MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 972         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 decembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 645 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Decizia nr. 683 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Decizia nr. 687 din 10 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

Decizia nr. 722 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.587. - Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 

1.628. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Brasov

 

1.638. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.190. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 645

din 5 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru  - judecător

Acsinte Gaspar  - judecător

Petre Ninosu  - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicată de Societatea Comercială Caraiman - S.A. din Busteni în Dosarul nr. 1.663/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin consilier juridic. Lipsesc celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent arată că partea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei.

Având cuvântul, reprezentantul părtii Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului solicită respingerea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.663/4/2006, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială Caraiman - S.A. din Busteni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitatea se sustine că textele de lege criticate încalcă principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului, instituind o discriminare între debitorii persoane private, în privinta cărora este aplicabil art. 7208 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia

hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii, spre deosebire de situatia în care debitor este Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în privinta căruia art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 conditionează punerea în executare de rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoresti. De asemenea, se sustine că prevederile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, ale art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, precum si ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 contravin dispozitiilor constitutionale invocate, prin conditionarea, pe de o parte, a efectuării plătii debitelor apartinând institutiilor publice de vointa exclusivă a debitorului si, pe de altă parte, a executării unei hotărâri judecătoresti irevocabile de poprirea conturilor deschise la trezoreria statului, apartinând institutiei publice debitoare.

Pentru aceleasi considerente, în opinia autorului exceptiei, sunt încălcate si dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 53 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din motivarea acesteia, îl constituie prevederile art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 15 septembrie 2006, ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002. Textele de lege criticate au următorul cuprins: Art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998:

- Art. 25 alin. {\):„(1)Pentru încasarea sumelor în leisi în valută, rezultate din recuperarea creantelor înregistrate în evidentele sale, A VAS are dreptul să utilizeze si conturi curente deschise la Banca Comercială Română - S.A. atâta timp cât statul este actionar majoritar la această bancă. Plătile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului.”;

- Art. 851: „(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 300 si ale art. 7208 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul si recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătoresti pronuntate în litigiile îndreptate împotriva A.V.A.S.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 365 alin. 3 si ale art. 367 din Codul de procedură civilă, formularea actiunii în anulare împotriva hotărârii arbitrate în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentintei arbitrate până la data solutionării irevocabile a actiunii în anulare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.”

Art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice:

„(1)Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectuează operatiunile de încasări si plăti prin unitătile teritoriale ale trezoreriei statului în a căror rază îsi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilităti.

(2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin băncile comerciale.

(3)Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitătii teritoriale a trezoreriei statului.”

Art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002:

- Art. 1 -.„Executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.”;

- Art. 3:„în procesul executării silite a sumelor datorate de către institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plăti dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii.”

            În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la accesul liber la justitie si interzicerea îngrădirii prin lege a exercitării acestui drept, art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietătii private, precum si art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate într-o cauză în care acelasi autor al exceptiei critica aceleasi texte invocate si în prezenta cauză, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 552 din 6 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 august 2006, Curtea, respingând exceptia, a statuat că prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 nu contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si art. 53 din Legea fundamentală, pentru considerentele acolo retinute.

De asemenea, Curtea constată că problematica limitării, prin acte normative speciale, a executării silite a obligatiilor de plată ale institutiilor publice, în sensul că aceasta nu se poate face asupra oricăror resurse financiare ale institutiilor publice, ci numai asupra acelora alocate special de la buget cu această destinatie, a fost supusă de mai multe ori controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în prezenta cauză, în acest sens, prin Decizia nr. 529 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, retinând că ordonanta a cărei constitutionalitate este contestată are o evidentă finalitate de protectie a patrimoniului institutiilor publice, ca o premisă indispensabilă a desfăsurării activitătii lor în conditii optime si, prin aceasta, a îndeplinirii atributiilor ce le revin ca parte integrantă a mecanismului statului. De asemenea, Curtea a constatat că ar fi disproportionat si inechitabil a recunoaste creditorilor institutiilor publice dreptul de a-si valorifica creantele în conditiile dreptului comun, cu consecinta perturbării grave a activitătii ce constituie însăsi ratiunea de a fi a unor astfel de institutii.

Curtea a mai retinut prin aceeasi decizie că, desi prin dispozitiile legale criticate se instituie anumite limite ale executării, în sensul că aceasta nu se poate face asupra oricăror resurse bănesti ale institutiilor publice, ci numai asupra celor alocate de la buget în acest scop, executarea silită a obligatiilor de plată ale institutiilor publice nu este împiedicată, de vreme ce, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, se instituie obligatia ordonatorilor de credite de a lua toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii.

De altfel, Curtea a evocat faptul că o asemenea măsură de protectie a debitorului nu este singulară în legislatia executională, fiind amintit în acest sens art. 406 din Codul de procedură civilă, prin care se prevede exceptarea de la urmărirea silită a unor anumite bunuri ale debitorului si ale familiei acestuia. Or, instituirea de restrictii, impuse de ratiuni evidente, în valorificarea dreptului creditorului nu înseamnă negarea posibilitătii acestuia de a si-l realiza, tot asa cum instituirea unor termene pentru introducerea unei actiuni sau pentru exercitarea căilor de atac nu semnifică restrângerea accesului liber la justitie. Atâta vreme cât prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie, prin care se garantează creantele asupra statului, nu precizează că realizarea creantelor presupune executarea lor de îndată, atunci conditiile instituite în această materie prin ordonantă, chiar dacă afectează celeritatea procedurii, nu contravin Constitutiei. Ele urmăresc găsirea resurselor necesare pentru executarea obligatiilor, cu respectarea exigentelor impuse de constituirea si executarea bugetului, astfel încât nu fac decât să dea expresie obligatiei constitutionale a garantării obligatiilor asupra statului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii, solutiile si considerentele deciziilor pronuntate îsi mentin valabilitatea.

În prezenta cauză autorul exceptiei sustine si neconstitutionalitatea art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, deoarece, în opinia sa, acesta instituie o discriminare între debitorii persoane private, pe de o parte, si AVAS, pe de altă parte, în privinta executării silite a hotărârilor judecătoresti.

Referitor la aceste sustineri Curtea constată că textul de lege criticat reprezintă o normă de protectie de interes general, prin care legiuitorul a urmărit să evite situatia în care, pe calea executării silite, institutia publică ar fi lipsită de resursele financiare necesare derulării activitătii sale de interes public, în deplină concordantă cu dispozitiile art. 137 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia „(1)Formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale (...) institutiilor publice sunt reglementate prin lege”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, precum si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicată de Societatea comercială Caraiman S.A. din Busteni în Dosarul nr. 1.663/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 683

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Ioan Vida  - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru  - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor  - judecător

Petre Ninosu  - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioan Tiucă  - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicată de Compania Natională Administratia Porturilor Maritime - S.A. Constanta în Dosarul nr. 20.857/2/2005 (2.073/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, precum si partea Consiliul Concurentei, fiind reprezentate prin consilieri juridici, cu delegatie la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentanta autoarei exceptiei sustine admiterea acesteia, arătând, în esentă, că textul de lege criticat contravine principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, deoarece Consiliului Concurentei îi sunt conferite prerogative apartinând autoritătii judecătoresti, dat fiind faptul că acest organism întocmeste si analizează propriile rapoarte de investigatii, ceea ce, în opinia sa, este de natură a afecta impartialitatea acestui demers.

Partea Consiliul Concurentei, prin consilier juridic, sustine respingerea exceptiei, arătând că activitatea acestei autorităti administrative nu reprezintă o ingerintă în sfera puterii judecătoresti, deoarece aceasta efectuează operatiuni specifice initierii si adoptării oricărui act administrativ, supus ulterior controlului judecătoresc. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 20.857/2/2005 (2.073/2005), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996. Exceptia a fost ridicată de Compania Natională Administratia Porturilor Maritime - S.A. Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 21/1996, potrivit cărora Consiliul Concurentei examinează în plen, în aplicarea Legii concurentei, între altele, si rapoartele sale de investigatii, precum si eventualele obiectii formulate la acestea si decide asupra măsurilor de luat, contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la principiul separatiei puterilor în stat. Se arată, în acest sens, că, în examinarea propriilor rapoarte de investigatii, Consiliul Concurentei se substituie puterii judecătoresti, deoarece, în opinia autoarei exceptiei, sanctionarea unei situatii de fapt apartine în exclusivitate instantei de judecată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dat fiind faptul că procedura de investigare derulată de către Consiliul Concurentei este specifică unei autorităti executive, si nu unei autorităti cu atributii jurisdictionale.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, potrivit cărora: „In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examinează în plen:

a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra măsurilor de luat;”.

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat.

Analizând exceptia, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, prin raportare, între alte dispozitii constitutionale, si la art. 1 alin. (4), si cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 5 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 135 din 13 februarie 2006, Curtea Constitutională a analizat sustinerile potrivit cărora Consiliul Concurentei ar avea atributii jurisdictionale, si prin aceasta s-ar substitui puterii judecătoresti, si a constatat că acestea sunt neîntemeiate.

Prin decizia mentionată, s-a statuat că faptele semnalate Consiliului sunt supuse analizei pentru stabilirea adevărului, iar raportul de investigatie este examinat în plen, ceea ce nu impune caracterizarea activitătii Consiliului ca o activitate jurisdictională. Prin aceasta Consiliul Concurentei nu solutionează un litigiu privind existenta, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective ale unei persoane - atributii de esenta activitătii jurisdictionale - si nici nu adoptă măsuri de tragere la răspundere juridică ce sunt de competenta instantelor judiciare, ci efectuează operatii tehnico-juridice de cercetare, deliberare si decizie, specifice initierii si adoptării oricărui act administrativ.

Cele statuate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o schimbare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicată de Compania Natională Administratia Porturilor Maritime - S.A. Constanta în Dosarul nr. 20.857/2/2005 (2.073/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 687

din 10 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru  - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor  - judecător

Petre Ninosu  - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de lorgu Grigore din Bucuresti în Dosarul nr. 22.475/299/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 22.475/299/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Exceptia a fost ridicată de lorgu Grigore într-o cauză civilă în contradictoriu cu Garda financiară - Comisariatul General Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că:

- art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care reglementează posibilitatea efectuării perchezitiei corporale a contravenientului fără a exista un mandat sau o hotărâre judecătorească în acest sens, contravine art. 15 alin. (1) si art. 23 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece „perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege”, orice altfel de caz si orice altfel de procedură, inclusiv cele relative la angrenarea în asemenea actiuni a gardienilor publici, constituie o violare a libertătii individuale si a sigurantei persoanei.”;

- art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 este contrar art. 16 alin. (1) si art. 45 din Constitutie, întrucât stabileste un regim privilegiat „pentru retelele de magazine de tipul Cash&Carry”, ceea ce corespunde unei discriminări aplicate tuturor celorlalti agenti economici care nu fac parte din aceeasi categorie si, totodată, limitează accesul liber la o activitate economică „atât pe calea imixtiunii în modul de utilizare a resurselor bănesti, cât si prin conditionarea plafonului de cheltuieli în functie de partenerul de afaceri”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, „dispozitiile respective fiind necesare pentru combaterea evaziunii fiscale.”

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în legătură cu prevederile art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, arată că acestea se referă la legitimarea contravenientului, ce are ca „finalitate strict stabilirea de către agentul constatator a identitătii contravenientului si nu presupune obligativitatea perchezitiei corporale, ca măsură procesual penală, ci ca măsură cu caracter administrativ.” Mai arată că, în cazul refuzului legitimării, contravenientul este condus la sectia de politie pentru identificare si numai „politistul, în cazurile nerespectării dispozitiilor sale, este îndreptătit să folosească forta pentru legitimarea persoanei, potrivit art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române.” în consecintă, apreciază că art. 15 alin. (1) din Constitutie nu este încălcat, iar art. 23 alin. (1) si (2) din aceasta nu este incident în cauză, textul referindu-se la libertatea individuală, iar în cazul de fată nu are loc lipsirea de libertate a contravenientului. Invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

În ceea ce priveste sustinerile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2000 prin care s-a statuat că acestea nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. În ceea ce priveste încălcarea art. 45 din Constitutie, Guvernul consideră că textul nu are incidentă în cauză, el neprevăzând vreun impediment pentru desfăsurarea activitătii economice.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale. În acest sens, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la textele de lege criticate, de exemplu, deciziile nr. 220/2006, nr. 175/2003 si nr. 682/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, precum si art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 11 - capitolul II, sectiunea a 2-a, art. II, pct. 1 - din Legea nr. 507/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.

- Art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 prevede: “[...] In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.”

- Art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 prevede: „[...] (2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăti în numerar în următoarele cazuri: [...]; c) plăti către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăti către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plătilor către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.”

Autorul exceptiei consideră că prin aceste dispozitii de lege se încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1) privind Universalitatea, art. 16 alin. (1), potrivit căruia „Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”, art. 23 alin. (1) si (2) referitor la libertatea individuală si ale art. 45 Libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Prevederile art. 18 teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, pentru critici asemănătoare celor din prezenta cauză si tot prin raportare la art. 15 alin. (1) si art. 23 alin. (1) si (2) din Constitutie. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 220 din 7 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006, Curtea Constitutională, respingând exceptia ridicată, a constatat că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 15 alin. (1) din Constitutie. Textul de lege criticat se referă la legitimarea contravenientului, iar acest aspect are ca finalitate strict stabilirea de către agentul constatator a identitătii contravenientului si nu presupune obligativitatea perchezitiei corporale, ca măsură procesual penală. Aceste măsuri au caracter administrativ. În ceea ce priveste dispozitiile art. 23 alin. (1) si (2) din Constitutie, invocate de autorul exceptiei, acestea nu au incidentă în cauză, ele referindu-se la libertatea individuală.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile anterioare îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

II. În ceea ce priveste art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, în legătură cu care se sustine că este contrar art. 16 alin. (1) si art. 45 din Constitutie prin aceea că stabileste „un regim privilegiat pentru retelele de magazine de tipul Cash&Carry”, urmează a se constata următoarele: art. 5 alin. (2) din ordonanta criticată stabileste, cu titlu de exceptie de la prevederile alin. (1), posibilitatea ca persoanele juridice să efectueze plăti în numerar, între altele, si în cazul prevăzut la lit. c) plăti „[...] către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare”. Regula de la care textul de lege criticat derogă este stabilită la alin. (1) al art. 5, în sensul că operatiunile de încasări si plăti dintre persoanele juridice se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. Potrivit aceluiasi text, scopul reglementării este „întărirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale [...]”. Ca atare, ca si celelalte cazuri prevăzute la alin. (2) al art. 5 din ordonantă, si exceptarea retelelor de magazine de tipul Cash&Carry de la regula prevăzută de alin. (1) este justificată de interese de ordin general privind întărirea disciplinei financiar-valutare si evitarea evaziunii fiscale. Agentii economici trebuie să se integreze cadrului constitutional creat în concordantă cu interesul public la care statul este obligat să vegheze. Acesta este sensul în care a statuat Curtea Constitutională, de exemplu, prin Decizia nr. 682 din 15 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 7 februarie 2006, cu prilejul solutionării unei exceptii de neconstitutionalitate a art. 5 alin. (2) lit. c) fraza a doua din ordonantă, care prevede, de asemenea, unul dintre cazurile derogatorii de la regulă. Reglementarea si stabilirea acestor cazuri reprezintă o optiune a legiuitorului, asupra căreia Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte.

În consecintă, Curtea nu poate retine, asa cum sustine autorul exceptiei, încălcarea art. 16 alin. (1) si a art. 45 din Constitutie.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de lorgu Grigore din Bucuresti în Dosarul nr. 22.475/299/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 722

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru  - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor  - judecător

Petre Ninosu  - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea în Dosarul nr. 21.612/3/2005 (nr. vechi 3.213/2005) al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 21.612/3/2005 (nr. vechi 3.213/2005), Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni în evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, potrivit noilor reglementări procesual civile, recursurile au reintrat în competenta curtilor de apel, desi instanta supremă de casatiune si singura în măsură să exercite controlul judiciar referitor la conformitatea cu legea a hotărârilor instantelor inferioare este înalta Curte de Casatie si Justitie. Or, în aceste împrejurări, în vădită contradictie cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, se atribuie curtilor de apel competenta de a asigura interpretarea unitară a legii la nivel national, fără ca hotărârile pronuntate în recurs să aibă forta unei interpretări oficiale erga omnes.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin stabilirea tribunalului ca instantă competentă să solutioneze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă nu se aduce atingere prevederilor art. 126 alin. (1) si (3) din Constitutie. De asemenea, actuala formulare a art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă a fost introdusă prin Legea nr. 219/2005, si nu prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, asa cum sustine autorul exceptiei, si, prin urmare, nu se poate concluziona că au fost încălcate dispozitiile alin. (2) ale art. 126 din acelasi text constitutional invocat.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt norme de procedură care stabilesc categoriile de hotărâri judecătoresti ce pot fi supuse apelului în cadrul procesului civil si, pe cale de consecintă, reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin instituirea unei anumite proceduri, nu constituie o restrângere a exercitiului unor drepturi, ci numai o modalitate eficientă de a asigura liberul acces la justitie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale referitoare la stabilirea competentei tribunalului de a judeca, ca instantă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă nu aduc atingere principiului constitutional potrivit căruia justitia se realizează prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

De asemenea, nu poate fi retinută nici încălcarea art. 126 alin. (3) din Constitutie, întrucât înalta Curte de Casatie si Justitie îsi va putea exercita atributia de asigurare a interpretării si aplicării unitare a legii în conditiile si limitele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Mai mult, dispozitiile art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă reprezintă norme de procedură a căror reglementare este, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, de competenta exclusivă a legiuitorului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut:

Tribunalul judecă: [...]

2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (1), (2) si (3) referitoare la realizarea justitiei, competenta instantelor judecătoresti, precum si la interpretarea si aplicarea unitară a legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă prevăd că tribunalul judecă, ca instantă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii în primă instantă.

După cum se poate lesne observa, prevederile legale criticate nu contin nicio dispozitie de natură a aduce atingere dispozitiilor constitutionale invocate. Astfel, din reglementarea dedusă controlului nu se poate deduce ideea că tribunalul, competent să solutioneze apelul, nu este o instantă judecătorească care să nu se înscrie pe linia exigentelor dispuse în art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală. De asemenea, prin judecarea apelului de către tribunal nu se eludează competenta înaltei Curti de Casatie si Justitie de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii, recursul în interesul legii fiind o institutie care se deosebeste fundamental de calea ordinară de atac a recursului.

            În sfârsit, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar căile de atac pot fi exercitate numai în conditiile stabilite de aceasta si ca atare legiuitorul este suveran în adoptarea regulilor de procedură, însă, evident, respectând si celelalte principii si dispozitii constitutionale.

Curtea mai constată că dispozitiile art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de contencios constitutional, prin Decizia nr. 129 din 21 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 3 aprilie 2006, potrivit căreia a fost respinsă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea în Dosarul nr. 21.612/3/2005 (nr. vechi 3.213/2005) al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică serviciilor de camping care cuprind, ca serviciu principal pentru care se percepe un tarif, asigurarea de spatii echipate pentru structurile de locuit mobile într-o zonă definită.

(2) De asemenea, aceste servicii cuprind si alte facilităti de cazare adecvate găzduirii turistilor, precum si zone colective destinate serviciilor comune, în cazul în care acestea sunt furnizate în limitele zonei definite.

(3) Serviciile de camping furnizate în limitele zonei definite pot include si servicii alimentare si activităti de agrement, administrate de zona de camping sau aflate în proprietatea acesteia.

Art. 3. - (1) Eticheta ecologică se acordă serviciilor de camping potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, numai dacă respectă criteriile prevăzute în sectiunea A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Performanta de mediu a serviciilor de camping prevăzute la art. 2 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în sectiunea B din anexă. Fiecărui criteriu îi este atribuit un anumit număr de puncte. Serviciul de camping trebuie să acumuleze cel putin:

a) 16,5 puncte pentru serviciul principal;

b) 20 de puncte în cazul în care sunt puse la dispozitie, în mod suplimentar, alte facilităti de cazare destinate găzduirii turistilor.

(3) Punctajul total necesar creste cu câte un punct suplimentar pentru servicii alimentare si, respectiv, pentru alte activităti de agrement, în cazul în care acestea sunt puse la dispozitie de zona de camping.

Art. 4. - Tariful pentru solicitările de acordare a etichetei ecologice se stabileste conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2002.

Art. 5. - Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping. Metodele de evaluare si standardele, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează dacă echivalenta acestora este acceptată de către autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 6. - Numărul de cod atribuit serviciilor de camping în scopuri administrative este 26.

Art. 7. - Criteriile ecologice pentru grupul de produse „servicii de camping”, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente acestora se aplică până la data de 14 aprilie 2008.

 

Prezenta hotărâre transpune Decizia Comisiei Europene 2005/338/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare serviciilor de camping, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 108/2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului, Codrut Ioan Seres

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.587.

 

ANEXĂ

 

CRITERII DE ACORDARE

a etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 

Scopul criteriilor de acordare a etichetei ecologice

Criteriile sunt folosite pentru a limita impactul asupra mediului în cele 3 etape ale ciclului de viată al serviciului (achizitionare, prestarea serviciului, deseuri). Ele promovează cu precădere:

a) reducerea consumului de energie;

b) reducerea consumului de apă;

c) reducerea cantitătii de deseuri;

d) favorizarea utilizării resurselor regenerabile si a substantelor mai putin dăunătoare mediului;

e) promovarea comunicării si educatiei în domeniul protectiei mediului.

 

Specificatii

Structurile de locuit mobile prevăzute la art. 2 sunt corturi, rulote, locuinte mobile si autovehicule special construite pentru campări. Facilitătile de cazare destinate găzduirii turistilor sunt de tipul bungalow, locuinte mobile de închiriat si apartamente. Spatiile comune destinate serviciilor comune contin facilităti pentru spălat si gătit, spatii comerciale si facilităti de furnizare a informatiilor.

 

Cerinte de evaluare si verificare

Cerintele de evaluare si verificare specifice sunt indicate după fiecare criteriu prevăzut în sectiunile A si B.

După caz, pot fi folosite metode de încercare si standarde diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care echivalenta lor este acceptată de autoritatea competentă care evaluează cererea.

Dacă operatorului economic care solicită acordarea etichetei ecologice i se cere să prezinte declaratii, documentatii, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste conformitatea criteriilor, acestea pot fi furnizate de operatorul economic si/sau furnizorul (furnizorii) acestuia, după caz.

Dacă este necesar, autoritatea competentă solicită documente justificative si efectuează verificări independente.

Autoritatea competentă desfăsoară inspectii pe teren.

La evaluarea solicitării de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping si la monitorizarea conformării cu criteriile, autoritatea competentă ia în considerare punerea în aplicare a schemelor/sistemelor de management de mediu conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) În vederea participării voluntare a organizatiilor la aceste scheme, cu modificările si completările ulterioare, sau ale standardului român SR EN ISO 14001:2005.

 

NOTĂ:

Aplicarea acestor scheme/sisteme de management de mediu nu este obligatorie.

 

SECTIUNEA A

Criterii prevăzute în art. 3 alin. (1)

 

ENERGIE

 

1. Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

Cel putin 22% din energia electrică trebuie să provină din surse de energie regenerabile, în conformitate cu

Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare.

Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping care au acces la o piată care oferă energie electrică provenită din surse regenerabile de energie.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie din partea furnizorului de energie electrică sau un contract încheiat cu acesta indicând natura sursei/surselor de energie regenerabile, procentajul de energie electrică furnizată provenită dintr-o sursă regenerabilă si o indicatie a procentajului maxim care poate fi furnizat. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003, cu modificările ulterioare, sursele regenerabile de energie sunt surse regenerabile de energie nefosile.

 

2. Cărbuni si păcură

Nu se folosesc ca surse de energie nici păcură cu un continut de sulf de peste 0,2%, nici cărbuni.

Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping dotate cu un sistem de încălzire independent.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie de respectare a acestui criteriu, indicând natura surselor de energie utilizate.

 

3. Utilizarea energiei electrice pentru încălzire

Cel putin 22% din energia electrică utilizată pentru încălzirea spatiilor comune, a spatiilor de cazare destinate închirierii si a apei calde menajere trebuie să provină din surse de energie regenerabile, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 443/2003, cu modificările ulterioare.

Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping dotate cu un sistem de încălzire electric independent si care au acces la o piată care oferă energie provenită din surse regenerabile de energie regenerabilă.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie de respectare a acestui criteriu, indicând natura si volumul surselor de energie utilizate pentru încălzire si, după caz, o documentatie privind cazanele (generatoarele de căldură) folosite.

 

4. Eficienta energetică a cazanelor

Eficienta energetică a unui cazan (generator de căldură) nou, cumpărat în timpul perioadei de valabilitate a etichetei ecologice, trebuie să fie de cel putin 90%, măsurată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi sau cu alte acte normative ce reglementează acest domeniu.

Cazanele de apă caldă noi care functionează pe bază de combustibili lichizi sau gazosi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 trebuie să respecte standardele de eficientă prevăzute în această hotărâre.

Eficienta cazanelor care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 574/2005 trebuie să respecte indicatiile producătorului si legislatia natională în vigoare privind eficienta.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea celor responsabili de vânzarea si/sau întretinerea cazanului, în care este indicată eficienta. Randamentul util exprimat în procente este definit conform art. 2 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005.

Conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 sunt excluse anumite cazane.

 

5. Climatizare

Orice sistem de climatizare cumpărat în perioada pentru care se acordă eticheta ecologică trebuie să aibă cel putin clasa B de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.871/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a aparatelor de climatizare de uz casnic, sau o eficientă energetică corespunzătoare.

 

NOTĂ:

Acest criteriu nu este valabil nici pentru aparatele de climatizare care pot folosi alte surse de energie, nici pentru aparatele de tip aer-apă si apă-apă sau pentru unitătile cu putere frigorifică (putere de răcire) mai mare de 12 kW.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea, vânzarea si/sau întretinerea sistemului de climatizare.

 

6. Izolarea ferestrelor

Toate ferestrele din spatiile comune si din spatiile de cazare destinate închirierii, încălzite si/sau climatizate, trebuie să dispună de un grad de izolare termică conform climatului local, precum si de un grad adecvat de izolatie fonică. Acest lucru nu este valabil pentru rulotele/locuintele mobile închiriate care nu sunt în proprietatea administratiei campingului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze fie o declaratie pe propria răspundere, în cazul în care aceasta este suficientă, fie o declaratie din partea unui tehnician profesionist recunoscut, care indică respectarea acestui criteriu, în functie de reglementările aplicabile.

 

7. Întreruperea încălzirii si climatizării

În cazul în care încălzirea si/sau climatizarea nu se opresc automat în momentul deschiderii ferestrelor, trebuie să existe informatii usor accesibile care să reamintească vizitatorului să închidă ferestrele în cazul în care încălzirea sau climatizarea este în functiune.

Acest criteriu este valabil numai în cazul spatiilor de camping dotate cu încălzire si/sau climatizare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită, după caz, de un text cuprinzând informatiile necesare.

 

8. Stingerea luminii

În cazul în care nu există un sistem automat de stingere a luminii în spatiul de cazare destinat închirierii, trebuie să existe informatii usor accesibile care să reamintească vizitatorului să stingă lumina în momentul părăsirii spatiului de cazare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de procedura de informare.

 

9. Eficienta energetică privind lămpile electrice

a) Într-un interval de un an de la data cererii, cel putin 60% din toate lămpile electrice din spatiul de camping trebuie fie incluse în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a lămpilor electrice de uz casnic. Acest lucru nu este valabil pentru lămpile electrice având caracteristici fizice care nu permit înlocuirea cu lămpi electrice economice.

b) Într-un interval de un an de la data cererii, cel putin 80% din toate lămpile electrice situate într-o zonă unde este probabil să rămână aprinse peste 5 ore pe zi trebuie să fie incluse în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2001. Acest lucru nu este valabil pentru lămpile electrice având caracteristici fizice care nu permit înlocuirea cu lămpi electrice economice.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea ambelor puncte ale acestui criteriu, cu indicarea clasei de eficientă energetică a diferitelor lămpi electrice folosite.

 

APĂ

 

10. Sursa de apă

Serviciul de camping declară autoritătii responsabile de administrarea apei disponibilitatea sa de a se conecta la o sursă de apă diferită (de exemplu retea publică de apă, apă de suprafată), în cazul în care studiile realizate în cadrul planului local de management al apelor prezintă dovezi ale unui impact puternic asupra mediului în cazul folosirii sursei curente de apă.

Criteriul este valabil numai în cazul în care zona de camping nu este alimentată cu apă de la o conductă publică.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie în conformitate cu descrierea anterioară, însotită de documentatia corespunzătoare, inclusiv rezultatele studiilor întreprinse în cadrul planului local de management al apelor (în cazul în care există), precizarea actiunilor necesare si documentarea actiunilor relevante întreprinse.

 

11. Debitul apei la robinete si dusuri

Debitul apei la robinete si dusuri, cu exceptia robinetelor de la vană, nu trebuie să depăsească 10 l/min.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de explicarea modului în care zona de camping respectă criteriul si de documentatia relevantă necesară.

 

12. Economisirea apei în băi si toalete

În toalete si băi trebuie să existe informatii prin care să se indice vizitatorilor cum pot contribui la economisirea apei în zona de camping.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de prezentarea informatiilor puse la dispozitia vizitatorilor.

 

13. Pubelele din toalete

Fiecare toaletă trebuie să fie dotată cu o pubela adecvată, iar vizitatorul trebuie invitat să o utilizeze pentru anumite deseuri în locul toaletei.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de prezentarea informatiilor puse la dispozitia vizitatorilor.

 

14. Debitul apei la pisoare

Toate pisoarele trebuie dotate ori cu sistem manual ori cu sistem automat de tragere a apei, astfel încât aceasta să nu curgă continuu.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia corespunzătoare privind pisoarele instalate.

 

15. Scurgeri

Personalul trebuie instruit să verifice zilnic scurgerile vizibile si să ia măsurile necesare, dacă este cazul. Vizitatorii trebuie invitati să informeze personalul asupra scurgerilor.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind subiectele abordate în cursul instruirii si de o copie a informatiilor adresate vizitatorilor.

 

16. Udarea plantelor si a spatiilor exterioare

Plantele si spatiile exterioare trebuie udate, în mod normal, dimineata sau după apusul soarelui, în cazul în care conditiile regionale sau climatice sunt adecvate.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu.

 

17. Tratarea apelor reziduale

Toate apele reziduale trebuie tratate.

În cazul în care nu este posibilă racordarea la statia locală de tratare a apelor reziduale, zona de camping trebuie să aibă un sistem propriu care să respecte legislatia natională în vigoare sau europeană în materie. Vizitatorii trebuie informati asupra necesitătii de a evacua apele reziduale din locuintele lor mobile si asupra obligatiei de a face acest lucru în mod corect.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind racordarea la statia locală de tratare a apelor reziduale sau privind propriul său sistem de tratare a apelor uzate, după caz, si de documentatia adresată vizitatorilor privind evacuarea apelor reziduale.

 

18. Gestionarea apelor reziduale

Administratorul zonei de camping solicită autoritătii locale responsabile de gestionarea apelor reziduale planul de gestionare a apelor reziduale si îl respectă, în cazul în care el există.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze scrisoarea adresată autoritătii locale responsabile de gestionarea apelor reziduale, prin care solicită planul de gestionare a apelor reziduale, precum si răspunsul primit. In cazul în care planul există, operatorul economic furnizează documentatia privind pasii urmati în respectarea acestuia.

 

detergenti si dezinfectanti

 

19. Punctul de vidanjare a toaletelor chimice

În cazul în care spatiul de camping este racordat la un bazin vidanjabil, septic, deseurile provenite din toaletele chimice trebuie colectate si tratate fie separat, fie într-un alt mod corespunzător. În cazul în care spatiul de camping este racordat la sistemul de canalizare public, este suficient un bazin vidanjabil sau un punct de vidanjare care să împiedice scurgerile.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, cuprinzând orice cerintă de eliminare a deseurilor formulată de autoritatea locală, însotită de documentatia privind vidanjarea chimică.

 

20. Dezinfectanti

Dezinfectantii sunt folositi pentru respectarea cerintelor legale de igienă.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de mentionarea locurilor si situatiilor în care sunt folositi dezinfectanti.

 

21. Instruirea personalului privind folosirea detergentilor si a dezinfectantilor

Personalul trebuie instruit să nu depăsească doza recomandată de detergenti si dezinfectanti indicată pe ambalajele acestora.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de detalii privind instruirea în acest sens.

 

DESEURI

 

22. Sortarea deseurilor de către vizitatori

Trebuie să existe recipiente corespunzătoare care să permită vizitatorilor să sorteze deseurile în conformitate cu sistemele locale sau nationale. În diferite locatii ale spatiului de camping trebuie afisate informatii usor accesibile si usor de înteles, prin care vizitatorilor li se solicită să separe deseurile. Containerele destinate sortării deseurilor nu trebuie să fie mai greu accesibile decât pubelele de uz general.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de detalii privind recipientele si o copie a semnelor/informatiilor si indicarea pozitiei containerelor în spatiul de camping.

 

23. Deseuri periculoase

Personalul trebuie să separe deseurile periculoase potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare. Sunt incluse ca deseuri periculoase următoarele: tonere, cerneluri, aparatură frigorifică si electrică, baterii, produse farmaceutice, grăsimi/uleiuri etc. Vizitatorii trebuie să beneficieze de informatii privind modul de eliminare corectă a deseurilor periculoase.

În cazul în care autoritatea locală nu asigură eliminarea deseurilor periculoase, operatorul economic trebuie să obtină o declaratie anuală din partea autoritătii locale, în care se specifică faptul că nu există un sistem de eliminare a deseurilor.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de o listă a deseurilor periculoase generate de spatiul de camping, precum si o descriere a modului în care acestea sunt tratate, sortate, colectate si eliminate, inclusiv copii ale contractelor relevante cu terti. După caz, operatorul economic furnizează în fiecare an o declaratie corespunzătoare din partea autoritătii locale.

 

24. Selectarea deseurilor

Personalul selectează deseurile pe categorii care pot fi tratate separat de facilitătile de gestionare a deseurilor de la nivel local sau national. În cazul în care administratia locală nu oferă servicii de colectare si/sau eliminare selectivă a deseurilor, serviciul de camping contactează în scris administratia locală, exprimându-si disponibilitatea de a sorta deseurile si îngrijorarea privind lipsa colectării si/sau eliminării selective a deseurilor.

Cererea adresată autoritătilor locale de a oferi servicii de colectare si/sau sortare a deseurilor este înaintată anual.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de indicarea diferitelor categorii de deseuri acceptate de către autoritătile locale, precum si a procedurilor de colectare, selectare, tratare si eliminare a deseurilor în cauză în cadrul zonei de camping si/sau a contractelor relevante cu terti. După caz, operatorul economic furnizează autoritătilor locale în fiecare an declaratia corespunzătoare.

 

25. Transportul deseurilor

În cazul în care autoritătile responsabile de administrarea deseurilor nu colectează deseurile în interiorul zonei de camping sau în apropierea ei, aceasta din urmă asigură transportul deseurilor până la locatia corespunzătoare, reducând transportul în măsura posibilului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de indicarea locatiilor corespunzătoare, a modalitătilor de transport si a distantelor.

 

26. Produse de unică folosintă

În absenta unei obligatii legale, niciunul dintre următoarele produse de unică folosintă nu trebuie puse la dispozitie de către proprietarul zonei de camping în spatiile de cazare destinate închirierii sau în magazine:

- cosmeticele ambalate în doze individuale si de unică folosintă (sampon, săpun, cască de dus);

- în cazul în care sunt folosite orice alte produse de unică folosintă, trebuie să existe recipiente destinate aruncării acestor produse în locul în care sunt folosite.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de precizarea produselor de unică folosintă si a legislatiei care obligă la folosirea lor, precum si de descrierea tipului si sistemului de colectare a deseurilor.

 

ALTE SERVICII

 

27. Fumatul interzis în spatiile comune

În toate spatiile comune de incintă trebuie să existe o sectiune unde fumatul este interzis.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu.

 

28. Transport public

Trebuie să existe informatii usor accesibile pentru vizitatori si personal privind modul în care se poate ajunge la zona de camping si la alte destinatii locale folosind transportul public. In cazul în care nu există transport public adecvat, sunt furnizate informatii privind alte mijloace de transport, preferabile datorită impactului lor asupra mediului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de copii ale materialelor informative disponibile.

 

MANAGEMENT GENERAL

 

Operatorii economici care posedă un sistem de management de mediu înregistrat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 sau certificat SR EN ISO 14001: 2005 îndeplinesc automat următoarele criterii generale de management de mediu. În aceste cazuri, modul de verificare a respectării criteriilor în cauză este înregistrarea în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 sau certificat SR EN ISO 14001: 2005.

 

29. Întretinere generală si service

Întregul echipament folosit pentru prestarea serviciilor de camping trebuie să beneficieze de service si întretinere în conformitate cu legislatia natională în vigoare, ori de câte ori este necesar, iar activitatea este prestată numai de personal calificat.

În cazul echipamentului care face obiectul criteriilor, administratorul zonei de camping trebuie să detină o declaratie din partea personalului tehnic autorizat care asigură întretinerea privind frecventa verificărilor în conditiile legii.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de o listă a echipamentelor si a tehnicianului care asigură întretinerea.

 

30. Întretinerea si service-ul cazanelor

a) Întretinerea si service-ul cazanelor sunt efectuate cel putin o dată pe an sau chiar mai des, în cazul în care legislatia impune acest lucru sau în cazul în care este necesar, de personal calificat, pe baza standardelor CEI sau a celor nationale, după caz, sau în conformitate cu instructiunile producătorului.

b) Testele privind respectarea nivelurilor de eficientă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 574/2005, legislatia natională în vigoare sau indicatiile producătorului, precum si cele privind mentinerea emisiilor în limite legale se efectuează o dată pe an. În cazul în care testele privind întretinerea arată că nu sunt respectate conditiile enumerate anterior, se întreprind actiuni corective imediate.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea ambelor dispozitii ale acestui criteriu, însotită de o descriere a cazanelor si a programului lor de întretinere, precum si detalii privind persoanele/întreprinderile care efectuează întretinerea si aspectele verificate în cursul activitătilor de întretinere.

 

31. Elaborarea politicii de mediu si programul de actiune

Conducerea zonei de camping elaborează o politică de mediu si redactează o declaratie simplă privind politica de mediu, precum si un program de actiune precis, pentru a asigura aplicarea politicii de mediu.

Programul de actiune identifică obiectivele de performantă în domeniul mediului privind energia, apa, substantele chimice si deseurile, care sunt stabilite odată la 2 ani, tinând seama de criteriile din sectiunea B. Trebuie identificată persoana care actionează ca manager de mediu în zona de camping si care este responsabilă cu întreprinderea actiunilor necesare si cu atingerea obiectivelor. Sunt încurajate comentariile si sugestiile din partea vizitatorilor si se tine seama de acestea.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de o copie a politicii de mediu, a declaratiei privind politica de mediu si a programului de actiune, precum si a procedurilor de luare în considerare a sugestiilor vizitatorilor.

 

32. Instruirea personalului

Conducerea zonei de camping trebuie să asigure personalului informatii si instruire, inclusiv sub forma procedurilor scrise sau a manualelor, pentru a asigura aplicarea măsurilor de mediu si a încuraja un comportament responsabil fată de mediu. O instruire adecvată trebuie asigurată pentru toti angajatii noi, într-un interval de 4 săptămâni de la data angajării lor, ca si pentru toti angajatii, cel putin o dată pe an.

Evaluare si verificare: operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de detalii privind programul de instruire, continutul acestuia, precum si indicarea fiecărui membru al personalului care a beneficiat de instruire si perioada de timp.

 

33. Informatii pentru vizitatori

Conducerea zonei de camping trebuie să asigure vizitatorilor informatii privind politica sa de mediu, inclusiv aspectele de securitate si de prevenire a incendiilor, actiunile întreprinse si eticheta ecologică. Informatiile trebuie să fie comunicate vizitatorilor în mod activ, la receptie, când acestora din urmă li se înmânează si un chestionar în care îsi pot exprima părerea privind aspectele de mediu ale zonei de camping. Anunturile care îi invită pe vizitatori să sustină obiectivele de mediu trebuie să fie vizibile si lizibile, fiind plasate în special în spatiile comune si în spatiile de cazare destinate închirierii.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de copii ale informatiilor si anunturilor puse la dispozitia turistilor, si prezintă procedurile de distribuire si colectare a chestionarelor, precum si de valorificare a răspunsurilor primite.

 

34. Date privind consumul de apă si energie

Zona de camping trebuie să detină proceduri de colectare si monitorizare a datelor privind consumul total de energie (kWh) - energie electrică si alte surse de energie (kWh) si consumul de apă (litri).

Datele trebuie colectate în momentul primirii fiecărei facturi de utilităti sau cel putin o dată la 3 luni, pentru perioada în care zona de camping este deschisă, si sunt exprimate, de asemenea, sub formă de consumuri pe noapte de cazare si pe metru pătrat de spatiu de incintă. Administratorul zonei de camping trebuie să păstreze datele pentru inspectiile pe care le pot întreprinde la fata locului autoritătile competente care au evaluat cererea.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de descrierea procedurilor. În momentul depunerii cererii, operatorul economic furnizează datele privind consumurile mentionate anterior aferente cel putin unei perioade de 3 luni înaintea depunerii cererii (în cazul în care acestea există), iar apoi furnizează în fiecare an datele aferente anului precedent. În cazul zonelor rezidentiale cu sejururi de lungă durată, numărul noptilor de cazare se poate baza pe o estimare din partea proprietarului/administratorului zonei de camping.

 

35. Colectarea altor date

Zona de camping trebuie să detină proceduri de colectare si monitorizare a datelor privind consumul de substante chimice exprimate în kg si/sau I, specificându-se dacă produsul este concentrat sau nu, precum si cantitatea de deseuri produsă (I si/sau kg de deseuri nesortate).

Datele trebuie colectate cel putin o dată la 6 luni si sunt exprimate, de asemenea, sub formă de consumuri sau productie pe noapte de cazare si pe metru pătrat de spatiu de incintă.

Administratorul zonei de camping trebuie să păstreze datele pentru inspectiile pe care le pot întreprinde la fata locului autoritătile competente care au evaluat cererea.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de descrierea procedurilor. În momentul depunerii cererii, operatorul economic furnizează datele privind consumurile mentionate anterior aferente cel putin unei perioade de 6 luni înaintea depunerii cererii (în cazul în care acestea există), iar apoi furnizează în fiecare an datele aferente anului precedent. Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să specifice serviciile oferite si dacă spălatul lenjeriei are loc în interiorul zonei de camping.

 

36. Informatii incluse pe eticheta ecologică

Rubrica 2 din eticheta ecologică trebuie să cuprindă următorul text:

a) măsuri luate pentru economisirea energiei si apei si reducerea deseurilor;

b) măsuri de management de mediu pentru a spori performantele de mediu;

c) măsuri luate pentru a limita impactul asupra mediului. Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită

acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o mostră privind modul în care va folosi eticheta, însotită de o declaratie privind respectarea acestui criteriu.

 

SECTIUNEA B

 

Criterii prevăzute în art. 3 alin. (2)

Fiecăruia dintre criteriile enumerate în prezenta sectiune i-a fost atribuită o valoare exprimată în puncte sau fractiuni de puncte. Pentru a se califica în vederea obtinerii etichetei ecologice, zonele de camping trebuie să cumuleze un număr minim de puncte. În cazul în care zona de camping nu oferă alte spatii de cazare destinate găzduirii vizitatorilor în cadrul serviciilor sale, punctajul minim necesar este 16,5; în caz contrar, punctajul minim necesar este 20.

Punctajul total necesar creste cu câte un punct pentru fiecare dintre următoarele servicii suplimentare aflate în proprietatea sau administrarea zonei de camping: servicii alimentare (inclusiv mic dejun) si activităti de agrement. Activitătile de agrement includ saune, piscine si alte astfel de facilităti aflate în perimetrul zonei de camping, precum si spatiile verzi care nu fac parte din structura zonei de camping, precum parcuri, păduri si grădini deschise turistilor.

 

ENERGIE

 

37. Generarea fotovoltaică, hidroelectrică si eoliană a energiei electrice (2 puncte)

Zona de camping posedă fie un sistem fotovoltaic (panou solar), fie un sistem hidroelectric local sau un generator de energie eoliană care furnizează sau urmează să furnizeze cel putin 20% din consumul total de energie electrică pe an.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind sistemul fotovoltaic, hidroelectric sau eolian si datele privind randamentul potential si real.

 

38. Încălzire din surse regenerabile de energie (1,5 puncte)

Cel putin 50% din energia totală folosită pentru încălzirea spatiilor interioare sau producerea apei calde menajere provine din surse regenerabile de energie.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de date privind energia consumată pentru încălzirea spatiilor interioare si producerea apei calde si de documentatia care dovedeste că cel putin 50% din energia în cauză provine din surse regenerabile de energie.

 

39. Eficienta energetică a cazanelor (1 punct)

Zona de camping trebuie să detină un cazan de 4 stele, potrivit prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de un raport elaborat de specialisti cunoscuti responsabili de vânzarea si/sau întretinerea cazanului.

 

40. Emisiile de NOx produse de cazane (1,5 puncte)

Cazanul trebuie să fie inclus în clasa 5 din norma SR EN 297+A2:2001/A3:2001 de reglementare a emisiilor de NOx si trebuie să emită sub 70 mg NOx/kWh.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de un raport sau de specificatii tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de vânzarea si/sau întretinerea cazanului.

 

41. Încălzirea centralizată urbană (1 punct)

Încălzirea zonei de camping trebuie să fie asigurată de reteaua de încălzire urbană.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de

documentatia care dovedeste racordarea la reteaua de încălzire urbană.

 

42. Productia combinată de energie termică si electrică (1,5 puncte)

Întreaga energie electrică si termică din zonele sanitare, spatiile comune si spatiile de cazare destinate închirierii trebuie să fie asigurate de o centrală de producere combinată de energie termică si electrică. În cazul în care zona de camping posedă propria sa centrală de producere combinată de energie termică si electrică, aceasta trebuie să furnizeze 70% din consumul total de energie termică si electrică.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind centrala de producere combinată de energie termică si electrică.

 

43. Pompa de căldură (1,5 puncte)

Zona de camping trebuie să aibă o pompă de căldură care asigură încălzirea si/sau climatizarea, precum si personalul tehnic autorizat pentru întretinerea si exploatarea acesteia.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind pompa de căldură.

 

44. Recuperarea căldurii (2 puncte)

Zona de camping trebuie să dispună de un sistem de recuperare a căldurii în valoare de 1 sau 2 puncte, care apartine uneia dintre următoarele categorii: sisteme de refrigerare, ventilatoare, masini de spălat rufe, masini de spălat vase, piscine, apă reziduală menajeră.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind sistemul de recuperare a căldurii.

 

45. Reglarea termică (1,5 puncte)

Temperatura din fiecare spatiu comun si spatiu de cazare destinat închirierii trebuie să fie reglată individual.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia privind sistemele de reglare termică.

 

46. Izolarea clădirilor existente (2 puncte)

Clădirile din zona de camping dotate cu instalatii de încălzire/climatizare trebuie să dispună de o izolatie ai cărei parametri depăsesc cerintele minime prevăzute în legislatia natională în vigoare, pentru a asigura o reducere semnificativă a consumului de energie.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu din partea tehnicianului specializat în domeniul energiei, însotită de documentatia privind izolatia si cerintele minime prevăzute în legislatia natională în vigoare.

 

47. Climatizare (1,5 puncte)

Sistemul de climatizare trebuie să fie inclus în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.871/2005, sau o eficientă energetică corespunzătoare.

Criteriul nu este valabil în cazul sistemelor care pot folosi si alte surse de energie, al aparatelor de tip aer-apă si apă-apă sau al unitătilor cu o putere frigorifică mai mare de 12 kW.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea, vânzarea si/sau întretinerea sistemului de climatizare.

 

48. Oprirea automată a instalatiei de climatizare (1 punct)

În spatiile de cazare destinate închirierii trebuie să existe un sistem automat care opreste climatizarea în momentul deschiderii ferestrelor.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea tehnicienilor profesionisti responsabili cu instalarea, vânzarea si/sau întretinerea sistemului de climatizare.

 

49. Arhitectura bioclimatică (2 puncte)

Clădirile din zona de camping trebuie construite pe baza principiilor arhitecturii bioclimatice.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia corespunzătoare.

 

50. Aparate frigorifice (1 punct), masini de spălat vase (1 punct), masini de spălat rufe (1 punct), uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur (1 punct) si echipamente de birou (1 punct) eficiente energetic (până la 5 puncte)

a) (1 punct): Toate aparatele frigorifice de uz casnic trebuie să fie incluse în clasa A, A+ sau A++ de eficientă energetică, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată, cu modificările si completările ulterioare. Toate frigobarurile sau minibarurile trebuie să fie cel putin de clasa C.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie care indică clasa energetică a tuturor aparatelor frigorifice, frigobarurilor si minibarurilor, mentionându-le pe cele care au o etichetă ecologică.

b) (1 punct): Toate masinile de spălat vase de uz casnic trebuie să fie incluse în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat vase de uz casnic.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie care indică clasa energetică a tuturor masinilor de spălat vase, mentionându-le pe cele care au o etichetă ecologică.

 

NOTĂ:

Masinile de spălat vase care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 86/2006 (de exemplu, masinile de spălat vase industriale) nu trebuie să respecte aceste cerinte.

c) (1 punct): Toate masinile de spălat rufe de uz casnic trebuie să fie incluse în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe de uz casnic.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie care indică clasa energetică a tuturor masinilor de spălat rufe, mentionându-le pe cele care au o etichetă ecologică.

 

NOTĂ:

Masinile de spălat rufe care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2005 (de exemplu, masinile industriale de spălat rufe) nu trebuie să respecte aceste cerinte.

d) (1 punct): Cel putin 80% din echipamentele de birou (faxuri, calculatoare, monitoare, imprimante, scannere, fotocopiatoare) trebuie să fie eligibile pentru acordarea etichetei „energy star” conform legislatiei nationale în vigoare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie care demonstrează că echipamentele de birou sunt eligibile pentru acordarea etichetei „energy star” si/sau mentionează computerele de birou si portabile care au o etichetă ecologică.

e) (1 punct): Toate uscătoarele industriale de rufe cu tambur trebuie să fie incluse în clasa A de eficientă energetică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 736/2006 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie care mentionează clasa energetică a tuturor uscătoarelor de rufe cu tambur industriale, indicându-le pe cele care au o etichetă ecologică.

 

NOTĂ:

Uscătoarele de rufe cu tambur care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 736/2006 (de exemplu, uscătoarele de rufe cu tambur industriale) nu trebuie să respecte aceste cerinte.

 

51. Uscătoare de mâini si de păr cu senzori de proximitate (1 punct)

Toate uscătoarele de mâini si de păr trebuie dotate cu senzori de proximitate sau acestora li se acordă etichetă ecologică de tip I ISO.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze documente justificative care arată cum este respectat acest criteriu în spatiul de camping.

 

52. Amplasarea aparatelor frigorifice (1 punct)

Aparatele frigorifice din bucătărie, chioscuri si magazine trebuie amplasate si reglate în conformitate cu principiile de economisire a energiei.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze documente justificative care arată cum este respectat acest criteriu în spatiul de camping.

 

53. Stingerea automată a luminii în spatiile de cazare destinate închirierii (1 punct)

În 80% din spatiile de cazare destinate închirierii trebuie instalate sisteme automate care asigură stingerea luminii în momentul părăsirii camerei de către vizitatori.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea si/sau întretinerea sistemelor.

 

54. Dispozitive de temporizare în saune (1 punct)

Toate saunele trebuie dotate cu dispozitive de temporizare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea si/sau întretinerea sistemelor.

 

55. Încălzirea piscinelor folosind surse regenerabile de energie (1,5 puncte)

Energia folosită la încălzirea apei din piscine trebuie să provină din surse regenerabile; cel putin 50%: 1 punct, 100%: 1,5 puncte.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de datele privind energia consumată pentru încălzirea apei din piscine si documentatia care arată cantitatea de energie provenită din surse regenerabile.

 

56. Stingerea automată a sistemului de iluminat exterior (1 punct)

Iluminatul exterior care nu este necesar din motive de securitate trebuie să se stingă automat după un interval de timp definit si este activat printr-un senzor de proximitate.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea si/sau întretinerea sistemelor.

 

APĂ

 

57. Valorificarea apelor pluviale (1,5 puncte) si a apelor recirculate (1,5 puncte)

a) (1,5 puncte): Apele pluviale trebuie colectate si folosite în alte scopuri decât pentru uz menajer si consum.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare, si dovezi că alimentarea cu apă menajeră si potabilă se face dintr-o sursă complet separată.

b) (1,5 puncte): Apele recirculate trebuie colectate si folosite în alte scopuri decât pentru uz menajer si consum.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare, si dovezi că alimentarea cu apă menajeră si potabilă se face dintr-o sursă complet separată.

 

58. Sisteme de irigare automată pentru spatiile exterioare (1 punct)

Spatiul de camping trebuie să folosească un sistem automat care optimizează timpii de irigare si consumul de apă pentru plante/spatiile verzi exterioare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

59. Debitul apei la robinete si dusuri (1,5 puncte)

Debitul mediu în cazul tuturor robinetelor si dusurilor, cu exceptia robinetelor de la vană, nu trebuie să depăsească 8 l/min.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

60. Debitul apei la WC (1,5 puncte)

Cel putin 80% din WC-uri trebuie să consume cel mult 6 litri de apă în momentul tragerii apei.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

61. Consumul de apă al masinilor de spălat vase (1 punct)

Consumul de apă al masinilor de spălat vase [exprimat ca W(măsurată)] trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea prag definită în ecuatia următoare, folosind aceeasi metodă de încercare din standardul român SR EN 50242 si acelasi ciclu de programe ca cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 89/2006:

 

W(măsurată) (0.625 x S) + 9,25,

unde:

W (măsurată) ~ consumul de apă al masinii de spălat vase, măsurat în litri/ciclu, exprimat cu o zecimală;

S = numărul valabil de locuri în masina de spălat vase.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de fabricarea, vânzarea sau întretinerea masinilor de spălat vase sau dovezi care atestă că masinile de spălat vase au primit eticheta ecologică.

 

62. Consumul de apă al masinilor de spălat rufe (1 punct)

Masinile de spălat rufe folosite în spatiul de camping de către vizitatori si personal sau cele folosite de furnizorul serviciului de spălare a rufelor nu trebuie să folosească peste 12 litri de apă pe kg de rufe, măsurati în conformitate cu standardul român SR EN EN 60456:1999, folosind ciclul standard de 60°C pentru rufe din bumbac, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2005.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze specificatiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de fabricarea, vânzarea sau întretinerea masinilor de spălat rufe sau dovezi care atestă că masinile de spălat rufe au primit eticheta ecologică. Administratorul zonei de camping furnizează si documentatia din partea furnizorului de servicii de spălat rufe, care atestă că masinile folosite de acesta respectă criteriile.

 

63. Temperatura si debitul apei de la robinet (1 punct)

Cel putin 80% din robinete trebuie să permită reglarea precisă si promptă a temperaturii apei si a debitului apei.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

64. Dispozitive de temporizare la dusuri (1,5 puncte)

Toate dusurile din grupurile sanitare/spatiile comune trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de temporizare/ proximitate care întrerupe debitul apei după o perioadă de timp dată sau în cazul în care dusul în cauză nu este folosit.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

65. Acoperirea piscinelor (1 punct)

În timpul noptii sau atunci când piscina umplută cu apă nu este folosită mai mult de o zi, aceasta trebuie acoperită pentru a se preveni răcirea apei si pentru a se reduce evaporarea.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care spatiul de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

66. Deszăpezirea (maximum 1,5 puncte)

În cazul în care se impune deszăpezirea drumurilor, trebuie să se folosească mijloace mecanice sau nisip/pietris pentru a garanta siguranta drumurilor din zona de camping în caz de înghet/zăpadă (1,5 puncte).

În cazul în care se foloseste deszăpezirea mecanică, se folosesc substante care nu contin peste 1% ioni de clorură (CI-) (1 punct) sau agenti de deszăpezire cărora li s-a acordat eticheta ecologică sau alte etichete ecologice nationale ori regionale de tip I ISO (1,5 puncte).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

67. Indicatii privind duritatea apei (1 punct)

În apropierea grupurilor sanitare/masinilor de spălat vase/masinilor de spălat rufe trebuie afisate explicatii privind duritatea apei locale, pentru a permite o mai bună folosire a detergentilor de către vizitatori si personal sau trebuie folosit un sistem de dozare automată care optimizează folosirea detergentilor în functie de duritatea apei.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia relevantă prin care sunt informati vizitatorii.

 

68. Pisoare cu economie de apă (1,5 puncte)

Cel putin 50% din toate pisoarele trebuie să folosească un sistem fără apă sau toate pisoarele trebuie să detină un sistem manual/electronic de tragere a apei, care permite scurgerea apei o singură dată, în momentul folosirii pisoarului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie justificativă detaliată privind modul în care zona de camping îndeplineste acest criteriu.

 

69. Specii de plante indigene folosite pentru noile plantatii în spatiile verzi (1 punct)

Plantarea copacilor si gardurilor vii în spatiile exterioare trebuie să se facă cu specii de plante indigene.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o specificatie relevantă privind modul în care zona de camping îndeplineste acest criteriu, însotită de o documentatie justificativă corespunzătoare redactată de un expert.

 

70. Schimbarea prosoapelor si a lenjeriei de pat (1 punct)

Vizitatorul trebuie informat asupra politicii de mediu a zonei de camping, si anume că prosoapele din spatiile de cazare destinate închirierii sunt schimbate la cerere sau, din oficiu, o dată pe săptămână, pentru spatiile de cazare de categorie mai modestă, si de două ori pe săptămână, pentru spatiile de cazare de categorie mai bună. Acest lucru este valabil numai în cazul spatiilor de cazare destinate închirierii în care serviciul include asigurarea prosoapelor si/sau a lenjeriei de pat.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia care atestă cum a fost informat vizitatorul.

 

SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

 

71. Detergenti (până la 4 puncte)

Cel putin 80% din greutatea detergentilor pentru spălare manuală si/sau a detergentilor pentru masini de spălat vase si/sau a detergentilor pentru masini de spălat rufe si/sau a detergentilor de uz general utilizati în spatiul de cazare destinat închirierii au primit eticheta ecologică sau alte etichete ecologice nationale ori regionale ISO de tip I (câte 1 punct pentru fiecare dintre aceste patru categorii de detergenti).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze date si o documentatie (inclusiv facturile relevante) care mentionează cantitătile utilizate din aceste produse, precum si cantitătile care au o etichetă ecologică.

 

72. Vopsele si lacuri pentru zugrăveli interioare (1 punct)

Cel putin 50% din zugrăveala interioară a structurilor si a spatiilor de cazare destinate închirierii, cu exceptia rulotelor si a locuintelor mobile, trebuie să fie realizate cu vopsele si lacuri care au primit eticheta ecologică sau alte etichete ecologice nationale ori regionale ISO de tip I.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze date si o documentatie (inclusiv facturile relevante) care mentionează cantitătile utilizate din aceste produse, precum si cantitătile care au o etichetă ecologică.

 

73. Spălarea masinilor numai în zone special amenajate (1 punct)

Spălarea masinilor nu trebuie permisă sau trebuie permisă numai în zonele special amenajate pentru colectarea apei si a detergentilor utilizati si directionarea lor către sistemul de canalizare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

74. Încurajarea alternativelor în cazul dispozitivelor de aprindere artificiale pentru grătare (1 punct)

Excluzând produsele ce folosesc dispozitivele de aprindere artificiale, în magazine trebuie vândute produse alternative, cum ar fi uleiul de rapită sau fabricatele din cânepă.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu.

 

75. Dozajul dezinfectantilor pentru piscine (1 punct)

Piscina trebuie să dispună de un sistem de dozare automată care foloseste cantitatea minimă de dezinfectant pentru a obtine rezultatul igienic corespunzător.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o documentatie tehnică privind sistemul de dozare automată.

 

76. Curătarea mecanică (1 punct)

Zona de camping trebuie să aplice proceduri precise de curătare nonchimică, precum folosirea produselor din microfibră, a altor materiale de curătare nonchimice sau activităti cu efecte similare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată a modului în care zona de camping respectă acest criteriu, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare, în cazul în care este relevantă.

 

77. Grădinăritul ecologic (2 puncte)

Spatiile exterioare trebuie îngrijite, fie fără a se folosi deloc pesticide, fie în conformitate cu principiile agriculturii ecologice, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare, sau în conformitate cu legislatia natională în vigoare ori cu programele organice nationale recunoscute.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

78. Produse împotriva insectelor si parazitilor (până la 2 puncte)

Conceptia arhitecturală a clădirii si practicile de igienă (precum constructia pe piloni cu rolul de a împiedica pătrunderea sobolanilor în clădire, folosirea plaselor împotriva tântarilor sau a spiralelor insectifuge) trebuie să asigure reducerea la minimum a folosirii produselor împotriva insectelor si parazitilor (1 punct).

În cazul în care se folosesc produse împotriva insectelor si parazitilor, se folosesc numai substante aprobate pentru agriculturi ecologice în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare, sau care au primit eticheta ecologică ori alte etichete ecologice nationale sau regionale ISO de tip I.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

DESEURI

 

79. Compostare (până la 3 puncte)

Zona de camping trebuie să sorteze deseurile organice relevante (deseuri de grădinărit - 2 puncte; deseuri menajere - 1 punct) si trebuie să asigure compostarea lor în conformitate cu liniile directoare stabilite de către autoritătile locale (de exemplu, de către administratia

locală, de către personalul zonei de camping sau de către o agentie privată).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

80. Recipiente de unică folosintă pentru băuturi (2 puncte)

Cu exceptia cazurilor specificate de lege, nu trebuie oferite recipiente de unică folosintă pentru băuturi în zonele aflate în proprietatea sau administrarea zonei de camping.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o declaratie privind respectarea acestui criteriu, însotită de indicarea produselor de unică folosintă utilizate, după caz, si legislatia care solicită acest lucru.

 

81. Ambalarea alimentelor si bunuri de unică folosintă pentru micul dejun sau alte mese (2 puncte)

Nu trebuie folosite portii ambalate individual si nici cesti, farfurii si tacâmuri de unică folosintă pentru servirea micului dejun sau pentru servirea altor mese.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

82. Eliminarea uleiurilor/grăsimilor (până la 3 puncte)

Trebuie instalate separatoare de grăsimi, iar grăsimea/ uleiurile folosite pentru gătit si grăsimea/uleiurile folosite pentru prăjit trebuie colectate si eliminate în mod corespunzător (2 puncte). Vizitatorilor le sunt oferite posibilităti de a colecta si elimina grăsimile si uleiurile uzate (1 punct).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

83. Scurgeri în spatiile de parcare (1 punct)

Uleiurile si alte scurgeri similare provenite de la vehiculele din parcare trebuie colectate si eliminate corespunzător.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

84. Articole textile, piese de mobilier si alte produse uzate (până la 3 puncte)

Articolele textile, piesele de mobilier si alte produse uzate, precum echipamentul electronic, trebuie vândute sau donate unor organizatii caritabile sau altor asociatii care colectează si redistribuie astfel de bunuri.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă din partea asociatiilor.

 

ALTE SERVICII

 

85. Dirijarea traficului în zona de camping (1 punct)

Întregul trafic (vizitatori si întretinere/transport) În interiorul zonei de camping trebuie limitat la anumite ore si în zone definite.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

86. Traficul generat de zona de camping (1 punct)

În interiorul zonei de camping nu trebuie să se folosească nici vehicule cu ardere internă pentru transport, nici masini pentru întretinere.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

87. Cărucioare pentru vizitatori folosite în interiorul zonei de camping (1 punct)

Pentru transportul bagajelor si al cumpărăturilor în interiorul zonei de camping trebuie puse la dispozitia turistilor, în mod gratuit, cărucioare sau alte vehicule nemotorizate.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

88. Suprafete permeabile (1 punct)

Cel putin 90% din suprafata zonei de camping nu trebuie acoperită cu asfalt/ciment sau alte materiale de etansare care împiedică drenajul si buna aerisire a solului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

89. Amenajarea acoperisurilor (1,5 puncte)

Cel putin 50% din clădirile din zona de camping care au un acoperis adecvat pentru amenajare (plan sau cu un unghi de înclinare mic) trebuie acoperite cu iarbă sau plantate.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

90. Comunicarea si educatia în domeniul protectiei mediului (până la 3 puncte)

Zona de camping trebuie să ofere vizitatorilor informatii în scopul comunicării si educatiei în domeniul protectiei mediului privind biodiversitatea, peisajul local si măsurile de conservare a naturii (1,5 puncte). Printre modalitătile de agrement puse la dispozitie vizitatorilor (1,5 puncte) trebuie incluse si elemente educative cu privire la protectia mediului.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

91. Fumatul interzis în spatiile comune si în spatiile de cazare destinate închirierii (1 punct)

Fumatul trebuie interzis în cel putin 50% din spatiile comune interioare si în 50% din spatiile de cazare destinate închirierii.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să indice numărul si natura zonelor, precum si în care dintre acestea fumatul este interzis.

 

92. Biciclete (1,5 puncte)

Turistilor trebuie să li se pună la dispozitie biciclete (cel putin două biciclete la fiecare 50 de spatii si/sau spatii de cazare destinate închirierii).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă.

 

93. Sticle returnabile sau reutilizabile (până la 3 puncte)

Zona de camping trebuie să ofere băuturi în sticle returnabile/reutilizabile: răcoritoare (1 punct), bere (1 punct), apă (1 punct).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă acest criteriu, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare de la furnizorii sticlelor în cauză.

 

94. Produse din hârtie (până la 2 puncte)

Cel putin 50% din hârtia/servetelele igienice si/sau hârtia de birou folosită posedă eticheta ecologică comunitară sau alte etichete ecologice nationale sau regionale ISO de tip I (1 punct pentru fiecare dintre cele două categorii de produse de hârtie).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze date si o documentatie (inclusiv facturile relevante) indicând cantitătile utilizate din aceste produse si cantitătile care au o etichetă ecologică.

 

95. Bunuri de folosintă îndelungată (până la 3 puncte)

Cel putin 10% din orice categorie de bunuri de folosintă îndelungată (precum lenjerie de pat, prosoape, fete de masă, PC-uri, laptopuri, televizoare, saltele, mobilier, masini de spălat rufe, masini de spălat vase, aparate frigorifice, aspiratoare, carpete, lămpi electrice) utilizate în zona de camping, inclusiv în spatiile de cazare destinate închirierii, trebuie să fi primit eticheta ecologică sau alte etichete ecologice nationale sau regionale de tip I ISO (1 punct până la 3 puncte pentru fiecare categorie).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze date si o documentatie indicând cantitătile din aceste produse pe care le posedă si cantitătile care au o etichetă ecologică.

 

96. Produse alimentare locale (până la 4,5 puncte)

La fiecare masă (1,5 puncte), inclusiv la micul dejun, si la magazin (1,5 puncte) trebuie oferite cel putin două produse alimentare de origine locală.

După caz, este interzis consumul speciilor locale pe cale de disparitie, cum ar fi anumite specii de pesti si crustacee si vânat sălbatic (1,5 puncte).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

97. Alimente ecologice (până la 2 puncte)

Ingredientele principale folosite la prepararea a cel putin două feluri de mâncare (1 punct) si cel putin 4 produse vândute în magazin (1 punct) trebuie produse prin metode specifice agriculturii ecologice, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă această cerintă, însotită de documentatia justificativă corespunzătoare.

 

MANAGEMENT GENERAL

 

98. Înregistrarea EMAS (3 puncte) sau certificarea ISO (1,5 puncte) pentru zona de camping

Zona de camping trebuie să fie înregistrată conform Ordinului nr. 50/2004 - EMAS (3 puncte) sau certificată conform standardului român SR EN ISO 14001:2005 (1,5 puncte).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze dovada înregistrării EMAS sau a certificării standardului român SR EN ISO 14001:2005.

 

99. Înregistrarea EMAS (3 puncte) sau certificarea ISO (1,5 puncte) pentru furnizori

Cel putin unul dintre principalii furnizori sau prestatori de servicii ai zonei de camping trebuie să fie înregistrati

conform Ordinului nr. 50/2004 - EMAS (1,5 puncte) sau certificati conform standardului român ISO 14001:2005 (1 punct).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze dovezile înregistrării EMAS sau ale certificării standardului român SR EN ISO 14001:2005 pentru cel putin un furnizor principal.

 

100. Respectarea de către subcontractanti a criteriilor din sectiunea A (până la 2 puncte)

Toti subcontractantii a două servicii suplimentare (servicii alimentare, activităti de agrement) trebuie să respecte cel putin criteriile din sectiunea A, valabile în cazul unor servicii specifice (câte 1 punct pentru fiecare serviciu oferit în zona de camping).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze documentatia corespunzătoare privind acordurile contractuale cu subcontractantii săi privind respectarea de către acestia a criteriilor din sectiunea A.

 

101. Contorizarea apei si a energiei (până la 2 puncte)

În spatiul de camping trebuie instalate contoare de energie si apometre suplimentare, pentru a permite colectarea de date privind consumul aferent diverselor activităti sau aparate (1 punct). Fiecare spatiu trebuie să aibă propriul său contor de energie si apometru (1 punct).

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind respectarea acestui criteriu, însotită de o analiză a datelor colectate (în cazul în care există deja).

 

102. Actiuni suplimentare de protectia mediului (maximum 3 puncte)

Fie:

a) actiuni suplimentare de protectia mediului (până la 1,5 puncte fiecare, până la o valoare maximă de 3 puncte): pentru a îmbunătăti performantele de mediu ale zonei, conducerea zonei de camping trebuie să ia măsuri suplimentare fată de cele pentru care au fost specificate criterii în prezenta sectiune si în sectiunea A; autoritatea competentă care evaluează cererea trebuie să atribuie acestor activităti un scor care nu depăseste 1,5 puncte pe actiune.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze o explicatie detaliată privind modul în care zona de camping respectă acest criteriu, însotită de descrierea fiecărei actiuni suplimentare care doreste să fie luată în considerare.

Fie:

b) acordarea etichetei ecologice (3 puncte): spatiul de camping primeste una dintre etichetele ecologice nationale sau regionale ISO de tip I.

Evaluare si verificare: Operatorul economic care solicită acordarea etichetei ecologice trebuie să furnizeze dovezi care arată că i-a fost acordată eticheta ecologică.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, În administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Brasov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1711 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.628.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*), proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Brasov

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Brasov,

bd. Mihail Kogălniceanu 11, bl. C1, etajele V si VI

 

 

Ministerul Sănătătii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică nr. a Judetului Brasov

- Birouri în constructie, etaj V (C1.V.1), nr. top 8858/1/2/18, cu cota de 18/728 din părtile de uz comun, conform CF 31394/45671/2006

- Birouri în constructie, etaj V (C1.V.2), nr. top 8858/1/2/19, cu cota de 18/728 din părtile de uz comun conform CF 31394/45671/2006

- Birouri în constructie, etaj VI (C1.VI.1), nr. top 8858/1/2/20, cu cota de 18/728 din părtile de uz comun conform CF 31394/45671/2006

- Birouri în constructie, etaj VI (C1.VI.4), nr. top 8858/1/2/23, cu cota de 11/728 din părtile de uz comun conform CF 31394/45671/2006

 

*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 17.634 din 27 octombrie 2006, încheiat de Agentie Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 2, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.638.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale al acestora

 

Denumirea si locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor -Romsilva

Codul de clasificare i

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Valoare a de inventar (lei)

Numărul de inventar M.F.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumul forestier Nadas III

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al orasului Baraolt si în administrarea Consiliului Local al orasului Baraolt

21356

1.3.7.4

FE005

1,5

10860

10123

Drumul forestier Kopecbanya

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al orasului Baraolt si în administrarea Consiliului Local al orasului Baraolt

21180

1.3.7.4

FE011

24

12472

9869

Drumul forestier Vonc

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Ghidfalău si în administrarea Consiliului local al comunei Ghidfalău

21298

1.3.7.4

FE038

3,1

55410

10065

Drumul forestier Heret

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

21302

1.3.7.4

FE033

3,8

29680

10069

Drumul forestier Malnas

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

21303

1.3.7.4

FE032

 

2,4

 

3521

 

10070

 

Drumul forestier Ivanpatak

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

21183

 

1.3.7.4

FE016

2,2

96996

9872

Drumul forestier Anasz

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si n administrarea

Consiliului local al comunei Malnas

21184

1.3.7.4

FE017

3,8

.

50768

9873

Drumul forestier Saciova

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

comunei Reci si în  administrarea Consiliului local al comunei Reci

21297

1.3.7.4

FE043

2,6

25355

10064

Drumul forestier Cutitul Mic

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Vâlcele si în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele

21328

1.3.7.4

FE002

3.9

37892

10095

(partial)

Drumul forestier Pietrosu

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

comunei Vâlcele si în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele

21323

1.3.7.4

FE008

1,2

33716

10090

Drumul forestier Chiuz-Păpăuti

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21238

1.3.7.4

FE005

6,3

44060

9952

Drumul forestier Dârnăul Mic

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al

comunei Zagon

21219

1.3.7.4

FE008,

FE025

14,00

147041

9933

 

 

Drumul forestier

Dârnăul Mare

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21220

1.3.7.4

FE023

9,7

353505

9934

Drumul forestier

Motobert Chiuz

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

212381

1.3.7.4

FE024

2,2

 

4823

148915

Drumul forestier

Saros-Raitec

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21520

1.3.7.4

FE026

5,2

831529

 

9983

Drumul forestier

Păpăuti

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21259

1.3.7.4

FE059

FE079

 

 

6,4 1,7

 

 

66885

10004

 

Pod peste Pr.Păpăuti

 

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21527

 

 

0.012

99591

148248

Drumul

Forestier

Sapte Izvoare

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

212591

1.3.7.4

 

FE057

 

1,1

 

1460

148247

Drumul forestier

Telechia

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si in administrarea Consiliului local al comunei Zagon

21265

1.3.7.4

FE076

3,9

30722

10010

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale al acestora

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridica de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în amenajamentul silvic/ Dimensiunile terenului

Suprafata terenului

(mp)

Numărul de Inventar al M.F.P Cod de clasificare

 

 

 

 

 

 

Orasul Baraolt,

judetul Covasna

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al orasului Baraolt si in administrarea Consiliului local al orasului Baraolt

Ocolul Silvic Tălisoara

U.P.I;u.a.775D

Drum forestier Nadas III

Lungime = 1.500 m

10000

 

1364 (partial)

8.04.02

Orasul Baraolt, judetul Covasna

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al orasului Baraolt si in administrarea Consiliului local al orasului Baraolt

Ocolul Silvic Tălisoara

U.P.III;u.a.89D

Drum forestier Köpecbanya

Lungime = 2.100 m

5000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Ghidfalău, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Ghifalău si in administrarea Consiliului local al comunei Ghidfalău

Ocolul Silvic Sugat

U.P.V;u.a.298D

Drum forestier Vonc

Lungime = 3.100 m

19000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Malnas, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

Ocolul Silvic Sugas

U.P.V;u.a.293D

Drum forestier Heret

Lungime = 3.800 m

23000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Malnas, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

Ocolul Silvic Sugas

U.P.V;u.a.292D

Drum forestier Malnas

Lungime = 2.400 m

14000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Malnas, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

Ocolul Silvic Tălisoara

U.P.IV;u.a.182D

Drum forestier Ivanpatak

Lungime = 2.200 m

13000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Malnas, judetul Covasna

domeniul public ai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Malnas si în administrarea Consiliului local al comunei Malnas

Ocolul Silvic Tălisoara

U.P.IV;u.a.183D

Drum forestier Anasz

Lungime = 3.800 m

23000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Reci, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Reci si în administrarea Consiliului local al comunei Reci

Ocolul Silvic Sugas

U.P.VII;u.a.93D

Drum forestier Saciova

Lungime = 2.600 m

16000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Vâlcele, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Vâlcele si în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele

Ocolul Silvic Sugas

U.P.I;u.a.288D%

Drum forestier Cutitul Mic (partial)

Lungime = 3.900 m

23400

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Vâlcele, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Vâlcele si în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele

Ocolul Silvic Sugas

U.P.I, u.a.294D

Drum forestier Pietrosu

Lungime = 1.200 m

7000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Comandãu

U.P.III, u.a.177D

Drum forestier Chiuz-Păpăuti

Lungime - 6.300 m

38000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Comandãu

U.P.III, u.a,178D,186D

Drum forestier Dârnăul Mic

Lungime = 14.000 m

41000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Comandãu

U.P. II;III, u.a.108D,148 D

Drum forestier Dârnăul Mare

Lungime = 9,700 m

40000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Comandãu

 U.P.HI, u.a.185D

Drum forestier Motobert Chiuz

Lungime - 2.200 m

7000

 

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Comandãu

U.P.III, U.3.187D

Drum forestier Saros Raitec

Lungime = 5.200 m

30000

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon,

judetul Covasna

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Covasna

U.P.IV-V1, u.a.5S4D,116D

Drum forestier Păpăuti

Lungime = 8.100 m

48000

1364 (partial)

8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Covasna

U.P.IV, u.a.555D

Drum forestier Sapte Izvoare

Lungime = 1.100 m

6000

1364 (partial) 8.04.02

Comuna Zagon, judetul Covasna

 

domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – ROMSILVA

domeniul public al comunei Zagon si în administrarea Consiliului local al comunei Zagon

Ocolul Silvic Covasna

U.P.VI, u.a.780D

Drum forestier Telechia

Lungime = 3.900 m

23.000

1364 (partial)

8.04.02

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

În temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti. 2 noiembrie 2006.

Nr. 1.190.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

 

Art. 1. - (1) Comisia Natională privind Schimbările Climatice, denumită în continuare CNSC, este un organism interministerial, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor,

(2) CNSC propune promovarea măsurilor si actiunilor necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor si prevederilor Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice si a Protocolului de la Kyoto, precum si a obiectivelor privind schimbările climatice, adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Art 2. - Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare si functionare a CNSC.

Art. 3. - (1) CNSC este formată din reprezentanti ai următoarelor institutii, după cum urmează:

a) secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor sau persoana desemnată de acesta, cu functie de director al directiei cu responsabilităti în domeniul schimbărilor climatice;

b) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau persoana desemnată de acesta, cu functie de sef serviciu al Serviciului de schimbări climatice;

c) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului:

d) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor:

e) un reprezentant al Ministerului Agriculturii. Pădurilor si Dezvoltării Rurale:

f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

g) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

h) un reprezentant al Ministerului Integrării Europene;

i) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

j) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

k) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, cu statut de observator.

(2) Nivelul de reprezentare al membrilor CNSC este de director sau specialist din cadrul directiei cu responsabilităti în domeniu.

Art. 4. - Presedintele CNSC este secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu atributii în domeniul protectiei mediului.

Art. 5. - Atributiile CNSC sunt:

a) analizează periodic stadiul realizării obiectivelor, actiunilor si măsurilor stabilite prin Planul national de actiune privind schimbările climatice si informează operativ autoritătile competente si opinia publică asupra concluziilor desprinse;

b) identifică activitătile si obiectivele care pot fi realizate cu asistentă tehnică si financiară externă, utilizând facilitătile prevăzute în acest scop de conventia si protocolul mentionate la art. 1 alin. (2);

c) analizează propunerile de proiecte de tip „implementare în comun” în scopul dezvoltării acestora în cadrul memorandumurilor de întelegere încheiate de către România si propune eliberarea scrisorii de sustinere sau a scrisorii de aprobare, după caz;

d) avizează planul de studii si cercetări sectoriale în domeniul schimbărilor climatice si îl propune spre finantare ministerelor cu implicatii/responsabilităti în domeniu;

e) face propuneri privind solicitările de asistentă tehnică si financiară pentru îmbunătătirea capacitătii institutionale în domeniul schimbărilor climatice;

f) orice alte atributii stabilite de Guvern sau dispuse de ministrul mediului si gospodăririi apelor.

Art. 6. - Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfăsurării activitătii CNSC se constituie Secretariatul tehnic permanent, format din 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, din cadrul Serviciului de schimbări climatice, si 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, din cadrul Serviciului de schimbări climatice.

Art. 7. - Componenta nominală a Secretariatului tehnic permanent al CNSC se aprobă prin decizia presedintelui CNSC. Atributiile persoanelor desemnate să facă parte din Secretariatul tehnic permanent se realizează în cadrul sarcinilor de serviciu.

Art. 8. - (1) Principalele atributii ale Secretariatului tehnic permanent sunt:

a) pregătirea si supunerea spre aprobarea presedintelui CNSC a agendei reuniunilor acesteia;

b) verificarea existentei cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea sedintelor;

c) convocarea membrilor CNSC;

d) punerea la dispozitia membrilor CNSC a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

e) redactarea minutelor sedintelor CNSC;

f) arhivarea documentelor supuse dezbaterilor CNSC si a oricăror alte documente legate de activitatea acesteia;

g) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul sedintelor CNSC si dispuse de către presedintele acesteia.

(2) Activitătile desfăsurate în cadrul CNSC si ale Secretariatului tehnic permanent al CNSC nu sunt remunerate si se consideră atributie de serviciu.

Art. 9. - CNSC poate înfiinta grupuri de lucru ad-hoc pe probleme specifice, formate din specialisti desemnati la recomandarea institutiilor membre ale CNSC.

Art. 10. - Atributiile grupurilor de lucru ad-hoc se stabilesc de CNSC si se aprobă de către presedintele CNSC.

Art. 11. - CNSC îsi desfăsoară activitatea la sediul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 12. - CNSC cooperează cu alte institutii si organisme având responsabilităti în aplicarea prevederilor acordurilor internationale în domeniul protectiei mediului, ratificate de România, precum si cu asociatiile si organizatiile profesionale si stiintifice guvernamentale, cu organizatiile ecologiste, patronale, sindicale si de tineret, precum si cu alte organizatii si asociatii neguvernamentale înfiintate potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - (1) CNSC se convoacă în sedinte ordinare trimestriale sau ori de câte ori este necesar.

(2) Lucrările sedintelor CNSC sunt conduse de presedinte, iar în situatia în care acesta nu poate participa, este înlocuit de persoana desemnată de acesta, cu functie de director al directiei cu responsabilităti în domeniul schimbărilor climatice.

Art. 14. - Convocarea CNSC se face de către Secretariatul tehnic permanent al acesteia cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită a sedintei si include agenda si materialele aferente.

Art. 15. - Sedinta CNSC este statutară în conditiile prezentei majoritătii simple a membrilor CNSC.

Art. 16. - (1) Propunerile si măsurile stabilite de CNSC se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti si se consemnează în minuta sedintei.

(2) În caz de egalitate de voturi, după analiza consideratiilor si motivelor care au stat la baza votului membrilor, decizia presedintelui este hotărâtoare.

(3) Minuta sedintei se aprobă de presedinte si se comunică de îndată factorilor interesati, prin grija Secretariatului tehnic permanent.

Art. 17. - Participarea altor specialisti în calitate de invitati se decide cu acordul membrilor prezenti.