MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1035         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.857. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

 

43. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

44. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si [client]

 

9.250. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

18/115. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare

 

19/116. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

20/117. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

 

21/118. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

 

22/119. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului

Cultural „Sala Palatului”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, al art. 65 si următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice, Centrul are în dotare două autovehicule pentru transport de marfă si 3 autoturisme, fiecare având un consum mediu lunar de carburanti de 300 litri.

(2) Predarea-preluarea autoturismelor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, până la data de 30 decembrie 2006.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2), a bunurilor si dotărilor aferente acestor imobile se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, până la data de 30 decembrie 2006.”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul II „Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”, după numărul curent 37 se introduce numărul curent 371 cu următorul cuprins:

 

«371. Centrul Cultural

„Sala Palatului”

Venituri proprii si subventii

acordate de la bugetul de stat»

 

2. La punctul II, nota va avea următorul cuprins: «NOTĂ: Unitătile mentionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.260 de posturi.»“

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) La data preluării imobilelor, potrivit art. 8, Sucursala «Sala Palatului», unitate fără personalitate juridică aflată în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», se desfiintează. Până la data desfiintării, cheltuielile cu utilitătile aferente imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) rămân în sarcina Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin Sucursala «Sala Palatului».

(2) Personalul Sucursalei «Sala Palatului» va fi redistribuit în cadrul Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat».”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.857.

 

ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), al art. 53 lit. c), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Natională „Transelectrica” - S.A. si participantii la piata de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 5. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2004 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.                  

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA DE STABILIRE A TAMFELOR PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

 

1. SCOP

Art 1. Prezenta metodologie stabileste modul de determinare a veniturilor si de calcul al tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.

Art. 2. Venitul reglementat pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metodologii de tip venit plafon.

Art 3. Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:

a) o alocare echitabilă, între operatorul de transport si de sistem si clientii serviciului de transport, a câstigurilor rezultate prin cresterea eficientei peste limitele stabilite de autoritatea competentă;

b) functionarea eficientă a companiei de transport;

c) prevenirea obtinerii de către operatorul de transport si de sistem a oricăror avantaje posibile cauzate de pozitia de monopol;

d) promovarea investitiilor eficiente în reteaua de transport;

e) promovarea unor practici de mentenantă si exploatare eficiente;

f) folosirea eficientă a infrastructurii existente;

g) îmbunătătirea continuă a calitătii serviciului de transport;

h) viabilitatea financiară a companiei de transport;

i) informarea publică si transparentă privind procesul de reglementare.

2. DOMENIU DE APUCARE

Art. 4. Metodologia este utilizată de operatorul de transport si de sistem, pentru calculul veniturilor reglementate si al tarifelor de transport din cadrul unei perioade de reglementare.

Art 5. Tarifele de transport se aplică tuturor clientilor serviciului de transport.

 

3. DEFINITII ŞI ABREVIERI

Art. 6. Termenii din prezenta metodologie au semnificatiile următoare:

 

Bază reglementată a activelor (BAR)

Valoare netă contabilă a activelor imobilizate, corporale si necorporale, recunoscută de autoritatea competentă si necesară desfăsurării activitătii reglementate

Clienti ai serviciului de transport

Furnizori si producători, consumatori, operatori de distributie, racordati la retelele electrice de transport si distributie

Capacitate de transport într-o sectiune a RET

Valoare maximă a puterii active care poate fi vehiculată printr-o sectiune a RET în conditii de sigurantă si stabilitate în functionare si cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate

Contributii financiare

Aport în numerar al clientilor serviciului de transport, al Guvernului României sau al unei terte părti (granturi, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare, etc)

Cost

Cotă de cheltuieli repartizate serviciului de transport

Costuri de operare si mentenantă

Costuri justificate recunoscute de autoritatea competentă referitoare la: costurile cu materii prime si materiale consumabile; costuri cu apa; alte costuri cu materiale; costuri cu lucrări de întretinere si reparatii; costuri cu redevente, locatii de gestiune si chirii; costuri cu prime de asigurare; costuri cu studii si cecetări; costuri cu servicii executate de terti; costuri cu salarii; costuri cu despăgubiri

Cost mediu ponderat al capitalului

Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate

Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung, capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare a costurilor capitalurilor utilizate, tinându-se cont de ponderea acestora în capitelul total. Costul capitalului propriu reflectă câstigurile nete care vor fi obtinute de către actionari după acoperirea tuturor costurilor aferente activitătii. Autoritatea competentă poate considera diferite metode în determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu

Costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale

Costuri determinate de cauze extraordinare sau de evenimente aleatoare, care pot fi amânate si amortizate pe perioada pe care această cheltuială îsi produce efectele

Congestii (restrictii de retea)

Situatii de functionare, în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de sigurantă în functionare a SEN, fiind necesară abaterea de la ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile (redispecerizare)

CPT

Integrală în functie de timp, pe un interval determinat a diferentei între puterea activă totală la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea, dintr-o parte de retea sau dintr-un element de retea

Criteriu de stabilitate statică

Criteriu de dimensionare si verificare constând în respectarea puterilor maxime admisibile în sectiunile SEN astfel încât să fie asigurată o rezervă normată de stabilitate statică

 

Ipc

Coeficient de crestere anuală a indicelui preturilor de consum furnizat de institutiile abilitate, la cererea autoritătii competente.

Energie activă transportată

Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de transport, măsurată în punctele de introducere în/extragere din reteaua electrică de transport

Indicatori de performantă pentru serviciul de transport

Parametri ai serviciului de transport, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul titularului de licentă de transport

Licentă

Act tehnic si juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină:

- de exploatare comercială a instalatiilor autorizate de producere, transport, dispecerizare, distributie si măsurare a energiei electrice;

- de furnizare (comercializare) a energiei electrice

Necesar de fond de rulment reglementat (NFRR)

Valoare a creantelor si a stocurilor minus valoarea datoriilor comerciale pe termen scurt. în sensul prezentei metodologii, necesarul de fond de rulment reglementat este echivalent cu 1/6 din veniturile tintă initiale ale activitătii de transport

Operator de Transport si de Sistem (OTS)

Persoană juridică, titulară de licentă pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem

Perioadă de reglementare (p)

Perioadă determinată de timp de 3-5 ani în care se aplică o metodă de reglementare a veniturilor de tip plafon. Perioada de reglementare (p-1) reprezintă perioada anterioară perioadei de reglementare (p) pentru care se efectuează calculele pentru determinarea valorii initiale a BAR pentru perioada de reglementare (p)

Perioadă tarifară (t)

Perioadă de 1 an calendaristic în cadrul perioadei de reglementare, în care se aplică tarife aprobate de autoritatea competentă. Perioada tarifară (M) reprezintă perioada anterioară începerii unei perioade de reglementare în care se efectuează calculele pentru determinarea veniturilor reglementate

Piată de echilibrare

Piată centralizată organizată si administrată de OTS pentru a colecta ofertele de livrare a energiei de echilibrare transmise de participantii la piata de echilibrare, si a le utiliza pentru a asigura siguranta si stabilitatea în functionare a SEN si pentru a rezolva restrictiile de retea

Rată reglementată a rentabilitătii (RRR)

Randament reglementat al BAR

Regimuri caracteristice de functionare ale retelei (r)

Regimuri de functionare ale retelei care aproximează pe o perioadă de timp determinată (caracteristică), cu o eroare acceptabilă, costurile retelei electrice de transport în ceea ce priveste costul aferent consumului propriu tehnologic sau al congestiilor

Reglementare de tip venit plafon

Metodă de reglementare, aplicată pe durata perioadei de reglementare, prin care autoritatea competentă stabileste un venit tintă initial care este mărit cu cresterea anuală a indicelui preturilor de consum si diminuat cu cresterea de eficientă

 

Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RC)

Cost mediu ponderat al capitalului propriu si împrumutat, calculat înainte de impozitare, reflectând proportiile capitalului propriu si împrumutat din capitalul total al companiei de transport. RC se determină prin înmultirea ratei reglementate a rentabilitătii cu baza reglementată a activelor

Retea electrică de distributie (RED)

Retea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv

Retea electrică de transport (RET)

Retea electrică de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

RTS

Rata dobânzii titlurilor de stat cu scadentă la un an, la prima emisiune a acestora din cadrul fiecărui an

Schimburi transfrontaliere de energie electrică

Transport de energie electrică între o retea de origine si o retea de destinatie prin intermediul unei alte retele situate între reteaua de origine si cea de destinatie

Serviciu de transport

Serviciu asigurat de Transelectrica care constă în asigurarea transmiterii unei cantităti de energie electrică între două sau mai multe puncte ale retelei de transport cu respectarea parametrilor de calitate

Serviciu de transformare si/sau conexiune

Asigurare a modificării nivelului de tensiune si/sau transmiterii unei cantităti de energie electrică pentru beneficiar, prin elementele componente ale statiei apartinând prestatorului

Sectiune (a SEN)

Ansamblu al liniilor care conectează două zone ale SEN pentru care se verifică îndeplinirea criteriului de stabilitate statică

Sistem electroenergetic (SE)

Ansamblu al instalatiilor electroenergetice interconectate, prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operatională, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice

Sistem electroenergetic national (SEN)

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participantii la piata de energie electrică

Tarif nodal de transport al energiei electrice(tG,tL)

Sistem de preturi reglementate la nivel local, pentru serviciul de . transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferentiat pe noduri (zone) de introducere/extragere în/din reteaua electrică de transport

Tarif mediu de transport al energiei electrice(TT)

Tarif calculat ca raport între veniturile reglementate corespunzătoare serviciului de transport si raportul între cantitatea de energie electrică transportată si coeficientul de utilizare a retelei electrice de transport

Venit de referintă

Venit calculat pe baza ultimului tarif mediu de transport aprobat si a cantitătii prognozate de energie electrică transportată, în anul precedent începerii oricărei perioade de reglementare

Venit tintă initial

Venit anual calculat pe baza costurilor prognozate aferente fiecărui an al perioadei de reglementare si diminuat cu acelasi factor de eficientă X initial, eficienta, aplicabil componentei de costuri controlabile, în fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare

Venit liniarizat

Venit prin care autoritatea competentă determină valoarea netă prezentă a veniturilor tintă initiale într-un trend liniar, prin aplicarea aceluiasi factor de liniarizare Xinitial, eficientavenitului de referintă, pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare. Venitul liniarizat reprezintă venitul reglementat în termeni reali

Venit reglementat

Venit liniarizat, calculat în termeni nominali, prin care autoritatea competentă determină valorile plafon ale veniturilor operatorului de transport si de sistem pe perioada de reglementare, luând în considerare Ipc corespunzător fiecărei perioade tarifare a perioadei de reglementare

Zonă (de sistem)

Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de un ansamblu de noduri de retea grupate în concordantă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operational, tarifar, s.a.)

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTĂ

Art 7. în redactarea prezentei metodologii s-au utilizat următoarele documente de referintă:

a) Legea nr. 318/2003 - legea energiei electrice;

b) HG nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România”;

c) HG nr. 867/2003 pentru aprobarea „Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”;

d) HG nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe;

e) Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/2004;

f) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/2002;

g) Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 21/ 2002;

h) Codul comercial al pietei angro de energie electrică aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/ 2004.

5. PRINCIPII

Tipul de control al pretorilor

Art 8. (1) Autoritatea competentă determină venitul reglementat pentru serviciul de transport, pentru o perioadă de reglementare, înaintea începerii acestei perioade.

(2) Perioadele de reglementare vor fi de 5 ani, cu exceptia primei perioade de reglementare care va fi de 3 ani.

Art. 9. (1) Toate datele necesare determinării veniturilor sunt exprimate în termeni reali, respectiv in valori monetare aferente anului anterior începerii perioadei de reglementare cu exceptia valorii activelor la 31.12.2004.

(2) Efectul inflatiei asupra costurilor este acoperit prin coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum aplicat anual tarifelor calculate în termeni reali.

(3) în determinarea venitului reglementat plafon, operatorul de transport si de sistem ia în considerare următoarele elemente:

a) Standardele de performantă si de calitate impuse operatorului de transport si de sistem prin Codul de Retea, legislatia din România sau contractele cu clientii relevanti ai serviciului de transport;

b) Evolutia cantitătii de energie electrică transportată, prognozată de operatorul de transport si de sistem;

c) Modificarea nivelului pierderilor în reteaua de transport;

d) Rata reglementată a rentabilitătii aplicată bazei reglementate a activelor retelei de transport;

e) Evolutia tarifelor exprimată, pe cât posibil, printr-un trend liniar pe parcursul unei perioade de reglementare;

f) Taxele plătite sau plătibile de operatorul de transport si de sistem referitoare la furnizarea serviciului de transport;

“g) Asigurarea viabilitătii financiare a operatorul de transport si de sistem.

Art 10. Operatorul de transport si de sistem tine evidenta separată a tuturor contributiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contributii este transmisă anual la autoritatea competentă.

Art 11. începând cu 1 ianuarie 2005, operatorul de transport si de sistem este obligat să organizeze:

a) evidenta contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată;

b) evidenta contabilă separată pentru activitătile nereglementate.

Art. 12. Operatorul de transport si de sistem alocă costurile între serviciul de transport reglementat si serviciile nereglementate, folosind o metodologie de alocare a costurilor care respectă principiile cauzalitătii economice.

Art 13. Operatorul de transport si de sistem va furniza o explicitare detaliată privind:

a) modul de alocare a costurilor;

b) motivul alegerii metodei utilizate;

c) cuantificarea factorilor utilizati în alocare.

Art 14. Autoritatea competentă verifică existenta subventiilor încrucisate între serviciul reglementat de transport si alte servicii prestate de OTS.

 

 

Formula de reglementare de tip venit plafon

Art. 15. Venitul reglementat plafon pentru serviciul de transport se calculează formula de mai jos:

 

 

t

V reglementat,t =

Π (1 + Ipck) x (1 - X final, liniar)t x V referinta + KVt + KVp

 

k=1

 

 

unde:

V reglementat,t - reprezintă venitul plafon pentru perioada tarifară t;

V referinta - venitul reglementat pentru perioada tarifară anterioară perioadei de reglementare p, pentru care se calculează venitul reglementat corespunzător perioadelor tarifare t;

k - numărul de perioade tarifare t al perioadei de reglementare p;

Ipck - coeficientul de crestere al indicelui preturilor de consum aferent perioadei tarifare t,

X final, liniar - procentul determinat de autoritatea competentă, acelasi pentru toate perioadele tarifare t, care tine seama de reducerea costurilor prin cresterea de eficientă si de necesitatea obtinerii unui trend liniar al veniturilor reglementate corespunzătoare perioadelor tarifare t;

KVt - suma algebrică a corectiilor venitului din orice perioadă tarifară t, a perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantitătilor de energie electrică transportată, a costurilor de achizitie a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor si a costurilor datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrică, realizate în perioada tarifară anterioară.

În ultima perioadă tarifară din perioada de reglementare p-1 se calculează ajustarea venitului care include si corectia KVP referitoare la întreaga perioadă de reglementare p-1, rezultată ca urmare a erorilor de prognoză a investitiilor din această perioadă.

Determinarea coeficientului anual de crestere a indicelui preturilor de consum

Art. 16. (1) La determinarea venitului reglementat autoritatea competentă va utiliza coeficientul anual de crestere a indicelui preturilor de consum prognozat pentru perioada tarifară t.

(2) în cazul în care cresterea anuală a indicelui preturilor de consum depăseste 20%, operatorul de transport si de sistem poate solicita cresterea trimestrială a tarifelor.

Determinarea factorului X final, liniar

Art. 17. (1) La determinarea fectorului X final, liniar autoritatea competentă va lua în considerare:

a) îmbunătătirea prognozată a productivitătii ce va fi realizată de operatorul de transport si de sistem (X initial, eficienta);

b) modificările datelor initiale privind costurile;

c) programul de investitii aprobat de autoritatea competentă si baza reglementată a activelor;

d) cerinta de liniarizare a veniturilor.

(2) Autoritatea competentă va determina factorul X final, liniar în acord cu prevederile Art 64.

 

Factorii de corectie a venitului

(1) Autoritatea competentă aplică factorul de corectie a venitului (KVt) în perioada tarifară t, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză efectuate în perioada tarifară t-1:

 

KVt= ± ΔVt(Qt-1) ±  ΔVt(CPTt-1) ± ΔV/(CON t-1) ±  ΔV/(CTEt-1)

 

unde:

ΔVt(Qt-1) - reprezintă un factor de corectie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferentei între cantitatea de energie electrică transportată prognozată si cea realizată în perioada tarifară t-1;

ΔVt(CPTt-1) - factor de corectie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferentei între costul de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic prognozat si cel realizat în perioada tarifară t-1; costul de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic se calculează potrivit prevederilor Art. 39;

ΔV/(CON t-1) - factor de corectie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferentei între valorile prognozate si cele realizate pe piata de echilibrare în perioada tarifară t-1, ale costului eliminării congestiilor; costul eliminării congestiilor pentru prima perioadă de reglementare se calculează potrivit prevederilor Art. 40;

ΔV/(CTEt-1) - factor de corectie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferentei între valorile prognozate si cele realizate ale obligatiilor de plată rezultate ca urmare a schimburilor transfrontaliere de energie electrică (CTE) în perioada tarifară t-1;

(2) Autoritatea competentă aplică un factor de corectie a venitului (KVp) în perioada de reglementare p, asociat cu nerealizarea planului de investitii (Ip-i) prognozat si aprobat de autoritatea competentă în perioada de reglementare p-1:

 

KVp= ± ΔVp(Pp-1)

 

ΔVp(Pp-1) - reprezintă corectia de venit ce se aplică în perioada de reglementare p, datorată diferentei între investitiile prevăzute în planului de investitii aprobat si cel realizat în perioada de reglementare p-1.

(3) Aplicarea factorilor de corectie a venitului include si RTS - rata medie a dobânzii la depozite pe piata interbancară pe o perioadă de 12 luni.

            (4) Modificarea valorilor anuale ale veniturilor reglementate datorită aplicării factorilor de corectie nu implică recalcularea factorului X final, liniar.

Art 19. Pentru calculul factorului de corectie (ΔVt(Qt-1))a venitului si a tarifului aplicat în oricare perioadă tarifară t, se utilizează:

a) datele realizate pe primele 8 luni din anul anterior celui pentru care se efectuează calculul venitului [ianuarie, anul t-1 - august, anul M]; si

b) datele estimate pentru 4 luni din anul anterior M [septembrie, anul M -decembrie, anul M] considerând coeficientul de crestere a cantitătii de energie electrică realizată conform alin. a) fată de cantitatea de energie electrică realizată în primele 8 luni ale anului t-2.

Art 20. (1) Realizarea unor investitii suplimentare fată de planul de investitii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p-1, sau nerealizarea acestuia, trebuie justificată de operatorul de transport si de sistem.

(2) Autoritatea competentă decide considerarea sau neconsiderarea factorului corespunzător, de corectie a venitului în perioada de reglementare p.

(3) Realizarea planului de investitii aprobat pentru perioada de reglementare p-1, cu costuri mai mici decât cele aprobate, reprezintă câstiguri de eficientă. Diferenta dintre costurile aprobate si cele efectiv realizate rămân la operatorul de transport si de sistem, conform Art. 76. alin. (2).

(4) Diferentele de costuri rezultate ca urmare a utilizării în programul de investitii a unor active uzate („second-hand”) sau a unor active care nu corespund cu specificatiile tehnice minimale impuse de standarde, nu pot fi păstrate de OTS.

Calculul tarifelor de transport

Art 21. (1) La calculul tarifelor de transport, orice cost asociat activitătii de transport va fi remunerat o singură dată.

(2) în cazul în care se constată că un cost a fost remunerat de două ori, acesta va fi recuperat prin scădere din venitul reglementat în primul an al următoarei perioade de reglementare.

Art. 22. Tarifele de transport sunt aprobate anual de autoritatea competentă pentru operatorul de transport si de sistem si intră în vigoare la începutul fiecărui an fiscal.

Art 23. Pe baza analizei efectuate, în perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie a fiecărui an, au loc consultări la autoritatea competentă cu operatorul de transport si de sistem, în scopul stabilirii tarifului reglementat pentru următoarea perioadă tarifară.

Art 24. Stabilirea noilor tarife la o dată ulterioară începutului fiecărui an al perioadei de reglementare este posibilă, numai în cazuri exceptionale, în următoarele conditii:

a) operatorul de transport si de sistem dovedeste cu documente justificative existenta unei situatii exceptionale;

b) perioada maximă de întârziere admisă pentru transmiterea datelor este de 90 de zile fată de începutul fiecărei perioade tarifare;

c) după verificarea respectării conditiilor a) si b) autoritatea competentă poate considera un factor care corectează diferentele de venit înregistrate pentru perioada de întârziere;

d) factorul de corectie este înglobat în tarifele aprobate pe o perioadă definită de autoritatea competentă.

Art 25. Procesul de stabilire a tarifelor, pentru perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare/?, cuprinde următoarele faze:

a) Faza I - Stabilirea venitului de referintă în conformitate cu Error! Reference source not found.. pentru perioadele tarifare t, egal cu venitul realizat în ultimul an al perioadei de reglementare anterioare p-1, tinând seama de:

- tariful de transport reglementat;

- cantitatea de energie electrică transportată, prognozată.

b) Faza II - Stabilirea venitului tintă initial pentru perioadele tarifare t în conformitate cu Art 28 tinând seama de:

- prognoza costurilor justificate determinată în conformitate cu Art. 29, Art. 30 si Art. 32;

- prognoza bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu Art 44;

- prognoza ratei reglementate a rentabilitătii, determinată în conformitate cu Art. 56, .aceeasi pentru toate perioadele tarifare t;

- rentabilitatea bazei reglementate a activelor determinată în conformitate cu Art. 55;

- factorul de eficientă (Xinitial, eficienta) stabilit în conformitate cu Art. 28.

c) Faza III - Profilarea veniturilor, determinarea factorului de liniarizare (Xfinal, liniar) si a veniturilor liniarizate în conformitate cu Art. 64 si Art. 65.

d) Faza IV - Determinarea venitului reglementat în conformitate cu Art. 66.

e) Faza V - Stabilirea tarifului mediu de transport în conformitate cu Error! Reference source not found., alocarea pe noduri ale RET a costurilor serviciului de transport în conformitate cu prevederile capitolului 13 si stabilirea tarifelor nodale de transport în conformitate cu 14.

6. VENITUL DE REFERINTĂ

Art 26. Venitul de referintă (Vreferinta) reprezintă valoarea venitului realizat în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1. Acesta este utilizat pentru orice perioadă tarifară t din cadrul perioadei de reglementare p. Venitul de referintă se calculează în conformitate cu formula:

Vreferinta = TTx Q /Kret (mii lei) (1)

unde:

TT reprezintă tariful mediu de transport, reglementat pentru ultima perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementare p-1 (ultimul tarif în vigoare);

Q - cantitatea de energie electrică transportată prognozată în ultima perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementarep-1;

Kret - coeficientul de utilizare a retelei electrice de transport, având următoarea formulă:

 

KRET = Q/Qlivrat - CPT

unde:

Qlivrat -  reprezintă cantitatea de energie electrică activă livrată în retelele electrice de transport si distributie, exclusiv cea livrată de producătorii cu puteri mai mici de 10 MW, prognozată în ultima perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementare p-1;

CPT - consumul propriu tehnologic de energie electrică activă în reteaua electrică de transport, prognozat în ultima

perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementare p-1.

 

7. VENITUL TINTĂ INITIAL ŞI FACTORUL DE EFICIENTĂ

Xinitial, eficienta

 

Art. 27. Venitul tintă initial al activitătii de transport aferent perioadelor tarifare t include rentabilitatea bazei reglementate a activelor si următoarele costuri justificate ale operatorului de transport si de sistem recunoscute de autoritatea competentă:

a) costurile de operare si mentenantă, controlabile si necontrolabile;

b) costurile cu amortizarea activelor existente si a investitiilor care se pun în functiune în perioada tarifară t în conformitate cu Art. 35 alin.(2);

c) costurile de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;

d) costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare;

e) costurile datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrică.

Art 28. Venitul tintă initial (Vtinta, initial) pentru orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, se calculează cu formula:

 

 

Vtinta, initial,t = CCreferinta x (1 - Xinitial, eficienta)1 + CNCt + AMt + CPTt + CONt + CTEt + RCt (mii lei) (2)

 

unde:

Vtinta, initial,t  - reprezintă valoarea neactualizată, în termeni reali, a venitului necesar pentru o perioadă tarifară t;

CCreferinta - costurile controlabile de operare si mentenantă ale RET, recunoscute de autoritatea competentă, pentru ultima perioada tarifară din cadrul perioadei de reglementare p-1;

CNCt - costurile necontrolabile de operare si mentenantă, recunoscute de autoritatea competentă, pentru perioada tarifară t;

AMt - amortizarea anuală aferentă activelor ce compun baza reglementată a activelor (BAR), pentru perioada tarifară anterioară t-1, la care se adaugă/scade amortizarea aferentă activelor puse în/scoase din functiune în

perioada tarifară t, calculate în conformitate cu prevederile Art. 35. alin.(2);

CPTt - costurile estimate, de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic pentru perioada tarifară t;

CONt - costurile estimate, necesare eliminării congestiilor pentru perioada tarifară t;

CTEt - costurile estimate datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrică în perioada tarifară t;

RCt - rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, aplicabilă perioadei tarifare t, calculată înainte de impozitare (definită la capitolul 9);

Xinitial, eficienta - factor de eficientă ce se aplică costurilor controlabile, stabilit de autoritatea competentă pe baza unei comparatii internationale cu companii de transport comparabile. Factorul Xinitial, eficienta are o valoare

unică pentru toate perioadele tarifare t.

Costurile de operare si mentenantă

Art 29. Costurile de operare si mentenantă, reprezintă costuri fixe, diferentiate în costuri controlabile (CC) si costuri necontrolabile (CNC) astfel:

Art. 30. Costurile de operare si mentenantă controlabile cuprind:

a) costuri cu materii prime si materiale consumabile;

b) alte costuri cu materiale;

c) costuri cu apa, energia electrică si alte utilităti;

d) costuri cu lucrări de întretinere si reparatii;

e) costuri cu locatii de gestiune si chirii;

f) costuri cu prime de asigurare;

g) costuri cu studii si cercetări;

h) costuri cu alte servicii executate cu terti (inclusiv cursuri pentru perfectionarea personalului, colaboratori, comisioane si onorarii, protocol, reclamă si publicitate, deplasări, detasări si transferări, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii);

i) costuri cu salariile personalului si alte cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, tichete de masă);

j) costuri cu despăgubiri, stabilite prin acordul părtilor.

Art 31. (1) în ultimul an al primei perioade de reglementare, autoritatea competenta analizează nivelul costurilor de operare si mentenantă controlabile atins la sfârsitul ultimului an al primei perioade.

(2) Costul de operare si mentenantă controlabil luat în calcul ca punct de pornire la începutul celei de a doua perioade va fi costul de operare si mentenantă realizat în ultimul an al primei perioade la care se adaugă jumătate din diferenta dintre:

a) costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultimul an al primei perioadei si

b) costurile de operare si mentenantă controlabile efectiv realizate de operatorul de transport si de sistem, în ultimul an al primei perioade, dar nu mai mare decât valoarea aprobată anterior de autoritatea competentă.

(3) Prevederile alineatuhu 2) nu se aplică în cazul în care costurile de operare si mentenantă controlabile realizate în ultimul an al primei perioade de reglementare sunt mai mari decât costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă. în acest caz, ca punct de pornire la începutul celei de a doua perioade, se vor considera costurile de operare si mentenantă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultimul an al primei perioade.

Art 32. Următoarele costuri de operare si mentenantă sunt considerate necontrolabile:

a) costuri rezultate din plata impozitelor, redeventelor, taxelor si vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritătile locale;

b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

c) contributii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeasi natură aferente fondului de salarii, exclusiv sistemele / fondurile alternative de pensii sau sănătate;

d) costuri de transformare/conexiune;

e) costuri extraordinare determinate de forta majoră;

f) costuri cu salarii compensatorii, conform cu legislatia în vigoare;

g) costurile cu despăgubirile stabilite prin hotărâre judecătorească, în cazul în care părtile nu se înteleg.

Art 33. Următoarele costuri nu se includ în determinarea venitului tintă initial:

a) costurile aferente taxei de dezvoltare sau altor contributii gratuite;

b) costurile specifice aferente racordării noilor clienti ai serviciului de transport;

c) costurile cu amenzi si penalităti.

Costurile cu amortizarea

Art 34. Toate activele imobilizate se amortizează, cu exceptia imobilizărilor corporale nepuse în functiune.

Art. 35. (1) Costurile cu amortizarea anuală a investitiilor noi si care sunt utilizate pentru ajustarea valorii BAR conform prevederilor Art 44, se calculează folosind metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare prevăzute de HG nr. 964/1998 sau cum va fi aceasta ulterior modificată.

(2) Pentru activele ce se pun/scot în/din functiune în anii perioadei de reglementare, se va lua în considerare 50% din amortizarea anuală aferentă acestora, indiferent de luna în care sunt puse în functiune.

(3) Costurile cu amortizarea anuală a investitiilor cuprinse în venitul tintă initial conform Art. 28 trebuie să fie identice cu costurile cu amortizarea -considerate la ajustarea bazei reglementate a activelor conform Art. 44 si vor fi stabilite considerând o metodă liniară de amortizare pe o durată de viată de 25 de ani pentru activele existente la începutul primei perioade de reglementare.

Art. 36. (1) În cazul reevaluărilor activelor realizate în conformitate cu legislatia în vigoare, cresterea valorii tuturor activelor recunoscute de autoritatea competentă nu va depăsi cresterea indicelui preturilor de consum pe perioada de reglementare corespunzătore.

Reevaluarea activelor implică considerarea valorilor activelor în termeni reali, în calculul costului mediu ponderat al capitalului.

(2) Cresterea admisă a valorii activelor mentionată la alin.(1) se va reflecta corespunzător în cresterea acceptată de autoritatea competentă a costului cu amortizarea.

(3) Reevaluarea activelor si amortizările corespunzătoare se iau în considerare la calculul tarifelor de transport numai la trecerea de la o perioadă de reglementare la alta.

(4) Pentru a reduce impactul major asupra cresterii tarifelor la consumatorii finali, autoritatea competentă poate limita valoarea activelor reglementate si a costurilor aferente amortizării astfel încât să nu fie depăsite cresterile tarifelor prevăzute la Art. 103 alin. b).

Art 37. Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achizitionate din fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obtinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor consumatori si producători, nu se includ în costurile justificate ce stau la baza stabilirii venitului reglementat.

Art 38. Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatoare (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate si amortizate pe perioada pe care această cheltuială îsi produce efectele.

Costurile de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic

Art. 39. (1) Pentru fiecare perioadă de reglementare, cantitatea de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic si pretul de achizitie a energiei electrice de la producători se estimează de operatorul de transport si de sistem si se aprobă de autoritatea competentă.

(2) Cantitătile convenite pentru acoperirea CPT, sunt folosite si la determinarea corectiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantitătilor de energie electrică transportată.

(3) începând cu cea de a doua perioadă de reglementare câstigurile rezultate dintr-o mai eficientă gestionare a acestor consumuri sunt lăsate la dispozitia operatorului de transport si de sistem.

(4) Factorul de corectie anual al veniturilor reglementate tine seama de:

a) diferentele de cantităti de CPT prognozate fată de cele realizate datorită modificării cantitătilor de energie electrică transportată;

b) diferentele dintre pretul mediu de achizitie a CPT estimat si cel realizat.

Costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare

Art 40. (1) Costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare (CON) si numărul de ore pe care se manifestă congestiile pe diferite sectiuni de retea în prima perioadă de reglementare, se estimează de operatorul de transport si de sistem pe baza utilizării modelului de simulare POWRSYM ca diferentă a costurilor totale de producere a energiei electrice rezultate din rularea POWRSYM între următoarele două scenarii:

a) fără luarea în considerare a congestiilor de retea;

b) cu considerarea congestiilor de retea identificate în cadrul unei perioade tarifare.

(2) Capacitatea de transport corespunzătore sectiunilor de retea ale SEN, se determină de operatorul de transport si de sistem pentru regimurile caracteristice de functionare aferente fiecărei perioade tarifare în conformitate cu studiile de planificare operatională a SEN, elaborate de OTS si aprobate de autoritatea competentă.

(3) Pentru a doua perioadă de reglementare si următoarele, costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare, pentru perioada tarifară t, se estimează în conformitate cu rezultatele înregistrate pe piata de echilibrare în perioada tarifară anterioară.

Costurile datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrică

Art 41. Costurile operatorului de transport si de sistem datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrică pentru perioada tarifară t, se propun de operatorul de transport si de sistem în conformitate cu procedura operatională de implementare a mecanismului privind schimburile transfrontaliere de energie electrică în sud-estul Europei, si se aprobă de autoritatea competentă.

8. BAZA REGLEMENTATĂ A ACTIVELOR

Art 42. (1) Baza reglementată a activelor (BAR) include valoarea netă a activelor corporale si necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al companiei (incluzând si investitiile efectuate activelor apartinând patrimoniului public al statului), rezultate în urma investitiilor eficiente, inclusiv o valoare permisă pentru necesarul de fond de rulment pentru acoperirea obligatiilor financiare pe termen scurt ale operatorului de transport si de sistem.

(2) Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de operatorul de transport si de sistem în prestarea serviciului de transport. Dacă aceste active sunt utilizate si pentru alte activităti, valoarea inclusă în BAR va fi ajustată cu gradul de utilizare al activelor pentru serviciul de transport.

(3) Autoritatea competentă controlează volumul activelor incluse în BAR astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde conditiilor economice, dar si să se asigure viabilitatea financiară a operatorului de transport si de sistem.

(4) Baza reglementată a activelor BAR nu include investitiile finantate din:

(a) contributii financiare (taxa de dezvoltare, tariful de racordare, etc;

(b) contributii primite de la terti;

(c) contributii financiare plătite de Guvern.

Art. 43. Pentru calculul bazei reglementate initiale (BAR,.!) a activelor existente la sfârsitul anului 2004, autoritatea competentă consideră:

a) valoarea activelor corporale si necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport, din bilantul contabil de la data de 31.12.2003, indexată cu cresterea indicelui preturilor de consum aferent anului 2004;

b) valoarea activelor puse în/iesite (vândute, cedate) din functiune în anul 2004 si amortizarea anuală aferentă acestora;

c) valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor aferente anului 2004.

Art. 44. Baza reglementată a activelor (BARt) se stabileste cu formula (3) pentru toate perioadele tarifare t.

 

BARt = BARt-1+ IAt/2 – EAt/2 - AMt - PDIt + ΔNFRR, (mii lei) (3) unde:

 

BARt reprezintă baza reglementată a activelor pentru perioada tarifară t (mii lei);

BARt-1 - baza reglementată initială a activelor pentru perioada tarifară t-1 (mii lei);

AMt - suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BAR, aferentă perioadei tarifare t-l, la care se adaugă si cea aferentă activelor puse/scoase în/din functiune în perioada tarifară t , în conformitate cu prevederile Art 35. alin.(2) (mii lei);

EAt - iesirile de active sau valoarea activelor vândute, cedate în cursul perioadei tarifare t (mii lei) ;

IAt - intrările de active recunoscute de autoritatea competentă în cursul perioadei tarifare t, inclusiv cele pentru obiectivele aflate in faza de constructie, dar pentru care s-a acut o receptie partială (mii lei);

PDIt - provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor în cursul perioadei tarifare t (mii lei);

ΔNFRR - modificarea necesarului de fond de rulment reglementat pentru anul t care nu va depăsi 1/10 din veniturile tintă initiale ale activitătii de transport minus rentabilitatea BAR si se calculează utilizând formula:

 

ΔNFRRt = 1/10 x (Vtinta, initial,t - RCt) – NFRRt-1

 

unde:

NFRRt-1 reprezintă valoarea fondului de rulment stabilită pentru anul M;

Vtinta, initial,t - valoarea venitului tintă initial în anul r;

RCt - rentabilitatea BAR în anul t.

Pentru anul 2005 în calculul valorii ANFRR2005 , valoarea NFRR2004 nu se ia în considerare

Art. 45. La trecerea de la o perioadă de reglementare la alta se ia în considerare valoarea BARk la data de 31 decembrie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare precedente. Aceasta se stabileste cu formula (4) pentru prima perioadă de reglementare de 3 ani (A=3) si include:

a) valoarea BAR, la data de 1 ianuarie a primei perioade tarifare a perioadei de reglementare precedente, considerând coeficientii de crestere a indicelui preturilor de consum aferenti acestei perioade;

b) valorile în termeni reali ale intrărilor, iesirilor de active efectiv realizate în perioadele tarifare ale perioadei de reglementare precedente si ale amortizărilor corespunzătoare, considerând coeficientii de crestere a indicelui preturilor de consum aferenti anilor respectivi.

 

 

 

k

 

k

 

BARk = BARt x

Π (1 + Ipci)

(IAk - 2 – EAk – 2 - AM k – 2) x

Π (1 + Ipci)

(IAk - 1 – EAk – 1 - AM k – 1) x (1 + Ipck) + (IAk EAk) - AM k – PDIk + ΔNFRRk

 

i=1

 

i=1

 

 

(mii lei) (4)

 

Investitii

Art 46. Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a înainta autoritătii competente spre aprobare la data de 1 aprilie a ultimei perioade tarifare a unei perioade de reglementare, programul de investitii pentru fiecare an al perioadei de reglementare următoare.

Art 47. Programul de investitii va fi defalcat de operatorul de transport si de sistem pe cele 3 categorii precizate la Art. 52.

Art. 48. Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investitie anterior aprobată, din punct de vedere al oportunitătii si eficientei acesteia.

Art. 49. (1) Investitiile realizate suplimentar, datorită unor conditii exceptionale, fată de programul aprobat în cadrul unei anumite perioade de reglementare vor putea fi introduse în cadrul BAR, la începutul perioadei de reglementare următoare, numai cu aprobarea autoritătii competente. Suplimentar, după aprobarea acestora, se determină corectia de venit pentru următoarea perioadă de reglementare în conformitate cu Art. 75.

(2) Dacă cheltuielile de investitii au fost mai mici decât cele prognozate si aprobate pentru perioada de reglementare p-1, BAR va fi ajustat prin reducere în perioadă de reglementare.

Art 50. (1) Autoritatea competentă verifică dacă nerealizarea investitiilor este un rezultat al supradimensionării proiectelor de investitii sau al renuntării deliberate la realizarea unora dintre acestea.

(2) În cazul renuntării deliberate, autoritatea competentă reduce veniturile reglementate aferente anului imediat următor constatării (primul an al viitoarei perioade de reglementare), cu valoarea cheltuielilor de capital realizate într-un mod incorect/speculativ.

Art. 51. Întârzierile/devansările punerilor în functiune a instalatiilor programate în anii perioadei de reglementare se cuantifică si se transmit de către operatorul de transport si de sistem la autoritatea competentă în vederea diminuării/cresterii bazei reglementate a activelor aferente următorilor ani ai perioadei de reglementare.

Art 52. Pentru aprobarea includerii de noi active imobilizate în baza reglementată a activelor în anii perioadei de reglementare, compania de transport ierarhizează activele imobilizate corporale si necorporale, tinând seama de următoarele criterii de prioritate:

a) active imobilizate esentiale sunt acele active care se raportează unor solutii de mare risc ale sistemului de transport, inclusiv cele legate de siguranta în functionare a retelei de transport. Acestea includ în particular:

- interconexiunea sincronă si asincronă cu sistemele electroenergetice vecine;

- înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depăsite moral pentru care nu există piese de schimb si pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenantă corespunzătoare; înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta conditiile de mediu;

- retehnologizarea si modernizarea liniilor/statiilor existente care sunt supraâncărcate considerate locuri de muncă cu conditii deosebite din punct de vedere al protectiei muncii, care au parametri tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întreruptoare care au puteri de scurtcircuit depăsite datorită dezvoltării retelei de transport);

- instalatii pentru compensarea factorului de putere.

b) activele imobilizate necesare sunt acele active necesare dezvoltării si modernizării retelei de transport menite asigurării serviciului de transport, la indicatorii de performantă si calitate prevăzuti în legislatia existentă. Acestea includ în particular:

- înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare si care nu mai asigură respectarea parametrilor de performantă si calitate prevăzuti în legislatie;

- extinderea retelei existente.

c) activele imobilizate justificabile sunt acele active pentru care cheltuielile trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl vor aduce consumatorilor. Acestea includ în particular:

- modificarea liniilor prin cresterea nivelului de tensiune;

- înlocuirea conductoarelor/ transformatoarelor pentru reducerea CPT;

- dublarea circuitelor sau a transformatoarelor pentru îmbunătătirea sigurantei în functionare sau pentru reducerea CPT.

Art. 53. Dacă anumite active existente sunt utilizate de mai multe activităti ale operatorului de transport si de sistem, atunci acesta va preciza distinct veniturile anuale rezultate din utilizarea acestor active precum si costurile anuale aferente altor activităti în afara celei de transport.

Art. 54. (1) Costurile corespunzătoare achizitionării de noi active pentru activitatea de transport vor fi prezentate m mod detaliat.

(2) Operatorul de transport si de sistem prezintă veniturile anuale din chiriile obtinute pentru acele active mentionate la alin. (1) care sunt utilizate si pentru desfăsurarea de alte activităti.

(3) Dacă investitiile respective nu pot fi probate ca investitii eficiente, autoritatea competentă poate să nu aprobe includerea acestor investitii în baza reglementată a activelor.

 

9. RENTABILITATEA BAZEI REGLEMENTATE A ACTIVELOR

Art. 55. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RCt) pentru fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare, se obtine prin aplicarea ratei reglementate a rentabilitătii Ia baza reglementată a activelor, corespunzătoare perioadei tarifare respective, conform formulei:

 

RCt = RRR x BARt (mii lei) (5)

unde:

RRR reprezintă rata reglementată a rentabilitătii;

BARt - baza reglementată a activelor pentru perioada tarifară t stabilită conform Art. 44.

Art 56. Rata reglementată a rentabilitătii (RRR), în valori reale se obtine pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform formulei:

 

RRR = CCP x Kp /(1 - T)+ CCI x Ki (%) (6)

unde:

CCP reprezintă-costul capitalului propriu (%) în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de autoritatea competentă. Calculul costului capitalului propriu se efectuează conform formulei:

 

CCP=Rf+ βe x (Rm-Rf) (7)

 

unde:

Rf reprezintă rata rentabilitătii investitiilor considerate fără risc (de exemplu, dobânda la obligatiunile de stat /bonuri de trezorerie);

βe - valoare a riscului unei investitii;

Rm - valoare asteptată a rentabilitătii unui portofoliu de actiuni pe piata de capital;

(Rm - Rf) - prima riscului de piată;

βe (Rm - Rf) - prima riscului de piată în valoare procentuală;

CCI - costul capitalului împrumutat în valori reale, calculat înainte de impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);

Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, estimată de autoritatea competentă la finele perioadei de tarifare;

Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, estimată de autoritatea competentă la finele perioadei tarifare;

T - rata impozitului pe profit.

 

Art 57. Structura capitalului se bazează pe pasivul bilantului operatorului de transport si de sistem din perioada tarifară t-1. Operatorul de transport si de sistem are dreptul să propună si autoritatea competentă are dreptul să aprobe o structură de capital pentru perioada tarifară t, determinată în urma unui proces de prognoză si corelat cu programul de investitii pentru perioada tarifară t, astfel încât să rezulte o rentabilitate rezonabilă a bazei reglementate de active.

Art 58. Costul capitalului împrumutat pe termen lung se bazează pe dobânda curentă la un împrumut eficient si bine gestionat de pe o piată de capital natională si/sau internatională relevantă.

 

Pagina a 2-a