MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1003   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 15 decembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            478. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2006 privind unele mãsuri de sprijin financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006

 

            1.396. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2006 privind unele mãsuri de sprijin financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            35. - Hotãrâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

            36. - Hotãrâre privind demisia din functie a unui chestor al Camerei Deputatilor

 

            37. - Hotãrâre pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            42. - Hotãrâre pentru înfiintarea Comisiei de anchetã având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societãtii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

            43. - Hotãrâre pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specialã pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.775. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finalizarea statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

            1.779. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006

 

            1.780. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mãnãstirea Miclãuseni, judetul Iasi

 

            1.781. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru completarea fondurilor proprii ale Episcopiei Caransebesului, în vederea continuãrii lucrãrilor de constructii la Catedrala Episcopalã din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

 

            1.782. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.783. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.784. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.785. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.786. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            1.787. - Hotãrâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006”

 

            1.790. - Hotãrâre privind aprobarea elementelor principale ale proiectului final al contractului de vânzare-cumpãrare a unui pachet de actiuni reprezentând 69,9% din capitalul social detinut de stat la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            787. - Ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale nr. 657/2006 privind aprobarea pretului indicativ, pretului de referintã si pretului de baza pentru strugurii de vin din soiuri nobile

 

            1.357. - Ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L.

 

            1.358. - Ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A.

 

            1.359. - Ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2006 privind unele mãsuri de sprijin

financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006

 

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele mãsuri de sprijin financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 14 septembrie 2006, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

            1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:

            „(2) Termenul limitã de utilizare a bonurilor valorice pentru achizitia de seminte si/sau îngrãsãminte si/sau pesticide este 15 decembrie 2006.”

2. La articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea urmãtorul cuprins:

,,a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare si/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, dupã caz;”.

3. La articolul 5 alineatul (3), dupã litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) si e), cu urmãtorul cuprins:

,,c) în situatia suprafetelor arendate, tabelul contractelor de arendã încheiate, avizate de secretarul consiliului local si de primar, care va cuprinde numãrul si data contractului, numele si prenumele arendatorului si suprafata de teren arendatã;

d) adeverinta eliberatã de primãria localitãtii pe a cãrei razã teritorialã este situat terenul, conform înscrisurilor din Registrul agricol;

e) în cazul mostenitorilor care detin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbãtut succesiunea, împuternicirea celorlalti mostenitori, pentru acela care solicitã sprijinul financiar.”

4. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:

„(5) Termenul limitã de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în valoare de 150 lei/ha este 15 decembrie 2006.”

 

            Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR   BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 478.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2006 privind unele mãsuri de sprijin financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicatã,

 

            Presedintele României decreteazã:

 

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2006 privind unele mãsuri de sprijin financiar care se acordã producãtorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 1.396.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

            În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicatã, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si            având în vedere Raportul Comisiei de validare,

           

            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Articol unic. - Se valideazã mandatul de deputat al domnului Bosneac Valentin Samuel, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electoralã nr. 11 Caras-Severin, pe lista Aliantei D.A.-PNL-PD din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant în urma decesului deputatului Racoceanu Viorel.

 

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia din functie a unui chestor al Camerei Deputatilor

 

            În temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificãrile ulterioare,

 

            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de demisia domnului deputat Motreanu Dan Stefan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, din functia de chestor al Camerei Deputatilor si declarã vacant un loc de chestor în Biroul permanent al Camerei Deputatilor.
           

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2006, cu votul majoritãtii deputatilor.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputatilor

 

            În temeiul prevederilor art. 23 si ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificãrile ulterioare,

 

            Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Articol unic. - Domnul deputat Popa Cornel, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, se alege în functia de chestor al Camerei Deputatilor, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din aceastã functie a domnului deputat Motreanu Dan Stefan.

 

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2006, cu votul majoritãtii deputatilor.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 37.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea Comisiei de anchetã având drept scop investigarea conditiilor de legalitate

privind privatizarea Societãtii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

            În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicatã, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se înfiinteazã o comisie de anchetã având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societãtii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

            Art. 2. - Componenta nominalã a comisiei de anchetã si a biroului acesteia este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

            Art. 3. - Senatul României cere tuturor organelor de stat, institutiilor si organizatiilor sã punã la dispozitia comisiei de anchetã prevãzute la art. 1, în termen, orice informatii si documente care sunt de naturã sã serveascã activitãtii acesteia.

            Art. 4. - Raportul comisiei de anchetã prevãzute la art. 1 va fi prezentat pânã la data de 13 februarie 2007.

 

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 decembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 42.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de anchetã având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societãtii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

1. Marinescu Marius - Grupul parlamentar al Aliantei D.A.-P.N.L -P.D.

2. Strãtilã Serban - Grupul parlamentar al Aliantei D.A.-P.N.L -P.D.

3. Ungureanu Vasile Dan - Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Mardare Radu Cãtãlin - Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Dina Carol   - Grupul parlamentar al P.R.M.

6. Constantin Gheorghe  - Grupul parlamentar al P.C.

7. Fekete Szabo Andras - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Biroul Comisiei de anchetã

1. Dina Carol   - presedinte

2. Marinescu Marius   - vicepresedinte

3. Ungureanu Vasile Dan - secretar

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Senatului nr. 9/2006

privind Comisia specialã pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

            În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicatã, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Articol unic. - Termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specialã pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, se prorogã pânã la data de 15 februarie 2007.

 

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 13 decembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 43.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finalizarea statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 200 mii lei, la capitolul 67.01 „Culturã, recreere si religie”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizãrii statuii ecvestre a domnitorului Mihai Viteazul din municipiul Iasi, judetul Iasi.

            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.775.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã

la dispozitia Guvernului pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 „Culturã, recreere si religie”, titlul X .Active nefinanciare”, cu suma de 1.000 mii lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru achizitionarea, prin exercitarea dreptului de preemptiune al statului, a imobilului monument istoric, cod BZ II m B 02462, situat în municipiul Râmnicu Sãrat, str. Ion Mihalache nr. 53, judetul Buzãu.

            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã: Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mãnãstirea Miclãuseni, judetul Iasi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 125/2002,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Culturã, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor”, cu suma de 500 mii lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mãnãstirea Miclãuseni, judetul Iasi.

            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.780.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru completarea fondurilor proprii ale Episcopiei Caransebesului, în vederea continuãrii lucrãrilor de constructii la Catedrala Episcopalã dinmunicipiul Caransebes, judetul Caras-Severin

           

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãtile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Culturã, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor”, cu suma de 600 mii lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Episcopia Caransebesului, în vederea continuãrii lucrãrilor de constructii la Catedrala Episcopalã din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.781.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

 Art. 1. - Se apro bã suplimentarea bugetului Ministerului Public, la capitolul 61.01 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, titlul I” Cheltuieli de personal”, cu suma de 35.000 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006.

 

Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Public pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Public rãspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

p. Ministrul justitiei, Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.782.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

           În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

           Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei, la capitolul 61.01 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, titlul I „Cheltuieli de personal”, articolul „Contributii”, cu suma de 785 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurãri si asistentã socialã”, titlul VI „Transferuri între unitãti ale administratiei publice”, articolul „Transferuri curente”, alineatul „Transferuri cãtre institutii publice”, cu suma de 215 mii lei, pentru Administratia Nationalã a Penitenciarelor, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006.

            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Justitiei rãspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotãrâri.         

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

p. Ministrul justitiei,

Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.783.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 3.440 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, din care suma de 3.000 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal” si suma de 440 mii lei la titlul „Bunuri si servicii”.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Informatii Externe pe anul 2006.

            Art. 3. - Serviciul de Informatii Externe rãspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Vasilicã Sarcã

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.784.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii din Fondul de rezervã bugetarã

la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2006 cu suma de 18.700 mii lei, din care 18.235 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, titlul „Cheltuieli de personal”, si 465 mii lei la capitolul 65.01 „învãtãmânt”, titlul „Cheltuieli de personal”.

            Art. 2. - Sumele prevãzute la art. 1 se asigurã din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului Român de Informatii pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Viorel Voinescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.785.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se suplimenteazã bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 301 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, subcapitolul 61.01.04 „Sigurantã nationalã”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2006.

            Art. 3. - Serviciul de Telecomunicatii Speciale rãspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Ioan Balaure

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.786.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 231.958 mii lei, la capitolul 83.01 „Agriculturã, silviculturã, piscicultura si vânãtoare”, titlul IV „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producãtorilor agricoli”.

            Art. 2. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, sã introducã modificãrile prevãzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale pe anul 2006.

            Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale rãspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.787.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea elementelor principale ale proiectului final al contractului de vânzare-cumpãrare a unui pachet de actiuni reprezentând 69,9% din capitalul social detinut de stat la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, si al art. 5 din Strategia de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 806/2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

            Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

            Art. 1. - Se aprobã elementele principale ale proiectului final al contractului de vânzare-cumpãrare a unui pachet de actiuni reprezentând 69,9% din capitalul social detinut de stat la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va semna contractul de vânzare-cumpãrare de actiuni, în forma aprobatã conform art. 1, în termen de 30 de zile de la data aprobãrii de cãtre Guvern a pretului de vânzare a actiunilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.790.


*) Anexa nu se publicã, fiind clasificatã potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale

nr. 657/2006 privind aprobarea pretului indicativ, pretului de referintã si pretului de bazã

pentru strugurii de vin din soiuri nobile

 

            În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 307/2005,

            în baza art. 9 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

            vãzând Referatul de aprobare nr. 93.149 din 15 noiembrie 2006 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piatã,

            ministrul agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale nr. 657/2006 privind aprobarea pretului indicativ, pretului de referintã si pretului de bazã pentru strugurii de vin din soiuri nobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 octombrie 2006, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pretul indicativ, pretul de referintã si pretul de bazã pentru strugurii de vin din soiuri nobile sunt definite conform art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 307/2005.

(2) Aceste preturi sunt stabilite în functie de încadrarea regiunilor viticole din România în zonele viticole ale Uniunii Europene si de cIasificarea vinurilor potrivit prevederiloi legale.”

2. Articolele 3 si 5 se abrogã.

Art. II. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficia al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor s dezvoltãrii rurale nr. 657/2006 privind aprobarea pretulu indicativ, pretului de referintã si pretului de bazã pentn strugurii de vin din soiuri nobile, publicat în Monitoru Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 octombrie 2006 cu modificãrile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Ministrul agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 787.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99 din Legea nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L. si se aprobã coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din cadrul anexei nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L., conform lit. b) din cadrul anexei nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevãzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) se aplicã tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitãtile în care Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) nu contine TVA.

Art. 4. - (1) Se aprobã preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevãzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) se aplicã consumatorilor captivi din localitãtile în care Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercialã VEGA 93 - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.056/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã „Vega 93” - S.R.L. Galati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, cu modificãrile ulterioare.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.357.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru S.C. VEGA 93 S.R.L.

 

a ) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea  de  gaze  naturale distribuitã

Mii. mc

741

Venit reglementat unitar

RON/1000 mc

181,72

Venit total unitar

RON/1000 mc

278,58

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor

0,0000000000

- numãrul de consumatori

0,0008526848

- volumele distribuite

0,0000104670

Rata  de  crestere a  eficientei economice

°/o

0

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea  de  gaze  naturale furnizatã

Mii mc

741

Venit reglementat unitar

RON/1000 mc

30,13

Venit total unitar

RON/1000 mc

65,44

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale

realizatã de S.C. VEGA 93 S.R.L.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

B. Consumatori finali conectati in sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

280,83

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

273,42

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

0,00

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

0,00

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim

reglementat realizatã de S.C. VEGA 93 S.R.L.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1 cu un consum anual de pânã la 124.000 mc

0,00

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc

0,00

A. 5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B. 1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

1.000,46

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

991,54

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

0,00

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

0,00

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comerciala VITAL GAZ - S.A.

 

            Având în vedere dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99 din Legea nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

            presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A. si se aprobã coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din cadrul anexei nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

            Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercialã VITAL GAZ - SA, conform lit. b) din cadrul anexei nr. 1.

            Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevãzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

            (2) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) se aplicã tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitãtile în care Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

            (3) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) nu contine TVA. Art. 4. - (1) Se aprobã preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevãzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

            (2) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) se aplicã consumatorilor captivi din localitãtile în care Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

            (3) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

            Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 6. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

            Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.058/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã VITAL GAZ - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, cu modificãrile ulterioare.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.358.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru S.C. VITAL GAZ S.A.

 

a ) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea  de  gaze  naturale distribuitã

Mii.mc

26.698

Venit reglementat vini tar

RON/1000 mc

299,99

Venit total unitar

RON/1000 mc

330,11

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor

0,0321601398

- numãrul de consumatori

0,0000010328

- volumele distribuite

0,0000005945

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea  de  gaze  naturale furnizatã

Mii mc

25.713

Venit reglementat unitar

RON/1000 mc

29,80

Venit total unitar

RON/1000 mc

33,27

Rata  de  crestere  a  eficientei economice

%

0

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizatã de S.C. VITAL GAZ S.A.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

327,48

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

326,08

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

322,17

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

311,98

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizatã de S.C. VITAL GAZ S.A.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1 cu un consum anual de pânã la 124.000 mc

684,16

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc

0,00

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

1.015,18

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

1.013,20

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

1.008,73

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

998,01

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comerciala WIROM GAS - S.A.

 

            Având în vedere dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si art. 99 din Legea nr. 351/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

            presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A. si se aprobã coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din cadrul anexei nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A., conform lit. b) din cadrul anexei nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevãzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) se aplicã tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitãtile în care Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A. detine iicenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevãzut la alin. (1) nu contine TVA. Art. 4. - (1) Se aprobã preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevãzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantã din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) se aplicã consumatorilor captivi din localitãtile în care Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevãzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercialã WIROM GAS - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.057/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercialã „Wirom Gas” - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, cu modificãrile ulterioare.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.359.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru S.C. WIROM GAS S.A.

 

a ) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea  de  gaze  naturale distribuita

Mii.mc

53.907

Venit reglementat unitar

RON/1000 mc

193,40

Venit total unitar

RON/1000 mc

203,40

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor

0,0024173073

- numãrul de consumatori

0,0000026814

- volumele distribuite

0,0000016651

Rata  de crestere a  eficientei economice

%

0

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea  de  gaze  naturale furnizatã

Mii mc

54.102

Venit reglementat unitar

RON/1000 mc

8,13

Venit total unitar

RON/1000 mc

10,14

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizatã de S.C. WIROM GAS S.A.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

276,18

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

258,03

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

245,93

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

219,45

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

200,28

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

177,86

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim

reglementat realizatã de S.C. WIROM GAS S.A.

 

Categoria de consumatori

RON/1000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

 

A.1 cu un consum anual de pânã la 124.000 mc

0,00

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

676,45

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc

0,00

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de pânã la 2.400 mc

947,32

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

928,28

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

915,88

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

889,00

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

868,84

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

845,72