MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1025         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

               480. - Lege pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

               1.406. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

               481. - Lege pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

               1.407. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

               1.821. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

               1.822. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

              

               1.824. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea unor cheltuieli curente pentru unele judete

 

               1.825. - Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

               Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 103, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 103. - (1) învătământul particular cuprinde atât învătământ preuniversitar, cât si învătământ universitar.”

2. După articolul 116 se introduc patru noi articole, articolele 1161-1164, cu următorul cuprins:

„Art. 1161. - (1) Universitătile particulare sunt institutii de învătământ superior libere, deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.

(2) Universitătile particulare sunt fondate din initiativa si cu resursele materiale si financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundatii, asociatii, ale unui cult religios sau ale unui alt furnizor de educatie, în conditiile legii.

(3) Pentru recunoasterea si functionarea lor, institutiile de învătământ superior parcurg etapele de autorizare si acreditare prevăzute de legislatia natională si europeană în domeniul învătământului superior. înfiintarea universitătilor particulare se face prin lege.

(4) Dizolvarea sau desfiintarea universitătilor particulare se poate face si la propunerea fondatorilor, adresată Ministerului Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.

Art. 1162. - (1) Structurile si functiile de conducere ale universitătilor particulare, atributiile, modul de constituire, durata mandatelor si limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universitătii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universitătii.

(2) Universitătile particulare pot înfiinta functia de presedinte al universitătii, ordonator de credite, cu atributii stabilite de carta universitătii.

Art. 1163. - (1) Patrimoniul universitătilor particulare constă din patrimoniul initial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile si imobile si din creante.

(2) Patrimoniul universitătilor particulare este proprietatea lor privată, de care dispun în mod liber. în cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universitătii, contravaloarea lor revine universitătii.

(3) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universitătii particulare, înfiintată prin lege, revine fondatorilor.

Art. 1164. - Sursele de finantare a universitătilor sunt compuse din sumele depuse de fondatori, taxe de studiu si alte taxe scolare, finantări de ordin public si privat, sponsorizări, donatii si alte asemenea surse legal constituite.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 480.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

               În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

               Presedintele României decretează:

 

               Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 1.406

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea ari. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

               Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

               Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

               „(3) Profesorii universitari, membri ai Academiei Române sau ai academiilor de stiinte organizate pe domenii stiintifice, înfiintate prin lege, pot rămâne în activitate ca titulari, ceea ce înseamnă cu normă întreagă în învătământ, până la vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă pot fi mentinuti în activitate numai cu acordul institutiei în care lucrează, prin prelungiri anuale.”

 

               Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 481.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

               In temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

               Presedintele României decretează:

 

               Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 1.407.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

               În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004,

 

               Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

               Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

               (2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare. (3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Constantin C. Botez

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.821.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Anexa

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

- RECTIFICARE -

- mii RON -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod

Rectificat prin H.G. nr. 1477/2006

lnfluente+/-

Program rectificat

A

B

1

5

4

5

1.

VENITURI TOTALE, din care:

 

8.438.064

0

8.438.064

1.

Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, din care:

 

338.555

0

338.555

1.1.

Încasări din valorificarea activelor bancare si a creantelor comerciale;

39.10.05

201.055

0

201.055

1.2.

Încasări din valorificarea creantelor preluate de la Ministerul Finantelor Publice;

39.10.06

62.500

0

62.500

1.3.

Încasări din valorifi.creantelor preluate de la CNAS;

20.10.03

75.000

0

75.000

2.

Venituri din activitatea de privatizare si administrare a paricipatiilor statului, din care:

 

8.099.509

0

8.099.509

2.1.

Venituri curente, din care:

23.03

187.016

0

187.016

2.1.1.

Venituri din dividende;

30.10.08

137.616

0

137.616

2.1.2.

Dobânzi la disponibilul in conturi;

31.10.03

400

0

400

2.1.3.

Venituri din alte surse, din care:

36.10.50

49.000

0

49.000

2.1.3.1

Venituri din alte surse;

 

5.000

0

5.000

2.1.3.2

Reconstituire plăti de către Ministerul Finantelor Publice conform OUG nr. 18/2004;

 

44.000

0

44.000

2.2.

Venituri din capital, din care;

39.10

7.912.493

0

7.912.493

2.2.1.

Venituri din privatizare;

39.10.04

7.892.493

0

7.892.493

2.2.2.

Venituri din operatiuni de capital;

39.10.04

20.000

 

20.000

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

87.10.50

8.438.064

0

8.438.064

1.

Cheltuieli curente, din care:

01

8.435.564

0

8.435.564

1.1.

Cheltuieli de personal;

10

65.000

3.500

68.500

1.2.

Cheltuieli materiale, servicii, administrare, privatizare si valorificare activele statului;

20

235.536

-3.500

232.036

1.3.

TRANSFERURI, total, din care:

 

8.135.028

0

8.135.028

1.3.1.

Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului, creantelor comerciale si privatizare;

55.01.20

8.005.528

0

8.005.528

1.3.2.

Varsaminte la fondul de risc din valorificarea creantelor preluate de la Ministerul Finantelor Publice;

55.01.19

54.500

0

54.500

1.3.3.

Varsaminte la fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

51.01.23

63.000

0

63.000

1.3.4.

Transferuri reprezentând sume lăsate cu titlu gratuit la dispozitia societătilor comerciale privatizate conform art. 36, alin. (2) din Ordonanta de Urgentă nr. 88/1997;

55.01.18

4.000

0

4.000

1.3.5.

Varsaminte către bugetele locale;

51.01.27

3.000

0

3.000

1.3.6.

Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004;

55.01.18

5.000

0

5.000

2.

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

2.500

0

2.500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

                În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

               Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

               Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 236.657 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale.

               Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.822.

 

ANEXA

 

Repartizarea sumei alocate din

Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale

autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr. Crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată

- mii lei -

1

Judetul Alba

TOTAL

10.662

Bugetul propriu al judetului Alba

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

500

Municipiul Alba Iulia

 

 

Finalizarea unor obiective de investitii si finantarea unor cheltuieli curente

4.000

Lucrări la Catedrala încoronării din municipiul Alba Iulia

300

Lucrări la Biserica Sfintii Apostol Petru si Pavel

50

Municipiul Aiud

 

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

71

Reabilitare drum comunal DC 79

400

Lucrări la Biserica Adormirea Maicii Domnului

200

Orasul Câmpeni

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

60

Modernizare drum comunal DC 141

400

Orasul Cugir

Modernizare strada „Râul Mare”

500

Orasul Ocna Mures

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

770

Orasul Teius

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

20

Orasul Zlatna

 

Finantarea lucrărilor la obiectivul de investitii „Modernizare străzi oras Zlatna - DC 108 - Izvorul Ampoiului - Pirita”

680

Finalizarea obiectivului de investitii „Pod rutier peste pârâul Trâmpoiele

118

Comuna Albac

 

Finantarea obiectivului „Primărie si cămin Cultural”

985

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

211

Comuna Arieseni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

15

Comuna Avram Iancu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

83

Comuna Blandiana

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

3

Comuna Bucerdea Grânoasă

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

68

Comuna Cenade

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

22

Comuna Cergău

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

11

Comuna Cetatea de Baltă

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Ciuruleasa

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

6

Comuna Crăciunelu de Jos

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

146

Comuna Dostat

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

10

Comuna Garda de Sus

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

34

Comuna Horea

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

63

Comuna Jidvei

Lucrări la Biserica Sfantu Arhanghel Feisa

80

Comuna Ighiu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

133

Comuna Lupsa

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

18

Comuna Miraslău

Finantarea unor cheltuieli curente si finalizarea unor obiective de investitii

120

Comuna Poiana Vadului

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

44

Comuna Posaga

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

12

Comuna Rădesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

10

Comuna Rosia de Secas

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

29

Comuna Sălciua

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

8

Comuna Săsciori

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

93

Comuna Scărisoara

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

151

Comuna Sâncel

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

15

Comuna Sibot

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

25

Comuna Spring

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

66

Comuna Unirea

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

14

Comuna Valea Lungă

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

40

Comuna Vidra

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

33

 

 

2

 

 

 

 

Judetul Arad

TOTAL

7.701

Municipiul Arad

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

2.000

Orasul Ineu

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

340

Reparatii si modernizare la casa de cultură a orasului

300

Orasul Nădlac

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

400

Orasul Pâncota

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Orasul Pecica

Reparatii si modernizare Casa de Cultură a orasului Pecica

400

Orasul Santan a

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Sebis

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Apateu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bârsa

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

120

Comuna Bârzava

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Bocsig

Finantarea unor cheltuieli i curente si de capital

200

Comuna Carand

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Covăsint

Finantarea unor cheltuieli  curente si de capital

50

Comuna Dieci

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Felnac

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Gurahont

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

150

Reparatii si modernizare la Căminul Cultural Gurahont

150

Comuna Hălmăgel

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Reparatii la Biserica Ortodoxă Română Luncsoara

50

Comuna Misca

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Păulis

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Petris

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Socodor

Lucrări de refacere a unor obiective de investitii (scoală, biserica ortodoxă si drumul comunal DC 118)

981

Comuna Sagu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Sepreus

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Sicula

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Simand

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Siria

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Taut

 

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Reparatii la Biserica Ortodoxă Română Nadăs

50

Comuna Vărădia de Mures

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vinga

Reparatii si modernizare la Căminul Cultural Vinga

300

Comuna Vârfurile

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Zărand

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Zerind

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Zimandu Nou

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

 

 

3

Judetul Arges

TOTAL

2.150

Municipiul Pitesti

Finantarea unor cheltuieli curente pentru mentinerea functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie

2.150

 

 

4

Judetul Bacău

TOTAL

8.935

Municipiul Bacău

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

4.000

Orasul Comănesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

2.000

Comuna Asău

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Beresti-Tazlău

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Blăgesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Buhoci

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

110

Comuna Dofteana

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Filipeni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gârleni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Helegiu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Oncesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Palanca

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Plopana

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Poduri

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Rosiori

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Secuieni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Stefan cel Mare

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Tamasi

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Urechesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

145

 

 

5

Judetul Bihor

TOTAL

45.400

Bugetul propriu al judetului Bihor

Lucrări de modernizare si reabilitare a unor drumuri judetene

24.500

Municipiul Oradea

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitare Biserica Reformată Oradea Velenta

30

Reabilitare Biserica Reformată Oradea Rât

70

Lucrări de renovare la Parohia Ortodoxă Oradea - Tei

220

Lucrări de renovare la Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol - Andrei Oradea

30

Lucrări de renovare la Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan lacob Românul Oradea - Nufărul

40

Lucrări de renovare la Catedrala Episcopală Ortodoxă -Oradea

25

Lucrări de renovare la Parohia Ortodoxă Sfântul Mucenic Sebastian Oradea - Iosia

35

Asigurarea de utilităti de alimentare cu apă si canal, extindere retele de apă si canalizare

6.000

Municipiul Salonta

Studii si proiecte tehnice pentru obiective de investitii

250

Municipiul Marghita

Reparatii drumuri si străzi

100

Orasul Alesd

 

Construire Biserica Reformată Pădurea Neagră

100

Finantarea unor obiective de investitii

250

Orasul Stei

Extindere retea alimentare cu apă

300

Orasul Valea lui Mihai

Obiective de investitii, dotări si reabilitări

600

Orasul Săcueni

 

Obiective de investitii, dotări si reabilitări

600

Reparatii clădirea Muzeului strada Libertătii nr. 5

300

Orasul Nucet

Reparatii străzi si trotuare

500

Orasul Vascău

Reparatii drumuri

500

Comuna Abrămut

Cămin Cultural

500

Comuna Bale

Reabilitarea clădirii morii

100

Comuna Batăr

Reparatii drumuri si străzi

300

Comuna Borod

Reparatii drumuri si străzi

500

Comuna Buduslău

Reparatii pe drumul comunal DC 110

150

Comuna Buntesti

Reparatii drumuri si străzi

600

Comuna Ciuhoi

Obiective de investitii, dotări, reparatii si reabilitări

150

Comuna Ciumeghiu

Reparatii sediu primărie

600

Comuna Cetariu

Reparatii drum comunal DC 32

400

Comuna Cherechiu

Reparatii pe drumul comunal DC 5

500

Comuna Cociuba Mare

Reparatii drumuri si străzi

200

Comuna Curătele

Reparatii drumuri si străzi

500

Comuna Finis

Continuarea investitiei de alimentare cu apă

450

Comuna Husasău de Tinca

Reparatii drumuri si străzi

500

Comuna Lugasu de Jos

Obiective de investitii, dotări si reabilitări - sat Urvind

100

Comuna Lunca

Reparatii drumuri si străzi

500

Comuna Mădăras

Reparatii drumuri si străzi

500

Comuna Măgesti

Reabilitare drum comunal DC 178 Măgesti - Gălăseni

700

Comuna Nojorid

Lucrări de refacere drumuri

300

Comuna Ineu

Lucrări de refacere drumuri

300

Comuna Olcea

Modernizări drumuri comunale

500

Comuna Popesti

Sediu primărie

500

Comuna Sânmartin

Modernizare drumuri comunale

500

Comuna Sântandrei

Drumuri comunale

500

Comuna Sinteu

Reparatii drumuri comunale

500

Comuna Tărcaia

Reparatii drumuri comunale

500

Comuna Tăuteu

Obiective de investitii, dotări si reabilitări

100

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul Bistrita-Năsăud

TOTAL

8.350

Municipiul Bistrita

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări la Biserica Parohiei Ghinda

100

Lucrări la Parohia „Sfântu Ilie” Bistrita

100

Lucrări la Biserica Parohiei „Sfântu Ioan Botezătorul” Bistrita

100

Lucrări la Parohia „Sfântu Gheorghe” Bistrita

100

Lucrări la Biserica Parohiei „Tuturor Sfintilor” Bistrita

100

Lucrări la Biserica Reformată Bistrita

100

Lucrări la Biserica Romano-Catolică Bistrita

100

Lucrări la Sediul Administrativ al Protopopiatului Ortodox Bistrita

100

Orasul Năsăud

 

 

Lucrări la Biserica Parohiei Năsăud III Blocuri

100

Lucrări la Biserica Parohiei „Sfintii Chir si Ioan - Spitalul orăsenesc Năsăud”

100

Lucrări la Sediul Administrativ al Protopopiatului Năsăud

200

Comuna Chiochis

Lucrări la Biserica Parohiei Manie

100

Comuna Dumitrita

Lucrări la Biserica Parohiei Dumitrita

200

Comuna Ilva Mică

Lucrări la Biserica Mănăstirii Ilva Mică

200

Comuna Milas

Lucrări la Biserica Parohiei Orosfaia

200

Comuna Tiha Bârgăului

Lucrări la Mănăstirea Piata Fântânele

200

Comuna Urmenis

 

Lucrări la Biserica Parohiei Delureni

200

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Târlisua

Lucrări de refacere a infrastructurii comunale

5.000

Comuna Bistrita Bârgăului

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Lechinta

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna livezile

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Micestii de Câmpie

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

250

Comuna Petru Rares

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Prundu Bârgăului

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Spermezeu

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

Comuna Tiha Bârgăului

Finantarea unor cheltuieli curente si a unor obiective de investitii

100

 

 

7

 

 

Judetul Brasov

TOTAL

2.126

Municipiul Codlea

Finantarea unor cheltuieli curente

71

Orasul Rupea

Executarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii edilitare în oras

520

Comuna Sinca Nouă

Finalizarea lucrărilor de refacere a podului peste Pârâul Sinca

200

Comuna Bran

Executarea studiului de fezabilitate la obiectivul „Retea de canalizare si epurare a apelor uzate din comuna Bran”

100

 

Executarea lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural din satul Simon

100

Comuna Racos

Finantarea unor cheltuieli curente

5

Comuna Beclean

Finantarea unor cheltuieli curente

17

Comuna Ucea

Finantarea unor cheltuieli curente

49

Comuna Dumbrăvita

Finantarea unor cheltuieli curente

15

Comuna Holbav

Finantarea unor cheltuieli curente

12

Comuna Vulcan

Finantarea unor cheltuieli curente

37

Comuna Recea

Finantarea unor cheltuieli curente

8

Comuna Vistea

Finantarea unor cheltuieli curente

26

Comuna Sânpetru

Finantarea unor cheltuieli curente

13

Comuna Sercaia

Finantarea unor cheltuieli curente

9

Comuna Bod

Finantarea unor cheltuieli curente

11

Comuna Apata

Executarea lucrărilor de extindere a retelei de alimentare cu apă în comuna Apata

200

Comuna Crizbav

Finalizarea unor lucrări de reparatii capitale la Grădinita si Dispensarul Uman Crizbav

433

 

Executarea lucrărilor de alimentare cu apă în comuna Crizbav

100

Comuna Tărlungeni

Finantarea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC 48, km 0+000-1+100

100

Comuna Ormenis

Finantarea lucrărilor de „Evacuare a apelor pluviale din zona gării CF a intravilanului localitătii”

100

 

 

8

 

Judetul Brăila

TOTAL

2.550

Municipiul Brăila

 

Finalizarea lucrărilor de constructie la biserica cu hramul „Nasterea Domnului”

1.050

Finantarea unor cheltuieli curente în vederea sustinerii transportului public de călători pe raza municipiului Brăila

1.500

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Judetul Buzău

TOTAL

5.600

Bugetul propriu al judetului Buzău

Finalizarea lucrărilor de „Reabilitare sectii exterioare Gârlasi si Oncologie ale Spitalului Judetean Buzău”

2.150

Municipiul Buzău

 

 

 

 

 

 

Finalizarea lucrărilor de constructie a Catedralei Episcopale „înăltarea Domnului”

500

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”

200

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfantul Mucenic Mina”

200

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfântul Epifanie - Arhiepiscopul Ciprului”

100

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfantul Spiridon”

200

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfantul Vasile cel Mare”

150

Continuarea lucrărilor de constructie a Bisericii „Sfantul Sava”

150

Comuna Puiesti

Lucrări de refacere a drumului comunal DC 5

340

Comuna Calvini

Lucrări de refacere a infrastructurii la drumurile de interes local

330

Comuna Cislău

Lucrări de refacere a infrastructurii la drumurile de interes local

350

Comuna Mărgăritesti

Lucrări de refacere a drumului comunal DC 191

300

Comuna Vadu Pasii

Executia unor lucrări de infrastructură rutieră

330

Comuna Movila Banului

Lucrări de reabilitare drumuri comunale si sătesti

300

 

 

10

Judetul Caras-Severin

TOTAL

600

Orasul Otelu Rosu

Finantarea unor cheltuieli curente

600

 

 

11

Judetul Cluj

TOTAL

13.313

Bugetul propriu al judetului Cluj

 

 

Lucrări de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 161 HSuatu

100

Lucrări de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 103 E Sâncrai

100

Lucrări de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 109 Sic

150

Municipiul Cluj-Napoca

 

Ranforsare sistem rutier strada Calea Motilor

1.500

Finantarea unor cheltuieli curente pentru mentinerea functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie

1.500

Municipiul Gherla

 

Introducere si extindere retea alimentare cu apă si canalizare cartierul Tineretului

400

Refacerea infrastructurii stradale

500

Municipiul Dej

Realizarea obiectivului de investitii „Utilităti de racord la parcul industrial - Arc Parc Industrial” (trecere la calea

1.594

ferată, drum de acces si canalizare)

 

Orasul Huedin

Extindere retele termice

500

Comuna Călătele

Pietruire drum comunal Călătele - Pădure

180

Comuna Sânmartin

Construire Cămin Cultural în localitatea Cutca

150

Comuna Cojocna

Reabilitare si modernizare Cămin Cultural comuna Cojocna

150

Comuna Pălatca

Construire Cămin Cultural

150

Comuna Săndulesti

Alimentare cu apă în comuna Săndulesti

150

Comuna Sâncraiu

Pietruire drum comunal DC 124

200

Comuna Tureni

Modernizare drum comunal DC 85 Tureni

200

Comuna Taga

Reciclare drum comunal DC 23 Taga - Nasal

200

Comuna Iară

Construire pod peste pârăul Valea vadului, localitatea Ocolisel

200

Comuna Ciurila

Reabilitare drumuri comunale DC 90, DC 91, DC 92

200

Comuna Fizesu Gherlii

Lucrări de amenajare a suprafetelor versantilor de drenare a apei subterane, de sustinere a versantului vestic din zona Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Nicula

950

Comuna Bobâlna

Reabilitare Cămin Cultural sat Răzbuneni

80

Comuna Risca

Alimentare cu apă satele Dealu Mare - Lăpuseseti

200

Comuna Băisoara

Pietruire drum muntele Cacovei - comuna Băisoara

100

Comuna Borsa

Reamenajare Cămin Cultural localitatea Borsa

100

Comuna Călărasi

Reabilitare termică Scoala Generală cu clasele I - VIII Călărasi

150

Comuna Petrestii de Jos

Reabilitare termică si reparatii acoperis Scoală Generală cu clasele I - VIII Petrestii de Jos

150

Comuna Aghiresu

Reabilitare drum comunal DC 137 Ticu Colonie - Arghis

200

Comuna Mănăstireni

Reabilitare drum comunal DC 115 Bedeciu

100

Comuna Baciu

 

Pietruire drum sătesc Mera

140

Efectuarea lucrărilor de reabilitare si extindere a imobilului în care functionează primăria si căminul cultural din comună

710

Comuna Mociu

Pietruire drum comunal DC 49 Rosieni - Geaca

150

Comuna Belis

Finantarea obiectivului „Amenajare si protectie împotriva inundatiilor V. Belis în localitătile Poiana Horea si Ciurtuci, comuna Belis”

1.159

Comuna Cuzdrioara

Obiectivul de investitii „Alimentare cu apă potabilă a comunei Cuzdrioara”

500

Comuna Iclod

Obiectivul de investitii „Canalizarea localitătilor Iclod, Livada si Fundătura în zona DN 1 C

500

 

 

12

Judetul Constanta

TOTAL

5.686

Municipiul Constanta

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital pentru Arhiepiscopia Tomisului

500

Orasul Năvodari

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si de reabilitare pentru imobile, iluminat public, străzi, retele de alimentare cu apă si canalizare, proiecte si studii, precum si finantarea unor cheltuieli curente

800

Comuna 23 August

Pietruire drumuri comunale

1.186

Comuna Costinesti

Pietruirea si asfaltarea străzilor de interes local

800

Orasul Hârsova

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital, precum si finalizarea unor obiective de investitii

800

Comuna Istria

Pietruire si reabilitare drumuri de interes local

800

Comuna Cobadin

Finantarea unor cheltuieli privitoare la reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă

800

 

 

13

Judetul Covasna

TOTAL

3.450

Bugetul propriu al judetului Covasna

Finalizarea obiectivului de investitii „Incubator de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe

750

Municipiul Sfântu Gheorghe

Lucrări de modernizare a infrastructurii

830

Orasul întorsura Buzăului

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si de reabilitare pentru unele imobile, străzi, retele de alimentare cu apă si canalizare, proiecte si studii, precum si a unor cheltuieli curente si de capital

800

Orasul Covasna

Lucrări de modernizare a infrastructurii

110

Comuna Brates

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare, precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Aita Mare

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Mereni

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Zagon

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Ozun

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bodoc

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Cătălina

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Poian

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bătani

Finantarea unor obiective de investitii, lucrări de reparatii si reabilitare imobile, retele de apă si canalizare precum si a altor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Estelnic

Realizarea unor lucrări de reabilitare si de re amenajare a sediului primăriei

200

Comuna Ilieni

Achizitionare imobil pentru înfiintarea Scolii de Artă si Meserii

170

 

Studii de fezabilitate pentru 8 locuinte ANL, reabilitarea iluminatului public stradal si amenajarea peisagistică a centrului de comună

120

Comuna Chichis

Finantarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric „Casa Serester Arpad”

20

 

 

14

Judetul Dâmbovita

TOTAL

2.413

Comuna Hulubesti

Realizarea obiectivului de investitii „Sediu Primărie comuna Hulubesti”

818

Comuna Ludesti

Eficientizarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public

220

Comuna Crevedia

Finantarea unor obiective de investitii privind unele lucrări de refacere a infrastructurii

850

Comuna Finta

Executia lucrărilor de înfiintare a distributiei de gaze naturale

525

 

 

15

 

Judetul Dolj

TOTAL

10.930

Municipiul Craiova

Continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul Arhiepiscopiei Craiova

500

Comuna Măcesu de Jos

 

Reparatii drumuri comunale si sediu primărie

80

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

400

Comuna Ghercesti

Refacere canale din zonele cu risc de inundatii

70

Comuna Almâj

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

200

Comuna Apele Vii

Modernizarea unor drumuri comunale

500

Comuna Bistret

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

300

Comuna Bratovoesti

Modernizarea drumurilor comunale

400

Comuna Breasta

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

300

Comuna Bulzesti

Reabilitarea unor drumuri comunale

280

Comuna Calopăr

Extinderea iluminatului public

250

Comuna Caraula

Finantarea unor lucrări de alimentare cu apă si canalizare

500

Comuna Carpen

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

150

Comuna Castranova

Reabilitarea drumurilor comunale din satele Castranova si Puturi

500

Comuna Călărasi

Finantarea realizării canalizării în sistem centralizat

500

Comuna Celaru

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

400

Comuna Cosoveni

Finantarea lucrării de alimentare cu apă

500

Comuna Daneti

Modernizarea unor drumuri comunale

500

Comuna Dobresti

Finantarea unor lucrări de alimentare cu apă

200

Comuna Dobrotesti

Modernizarea drumurilor comunale

400

Comuna Gighera

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

500

Comuna Giubega

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

200

Comuna Grecesti

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

250

Comuna Isalnita

Finantarea executiei lucrării de alimentare cu apă

600

Comuna Izvoare

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

200

Comuna Măcesu de Sus

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

500

Comuna Murgasi

Reabilitarea drumurilor comunale

250

Comuna Negoi

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

300

Comuna Sălcuta

Modernizarea drumului comunal DC 101 Plopsor -Tencănău

500

Comuna Sopot

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

500

Comuna Vârtop

Finantarea unor cheltuieli curente, realizarea unor lucrări de reparatii si finalizarea unor obiective de investitii

200

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul Galati

TOTAL

9.990

Municipiul Tecuci

 

 

Lucrări de reabilitare a unor unităti de învătământ

300

Reabilitare sistem încălzire centrală sediu primărie

150

Reabilitare străzi

200

Comuna Buciumeni

 

 

 

Reabilitare instalatie încălzire Scoala Buciumeni

150

Reabilitare acoperis Scoala Tecucelul Sec

25

Reabilitare tâmplărie Scoala Hântesti

65

Reabilitare drumuri comunale

300

Comuna Corni

 

 

Reabilitare Scoala Generală din satul Măciseni

450

Reabilitare scoala si grădinita din satul Urlesti

170

Amenajare si reabilitare drumuri comunale si vicinale

500

Comuna Matca

 

Lucrări de reabilitare Scoala nr. 1 cu clasele I - VIII, corp A si corp B

280

îmbrăcăminte asfaltică pe drumurile comunale

200

Comuna Movileni

 

 

 

Lucrări de reabilitare la Grădinita nr. 1

270

Lucrări de reabilitare la Grădinita nr. 2

250

Extindere sediu primărie

300

Reabilitare drumuri comunale si sătesti

600

Comuna Oancea

Finalizarea unor obiective de investitii la Scoala Gimnazială Oancea si la terenul de fotbal

98

Comuna Tepu

Lucrări de reparatii si reabilitare a Bisericilor „Sfântul Nicolae” - sat Tepu si „Sfintii Mihail si Gavril” - sat Tepu de Jos

300

Comuna Băneasa

Lucrări de reabilitare spatiu cu destinatia punct de lucru pentru primărie, în satul Roscani

100

Comuna Brăhăsesti

Lucrări de reabilitare a drumurilor comunale si construire pod

500

Comuna Ghidigeni

Lucrări de reabilitare a unor drumuri comunale

522

Comuna Suceveni

Finalizarea unor obiective de investitii

650

Comuna Grivita

Lucrări de reabilitare a unor drumuri comunale

200

Comuna Măstăcani

Lucrări de reabilitare a unor drumuri comunale

200

Comuna Cuca

Lucrări de reabilitare a unor drumuri comunale

200

Comuna Priponesti

Lucrări de reabilitare a unor drumuri comunale si finalizarea lucrărilor de constructie a podului din satul Priponestii de Jos

200

Comuna Smulti

Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investitie - constructie grădinită

370

Comuna Corod

Construire poduri peste pârâul Corozel (Bors si Ghilută)

600

Comuna Costache Negri

Finalizarea unor obiective de investitii (sediu primărie si reabilitare străzi)

610

Comuna Nicoresti

Constructie pod din beton armat peste pârâul Valea Rea

620

Comuna Munteni

Finalizarea unor obiective de investitii

610

 

 

17

Judetul Giurgiu

TOTAL

1.200

Municipiul Giurgiu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

700

Comuna Bucsani

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Comana

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Grădinari

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Malu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Putineiu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

 

 

18

Judetul Gorj

TOTAL

1.224

Comuna Săulesti

Reabilitare DS 18 si DS 28

500

Comuna Negomir

Reabilitare DC 61 si DC 77

600

Comuna Pestisani

Lucrări de refacere a drumului comunal DC 96 Câlnic -Seuca - Pestisani

124

 

 

19

Judetul Harghita

TOTAL

3.226

Municipiul Miercurea-Ciuc

Finalizarea unor lucrări urgente legate de retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice din localitate

700

Orasul Cristuru Secuiesc

Reabilitare centrale termice si retele termice în cartierul Kossuth Lajos si contorizarea la nivel de bransament

500

Comuna Tomesti

Modernizare si extindere cămin cultural

250

Comuna Lunca de Sus

Lucrări de reabilitare a căminului cultural

50

Comuna Păuleni-Ciuc

Lucrări de reabilitare la „Centrul Cultural Soimeni”

150

Comuna Sâncrăieni

Finalizarea lucrărilor la obiectivele „Construire garaj si remiză P.S.I. Sâncrpieni” si „încălzire centrală la Căminul Cultural Sâncrăieni”

94

Comuna Plăiesii de Jos

Lucrări de „Reabilitare Centrul Social si Cultural Plăiesii de Jos”

200

Comuna Joseni

Finalizarea investitiei „Extinderea retelei de canalizare menajeră în comuna Joseni”

250

Comuna Lăzarea

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a căminului cultural

582

Comuna Porumbeni

Lucrări de modernizare a căminelor culturale din comună

100

Comuna Atid

Lucrări de modernizare a căminelor culturale din comună

50

Comuna Dealu

Lucrări de reabilitare a Căminului Cultural Sâncrai si a sediului Primăriei

50

Comuna Zetea

Finalizarea lucrărilor de reparatii capitale la podul peste Târnava Mare denumit „Gasparok”

250

 

 

20

 

 

Judetul Hunedoara

TOTAL

13.426

Municipiul Orăstie

Finantarea unor cheltuieli curente

80

Municipiul Brad

Finantarea unor cheltuieli curente pentru mentinerea functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie

1.200

Municipiul Deva

Finantarea unor cheltuieli de capital pentru Liceul de Muzică si Arte Plastice „Sigismund Todută”

100

Orasul Călan

Modernizare străzi

900

Comuna Burjuc

Reabilitare drum comunal DC 160

700

Comuna Buces

Lucrări de refacere drumurile comunale DC 13 A si DC 13 B

250

Bugetul propriu al judetului Hunedoara

 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drum judetean DJ 707: limită judet Arad - Vata de Jos - DN 76, km 28+200 - 31+700 si 34+600 - 39+480”

1.500

Modernizare drum judetean DJ 742 A Buces - Dupăpiatră -Tarnita

250

Municipiul Vulcan

Reparatii capitale la Spitalul Municipal Vulcan

500

Orasul Hateg

 

Finantarea obiectivului de investitii „Sediu Primărie si Consiliu local, oras Hateg”

694

Finalizarea obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a DN 66: limită judet Gorj - Petrosani - Hateg - Simeria, în traversarea orasului Hateg”

543

Orasul Geoagiu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Baia de Cris

Repararea si modernizarea drumurilor comunale DC 5 si DC 171

250

Comuna Balsa

Reparatii la Căminele Culturale Voia, Almasu Mic de Munte si Mada, precum si la drumul comunal DC 28 Mada

250

Comuna Banita

Reparare drumuri si străzi

250

Comuna Baru

Reparatii Cămin Cultural Baru

300

Comuna Brănisca

Reabilitare Cămin Cultural Boz

250

Comuna Cârjiti

Reparatii la căminele culturale din satele Cherches si Cozia

250

Comuna Cerbal

Pietruire drum comunal DC 115 A Ulm

200

Comuna Certeju de Sus

Modernizare drum comunal DC 24 A Bocsa Mică - Bocsa Mare - Voia

250

Comuna Criscior

Modernizare si asfaltare străzi

400

Comuna Densus

Reabilitare străzi si reparatii cămine culturale

270

Comuna General Berthelot

Lucrări de reabilitare a drumului comunal DC 96 General Berthelot - Crăguis, asfaltare drum comunal DC 97 Fărcădin - Livezeni si reabilitare alte drumuri de interes local

250

Comuna Gurasada

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

700

Comuna Orăstioara de Sus

Reabilitare, extindere si modernizare Cămine Culturale Costesti si Ludestii de Jos

250

Comuna Pestisu Mic

Finantarea obiectiv „îmbrăcăminte bituminoasă usoară pe drumul comunal DC 119 A: DJ 708 E - Josani”

250

Comuna Pui

Modernizare Cămin Cultural Pui, continuarea lucrărilor la drumul comunal DC 65 din DN 66 la satul Federi, executarea unui podet si modernizarea unui sector de drum în localitatea Federi, precum si construirea unui pod peste râul Strei în localitatea Rusor

300

Comuna Râu de Mori

Lucrări de reabilitare a Căminelor Culturale din satele Clopotiva, Ostrov, Valea Dâljii si Unciuc

250

Comuna Sântămăria-Orlea

Realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare strada nr. 3 în localitatea Subcetate cu regularizare pârâu”

300

Comuna Sarmizegetusa

Reabilitare Cămin Cultural Păucinesti

250

Comuna Teliucu Inferior

Reparatii la Căminul Cultural Teliucu Inferior si modernizarea străzii Fulga din satul Cincis Cerna

250

Comuna Totesti

Repararea si dotarea a 4 cămine culturale

250

Comuna Vorta

Reabilitare spatiu cu destinatia cămin cultural

250

Comuna Zam

Modernizare străzi

250

Comuna Soimus

Finantarea unor cheltuieli de capital

89

 

 

21

Judetul Ialomita

TOTAL

3.130

Municipiul Slobozia

Finantarea partială a lucrărilor la Centrul Social de la Slobozia destinat persoanelor cu posibilităti materiale reduse

500

Comuna Moldoveni

Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes public

150

Comuna Traian

Lucrări de amenajare sediu administrativ

200

Comuna Andrăsesti

Reabilitare Scoala Andrăsesti

100

Comuna Grivita

Finalizarea lucrărilor de amenajare a dispensarului uman din localitate

200

Comuna Ion Roată

Pietruire drumuri comunale

200

Comuna Grindu

Pietruire drumuri comunale

200

Comuna Făcăeni

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a retelei de iluminat public

100

Comuna Brazii

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural

150

Comuna Giurgeni

întocmirea S.F., P.T. si extinderea retelei de alimentare cu energie electrică

100

Comuna Borănesti

Lucrări de modernizare a 17 km de străzi în satul Borănesti

200

Comuna Axintele

Lucrări de decolmatare a canalizării comunale pe o distantă de 17 km - satul Axintele

130

Comuna Valea Măcrisului

Repararea si reabilitarea drumurilor de interes public

150

Comuna Movilita

Repararea si reabilitarea drumurilor de interes public

150

Comuna Maia

Pietruirea drumurilor de interes public din comună si

250

 

reabilitarea căminului cultural

 

Comuna Bucu

Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes public

150

Comuna Mărculesti

Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes public

200

 

 

22

Judetul Iasi

TOTAL

6.646

Comuna Hărmănesti

Realizarea obiectivului de investitii „Extindere sediu Primărie Hărmănesti”

390

Comuna Valea Seacă

Realizarea obiectivului de investitii „Asfaltare si modernizare DC 126 Torpile”

500

Comuna Gorban

Finantarea lucrărilor aferente obiectivului „Reabilitare drumuri sătesti - Gorban, Podu Hagiului, Scoposeni, Gura Bohotin, Zberoaia”

500

Comuna Trifesti

Finalizare construire Biserica Ortodoxă „Sfântu Mihail si Gavril”, sat Zaboloteni

150

Comuna Sinesti

Lucrări de pietruire drum local Sinesti - Stornesti

500

Comuna Bârnova

Lucrări de modernizare a drumurilor de interes local

500

Comuna Victoria

Finantarea obiectiv de investitii „Construire stăvilar pe cursul râului Jijia, comuna Victoria”

600

Comuna Drăguseni

Finantarea obiectiv de investitii „grădinită, satul Drăguseni”

626

Comuna Movileni

Modernizare drum comunal (din DJ 282 - Gara Larga Jijia - Ferma piscicolă Larga Jijia)

650

Comuna Trifesti

Lucrări de reabilitare iluminat public

200

Comuna Tomesti

Realizarea obiectivului de investitii „Grădinită cu 12 săli de clasă în cartierul Tomesti”

750

Comuna Mogosesti-Siret

Realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogosesti-Siret”

700

Comuna Lespezi

Reparatii capitale si curente la Căminul Cultural Lespezi

300

Comuna Ceplenita

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

280

 

 

23

Judetul Ilfov

TOTAL

3.070

Orasul Chitila

Modernizarea si reabilitarea sistemului rutier

800

Comuna Vidra

Finalizarea lucrărilor de împrejmuire a scolilor si de igienizare a acestora, extinderea iluminatului public si efectuarea unor studii de fezabilitate

470

Comuna Clinceni

Lucrări de modernizare si reabilitare a sistemului rutier

800

Comuna Chiajna

Finantarea lucrărilor la unele obiective de investitii

1.000

 

 

24

Judetul Maramures

TOTAL

8.280

Bugetul propriu al judetului Maramures

Reabilitarea drumului judetean DJ 184 B si pentru punerea în sigurantă a podului peste râul Cavnic din localitatea Copalnic

1.000

Comuna Băsesti

Asfaltare drumuri comunale DC 90 Băsesi - Odesti, DC 91 Casa Memorială „George Pop de Băsesti” - Mănăstirea Băsesti

500

Comuna Fărcasa

Finantarea unor cheltuieli de capital, amenajarea drumurilor din comună si reabilitarea iluminatului public

700

Comuna Coroieni

 

Redeschidere exploatare carieră de piatră din Vălenii Lăpusului

500

Continuarea lucrărilor la Mănăstirea cu hramul Sfântu Ilie

500

Construirea unui nou sediu administrativ pentru primăria Coroieni

500

Municipiul Baia Mare

Modernizare străzi, modernizare iluminat public, introducerea transportului în comun cu troleibuze, modernizarea retelei de canalizare si executarea unor lucrări cadastrale

2.000

Orasul Somcuta Mare

 

Lucrări de amenajare a Unitătii de Asistentă Medico-Socială din oras

268

Reabilitarea clădirii noului Sediu Administrativ din oras

862

Comuna Arinis

Modernizarea unor drumuri în comună

950

Comuna Valea Chioarului

 

 

Reparatii la Căminul Cultural din localitatea Curtuiusu Mare

200

Reparatii la Căminul Cultural din localitatea Valea Chioarului

100

Reparatii la Căminul Cultural din localitatea Vărai

200

 

 

25

 

 

 

 

 

Judetul Mures

TOTAL

6.540

Bugetul propriu al judetului Mures

 

Restaurare vitralii sediu administrativ

460

Restaurare vitralii Palatul Culturii Târgu Mures

200

Municipiul Târgu Mures

 

 

Finantarea unor cheltuieli curente pentru mentinerea functionalitătii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populatie

2.500

Finalizarea Bisericii din Cartierul Mureseni, Parohia Ortodoxă Română nr. 14, Târgu Mures

350

Finalizarea Centrului Parohial si Biserică din strada Cuza Vodă Protopopiatul Greco-Catolic, Târgu Mures

250

Muncipiul Sighisoara

 

Finalizarea Bisericii din strada Mihai Viteazul, Parohia Ortodoxă Română, Sighisoara

500

Finalizarea Bisericii din strada Mihai Eminescu, Parohia Ortodoxă Română, Sighisoara

50

Comuna Vărgata

 

Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public

200

Achizitionare teren pentru sediu administrativ

80

Orasul Sovata

Reabilitare si modernizare trotuare pe strada Trandafirilor si strada Principală

200

Comuna Eremitu

Sediu grădinită în localitatea Eremitu

400

Comuna Gurghiu

Refacere drum comunal DC 7 Gurghiu - Casva - Glăjărie

350

Comuna Pănet

Refacere drum comunal DC 135 Pănet - Cuiesd

350

Comuna Acătari

Sediu Cămin Cultural

200

Comuna Gornesti

Refacere drum comunal DC 102 Teleac - Mura Mare -Mura Mică - Pădureni

400

Comuna Vânători

Consolidarea si repararea acoperisului Bisericii din satul Archita, Parohia Ortodoxă Română Archita

50

 

 

26

Judetul Neamt

TOTAL

1.600

Comuna Tarcău

Modernizare drum comunal DC 135 Tarcău - Cazaci -Brates Schitu Tarcău-Ardeluta

700

Orasul Roznov

Lucrări de finalizare a clădirii cu destinatia de sediu nou primărie

600

Comuna Dămuc

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Dolj esti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Pâncesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

100

 

 

27

Judetul Prahova

TOTAL

5.193

Orasul Busteni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

490

Orasul Sinaia

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

260

Orasul Plopeni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

90

Orasul Urlati

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Aricestii Rahtivani

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

170

Comuna Aricestii Zeletin

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

125

Comuna Apostolache

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bătrâni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Berceni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

85

Comuna Bertea

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

55

Comuna Drajna

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Dumbrava

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

95

Comuna Floresti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

260

Comuna Gura Vadului

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

110

Comuna Gura Vitioarei

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Gorgota

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Iordăcheanu

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Izvoarele

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Măgureni

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Păcureti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Predeal-Sărari

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Podenii Noi

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

85

Comuna Puchenii Mari

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

160

Comuna Râfov

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

90

Comuna Salcia

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Sângeru

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Secări a

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

35

Comuna Starchiojd

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

40

Comuna Stefesti

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

23

Comuna Surani

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Tătaru

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

50