MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1041         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.810. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013

 

1.833. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercial㠄Termica Vaslui” - S.A.

 

1.835. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.839. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

1.840. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea productiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

2.217. - Ordin al ministrului finantelor publice privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013

 

În temeiul ari. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 3 iulie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(3) Asistenta tehnică se acordă în cadrul subprogramului «Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte finantabile prin Programul operational regional 2007-2013», finantat de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 si, respectiv, pe anul 2007.”

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Durata de implementare a subprogramului «Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte finantabile prin Programul operational regional 2007-2013» se încheie la data de 31 decembrie 2007.”

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Asistenta tehnică contractată în scopul pregătirii proiectelor prevăzute în anexă va include: actualizarea/revizuirea studiilor de fezabilitate; elaborarea si revizuirea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, precum si asistenta tehnică acordată de către proiectant beneficiarului proiectului/constructorului pe toată durata de implementare a proiectului.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suma de 19.857 mii lei alocată pentru activitătile prevăzute la art. 1 alin. (3), subprogramul «Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte finantabile prin Programul operational regional 2007-2013», se regăseste în bugetul pe anul 2007 al Ministerului Integrării Europene, la capitolul 80.01 «Actiuni generale economice, comerciale si de muncă», titlul «Alte transferuri», articolul 55.01.13 «Programe de dezvoltare».”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistentei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul operational regional 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 3 iunie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.810.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către (Societatea Comercial㠄Termica Vaslui” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 92 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercial㠄Termica Vaslui” - S.A., din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vaslui, judetul Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.833.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie „Roma vi a” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 20 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.835.

 

ANEXĂ

 (Anexa nr. 21a Hotărârea Guvernului nr. 486/2006)

 

MINISTERUL APĂRĂRII

Compania romana de aviatie ROMAVIA R.A.

B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1

Bucuresti

Cod unic înregistrare 1599333

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

mii lei (RON)

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

aprobat cf . H.G. 486/2006

BVC

rectificat cf. H.G. 1545/ 2006

Proiect BVC

rectificat

%

(col.6 / col. 4A)

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

41490,00

47440,00

50943,00

1,23

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

41130,00

47080,00

50543,00

1,23

 

 

a) productia vânduta

3

22600,00

22600,00

23000,00

1,02

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

-

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. HG 755/1998 modificata cu HG 1904/04.11.2004, din care:

5

18500,00

24450,00

27503,00

1,49

 

 

-subventii cf. prevederilor legale în vigoare

5a

18500,00

24450,00

27503,00

1,491

 

 

-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

5b

-

-

-

-

 

 

d) productia imobilizata

6

-

-

-

-

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

30,00

30,00

40,00

1,33

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

-

 

 

- alte venituri din exploatare

9

30,00

30,00

40,00

1.33

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

360,00

360,00

400,00

1,11

 

 

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

-

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

-

-

-

-

 

 

c) venituri din dobânzi

13

10,00

10,00

10,00

1,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

350,00

350,00

390,00!

1,11

 

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)

16

40750,00

46700,00

50203,00

1,23

 

1

Cheltuieli de exploatare, total ,din care :

17

39430,00

45380,00

49323,00

1,25

 

 

a) cheltuieli materiale

18

11364,00

11364,00

11716,00

1,03

 

 

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

220,00

220,00

190,00

0,86

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile....

20

-

-

-

-

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

8671,00

8671,00

9239,00

1,07

 

 

- salarii

22

5677,00

5677,00

6159,00

1,08

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

1820,00

1820,00

1910,00

1,05

 

 

- contributia la asigurări sociale

24

1300,00

1300,00

1350,00

1,04

 

 

- contributia de asigurări pentru somaj

25

80,00

80,00

80,00

1,00

 

 

- contributia Ia asigurări sociale de sanatal

26

440,00

440,00

480,00

1,09

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1174,00

1174,00

1170,00

1,00

 

 

- fonduri speciale de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

28

44,00

44,00

40,00

0,91

 

 

- tichete de masa

29

1130,00

1130,00

1130,00

1,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

610,00

610,00

610,00

1,00

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

-

-

-

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

18565,00

24515,00

27568,00

1,48

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din

33

65,00

65,00

65,00

1,00

 

 

- cheltuieli de protocol

34

10,00

10,00

10,00

1,00

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate

35

35,00

35,00

35,00

1,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

20,00

20,00

20,00

1,00

 

 

- alte cheltuieli din care:

37

18500,00

24450,00

27503,00

1,49

 

 

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

38

-

-

-

-

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:

46

18500,00

24450,00

27503,00

1,49

 

 

- transferuri sau subventii

41

18500,00

24450,00

27503,00

1,49

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

1320,00

1320,00

880,00

0,671

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

820,00

820,00

620,00

0,76

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

500,00

500,00

260,00

0,521

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

-

-

-

-

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

740,00

740,00

740,00

1,001

IV

ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

-

-

-

-

 

 

- fond de rezerva

48

37,00

37,00

37,00

1,001

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

588

588

588

1,00

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

115

115

115

1,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

625

625

625

1,00

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Rezerve legale

52

37,00

37,00

37,00

1,00

 

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

588

588

588

1,00

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

-

-

-

-

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

-

 

6

Participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinta

57

 

 

-

-

-

-

 

7

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

-

-

-

-

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

-

-

-

-

VII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care:

60

7500,00

7500,00

1200,00

0,16

 

1

Surse proprii

61

200,00

200,00

1200,00

6,00

 

2

Alocatii de la buget

62

-

-

-

-

 

3

Credite bancare

63

7300,00

7300,00

0,00

0,00

 

 

- interne

64

7300,00

7300,00

0,00

0,00

 

 

- externe

65

-

-

-

-

 

4

Alte surse

66

-

-

-

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

67

600,00

600,00

660,00

1,10

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

600,00

600,00

660,00

1,10

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

-

-

-

-

 

 

- interne

70

-

-

-

-

 

 

- externe

71

-

-

-

-

X

REZERVE, din care :

72

37,00

37,00

37,00

1,00

 

1

Rezerve legale

73

37,00

37,00

37,00

1,00

 

2

Rezerve statutare

74

-

-

-

-

 

3

Alte rezerve

75

-

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

-

-

-

-

 

1

Venituri totale

77

41490,00

47440,00

50943,00

1,23

 

2

Costuri aferente veniturilor totale

78

40750,00

46700,00

50203,00

1,231

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

300

300

250

0,83

 

4

Număr mediu personal, total

80

275

275

250

0,91

 

5

Fond de salarii din care:

81

5677,00

5677,00

6159,00

1,08

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

-

-

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/2001, din care:

83

143,30

143,30

143,30

1,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G.nr. 79/2001

84

29,45

29,45

29,45

1,00

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001

85

55,00

55,00

55,00

1,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

5153,70

5153,70

5635,70

1,09

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

160,00

160,00

160,00

1,00

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

220,00

220,00

220,00

1,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1567,43

1567,43

1886,11

1,20

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80)

în preturi curente

 

96

150,87

172,51

203,77

1,35

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80)

în preturi comparat

 

91

159,93

182,86

216,00

1,35

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

92

206695,63

236337,45

236337,45

1,14

 

10

Cheltuieli totale la 1960 lei venituri totale [(chelt totale/venituri totale) x 1000]= =(rd.16/rd.1)x1000

93

982

984

985

1,00

 

11

Plati restante - total

94

5040,00

5040,00

5040,00

1,00

 

 

- preturi curente

95

5040,00

5040,00

5040,00

1,00

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

5300,00

5300,00

5300,00

1,00

 

12

Creante restante - total 1

97

1650,00

1650,00

1650,00

1,00

 

 

- preturi curente

98

1650,00

1650,00

1650,00

1,00

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 1

99

1749,00

1749,00

1749,00

1,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 200 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Iasi, în vederea finantării cheltuielilor necesare finalizării statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.775/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finalizarea statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.839.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006 cu suma de 27.073 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 82.01 „Industria extractivă prelucrătoare si de constructii”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.01 „Subventii pe produse” cu suma de 25.500 mii lei, în vederea stimulării procesului de restructurare, reorganizare si privatizarea unor companii nationale, societăti nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, si la titlul 40.16 „Programe de conservare si închidere a minelor” cu suma de 1.573 mii lei, în vederea asigurării fondurilor necesare finantării lucrărilor de securizare si asistentă socială la minele aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băita” - S.A. Stei.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 2/4, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10 si 2/11 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comercial㠄Romplumb” - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta hotărâre.

(2) Cu sumele prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre se suplimentează în mod corespunzător, atât la venituri, cât si la cheltuieli, bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.840.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2/4 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

 

 

 

 

S.C. MOLDOMIN S.A

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

2.660

19.132,88

50.892,50

total

 

 

50.892,50

 

 

 

 

*) din care 3.680,50 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2/6 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)**

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

C.N. REMIN Baia Mare

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

250

14.672,00

3.668,00

Cu. în rest concentrat (t)

350

13.896,00

4.863,60

Pb. în concentrat de plumb (t)

4.600

14.159,00

65.131,40

Pb. în rest concentrat (t)

640

13.372,00

8.558,08

Zn. în concentrat de zinc (t)

5.100

13.848,00

70.624,80

Zn. în rest concentrat (t)

650

12.729,00

8.273,85

Aur în concentrat aurifer (Kg)*

44

77.898,80

3.427,55

Aur în nămol (Kg)*

7

92.428,70

647,00

Minereu de fier + mangan (t)

15.004

30,38

455,82

TOTAL

 

 

165.650,10

 

 

 

 

*) produsele din aur se subventionează la productia marfă fabricată

**) din care 19.798,10 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RQN)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

C.N.U. Bucuresti

 

 

 

Octoxid de uraniu (Kg)

66.861

339,52

22.700,60

TOTAL

 

 

22.700,60

 

 

 

 

*) din care 4.218,60 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2/9 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

 

 

 

 

S.C. BĂTIA S.A.

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

344,52

49.503,97

17.054,86

Cu. în rest concentrat (t)

19,91

2.000,00

39,8l

Pb. în concentrat de plumb (t)

130,00

225,00

29,25

Pb. în rest concentrat (it)

17,75

120,00

2,13

Zn. în concentrat de zinc (t)

214,86

2.500,00

537,15

Produse din molibden (Kg)

1.500,00

60,00

90,00

TOTAL

 

 

17.753,20

 

 

 

 

*) din care 1.590,20 mii lei conform prevederilor art. 10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

Anexa Nr.5

(Anexa nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

1

2

3

4

 

 

 

 

S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud

 

 

 

Cu. în concentrat de cupru (t)

5.358

8.466,81

45.368,40

TOTAL

 

 

45.368,40

 

 

 

 

*) din care 1.807,40 mii Iei conform prevederilor art.lO, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 2/11 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

Calculatia subventiei în anul 2006 rectificat

 

UNITATEA

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei RON)*

PRODUSUL

2006

(lei/UM)

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

IS.C. MIN BUCOVINA S.A.

 

 

 

Cu.în concentrat de cupru (t)

936,00

21.480,26

20.105,53

Cu. în rest concentrat (t)

104,38

4.348,50

453,91

Pb. în rest concentrat (t) j

35,43

2.560,00

90,71

Zn. în concentrat de zinc (t)

822,69

4.619,93

3.800,75

Minereu de fier + mangan (t)

68.582,00

82,37

5.649,10

TOTAL

 

 

30.100,00

 

 

 

 

*) din care 3.831,00 mii Iei conform prevederilor art.10, alin.(7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea productiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si al art. 11 alin. (2) lit. a), i) si o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE din data de 13 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru calificarea productiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile art. 29 din anexă se aplică si producătorilor de energie electrică produsă în cogenerare calificati pentru productie prioritară necontrolabilă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul VI din Regulamentul de calificare a productiei prioritare de energie electrică aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.192 din 14 decembrie 2004, cu completările si modificările ulterioare, precum si orice altă prevedere contrară.

Art. 4. - Societatea Comercial㠄Opcom” - S.A., Compania National㠄Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie si producătorii de energie electrică produsă în cogenerare si calificati pentru productie prioritară necontrolabilă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul piată de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 39.

 

REGULAMENT

pentru calificarea productiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileste:

a) Cerintele si documentele necesare calificării de către Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei a Configuratiilor de Productie Prioritară din SRE;

b) Capacitatea electrică aferentă Configuratiilor Calificate pentru Productie Prioritară din surse regenerabile de energie;

c) Drepturile si obligatiile ce revin producătorilor calificati.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. Prezentul Regulament se aplică:

a) Producătorilor care detin în exploatare comercială unităti de productie din SRE si care doresc să beneficieze de calificarea pentru productie prioritară din Surse Regenerabile de Energie;

b) Operatorului Pietei de Energie Electrică, pentru verificarea/ validarea/ modificarea Notificărilor preliminare si finale de productie prioritară transmise de producătorii care detin în exploatare comercială unităti de productie din surse regenerabile de energie sau de participantii la piata pentru ziua următoare care îi reprezintă;

c) Operatorului de Transport si Sistem, pentru validarea Notificărilor fizice corespunzătoare producătorilor care detin în exploatare comercială unităti de productie din surse regenerabile de energie;

d) Operatorilor de Retea, la retelele cărora sunt racordate unitătile calificate pentru productie prioritară din Surse Regenerabile de Energie.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. Termenii folositi în cadrul prezentului Regulament au semnificatiile următoare:

a) An de Operare si Mentenantă: perioadă de un an (8760 ore) pe baza căreia se face, de regulă, calificarea Configuratiilor de Productie Prioritară. Este reprezentată de ultimele 12 luni calendaristice consecutive pentru care există înregistrări ale datelor de exploatare si informatiilor solicitate prin prezentul Regulament.

b) Autoconsum: energia electrică furnizată pe bază de contract/conventie, din productia proprie a Configuratiei, unui consumator racordat la barele sau la un punct de transformare de pe teritoriul acestuia. În Autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic al Configuratiei.

c) Biogaz: combustibil gazos obtinut prin fermentare din materii reziduale organice.

d) Biomasă: fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substante vegetale si reziduuri din origine animală, silvicultură si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si comunale, orăsenesti si municipale.

e) Capacitate Electrică Calificată a Configuratiei: este capacitatea electrică instalată (MW) a unei Configuratii calificate pentru Productie Prioritară, conform prevederilor prezentului Regulament.

f) Capacitate Electrică Instalată a Configuratiei: este capacitatea electrică instalată a tuturor unitătilor de productie ale respectivei Configuratii care în decursul unui an pot concură la realizarea Energiei Electrice a Configuratiei propusă pentru calificare. În cazul amplasamentului pentru care se identifică mai mult de o Configuratie, suma Capacitătilor Electrice Instalate ale Configuratiilor definite trebuie să fie egală cu puterea electrică instalată a amplasamentului respectiv, asa cum este înscrisă în licenta de producere a energiei electrice.

g) Centrală hibrid: centrală care utilizează drept combustibil atât SRE (biomasă), cât si surse conventionale de energie.

h) Configuratie Calificată: este o configuratie de instalatii de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie, asa cum a fost definită de Responsabilul de Configuratie, care demonstrează pe baza resurselor folosite, studiilor tehnico-economice si/ sau datelor de exploatare, că se încadrează în cerintele de calificare prevăzute de prezentul Regulament.

i) Configuratie de productie de energie electrică din Surse Regenerabile de Energie:

ansamblul echipamentelor si sistemelor de operare, incluzînd sistemele de măsurare si control, care concură la realizarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie. Include una sau mai multe unităti de productie din SRE aflate pe acelasi amplasament sau în aceeasi zonă geografică.

j) Dezechilibru: diferenta dintre valorile planificate si cele realizate pentru productia unei unităti de productie calificate.

q) Energia Electrică Calificată a Configuratiei: cantitatea anuală de energie electrică (MWh) ce urmează a fi livrată în retea (inclusiv autoconsumul) de Configuratie, în perioada calificării.

r) Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie: energia electrică produsă în centrale care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum si proportia de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizează si surse conventionale de energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie conventională si excluzând energia electrică obtinută din aceste sisteme.

s) Gaz de depozit: gazul rezultat din fermentarea deseurilor.

t) Notificare finală de productie prioritară: informare transmisă zilnic la OPEE de participantii la PZU care detin configuratii calificate sau reprezintă producători care detin configuratii calificate pentru productie prioritară.

u) Notificare preliminară: informare transmisă periodic la OPEE de participantii la PZU care detin configuratii calificate sau reprezintă producători care detin configuratii calificate, care cuprinde programul productiei prioritare nete în perioada anuntată.

v) Productie Prioritară: productia calificată de energie electrică a unui producător/ Configuratie/ unitate de productie pentru care sunt acordate drepturi preferentiale de vânzare a energiei electrice calificate, în conformitate cu prevederile Codului Comercial al pietei angro de energie electrică.

w) Productie Prioritară Controlabilă: este Productia Prioritară care poate fi gestionată în mod activ de producător pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate.

x) Productie Prioritară Necontrolabilă: este Productia Prioritară care nu poate fi gestionată în mod activ de producător pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate.

y) Retehnologizare: Ansamblul de lucrări de înlocuire/modificare a unor tehnologii existente uzate moral si/sau fizic, utilizate în cadrul unor structuri, instalatii si componente considerate mijloace fixe, cu tehnologii bazate pe conceptii tehnice de dată recentă, în scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare si întretinere, schimbării combustibililor sau a tehnologiilor de ardere, reducerii emisiilor poluante etc.

z) Responsabil de Configuratie: persoana fizică sau juridică ce solicită înregistrarea si calificarea unei Configuratii pentru Productie Prioritară si care este producătorul titular de licentă pentru producerea energiei electrice din unitătile componente ale respectivei Configuratii.

aa) Surse regenerabile de energie: surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: energia eoliană, energia solară, energia valurilor si a mareelor, energia geotermală, energia hidroelectrică, biomasa, gazul de depozit, gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogazul, cât si energia obtinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Art. 4. Abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament, altele decît cele evidentiate la art. 3, au următoarea semnificatie:

a) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei.

b) OTS - Operatorul de Transport si de Sistem.

c) OPEE - Operatorul Pietei de Energie Electrică.

d) PZU - Piata pentru Ziua Următoare.

e) PE-Piata de Echilibrare

f) SRE - Surse Regenerabile de Energie.

g) E-SRE - Energie electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 5. Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;

e) Hotărârea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvemului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;

f) Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

g) Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea Toii de parcurs din domeniul energetic din România”;

h) Codul Comercial al pietei angro de energie electrică din România, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004;

i) Codul de Măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 17/2002;

j) Codul de conduită al participantilor la piata angro de energie electrică, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 26/2002.

 

 

CAPITOLUL V

Documente necesare si etape de calificare

 

Art. 6. Responsabilul de Configuratie cu cel putin două luni înainte de data la care doreste să-si califice configuratia(-ile) pentru productie prioritară trebuie să transmită la ANRE:

a) Cererea de calificare (Anexai),

b) Descrierea Configuratiilor pentru care solicită calificarea cu specificarea cel putin a: puterii instalate a Configuratiei, SRE utilizată, echipamentele principale ale Configuratiei, echipamentele de măsurare a E - SRE, alte informatii necesare ANRE (Anexele 2 si 3),

c) Productia lunară de E-SRE realizată pe ultimele 12 luni si prognoza lunară a productiei de E-SRE a Configuratiei pentru perioada de calificare; (Anexa 4).

Art. 7. (1) Configuratiile de productie a E-SRE se califică de regulă pentru un an calendaristic în baza informatiilor de la art. 6. Fac exceptie Configuratiile care sunt puse în functiune sau intră în exploatare comercială în cursul anului calendaristic.

(2) Documentele de la art 6 lit. b) se depun doar la transmiterea primei cereri de calificare a unei Configuratii pentru Productie Prioritară si ori de câte ori apar modificări în datele furnizate de către producătorii de E-SRE.

Art. 8. fn termen de două săptămâni de la primirea documentatiei pentru calificare, ANRE poate solicita Responsabilului de Configuratie, completarea acesteia cu orice date/informatii suplimentare sau care lipsesc, necesare solutionării cererii.

Art. 9. În cazul primirii unei solicitări de completare a documentatiei depuse, Responsabilul de Configuratie trebuie să transmită la ANRE datele/ informatiile solicitate în termen de o săptămână de la primirea solicitării ANRE. În caz contrar, ANRE poate respinge cererea de calificare a Configuratiei pentru Productie Prioritară.

Art. 10. În maxim 30 de zile de la constituirea dosarului complet, ANRE informează în scris Responsabilul de Configuratie asupra deciziei luate. În cazul respingerii cererii de înregistrare, decizia luată se va motiva.

Art. 11. Datele transmise către ANRE în cursul procesului de analiză a documentatiilor si identificate de Responsabilii de Configuratie ca fiind confidentiale, vor fi tratate de ANRE ca informatii confidentiale, dacă acest lucru nu contravine legii.

Art. 12. ANRE va tine evidenta cererilor de calificare primite, a dedziilor de calificare emise si a tuturor datelor si informatiilor relevante pe baza cărora au fost acordate acestea.

 

CAPITOLUL VI

Calificarea Productiei Prioritare de E-SRE

 

6.1. Solicitarea calificării. Conditii de calificare

Art. 13. (1) Calificarea pentru Productie Prioritară a producătorilor se face de către Autoritatea Competentă la solicitarea adresată în scris Autoritătii de către acestia.

(2) Cererea de calificare a unei Configuratii de Productie Prioritară din SRE (anexa 1) este însotită de informatiile cuprinse în anexele 2,3 si 4.

Art. 14. Configuratiile de productie de E-SRE se califică pentru Productie Prioritară de regulă anual, în baza cererii si a informatiilor mentionate la art.13 si transmise la ANRE de Responsabilul de Configuratie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 15. Fac exceptie de la prevederile art. 14 Configuratiile rezultate în urma unor investitii ca si cele ale căror unităti de productie urmează a intra în exploatare comercială după retehnologizane. În aceste cazuri calificarea se face doar pentru lunile de operare rămase până la sfârsitul anului în curs.

Art. 16. Producătorii de E-SRE trebuie să facă dovada dotării unitătilor de productie propuse pentru calificare cu sisteme de măsurare, care să asigure măsurarea orară a energiei electrice produse din SRE.

Art. 17. (1) Productia Prioritară de energie electrică pe bază de SRE este calificată pentru Productie Prioritară Necontrolabilă.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin.1 unitătile de productie care utilizează biomasă, energia geotermală, precum si cele care utilizează surse hidro cu posibilitate de control a debitului uzinat la nivel de cel putin o zi, a căror Productie se califică pentru Productie Prioritară Controlabilă.

Art. 18. (1) E-SRE produsă într-o configuratie care utilizează biomasă si altă sursă conventională de energie se stabileste cu ajutorul următoarei relatii de calcul:

 

ESRE = ( QSRE x PciSRE /  QSRE x PciSRE + Qconv x Pciconv ) x E,

 

unde:

ESRE - energia electrică produsă din SRE [MWh]

QSRE - energia continută în SRE utilizată [MWh]

PciSRE - puterea calorifică a SRE utilizată [PJ/tonă]

E - energia electrică total produsă de configuratie [MWh]

Qconv- energia continută în sursa conventională de energie utilizată [PJ/tonă, mii m3]

Pciconv- puterea calorifică a sursei conventionale de energie utilizată [PJ/tonă, mii m3]

(2) Ponderea energiei electrice produse din SRE reprezintă valoarea procentuală a Esre din totalul energiei produse (E).

Art. 19. Producătorul a cărui Configuratie cuprinde unităti de producere a E-SRE din tipuri diferite de SRE are obligatia instalării de grupuri de măsurare separate pentru fiecare unitate.

Art. 20. (1) Pentru o Configuratie de productie de E-SRE, se califică pentru Productie Prioritară pe perioada de valabilitate a calificării:

a) Întreaga productie de energie electricăce urmează a fi livrată în retea (inclusiv autoconsumul),

b) Întreaga Capacitate Electrică Instalată a Configuratiei.

(2) În cazul Configuratiilor constituite din unităti care utilizează atît SRE (biomasă) cât si surse conventionale de energie primară, se pot propune/accepta pentru calificare ca Productie Prioritară din SRE doar productii si capacităti partiale, corespunzătoare ponderii SRE în total energie primară consumată.

6.2 Calificarea

Art. 21. Autoritatea Competentă, după primirea cererii pentru calificarea productiei unei configuratii pentru Productie Prioritară si a informatiilor necesare conform art. 6:

a) verifică informatiile prezentate si, dacă este necesar, cere solicitantului modificări si/sau completări ale acestora pentru sustinerea cererii;

b) emite decizia de calificare pentru productia prioritară a Configuratiei;

c) transmite în scris solicitantului motivatia în cazul neacceptării cererii de calificare.

Art. 22. Decizia de calificare emisă de ANRE contine următoarele informatii:

a) Unitătile din Configuratia /Configuratiile de productie calificate care pot participa la realizarea Productiei Prioritare;

b) Tipul- dispecerizabilă/ nedispecerizabilă- al fiecărei unităti de productie din Configuratie;

c) Capacitatea electrică a Configuratiei/ Configuratiilor care se califică pentru Productie Prioritară Necontrolabilă;

d) Capacitatea electrică a Configuratiei/ Configuratiilor care se califică pentru Productie Prioritară Controlabilă dispecerizabilă;

e) Capacitatea electrică a Configuratiei/ Configuratiilor care se califică pentru Productie Prioritară Controlabilă nedispecerizabilă;

f) Perioada de valabilitate a calificării.

Art. 23. Producătorul care a obtinut calificarea pentru Productie Prioritară din SRE, pentru o anumită capacitate electrică în perioada de valabilitate a calificării:

a) pune la dispozitia ANRE toate informatiile solicitate de aceasta si care sunt relevante pentru efectuarea verificărilor;

b) permite accesul la instalatiile proprii pentru personalul ANRE responsabil cu efectuarea verificărilor.

Art. 24. Autoritatea Competentă după emiterea deciziei de calificare comunică, după caz, producătorul sau lista producătorilor calificati pentru productie prioritară, capacitatea electrică calificată, tipul productiei proritare controlabilă/necontrolabilă, următoarelor părti:

a) OPEE, în cazul tuturor Unitătilor de Productie care sunt conectate la Reteaua Electrică de Transport sau în cazul Unitătilor de Productie care au o capacitate mai mare decât o valoare de referintă stabilită de Autoritatea Competentă;

b) OTS, în cazul tuturor Unitătilor Dispecerizabile sau a tuturor unitătilor care au o capacitate mai mare decât o valoare de referintă stabilită de OTS;

c) Operatorilor de Retea, la retelele cărora sunt racordate unitătile calificate pentru productie prioritară.

Art. 25. (1) Autoritatea Competentă poate decide să retragă decizia de calificare pentru Productie Prioritară acordată unui producător:

a) la solicitarea Producătorului respectiv;

b) ca urmare a unui comportament care conduce la inducerea de distorsiuni în functionarea pietei,

si comunică părtilor interesate decizia luată.

(2) Retragerea deciziei pentru cazurile prevăzute la lit. a) si b) este pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei, care este, de regulă, un an calendaristic.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si obligatiile producătorilor de E-SRE calificati pentru Productie Prioritară

 

Art. 26. Producătorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritară are următoarele drepturi:

a) să transmită oferte pe PZU pentru E-SRE care a fost notificată si nu a fost contractată prin contracte bilaterale;

b) să tranzactioneze cu prioritate pe PZU doar cantitătile de energie electrică notificate si validate ca Productie Prioritară disponibile, după considerarea cantitătilor de energie electrică din contractele bilateral negociate de respectivul producător;

c) să beneficieze, conform legislatiei în vigoare, de sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

d) să transmită la OTS Notificări Fizice în dezechilibru pentru Productia Prioritară rămasă netranzactionată pe PZU.

Art. 27. Producătorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritară are următoarele obligatii:

a) să se înscrie la OPEE ca Producător calificat pentru Productie Prioritară din SRE, conform procedurii specifice elaborate de acesta;

b) să comunice la OPEE, cantitătile de energie electrică tranzactionate prin contracte bilaterale;

c) să suporte din punct de vedere financiar Dezechilibrele generate de unitătile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritară Necontrolabilă, în conditiile în care tranzactionează pe PZU si/sau prin contracte bilaterale negociate de vânzare/cumpărare de energie electrică.

Art.28. Producătorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritară din SRE în conditiile în tranzactionează pe PZU are următoarele obligatii

d) să transmită la OPEE notificări preliminare*de productie prioritară;

e) să transmită la OPEE notificări finale de productie prioritară;

f) să oferteze pe PZU ca productie prioritară cel mult cantitătile orare de energie electrică care reprezintă diferenta pozitivă dintre cantitătile orare de energie electrică din Notificarea finală de productie prioritară validată de OPEE si cantitătile orare de energie electrică vândute prin toate contractele bilaterale negociate de respectivul producător.

Art. 29. (1) Producătorii calificati pentru Productie Prioritară Necontrolabilă, nu sunt penalizati financiar pentru Dezechilibrele generate de unitătile de productie din Configuratiile calificate pentru Productie Prioritară Necontrolabilă;

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) producătorii calificati pentru Productie Prioritară Necontrolabilă care sunt angajati în:

a) tranzactii pe PZU;

b) contracte bilaterale negociate de vânzare/cumpărare;

(3) Partea Responsabilă cu Echilibrarea care include si producători calificati pentru Productie Prioritară Necontrolabilă si care nu se încadrează în situatia prevăzută la alin. (2), preia dreptul producătorilor

de a nu suporta penalizările financiare aferente Dezechilibrelor generate de unitătile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritară Necontrolabilă;

(4) Partea Responsabilă cu Echilibrarea care include si producători calificati pentru Productie Prioritară Necontrolabilă si care se încadrează în situatia prevăzută la alin. (2), suportă penalizările financiare aferente Dezechilibrelor generate de unitătile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritară Necontrolabilă;

(5) Pentru determinarea Pozitiei Nete Măsurate a unei PRE care include si producători calificati pentru Productie Prioritară Necontrolabilă, suma Valorilor Măsurate Aprobate ale unitătilor de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritară Necontrolabilă înregistrate în respectiva PRE si care nu suportă dezechilibre, se va înlocui cu suma cantitătilor orare de energie electrică tranzactionate prin contracte bilaterale din respectivele Configuratii, de către PRE, în perioada de decontare corespunzătoare.”

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 30. În cazul în care, pentru un anumit Responsabil de Configuratie, în urma efectuării de către ANRE a verificării, se constată transmiterea unor informatii eronate, ANRE aplică sanctiunile prevăzute de lege.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

 

[Antet producător de E-SRE]

 

Cerere de calificare a Configuratiei pentru

productie prioritară de energie electrică

 

Către

 

Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu, nr. 3, sectorul 2, Bucuresti, cod 020995

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul [prenumele si numele], în calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu denumirea [denumirea societătii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/orasului/municipiului, strada nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societătii comerciale], titular al licentei de producere nr. [ nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere],

 

solicit calificarea pentru productie prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, conform datelor prevăzute în anexele la prezenta.

 

Director General,

[Nume, prenume si semnătură]

 

Data,

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

1. Detalii privind amplasarea Configuratiei/Configuratiilor

 

Configuratia nr. ...........

Denumire amplasament

 

Adresă

 

Oras

 

Judet

 

Cod postal

Tipul de productie prioritară pentru care se solicită înregistrarea Configuratiei

(controlabilă si/sau necontrolabilă)

[se completează după caz, unul sau ambele tipuri de productie prioritara]

Puterea electrică instalată în Configuratia corespunzătoare productiei prioritare controlabile [MW]

[se completează după caz]

Puterea electrică instalată în Configuratia corespunzătoare productiei prioritare necontrolabile [MW]

[se completează după caz]

Energia electrică prognozată pentru calificare [MWh]1

 

Operatorul de retea la care sunt racordate unitătile de productie ale Configuratiei

 

 

1 Energia electrică anuală prognozată pe perioada calificării (livrată în retea, inclusiv autoconsumul)

 

 

2. Responsabilul de Configuratie nominalizat2

 

Denumire societate

 

Numele persoanei de contact

 

Pozitie detinută

Adresă

 

Oras

 

Judet

 

Cod postal

Nr. telefon

 

Nr. Fax

E-mail

 

Date de identificare ale participantului la PZU care face notificările si ofertele de productie prioritară

 

 

Confirm că, din ceea ce stiu, sunt singurul solicitant pentru calificarea Configuratiei/ Configuratiilor sus mentionate si că detaliile continute în prezenta cerere sunt corecte. De asemenea, mă angajez să informez ANRE asupra oricăror schimbări, relevante procesului de Calificare, ce se vor aduce Configuratiei.

 

Responsabil de Configuratie

[Nume, prenume si semnătură]

 

Data

 

2 Detalii privind societatea nominalizată ca responsabil pentru managementul energetic al Configuratiei/ Configuratiilor propuse pentru calificare si detalii privind persoana fizică de contact ANRE va comunica cu societatea care doreste să califice Configuratia prin intermediul acestei persoane.

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Descrierea Configuratiei/Configuratiilor pentru care se solicită calificarea

 

Documentatia de calificare va contine pentru fiecare Configuratie următoarele informativ.

 

1. Schema electrică monofilară cu specificarea grupurilor de măsurare.

2. Schema termomecanică simplificată pentru cazul biomasei, biogazului.

3. Informatii privind SRE utilizată

 

 

SURSA DE ENERGIE

 

Vânt offshore 

Soare 

Geotermal 

Vânt onshore 

Hidro 

 

 

Biomasă

 

putere calorifica (GJ/tona)

- Deseuri forestiere / agricole

 



 

- Culturi energetice

 



 

- Gaz de deposit

 



 

- Gaz de fermentatie a nămolurilor

 

 



 

- Biogaz, alcool carburant

 



 

- Deseuri menajere solide

 



 

- Deseuri industriale

 



 

Combustibil fosil

 



 

Pondere SRF în total combustibil utilizat (%)

 

 

 

 

4. Lista echipamentelor si caracteristicile acestora

 

Echipament

Producător/ Model

An PIF

Tipul unitătii de productie [după caz]

Tip (tipuri) de combustibil utilizat [după caz]

Nivel de tensiune la care este racordat [după caz]

Capacitate electrică instalată, în MW | [după caz]

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

5. Lista echipamentelor de măsurare a energiei electrice *

 

Identificator în schema electrică simplificata

Serie

Proprietarul echipamentului de măsurare

An instalare

Producător/ Model

Serviciu măsurat

Iesire -domeniu de valori

Iesire -unitate de măsură

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

* Informatiile solicitate se adresează doar producătorilor de E-SRE care detin grupuri nedispecerizabile

 

6. Alte informatii necesare ANRE.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Productia si prognoza de E-SRE a Configuratiei/Configuratiilor pentru care se solicită calificarea

 

1. Productia lunară de E-SRE realizată pe ultimele 12 luni

 

[Anul de operare]

 

Productie de E-SRE* [MWh]

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Configuratia/ Centratei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prognoza lunară a productiei de E-SRE, pentru perioada de calificare

 

[Anul de calificare]

 

Prognoza productiei de E-SRE* [MWh]

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Configuratia/ Centrala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Productia de E - SRE livrată în retea, inclusiv autoconsumul, în anul de operare.

4 Prognoza productei de E - SRE livrată în retea, inclusiv autoconsumul, în anul de calificare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza art. 156 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, au obligatia să tină evidente corecte si complete:

a) persoanele impozabile stabilite în România, pentru operatiunile efectuate în desfăsurarea activitătii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru orice operatiune reglementată la titlul VI din Codul fiscal;

b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifică ca persoane înregistrate în scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, în scopul desfăsurării oricărei operatiuni, pentru operatiunile respective;

c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;

d) în cazul asociatiilor în participatiune care nu constituie o persoană impozabilă, asociatul care contabilizează veniturile si cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părti, pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie în participatiune.

(2) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitătii economice a fiecărei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât să permită stabilirea cu usurintă a următoarelor elemente:

a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri si/sau a prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală, evidentiată distinct pentru:

1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;

2. exporturile de bunuri si alte operatiuni scutite de taxă;

3. operatiunile care nu au loc în România;

4. Livrările de bunuri si/sau prestările de servicii taxabile si cărora li se aplică cote diferite de taxă;

b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioadă fiscală, evidentiată distinct pentru:

1. bunuri mobile corporale;

2. servicii;

3. bunuri de capital;

4. achizitii intracomunitare de bunuri;

5. importuri pentru care persoana impozabilă foloseste derogarea prevăzută la art. 157 alin. (4) din Codul fiscal;

6. celelalte operatiuni pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g) din Codul fiscal;

c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală;

d) taxa totală deductibilă si taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, a taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro-rata, evidentiind distinct:

1. taxa dedusă conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal;

2. taxa nededusă conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal;

3. taxa dedusă pe bază de pro-rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

(3) Registrul nontransferurilor de bunuri se utilizează pentru evidentierea bunurilor transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunitătii pentru operatiunile prevăzute la art. 128 alin. (12) lit. f)-h) din Codul fiscal, cu exceptia situatiilor în care se aplică măsurile de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Acest registru va cuprinde:

1. descrierea bunurilor;

2. cantitatea bunurilor;

3. valoarea bunurilor;

4. circulatia bunurilor;

5. descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operatiuni, după caz, precum si data emiterii acestor documente.

(4) Persoanele impozabile care primesc în România bunuri în scopul expertizării sau pentru efectuarea de lucrări asupra acestor bunuri vor trebui să tină registrul bunurilor primite, în care se evidentiază bunurile care au fost transportate din alt stat membru în România de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în acel alt stat membru sau de altă persoană în numele acesteia, sau importate în România sau achizitionate din România de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în alt stat membru. Nu se trec în acest registru bunurile plasate în regim de perfectionare activă.

(5) Registrul bunurilor primite va cuprinde:

1. un număr de ordine;

2. data primirii bunurilor;

3. numele si adresa primitorului;

4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al primitorului;

5. cantitatea bunurilor primite;

6. descrierea bunurilor primite;

7. data transportului bunurilor supuse expertizării sau prelucrate transmise clientului;

8. cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;

9. cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după prelucrare;

10. o mentiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum si data emiterii acestor documente.

(6) Documentele prevăzute la alin. (2) -(4) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să-si stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată si taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să contină informatiile minimale stabilite la alin. (2), (3) si (5).

(7) Totusi, în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin se propun modele orientative ale jurnalelor si registrelor, care să se tină conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 se pot întocmi manual, prin procedee mecanografice, prin utilizarea sistemului informatic, după caz.

(2) Documentele prevăzute la art. 1 se pot stoca prin orice metode si în orice loc în următoarele conditii:

a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu exceptia celor întocmite prin mijloace electronice, care pot fi păstrate în orice loc, dacă pe perioada stocării:

1. se garantează accesul on-line la datele respective;

2. se garantează integritatea continutului documentelor respective;

b) documentele prevăzute la art. 1 sau continutul acestora, în cazul stocării prin mijloace electronice, să fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fără nicio întârziere, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Art. 3. - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, au obligatia să depună semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, la organul fiscal de care apartin, lista în format electronic a facturilor emise pentru livrările si prestările efectuate către cumpărători/ beneficiari din tară. Lista va cuprinde, pentru fiecare factură emisă, numărul si data emiterii, denumirea si codul de înregistrare al cumpărătorului/beneficiarului, valoarea tranzactiei si taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 2.217.

 

Anexa nr. 1

 

JURNAL PENTRU VANZARI

 

 

 

Nr. crt.

Documentul

Denumirea/

numele clientului/

beneficiarului

Codul de înre­gistrare în scopuri

de TVA al clietului/ beneficiarului

Total document (inclusiv T.VA)

Livrari de bunuri si prestări de servicii taxabile

Livrări de bunuri

si prestări de servicii pentru care locul livrarii/prestarii este în afara României

Livrări de bunuri si prestări de servicii scutite cu drept de deducere

Livrări de bunuri si prestări de servicii scutite fara drept de deducere

Operatiuni neimpo­zabile

Nr. de

ordine

Data

Cota 19%

Cota 9%

Bunuri si

servicii  cu

„taxare inversa”

Livrări intracomunitare

de bunuri

Alte livrări de bunuri si prestări de servicii scutite cu drept de deducere

Baza de impozitare

Valoarea TVA

Baza de impozitare

Valoarea T.V.A.

Baza de

impozitare

Valoare*

T.VA.

Scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal

Scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal

Cu drept de deducere

Fara drept de deducere

Baza de impozitare

Baza de impozitare

Baza de impozitare

Baza de impozitare

Valoarea

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI

 

Nr. crt.

 

 

 

 

 

Documentul

Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile

Achizitii de bunuri din tara si din import scutite

Achizitii intracomunitare de bunuri

Bunuri si servicii pentru care cumpărătorul

este obligat la

plata taxei

 

Nr.de ordine

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

Furnizorul/ Prestatorul

 

 

 

 

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/ prestatorului

 

 

 

 

Total

document

(inclusiv

TVA.)

 

 

 

Cota de 19%

Cota de 9%

Destinate revanzarii

Pentru nevoile firmei

 

Bunuri de capital

Bunuri destinate revanzarii

Alte bunuri si prestă­ri de servicii pentru nevoile firmei

Bunuri destinate revanzarii

Alte bunuri si prestă­ri de servicii pentru nevoile firmei

Baza de impozit-are

Valoare T.VA.

Scutite

Neimpo­zabil

Baza de impozit-are

Valoa-rea T.V.A.

Scutite

Neimpo­zabile

 

Baza de impozi-tare

Valoa-rea T.VA

Baza de impozi-tare

Valoa-rea T.VA.

Baza de impozi-tare

Valoa-rea T.VA.

Baza de impozi-tare

Valoa-rea T.VA

Baza de impozi-tare

Valoa-rea T.VA

Baza de impozi-tare

Valoa-rea

T.VA.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12