Pagina a 11-a

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind notificarea sucursalelor institutiilor de credit si a prestării de servicii în mod direct

 

Având în vedere dispozitiile cap. IV si ale cap. VI ale titlului I al părtii I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste procedura si, după caz, conditiile înfiintării de sucursale si prestării de servicii în mod direct de către institutiile de credit persoane juridice române în alte state membre si de către institutiile de credit autorizate st supravegheate de autoritătile competente din alte state membre pe teritoriul României.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător si institutiilor financiare care intră sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV si sectiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părtii I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea activitătii de către institutiile de credit persoane juridice române în alte state membre

 

SECTIUNEA 1

Dreptul de stabilire

 

Art. 3. - Institutiile de credit persoane juridice române pot desfăsura în alte state membre una sau mai multe dintre activitătile pentru care sunt autorizate de Banca Natională a României, prin intermediul unei sucursale înfiintate potrivit procedurii de notificare prevăzute la sectiunea 1 a cap. VI al titlului I al părtii I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr, 99/2006.

Art. 4. - (1) Notificarea prevăzută la art. 81 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 se transmite de către institutia de credit Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, pentru fiecare stat membru în care se intentionează desfăsurarea activitătii.

(2) Documentatia care însoteste notificarea trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unui în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.

Art. 5. - Termenul prevăzut la art. 81 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 începe să curgă de la data la care documentatia este completă.

Art. 6. - Institutiile de credit trebuie să comunice Băncii Nationale a României - Directia supraveghere data începerii efective a activitătii sucursalei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificări ale informatiilor notificate

 

Art. 7. - (1) în aplicarea art 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, institutia de credit persoană juridică română informează Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României asupra oricărei intentii de modificare a aspectelor la care face referire art. 81 alin. (1) lit. bHd) din ordonantă.

(2) În cazul înfiintării unei noi sucursale în acelasi stat membru, institutia de credit va actualiza cel putin informatiile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

Documentatia care însoteste comunicarea se transmite într-un singur exemplar, în limba română; în cazul în care, în urma analizării informatiilor primite, Banca Natională a României - Directia supraveghere nu este de acord cu continuarea activitătii sucursalei în noile conditii, va informa asupra acestui fapt institutia de credit si autoritatea competentă din statul membru unde se desfăsoară activitatea, în termenul prevăzut la art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 10. - (1) Banca Natională a României - Directia supraveghere comunică institutiei de credit în cauză, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează conditii specifice în care anumite activităti pot fi desfăsurate.

(2) Lista actelor normative prevăzută la alin. (1) este publicată si pe site-ul Băncii Nationale a României si este actualizată permanent de Directia reglementare si autorizare.

Art. 11. - Institutia de credit, autorizată si supravegheată de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, ce urmează să desfăsoare în România activitate printr-o sucursală trebuie să comunice Băncii Nationale a României - Directia supraveghere data începerii efective a activitătii sucursalei.

Art. 12. - (1) Orice intentie de modificare a informatiilor furnizate în scopul desfăsurării activitătii pe teritoriul României printr-o sucursală se notifică în scris Băncii Nationale a României - Directia supraveghere de către institutia de credit în cauză.

(2) Banca Natională a României - Directia supraveghere comunică institutiei de credit în cauză, dacă este necesar, noile conditii în care activitatea urmează să fie desfăsurată pe teritoriul României.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea de măsuri si/sau sanctiuni potrivit art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 14. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si compjetările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte si reglementează:

- clasificarea creditelor acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor institutii de credit si a plasamentelor constituite la acestea;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.”

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Institutiile de credit vor proceda la scoaterea în afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament, în cazul în care cei putin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile.”

3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Operatiunile de scoatere în afara bilantului vor fi precedate în fiecare caz de încadrarea sumelor respective în categoria «pierdere» si de constituirea sau regularizarea, după caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie ai Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 12.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 
NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare

 

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1), art. 59, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (3) si (31) si ale art. 65 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura de notificare, precum si cerintele, termenele si documentatia necesare înscrierii în registre a institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebâncare, persoane juridice străine, care se vor constitui în conformitate cu prevederile titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonantă, si a entitătilor înscrise în listele prevăzute la art. 62 alin. (1) si (11) din ordonantă, precum si, după caz, a celor care rezultă din reorganizarea acestora.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Institutiile financiare nebancare, cu exceptia caselor de amanet, a caselor de ajutor reciproc si a persoanelor juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice ori puse la depozitie în baza unor acorduri interguvernamentate, cu caracter rambursabil/nerambursabil, pot include în obiectul de activitate una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) si f) din ordonantă, precum si activitătile prevăzute la art. 7 alin. (2)-(4) si cele care pot fi încadrate la art. 8 din ordonantă, în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare.”

4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din ordonantă poate fi efectuată numai de către institutiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet, activitatea prevăzută ia art. 7 alin. (1) lit. e) din ordonantă poate fi efectuată numai de către institutiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de ajutor reciproc, iar activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e1) din ordonantă poate fi efectuată numai de către institutiile financiare nebancare organizate sub forma persoanelor juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentate, cu caracter rambursabil/nerambursabil.”

5. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie în bază unor acorduri interguvernamentate, cu caracter rambursabil/nerambursabil, nu pot include în obiectul principal de activitate altă activitate decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. e1) din ordonantă.”

6. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Obiectul de activitate al institutiilor financiare nebancare prevăzut în actul constitutiv, exprimat prin clase CAEN, trebuie, dacă este cazul, să cuprindă în cadrul activitătii principale si al celor secundare, în mod explicit, activitătile ce vor fi derulate, în conformitate cu prevederile art. 7 si 8 din ordonantă, precum si, după caz, cu cele ale legilor speciale care le reglementează activitatea.”

7. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Actul constitutiv al institutiilor financiare nebancare trebuie să prevadă la sectiunea referitoare la obiectul de activitate secundar faptul că activitătile înscrise în obiectul secundar, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare.”

8. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Cerinta prevăzută la alin. (6) nu se aplică în cazul activitătilor, altele decât cele de creditare, permis a fi efectuate prin legi speciale care reglementează activitatea institutiilor financiare nebancare.”

9. La articolul 10 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:

„k) lista normelor interne care reglementează activitatea institutiei financiare nebancare, elaborate cu respectarea cerintelor ordonantei si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, însotită de declaratia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii institutiei-financiare nebancare.”

10. La articolul 12 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) declarata pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2, completată si semnată de reprezentantul permanent al administratorului;”

11. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Neîndeplinirea cerintelor generale prevăzute de prezenta normă jsi de ordonantă, nedepunerea sau depunerea incompletă ori cu întârziere a documentatiei prevăzute de prezenta sectiune reprezintă motive de respingere a cererii de înscriere în Registrul general.”

12. La articolul 19 alineatul (2), litera j) va avea următorul cuprins:

„j) lista normelor interne care reglementează activitatea sucursalei, elaborate cu respectarea cerintelor ordonantei si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, însotită de declaratia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii sucursalei.”

13. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - în vederea înregistrării în Registrul de evidentă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi au sediul, persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/ nerambursabil, remit Băncii Nationale a României cererea de înscriere în Registrul de evidentă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b, însotită de următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată si semnată de fiecare conducător;

b) copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducători, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

c) copia statutului si a actului constitutiv;

d) copia certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi au sediul;

e) copia certificatului de înregistrare fiscală;

f) copia documentului valabil eliberat de o agentie guvernamentală, care să ateste acreditarea entitătii respective pentru desfăsurarea activitătii de acordare de împrumuturi din fonduri; publice.”

14. La articolul 23 alineatul (5), prima teză va avea următorul cuprins:

„(5) Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si persoanele juridice fără scop patrimonial pot desfăsura activitătile prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Natională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidentă.”

15. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Neîndeplinirea cerintelor prevăzute de prezenta normă, si de ordonantă, nedepunerea sau depunerea incompletă ori cu întârziere a documentatiei prevăzute la art. 21, 22 sau 221, după caz, reprezintă motive de respingere a cererii de înscriere în Registrul de evidentă.” ;

16. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cererea poate fi respinsă si în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 23 alin. (2).”

17. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul Cuprins:

„5) În situatia în care cererea prevăzută la allin. (4) este depusă într-un termen mai mare de 30 de zile de la comunicarea actuluicare atestă neaprobarea cererii de înscriere în Registrul de evidentă, aceasta trebuie să fie însotită, pe lângă documentele prevăzute la art. 21, 22 sau 221, după caz, de certificat/adeverintă eliberat/eliberată de grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială solicitantul îsi are sediul, cu maximum 15zile înajnte de depunerea la Banca Natională a României, sau de certificatul constatator emis de registrul comertului, eliberat cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Natională a României, după caz.”

18. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Prevederile cap. II sectiunea 1, ale art. 11, 12, 13, art. 15 alin. (1)-(3) si ale art. 16 alin. (1)-(4) sau, după caz, ale art. 17 si 18 se aplică în mod corespunzător entitătilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general cuprinse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din ordonantă, inclusiv celor rezultate în urma reorganizării acestora, precum si entitătilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, derulau, pe lângă activităti de creditare din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, si activităti de creditare din fonduri private.”

19. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) în vederea înscrierii în Registrul general, în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 266/2006, entitătile care provin din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, derulau, pe lângă activităti de creditare din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, si activităti de creditare din fonduri private vor remite Băncii Nationale a României cererea de înscriere în Registrul general, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită dedocumentatia prevăzută la art. 26 alin. (1), cu exceptia lit. c), d) si j).

(2) În locul documentelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit: c), d) si j) se vor remite:

(i) hotărârea organului statutar privind majorarea capitalului social după data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006;

(ii) în cazul în care entitatea respectivă remite Băncii Nationale a României documentul prevăzut la lit. i), aceasta trebuie să remită si documentul emis de institutia de credit la care au fost efectuate vărsămintele aferente majorării capitalului social, conform hotărârii organului statutar, din care să rezulte sumele vărsate de fiecare dintre actionari;

(iii) descrierea activitătii desfăsurate, a structurii organizatorice, precum si situatiile financiare, aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificării capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie,
politicile contabile si notele explicative. În cazul în care entitătile solicitante s-au constituit de mai putin de 2 ani, se remite cea mai recentă situatie financiară. În situatia în care entitatea solicitantă a fost supusă unui proces de reorganizare prin fuziune după data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, se remite si bilantul de fuziune.

(3) În cazul entitătilor care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 îndeplineau cerintele privind nivelul minim al capitalului social prevăzut de ordonantă si de reglementările emise în aplicarea acesteia si care ulterior acestei date nu au mai efectuat modificări ale capitalului social, în locul documentelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se remite o situatie semnată de reprezentantii legali ai solicitantului din care să rezulte nivelul si structura pe actionari a capitalului social subscris si vărsat la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, însotită de bilantul întocmit pentru aceeasi dată.”

20. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. – În vederea înregistrării în Registrul de evidentă, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activitate de acordare de credite exclusiv din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil, remit Băncii Nationale a României cererea de înscriere în Registrul de evidentă, prevăzută în anexa nr. 1b, însotită de documentele prevăzute la art. 221 si de o declaratie pe propria răspundere din partea conducătorilor acesteia, din care să rezulte faptul că respectiva entitate desfăsoară activitate de acordare de credite exclusiv din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil.”

21. Anexa nr. 1b va avea următorul cuprins:

 

„Anexa nr. 1b

 

Cerere de înscriere în Registrul de evidentă*)

 

Subsemnatul/subsemnatii ............................................................ (numele si prenumele) în calitate de reprezentant/reprezentanti legal/legali al/ai  ........................................................... (denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet/persoanei juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activitate de acordare de credite exclusiv din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri mterguvemamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil, pentru care se solicită înscrierea în Registrul de evidentă)

solicit/solicităm înscrierea în Registrul de evidentă a ............................................................. (denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet/persoanei juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activitate de acordare de credite exclusiv din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil, pentru care se solicită înscrierea în Registrul de evidentă)

în sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentatie, în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor nebancare**) 

Adresa noastră de contact este ....................................................................

Telefon ..............................................................

Fax ....................................................................

Data  ..................................... Semnătura ............................................

 

*) Cererea va fi adresată Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare.

**) În cazul neprezentării unor documente, prezentării unor documente necorespunzătoare sau al existentei altor deficiente, se vor face precizări suplimentare.”

 

22. La anexa nr. 2, ultimul alineat va avea următorul cuprins:

„se completează de către administratorii, actionarii semnificativi, reprezentantul permanent al administratorului, auditorul financiar ai/al institutiei financiare nebancare (persoane fizice);”.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 27.