MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1031         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

2. - Declaratia Parlamentului României privind aderarea României la Uniunea Europeană

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

111. - Ordonantă de urgentă privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

112. - Ordonantă de urgentă privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

 

113. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare

 

114. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

115. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

1.905. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

222. - Decizie pentru eliberarea domnului Leonard Orban din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator sef cu Uniunea Europeană

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI, ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR

MOBILIARE SI ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

23/120/113.136. - Ordin privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Normă privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECLARATIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

privind aderarea României la Uniunea Europeană

 

Parlamentul României salută cu satisfactie decizia Consiliului European din 14-15 decembrie 2006, prin care se consfinteste aderarea oficială a României la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007.

Parlamentul României consideră că aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cele mai semnificative si de referintă momente în istoria îndelungată si frământată a natiunii române, încununarea eforturilor imense depuse în ultimii 17 ani de întreaga societate românească, animată de speranta si credinta în destinul european al poporului român.

Sperantele si aspiratiile mai multor generatii de înaintasi se vor fi împlinit peste câteva zile.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România, tară cu o mostenire democratică europeană puternică, întreruptă brutal după al Doilea Război Mondial, îsi regăseste locul natural în sânul Europei.

Parlamentul României felicită poporul român si îsi exprimă întreaga recunostintă pentru eforturile si sacrificiile sale, care au făcut posibilă realizarea visului european prin aderarea României la Uniunea Europeană. Totodată, Parlamentul României subliniază sprijinul continuu acordat în favoarea procesului de integrare de către partidele politice si institutiile statului, precum si de societatea românească în ansamblul ei.

Parlamentul României îsi exprimă gratitudinea pentru încrederea acordată României si pentru contributia parlamentelor si guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, Parlamentului European, Consiliului European si Comisiei Europene la succesul procesului complex de integrare europeană a României.

În acelasi timp, cu ocazia aderării si a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007, Parlamentul României adresează felicitări călduroase colegilor bulgari, membri ai Parlamentului Bulgariei, si întregii natiunii bulgare, exprimându-si speranta în continuarea cooperării fructuoase între forurile legislative ale României si Bulgariei.

Parlamentul României îsi exprimă convingerea fermă că eforturile de realizare a reformelor si transformărilor, care au marcat societatea si economia românească în ultimii ani, vor continua după 1 ianuarie 2007, contribuind la realizarea obiectivelor Uniunii Europene si adăugând valoare familiei europene în termeni politici, economici si culturali.

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune asumarea efectivă a rolului de stat membru al acesteia, în acest sens, Parlamentul României se angajează să asigure participarea activă la pregătirea pozitiei nationale în domeniul afacerilor europene, în strânsă colaborare cu Guvernul României, si să legitimeze, în felul acesta, demersul european al României.

Parlamentul României, ca reprezentant nemijlocit al cetătenilor români, îsi asumă misiunea sa de a informa, de a explica si de a purta un dialog permanent cu acestia în privinta optiunilor politice ale deciziilor europene, contribuind astfel la îmbunătătirea procesului de formulare a politicilor europene, spre beneficiul cetătenilor români, în calitatea lor de cetăteni europeni.

Parlamentul României dă glas vointei cetătenilor români de a fi parte activă si creatoare într-o Uniune Europeană fondată pe principiile libertătii, democratiei si statului de drept, o Uniune Europeană angajată în continuare în respectarea demnitătii umane si devotată tolerantei, justitiei, solidaritătii, prosperitătii si egalitătii de sanse pentru toti. Parlamentul României se angajează să contribuie la configurarea proiectului politic pe care România îl va propune Uniunii Europene.

În calitatea sa de tară cu una dintre cele mai mari frontiere externe ale Uniunii Europene, România poate aduce o contributie importantă la stabilitatea, securitatea si evolutia democratică a tărilor din regiunile din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Parlamentul României întelege să îsi asume întreaga responsabilitate pentru a actiona împreună cu celelalte institutii ale statului si cu institutiile Uniunii Europene pentru consolidarea parcursului european al tărilor din Balcanii de Vest si din regiunea Mării Negre.

În acelasi timp, Parlamentul României îsi exprimă dorinta de a colabora intens cu celelalte parlamente nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cu Parlamentul European pentru a contribui la redefinirea identitătii si coeziunii interne a Uniunii Europene si pentru a accelera promovarea implementării proiectelor mari ale Uniunii Europene: politica energetică, Strategia Lisabona, politica externă si de securitate, cu accent pe politica de vecinătate si prevenirea conflictelor, politica în domeniul libertătii, securitătii si justitiei, agenda socială, promovarea egalitătii de sanse pentru toti, reforma finantării Uniunii Europene.

Aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă expresia vointei poporului român.

 

Această declaratie a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 decembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 2.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proportie de 70% cărbune, respectiv 50% păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacitătile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei functionări în bune conditii pe perioada de iarnă,

având în vedere faptul că pornirea instalatiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populatiei, precum si cresterea consumului de energie electrică pe perioada iernii vor determina cresterea consumurilor medii zilnice si lunare de cărbune si păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,

tinând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum si a agentului termic pentru populatie pentru perioada friguroasă constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile de la data punerii la dispozitie, a unor cantităti de cărbune energetic si păcură în scopul producerii de energie electrică si producerii combinate de energie electrică si termică.

(2) Cantitătile de cărbune energetic si păcură care fac obiectul împrumutului si unitătile cărora le sunt destinate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) si după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, Administratia Natională a Rezervelor de Stat având obligatia să emită facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei fără accize.

(2) Până la dezdăunarea integrală a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, societătile comerciale debitoare vor suporta penalităti de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creantele bugetare, precum si nivelul dobânzii pietei, percepută pe toată perioada derulării împrumutului.

Art. 3. - Pentru cantitătile de combustibil împrumutate în baza prezentei ordonante de urgentă, punerea la dispozitie a cantitătilor de combustibil urmează a se face după restituirea cantitătilor împrumutate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, aprobată prin Legea nr. 76/2006, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 109.

 

CANTITĂTILE DE COMBUSTIBIL

împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Nr.

crt.

Unitatea

 

Cantitate de împrumutat

(tone)

Cărbune

Păcură

1.

Termoelectrica - S.A.

207.633,3

14.500,00

2.

Electrocentrale Bucuresti - S.A.

-

54.000,00

3.

Electrocentrale Deva - S.A.

138.841,22

-

4.

Electrocentrale Galati - S.A.

-

15.500,00

5.

Complexul Energetic Rovinari - S.A.

100.000,1

-

6.

Complexul Energetic Turceni - S.A.

243.768,1

7.000,00

7.

Complexul Energetic Craiova - S.A.

300.000,00

4.500,00

8.

RAAN Sucursala ROMAG-TERMO

377.000,00

6.000,00

9.

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

100.000,00

8.217,40

10.

S.C. C.E.T. Bacău - S.A.

100.000,00

5.000,00

11.

S.C. C.E.T. Brasov - S.A.

150.000,00

-

12.

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

60.000,00

6.500,00

13.

S.C. Uzina Electrică Zalău - S.A.

-

4.000,00

14.

S.C. Colterm Timisoara - S.A.

100.000,60

4.000,00

15.

S.C. C.E.T. lasi - S.A.

-

19.500,00

16.

S.C. Termoficare 2000 Pitesti - S.A.

-

2.500,00

17.

S.C. Termica Botosani - S.A.

-

13.139,49

18.

S.C. Uzina Termică Calafat - S.A.

-

3.000,00

19.

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

250.000,00

4.996,15

20.

S.C. C.E.T. Energoterm Resita - S.A.

-

2.000,00

21.

Unitatea Municipiului Bistrita - Directia de Termoficare

-

2.800,00

22.

S.C. Terma Serv Alexandria - S.R.L.

-

3.000,00

23.

S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu - S.A.

-

5.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 

Având în vedere necesitatea demarării cât mai urgente, începând cu anul 2007, a unor proiecte de investitii prioritare, care nu mai necesită amânare, presupun perioade de realizare mai lungi de un an si a căror finantare nu poate fi realizată prin prevederea alocărilor bugetare necesare în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, tinând cont de constrângerile bugetare existente,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică proiectelor de investitii si altor cheltuieli asimilate investitiilor ai căror beneficiari sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si care se realizează pe o perioadă mai mare de un an, plătile aferente urmând a se efectua, de la momentul finalizării obiectivului de investitii, esalonat pe mai multi ani.

Art. 2. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat prezintă anual, spre aprobare, ca anexe la bugetele proprii, proiectele de investitii prevăzute la art. 1, a căror finantare se asigură potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii principali de credite detaliază fiecare proiect de investitii pe credite de angajament si credite bugetare, iar în cadrul acestora sumele se esalonează pe ani în functie de perioada în care se efectuează angajamentele legale si plătile aferente acestora.

Art. 3. - (1) Ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale în vederea finalizării proiectelor de investitii, cu încadrarea în sumele aprobate pentru creditele de angajament, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2).

(2) Pentru investitiile realizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă plătile se efectuează de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aprobate acestora potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), de la momentul finalizării proiectelor de investitii, esalonat pe mai multi ani.

(3) Finantarea proiectelor de investitii prevăzute la art. 1 se realizează de către institutii financiare până la momentul finalizării acestora, prin efectuarea de plăti către furnizori/contractanti, pe baza certificării de către ordonatorii principali de credite a respectării conditiilor contractuale stabilite în vederea realizării proiectelor de investitii.

(4) Selectia institutiilor financiare care vor finanta proiectele de investitii, în conformitate cu alin. (3), se face potrivit legislatiei în vigoare, ordonatorii principali de credite si Ministerul Finantelor Publice aprobând conditiile de finantare oferite de către institutiile financiare, premergător încheierii documentatiei aferente finantării.

(5) Creditele bugetare prevăzute la alin. (2) cuprind ratele scadente rezultate din rambursarea finantărilor aferente realizării investitiilor finalizate, prevăzute la alin. (3), precum si costurile asociate acestora, respectiv dobânzi, comisioane si alte costuri aferente acestor finantări.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, în scopul asigurării finantării proiectelor de investitii, conform art. 3 alin. (3), Ministerul Finantelor Publice poate utiliza instrumente si tehnici specifice de administrare a riscurilor si obligatiilor financiare, decurgând din contractele încheiate de beneficiarii proiectelor de investitii, prin încheierea unor acorduri cu institutiile finantatoare.

(2) Cheltuielile sau veniturile obtinute de Ministerul Finantelor Publice în urma efectuării operatiunilor conform alin. (1) reprezintă cheltuieli, respectiv venituri ale bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

 

La data de 1 septembrie 2005, participatia României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare a fost preluată din evidenta Băncii Nationale a României în evidenta Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si al contabilitătii publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2006, cu modificările ulterioare. Totusi, Ordonanta Guvernului nr. 53/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 148/2006, cu modificările ulterioare, a omis abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997, care prevede la art. 2 alin. (2) că „influentele nefavorabile din deprecierea cursului în lei al dolarului SUA se reflectă în cheltuielile Băncii Nationale a României”. Ca urmare, în cazul unei deprecieri a monedei nationale în raport cu dolarul SUA, Banca Natională a României ar trebui să-si înregistreze cheltuielile cu diferentele nefavorabile de curs de schimb, ceea ce ar contraveni prevederilor Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, care, la art. 101, interzice finantarea statului de către băncile centrale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru aducerea cadrului legal existent în concordantă inclusiv cu prevederile Tratatului de instituire a Comunitătii Europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 91/1997, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare

 

Având în vedere:

- necesitatea asigurării prompte si transparente, începând cu anul 2007, a finantării proiectelor de investitii în infrastructură, a necesitătilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum si suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finantare din fonduri europene,

- asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente si viitoare încasate din procesul de privatizare,

- faptul că destinatiile prevăzute a fi finantate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finantare corespunzătoare începând cu exercitiul bugetar aferent anului 2007,

- precum si faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al Trezoreriei Statului sau în contul în valută deschis la Banca Natională a României constituie surse de finantare lichide si utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finantare avute la dispozitie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează, în cadrul bugetului de stat, Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat, cu următoarele subdiviziuni:

a) fondul destinat finantării proiectelor de investitii în infrastructură si a altor proiecte prioritare;

b) fondul destinat finantării necesitătilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;

c) fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finantare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinantarea si cofinantarea acestora.

(2) Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se repartizează, la propunerea unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, în conditiile legii finantelor publice.

(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimentează cu sumele aprobate potrivit alin. (2), care vor fi evidentiate distinct si nu vor putea fi utilizate decât pentru destinatiile pentru care au fost aprobate. Angajările, ordonantările si plătile din aceste sume se fac în conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

(4) Ordonatorii principali de credite raportează lunar Ministerului Finantelor Publice modul de utilizare a sumelor alocate.

(5) Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat si ale bugetelor acestora.

(6) Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plătile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare, se acoperă din următoarele surse:

a) venituri din privatizare de la institutiile publice implicate în procesul de privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora;

b) sume încasate din vânzarea actiunilor rezultate din conversia în actiuni a creantelor bugetului de stat;

c) sume existente în contul curent general al Trezoreriei Statului si în contul în valută al Ministerului Finantelor Publice din venituri din privatizare.

(7) În cepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, veniturile din dividende încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare si dobânzile aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) si c) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) si b) se virează Ministerului Finantelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Natională a României.

(2) Pe măsura necesitătilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului din cursul anului, sumele în valută încasate de Ministerul Finantelor Publice din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) si c) pot fi transformate în lei, prin cedarea la rezerva valutară a statului.

(3) Din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) se plătesc si obligatiile rezultate din procesul de privatizare, stabilite prin acte normative speciale.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Având în vedere necesitatea asigurării unei exploatări eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României si atingerea standardelor existente în tările Uniunii Europene,

tinând seama că, în aplicarea prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, începând cu anul 2006 Agentia Domeniilor Statului a demarat procedura de plată a rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta, confruntându-se cu probleme deosebite datorate unor situatii neprevăzute de legislativ,

în vederea punerii în aplicare a legislatiei în domeniul rentei viagere agricole si stabilirii modalitătii corecte si aplicabile a titlului XI, pentru deblocarea a peste 10.000 de situatii apărute ca urmare a solicitărilor de rentă viageră agricolă, se impune reglementarea în regim de urgentă a acestor aspecte.

Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Titlul XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinatie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Natională a României din anul pentru care aceasta se datorează.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - După decesul rentierului, mostenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor si a carnetului de rentier agricol al defunctului.”

4. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul proprietătii comune, renta viageră agricolă se poate stabili si în baza declaratiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părti, dată de comun acord de toti coproprietarii.”

5. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins: „(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către

Agentia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat postal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Având în vedere:

- monitorizarea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul protectiei datelor personale, prin mentinerea constantă a progreselor remarcate de Comisia Europeană, inclusiv prin asigurarea statutului Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de autoritate publică autonomă si independentă, similar autoritătilor cu acelasi statut din România si celor pentru protectia datelor din statele membre ale Uniunii Europene, precum si prin consolidarea capacitătii administrative a acestei autorităti;

- rolul deosebit al Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de gardian al drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special al dreptului la viată intimă, familială si privată, în legătură cu prelucrarea acestor date;

- exigenta mentinerii caracterului independent al Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv sub aspectul statutului personalului acesteia;

- necesitatea stabilirii, în regim de urgentă, a cadrului legal al statutului personalului Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în vederea achitării drepturilor salariale ale acestuia si a înlăturării diferentelor generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, în contextul legislativ actual;

- atribuirea de noi competente în sarcina Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin efectul implementării deciziei-cadru privind protectia datelor personale prelucrate în cadrul cooperării politienesti si judiciare în materie penală, ce urmează a fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene până la data de 31 decembrie 2006,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins: ,,g) În cadrează, în conditiile legii, personalul Autoritătii

nationale de supraveghere si exercită dreptul de autoritate administrativă si disciplinară asupra acestuia;”.

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii nationale de supraveghere se aprobă de presedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului, si se stabileste în functie de competenta Autoritătii nationale de supraveghere, conferită de lege.

(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 55. Autoritatea natională de supraveghere poate organiza birouri teritoriale, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, în vederea realizării atributiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.”

3. După alineatul (3) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritătii nationale de supraveghere, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat în conditiile alin. (3).”

4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Personalul Autoritătii nationale de supraveghere este format din personal contractual si se încadrează prin concurs, în conditiile legii.”

Art. II. - Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonante de urgentă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale si de diplomatie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României

la Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea unor actiuni culturale si de diplomatie publică la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană, în perioada decembrie 2006 - februarie 2007.

Art. 2. - Actiunile culturale si de diplomatie publică prevăzute la art. 1 sunt finantate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006 si 2007, după caz, în limita sumei cumulate de 2.000 mii lei, pentru asigurarea finantării următoarelor categorii de cheltuieli:

a) deplasarea si cazarea participantilor;

b) publicitate, materiale promotionale, informare, invitatii;

c) Închirierea spatiilor, a unor echipamente tehnice sau a unor instrumente;

d) actiuni de protocol, reprezentare si receptie;

e) remuneratii pentru colaboratori si onorarii pentru artisti.

Art. 3. - Pentru cheltuielile prevăzute la art. 2 lit. a) si c) se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate. Prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, avansurile de până la 30% se acordă fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.905.

 

DECIZII ALE PRIMULUl-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Leonard Orban din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator sef cu Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2006, domnul Leonard Orban se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator sef cu Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 222

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI, ALE COMISIEI

NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE SI ALE COMISIEI

DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 23 din 15 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 120 din 15 decembrie 2006

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Nr. 113.136 din 15 decembrie 2006

 

ORDIN

privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

 

Având în vedere dispozitiile art. 15 alin. (1) si (2), ale art. 16 si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, al dispozitiilor art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, al dispozitiilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. a) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 20 si 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006,

Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste modul de determinare a cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, identificarea si raportarea tranzactiilor intragrup si a concentrărilor de riscuri la nivelul unui conglomerat financiar.

(2) Prezentul ordin se aplică entitătilor reglementate, persoane juridice române, care sunt supuse supravegherii suplimentare exercitate de către coordonator la nivelul unui conglomerat financiar.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite în prezentul ordin au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar.

(2) Pentru scopul aplicării prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cerinte de solvabilitate - cerintele de adecvare a capitalului/cerintele de solvabilitate, reglementate potrivit regulilor sectoriale la nivel individual si, după caz, la nivel consolidat;

b) cotă proportională - proportia din capitalul social subscris care este detinută, direct sau indirect, de o entitate care detine o participatie într-o altă entitate;

c) cerintă de solvabilitate notională - cerinta de capital la care o entitate nereglementată din sectorul financiar ar trebui să se conformeze în baza regulilor sectoriale aplicabile, ca si cum ar fi o entitate reglementată a acelui sector financiar.

 

CAPITOLUL II

Adecvarea capitalului

 

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

 

Art. 3. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar se efectuează în conformitate cu principiile tehnice prevăzute la sectiunea a 2-a si, potrivit deciziei coordonatorului, cu una dintre metodele tehnice de calcul prevăzute în sectiunea a 3-a.

Art. 4. - Impunerea de către coordonator, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006, a unei anumite metode de calcul al cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului va tine cont de structura conglomeratului financiar si va avea în vedere obiectivele supravegherii suplimentare, în special cele referitoare la concentrarea riscurilor si tranzactiile intragrup, precum si protejarea obiectivelor supravegherii la nivel sectorial.

Art. 5. - (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau, după caz, societatea financiară holding mixtă ori entitatea reglementată identificată potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 va efectua calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului anual si va transmite coordonatorului rezultatele calculului si datele relevante care au stat la baza efectuării acestuia.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 7 luni de la finele perioadei de referintă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii tehnice

 

2.1. Domeniul de aplicare si forma calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului

Art. 6. - (1) Indiferent de metoda utilizată pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, atunci când o entitate este filială si prezintă un deficit de solvabilitate sau, în cazul unei entităti nereglementate din sectorul financiar, un deficit de solvabilitate notională, în vederea calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului trebuie să fie luat în considerare deficitul total de solvabilitate al filialei.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), în cazul în care, în opinia coordonatorului, răspunderea societătii-mamă care detine o cotă-parte din capital este limitată în mod clar si strict la acea cotă-parte din capital, coordonatorul poate permite ca deficitul de solvabilitate al filialei să fie luat în considerare în mod proportional.

Art. 7. - În situatia în care nu există legături de capital între entitătile dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul, după consultarea celorlalte autorităti competente relevante, determină nivelul cotei proportionale care trebuie să fie luat în considerare pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, având în vedere răspunderea determinată de relatia existentă între entitătile în cauză.

2.2. Alte principii tehnice

Art. 8. - (1) Indiferent de metoda folosită pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul si, acolo unde este necesar, celelalte autorităti competente implicate asigură aplicarea următoarelor principii:

a) eliminarea utilizării multiple a elementelor eligibile pentru calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, precum si a oricărei creări inadecvate de fonduri proprii în interiorul grupului.

Pentru asigurarea eliminării utilizării multiple a fondurilor proprii si a creării inadecvate de fonduri proprii în interiorul grupului, autoritătile competente aplică, prin analogie, principiile relevante prevăzute în cadrul regulilor sectoriale aplicabile;

b) cerintele de solvabilitate pentru diferitele sectoare financiare reprezentate într-un conglomerat financiar trebuie să fie acoperite de elemente de fonduri proprii, în conformitate cu regulile sectoriale corespunzătoare.

(2) În cazul în care există un deficit de fonduri proprii la nivelul conglomeratului financiar, vor fi luate în considerare pentru verificarea îndeplinirii cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului numai elementele de fonduri proprii care sunt eligibile potrivit tuturor regulilor sectoriale. Aceste elemente de fonduri proprii sunt denumite în continuare capital intersectorial.

(3) În cazul în care regulile sectoriale prevăd limite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, care ar putea fi considerate drept capital intersectorial, aceste limite se aplică în mod corespunzător la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar.

(4) În situatia în care există limite sectoriale diferite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, în vederea determinării capitalului intersectorial se

va lua în considerare la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar limita sectorială cea mai mică.

Art. 9. - La calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, autoritătile competente trebuie să ia în considerare eficacitatea transferabilitătii si disponibilitatea fondurilor proprii între diferitele entităti juridice din cadrul grupului, tinând cont de obiectivele stabilite de regulile de adecvare a capitalului.

Art. 10. - În cazul unei societăti de administrare a investitiilor, cerintă de solvabilitate înseamnă cerinta de capital prevăzută la art. 57 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

 

2.3. Cerinta de solvabilitate notională

Art. 11. - În vederea calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, în cazul unei entităti nereglementate din sectorul financiar, se calculează o cerintă de solvabilitate notională în sensul prevederilor art. 2.

Art. 12. - În cazul unei societăti financiare holding mixte, cerinta de solvabilitate notională este calculată în conformitate cu regulile sectoriale aplicabile sectorului financiar cel mai important din conglomeratul financiar, determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006.

 

SECTIUNEA a 3-a

Metode tehnice de calcul

 

3.1. Metoda consolidării contabile

Art. 13. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare consolidate.

Art. 14. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferentă între:

a) fondurile proprii ale conglomeratului financiar, calculate pe baza pozitiei financiare consolidate a grupului; elementele eligibile sunt acelea care sunt prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; si

b) suma cerintelor de solvabilitate pentru fiecare sector financiar din cadrul grupului.

Art. 15. - (1) Fondurile proprii si cerintele de solvabilitate ale entitătilor din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare referitoare la forma si întinderea consolidării.

(2) Cerinta de solvabilitate notională pentru entitătile nereglementate care nu sunt incluse în calculul cerintelor de solvabilitate prevăzute la alin. (1) se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.

Art. 16. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 14 nu trebuie să fie negativ.

 

3.2. Metoda deducerii si agregării

Art. 17. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare ale fiecărei entităti din grup.

Art. 18. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferentă între:

a) suma fondurilor proprii ale tuturor entitătilor reglementate si nereglementate apartinând fiecărui sector financiar din cadrul grupului; elementele eligibile sunt acelea prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; si

b) suma cerintelor de solvabilitate/solvabilitate notională ale tuturor entitătilor reglementate si, după caz, nereglementate, apartinând fiecărui sector financiar din cadrul grupului, si a valorii contabile a participatiilor în alte entităti ale grupului.

Art. 19. - (1) Cerintele de solvabilitate ale entitătilor din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare.

(2) La calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, fondurile proprii si cerintele de solvabilitate sunt luate în considerare potrivit cotei proportionale, în sensul prevederilor art. 2, detinută de societatea-mamă sau de entitatea care detine o participatie într-o altă entitate a grupului.

(3) Cerinta de solvabilitate notională pentru entitătile nereglementate din sectorul financiar se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.

Art. 20. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 18 nu trebuie să fie negativ.

Art. 21. - Operatiunile intragrup sunt eliminate într-un mod asemănător celui specific elaborării situatiilor financiare consolidate.

3.3. Metoda deducerii valorii contabile a participatiei societătii-mamă/a cerintei de solvabilitate a entitătilor în care se detine participatia

Art. 22. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare ale fiecărei entităti din grup.

Art. 23. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferentă între:

a) fondurile proprii ale societătii-mamă sau ale entitătii care este liderul conglomeratului financiar; elementele eligibile sunt acelea prevăzute în regulile sectoriale aplicabile; si

b) suma cerintei de solvabilitate a societătii-mamă sau a entitătii - lider de grup si cea mai mare dintre: valoarea contabilă a participatiilor societătii-mamă în alte entităti din grup si cerintele de solvabilitate ale acestor entităti.

Art. 24. - (1) Cerintele de solvabilitate ale entitătilor din grup se calculează prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzătoare.

(2) La calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, fondurile proprii si cerintele de solvabilitate sunt luate în considerare potrivit cotei proportionale, în sensul art. 2, detinută de societatea-mamă sau de entitatea care detine o participatie într-o altă entitate a grupului.

(3) Cerinta de solvabilitate notională pentru entitătile nereglementate din sectorul financiar se calculează potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.

(4) În procesul evaluării elementelor eligibile pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, valoarea participatiilor se poate determina prin metoda punerii în echivalentă, prevăzută de reglementările contabile aplicabile.

Art. 25. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 23 nu trebuie să fie negativ.

Art. 26. - Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător.

 

3.4. Combinarea celor 3 metode

Art. 27. - Coordonatorul poate permite, după consultarea celorlalte autorităti competente relevante si a entitătilor reglementate supuse supravegherii suplimentare, o combinare a celor 3 metode sau combinarea a două dintre cele 3 metode.

 

CAPITOLUL III

Tranzactiile intragrup

 

Art. 28. - Coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorităti competente relevante, identifică tipul tranzactiilor intragrup pe care entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, trebuie să le raporteze în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 29. - (1) La identificarea tranzactiilor intragrup, se consideră tranzactii intragrup cel putin următoarele tipuri de operatiuni realizate între entitătile apartinând unui conglomerat financiar care desfăsoară activitate bancară sau prestează servicii de investitii financiare, pe de o parte, si cele care desfăsoară activitate de asigurare, pe de altă parte:

a) tranzactii financiare, cum ar fi: credite, dobândirea de participatii, acordarea de garantii, vânzări de active, plăti de comisioane, investitii prin intermediul unei entităti a grupului într-o altă entitate din acesta;

b) schimburi de servicii, cum ar fi: prestarea unor servicii auxiliare prin intermediul unei entităti pe contul altei entităti din cadrul aceluiasi grup - functii suport, în special în ceea ce priveste prevenirea si combaterea spălării banilor, administrarea lichiditătii;

c) tranzactii comerciale, cum ar fi: vânzări încrucisate;

d) transferuri de riscuri, cum ar fi: reasigurări, securitizări.

(2) Coordonatorul apreciază, de la caz la caz, dacă o operatiune constituie o tranzactie intragrup.

(3) Atunci când defineste sau îsi exprimă opinia asupra tipului tranzactiilor, respectiv dacă acestea se încadrează în categoria tranzactiilor intragrup, coordonatorul unui conglomerat financiar, împreună cu autoritătile competente relevante, ia în considerare structura specifică a grupului si administrarea riscurilor conglomeratului financiar.

Art. 30. - (1) În vederea identificării tranzactiilor intragrup semnificative care trebuie raportate, coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorităti competente relevante si cu entitătile reglementate din conglomeratul financiar supuse supravegherii suplimentare, stabileste praguri corespunzătoare de semnificatie, pe baza fondurilor proprii reglementate si/sau a provizioanelor tehnice.

(2) O tranzactie intragrup este considerată semnificativă în sensul prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 31. - În vederea atingerii obiectivelor de supraveghere suplimentară cu privire la tranzactiile intragrup, entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, transmite coordonatorului cel putin următoarele informatii:

a) o descriere a tranzactiilor intragrup pe structura tipurilor de tranzactii intragrup prevăzute la art. 29 alin. (1) si care să sublinieze gradul de interdependentă a activitătilor desfăsurate în cadrul conglomeratului financiar;

b) pentru fiecare tip de tranzactie, sensul în care aceasta se realizează în majoritatea cazurilor (de exemplu, de la sectorul bancar sau de servicii de investitii către cel de asigurări sau invers) si obiectivele urmărite;

c) modalitătile de tarifare a acestor tranzactii în interiorul grupului.

Art. 32. - Coordonatorul unui conglomerat financiar solicită entitătii reglementate care este liderul conglomeratului financiar sau societătii financiare holding mixte, după caz, cel putin următoarele informatii cantitative referitoare la tranzactiile intragrup considerate semnificative în sensul art. 30:

a) atunci când acestea depăsesc pragul potrivit căruia o tranzactie intragrup este considerată semnificativă: valoarea nominală totală a tranzactiilor care generează fluxuri de numerar, cu exceptia operatiunilor de piată (de exemplu: credite, garantii, vânzări de active), valoarea globală a comisioanelor plătite, iar pentru operatiunile cu instrumente financiare la termen, expunerea netă globală la riscul de credit sau, în cazul stării de nerambursare, valoarea globală a notionalului;

b) pentru fiecare tranzactie intragrup, atunci când aceasta depăseste pragul potrivit căruia o tranzactie intragrup este considerată semnificativă: valoarea nominală a tranzactiei si data încheierii acesteia, precum si o descriere a tranzactiei, identitatea părtilor contractante, sensul în care este realizată operatiunea si obiectivele urmărite.

Art. 33. - Entitătile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie să dispună de un proces adecvat de identificare, măsurare, monitorizare si control pentru tranzactiile intragrup.

Art. 34. - Coordonatorul, respectiv autoritătile competente relevante pot aplica, fată de societătile financiare holding mixte sau fată de entitătile reglementate, după caz, măsurile sau sanctiunile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 43, 44 sau 46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006, dacă se consideră că tranzactiile intragrup pot periclita situatia financiară a entitătilor reglementate din cadrul unui conglomerat financiar. În acest sens, se vor avea în vedere, fără a fi limitative, situatiile în care tranzactiile intragrup:

a) determină un transfer necorespunzător de capital sau de profit de la entitătile reglementate;

b) sunt încheiate sau executate de către părti de pe alte pozitii decât cele care reprezintă interese economice diferite si pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementată;

c) pot afecta în mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea si profitabilitatea, la nivel individual, ale entitătilor din grup;

d) sunt utilizate în scopul fraudării cerintelor prudentiale la nivel sectorial, în particular a celor referitoare la adecvarea capitalului.

Art. 35. - (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului cu atributii în domeniul supravegherii din cadrul autoritătii competente desemnate în calitate de coordonator informatiile solicitate de acesta cu privire la tranzactiile intragrup semnificative.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 luni de la finele perioadei de referintă.

 

CAPITOLUL IV

Concentrarea riscurilor

 

Art. 36. - Coordonatorul unui conglomerat financiar, după consultarea cu celelalte autorităti competente relevante, identifică orice concentrare de riscuri pe care entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, trebuie să o raporteze în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006.

Art. 37. - (1) La identificarea concentrărilor de riscuri, coordonatorul are în vedere cel putin expunerile fată de:

a) un client;

b) grupuri de clienti aflati în legătură sau grupuri de persoane aflate în relatii speciale;

c) clienti dintr-o anumită zonă geografică;

d) un anumit sector economic;

e) anumite produse;

f) prestatori de servicii;

g) aparitia unor dezastre sau calamităti naturale.

(2) Atunci când defineste sau îsi exprimă opinia asupra concentrărilor de riscuri, coordonatorul unui conglomerat financiar, împreună cu autoritătile competente relevante, ia în considerare structura specifică a grupului si administrarea riscurilor conglomeratului financiar.

(3) Sunt considerate persoane aflate în relatii speciale cu o entitate din cadrul unui conglomerat financiar cel putin următoarele:

a) celelalte entităti din cadrul conglomeratului financiar;

b) membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale entitătilor din cadrul conglomeratului financiar;

c) actionarii semnificativi ai unei entităti din cadrul conglomeratului financiar;

d) sotul/sotia, rudele si afinii până la gradul al doilea inclusiv ai oricăreia dintre persoanele prevăzute la lit. b) si c).

Art. 38. - (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează coordonatorului orice concentrare semnificativă de riscuri fată de un client, fată de un grup de clienti aflati în legătură sau un grup de persoane aflate în relatii speciale, din momentul în care expunerea fată de oricare dintre aceste categorii este egală sau depăseste 10% din fondurile proprii ale conglomeratului financiar.

(2) Coordonatorul, după consultarea cu celelalte autorităti competente si cu entitătile reglementate din conglomeratul financiar, poate impune, de la caz la caz, raportarea si a altor categorii de concentrări semnificative de riscuri.

Art. 39. - Entitătile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie să dispună de un proces adecvat de identificare, măsurare, monitorizare si control al concentrărilor de riscuri.

Art. 40. - (1) Entitatea reglementată care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiară holding mixtă, după caz, raportează anual compartimentului însărcinat cu supravegherea din cadrul coordonatorului informatiile solicitate de acesta cu privire la concentrările de riscuri semnificative.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 luni de la finele perioadei de referintă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 41. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 43 si 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006, respectiv la art. 226, 227, 229 si 284 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului sau, după caz, la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 42. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

*

Prezentul ordin transpune prevederile art. 6.4 si ale anexelor I si II din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si a societătilor de servicii de investitii financiare dintr-un conglomerat financiar, precum si modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE si 93/22/CEE si a directivelor 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 035 din 11 februarie 2003.

 

Presedintele

Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele

Comisiei Nationale

a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

Presedintele

Comisiei de Supraveghere

a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

 

În baza art. 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) balanta de plăti - sinteză statistică a tranzactiilor economice si financiare ale unei tări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzactii ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestatie (donatii, ajutoare, cadouri si altele asemenea), precum si la creante si obligatii financiare;

b) rezidenti:

b1) persoane fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b2) persoane juridice si orice alte entităti cu sediul în România, precum si persoane fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

b3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri apartinând persoanelor juridice străine sau altor entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

b4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate;

c) nerezidenti:

d) persoane fizice - cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

c2) persoane juridice si orice alte entităti cu sediul în străinătate, precum si persoane fizice, cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri si orice alte entităti ale persoanelor juridice romane sau altor entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

c4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatii internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functionează în România;

d) plată - transmiterea unei sume de bani către un tert:

d1) În vederea achitării partiale sau totale a unui debit; d2) În situatia acordării unui credit sau constituirii unui alt tip de creantă;

d3) cu titlu de transfer fără contraprestatie;

e) încasare - primirea unei sume de bani de la un tert în una dintre situatiile prezentate la lit. d);

f) raportori - rezidenti care au obligatia de a raporta date la Banca Natională a României, în baza prezentei norme;

g) operatiuni de natura balantei de plăti - tranzactii economice si financiare între rezidenti si nerezidenti de natura celor mentionate la lit. a), implicând încasări sau plăti, compensări în natură sau valorice si alte asemenea operatiuni;

h) investitie directă - relatie investitională de durată între o entitate rezidentă si b entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influente manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investitii directe capitalul social vărsat si rezervele ce revin unui investitor care detine cel putin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor si întreprinderea în care a investit, precum si profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investitiile imobiliare (investitiile în clădiri si terenuri) sunt considerate investitii directe;

i) investitie de portofoliu - investitie în valori mobiliare de natura actiunilor, obligatiunilor si a altor titluri de natura acestora (certificate de depozit negociabile, obligatiuni cu cupon zero, obligatiuni convertibile, obligatiuni cu dobândă indexabilă, bonuri de tezaur si altele asemenea), efectuată în scopul plasării temporare de fonduri pe piata de capital; de regulă, nu conduce la exercitarea de către detinători a unei influente manageriale asupra emitentului; în cazul actiunilor, sunt luate în considerare detinerile de sub 10% diri valoarea capitalului social subscris al emitentului;

j) transferuri neutre - operatiuni care implică miscări în conturile Nostro sau Loro ale institutiilor de credit, fără a constitui operatiuni de natura balantei de plăti, ca de exemplu operatiuni valutare între rezidenti sau operatiuni valutare între nerezidenti;

k) operatiuni nemonetare - operatiuni de natura balantei de plăti, care se desfăsoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau partial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring si altele asemenea.

 

CAPITOLUL II

Obligatii de raportare

 

Art. 2. - Rezidentii au obligatia de a raporta toate operatiunile de natura balantei de plăti, în conformitate cu prevederile prezentei norme. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operatiunile derulate prin institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state apartinând Spatiului Economic European, precum si din statele terte), denumite în continuare institutii de credit, cât si pentru operatiunile derulate prin institutii de credit nerezidente, prin alti intermediari financiari rezidenti sau nerezidenti, precum si pentru cele în relatie directă cu nerezidentii.

Art. 3. - (1) La efectuarea oricărei plăti către nerezidenti, clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia de a completa formularul Dispozitie/Declaratie de plata externă (DPE), pus la dispozitie de către institutia de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plătii, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plătii. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 1, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celălalt pentru ordonatorul plătii. Pentru efectuarea oricărei plăti către nerezidenti, a cărei valoare este mai mică de 12.500 euro sau echivalent la data plătii, institutiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerintelor proprii.

(2) În cazul unei plăti ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalităti de teletransmisie, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data plătii, clientii ordonatori au obligatia punerii la dispozitia institutiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plătii.

(3) În cazul ridicărilor de valuta în numerar din conturi deschise la institutii de credit, pentru plăti către nerezidenti, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice si numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plătii.

(4) Pentru plătile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declaratie de plată externă si se completează numai pentru plătile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data plătii. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plătii de către client sau institutia de credit, în functie de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instructiunilor de completare.

(5) În cazul plătilor în lei dintre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul României, formularul DPE se completează în calitate de declaratie de plată, odată cu ordinul de plată în lei.

Art. 4. - (1) Clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia să completeze formularul Declaratie de încasare externa (DIE) pentru orice încasare de la nerezidenti, a cărei valoare este egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE, prezentat în anexa nr. 2, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celălalt pentru client.

(2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE si în cazul depunerilor de valută în numerar la institutiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenti, numai pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent la data depunerii.

Art. 5. - Pentru echivalarea în euro a altor monede, în vederea determinării pragului de 12.500 euro, se utilizează cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plătii, respectiv creditării contului.

Art. 6. - Răspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor completate în formularele DPE si DIE revine clientilor institutiilor de credit, titulari ai operatiunilor respective. Institutiile de credit au obligatia să urmărească completarea corectă a formularelor DPE si DIE de către clienti.

Art. 7. - (1) Institutiile de credit au obligatia să raporteze la Banca Natională a României - Directia statistică, în formatul electronic si structura stabilite de Banca Natională a României:

a) datele si informatiile cuprinse în formularele Dispozitie/Declaratie de plată externă (DPE) si Declaratie de încasare externă (DIE), prin transmitere în transe decadale, astfel:

a1) până la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea, datele si informatiile din formularele intrate în evidenta institutiei de credit în prima decadă a lunii respective;

a2) până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele si informatiile din formularele intrate în evidenta institutiei de credit în a doua decadă a lunii pentru care se face raportarea;

a3) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, datele si informatiile din formularele intrate în evidenta institutiei de credit în a treia decadă a lunii pentru care se face raportarea;

b) totalitatea încasărilor si plătilor în nume si cont propriu efectuate în raport cu nerezidentii (cu exceptia schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghiseele proprii), soldurile activelor si pasivelor financiare pe termen scurt în relatie cu nerezidentii, transferurile neutre, precum si valoarea agregată a tranzactiilor, efectuate în numele si contul clientilor, în valoare mai mică decât 12.500 euro sau echivalent la data tranzactiei, în conformitate cu listele de indicatori prezentate în anexa nr. 3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Institutiile de credit au obligatia să raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghiseele proprii, în conformitate cu prevederile art. 10.

(3) Institutiile de credit au obligatia să notifice investitiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 12.

(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operatiunile proprii de natura balantei de plăti, cât si pe cele ale cooperativelor din retea.

Art. 8. - Datele transmise letric si electronic la Banca Natională a României - Directia statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu anexa nr. 4, respectiv de către Ministerul Finantelor Publice în conformitate cu anexa nr. 5, se integrează în balanta de plăti.

Art. 9. - Rezidentii care realizează operatiuni nemonetare au obligatia să raporteze letric aceste tranzactii la Banca Natională a României - Directia statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea si transmiterea anexei nr. 6.

Art. 10. - Rezidentii care efectuează schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligatia raportării acestor tranzactii la Banca Natională a României - Directia statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Natională a României.

Art. 11. - (1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligatia să raporteze letric la Banca Natională a României - Directia statistică tranzactiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 8.

(2) Obligatia de raportare pentru ambasade, consulate si alte reprezentante ale României în străinătate, precum si pentru entitătile din străinătate ce apartin persoanelor juridice române fără a avea statut de rezident în străinătate revine persoanei juridice rezidente de care acestea apartin.

(3) Institutiile de credit nu raportează în baza prezentului articol.

Art. 12. - (1) Persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau detin entităti fără personalitate juridică (sucursale) În registrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate sunt considerate investitori directi în străinătate si au obligatia notificării acestei investitii directe la Banca Natională a României - Directia statistică.

(2) Rezidentii care la data intrării în vigoare a prezentei norme au deja calitatea de investitori directi în străinătate au de asemenea obligatia notificării investitiei respective, în cel mult 30 de zile calendaristice de la acea dată.

(3) Notificarea investitiei se va efectua prin completarea si transmiterea letrică â formularului prezentat în anexa nr. 9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel putin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înfiintarea sucursalei în străinătate.

 

CAPITOLUL III

Confidentialitatea datelor si informatiilor

 

Art. 13. - Banca Natională a României asigură confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute în baza prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 14. - (1) În cazul în care o institutie de credit persoană juridică română sau o sucursală din România a

unei institutii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Natională a României poate lua măsurile prevăzute la art. 226 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si poate aplica sanctiunile prevăzute la art. 229 din acelasi act normativ.

(2) În cazul în care o sucursală din România a unei institutii de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene (altul decât România) sau dintr-un alt stat membru al Spatiului Economic European nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Natională a României poate lua măsuri în conformitate cu art. 235 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

(3) În cazul în care raportorii, altii decât cei prevăzuti la alin. (1) si (2), nu respectă prevederile prezentei norme, Banca Natională a României poate aplica sanctiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 15. - (1) Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Băncii Nationale a României nr. 2/2004 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a unor operatiuni valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004, cu rectificările din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 15 martie 2004, Norma Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 7 iulie 2004, si Norma Băncii Nationale a României nr. 8/2005 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005.

(4) Prezenta normă transpune prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.560/2001/CE al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plătile transfrontaliere efectuate în euro, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L344/13 din 28 decembrie 2001.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 26.


*) Anexele nr. 1-9 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.