Pagina a 3-a

 

(2) Părtile pot conveni întreruperea sau limitarea serviciilor prestate si în alte situatii cum ar fi:

a) în cazul abaterilor de la schema normală de functionare a instalatiilor de transport si de distributie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura conditiile de sigurantă si de regim normale;

b) în situatia prevenirii sau aparitiei unor avarii a echipamentelor din reteaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura conditiile normate de sigurantă în functionare conform prevederilor “Codului tehnic al retelei electrice de transport”, cu comunicarea către client a justificării acestei măsuri;

c) pe durata necesară interventiei asupra elementelor primare si secundare ale retelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;

d) în regimuri post avarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice.

(3) în cazul de la paragraful (1) litera c) decizia de întrerupere a serviciului se poate pune în practică după expirarea preavizului de 5 zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să-1 comunice clientului. Drept primă zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înstiintarea privind decizia de întrerupere a serviciului.

(4) Pe perioada de preaviz părtile sunt obligate să depună toate diligentele pentru rezolvarea litigiului într-un mod convenabil ambelor părti. Preavizul poate fi prelungit printr-o decizie a prestatorului.

12. Forta majoră

Art. 22. (1) Părtile sînt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în

parte a obligatiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de fortă majoră sunt acelea care pot apare pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu calamităti naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de părti la încheierea contractului si care sunt în mod rezonabil în afara vointei si controlului părtilor.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autoritătii abilitate de la locul producerii evenimentului ce constituie fortă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligatia părtii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părtii contractante prin faptul necomunicării.

13. Litigii

Art. 23. Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre solutionare instantei judecătoresti competente.

14. Dispozitii finale

Art. 24. (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Drepturile si obligatiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării partiale sau totale de către nici una din părti fără acordul explicit al celeilalte părti. Acordul se va solicita de viitorul cedent cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.

(3) Contractele încheiate de părti pot contine, după caz, ca anexe, Conventia de exploatare si Avizul tehnic de racordare.

(4) Contractele încheiate de părti se modifică si/sau completează automat dacă printr-un act normativ (lege, OG, OUG, HG, reglementare ANRE) se modifică/completează prevederile prezentului contract cadru, părtile având obligatia preluării modificării/completării într-un act aditional la contract.

(5) Contractul încheiat de părti se poate prelungi, modifica sau completa prin acte aditionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părti. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte aditionale, cu exceptia celor de la Art. 3(4).

15. Alte clauze

(Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform întelegerii Părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru)

Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două (2) exemplare deopotrivă originale, din care unul la client si unul la prestator.

 

SEMNATARI

 

Prestator

Client

 

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

 

Semnificatia termenilor din contract

 

Termenii utilizati în cadrul acestui Contract au următoarele semnificatii:

 

Autoritate Competentă Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE

Client [Producător]/[Furnizor]/[Operator de distributie]/[Consumator eligibil]

 

Client al serviciului de transport

[Producător] - pentru componenta de introducere a energiei electrice în reteaua de transport si/sau reteaua de distributie;

 

[Producător]/[Furnizor]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de introducere în reteaua de transport în cazul -importului de energie electrică

 

[Furnizor]/[Operator de distributie]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport;

 

[Producător]/[Furnizor]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport în cazul exportului de energie electrică.

Client al serviciilor de sistem si al serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică

[Furnizor]/[Operator de distributie]/[Consumator eligibil];

[Producător]/[Furnizor] - în cazul exportului de energie electrică

Operator de distributie

Persoană juridică, titulară a unei licente de distributie si

detinătoare a unei retele electrice situată într-un anumit perimetru, cu niveluri de tensiuni până la 110 kV inclusiv, ce asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor situati în acel perimetru

Energie electrică

Energia electrică activă, în [MWh]

Energie electrică transportată

Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de

transport, măsurată în punctele de introducere în/extragere din retelele electrice

Furnizor de energie electrică

Persoană juridică, titular al unei licente de furnizare, care

asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare

Lună de contract

O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic

Producător de energie electrică

Persoană fizică sau juridică, titulară de licentă, având ca

specific activitatea de producere a energiei electrice inclusiv în cogenerare

Retea electrică

Ansamblu de linii si statii electrice conectate între ele,

eventual interconectate cu alte retele

Retea electrică de transport

Retea electrică de interes national si strategic cu tensiunea

de linie nominală mai mare de 110 kV

Retea electrică de distributie

Retea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110

kV inclusiv

Serviciu de administrare a pietei angro de energie electrică

Serviciu asigurat de Operatorul pietei de energie electrică, angro de energie electrică care cuprinde înscrierea participantilor la piata

pentru ziua următoare, administrarea pietei angro de energie electrică pentru ziua următoare si decontarea tranzactiilor cu energie electrică ale participantilor pe pietele centralizate

Serviciu de sistem

Serviciu asigurat de CN Transelectrica pentru mentinerea

nivelului de sigurantă în functionare a sistemului electroenergetic national, precum si a calitătii energiei transportate conform normelor în vigoare

Servicii de sistem functionale

Servicii de sistem asigurate de Transelectrica, care exprimă

activitatea curentă a Operatorului de Transport si Sistem. Au o natură de monopol.

Servicii de sistem tehnologice

Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regulă

de către producători, la solicitarea Transelectrica. Reprezintă resurse care în general se achizitionează de către Transelectrica de pe o piată de natură concurentială

Serviciu de transport

Asigurarea transmiterii unei cantităti de energie electrică

între două sau mai multe puncte ale retelei electrice de transport, cu respectarea parametrilor de calitate

Sistem electroenergetic national

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN -SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de

participantii la piata de energie electrică

Tarif nodal de transport

Sistem de preturi reglementate la nivel local, pentru

serviciul de transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferentiat pe noduri (zone) de introducere/extragere în/din reteaua electrică de transport

Zonă (de sistem)

Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită

de un ansamblu de noduri de retea grupate în concordantă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operational, tarifar, s.a.)

 

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

 

Elemente de calcul a contravalorii serviciului de transport al energiei electrice,

serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial

participantilor la piata angro de energie electrică

 

Valoarea lunară contractată a serviciului de transport

(1) Pentru clientul care introduce energie electrică în retelele electrice de transport si/sau de distributie (producător racordat la retelele electrice de transport si/sau de distributie sau furnizor importator) valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

 

Vcontr, m G, RET =

Σ

(TG, i x

Σ

Q est, d livrat,i,h

i

h, d

 

[lei]

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a retelei electrice în care clientul introduce energie electrică;

Q est, d livrat,i,h cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi livrată de client în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, diminuată cu energia electrică achizitionată de prestator de la client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de transport, în MWh; cantitătile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TG, i este tariful nodal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimată în lei/MWh.

(2) Pentru clientul care extrage energie electrică din retelele electrice de transport si/sau de distributie (furnizor si/sau producător exportator racordat la retelele electrice de transport si/sau de distributie) valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

 

Vcontr, m L, RET =

Σ

(TL, i x

Σ

Q est, dconsumat, i, h

i

h, d

 

 

[lei]

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a retelelor electrice în care clientul extrage energie electrică;

Q est, dconsumat, i, h cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantitătile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TL, i este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în lei/MWh.

 

B. Valoarea lunară realizată a serviciului de transport

(1) Pentru clientul care introduce energie electrică în retelele electrice de transport si/sau de distributie (producător racordat la retelele electrice de transport si/sau de distributie sau fiirnizor importator) valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

 

V m G, RET =

Σ

(TG, i x

Σ

Q dlivrat, i, h

i

h, d

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a retelei electrice în care clientul introduce energie electrică;

Q dlivrat, i, h  este cantitatea de energie electrică livrată de client în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6 si diminuată cu energia electrică achizitionată de prestator de la client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de transport, în MWh;

TG, i este tariful nodal de transport pentru intrpducerea de energie electrică în zona i, exprimată în lei/MWh.

(2) Pentru clientul care extrage energie electrică din retelele electrice de transport si/sau de distributie (furnizor si/sau producător exportator racordat la retelele electrice de transport si/sau de distributie) valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

 

V m L, RET =

Σ

(TL, i x

Σ

Q dconsumat, i, h

i

h, d

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a retelelor electrice din care clientul extrage energie electrică;

Q dconsumat, i, h este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh; cantitătile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TLi este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în lei/MWh.

C. Valoarea lunară contractată a serviciului de sistem pentru clientul care extrage energie electrică din retelele de transport/distributie (furnizor si/sau producător exportator), se determină astfel:

 

Vcontr, m SS =

Σ

(ThSS x

Σ

Q est, dconsumat, h

i

h, d

 

în care:

Q est, dconsumat, h  este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantitătile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

ThSS este tariful orar pentru serviciul de sistem corespunzător palierului în care se tranzactionează energia electrică, exprimat în lei/MWh.

D. Valoarea lunară realizată a serviciului de sistem pentru clientul care extrage energie electrică din retelele de transport/distributie (furnizor si/sau producător exportator), se determină astfel:

 

V m SS =

Σ

(ThSS x Q dconsum, h

h,d

 

in care:

Q dconsum, h  este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh;

ThSS este tariful orar pentru serviciul de sistem corespunzător palierului în care se tranzactionează energia electrică, exprimat în lei/MWh.

 

E.Valoarea lunară contractată a serviciului si pentru serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică pentru clientul care extrage energie electrică din retelele de transport/distributie (furnizor si/sau producător exportator), se determină astfel:

 

Vcontr, m PEE = TPEE  x

Σ

Q est, dconsum, h

h,d

 

 

[lei]

 

în care:

Q est, dconsum, h este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantitătile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TPEE  este tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, exprimat în lei/MWh.

 

F. Valoarea lunară realizată a serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la pia^a angro de energie electrică pentru clientul care extrage energie electrică din retelele de transport/distributie (furnizor si/sau producător exportator), se determină astfel:

 

V m PEE = TPEE  x

Σ

Q  dconsum, h

h,d

 

 

 [lei]

în care:

Q  dconsum, h  este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reteaua de distributie/consumatorului său si/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh;

TPEE este tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, exprimat în lei/MWh.

 

Tabel 2.1 Cantitătile orare estimate de energie electrică ce urmează a fi livrate/consumate/furnizate de client în retelele de transport si distributie în luna de contract m si zona tarifară i

 

[MWh]

Interval orar

 

Ziual

 

Ziua 2

 

Ziua 3

 

…………………

Ziua 31

 

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

 

Tabel 3.1 Valorile orare estimate ale serviciului de transport al energiei electrice pentru energia livrată/consumată/furnizată de client în retelele de transport si distributie în luna de contractul si zona tarifară i

 

[lei]

Interval orar

 

Ziual

 

Ziua 2

 

Ziua 3

 

………………..

Ziua 31

 

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadm

 

Tabel 4.1 Valorile orare estimate ale serviciului de sistem pentru energia consumată/furnizată de client în retelele de transport si distributie în luna de contract m

 

[lei]

Interval orar

 

Ziual

 

Ziua 2

 

Ziua 3

 

……………

Ziua 31

 

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 la contractul-cadru

 

Tabel 5.1 Valorile orare estimate ale serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică pentru energia consumată/furnizată de client din retelele de transport si distributie în luna de contract m

 

[lei]

Interval orar

 

Ziual

 

Ziua 2

 

Ziua 3

 

……………

Ziua 31

 

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6 la contractul-cadru

 

Lista punctelor de măsură pentru determinarea cantitătilor orare de energie

electrică livrată/consumată/furnizată de client în retelele de transport si

distributie în luna de contract m si zona tarifară i

 

Modul de agregare a valorilor măsurate

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea

de efectuare a analizelor

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul cap. 25 „Uniune vamală” de negociere cu Uniunea Europeană,

luând în considerare prevederile art. 68 si 69 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, si prevederile art. 242-246 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

pentru îmbunătătirea activitătii de control fizic al mărfurilor supuse reglementărilor vamale,

în temeiul art. 659 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

Nr. 9.250.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Laboratorul vamal central functionează în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Sediul Laboratorului vamal central este în municipiul Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. - Laboratorul vamal central efectuează analiza probelor:

a) prelevate, în conditiile legii, de autoritatea vamală, din mărfurile supuse reglementărilor vamale, în vederea clasificării acestora în Tariful vamal integrat;

b) din categoria mărfurilor care fac obiectul Politicii agricole comune, prelevate, în conditiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităti, în scopul stabilirii drepturilor de import si al asigurării controlului mărfurilor pentru care sunt solicitate restitutii la export;

c) pentru care există suspiciunea de a contine droguri, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, prelevate, în conditiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităti;

d) din categoria mărfurilor accizabile, prelevate, în conditiile legii, de autoritatea vamală sau de alte autorităti, pentru identificarea corespunzătoare a produselor în raport cu prevederile titlului VII „Accize” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

e) prelevate, în conditiile legii, de alte autorităti, în vederea identificării mărfurilor si aplicării reglementarilor legale specifice.

 

CAPITOLUL II

Prelevarea probelor

 

Art. 3. - (1) Pentru fiecare partidă de marfă pentru care autoritatea vamală solicită analize de laborator, se prelevă 3 probe identice, cu următoarele destinatii:

a) proba 1 - pentru efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central;

b) proba 2 - pentru efectuarea unei a doua analize, tot în cadrul Laboratorului vamal central, în situatia în care declarantul sau reprezentantul acestuia solicită acest lucru. Această probă se depozitează în conditii corespunzătoare în Laboratorul vamal central. Termenul de păstrare a probei 2 este de 3 luni de la data expirării termenului legal pentru solicitarea unei a doua analize;

c) proba 3 - pentru eliberare la eventuala solicitare a instantelor de judecată. Această probă se depozitează în conditii corespunzătoare la biroul vamal care efectuează controlul. Termenul de păstrare a probei 3 este de 3 luni de la data la care declarantul ia cunostintă despre decizia luată de biroul vamal, pe baza rezultatelor probei 1, dacă declarantul sau reprezentantul său nu contestă această decizie sau nu solicită efectuarea unei a doua analize. în cazul în care declarantul sau reprezentantul său solicită efectuarea unei a doua analize, proba 3 se păstrează 3 luni de la comunicarea către declarant a rezultatului analizei probei 2 sau, după caz, a refuzului de a efectua această analiză. Dacă se depune o contestatie împotriva deciziei autoritătii vamale, luată pe baza rezultatelor analizelor, acest termen se prelungeste până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei.

(2) În toate cazurile termenul de păstrare nu va depăsi termenul de valabilitate a produsului. Termenul de valabilitate se mentionează în rubrica „Observatiile biroului vamal” din cererea de analiză.

Art. 4. - (1) Solicitarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate se face pe baza unei cereri de analiză. Modelul cererii de analiză este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin semnarea cererii de analiză, declarantul sau reprezentantul său recunoaste reprezentativitatea pentru întreaga partidă de marfă a probelor prelevate.

Art. 5. - (1) Prelevarea probelor care urmează să fie analizate în Laboratorul vamal central se efectuează de către biroul vamal care efectuează controlul, în prezenta declarantului sau a reprezentantului său.

(2) În situatia în care biroul vamal decide să procedeze la prelevarea de probe, în cadrul procedurii normale de declarare a mărfurilor prezentate la biroul vamal si după acceptarea declaratiei vamale, are obligatia de a notifica în scris această decizie declarantului, precizând data si ora ja care urmează să se efectueze operatiunea de prelevare. în cazul în care declarantul sau reprezentantul său nu se prezintă pentru efectuarea operatiunii, biroul vamal poate proceda direct la prelevare.

Art. 6. - (1) în cazul mărfurilor a căror prelevare necesită utilizarea unor dispozitive speciale, biroul vamal va colabora cu echipajele mobile în desfăsurarea activitătilor de prelevare de probe.

(2) Directiile regionale vamale asigură necesarul de dispozitive, materiale si recipiente de prelevare pentru birourile vamale si echipajele mobile din subordine.

(3) în cazul mărfurilor periculoase sau când autoritatea vamală nu dispune de personal special instruit ori de dispozitive, materiale sau recipiente necesare prelevării, prelevarea probelor se poate face, sub supravegherea autoritătii vamale, direct de către declarant, de reprezentantul său ori de o altă persoană împuternicită în acest sens.

Art. 7. - (1) Probele prelevate se sigilează si se etichetează. Pentru etichetare se folosesc etichete conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Prelevarea se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Trimiterea probelor

 

Art. 8. - (1) Probele 1 si 2 se trimit la Laboratorul vamal central însotite de următoarele documente:

a) cererea de analiză;

b) copia declaratiei vamale, dacă aceasta a fost depusă;

c) copia facturii, pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele;

d) copiile buletinelor de analiză emise de producător sau ale oricăror alte documente care contin informatii referitoare la caracteristicile, compozitia si utilizarea mărfurilor.

(2) Probele si documentele însotitoare, conform alin. (1), se trimit la Laboratorul vamal central prin grija sefului biroului vamal unde s-a făcut prelevarea sau a persoanelor împuternicite de acesta prin ordin de serviciu. Cererea de analiză se transmite si prin mijloace electronice în aceeasi zi în care a fost completată si înregistrată la biroul vamal.

Art. 9. - (1) Probele se transportă la Laboratorul vamal central prin grija directiilor regionale vamale, cu respectarea prevederilor legale pentru transportul anumitor categorii de mărfuri, cum ar fi cele periculoase, inflamabile, precursori si altele asemenea, precum si cu asigurarea integritătii probelor, a sigiliilor aplicate si a documentelor însotitoare, în acest sens, în situatiile fn care se impune, directiile regionale vamale vor asigura achizitia de servicii de transport conform prevederilor legale.

(2) Documentele care însotesc probele se introduc în plicuri etichetate, iar pe timpul transportului se depozitează separat de acestea.

Art. 10. - Pentru fiecare transport de probe trimise Laboratorului vamal central birourile vamale întocmesc o listă de expeditie a probelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Gestionarea probelor, efectuarea analizelor în Laboratorul vamal central si emiterea certificatelor de analiză

 

Art. 11. - (1) Probele si documentele însotitoare se receptionează la Laboratorul vamal central în ordinea sosirii lor si se înregistrează în registrul de evidentă a probelor.

(2) Dacă la receptie se constată lipsa unor probe sau a unor documente, documente deteriorate, probe neetichetate sau cu etichete deteriorate, probe fără sigilii sau cu sigilii rupte, probe cu ambalaje deteriorate sau probe într-o stare alterată, aceste neconformităti se mentionează în rubrica „Observatii” din lista de expeditie a probelor. în aceste cazuri Laboratorul vamal central trimite o copie a acestui document biroului vamal emitent.

Art. 12. - Pentru probele pentru care documentele însotitoare sunt lipsă sau sunt deteriorate, seful Laboratorului vamal central poate cere biroului vamal care a solicitat analiza transmiterea unui alt set de copii ale acestor documente.

Art. 13. - (1) Laboratorul vamal central efectuează analiza probei 1 în cel mai scurt timp, în ordinea înregistrării în registrul de evidentă a probelor.

(2) Probele pentru care se solicită analizarea în regim de urgentă au prioritate în raport cu cele care au regim normal.

(3) Probele neetichetate sau cu etichete deteriorate, probele fără sigilii sau cu sigilii rupte, probele care se prezintă într-o stare alterată si probele cu ambalaje deteriorate, pentru care există suspiciunea violării integritătii continutului, nu se analizează.

Art. 14. - (1) Atunci când doar una dintre probele 1 sau 2 se află în situatia prevăzută la art. 13 alin. (3) si cantitatea de probă este suficientă, Laboratorul vamal central poate proceda ia divizarea probei corespunzătoare pentru obtinerea probelor 1 si 2. Această operatiune se face în prezenta declarantului sau a reprezentantului său, cu acceptarea feprezentativitătii probelor astfel obtinute prin semnarea unui proces-verbal încheiat în acest sens.

(2) Când intentionează să efectueze o operatiune de divizare a unei probe, Laboratorul vamal central are obligatia de a notifica acest lucru în scris declarantului, cu cel putin 48 de ore înainte. în cazul în care declarantul sau reprezentantul acestuia nu se prezintă pentru efectuarea operatiunii de divizare, Laboratorul vamal central poate proceda direct la divizarea probei.

(3) Cele două probe obtinute prin divizare se sigilează, se etichetează si se gestionează conform dispozitiilor prezentelor norme.

(4) În cazul în care probele aflate în conditiile prevăzute la art. 13 alin. (3) sunt prelevate din partide de marfă pentru care se asteaptă rezultatul analizelor de laborator pentru acordarea liberului de vamă, se procedează la prelevarea altor probe care să le înlocuiască pe cele neconforme, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme.

Art. 15. - Pentru analizarea probelor Laboratorul vamal central utilizează metodele de analiză mentionate în reglementările vamale, metodele de analiză prevăzute în reglementările comunitare sau, după caz, în reglementările nationale specifice, metodele de analiză standardizate internationale sau nationale si metodele de analiză dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene ori la nivel propriu.

Art. 16. - (1) În urma efectuării analizelor, Laboratorul vamal central emite un certificat de analiză conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Certificatul de analiză se emite în 3 exemplare, având următoarele destinatii:

a) exemplarul 1 - pentru biroul vamal care a solicitat analiza;

b) exemplarul 2 - pentru declarant;

c) exemplarul 3 - pentru arhiva laboratorului.

(3) Exemplarele 1 si 2 se trimit prin postă biroului vamal care a solicitat analiza. Exemplarul 1 se transmite si pe cale electronică.

Art. 17. - (1) Pe baza informatiilor din certificatul de analiză, biroul vamal ia deciziile privind măsurile tarifare, netarifare si/sau fiscale pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele si va trimite prin postă declarantului exemplarul 2 al certificatului de analiză, cu confirmare de primire. Biroul vamal comunică de îndată Laboratorului vamal central copia confirmării de primire a certificatului de analiză de către declarant.

(2) În luarea deciziilor prevăzute la alin. (1), rezultatele si concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis de Laboratorul vamal central prevalează în fata informatiilor sau datelor cuprinse în documentele de analiză emise de alte laboratoare, precum si în alte documente care contin informatii privind caracteristicile fizico-chimice ale mărfii atunci când acestea sunt contradictorii.

(3) În situatia în care certificatul de analiză nu contine toate informatiile necesare, biroul vamal poate solicita completarea certificatului cu datele lipsă.

Art. 18. - (1) Atunci când Laboratorul vamal central nu poate efectua un anumit tip de analiză, acesta va solicita, cu aprobarea conducerii Autoritătii Nationale a Vămilor, efectuarea acestor analize în laboratoare acreditate.

(2) În acest sens, Autoritatea Natională a Vămilor va achizitiona, în conditiile prevăzute de lege, servicii de analiza fizico-chimică â mărfurilor.

(3) În situatiile în care analizele sunt efectuate în alte laboratoare, Laboratorul vamal central formulează concluzii si emite certificate de analiză pe baza rezultatelor obtinute de laboratorul care a efectuat analiza.

 

CAPITOLUL V

Contestatii

 

Art. 19. - (1) în cazul în care declarantul nu este de acord cu rezultatele analizei probei 1 si cu concluziile formulate în certificatul de analiză emis pentru această probă, acesta are dreptul de a solicita motivat efectuarea analizei probei 2.

(2) Solicitarea se face prin depunerea unei cereri scrise la Autoritatea Natională a Vămilor în termen de 30 de zile de la data primirii certificatului de analiză pentru proba 1.

Art. 20. - (1) în cazul în care Autoritatea Natională a Vămilor aprobă efectuarea analizei probei 2, Laboratorul vamal central notifică în scris declarantului si biroului vamal data la care se va efectua această analiză, cu cel putin 48 de ore înainte.

(2) Declarantul sau reprezentantul său poate asista la efectuarea analizei probei 2.

Art. 21. - Dacă Autoritatea Natională a Vămilor nu aprobă efectuarea analizei probei 2, comunică în scris declarantului motivele refuzului.

Art. 22. - (1) Dacă concluziile analizei probei 2 nu sunt diferite de cele din certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central notifică acest fapt, în scris, solicitantului si biroului vamal.

(2) Dacă concluziile analizei probei 2 sunt diferite de cele exprimate în certificatul de analiză emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central emite un nou certificat

de analiză care va contine si mentiunea că îl anulează pe primul.

(3) Concluziile celei de-a doua analize sunt definitive.

(4) Pentru comunicarea certificatului de analiză pentru proba 2 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 alin. (3) si ale art. 17 alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Probe pentru care există suspiciunea de a contine droguri

 

Art. 23. - (1) Pentru probele prelevate de autoritatea vamală pentru care există suspiciunea de a contine droguri, se prelevă o singură probă.

(2) Aceste probe se supun prevederilor legale specifice si dispozitiilor cuprinse în Metodologia comună privind evidentierea statistică a drogurilor confiscate, aprobată de Agentia Natională Antidrog, Autoritatea Natională a Vămilor, Inspectoratul General al Politiei Române si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Art. 24. - (1) Laboratorul vamal central analizează în regim de urgentă probele pentru care există suspiciunea de a contine droguri si emite buletine de analiză.

(2) Buletinele de analiză emise ca urmare a analizei probelor pentru care există suspiciunea de a contine droguri sunt transmise de Laboratorul vamal central, în regim de urgentă, biroului vamal care a solicitat analiza.

 

CAPITOLUL VII

Returnarea probelor

 

Art. 25. - (1) Cu exceptia cazului în care probele sunt distruse în procesul de analiză sau examinare amănuntită, acestea se restituie declarantului, la cererea si pe cheltuiala sa, imediat ce se constată că ele nu mai trebuie păstrate de autoritătile vamale, în special după ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare împotriva deciziei luate de autoritătile vamale pe baza rezultatelor analizei sau a examinării amănuntite.

(2) în cazul în care declarantul solicită retumarea probelor după efectuarea analizei probei 1, autoritatea vamală va proceda la eliberarea acestora numai în baza unei declaratii scrise a declarantului prin care acesta declară că este de acord cu rezultatele si concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis pentru proba 1. Declaratia se depune la biroul vamal unde se efectuează controlul, care va trimite o copie a acesteia si Laboratorului vamal central.

(3) în cazul în care declarantul nu solicită restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau păstrate de către autoritătile vamale. Cu toate acestea, în anumite cazuri, autoritătile vamale pot cere declarantului să ridice probele rămase.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Certificatele de analiză emise de Laboratorul vamal central au caracter tehnic, iar declarantul poate contesta deciziile autoritătii vamale, luate pe baza concluziilor formulate în certificatele de analiză, potrivit dispozitiilor legale care reglementează contestarea acestor decizii.

Art. 27. - Dispozitiile prezentelor norme se aplică în mod corespunzător si pentru probele prelevate de structurile autoritătii vamale împuternicite cu controlul respectării prevederilor legale în domeniul accizelor, precum si de orice structură a autoritătii vamale împuternicită să efectueze controlul fizic al bunurilor.

Art. 28. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Anexa nr.1

la norme

 

Cerere de analiză nr. 1

 

pag1/2

Informatii referitoare la biroul vamal:

Directia Regională Vamală:

 

Birou vamal:

 

Adresa:

 

Persoană de contact:

Cod birou:

Tel:

Fax:

e-mail:

Informatii referitoare la mărfuri/produse:

Import Export Introducere Expeditie Altele

 

Agent economic:

 

 

Document administrativ:

Denumirea comercială:

Descriere declarată de agentul economic:

Cod tarifar susceptibil: Cod aditional susceptibil:

Cod tarifar declarat de agentul economic:

 

Cod aditional declarat:

Tară de origine: Tară de expeditie: Destinatie:

Observatiile agentului economica

Greutate totală sau număr de unităti:

Valoarea declarată a mărfii controlate: Valoarea esantioanelor prelevate:

Documente anexate:

Număr de probe transmise:

Nr. sigilii vamale:

 

Declarantul a solicitat a returnarea părtii de probă rămasă după analiză o distrugerea imediată după analiză

Obiectul cererii:

 

Observatiile biroului vamal2:

□ identificare

 

□ cod Tarif vamal integrat

 

□ altele (precizati)

 

Referintă legală:

URGENTE

□ marfă retinută la vamă o

□ control solicitat de alte autorităti (precizati data limită)

□ altele (precizati)

Data:

 

Nume în clar si semnătură agent economic

Data:

 

Nume, semnătură si stampilă birou vamal

Receptia si înregistrarea în laborator

Data receptiei:

Număr esantioane primit Mod transport: Repartizare la sectia:

Referinta analizei (nr. înregistrare în laborator):

 


1 Numărul cererii de analiză este de forma an8zzllaaxxxx, unde: an8: codul din NCTS al biroului vamal care face prelevarea, zzllaa: data prelevării, xxxx: numărul curent al probei pentru anul în curs la biroul vamal care face prelevarea

2 Dacă spatiul nu permite se utilizează pagina 2.

 

 

pag 2/2

 

Observatiile agentului economic (continuare):

 

 

 

 

 

 

 

Observatiile biroului vamal (continuare):

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la norme

 

Etichete pentru probele prelevate

 

Biroul vamal/institutia:

Cod birou vamal:

Număr cerere de analiză:

Număr sigiliu vamal:

Agent economic:

 

Document administrativ:

Denumirea comercială a mărfii:

Continutul probei:

Observatii:

Data:

Declarant/reprezentant legal:

Nume în clar si semnătură

Prelevator:

 

Nume în clar si semnătură

Lucrător vamal:

 

Nume în clar si semnătura

 

Anexa nr. 3

la norme

 

Biroul vamal ....................................

 

Listă de expeditie a probelor

Nr.........................Data................

 

Nr. crt.

Nr. Cerere analiza

Descrirea mărfii

Nr. Document administrativ

Nr. Sigiliu proba 1

Nr. Sigiliu proba 2

Nr. ANV *

Nr. registru * laborator

* Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef Birou vamal

Sef Laborator vamal central

 

 

* se completează de către Laboratorul vamal central la receptia probelor

 

Anexa nr. 4

la norme

 

Autoritatea Natională a Vămilor

Laboratorul Vamal Central

Bucuresti, str. Vulturilor nr. 2, sector 3

Tel: 021 326 03 86, 021 326 03 88

Fax: 021 326 03 87

 

CERTIFICAT DE ANALIZA nr.

data:

 

Exemplarul 1 si 3

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

 

 

Descrierea probei

Descrierea integritătii sigiliului

 

 

Rezultate analitice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

Avizul laboratorului privind clasificarea:

Referintă laborator:

Sef laborator:

Semnătură si stampilă

 

Autoritatea Natională a Vămilor

Laboratorul Vamal Central

Bucuresti, str. Vulturilor nr. 2, sector 3

Tel: 021 326 03 86, 021 326 03 88

Fax: 021 326 03 87

 

CERTIFICAT DE ANALIZA nr.

data:

 

Exemplarul 2

Cerere de analiză nr.

Document administrativ nr.

Denumirea comercială a produsului/natura produsului

 

 

Descrierea probei

Descrierea integritătii sigiliului

 

 

Rezultate analitice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii:

 

 

 

 

 

 

 

 

Referintă laborator:

Sef laborator:

Semnătură si stampilă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 18 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 115 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare

 

Având în vedere dispozitiile art. 77, 122, 126, 129, 134, art. 278 alin. (1) lit. c), art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 19 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 116 din 14 decembrie 2006

 


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 124, 126, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 20 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 117 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

 

Având în vedere dispozitiile art. 24, 77, art. 101 alin. (2), art. 122, 148, 166, 167, 168, art. 278 alin. (1) lit. b) si c), art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficiar, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 21 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 118 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 138, 139, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 2 lit. d) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficiar, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 22 din 14 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 119 din 14 decembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale

a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit

si firmele de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 122, art. 126 alin. (1), art. 128-134, art. 138 alin. (1), art. 140, 148, 159-163, 278 si ale art. 384 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Gabriela Anghelache


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.