâre judecătorească pronuntată în apel de către curtea de apel să fie solutionată în recurs de către aceeasi instantă. Totodată, arată că părtile nu vor beneficia de un control judiciar real, exercitat de către o instantă de judecată superioară, în conditiile în care impartialitatea, parte esentială a unui adevărat act de justitie, este grav lezată prin solutionarea căii de atac de către aceeasi instantă de judecată care a pronuntat hotărârea supusă căii de atac, ceea ce aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu contravin principiilor constitutionale si dispozitiilor cuprinse în Conventia europeană a drepturilor omului, invocate de autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Reglementarea criticată are următorul continut:

- Art. II alin. (3): „Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil si în art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei, precum si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

De altfel, dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si internationale invocate în cauza de fată si cu o motivare asemănătoare.

În acest sens este Decizia nr. 518 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006, prin care Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să impună schimbarea acestei jurisprudente, atât solutia, cât si motivarea acestei decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Grup Construct” - S.R.L. din Otopeni în Dosarul nr. 34.932/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 761

din 31 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, exceptie ridicată de Stefan Nicolae Băbeanu si Genegreb Bejan în Dosarul nr. 20.058/2//2005 (2.032/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, Genegreb Bejan, personal, precum si partea Cristina Alexandra Alferaru. Lipsesc celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei Genegreb Bejan solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, arătând, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 este neconstitutională, deoarece, în temeiul acestui act normativ, statul vinde bunuri imobile asupra cărora nu detine un drept de proprietate, ci doar un drept de administrare. Sustine că toate actele normative în materia proprietătii, emise după 1989, sunt neconstitutionale.

Partea Cristina Alexandra Alferaru este de acord cu concluziile autorului exceptiei, solicitând, de asemenea, admiterea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că actul normativ criticat dispune asupra vânzării unor bunuri imobile, însă numai după clarificarea situatiei juridice a acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 20.058/2//2005 (2.032/2005), Curtea de Apel Bucuresti -Sectia a VIll-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară.

Exceptia a fost ridicată de Stefan Nicolae Băbeanu si Genegreb Bejan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că actul normativ criticat îi împiedică să redobândească dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si prin aceasta contravine dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 - Dreptul de proprietate privată si art. 46 - Dreptul la mostenire.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIll-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile pârtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 9 mai 2005.

Potrivit notei de fundamentare a ordonantei, „Având în vedere necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitătii de asistentă sanitară veterinară, tinându-se cont de cerintele Comunitătii Europene, luând în considerare faptul că majoritatea circumscriptiilor sanitare veterinare sunt în stare avansată de degradare si necesită urgent investitii si că toate circumscriptiile sanitare veterinare trebuie să îndeplinească conditiile legale de functionare si autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, precum si pentru a elimina riscul ca, începând cu data respectivă, un număr de aproximativ 1.500 de comune să rămână fără asistentă medicală veterinară [...]”.

Prin această ordonantă de urgentă s-a dispus, potrivit art. 1 alin. (2), modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2005, trecerea bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente - prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 - Dreptul de proprietate privată si art. 46 - Dreptul la mostenire.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, instanta de contencios constitutional „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”.

Făcând aplicarea acestui text constitutional, art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 prevede următoarele: „(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.

(2) Exceptia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părti sau, din oficiu, de către instanta de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, exceptia poate fi ridicată de procuror în fata instantei de judecată, în cauzele la care participă.”

Din aceste norme de drept rezultă că legile si ordonantele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principală, prin actiune introdusă exclusiv în acest scop la instanta de judecată sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de exceptie, în valorificarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim.

Exceptia de neconstitutionalitate constituie una dintre căile prin care Curtea Constitutională este sesizată în vederea exercitării controlului a posteriori asupra constitutionalitătii legilor si ordonantelor.

În aceste conditii, întrucât exceptia de neconstitutionalitate nu a fost ridicată în conditiile prevăzute de Constitutie si de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, urmează să se dispună respingerea ei ca inadmisibilă.

De altfel, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2004, introdus prin articolul unic punctul 1 din Legea nr. 387/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005: „(4) Bunurile imobile - clădiri si terenuri aferente -, prevăzute în anexă, care fac obiectul reglementării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si a celorlalte acte normative în materia proprietătii vor fi vândute după clarificarea situatiei juridice a acestora si intabularea în cartea funciară, potrivit legislatiei în vigoare.”

Prin urmare, sustinerea autorilor exceptiei în sensul că actul normativ criticat îi împiedică să redobândească dreptul de proprietate si încalcă dreptul constitutional la mostenire este fără obiect, dat fiind faptul că acesta nu interzice aplicarea măsurilor reparatorii prevăzute în actele normative din materia proprietătii, statuând în mod expres că vânzarea bunurilor imobile ce intră sub incidenta ordonantei criticate este posibilă numai după clarificarea situatiei juridice a acestora.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, exceptie ridicată de Stefan Nicolae Băbeanu si Genegreb Bejan în Dosarul nr. 20.058/2//2005 (2.032/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIll-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 771

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Angela Tudor, llinca Gheorghe si Sindicatul Sanitas - IOMC în Dosarul nr. 2.127/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.127/300/2006, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Angela Tudor, llinca Gheorghe si Sindicatul Sanitas - IOMC.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate limitează dreptul părtilor litigante de a-si dovedi sustinerile la proba cu înscrisuri, fapt care nu oferă debitorului suficiente căi de a se apăra în această fază a judecătii, nu asigură un proces echitabil, favorizează creditorul în detrimentul debitorului, care nu poate formula nici cerere reconventională, iar normele de procedură sunt contrare celor din dreptul comun. Consideră că în acest mod dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16, 20, 21, 24, 53 si 126 din Constitutie, precum si reglementărilor cuprinse în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt în acord cu Legea fundamentală si cu reglementările internationale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003). De asemenea, la art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, s-a făcut următoarea rectificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001: „în loc de «... somatia de plată către creditor...» se va citi: «„...somatia de plată către debitor...».”

Anterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă (lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004), alin. (3) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat, iar alin. (5) al aceluiasi articol a fost modificat. Având în vedere aceste modificări, dispozitiile criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 6: „( 1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. “;

- Art. 8: „(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Abrogat.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 20, ale art. 21 alin. (1)-(3) si ale art. 24, 53 si 126 din Constitutie. De asemenea, apreciază că dispozitiile legale criticate contravin si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform cărora „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa”.

Examinând textele legale criticate, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, atât în ansamblul ei, cât si prin examinarea separată a dispozitiilor sale, prin raportare la aceleasi norme constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, precum si prin Decizia nr. 522 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006, Curtea a statuat, pentru argumentele acolo retinute, că dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 20, 21, 24, 53 si 126 si nici pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, răspunzând, cu acel prilej, unor critici similare celor formulate în prezenta cauză.

Prin urmare, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a modifica jurisprudenta Curtii în materie, solutia si considerentele ce au stat la baza deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în această cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Angela Tudor, llinca Gheorghe si Sindicatul Sanitas - IOMC în Dosarul nr. 2.127/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 782

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie invocată de Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 2.252/33/2006.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece criticile de neconstitutionalitate vizează modificarea si completarea textului de lege criticat, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.252/33/2006, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si cu cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, vizând dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, întrucât această dispozitie legală care permite retinerea permisului de conducere ca urmare a săvârsirii unor infractiuni prevăzute de art. 178 si 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectârii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, nu prevede un timp pentru care nu se restituie permisul, dispozitii necorelate cu prevederile art. 100 si 105 din aceeasi ordonantă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu limitează în niciun fel dreptul conducătorului auto al cărui permis a fost retinut de a se adresa instantelor judecătoresti, exercitarea acestui drept urmând a se face în conditiile stabilite de lege. În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 21 alin. (3) si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, consideră că acestea nu sunt incidente în cauză.

Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, întrucât textul legal criticat nu pune în discutie sub niciun aspect restrângerea dreptului părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecarea cauzei lor de către o instantă independentă, impartială si într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, care au următorul continut: „Permisul de conducere se retine în următoarele cazuri: [...] c) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 178 si 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectârii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie referitor la accesul liber la justitie si la dreptul la un proces echitabil, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece „nu prevăd un timp limitat pentru care nu se restituie permisul”, fiind „necorelate cu prevederile art. 100 si 105 din aceeasi ordonantă”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că în realitate critica de neconstitutionalitate formulată de autoarea exceptiei priveste caracterul incomplet al art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, situatie în care sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. Conform dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, competenta de a modifica norma legală criticată apartine exclusiv Parlamentului, ca „unica autoritate legiuitoare a tării”.

De altfel, prin Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, publicată

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, dispozitiile legale criticate au fost modificate si completate, urmând a se aplica de la data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv de la data de 20 septembrie 2006, termen care a fost prorogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, până la data de 1 decembrie 2006.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 2.252/33/2006.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

DECIZIA Nr. 783

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Elisabeta Miu în Dosarul nr. 2.563/1/2006 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.714 D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de aceeasi autoare în Dosarul nr. 30.225/1/2005 (număr în format vechi: 7.805/2005) al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autoarea exceptiei a depus, în ambele dosare, concluzii scrise, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 1.713 D/2006 si nr. 1714 D/2006 este identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.714 D/2006 la Dosarul nr. 1.713 D/2006, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 22 mai 2006, pronuntate în dosarele nr. 2.563/1/2006 si nr. 30.225/1/2005 (număr în format vechi: 7.805/2005), înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Elisabeta Miu în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că, de vreme ce în cauza dedusă judecătii în baza art. 2781 din Codul de procedură penală, s-a mentinut solutia de netrimitere în judecată pronuntată de procuror, motivată de împrejurarea că fapta nu există si că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii, nu s-a lămurit cauza sub toate aspectele si deci nu s-a înfăptuit justitia. Se arată, totodată, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât este supusă controlului judecătoresc doar solutia de neîncepere a urmăririi penale, precum si pentru că „neparcurgerea procedurii prevăzute de art. 278 din Codul de procedură penală constituie un fine de neprimire a plângerii de către instanta competentă să judece în fond cauza”. Referitor la dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală se sustine că încalcă normele constitutionale si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate, deoarece „dau dreptul instantei de judecată [...] să nu administreze nemijlocit probe”, ceea ce are drept consecintă încălcarea principiului egalitătii si impartialitătii justitiei. Se mai arată că „restrângerea căii de atac apelul este neconstitutională si permite instantelor judecătoresti să nu judece fondul cauzei [...], de asemenea permite să restrângă si calea de atac a revizuirii [...]”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că „întreaga procedură de solutionare a plângerii împotriva rezolutiei si ordonantei procurorului de netrimitere în judecată, prevăzută de art. 2781 din Codul de procedură penală, se desfăsoară în limitele stabilite de dispozitiile constitutionale [...]”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, referindu-se la bogata jurisprudentă a Curtii Constitutionale în materie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 278 si ale art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză, dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, păstrându-se însă solutia legislativă criticată. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, în actuala redactare.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 278 (Plângerea contra actelor procurorului) „Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă halta Curte de Casatie si Justitie.

În cazul când măsurile si actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe lângă halta Curte de Casatie si Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de către acestia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

În cazul rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonantei ori, după caz, al rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonantă sau rezolutie, persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 si art. 249 alin. 2.

Rezolutiile sau ordonantele prin care se solutionează plângerile împotriva rezolutiilor sau ordonantelor de neîncepere a urmăririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmărire penală ori de încetare a urmăririi penale, se comunică persoanei care a făcut plângerea si celorlalte persoane interesate.

Dispozitiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător.”

- Art. 2781 (Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată) alin. 8 lit. a):

„Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii: a) respinge plângerea, prin sentintă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, mentinând rezolutia sau ordonanta atacată;”.

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, în art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, în art. 24 privind dreptul la apărare, în art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, în art. 124 privind înfăptuirea justitiei, în art. 129 privind folosirea căilor de atac, în art. 131 privind rolul Ministerului Public, cu raportare la art. 6, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, respectiv interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Contrar sustinerilor autoarei exceptiei, prevederile legale ce fac obiectul exceptiei sunt expresia unor dispozitii cuprinse în Legea fundamentală. Astfel, art. 278 din Codul de procedură penală, care reglementează plângerea împotriva actelor procurorului, constituie concretizarea dispozitiilor constitutionale privind rolul Ministerului Public si dă expresie principiului controlului ierarhic ce guvernează activitatea procurorilor, prevăzut de art. 132 alin. (1) din Legea fundamentală. Art. 2781 din Codul de procedură penală, care reglementează posibilitatea formulării plângerii la instanta de judecată împotriva acelor acte prin care procurorul solutionează cauza penală fără ca aceasta să mai ajungă în fata instantei, reprezintă concretizarea prevederilor constitutionale ce stabilesc liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Aceste texte de lege nu cuprind privilegii sau discriminări în raport cu criteriile egalitătii în drepturi prevăzute de art. 4 din Legea fundamentală, orice persoană vătămată în drepturile sale prin măsuri sau acte ale procurorului având posibilitatea să promoveze împotriva acestora căile de atac prevăzute de lege, iar, în acest cadru, să beneficieze de toate garantiile specifice dreptului la apărare. Asa fiind, criticile formulate în raport cu dispozitiile art. 16 din Legea fundamentală privind egalitatea în drepturi, ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind interzicerea discriminării si ale art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare sunt neîntemeiate.

Întrucât textele de lege criticate nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti constitutionale, art. 53 din Legea fundamentală nu are incidentă în cauză.

De altfel, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii asupra constitutionalitătii art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, în raport cu dispozitii constitutionale si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 301 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 1 august 2005, si prin Decizia nr. 540 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 5 ianuarie 2005, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală, statuând, pentru considerentele acolo retinute, că acest text de lege nu încalcă prevederile art. 21 din Legea fundamentală si nici pe cele ale art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, prin Decizia nr. 228 din 7 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 13 aprilie 2006, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, retinând că acest text de lege nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, si nici pe cele ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei. În cuprinsul deciziei mentionate, Curtea a retinut următoarele: „Faptul că, potrivit art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, după judecarea plângerii împotriva solutiei procurorului, instanta pronuntă la rândul ei o hotărâre prin care mentine această solutie, nu poate fi caracterizat ca o împiedicare a accesului la justitie, respectiv o încălcare a dreptului la un proces echitabil, dat fiind că hotărârea apartine în acest caz însesi justitiei, iar partea nemultumită are deschise, tot în justitie, căile de atac prevăzute de lege.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate în deciziile mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea.

În plus, asa cum se poate constata, criticile autoarei exceptiei vizează, în esentă, modul de solutionare a cauzei de către instanta de fond, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată”.

Pentru cele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Elisabeta Miu în dosarele nr. 2.563/1/2006 si nr. 30.225/1/2005 (număr în format vechi: 7.805/2005) ale înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor în vederea autorizării operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/ reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, cu modificările ulterioare, coroborate cu ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare, al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor în vederea autorizării operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Personalul desemnat potrivit art. 4 va sustine un test tip grilă si o probă practică, organizate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea testării în vederea autorizării operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie, bibliografia, data si locul sustinerii testului-grilă vor fi disponibile la sediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si pe site-ul www.anpc.ro si vor fi transmise, prin fax sau e-mail, organizatiilor patronaje din domeniu.

(3) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va asigura publicarea într-un cotidian de largă circulatie, cu cel putin 15 zile înainte de data sustinerii testării, a unui anunt cu privire la data si locul desfăsurării acesteia.

(4) Vor putea sustine proba practică numai persoanele desemnate potrivit art. 4, care au promovat testul-grilă, în conditiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea testării în vederea autorizării operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie.

(5) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va organiza anual testare în vederea autorizării operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie.”

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 6. - (1) Vor fi autorizate să efectueze operatiuni de marcare cu marca de garantie proprie persoanele fizice sau juridice al căror personal desemnat potrivit art. 4 va promova testarea constând în testul-grilă si proba practică.”

3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru participarea la testare se percep taxe în limitele si în conditiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea testării în vederea autorizării operatiunii de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora cu marca de garantie proprie.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

 

Bucuresti. 21 noiembrie 2006.

Nr. 313.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice

 

În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată; - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. - Directia reactori nucleari va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2006.

Nr. 316.

 

ANEXA

 

NORME

privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice

 

CAPITOLUL I

Domeniu si scop

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată.

(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerintele generale pentru elaborarea evaluărilor probabilistice de securitate nucleară si utilizarea rezultatelor acestora în proiectarea si exploatarea centralelor nuclearoelectrice.

(3) Cerintele prezentelor norme se aplică evaluărilor probabilistice de securitate nucleară de nivel 1 si de nivel 2. Evaluările probabilistice de securitate nucleară de nivel 3 nu fac obiectul prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - (1) Termenii utilizati sunt definiti în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Pentru evaluările probabilistice de securitate nucleară, în textul prezentelor norme, se foloseste prescurtarea EPSN. Atunci când nu se face referire explicită la EPSN de nivel 1 sau de nivel 2, prin aceasta se întelege că respectivele cerinte se aplică ambelor evaluări.

 

CAPITOLUL III

Cerinte generale

 

Art. 3. - În completare cu analizele deterministe de securitate nucleară, titularul de autorizatie trebuie să elaboreze si să utilizeze EPSN în fazele de proiectare si functionare ale unei centrale nuclearoelectrice. Ipotezele folosite în cadrul EPSN pentru modelarea si cuantificarea secventelor de accident trebuie să fie cât mai realiste posibil.

Art. 4. - Calitatea EPSN trebuie să fie adecvată aplicatiilor care fac obiectul utilizării rezultatelor EPSN.

Art. 5. - Metodele si codurile de calcul folosite în efectuarea EPSN trebuie să fie în acord cu bunele practici internationale în domeniu. Metodologia si rezultatele EPSN trebuie supuse unei evaluări independente.

Art. 6. - Titularul de autorizatie trebuie să elaboreze, să documenteze, să mentină la zi si să utilizeze EPSN în conformitate cu cerintele sistemului propriu de management al calitătii. În acest scop, titularul de autorizatie are obligatia de a supune spre aprobare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, un document procedural care să descrie măsurile întreprinse în vederea respectării cerintelor prezentelor norme. Documentatia va descrie metodologia de elaborare si domeniul EPSN.

Art. 7. - Titularul de autorizatie trebuie să elaboreze EPSN de nivel 1 si 2 si să transmită spre evaluare CNCAN documentatiile aferente, în conformitate cu un plan stabilit de comun acord cu CNCAN.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte privind elaborarea EPSN

 

Art. 8. - (1) EPSN trebuie să ia în considerare toate evenimentele de initiere relevante pentru centrală, inclusiv incendiile interne, inundatiile interne, evenimentele seismice si conditiile meteorologice severe. Trebuie elaborate EPSN pentru toate modurile de operare ale centralei nuclearoelectrice.

(2) Pentru simplificarea EPSN si a interpretării rezultatelor acestora, evenimentele de initiere pot fi grupate în functie de consecintele lor asupra îndeplinirii functiilor de securitate. Gruparea evenimentelor de initiere si ipotezele folosite în acest scop trebuie documentate si justificate.

(3) La elaborarea EPSN, excluderea unor evenimente de initiere trebuie justificată luând în considerare atât frecventa de producere, cât si consecintele acestora.

Art. 9. - EPSN trebuie să fie bazate pe un model realist al răspunsului centralei la evenimente, folosind date relevante pentru proiect si luând în calcul actiunile operatorilor în conformitate cu considerentele din procedurile de operare atât pentru operarea normală, cât si pentru situatiile de accident. Analiza fiabilitătii umane trebuie efectuată luând în considerare factorii ce pot influenta actiunile operatorilor în fiecare stare a centralei.

Art. 10. - (1) EPSN trebuie să includă toate conexiunile si interactiunile relevante dintre sistemele centralei. Trebuie evidentiate toate dependentele functionale si temporale dintre evenimentele de initiere, răspunsul sistemelor si actiunile operatorilor considerate în EPSN. Simplificările folosite în analiză trebuie documentate si justificate.

(2) Cerintele functionale si criteriile de succes pentru răspunsul sistemelor considerate în analize trebuie documentate si justificate. De asemenea trebuie documentate si justificate actiunile operatorilor si criteriile de succes asociate îndeplinirii acestora.

Art. 11. - Prin EPSN trebuie să se demonstreze că proiectul centralei nuclearoelectrice este echilibrat, astfel încât nicio caracteristică a proiectului sau un eveniment de initiere să nu aibă o contributie disproportionat de mare ori cu incertitudine semnificativă la riscul global asociat functionării centralei.

Art. 12. - EPSN trebuie să permită evaluarea completitudinii analizei diferitelor situatii de accident sau regimuri tranzitorii ce pot apărea în centrală. EPSN trebuie să contină analize de incertitudini si studii de sensibilitate.

Art. 13. - (1) Titularul de autorizatie trebuie să stabilească si să mentină o bază de date necesară pentru elaborarea EPSN. Provenienta acestor date si incertitudinile asociate acestora trebuie specificate. Cel putin următoarele categorii de date trebuie luate în considerare la stabilirea bazei de date:

a) frecventele diferitelor evenimente de initiere;

b) frecventa si durata de scoatere din serviciu a echipamentelor si a componentelor importante pentru securitatea nucleară;

c) ratele de defectare ale echipamentelor importante pentru securitatea nucleară;

d) datele relevante pentru defectările de cauză comună;

e) datele necesare pentru estimarea probabilitătilor erorilor umane.

(2) Această bază de date trebuie în mod continuu urmărită, analizată si completată, iar EPSN trebuie actualizate pentru a reflecta experienta de exploatare.

Art. 14. - EPSN trebuie să se bazeze pe proiectul actualizat al centralei nuclearoelectrice. Procesul de actualizare trebuie documentat în procedurile de centrală. Acestea trebuie să descrie modul de urmărire si identificare a modificărilor ipotezelor folosite în studiul initial, evaluarea importantei acestora pentru securitatea nucleară si modul de actualizare a modelului EPSN si a documentatiei atunci când este necesar.

 

CAPITOLUL V

Cerinte privind continutul EPSN si criteriile numerice probabilistice

 

Art. 15. - (1) EPSN de nivel 1 trebuie să determine frecventele de producere a diferitelor secvente de accident care duc la avarierea zonei active.

(2) Criteriile folosite pentru caracterizarea stărilor de avarie ale zonei active trebuie documentate si justificate.

Art. 16. - EPSN de nivel 1 trebuie să contină cel putin următoarele:

a) o descriere globală a centralei;

b) identificarea, descrierea si gruparea evenimentelor de initiere;

c) definirea criteriilor de succes pentru functionarea sistemelor si pentru actiunile operatorilor considerate în analize;

d) modelarea secventelor de accident;

e) analiza fiabilitătii sistemelor cu functii de securitate nucleară;

f) analiza fiabilitătii umane;

g) analiza datelor folosite în estimarea frecventei de avariere a zonei active;

h) analiza defectelor de cauză comună;

i) analize de incertitudini si sensibilitate;

j) cuantificarea si interpretarea rezultatelor.

Art. 17. - (1) EPSN de nivel 2 trebuie să determine tipul si cantitatea de substante radioactive care ar putea fi eliberate în mediul ambiant în conditiile în care se pierde functia de securitate a anvelopei, precum si frecventa acestor eliberări.

(2) Va fi analizată progresia secventelor de accident rezultate din EPSN de nivel 1 si comportarea anvelopei în aceste situatii.

Art. 18. - EPSN de nivel 2 trebuie să contină cel putin următoarele:

a) stabilirea interfetei cu EPSN de nivel 1;

b) analiza deteriorării zonei active si evolutia în timp a accidentului;

c) analiza comportării anvelopei si estimarea frecventelor asociate secventelor de accident care duc la pierderea functiei anvelopei;

d) analiza termenului sursă;

e) analiza de fiabilitate a sistemelor ce intervin în situatiile de accident sever;

f) analize de incertitudini si sensibilitate;

g) prezentarea si interpretarea rezultatelor.

Art. 19. - În functie de domeniul de utilizare a rezultatelor EPSN, criteriile utilizate în luarea deciziilor vor fi documentate de către titularul de autorizatie si supuse aprobării CNCAN.

 

CAPITOLUL VI

Cerinte privind utilizarea rezultatelor EPSN

 

Art. 20. - (1) Ca o completare la abordarea deterministă, rezultatele EPSN trebuie folosite ca suport pentru managementul securitătii nucleare. Rolul EPSN în procesul de luare a deciziilor trebuie definit si documentat.

(2) Limitările EPSN trebuie întelese, recunoscute si luate în considerare în toate aplicatiile lor. În acest sens, în functie de scopul în care se intentionează utilizarea rezultatelor EPSN, se va verifica dacă acestea sunt suficiente si corespunzătoare pentru respectiva aplicatie.

Art. 21. - Rezultatele relevante ale EPSN trebuie utilizate la revizuirea si îmbunătătirea procedurilor de operare pentru situatii de accident, incluzând măsurile de management al accidentelor severe. De asemenea, rezultatele EPSN trebuie luate în considerare în dezvoltarea si validarea programelor de pregătire pentru personalul centralei, incluzând pregătirea pe simulator a operatorilor.

Art. 22. - Utilizarea EPSN trebuie avută în vedere cel putin în ceea ce priveste următoarele aspecte, în conformitate cu prevederile art. 4 si 20:

a) identificarea factorilor cu impact asupra securitătii nucleare, revizuirea sistematică a marjelor si a rezervelor de securitate existente;

b) revizuirea limitelor si a conditiilor de operare;

c) revizuirea clasificării în clase si/sau categorii de securitate nucleară a structurilor, sistemelor, componentelor si echipamentelor centralei;

d) implementarea unui program de monitorizare a riscului în exploatare;

e) stabilirea si planificarea inspectiilor în timpul functionării centralei, acordând o atentie deosebită componentelor care au fost identificate ca prezentând o contributie semnificativă la risc;

f) identificarea îmbunătătirilor practicabile în scopul reducerii riscurilor asociate functionării centralei;

g) evaluarea modificărilor importante pentru securitatea nucleară;

h) analiza evenimentelor produse la centrală si evaluarea semnificatiei acestora pentru securitatea nucleară;

i) optimizarea programelor de întretinere preventivă si testare.

Art. 23. - Atunci când se intentionează folosirea rezultatelor EPSN pentru evaluarea sau modificarea intervalelor de testare periodică si a perioadelor permise pentru scoaterea din serviciu a unei componente sau a unui sistem, trebuie considerate în analiză toate aspectele relevante, inclusiv stările componentelor si sistemelor implicate, precum si functiile de securitate la care acestea contribuie.

Art. 24. - Structurile, sistemele, componentele si echipamentele care au fost identificate de EPSN ca fiind importante pentru securitatea nucleară si rolul acestora trebuie descrise în documentatia de securitate a centralei si operabilitatea lor trebuie asigurată.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. - (1) Prezentele norme intră în vigoare de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme titularul de autorizatie trebuie să efectueze o evaluare a conformitătii programului de evaluare probabilistică a securitătii nucleare cu cerintele din prezentele norme si trebuie să stabilească si să transmită spre aprobare CNCAN planul de implementare a actiunilor rezultate în urma evaluării efectuate.

 

ANEXĂ

la norme

 

Definitii

 

Accident sever - accident care implică avarierea zonei active a reactorului nuclear.

Analiză de incertitudini - procesul de identificare si caracterizare a surselor de incertitudine care afectează o evaluare si cuantificarea impactului incertitudinilor asupra rezultatelor evaluării.

Analiză de sensibilitate - examinare a modului în care se schimbă datele de iesire ale unui model la variatia valorilor datelor de intrare sau a anumitor parametri ce caracterizează modelul.

Documentatia de securitate nucleară a centralei - totalitatea documentelor care contin informatiile si rationamentele necesare pentru a demonstra că centrala nuclearoelectrică poate fi exploatată în conditii de securitate nucleară, în conformitate cu cerintele de reglementare si standardele aplicabile;

EPSN - Evaluarea Probabilistică de Securitate Nucleară - metodă generală de evaluare a riscului global asociat functionării unei centrale nuclearoelectrice.

EPSN de nivel 1 are drept scop identificarea secventelor de accident care conduc la avarierea zonei active si determinarea frecventei lor de aparitie.

EPSN de nivel 2 estimează natura, mărimea si frecventa eliberărilor de substante radioactive din anvelopă în mediul înconjurător.

EPSN de nivel 3 are ca scop estimarea riscului pentru mediul înconjurător si pentru sănătatea populatiei.

Eveniment de initiere - eveniment singular care declansează aparitia de evenimente anticipate în exploatare sau în conditii de accident si care necesită initierea functiilor de securitate nucleară ale sistemelor centralei nuclearoelectrice. Pentru evenimentele de initiere luate în considerare în proiectare se foloseste termenul „eveniment de initiere postulat”.

Termenul sursă - cantitatea si compozitia izotopică a eliberării de materiale radioactive dintr-o instalatie nucleară ca urmare a unui accident.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operatională a lucrătorilor externi

 

În baza art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

în temeiul art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operatională a lucrătorilor externi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 noiembrie 2001, se completează după cum urmează:

- După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 90/641/Euratom din 4 decembrie 1990 privind măsurile de protectie operatională a lucrătorilor externi expusi riscului radiatiilor ionizante în timpul activitătilor desfăsurate în zone controlate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 349 din 13 decembrie 1990.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton Coroianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 323.

 

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica

 

În baza art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

în temeiul art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, se completează după cum urmează:

- După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 1-29 si ale art. 38 - 53 din Directiva Consiliului nr. 96/29/Euratom din 13 mai 1996 privind stabilirea normelor de securitate de bază privind protectia sănătătii lucrătorilor si a populatiei împotriva pericolelor prezentate de radiatiile ionizante, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 159 din 29 iunie 1996.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton Coroianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 324.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre

 

În baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, coroborat cu art. 2 din Actul privind conditiile aderării, anexat la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, si cu art. 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană,

potrivit dispozitiilor art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană,

în temeiul Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre,

în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

având în vedere că este necesar să se adopte măsurile legislative indispensabile pentru crearea cadrului de aplicare a regulamentelor comunitare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 374/2001 privind aprobarea Normelor pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, se abrogă.

Art. 3. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton Coroianu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2006.

Nr. 329.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre

 

Art. 1. - Autoritatea competentă să pună în aplicare prevederile prezentelor instructiuni si ale Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre este Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Art. 2. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare va notifica Comisiei Europene calitatea sa de autoritate natională competentă în domeniul nuclear si va solicita sprijin pentru obtinerea adreselor autoritătilor competente din tările membre ale Comunitătii Europene si a tuturor informatiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităti si aplicării prezentelor instructiuni si a Reglementării Consiliului Europei nr. 1.493/93/Euratom.

Art. 3. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare va institui un sistem de cooperare cu autoritătile competente din tările Comunitătii Europene în vederea asigurării aplicării prevederilor Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive între statele membre.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001

 

În temeiul art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 161/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 211.151 din 30 octombrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Catalogul national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia referitoare la codul de rezervatie ST-C360-3 din capitolul 10 „Stejar” al titlului II „Surse selectionate” se abrogă.

2. După pozitia referitoare la codul de rezervatie ST-C360-4 din capitolul 10 „Stejar” al titlului II „Surse selectionate” se introduce o nouă pozitie, pozitia referitoare la codul de rezervatie ST-C360-5, cu următorul cuprins:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-C360-5

Carpatii de curbură Ciucas Stejerete de Piemont

300

300

Prahova

Slănic

3-54

autohtonă

25,5

Cantitate lemn si calitate lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti. 22 noiembrie 2006.

Nr. 767.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII)

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006*) de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.409.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1053/2006

din 11 iulie 2006

 

de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII)

 

COMISIA COMUNITĂTILOR EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene,

 

Având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1763/2004 din 11 octombrie 2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea sprijinirii implementării elective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII) C) si în special Articolul 10 (a),

Întrucât:

(1) Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 enumera persoanele pentru care a fost dispusă măsura blocării fondurilor si resurselor economice, conform Regulamentului respectiv.

(2) Comisia este împuternicită să modifice această Anexă, având în vedere Deciziile Consiliului de aplicare a Pozitiei Comune a Consiliului 2004/694/PESC privind măsurile suplimentare pentru sprijinirea aplicării efective a mandatului TPII (2). Decizia Consiliului 2006/484/PESC aplică această Pozitie Comună. Prin urmare, Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 se modifică întocmai,

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

 

Articolul 1

 

Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 este modificată prin prezenta, conform Anexei la acest Regulament.

 

Articolul 2

 

Acest Regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Acest Regulament este obligatoriu în totalitatea lui si direct aplicabil în toate statele membre.

 

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2006.

 

Pentru Comisie

Eneko LANDÂBURU

Director General pentru Relatii Externe

 

 

 

ANEXA

 

Următoarea persoană va fi exclusă din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1763/2004:

 

Zelenovic, Dragan. Data nasterii: 12.2.1961. Locul nasterii: Foca, Bosnia si Hertegovina. Nationalitate: Bosnia si Hertegovina.

 

1 JO nr. L 315 din 14.10.2004, p. 14. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei (CE) No 416/2006 (JO nr. L 72 din 11.3.2006, p. 7).

2 JO nr. L 315 din 14.10.2004, p. 52. Pozitie Comună modificată ultima dată de Decizia 2006/484/PESC (A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial).