MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1015         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 decembrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

1.690. - Hotărâre privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bahcorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

210. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Iliescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

211. - Decizie privind numirea domnului Răzvan Orăsanu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE BĂNCII NAtIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Ordin privind deschiderea în evidentele Băncii Nationale a României a contului în euro pe numele Comisiei Europene

 

24. - Normă pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

 

25. - Normă pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În conformitate cu angajamentele asumate de România prin Strategia în domeniul ajutorului de stat, au fost stabilite sarcini de modificare si adoptare a unor acte normative, cum ar fi Legea investitiilor, Legea privatizării si Legea ajutorului de stat.

Caracterul de urgentă este justificat de faptul că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului urmează să realizeze notificarea către Uniunea Europeană, prin intermediul Consiliului Concurentei, astfel încât procesul de privatizare să nu fie întrerupt pentru o perioadă lungă de timp. Astfel, după 1 ianuarie 2007 Comisia Europeană va prelua monitorizarea tuturor activitătilor din România legate de concurentă si va autoriza si controla ajutoarele de stat acordate în procesul de privatizare. În acest sens, Comisia Europeană are nevoie de o strategie si o legislatie unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizării. În lipsa unei strategii coerente si a unei legislatii care să pună în aplicare această strategie, Comisia va solicita notificări individuale pentru fiecare societate comercială privatizată, derularea procesului de autorizare în acest caz putând să depăsească 18 luni.

Având în vedere că înainte de autorizarea Comisiei Europene nu se poate semna contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, această întârziere poate prelungi foarte mult derularea procesului de privatizare sau chiar poate pune în pericol finalizarea acestuia.

Conform regulilor comunitare, Legea privatizării trebuie să aibă avizul Comisiei Europene pentru a asigura aplicarea principiilor de transparentă, informare, publicitate si nerestrictionare. Mai mult, având în vedere că în angajamentele asumate de statul român în procesul de integrare acesta trebuie să aibă o singură autoritate care să exercite atributiile de privatizare, această ordonantă de urgentă se impune a fi adoptată de urgentă.

Prin derogarea prevăzută la art. 4 se are în vedere eliminarea posibilitătii ca activitatea operatorilor economici cuprinsi în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007 să sufere perturbări, dată fiind importanta strategică a acestui domeniu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se reorganizează prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., institutie care se desfiintează.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S, preia drepturile, obligatiile si atributiile O.P.S.P.I., stabilite prin actele normative în vigoare, prin acorduri internationale sau alte acte încheiate de către acesta, conform legii. Procedurile de privatizare aflate în desfăsurare la data comasării vor fi respectate de către A.V.A.S., cu respectarea tuturor etapelor parcurse.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă A.V.A.S. preia si exercită toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea si, după caz, lichidarea societătilor si companiilor nationale si a filialelor acestora, precum si a celorlalte societăti comerciale si a filialelor acestora aflate în administrarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzute în anexă, A.V.A.S. urmând să exercite si cu privire la aceste societăti atributiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004.

(4) Începând cu data prevăzută la alin. (3), A.V.A.S. desfăsoară toate activitătile legate de exercitarea calitătii de actionar al statului la societătile si companiile nationale si la celelalte societăti comerciale prevăzute în anexă, precum si asupra filialelor acestora din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, acesta urmând a înceta să exercite, începând cu această dată, orice astfel de atributii. A.V.A.S. este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă, potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuti în anexă.

(5) Prin reprezentantii în societătile si companiile nationale, precum si în celelalte societăti comerciale, A.V.A.S. va asigura aplicarea strategiei si programelor elaborate de către Ministerul Economiei si Comertului privind domeniile:

a) industriale, referitoare la evolutia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de constructii, constructii de masini;

b) energetice, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrică si termică, hidro-, nucleară, petrol, gaze, resurse mineralei mine-geologie.

(6) Mandatul pentru reprezentantii în adunările generale precum si în consiliile de administrare în cadrul operatorilor economici din domeniul energetic va fi stabilit prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(7) Prin exceptie de la alin. (3), prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică contractelor de privatizare semnate de către O.P.S.P.I. până la data comasării, urmând ca atributiile de monitorizare a modului în care sunt respectate clauzele din aceste contracte de privatizare să se facă conform clauzelor contractuale.

Art. 2. - (1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I., arhivele si documentatia aferente operatorilor economici prevăzuti în anexă, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situatia financiară întocmită la data de 31 decembrie 2006.

(2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul O.P.S.P.I., acesta păstrându-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

(3) Numărul maxim al personalului A.V.A.S. va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, administratorii societătilor mentionate în anexă vor face demersurile legale necesare înregistrării A.V.A.S. ca actionar în registrele operatorilor economici si convocării adunărilor generale în vederea schimbării structurii actionariatului conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - Transferul operatorilor economici mentionati în anexă si cuprinsi în Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 octombrie 2006, si monitorizati, în ceea ce priveste stocurile de combustibil, de către Ministerul Economiei si Comertului, se va realiza la 30 de zile de la încheierea perioadei mentionate în Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, până la acel moment fiind în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 5. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001; Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005; Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002.

(2) Orice altă dispozitie contrară se abrogă sau se modifică în mod corespunzător la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006. 

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor si companiilor nationale, precum si a celorlalte societăti comerciale, preluate de la Ministerul Economiei si Comertului

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Societatea Comercială „Petrom” - S.A.

2.

Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A.

3.

Societatea Comercială „Conpet” - S.A.

4.

Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A.

5.

Societatea Comercială „Foradex” - S.A.

6.

Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A.

7.

E.ON Gaz România - S.A.

8.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

9.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A.

10.

Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A.

11.

Societatea Comercială „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.

12.

Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

13.

Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

14.

Societatea Natională a Sării - S.A.

15.

Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A.

16.

Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru

17.

Societatea Comercială Institutul de Cercetare Stiintifică si Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit - S.A.

18.

Compania Natională „Romarm” - S.A.

19.

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A.

20.

Societatea Comercială „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

21.

Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A.

22.

Societatea Comercială „IAR” - S.A. Brasov

23.

Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A.

24.

Societatea Comercială „TOP THERM” - S.A.

25.

Societatea Comercială „IOR” - S.A.

26.

Societatea Comercială „Romaero” - S.A.

27.

Societatea Comercială „Melana” - IV”- S.A.

28.

Societatea Comercială „Oltchim” - S.A.

29.

Societatea Comercială „Zirom” - S.A. Giurgiu

30.

Societatea Comercială „Romplumb” - S.A.

31.

Societatea Comercială „Automobile Craiova” - S.A.

32.

Societatea Comercială „Santierul Naval 2 Mai” - S.A.

33.

Societatea Natională „Plafar” - S.A. Bucuresti

34.

Societatea Comercială „I.P.I.U. Consulting Engineering” - S.A.

35.

Societatea Comercială „I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti

36.

Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.

37.

Societatea Comercială SIMTEX - S.A.

38.

Societatea Comercială EUROTEST - S.A.

39.

Societatea Comercială ICEM - S.A.

40.

Societatea Comercială ISCIR-CERT - S.A.

41.

Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1, a anexelor nr. 1 -3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. În litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Botez C. Constantin

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.690.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

litigiilor izvorâte din activitatea Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex -SA pe rolul Instantelor de judecată la data de 31 martie 2006, pentru care Ministerul Finantelor Publice urmează a emite garantii în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A.

 

Nr. crt.

Părtile si nr. de dosar

Instanta

Scurtă descriere

Valoare

1.

SC Strategic Mineral Oil SRL

P: AVAS; BCR Dosar nr. 4996/2004

Curtea de Apel Bucuresti -Sectia a-VI-a Comercială

Cerere, prin care se solicită constatarea nulitătii absolute a contractului de cesiune de creanta încheiat sub nr. 51500/7377 din 13.12.1999 (Bancorex si AVAB)

400.000 RON

2.

R:Belet Alexandrina S.a. P: BNR; BCR; MFP dosar 4778/2004

Judecătoria Sector 3

Actiune în constatare privind (1) constatarea declarării în termen a biletului de bancă nr.255697/1947 emis de bancă elena în valoare de 10 miliarde drahme grecesti (cea. 30 milioane EURO), precum si (2) a faptului că sumele în cauză au intrat în posesia Statului Român prin institutiile specializate;

10 miliarde drahme grecesti

(cca 30.000.000 EURO)

3.

R:SC Industrialexport SA

P: BCR Dosar 1506/2005

Tribunalul Bucuresti -

Sectia comercială

Prin cerere, solicită plata cu titlu de despăgubiri a sumei de 44.722,67 USD,

reprezentând speze sî comisioane bancare încasate în mod nejustificat pentru scrisoarea de garantie bancară de bună executie a contractului încheiat de societate la data de 01.06.1984 cu firma turcă TEK/TEAS - emisă de TCZ Bancasi Ancara, în favoarea beneficiarului TEK/TEAS si contragarantia emisă de Bancorex, precum si dobânda legală.

50.893 USD

4.

R:SC Industrialexport SA P:BCR Dosar 1672/2005

Tribunalul Bucuresti -Sectia Comercială

Prin cerere, reclamanta solicită, cu titlu de despăgubiri, suma de 49.795,03 USD, reprezentând speze si comisioane bancare încasate in mod nejustificat pentru scrisoarea de garantie emisă de Banca Comercială a Siriei pentru buna executie a contractului nr. 33/1989 încheiat de SC Industrialexport SA cu beneficiarul sirian Banias Refinery Company, precum si dobânda legală.

50.401,06 USD

5.

R:SC Industrialexport P: BCR Dos. Nr. 4053/2005

Judecătoria sectorului3

Obligarea băncii la plata sumei de 20.217,14 USD, reprezentând speze si comisioane bancare încasate de bancă în mod nejustificat, pentru contragarantiile emise de Bancorex si preluate de BCR în urma fuziunii.

20.217,14 USD

6.

R:SC Industrialexport P: BCR Dos. Nr. 2391/2005

Tribunalul Bucuresti -Sectia Comercială

I Obligarea băncii la plata sumei de 35.355,78 USD si 906,38 EUR, reprezentând speze si comisioane bancare încasate de banca în mod nejustificat, pentru contragarantiile emise de Bancorex si preluate de BCR în urma fuziunii.

35.355,78 USD si 906,38 EUR

7.

R:SC Industrialexport P: BCR Dos. Nr. 5689/2005

Judecătoria sectorului 3

Obligarea băncii la plata sumei de 7816,14 USD, reprezentând speze si comisioane bancare încasate de banca în mod nejustificat, pentru contragarantiile emise de Bancorex si preluate de BCR în urma fuziunii.

7816,14 USD

8.

R:SC Industrialexport P: BCR Dos. Nr. 3282/2005

Tribunalul Bucuresti -Sectia comercială

Obligarea băncii la plata sumei de 79736,85 USD, reprezentând speze si comisioane bancare încasate de bancă în mod nejustificat, pentru contragarantiile emise de Bancorex si preluate de BCR în urma fuziunii.

79736,85 USD

9

R:SC Industrialexport P: BCR Dos. Nr. 5586/2005

Judecătoria Sector 3

Obligarea băncii la plata sumei de 4167,55 USD, reprezentând speze si comisioane bancare încasate de bancă în mod nejustificat, pentru contragarantiile emise de Bancorex.

4167,55 USD

10.

R: SC Confex International SA P:BCR Dosar nr. 1818/2004

Tribunalul Comercial Cluj

Obligarea băncii la repararea prejudiciului cauzat prin exercitarea căilor de atac împotriva unei sentinte prin care Bancorex a fost obligată la plata sumei de 11,6 milioane USD.

6.557.404 USD

11.

R: Predescu Alexandru P: BCR, SC Comturist SA Dos. nr. 2348/2005

Judecătoria sectorului 3

Obligarea pârâtelor la plata sumei de 500 USD reprezentând salariul pentru munca depusă în Libia înainte de 1989.

500 USD

12.

R: Razvan Liviu Temesan P: BCR Ds. nr. 8321/2005

Tribunalul Bucuresti -Sectia litigii de muncă

Prin actiune, fostul presedinte al Bancorex, solicită obligarea BCR la plata unor despăgubiri reprezentând drepturi salariate, dobânzi si daune morale.

257.400 USD

 

 

TOTAL ANEXA nr. 1

- 400.000 RON

- 7.063.891,52 USD

- 30.000.906.38 EURO

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

litigiilor izvorâte din activitatea Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., în care, după emiterea garantiilor de către Ministerul Finantelor Publice, reclamantii si-au majorat pretentiile

 

Nr. crt.

Părtile si nr. de dosar

Instanta

Scurtă descriere

Suma cu care s-au majorat pretentiile initiale

1

R: SC ONT Carpati P:Bancorex/BCR Astra Trading, S.C. Romtur, Min.Turismului

Tribunalul Bucuresti - sectia Comercială

 

Ds. nr. 7342/2004

Actiune formulată de reclamantă în 02.03.1992 prin care a solicitat obligarea la plata sumei de 512.187.006,53 lei reprezentând c/v unei scrisori de garantie bancară.

După ce înalta Curte de Casatie si Justitie a dispus casarea hotărârilor pronuntate în cauză, SC ONT Carpati SA si-a precizat pretentiile la suma de 2.058.102,69 Euro, plus dobânda comercială din anul 1992 până la achitare, sume pentru care se judecă în prezent procesul.

Pentru suma de 2.058.102,69 Euro, MFP a emis scrisoare de garantie in baza HG nr. 832/2004.

După emiterea garantiei, ONT Carpati si-a majorat pretentiile cu suma de 1.900.000 EURO, care este negarantată.

1.900.000 EURO - dobândă legală calculată până la data de 10.01.2006.

 

TOTAL ANEXA nr. 2

- 1.900.000 EURO

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

sumelor plătite de Banca Comercială Română - S.A. în unele litigii din activitatea Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., care nu au fost acoperite cu garantii ale Ministerului Finantelor Publice

 

Nr. crt.

Părtile si nr. de dosar

Instanta

Scurtă descriere

Valoare

1.

R: SC Albu Salubritate SNC

Cluj Napoca -prin lichidator P:BCR

 

Înainte de anul 1999, Bancorex a vândut un bun adus în garantia unui credit acordat reclamantei. După fuziune, la cererea lichidatorului judiciar,

instanta a anulat irevocabil contractul prin care s-a gajat bunul vândut de Bancorex.

Ca urmare, lichidatorului judiciar al SC Albu Salubritate SNC a cerut obligarea BCR sa readucă la masa credală contravaloarea actualizată bunului vândut de Bcx.

227.984,3 RON

2.

 

R: Fundatia Fam. Menachem H. Elias

P:BCR

 

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti

După fuziune, reclamanta a chemat în judecată BCR pentru a fi obligată la plata c/v chiriei pentru un imobil în care urma să se deschidă o sucursala a Bancorex în Viena.

Litigiul s-a solutionat în anul 2004, banca a fost obligată la plată.

Litigiul initial fiind garantat, BCR a pus în executare scrisoarea de garantie emisă de MFP.

După executarea SG, reclamanta, în baza disp. Art. 371 din c.pro. civ. a actualizat c/v cheltuielilor de executare.

61.000 RON

3.

C:BCR D: Confolux SA Sfântu Gheorghe

Tribunalul Covasna Ds. nr. 1106/1998

Înainte de fuziune Bancorex a acordat un credit în favoarea SC Confolux SA.

Nu există garantii.

Ca urmare, BCR a depus declaratie de creantă în dosarul de faliment dar este creditor chirografar.

Debitoarea nu are bunuri de valorificat.

Fată de faptul că BCR, din veniturile sale a constituit provizion si că nu va recupera creanta, aceasta constituie pierdere pentru BCR din activitatea Bancorex.

59.160 RON

4.

R: James Stutts

P: Bancorex/BCR si alte 47 de bănci din străinătate si agenti economici

US District Court for the Eastern District of New York

Pierderi suferite de veteranii de război din Golf, urmare folosirii armelor chimice de către irakieni.

Părtile acuzate sunt comerciantii si băncile care au comercializat sau au intermediat comertul cu arme chimice.

Până în prezent BCR nu a fost înstiintată despre cuantumul pretentiilor formulate de reclamanti împotriva Bancorex.

Fosta bancă română este acuzată că prin intermediul acesteia s-ar fi valorificat arme chimice tărilor implicate în războiul din Golf.

18.769,53 USD

5.

 

R: Compania de Asigurări Nationale - General Star - SUA P: SC Asigurarea Românească Bancorex/BCR

 

Litigiul se află pe rolul instantelor americane iar suma principală este garantată. In prezent este negarantată suma achitată de BCR cu titlu de onorarii avocatiale pentru reprezentarea BCR In fata instantelor americane.

46.556,93 USD

 

TOTAL ANEXA nr. 3

- 348.144,30 RON

- 65.326,46 USD

 

CENTRALIZATOR

 

SUME RECAPITULATIVE (ANEXELE 1 -3):

 

TOTAL:

- 748.144,30 RON

- 31.900.906,38 EURO

- 7.129.217,98 USD

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel lliescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Iliescu se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Piângu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

Nr. 210.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Razvan Orăsanu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Razvan Orăsanu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

Nr. 211.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind deschiderea în evidentele Băncii Nationale a României a contului în euro pe numele Comisiei Europene

 

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Banca Natională a României va deschide un cont denominat în euro pe numele Comisiei Europene.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

 

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Normele Băncii Nationale a României nr. 11 din 8 septembrie 2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 septembrie 2005, se abrogă.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 24.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Titlul normelor va avea următorul cuprins:

„NORME

privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către institutiile de credit străine”

2. Litera f) a articolului 3 va avea următorul cuprins: ,,f) copie legalizată de pe documentul emis de autoritatea competentă din România, prin care se autorizează functionarea reprezentantei.”

3. Alineatele 1 si 4 ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Scrisoarea oficială de notificare împreună cu documentatia prevăzută la art. 3 vor fi transmise Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare.

Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în conditiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. In cazul în care se invocă o situatie de înlăturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autoritătilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situatie.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru a permite Băncii Nationale a României să tină o evidentă la zi a reprezentantelor institutiilor de credit străine deschise în România, acestea au obligatia de a comunica Directiei reglementare si autorizare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale institutiei de credit străine pe care o reprezintă, precum si, dacă este cazul, închiderea lor, în termen de 15 zile de la data aparitiei respectivei modificări sau de la data închiderii.”

Art. II. - În tot cuprinsul Normelor nr. 6/1998, termenul bancă se va înlocui cu sintagma institutie de credit.

Art. III. - Normele Băncii Nationale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 12 octombrie 1998, cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 25.