MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1042         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

117. - Ordonantă de urgentă privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat

 

127. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

128. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare

 

132. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea si modificarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

133. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

1.834. - Hotărâre pentru aprobarea plătii din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

803. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2007

 

1.542. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind înregistrarea si raportarea dozei pacientilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

24. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

 

28. - Normă privind termenul si procedura declarării la Banca Natională a României a persoanelor juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activitate de creditare în acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.745/2006

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Tinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare si închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare si reorganizare a unor societăti nationale, regii autonome si companii nationale sau societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitătii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare, pentru protectia socială a persoanelor concediate si totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activităti necesare închiderii si conservării minelor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă reglementează măsurile de protectie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, denumite în continuare societăti.

Art. 2. - Societătile care pot efectua concedieri colective în conditiile prezentei ordonante de urgentă, precum si numărul de salariati ce urmează să fie disponibilizati se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în conditiile în care au un program de restructurare si reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăsească termenul de 31 decembrie 2008 sau, după caz, termenul de 31 decembrie 2010 pentru persoanele concediate din cadrul societătilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Măsurile de protectie socială prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se acordă în baza programelor de restructurare si reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societătilor prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicată.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu:

a) numărul total de salariati existent la data întocmirii acestora;

b) motivele care determină restructurarea si reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea;

c) numărul de salariati necesar pentru desfăsurarea activitătii în urma restructurării si reorganizării sau numai restructurării ori reorganizării;

d) numărul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;

e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective.

(3) Dacă restructurarea si reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăsoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde si numărul de salariati care vor fi afectati de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozitiile legale în vigoare, precum si data la care va avea loc fiecare etapă.

Art. 4. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu societătile prevăzute la art. 1 cu cel putin 24 de luni înainte de concediere.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă si persoanele care:

a) au fost preluate prin protocol de alte societăti dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societătile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1);

b) au fost preluate de societătile rezultate în urma divizării societătilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societătile supuse divizării, în perioada prevăzută la alin. (1).

Art. 5. - Concedierea colectivă se face în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.

Art. 6. - Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în conditiile legii, de serviciile de preconcediere, precum si de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării fortei de muncă, acordate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea fortei de muncă.

Art. 7. - Persoanele concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, de o sumă egală cu un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) venit lunar de completare.

Art. 8. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabileste odată cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferentiat, în functie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 9. - Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.

Art. 10. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime cuvenite potrivit art. 8 alin. (2).

(2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizatie de somaj încetează sau se suspendă, si aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare.

Art. 11. - (1) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la art. 8 alin. (2) persoanele beneficiare se încadrează în muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, venitul lunar de completare se acordă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) si este egal cu diferenta dintre venitul lunar de completare, stabilit potrivit prevederilor art. 8 alin. (3), si salariul de bază lunar net calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din valoarea venitului lunar de completare stabilit potrivit art. 8 alin. (3).

(2) Dacă încadrarea în muncă este pe perioadă determinată, venitul lunar de completare se acordă în conditiile alin. (1) pe perioada lucrată si se reia în plată, după caz, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează.

(4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăti, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeasi ordonantă de urgentă, pentru activităti de conservare, închidere, ecologizare si monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeasi ordonantă de urgentă, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeasi ordonantă de urgentă.

(5) Persoanele concediate colectiv de la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăti, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru activităti de conservare, închidere, ecologizare si monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8 alin. (3).

Art. 12. - Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal si încetează la data decesului beneficiarului.

Art. 13. - (1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, până la încetarea plătii venitului lunar de completare.

(2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligatii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să caute activ un loc de muncă, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.

Art. 14. - (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) si (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligatiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a).

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2).

(3) În situatia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligatiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2).

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) si (3), după suspendarea în conditiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depuneri] cererii beneficiarului.

Art. 15. - (1) În situatia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizatie de somaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene si au primit aprobare pentru mentinerea plătii indemnizatiei de somaj din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obtinerii aprobării.

(2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) si c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situatia în care în această perioadă plata indemnizatiei de somaj s-a realizat de institutia competentă în materie de somaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agentiei pentru ocuparea fortei de muncă si pe cheltuiala acesteia.

(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în conditiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.

(5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării.

Art. 16. - (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) si (3) Încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Nu se consideră refuz nejustificat, în sensul alin. (1), starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art. 17. - Măsura suspendării, a revocării suspendării si a încetării plătii venitului lunar de completare se stabileste prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă.

Art. 18. - (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 si 11 se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la capitolul „Asigurări si asistentă socială”, titlul „Asistentă socială”, articolul „Asigurări sociale”.

(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societătile pot solicita aplicarea măsurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv în baza unui singur program de restructurare si reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prezentat în cursul aceluiasi an.

Art. 19. - (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) si c) sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situatia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează si venituri de natură salariată care, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.

(5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani în conditii speciale, 13,5 ani în conditii speciale în zona I de radiatii sau 15 ani în conditii speciale în zona II de radiatii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în conditii speciale de muncă, inclusiv în situatiile prevăzute la art! 11 alin. (4) si (5).

(6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în conditiile alin. (2) si (5), începând cu data încetării plătii venitului lunar de completare, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum si cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).

Art. 20. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contributiei din alte surse.

(2) Contributia pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează si se plăteste din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizatiei de somaj.

Art. 21. - Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Art. 22. - (1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru somaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se recuperează în termenul legal de prescriptie, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, ce constituie titluri executorii.

(2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc.

Art. 23. - (1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8 alin. (2), au obligatia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în evidenta cărora s-au aflat aceste persoane.

(2) Societătile prevăzute la art. 1 au obligatia de a transmite agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum si tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art. 24. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) necomunicarea datelor si informatiilor prevăzute la art. 23 alin. (2);

b) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 23 alin. (1).

Art. 25. - Contraventiile prevăzute la art. 24 se sanctionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;

b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Art. 26. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 24 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă.

Art. 27. - Dispozitiile prevăzute la art. 24 si 25 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 28. - Sumele încasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgentă se fac venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 29. - Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 31. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 februarie 2007 si se aplică până la data de 31 decembrie 2008 si, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societătile prevăzute în anexa nr. 3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 116.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista

Societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, ai căror salariati au fost disponibilizati conform O.U.G. nr.8/2003 după data de 1 decembrie 2006 si pot participa la activitătile de conservare, închidere, ecologizare si monitorizare postinchidere a minelor

 

1. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” S.A. Deva, cu filialele sale

2. Compania Natională a Huilei S.A. Petrosani

3. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” S.A. Baia Mare, cu filialele sale

4. Compania Natională a Uraniului S.A. Bucuresti

5. Societatea Natională a Cărbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale

6. Societatea Natională a Lignitului „ OLTENIA” S.A. Târgu Jiu

7. Societatea Comercială Miniera „BANAT” S.A. Anina

8. Societatea Comercial㠄MINBUCOVINA” S.A. Vatra Dornei

9. Societatea Comercial㠄MOLDOMIN” S.A. Moldova Nouă 10.Societatea Comercial㠄CUPRU MIN” S.A. Abrud

11.Societatea Comercial㠄BĂITA” S.A. Stei

12.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI” S.A.

13.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA” S.A. H.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI” S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista

Societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale care pot angaja salariati concediati colectiv Ia activităti de conservare, închidere, ecologizare si monitorizare postînchidere a minelor

 

1. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” S.A. Deva, cu filialele sale

2. Compania Natională a Huilei S.A. Petrosani

3. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” S.A. Baia Mare, cu filialele sale

4. Compania Natională a Uraniului S.A. Bucuresti

5. Societatea Natională a Cărbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale

6. Societatea Natională a Lignitului „ OLTENIA” S.A. Târgu Jiu

7. Societatea Natională a Sării S.A. Bucuresti

8. Societatea Comercială Miniera „BANAT” S.A. Anina

9. Societatea Comercial㠄MINBUCOVINA” S.A. Vatra Dornei

10.Societatea Comercial㠄MOLDOMIN” S.A. Moldova Nouă

11.Societatea Comercial㠄CUPRU MIN” S.A. Abrud

12.Societatea Comercial㠄BĂITA” S.A. Stei

13.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI” S.A.

14.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA” S.A.

15.Societatea Comercial㠄COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI” S.A.

 

ANEXA Nr. 3

 

Lista societătilor care au subventii si programe de restructurare aprobate până în anul 2010

 

1. Compania Natională a Huilei S.A. Petrosani;

2. Compania Natională a Uraniului S.A. Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat

 

Având în vedere:

- interesul public major de continuare a acordării de ajutoare de stat si după data aderării la Uniunea Europeană, conform politicilor economice ale Guvernului,

- abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, întrucât contravine Tratatului de instituire a Comunitătii Europene,

- faptul că se transferă competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeană, iar legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabilă în România, ceea ce conferă caracterul exceptional al acestei ordonante de urgentă, precum si urgenta intrării în vigoare la data aderării a procedurilor nationale în domeniul ajutorului de stat, pentru a îndeplini obligatiile de stat membru al Uniunii Europene, care încep să fie exigibile la două luni de la această dată, prin transmiterea primului raport privind îndeplinirea conditiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere si zonele defavorizate, care beneficiază de perioade de tranzitie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop reglementarea procedurilor nationale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si a legislatiei secundare adoptate în baza acestora.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică ajutorului de stat pentru agricultură si piscicultura, acordat în conformitate cu dispozitiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

Art. 2. - În prezenta ordonantă de urgentă, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizati în întelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CE 659/1999, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, si al celorlalte reglementări comunitare în domeniu.

Art. 3. - (1) Ajutorul de stat nou, supus obligatiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat.

(2) Ajutorul de stat care nu este supus obligatiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea conditiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 4. - Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană, în conditiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, pot fi acordate dacă îndeplinesc conditiile stabilite în schemă si nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc conditii suplimentare în acest sens.

Art. 5. - (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu si cu harta ajutorului regional.

(2) Harta ajutorului regional se adoptă prin hotărâre a Guvernului României si se notifică Comisiei Europene, în vederea autorizării conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

Art. 6. - Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Consiliul Concurentei îndeplineste rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeană si autoritătile si institutiile publice, inclusiv institutiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorităti, alti furnizori de ajutor de stat si beneficiarii de ajutor de stat, implicati în procedurile din domeniul ajutorului de stat.

(2) Consiliul Concurentei acordă asistentă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autoritătilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.

(3) Consiliul Concurentei asigură informarea autoritătilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor si a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative si de jurisprudentă si alte materiale informative, precum si prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte si altele asemenea.

(4) Consiliul Concurentei colaborează cu autoritătile, alti furnizori si beneficiarii de ajutor de stat si îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a legislatiei comunitare.

(5) Consiliul Concurentei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat.

 

CAPITOLUL II

Procedura de pregătire a notificării si informării

 

Art. 8. - (1) Notificările privind măsurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificări, respectiv informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligatia de notificare, denumite în continuare informări, se transmit Consiliului Concurentei, care emite un aviz.

(2) Consiliul Concurentei colaborează cu solicitantul pentru completarea si îmbunătătirea notificărilor sau informărilor în scopul respectării regulilor comunitare.

(3) În situatia în care notificările sau informările sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurentei, dar înainte de transmiterea notificării sau informării către Comisia Europeană, modificările trebuie transmise Consiliului Concurentei în vederea avizării.

Art. 9. - Cererea de aviz va fi înaintată Consiliului Concurentei de către solicitant, care poate fi orice autoritate în sensul prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - (1) Consiliul Concurentei poate cere date si informatii suplimentare solicitantului.

(2) Dacă informatiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurentei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispozitie.

Art. 11. - Consiliul Concurentei emite avizul în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor în care solicitantul cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau informării.

Art. 12. - (1) În situatia în care prin aviz nu au fost propuse modificări, Consiliul Concurentei transmite notificarea sau informarea, de îndată, Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către solicitant.

(2) În situatia în care prin avizul Consiliului Concurentei au fost propuse modificări, dacă solicitantul este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurentei notificarea sau informarea modificată conform avizului, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, în scopul transmiterii notificării sau informării Comisiei Europene.

(3) În situatia în care solicitantul nu este de acord cu modificările propuse în baza reglementărilor comunitare de către Consiliul Concurentei, poate cere transmiterea notificării sau a informării în forma pe care o doreste, în termen de 10 zile de la primirea avizului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(5) Dacă solicitantul nu cere transmiterea notificării sau informării, în conformitate cu dispozitiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea în conformitate cu dispozitiile alin. (2), se consideră că a renuntat la aceasta.

 

CAPITOLUL III

Procedura în fata Comisiei Europene

 

Art. 13. - (1) Consiliul Concurentei reprezintă România în fata Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat.

(2) Consiliul Concurentei este autoritatea competentă să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv raportările, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) Consiliul Concurentei împreună cu autoritătile reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat si în relatiile cu alte institutii si organisme comunitare cu atributii în această materie.

Art. 14. - (1) Autoritătile, alti furnizori si beneficiarii ajutorului de stat au obligatia să transmită Consiliului Concurentei, în termenele stabilite de acesta, toate informatiile necesare pentru derularea procedurilor în fata Comisiei Europene.

(2) Termenele stabilite de Consiliul Concurentei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu exceptia situatiei în care datele, informatiile si documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte.

(3) Consiliul Concurentei se consultă cu autoritătile si alti furnizori, după caz, la elaborarea răspunsurilor, explicatiilor, formulărilor de pozitii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(4) În sustinerea notificării în fata Comisiei Europene, Consiliul Concurentei va fi asistat de către autoritatea care a elaborat notificarea.

Art. 15. - (1) Consiliul Concurentei informează, de îndată, autoritatea sau alti furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) si art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primite prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimitând totodată si o copie a deciziei în cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situatia în care, în conformitate cu dispozitiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.

(3) Consiliul Concurentei publică pe site-ul său, care devine punct national de informare, informatiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.

Art. 16. - Consiliul Concurentei, la cererea transmisă în timp util de solicitant, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurentei, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea ajutoarelor de stat

 

Art. 17. - Consiliul Concurentei monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la actiunile de monitorizare, în baza raportărilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităti si alti furnizori de ajutor de stat.

Art. 18. - (1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate si să transmită Consiliului Concurentei, în formatul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor si informărilor necesare îndeplinirii obligatiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligatia să transmită furnizorului raportări periodice, precum si alte informatii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 19. - (1) Consiliul Concurentei întocmeste si actualizează inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportărilor, datelor si informatiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Consiliul Concurentei organizează registrul ajutoarelor de stat si elaborează raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România si alte rapoarte necesare îndeplinirii obligatiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportărilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informatii ale Consiliului Concurentei către furnizori.

(3) Datele si informatiile necesare întocmirii si actualizării inventarului, precum si elaborării rapoartelor specifice se transmit de către furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

Art. 20. - Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează, în special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat si la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum si la cele exceptate de la obligatia notificării.

Art. 21. - Beneficiarii de ajutor de stat au obligatia să tină o evidentă specifică a ajutoarelor primite.

Art. 22. - Furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor transmise Consiliului Concurentei.

Art. 23. - (1) Consiliul Concurentei elaborează raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este supus aprobării Guvernului. În vederea asigurării transparentei în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite Comisiei Europene.

(2) Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date si informatii despre ajutoarele de stat acordate în ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, în special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul si modalitătile de acordare a acestora.

Art. 24. - Termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportări, informatii si date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile în cazul celor stabilite de furnizori, cu exceptia situatiei în care datele, informatiile si documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte.

Art. 25. - (1) Consiliul Concurentei împreună cu furnizorii de ajutor de stat desemnează reprezentantii autorizati să asiste Comisia Europeană în controlul la fata locului.

(2) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la fata locului, potrivit dispozitiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurentei împreună cu autoritătile pot formula obiectiuni la desemnarea expertilor de către Comisia Europeană.

(3) Consiliul Concurentei, autoritătile, alti furnizori si beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la fata locului.

 

CAPITOLUL V

Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal si a ajutorului de stat utilizat abuziv

 

Art. 26. - (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu exceptia situatiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include si dobânda aferentă, datorată de la data plătii până la data recuperării sau a rambursării.

(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999.

(3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 27. - (1) Consiliul Concurentei trimite de îndată furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de îndată o copie a deciziei Comisiei Europene.

(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligatia de a lua de îndată toate măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, în vederea îndeplinirii obligatiilor de stat membru.

Art. 28. - Furnizorul de ajutor de stat înstiintează beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligatia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.

Art. 29. - (1) În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, furnizorul, în baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curtii de Apel Bucuresti pentru ca aceasta să dispună anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat si, pe cale de consecintă, recuperarea acestuia si a dobânzii aferente.

(2) Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti este supusă recursului. Recursul se judecă la înalta Curte de Casatie si Justitie. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 30. - (1) Consiliul Concurentei îndeplineste rolul de autoritate de contact între Comisia Europeană si furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999.

(2) Consiliul Concurentei transmite de îndată furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligatia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.

(3) În cazul în care Comisia Europeană a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. - În situatia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilitătii măsurii de sprijin financiar cu regulile comunitare.

Art. 32. - (1) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurentei date, informatii si documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.

(2) În aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal si la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot să emită proceduri proprii.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 33. - (1) Constituie contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, si se sanctionează cu avertisment sau amendă cuprinsă între 5.000 lei si 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizori autorităti publice;

b) refuzul de a se supune controlului desfăsurat conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

c) refuzul acordării explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

d) neîndeplinirea obligatiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite.

(2) Constituie contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, si se sanctionează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 5.000 lei si 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei, cu exceptia art. 10 alin. (1) si art. 12;

b) refuzul acordării explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

c) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 si art. 27 alin. (3).

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si se sanctionează de Consiliul Concurentei sau de furnizori autorităti publice, după caz, prin persoane împuternicite.

(4) Contraventiile prevăzute la alin. (2) se constată si se sanctionează de Consiliul Concurentei, prin persoane împuternicite.

(5) Personalul Consiliului Concurentei, la solicitare, beneficiază de protectie din partea organelor abilitate ale statului.

(6) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 34. - (1) În scopul aplicării prezentei ordonante de urgentă, Consiliul Concurentei adoptă regulamente si instructiuni, în functie de evolutia acquis-ului comunitar.

(2) Regulamentele, instructiunile si orice modificare adusă acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

Art. 35. - (1) Informatiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional si urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie.

(2) Secretul profesional nu este încălcat în cazul transmiterii de rapoarte, informatii sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor nationale si comunitare în domeniul ajutorului de stat si al publicării de rapoarte, sinteze si alte documente întocmite în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 36. - Echivalentul în euro al ajutorului de stat este stabilit în functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Natională a României la data acordării.

Art. 37. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abrogă.

(3) Procedura de examinare a notificărilor înregistrate la Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999, republicată, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, încetează de drept la această dată.

(4) Investigatiile în derulare, initiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicată, încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Deciziile Consiliului Concurentei continuă să-si producă efectele.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

Oportunitatea adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea continuării si extinderii actualului mecanism financiar pentru derularea fondurilor ce sunt alocate României după data de 1 ianuarie 2007, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit, în vederea asigurării premiselor absorbtiei integrale a fondurilor nerambursabile alocate.

Urgenta adoptării actului normativ rezidă si în necesitatea reglementării de urgentă a mecanismelor de implementare pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurală si Programul Operational Sectorial pentru Pescuit, în scopul asigurării absorbtiei fondurilor alocate prin aceste programe, încă din anul 2007, asa cum se stipulează si în Planul de actiune pentru semestrul M/2006, în vederea cresterii capacitătii de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, adoptat în Sedinta Guvernului din data de 18 august 2006.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) În vederea stimulării dezvoltării investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în alte activităti nonagricole, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investitiilor, denumit în continuare fond.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

na) termenul maxim de restituire: până la 10 ani;”.

4. Partea dispozitivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pot beneficia de credite pentru investitii în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole următoarele categorii de solicitanti:”.

5. La articolul 6, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

,,e) persoane fizice autorizate conform legislatiei în vigoare;

f) detinători de păduri si asociatii ale acestora;

g) consilii locale.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va stabili anual tipurile de investitii care pot

beneficia de credite în conditiile prezentei legi si nivelul maxim al creditelor acordate de institutiile selectate.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Beneficiarii creditelor pentru investitii în agricultură si industria alimentară, neeligibile pentru a obtine finantare nerambursabilă din fonduri comunitare care dezvoltă activităti ai căror indicatori de performantă tehnico-economică respectă prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - În cazul investitiilor neeligibile pentru finantare nerambursabilă din fonduri comunitare, costul privind întocmirea documentatiilor de acordare a creditelor se suportă din fond si nu va putea depăsi 3% din volumul creditelor acordate.”

10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Beneficiarii de credite pentru investitii în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole au obligatia să respecte destinatiile pentru care au fost acordate creditele.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură.

Art. III. - Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare

 

Având în vedere faptul că societătile nationale si societătile comerciale la care statul este actionar majoritar, care au un impact major în economie, înregistrează arierate bugetare si că în prezent se află în situatia în care organele fiscale blochează conturile bancare si execută silit bunuri mobile si imobile care au importantă deosebită în desfăsurarea activitătii acestora, precum si faptul că nu există surse de finantare pentru stingerea acestor obligatii, pentru a nu se ajunge ca acesti operatori economici să intre în stare de faliment, fapt ce ar declansa probleme economice si sociale foarte mari, se impune adoptarea unui act normativ prin care să se acorde scutiri la plata obligatiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

având în vedere faptul că aceste elemente au implicatii economice si sociale majore, vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Obligatiile fiscale principale ale contribuabililor prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, reprezentând impozite, taxe, contributii si taxa pe valoarea adăugată aferentă alocatiilor bugetare, datorate sau datorate si amânate potrivit unor acte normative, conform evidentei fiscale la data de 31 decembrie 2005, inclusiv cele aferente lunii decembrie 2005 cu scadenta în anul următor si neachitate până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (2), se scutesc la plată.

(2) Obligatiile fiscale principale către fondul de risc aferente împrumuturilor externe garantate sau subîmprumutate de stat conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 decembrie 2005, precum si cele amânate conform actelor normative în vigoare si neachitate până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) se scutesc la plată.

(3) Obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), datorate si neachitate până la data punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) si (2), se scutesc la plată.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), se suspendă executarea silită a creantelor fiscale fată de contribuabilii prevăzuti în anexă.

(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru impozitele si contributiile cu stopaj la sursă, pentru taxa pe valoarea adăugată datorată în vamă si accesoriile calculate la acestea.

(6) Eventualele diferente din control, stabilite ca urmare a activitătii de inspectie fiscală ulterior punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), vor fi achitate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă vor fi notificate, în conformitate cu legislatia în vigoare, în numele tuturor furnizorilor, de către ministerul, institutia publică sau autoritatea publică în subordinea căreia îsi desfăsoară activitatea contribuabilii prevăzuti în anexă.

(2) Măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) se aplică de către organele fiscale competente, în termen de 30 de zile de la autorizarea ajutorului de stat, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 128.

 

LISTA CONTRIBUABILILOR PENTRU CARE SE APLICĂ PREZENTA ORDONANTĂ

DE URGENTĂ A GUVERNULUI

 

NR. CRT.

DENUMIRE CONTRIBUABIL

COP UNIC DE ÎNREGISTRARE

1

SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE TERMOELECTRICA - SA BUCURESTI

13293638

2

SOCIETATEA NATIONALĂ “NUCLEARELECTRICA” SA BUCURESTI

10874881

3

SOCIETATEA NATIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA SA TÂRGUJIU

16306589

4

SOCIETATEA NATIONALA A CĂRBUNELUI SA PLOIESTI

9993340

5

COMPANIA NATIONALĂ A HUILEI SA PETROSANI

2135187

6

COMPANIA NATIONALĂ A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI “MINVESTSADEVA

2117946

7

COMPANIA NATIONALĂ A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE REM IN SA BAIA MARE

10349521

8

COMPANIA NATIONALĂ ROMARM SA BUCURESTI

13554423

9

SOCIETATEA COMERCIALĂ MINIERĂ ,•BANAT-ANINA,, - S.A. ANINA

12537165

10

SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂJTA - SA. STEI

14322197

11

CUPRU MIN SA ABRUD

11551757

12

MOLDOMIN SA MOLDOVA NOUĂ

11932018

13

SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR SA TÂRGU JIU

9994965

14

MJNBUCOVINA SA VATRA DORNEI

14725610

15

COMPANIA NATIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA BUCURESTI

11054529

16

TERMSAL SA TECUCI

1651821

17

PRODITERM SA BISTRITA

7216908

18

TERMICA SA BOTOSANI

12918330

19

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV SA BRASOV

14716787

20

UZINA TERMICA CALAFAT SA CALAFAT

14395814

21

UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA GIURGIU

14351222

22

TERMON SRL ONESTI

14785140

23

TERMOFICARE 2000 SA PITESTI

13008987

24

C.E.T. ENERGOTERMRESITA SA RESITA

14217817

25

TERMICA VASLUI SA VASLUI

14330262

26

UZINA ELECTRICA ZALĂU SA ZALĂU

14397920

27

SC ENET SA FOCSANI

8123890

28

CET SA BACĂU

14639374

29

UZINA TERMICA COMANESTI SA COMĂNESTI

14382601

30

ACVACALOR SA BRAD

7784533

31

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ RAM RA BUZĂU

6303828

32

TERMOURBAN SRL OLTENITA

17921964

33

REGIA AUTONOMĂ JUDETEANĂ APA CANAL IASI RA IASI

1959768

34

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI LOCAITVĂ PASCANI RA PASCANI

1999398

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea si modificarea unor termene prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Pentru asigurarea unei obiectivităti sporite în procesul de evaluare si avizare a preschimbării certificatelor de revolutionar, a fost necesară prorogarea succesivă a termenelor prevăzute la art. 9 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, ultima prorogare fiind stabilită prin Legea nr. 347/2006 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004. Spre deosebire de celelalte acte normative prin care a fost prorogat termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare, fără a se stabili în mod expres termene finale pentru solicitarea preschimbării si pentru depunerea documentelor necesare în vederea completării dosarelor, prin Legea nr. 347/2006 s-a stabilit în mod expres că termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calitătii de revolutionar este 31 iulie 2006, iar termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionar, în vederea îndeplinirii conditiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006.

Întrucât după intrarea în vigoare a Legii nr. 347/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 27 iulie 2006, timpul rămas la dispozitia persoanelor posesoare ale certificatelor eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si rănitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru a solicita preschimbarea a fost foarte scurt, asociatiile de revolutionari si Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 au fost puse în situatia de a nu putea da curs solicitărilor exprimate după data de 31 iulie 2006, apartinând unui număr mare de persoane, urmasi de eroi-martiri sau luptători pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, de regulă persoane în vârstă, din mediul rural, de a li se preschimba certificatele doveditoare.

Întrucât această situatie are drept urmare privarea de drepturile prevăzute de lege a unui număr mare de persoane care, dacă nu ar fi fost prevăzut în mod expres în Legea nr. 347/2006 termenul de 31 iulie 2006 ca termen final de solicitare a preschimbării, ar fi avut totusi posibilitatea să solicite preschimbarea în termen legal, actele normative în vigoare la acea dată prevăzând doar că termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare este 30 decembrie 2006, se impune prorogarea si modificarea unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004, astfel încât să se ofere atât posibilitatea persoanelor îndreptătite care nu au solicitat preschimbarea certificatelor până la data de 31 iulie 2006 să poată face acest lucru, cât si posibilitatea comisiilor cu atributii în activitatea de preschimbare de a verifica si analiza dosarele care nu au fost încă solutionate, precum si noile dosare care vor fi depuse în urma stabilirii unui nou termen până la care se poate solicita preschimbarea,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calitătii de revolutionar, prevăzut la art. 91 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, este 31 martie 2007.

Art. II. - Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionar, în vederea îndeplinirii conditiilor stabilite prin lege, prevăzut la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2007.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2008 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Petrisor Morar,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 132.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Având în vedere faptul că, de la data aderării la Uniunea Europeană, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, să existe o structură care să coordoneze procesul de formare a pozitiei nationale în problematica afacerilor europene si să garanteze îndeplinirea obligatiilor României ce izvorăsc din statutul de stat membru al Uniunii Europene si care să fie functională la data de 1 ianuarie 2007,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a Guvernului României în relatia cu structurile comunitare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonată primului-ministru, responsabilă cu coordonarea la nivel national a afacerilor europene, prin preluarea activitătii, posturilor si personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru si a activitătii, posturilor si personalului Directiei generale evaluare si pregătire pentru aderare si Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, începând cu 1 ianuarie 2007.

(2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor si strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea pozitiei coerente si unitare a României în cadrul structurilor comunitare.

(3) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a politicilor si strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridică si cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.

Art. 3. - (1) Departamentul pentru Afaceri Europene are următoarele atributii:

a) coordonează, monitorizează si sprijină îndeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene;

b) realizează coordonarea interministerială în vederea elaborării pozitiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:

1. asigură coerenta intersectorială a pozitiilor nationale pentru tematicile europene;

2. examinează si avizează pozitiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern si adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentantilor Permanenti (COREPER) si grupurilor de lucru ale Consiliului;

3. conduce reuniunile săptămânale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;

4. participă la reuniunile grupurilor de experti constituite pe problematici specifice;

5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergentă între ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si nesolutionate la nivelul grupurilor de experti;

6. prezintă primului-ministru si Guvernului propuneri pentru solutionarea divergentelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;

7. asigură că toate institutiile competente participă la procesul de elaborare si formulare a pozitiilor României;

8. urmăreste transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministerială, sub formă de instructiuni, la Reprezentanta permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

9. organizează registrul pozitiilor nationale elaborate si transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;

10. monitorizează participarea reprezentantilor României la comitetele si grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene;

c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European;

d) coordonează procesul de notificare electronică a legislatiei nationale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană si informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare;

e) asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor comunitare si a deciziilor-cadru;

f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislatiei nationale în vigoare cu actele normative comunitare si formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere si implementare;

g) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea în legislatia natională a actelor normative comunitare si le examinează, sub aspectul compatibilitătii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;

h) asigură informarea Parlamentului României, a autoritătilor centrale, locale si a structurilor asociative ale autoritătilor locale si regionale cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene, cu exceptia actiunilor de politică externă si de securitate comună, care sunt de competenta Ministerului Afacerilor Externe;

i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizând informarea Parlamentului României cu privire la pozitiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene;

j) coordonează fundamentarea de către ministerele de resort a pozitiilor României în procedurile precontencioase si contencioase în fata instantelor si a institutiilor comunitare, scop în care:

1. reprezintă România în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si în relatia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor de încălcare a legislatiei comunitare prevăzute în art. 226-228 si 230- 232 din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene;

2. reprezintă România în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si în relatia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234, precum si la art. 235 si 237 din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene;

3. Împreună cu institutiile responsabile, întocmeste documentele necesare si îndeplineste actele de procedură impuse de procedurile mentionate la pct. 1 si 2, asigurând corespondenta cu instantele si institutiile comunitare;

k) organizează Centrul National SOLVIT;

l) reprezintă punctul national de contact pentru problematica pietei interne si pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;

m) coordonează procesul de elaborare, adoptare si urmăreste implementarea Strategiei postaderare a României, Strategiei de dezvoltare durabilă, Planului national de reformă si Strategiei privind piata internă în România;

n) participă la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare;

o) reprezintă punctul tehnic de contact si asigură responsabilul national în problematica Strategiei Lisabona;

p) coordonează procesul de comunicare internă privind integrarea României în Uniunea Europeană;

q) asigură activitatea executivă si de secretariat a Comitetului de Coordonare si urmăreste îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene îndeplineste orice alte atributii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.

Art. 4. - Pentru realizarea atributiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene:

a) este inclus în circuitul informational al sistemului national de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului;

b) solicită autoritătilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfăsurării activitătii sale;

c) stabileste raporturi de colaborare cu institutiile si organismele comunitare prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 5. - (1) Finantarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Resursele financiare necesare functionării Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimentează cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directiei generale evaluare si pregătire pentru aderare si Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.

Art. 6. - (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator tertiar de credite.

(2) Secretarul de stat reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autoritătile publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, secretarul de stat emite ordine, în conditiile legii.

(4) Secretarul de stat conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăsoară săptămânal.

(5) Secretarul de stat participă la sedintele Guvernului României, în calitate de invitat.

Art. 7. - (1) În structura organizatorică a Departamentului pentru Afaceri Europene functionează directii, servicii, birouri si compartimente.

(2) Structura organizatorică si statul de functii se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 115, exclusiv demnitarul.

Art. 8. - Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrării Europene se diminuează cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si a Cancelariei Primului-Ministru, finantate potrivit legii, se suplimentează cu 116 posturi.

Art. 9. - (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemnează, dintre specialistii săi, consilieri si/sau experti care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 4 posturi, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

(4) Se diminuează cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrării Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene si prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările si completările ulterioare, care se modifică în mod corespunzător.

(5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrării Europene.

Art. 10. - (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru si de Directia generală evaluare si pregătire pentru aderare si Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, inclusiv tehnica de calcul si birotica, se transmit fără plată din administrarea Cancelariei Primului-Ministru si a Ministerului Integrării Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol încheiat între institutiile implicate.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie până la data de 30 ianuarie 2007 si vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluată, precum si activele si pasivele structurilor care se transferă, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directia generală evaluare si pregătire pentru aderare si Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.

Art. 11. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrării Europene si Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Integrării Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă plata, din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, a sumei de 893.941,5 lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt.

(2) Detalierea cheltuielilor este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.834.

 

ANEXĂ

 

DETALIEREA

cheltuielilor pentru participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene

ia punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt

 

Diurnă:

- 146.250 euro: - 90 de zile x 87,75 euro x 4 persoane

- 245 de zile (1 aprilie - 1 decembrie 2006) x 117 euro x 4 persoane

- 533.812,5 lei Transport international:

- 9.460 euro (diferenta de 11 bilete de avion din totalul de 12 bilete necesare pentru două veniri în tară pentru fiecare reprezentant român)

- 34.529 lei

Cazare:

- 118.400 USD (80 USD/noapte x 370, din care: 37 nopti/2005 x 4 persoane)

- 325.600 lei

 

TOTAL:

- 155.710 euro

- 118.400 USD

- Echivalent în lei: 893.941,5 lei 1 USD = 2,75 lei

1 euro = 3,65 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2007

 

În temeiul art. 3 lit. m) si o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul Politicii Agricole Comune si stabilirea unor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice după data aderării la Uniunea Europeană schema unică de plăti pe suprafată - SAPS si Masterplanul pentru implementarea IACS în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 32.159 din 14 decembrie 2006, întocmit de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2007, elaborat conform reglementărilor europene, care este prezentat în anexa*) la prezentul ordin.

Art. 2. - Formularele completate de fermieri pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor de sprijin pe suprafată se depun la centrele locale ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură până la data de 15 mai 2007, respectiv 9 iunie 2007, cu penalizările aferente pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform normelor europene.

Art. 3. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură primeste, verifică, procesează cererile de plată si efectuează plătile către fermier în contul bancar al acestuia, conform procedurilor stabilite.

Art. 4. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea si difuzarea către fermieri a formularelor-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2007.

(2) Formularele-tip vor fi distribuite gratuit fermierilor.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

 

 

II DECLARATIE DE SUPRAFATA 2007*

 

Persoane fizice CNP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume/Denumire exploatatie: ...........................................................

 

Persoane juridice CUI \ CF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se declara toate parcelele agricole utilizate indiferent daca sunt eligibile sau nu pentru sprijin !

 

Judet

 

Localitate Comuna / Oras

Cod Sirsup

Nr.

Bloc fizic

Nr.

Harta

Nr.

Parcela

agricola

 

 

Cod

Categorie

de folosinta

 

 

Suprafata parcela

 

ha

Nr cultura pe parcela

1a; 1b; 1c; 1d

Cultura

Suprafata

Cultura parcela agricola

 

 

ha

 

Nume

 

 

 

(Greu Comun)

Cod

 

 

 

(101)

Informatii aferente hartilor

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafata (plăti directe si măsuri de dezvoltare rurală). Declar pe propria răspundere că toate informatiile de mai sus sunt conforme cu realitatea. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată conform legislatiei nationale si reglementărilor europene.

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura solicitantului ........................................................... Data ........................ /2007 pag 1 / ........

 

 

 

II DECLARATIE DE SUPRAFATA 2007*

 

Persoane fizice CNP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume/Denumire exploatatie: ...........................................................

 

Persoane juridice CUI \ CF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se declara toate parcelele agricole utilizate indiferent daca sunt eligibile sau nu pentru sprijin !

 

Judet

 

Localitate

Comuna / Oras

Cod Sirsup

Nr.

Bloc fizic

Nr.

Harta

Nr.

Parcela

agricola

 

 

Cod

Categorie

de folosinta

 

 

Suprafata parcela

 

 

 

ha

Nr. cultura pe parcela

1a; 1b; 1c; 1d

Cultura

Suprafata

Cultura parcela agricola

 

ha

 

Nume

 

 

(Greu Comun)

Cod

 

 

(101)

Informatii aferente hartilor

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafata (plăti directe si măsuri de dezvoltare rurală). Declar pe propria răspundere că toate informatiile de mai sus sunt conforme cu realitatea. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată conform legislatiei nationale si reglementărilor europene.

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura solicitantului ........................................................... Data ........................ /2007 pag 2 / ........

 

 

III. ANGAJAMENTE si DECLARATII

 

La splicitarea sprijinului pentru PLATI DIRECTE pe suprafata, solicitantul va semna urmatoarele angajamente si declaratii:

 

Subsemnatul  …………………………………………………………… în calitate de: ……………………………..

Am luat la cunostinta următoarele:

- Conditiile si modalitatea de acordare a plătitor directe sunt conform reglementarilor comunitare si ma angajez sa le respect, si anume: suprafata fermei cei putin 1 ha, suprafata parcelei agricole cel putin 0,3 ha, bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) - pe întreaga suprafata agricola a exploatatiei (conform legislatiei nationale):

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat după recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabilă totală a fermei;

2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;

3.  Se mentin terasele existente pe terenul agricol, la data de 1 ianuarie 2007;

II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:

4. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi suprafată mai mult de 2 ani consecutiv;

5. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă numai cu acordul autoritătii competente pentru protecpa mediului;

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului:

6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a solului:

7. Nu este permis suprapăsunatul pajistilor permanente;

8. Arderea pajistilor permanente este permisă numai cu acordul autoritătii competente pentru protectia mediului;

9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenul arabil;

10. Prevenirea instalării vegetatiei nedorite pe terenurile arabile, în special pe cete care nu mai sunt exploatate pentru productie;

V. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente:

11. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national, existente la data de 1 ianuarie 2007.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea plătitor directe, precum si inscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete / neconforme cu realitatea, atrag după sine sanctiuni de natura financiara sau penala, după caz.

- Termenul limita de depunere a cererii este 15 mai 2007. In perioada 16 mai - 9 iunie 2007, cererea poate fi depusa cu aplicarea unor penalităti. Cererea este respinsa în cazul în care fermierul nu face dovada utilizării terenului.

- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultura poate solicita beneficiarului documente aditionale, chiar si retroactiv depunerii cererii de plată, pentru plătile nationale directe complementare.

- În cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli /fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultura va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionarii în justitie a solicitantului.

- Nu se acorda sprijin daca se constată existenta unor conditii artificial create, de natura sa duca la obtinerea unor plăti necuvenite.

- În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat din motive generate de beneficiar, cererea de plata va fi respinsă.

- Autoritătile responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura, Comisiei Europene si Curtii de Conturi au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul de cerere de plata, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plată si alte documente aferente dosarului.

Cunoscând ca falsul în declaratii se pedepseste conform Legii penale (ari 474, Cod penal), declar pe propria răspundere următoarele:

- Datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafata si în documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor, sunt reale, complete si perfect valabile si am luat la cunostintă despre consecintele legale rezultate în urma furnizării de date false.

- Ma angajez sa păstrez si sa furnizez toate documentele justificative cerute de către A.P.I.A. si sa permit accesul în exptoatatie, ca si toate verificările necesare efectuate de autoritătile competente pentru controalele privind plata pe care o solicit

- În cazul în care, intre data depunerii soficitarii si data acordării plătii au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere (schimbări referitoare ia suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietătii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile lucratoare de la producere, voi comunica în scris aceste schimbări Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura.

- În cazul în care renunt la drepturile mele aferente cererii de plata, voi comunica în scris Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura cu cei putin 30 zile înainte de efectuarea plătii.

- Ma oblig sa comunic în scris Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura daca exploatata a fost afectata de un caz de forta majora, în termen de 10 zile lucratoare de la data la care fermierul poate face acest lucru (ari. 72, Regulamentului Comisiei Europene nr.796/2004). În acest sens voi prezenta dovezi privind aparitia cazului de forta majora sau circumstanta exceptionala.

Cazurile de forta majora sunt (conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1782/2003) calamitarea suprafetelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentala a adăposturilor destinate cresterii animatelor, epizootie afectând total sau partial septetul.

- Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date IACS, procesate si verificate în vederea calculării plătii si transmise autoritătilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice si de evaluări economice, în conditiile legii 677/ 2001.

Pentru solicitantii ale căror parcele agricole se afla în ZONE DEFAVORIZATE din punct de vedere natural:

Ma oblig sa desfăsor activitatea agricola în zonele defavorizate aferente fermei, pentru cel putin 5 ani de la efectuarea primei plăti.

 

Semnătura solicitantului

Stampila(daca este cazul)

Data

 

............................ /2007

 

Centrul Local APIA

 

Controlul vizual a fost facut si cererea poate fi prelucrata



Cererea prelucrata:

Nume / Prenume

Data si semnatura control vizual

 

Nume / Prenume

Data si semnatura

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

 

Formularul cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata completat si insotit de materialul grafic pe care sunt delimitate parcelele agricole se depune de către fermier la Centrul local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura la care este arondata comuna în care are sediul exploatatia agricola, până la data limită (15 mai). Fermierii trebuie să poată face dovada utilizării de drept a terenului având obligatia prezentării acestora la efecturea controlui pe teren.

SAPS (Schema Unică de Piata pe Suprafata): Sunt eligibile exploatările cu suprafata de cel putin 1 ha formate din parcele agricole de minim 0,3 ha si care respectă bunele conditii agricole si de mediu, indiferent dacă terenul agricol este folosit sau nu pentru obtinerea de productie agricola.

PNOC (Plăti Nationale Directe Complementare): În anul 2007 se acorda sprijin pentru următoarele culturi: grâu, secara, orz, orzoaica, ovăz, porumb, sorg, floarea soarelui, rapită, mazăre, fasole de câmp, lupin, sfeclă de zahăr, orez, hamei, tutun, in, cânepă si soia.

ZONE DEFAVORIZATE: Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în comunele considerate ca fiind defavorizate din punct de vedere natural, conform listei aflate la centrele locale A.P.I A si la primării.

CULTURI ENERGETICE: Reprezintă culturi destinate productiei de biocombustibili: rapita, floarea soarelui, soia si porumb.

MĂSURI DE AGROMEDIU: Reprezintă sprijinul financiar acordat utilizatorilor de teren agricol care aplică metode de gospodărire a terenurilor agricole ce conduc la conservarea si îmbunătătirea stări resurselor naturale (sol, apa, aer, biodiversitate) si a habitatelor.

MASURI DE ÎMPĂDURIRE: Reprezintă sprijinul financiar acordat pentru împădurirea si întretinerea pădurii nou înfiintate pentru terenurile agricole si neagricole. Pentru terenurile agricole sunt compensate si pierderile de venit din activitătile agricole rezultate ca urmare a împăduririi.

Informatiile pe care trebuie sa le furnizeze solicitantul se completează în spatiile / câmpurile albe ale cererii de plată.

 

Chenarul (judetul, centrul local, nr. înregistrare cerere/data, nr. dosar, data primirii, nume/prenume/semnătura) si caseta gri aferentă câmpului 30 vor fi completate de către expertul de la Centrul local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care primeste formularul cererii de plată pe suprafată. Reprezentantul Centrului local după verificarea cererii, va completa chenarul gri din „Angajamente si Declaratii” si va certifica efectuarea controlului vizual prin semnătură si dată.

= Daca după depunerea formularului exista modificări:

- a datelor de identificare (adresa, banca, nr cont.)

- a declaratiei de suprafata (utilizarea unor parcele noi sau vânzarea, arendarea, concesionarea unor suprafete declarate initial, etc), solicitantul le va aduce la cunostinta centrului local APIA, urmând sa primească un alt formular.

= In caz de corectare a datele din formular solicitantul va face rectificările necesare prin tăierea cu o linie , completarea cu datele corecte si semnarea în dreptul rectificărilor.

Numărul unic de identificare al solicitantului (1) -va fi completat conform certificatului emis de Agentia de Plăti si interventie pentru Agricultura, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul Fermierilor. Fermierii care nu sunt înscrisi în Registrul Fermierilor vor fi înregistrati odată cu depunerea cererii de plată pe suprafata.

 

I  DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATATIE / SOLICITANT

PERSOANE FIZICE

 

Fermierii persoane fizice isi vor completa în primul tabel numele (2) / prenumele (3) si codul numeric personal CNP(4).

Cod tară si număr act identitate (5) - va fi completat de solicitantul care nu are cetătenie română dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul tarii din care provine (Germania - DE) urmat de numărul actului de identitate.

În cazul în care fermierul persoana fizica nu aplica personal pentru sprijin pe suprafata, ci prin intermediul unui reprezentant acesta din urma va completa formularul cu datele de identificare ale solicitantului, si va prezinta procura de împuternicire.

Categoria de pensie (6): fermierii care beneficiază de pensie vor completa codul aferent categoriei de pensie conform tabelului 1 din Anexa la aceste intructiuni de completare.

Renta viagera (7): fermierii care beneficiază de renta viagera pentru toata sau o parte din suprafata exploatiei vor bifa cu un X caseta „DA” in formular.

 

PERSOANE JURIDICE

 

Se vor completa cu atentie de către solicitant următoarele câmpuri:

- Denumire exploatatie {9) - se va completa denumirea corecta a exploatatiei: ex: S.C. Agroind SA, Asociatia familiala P&E..

- Cod unic de identificare (CUI) pentru societătile înregistrate la Registrul Comertului sau Codul fiscal (CF) pt. alte societăti. (9)

- Nume (10) / prenume (11) si CNP-ul (12) conducătorului exploatatiei (administrator).

În cazul în care solicitarea este depusa de către un reprezentant al persoanei juridice atunci acesta va anexa la cerere delegatia de împuternicire semnată si parafată.

Tip de organizare (13) - se va completa în cerere, codul corespunzător, conform tabelului 2 din Anexa la Instructiuni.

 

PERSOANE FIZICE, JURIDICE

 

Sediul exploatatiei

Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului exploatatiei pentru exploatabile cu personalitate juridica: judetul /sectorul (14), localitatea (15), sat/strada (16), număr (17), cod postal (18), bloc (19), scara (20), apartament (21); număr telefon (fix/mobil) (22); număr fax (23); e-mail (24).

În câmpul (25), solicitantul va trece numărul total de hectare utilizate pe exploatatie (parcelele eligibile si neeligibile)

Coordonate bancara

Solicitantul va trece banca(26), filiala (27) si numărul contului bancar - IBAN.

Daca solicitantul detine animale(29), va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale.

(30) Daca aplica pentru masuri de sprijin pe suprafata (SAPS), plăti nationale directe complementare(PNDC), masuri pentru Zone Defavorizate, Culturi Energetice, solicitantul va bifa în casuta corespunzătoare fiecărei scheme, în cazul masurilor pentru Zone Defavorizate, lista comunelor eligibile, va fi disponibila la fiecare centru local APIA si la primarii. In lipsa bifei se va considera ca solicitantul nu doreste sa aplice pentru măsura respectiva.

Fermierii care solicita plata pentru culturile energetice, nu mai au dreptul sa primească plat nationale directe complementare pentru aceleasi suprafete.

 

Documente atasate

Solicitantul va depune documente pentru culturile care beneficiază de plăti nationale directe complementare (CNDP). În acest sens, fermierul va aduce la Centrul local APIA la care a depus cererea de plata pe suprafata, următoarele documente:

Copie contract încheiat intre fermier si procesator, se va bifa casuta corespunzătoare culturilor care fac obiectul contractului (având ca termene de depunere: sfecla de zahăr-15 mai, culturi energetice-15 mai, tutun-30 iunie, cânepa -1 septembrie, in-1 septembrie, hamei-1 august):

Etichete originale pentru seminte de în si cânepa ; se va bifa casuta corespunzătoare (termen depunere-30 iunie);

Copie factura fiscala pentru achizitionarea semintelor certificate pentru culturile de în si cânepa; se va bifa casuta corespunzatoaref termen depunere- 30 iunie);

Copie autorizatie de cultivare pentru cânepa - se eliberează de către Directiiile Agricole judetene; se va bifa casuta corespunzatoare termen depunere - 15 mai);

Copie certificat de calitate a) tutunului livrat – eliberat de prim-procesator; se va bifa casuta corespunzătoare; (termen depunere - 15 mai anul următor recoltei).

Copie certificat de calitate pentru soia - se va bifa casuta corespunzătoare

(31) Daca solidtantul intentionează sa aplice pentru masuri de agromediu si masuri de împădurire va bifa în caseta din dreptul fiecărei scheme, urmând sa completeze o cerere separata de cea pentru sprijin pe suprafata, cerere care se va depune ulterior. În lipsa bifei se va considera ca solicitantul nu doreste sa aplice pentru măsura respectiva.

 

II. DECLARATIE DE SUPRAFATA:

 

Parcela agricola - suprafata de teren care este situata intr-un bloc fizic, care este utilizata de un singur fermier si care are o singura categorie de folosinta.

Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin.

Persoanele fizice se vor identifica în câmpurile corespunzătoare , prin codul numeric personal iar persoanele juridice prin codul unic de identificare (CUI) sau codul fiscal (CF).

În câmpul din dreapta se va specifica totalul suprafetei agricole utilizata. Pentru fiecare parcela se va spedfica:

Judetul: va specifica judetul în care este localizata parcela agricola (se va folosi indicativul judetului - (de exemplu CL pentru Călărasi, CT pentru Constanta, NT pentru Neamt, TM pentru Timis ete.)

Localitatea: se va mentiona localitatea - aferent hartii - în care este situata parcela agricola (comuna sau oras); numele localitătii se va prelua din materialul grafic atasat.

- codul SIRSUP- format din 4 pana la 7 cifre, se va prelua din materialul grafic atasat numărul blocului fizic-este un număr format din 1-4 cifre si se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole.

număr harta - este un număr format din pina la patru cifre, aflat în coltul din dreapta sus a materialului grafic.

numărul parcelei - este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n (1; 2; 3; 4..........).

            Categoria de folosinta - Se va indica de către solicitant categoria de folosinta conform tabelului 3 din Anexa la Instructiuni.

Suprafata eligibila are următoarele categorii de folosinta:

TA (arabil) - cuprinde terenul cultivat pentru productie, indusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe; plante leguminoase pentru boabe; plante industriale;cartofi; sfecla de zahăr; radacinoase pentru nutret; legume proaspete; pepeni; flori si plante ornamentale; plante pentru nutret; plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare; alte culturi în teren arabil) si terenul lăsat necultivat în mod deliberat dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu;

PP pajisti permanente (pasuni si fanete) - cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minim 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei;

VI (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole

CP culturi permanente - cuprinde terenul plantat cu livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si alte culturi permanente;

G grădini familiale - reprezintă suprafata destinata obtinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatei /gospodărie agricola individuala.

Suprafata parcela agricola - se va completa de către solicitant, suprafata parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic, în număr de hectare cu doua zedmale

- se va completa cu numărul parcelei urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1 b; 1c.....)

            Cultura - se vor indica de către solicitant culturile agricole prin:

- numele culturii: grâu, orz, etc.

- codul corespunzător culturii conform Listei codurilor pe culturi conform tabelului 4 din Anexa la Instructiuni ( pentru culturi energetice vezi ultimile 4 coduri din tabel)

- suprafata fiecărei culturi din parcela agricola respectiva, în hectare cu doua zecimale. Pe materialul grafic (ortofotoplan), fermierul va schita atât parcelele agricole declarate în formular cat si culturile în interiorul parcelelor agricole si va trece numărul culturii/ parcela (din coloana 7) astfel: de exemplu 1 a, 1b, 1c etc.

 

III. ANGAJAMENTE st DECLARATII

 

Solicitantul va trece numele / prenumele si calitatea pe care o are (proprietar, arendas; concesionar), va lua la cunostinta asupra obligatiilor ce ii revin pentru a beneficia de plăti directe si masuri de sprijin aferente zonelor defavorizat acolo unde este cazul) si va declara pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datator înscrise în formularul de cerere după care va semna, stampila (în cazul persoanelor juridice) si data formularul.

 

Formular

 

ANEXA

 

TABEL 1

Pensie

Asigurări Sociale de  Stat

Agricultori

Limită de vârstă

S1

A1

Pensie anticipată

S2

A2

Invaliditate

S3

A3

Urmas

S4

A4

Ajutor social

S5

A5

 

TABEL 2

 

Cod

Tip de

01

Regii autonome si companii nationale

02

Societăti comerciale cu profil agricol

03

Organizatii cooperatiste

04

Societăti agricole

05

Asociatii familiale

06

Institute si statiuni de cercetare

07

Unităti de invatamant cu profit agricol

08

Unităti de cult

09

Alte forme de organizare (fundatii, penitenciare..)

 

TABEL 3

 

COD

Categorie de folosinta

TA

Teren arabil

PP

Pajisti permanente (pasuni si fanete)

CP

Culturi permanente(Iivezi si alte culturi permanente)

VI

Vii

G

Grădini familiale

 

TABEL4

 

 

Cod

I. TEREN ARABIL

CEREALE PENTRU BOABE

GRÂU COMUN

101

GRÂU DUR

102

TRITICALE

103

SECARĂ

104

ORZ

105

ORZOAICĂ

106

OVĂZ

107

PORUMB

108

PORUMB ZAHARAT

109

SORG

110

OREZ

111

MEI

112

HRISCA

113

ALTE CEREALE PENTRU BOABE

114

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

MAZĂRE PENTRU BOABE

151

FASOLE PENTRU BOABE

152

LINTE

153

BOB

154

LUPIN

155

ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE

156

PLANTE INDUSTRIALE

FLOAREA SOARELUI

201

RAPITĂ

202

SOIA

203

IN PENTRU ULEI

204

ALTE OLEAGINOASE

205

IN PENTRU FIBRĂ

206

CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ

207

TUTUN

208

PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE

209

ALTE PLANTE INDUSTRIALE

210

PLANTE TUBERCULIFERE

CARTOFI TIMPURII

251

CARTOFI SEMITIMPURl

252

CARTOFI TÂRZII

253

ALTE CULTURI DE CARTOFI

254

PLANTE RADACINOASE

 

SFECLA DE ZAHĂR

301

SFECLA FURAJERĂ

302

LEGUME PROASPETE, PEPENI

 

LEGUME PROASPETE

351

PEPENI VERZI SI GALBENI

352

FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

400

PAJISTI TEMPORARE

(artificiale, insamantate pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani)

450

PLANTE DE NUTRET

451

LOT SEMINCER

500

ALTE CULTURI IN TEREN ARABIL

550

II. PAJISTI PERMANENTE

PASUNI NATURALE

601

FANETE NATURALE

602

III. CULTURI PERMANENTE

POMI FRUCTIFERI

MERI

651

PERI

652

PRUNI

653

CAISI SI ZARZĂRI

654

PIERSICI

655

CIRESI SI VISINI

656

GUTUI

657

DUZI

658

ALTI POMI FRUCTIFERI

659

CASTANI, NUCI, ALUNI SI ALTE SPECII ÎNRUDITE

CASTANI

701

NUCI SI ALUNI

702

ALTE SPECII

703

HAMEI

750

ARBUSTI FRUCTIFERI

ZMEUR

801

COACĂZ

802

CĂPSUN

803

ALTI ARBUSTI FRUCTIFERI

804

PEPINIERE

PEPINIERE VITICOLE SI PLANTATII

901

PEPINIERE POMICOLE

902

PEPINIERE FORESTIERE

903

ALTE PEPINIERE

904

ALTE CULTURI PERMANENTE

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI

950

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU VII

951

TEREN IN PREGĂTIRE PENTRU ALTE

952

IV. VII

VII PE ROD CU STRUGURI PENTRU VIN

961

VII PE ROD CU STRUGURI DE MASA

962

VII TINERE NEINTRATE PE ROD

963

TEREN NECULTIVAT

970

CULTURI ENERGETICE

RAPITĂ

980

FLOAREA SOARELUI

981

SOIA

982

PORUMB

983

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind înregistrarea si raportarea dozei pacientilor

 

Având în vedere:

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare;

- Documentul de pozitie al României CONF-RO 37/01, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”, aprobat în sedinta Guvernului din data de 18 octombrie 2001;

- Documentul de pozitie complementar al României CONF-RO 27/04, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”;

- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în sedinta Guvernului din data de 17 noiembrie 2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 7.649/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin completează Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Scopul prezentului ordin este realizarea unui sistem coerent de înregistrare si raportare a datelor privind expunerea medicală a populatiei la radiatii ionizante.

Art. 2. - Pentru fiecare generator de radiatii X sau sursă de iradiere, folosită în scop de diagnostic sau

tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populatiei la radiatii ionizante.

Art. 3. - Sistemul de înregistrare cuprinde minimum următoarele informatii:

1. date despre pacienti:

a) numele si prenumele;

b) data nasterii;

c) codul numeric personal;

d) sexul;

e) Înăltimea;

f) greutatea;

g) pentru persoanele de sex feminin în perioadă fertilă se mentionează eventualitatea unei sarcini si perioada de sarcină, dacă este cazul;

2. date privind parametrii individuali de expunere folositi, după caz:

 

Radiodiagnostic

Medicină nucleară

Radioterapie

a) examinare (proiectie)

b) distantă sursă-pacient (cm)

c) câmp (cm x cm)

d) kV

e) mA

f) mAs

g) timp (s)

h) indicatia DAP (mGy x cm2)

a) tip examinare sau tratament

b) radiofarmaceutic (radionuclid)

c) activitate administrată (MBq)

a) tip procedură (volum-tintă)

b) distantă sursă-pacient

c) câmp (cm2)

d) volum-tintă (cm3)

e) doză per sedintă (Gy)

 

3. date pentru evaluarea dozei pacientului, după caz:

 

Radiodiagnostic

Medicină nucleară

Radioterapie

a) indicatia DAP (mGy x cm2)

b) doza absorbita la piele la poarta de intrare a fasciculului de radiatie X (masurat, mGy)

c) debitul dozei absorbite in aer la suprafata ecranului de intrare al intensificatorului de imagine (masurat, mGy)

d) CTDI (mGy)

doza efectiva estimată(mSv)

a) numar de sedinte

b) doza totala eliberata in volumul-tintă

 

Art. 4. - Responsabilitatea înregistrării datelor prevăzute la art. 3 revine medicului practician, iar verificarea corectitudinii înregistrărilor revine responsabilului cu securitatea radiologică.

Art. 5. - Titularul de autorizatie asigură centralizarea la nivelul unitătii sanitare a datelor prevăzute la art. 3, în conformitate cu sistemul informational al Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 6. - Datele înregistrate conform prevederilor art. 3 sunt supuse controlului autoritătilor competente si se păstrează minimum 5 ani.

Art. 7. - În cazul investigatiilor radiodiagnostice, pacientului i se comunică în scris, odată cu rezultatul examinării, doza prevăzută la art. 3 pct. 3, în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiatii ionizante.

Art. 8. - (1) Situatia datelor centralizate la nivelul unitătii sanitare se raportează trimestrial de către titularul de autorizatie către laboratorul de igiena radiatiilor ionizante din cadrul autoritătilor de sănătate publică, în functie de arondarea teritorială.

(2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

Art. 9. - (1) Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizante evaluează datele raportate de către unitătile sanitare, controlează conformitatea acestora prin sondaj si asigură centralizarea lor la nivelul fiecărui judet aflat în supraveghere sau al municipiului Bucuresti.

(2) Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizante transmite situatia datelor centralizate conform prevederilor art. 1 către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 10. - (1) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti raportează anual Ministerului Sănătătii Publice situatia centralizată a datelor privind expunerea medicală a populatiei la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti.

(2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Art. 11. - (1) Ministerul Sănătătii Publice, prin Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, centralizează datele referitoare la expunerea medicală a populatiei la radiatii ionizante, raportate de către judete si municipiul Bucuresti, si întocmeste un raport anual, care va fi adus la cunostintă Comisiei de radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară.

(2) Comisia de radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară analizează raportul prevăzut la alin. (1) si propune un plan de măsuri de optimizare a procedurilor radiologice.

(3) Raportul anual al datelor privind expunerea medicală a populatiei si planul măsurilor de optimizare a procedurilor radiologice se supun aprobării ministrului sănătătii publice si se transmit Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, precum si institutiilor internationale interesate, după caz.

Art. 12. - Respectarea prevederilor prezentului ordin se inspectează conform dispozitiilor art. 13 din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz, în conditiile legii.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 15. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică, toate institutiile implicate, unitătile sanitare publice sau private, precum si personalul implicat în furnizarea de servicii de radiologie si imagistică medicală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 1.542.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 18 si 47 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 72 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 si 1.182 bis din 28 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins: „d) băncilor de economisire si creditare în domeniul

locativ;”.

2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) băncilor de credit ipotecar;”.

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) Reglementările contabile prevăzute la art. 1 se aplică si institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

(3) În cuprinsul reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, referirile la institutiile de credit se vor citi si ca referiri la institutiile financiare nebancare mentionate la alin. (2), dacă din context nu rezultă contrariul, iar referirile la institutii se vor citi ca referiri la institutiile de credit si institutiile financiare nebancare mentionate ia alin. (2).

(4) Prevederile din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii si cele din prezentele reglementări se aplică în mod corespunzător si subunitătilor fără personalitate juridică (sucursale si alte sedii secundare) cu sediul în România, ce apartin unor institutii de credit cu sediul în străinătate, precum si subunitătilor (sucursale si alte sedii secundare) cu sediul în străinătate, care apartin unor institutii de credit cu sediul în România.”

4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) Situatiile financiare anuale întocmite de institutiile de credit sunt auditate de către auditori financiari, potrivit legii.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute la art. 229 si, respectiv, la art. 226 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si a celor prevăzute de cap. VII din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.”

6. Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, prevăzute în anexa la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Concordantele între unele conturi din planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare si conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia acelor prevederi ale pct. 36, 41, 43 si 45 din anexa nr. 1 care vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008 si pentru care anexele nr. 3*) si 4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, stabilesc modalitatea de aplicare pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Art. IV. - Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 si 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 24.


*) Anexele nr. 1 - 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind termenul si procedura declarării la Banca Natională a României a persoanelor juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activitate de creditare în acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (6) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta normă se aplică persoanelor juridice fără scop patrimonial mentionate la art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonantă, în functiune la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, inclusiv celor prevăzute la art. 60 alin. (3) din ordonantă, si reglementează procedura si termenul privind transmiterea declaratiei prevăzute la art. 61 din ordonantă.

Art. 2. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, entitătile prevăzute la art. 1 vor remite Băncii Nationale a României declaratia prevăzută la art. 61 din ordonantă, semnată de reprezentantii lor legali, însotită de dovada înscrierii în registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi au sediul, eliberată cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Natională a României.

(2) Banca Natională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1), în cazul unor cereri înte