MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 august 2006

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            5. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            324. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

            607. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăti nationale directe complementare

 

            1.044. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE Sl ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            68/4. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2006, în ziua de 4 septembrie, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 august 2006.

Nr. 5.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (2) lit. h) si ale art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare,

Art. 1. - Se aprobă formularele-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 —3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 11 august 2006.

Nr. 324.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE PENTRU LICENTĂ GLOBALĂ DE IMPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE IMPORTATORULUI

Solicitant

Adresă                                                                                                                                       C.U.I.

Persoană de contact

Telefon                                     Fax

E-mail

 

2. OBIECTUL CERERII DE LICENTEI

 

Denumire produse

Număr conform listă de control

Utilizare produse

Valoare si monedă

Regim vamal

 

Nr. crt.

Partenerul extern/Cod tară

Cod conditie de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm pe propria raspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere si vă rugăm să autorizati importurile

 

 

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

 

ANEXA Nr. 2

 

LICENTĂ GLOBALĂ DE IMPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE IMPORTATORULUI

Titular

Adresă                                                                                                                                       C.U.I.

Persoană de contact

Telefon                                     Fax

Adresă e-mail

2. OBIECTUL LICENTEI

Denumire produse

Număr conform listă de control

Utilizare produse

Valoare si monedă

Regim vamal

Nr. crt.

Partenerul extern/Cod tară

Cod conditie de

plată

 

 

 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

SE AUTORIZEAZĂ: .......................................................................................................

SĂ EFECTUEZE IMPORTURI DE PRODUSE MILITARE CONFORM CONDITIILOR MENTIONATE ÎN

PREZENTA LICENTĂ GLOBALĂ DE IMPORT

LICENTA GLOBALĂ DE IMPORT NR.                                                     Emisă la:...............

 

Valabilă de ia..............................pînă la........................

Alte precizări;

• Operatiunile se vor derula numai prin birourile vamale abiiitate

• Titularul prezentei licente globale de import are obligatia să transmită lunar la Agentie, până la data de 10 ale lunii următoare, situatia derulatii operatiunilor.

 

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

 

ANEXA Nr. 3

 

Exemplar pentru vamă

 

ANEXĂ LA LICENTA GLOBALĂ DE IMPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

SPATIU CARE SE COMPLETEAZĂ PE AUTORITĂTILE VAMALE

Nr.crt. din licenta

Pozitie tarif vamal

Cantitatea (onformativ)

Valoare/ Moneda

Numărul declaratiei vamale de import si data

Semnătura, stampila

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

 

Certificăm că prezenta anexă face parte din licenta globală de import nr.           din

Fila nr.

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăti nationale directe complementare

 

Având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană si în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L270 din 21 octombrie 2003, cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 41/2004 pentru stabilirea schemelor de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L006 din 10 ianuarie 2004, si cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

în baza Referatului de aprobare nr. 80.149/90.372 din 30 iunie 2006 al Directiei generale de strategii agroalimentare si al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă produsele agricole care beneficiază de plătile nationale directe complementare.

Art. 2. - (1) Sursa de finantare a plătilor nationale directe complementare se asigură din bugetul national si din fondurile comunitare de dezvoltare rurală.

(2) Fondurile comunitare de dezvoltare rurală si cofinantarea aferentă din bugetul de stat se vor utiliza numai pentru plătile nationale directe complementare ale produselor agricole din sectorul vegetal.

Art. 3. - Produsele agricole din sectorul vegetal care beneficiază de plătile nationale directe complementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Produsele agricole din sectorul zootehnic care beneficiază de plătile nationale directe complementare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.

 

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 607.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRODUSELE AGRICOLE DIN SECTORUL VEGETAL

care beneficiază de plătile nationale directe complementare

 

Grupa I:

Grupa II:

Grâu si secară

Sfeclă de zahăr

Orz si orzoaica

Orez

Ovăz

Hamei

Porumb si sorg

Floarea-soarelui

Tutun

Rapită

Soia

Leguminoase pentru boabe

In si cânepă

 

ANEXA Nr. 2

 

PRODUSELE AGRICOLE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

care beneficiază de plătile nationale directe complementare

 

Vaci pentru lapte

Vaci care alăptează

Tăurasi la îngrăsat - greutate peste 500 kg

Bovine adulte pentru sacrificare

Ovine si caprine

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. EN 3.454/2006,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, cuprins în anexele nr. I —III care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialitătile obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitară, publicate, în specialitătile create sau care au asimilat specialităti sub incidenta normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care si-au păstrat vechea specialitate, cât si cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art. 4. - (1) Denumirea specialitătii Chirurgie cardiacă si a vaselor mari se modifică în Chirurgie cardiovasculară.

(2) Medicii confirmati rezidenti în specialitatea Chirurgie cardiacă si a vaselor mari, aflati în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sustin examen de medic specialist si se confirmă specialisti în specialitatea Chirurgie cardiovasculară.

Art. 5. - Medicii specialisti si primari, confirmati în specialitătile a căror denumire s-a modificat, îsi pot păstra vechea denumire a specialitătii sau pot solicita schimbarea acesteia conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Specialitătile Medicină internă, Neurologie, Ortopedie si traumatologie, Pediatrie, Recuperare, medicină fizică si balneologie si specialitatea Sănătate publică si management asimilează specialităti medicale atestate prin certificate de medic specialist nerecunoscute mutual pe teritoriul Uniunii Europene, după cum urmează:

a) specialitatea Medicină internă asimilează specialitatea Expertiză medicală a capacitătii de muncă, specialitatea Genetică medicală si specialitatea Oncologie medicală;

b) specialitatea Neurologie asimilează specialitatea Neurologie pediatrică;

c) specialitatea Ortopedie si traumatologie asimilează specialitatea Ortopedie pediatrică;

d) specialitatea Pediatrie asimilează specialitatea Neonatologie;

e) specialitatea Recuperare, medicină fizică si balneologie asimilează specialitatea Medicină sportivă;

f) specialitatea Sănătate publică si management asimilează specialitatea Epidemiologie si specialitatea Igienă.

Art. 7. - (1) Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitătile asimilate se sistează.

(2) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitătile Medicină internă, Neurologie, Ortopedie si traumatologie, Pediatrie, Recuperare, medicină fizică si balneologie, Sănătate publică si management cuprinde si domenii din specialitatea/specialitătile incluse, în proportia care să garanteze însusirea adecvată a cunostintelor teoretice si practice necesare desfăsurării asistentei medicale de specialitate în aceste domenii.

(3) Durata de pregătire în specialitătile de asimilare nu se modifică.

(4) Certificatul de medic specialist în una dintre specialitătile de asimilare, eliberat la finele formării prevăzute la alin. (2), abilitează detinătorul să exercite activitătile specialitătii de asimilare, precum si activitătile specifice specialitătii/specialitătilor asimilate.

Art. 8. - (1) Medicii rezidenti în curs de specializare în una dintre specialitătile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006.

(2) Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenti reprofilati respectă conditia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate si se face prin parcurgerea diferentelor de curriculum si de durată de pregătire, rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoastere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.

Art. 9. - Prin exceptie de la prevederile art. 8, medicii rezidenti confirmati în una dintre specialitătile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiasi articol, se află în ultimul an de pregătire, îsi continuă formarea si sustin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmati medici rezidenti.

Art. 10. - Medicii confirmati specialisti si primari în specialitătile Epidemiologie, Expertiză medicală a capacitătii de muncă, Genetică medicală, Igienă, Medicină sportivă, Neonatologie, Neurologie pediatrică, Oncologie medicală si Ortopedie pediatrică îsi păstrează drepturile câstigate care decurg din titlul si gradul profesional dobândit. Acestia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidentiat, în conditiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 11. - Ministerul Sănătătii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate în domeniul specialitătilor pentru care, conform prezentului ordin, se sistează accesul la formare.

Art. 12. - (1) Până la data confirmării ca specialisti în specialitătile Medicină internă, Neurologie, Ortopedie si traumatologie, Pediatrie, Recuperare, medicină fizică si balneologie, Sănătate publică si management a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, unitătile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitătile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6.

(2) Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigură asistenta medicală de specialitate în domeniul unei specialităti asimilate, unitătile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectivă.

Art. 13. - (1) Pentru specialitatea Chirurgie orală si maxilo-facială, la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătătii Publice în sesiunile 2006—2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum si cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. în cazul specialitătii Chirurgie orală si maxilo-facială, concursul de rezidentiat organizat în aceste sesiuni se va sustine pe locuri stabilite separat pentru absolventii facultătilor de medicină si pentru absolventii facultătilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitătile chirurgicale si, respectiv, pentru specialitătile medico-dentare.

(2) Acordarea dreptului de exercitare a activitătilor de medic specialist chirurgie orală si maxilo-facială candidatilor confirmati rezidenti în această specialitate în urma concursurilor de rezidentiat organizate în sesiunile 2006— 2008 se va face numai după obtinerea celei de a doua licente, după caz, medicină, respectiv, medicină dentară.

(3) Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea Chirurgie orală si maxilo-facială vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au două licente, în medicină si în medicină dentară.

Art. 14. - Rezidentii în specialitătile stomatologie generală si farmacie generală îsi continuă pregătirea si sustin examenul de specialist în specialitătile în care au fost confirmati.

Art. 15. - (1) Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea Industrie farmaceutică si cosmetică se sistează.

(2) Rezidentii în specialitatea industrie farmaceutică si cosmetică îsi continuă pregătirea si sustin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmati.

(3) Farmacistii confirmati specialisti si primari în specialitatea Industrie farmaceutică si cosmetică îsi păstrează drepturile câstigate care decurg din titlul si gradul profesional dobândit. Acestia au acces la formare în a doua specialitate, în conditiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 16. - Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice cuprinse în anexa nr. I pot fi recunoscuti ca specialisti.

Art. 17. - (1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii primari îsi păstrează drepturile câstigate care decurg din gradul profesional dobândit.

(2) Dovezile care atestă un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autoritătile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene medicilor, medicilor dentisti sau farmacistilor cetăteni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 18. - Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti si primari pot obtine a doua specialitate si pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 19. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 20. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.138/2004 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 21. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 august 2006.

Nr. 1.044.

 

ANEXA Nr. I

 

NOMENCLATORUL

specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

1. SPECIALITĂTI MEDICALE

A. Specialităti clinice a) Grupa medicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Alergologie si imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infectioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5

Dermatovenerologie

5 ani

6

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

5 ani

7

Endocrinologie

5 ani

8

Expertiză medicală a capacitătii de muncă (*)

4 ani

9

Farmacologie clinică

4 ani

10

Gastroenterologie

5 ani

11

Genetică medicală (*)

5 ani

12

Geriatrie si gerontologie

5 ani

13

Hematologie

5 ani

14

Medicină de familie

3 ani

15

Medicină de urgentă

5 ani

16

Medicină internă

5 ani

17

Medicina muncii

4 ani

18

Medicină sportivă (*)

5 ani

19

Nefrologie

5 ani

20

Neonatologie (*)

5 ani

21

Neurologie

5 ani

22

Neurologie pediatrică (*)

5 ani

23

Oncologie medicală (*)

5 ani

24

Pediatrie

5 ani

25

Pneumologie

5 ani

26

Psihiatrie

5 ani

27

Psihiatrie pediatrică

5 ani

28

Radioterapie

5 ani

29

Recuperare, medicină fizică si balneologie

5 ani

30

Reumatologie

5 ani

 

b) Grupa chirurgicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

31

Chirurgie cardiovasculară

7 ani

32

Chirurgie generală

6 ani

33

Chirurgie orală si maxilo-faciala

5 ani

34

Chirurgie pediatrică

6 ani

35

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

6 ani

36

Chirurgie toracică

6 ani

37

Chirurgie vasculară

5 ani

38

Neurochirurgie

7 ani

39

Obstetrică-ginecologie

5 ani

40

Oftalmologie

5 ani

41

Ortopedie pediatrică (*)

6 ani

42

Ortopedie si traumatologie

6 ani

43

Otorinolaringologie

5 ani

44

Urologie

5 ani

 

B. Specialităti paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Anatomie patologică

5 ani

2

Epidemiologie (*)

4 ani

3

Igienă (*)

4 ani

4

Medicină de laborator

5 ani

5

Medicină legală

5 ani

6

Medicină nucleară

4 ani

7

Radiologie-imagistică medicală

5 ani

8

Sănătate publică si management

4 ani

 

2. SPECIALITĂTI MEDICO-DENTARE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2

Ortodontie si ortopedie dento-facială

3 ani

 

3. SPECIALITĂTI FARMACEUTICE

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Farmacie clinică

3 ani

2

Industrie farmaceutică si cosmetică (*)

3 ani

3

Laborator farmaceutic

3 ani

 

NOTĂ:

1. Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitătile notate cu (*) se sistează.

2. Ministerul Sănătătii Publice organizează examen de specialist în specialitătile prevăzute la pct. 1 până la epuizarea seriilor de rezidenti aflati în pregătire la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.044/2006.

 

ANEXA Nr. II

 

LISTA

specialitătilor pentru care se organizează concurs de rezidentiat

 

I. SPECIALITĂTI MEDICALE

A. Specialităti clinice

1. Grupa medicală

 

Nr. crt

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Alergologie si imunologie clinică

5 ani

2

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

3

Boli infectioase

5 ani

4

Cardiologie

6 ani

5

Dermatovenerologie

5 ani

6

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

5 ani

7

Endocrinologie

5 ani

8

Farmacologie clinică

4 ani

9

Gastroenterologie

5 ani

10

Geriatrie si gerontologie

5 ani

11

Hematologie

5 ani

12

Medicină de familie

3 ani

13

Medicină de urgentă

5 ani

14

Medicină internă

5 ani

15

Medicina muncii

4 ani

16

Nefrologie

5 ani

17

Neurologie

5 ani

18

Pediatrie

5 ani

19

Pneumologie

5 ani

20

Psihiatrie

5 ani

21

Psihiatrie pediatrică

5 ani

22

Radioterapie

5 ani

23

Recuperare, medicină fizică si balneologie

5 ani

24

Reumatologie

5 ani

 

2. Grupa chirurgicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

25

Chirurgie cardiovasculară

7 ani

26

Chirurgie generală

6 ani

27

Chirurgie pediatrică

6 ani

28

Chirurgie plastică—microchirurgie reconstructivă

6 ani

29

Chirurgie toracică

6 ani

30

Chirurgie vasculară

5 ani

31

Neurochirurgie

7 ani

32

Obstetrică-ginecologie

5 ani

33

Oftalmologie

5 ani

34

Ortopedie si traumatologie

6 ani

35

Otorinolaringologie

5 ani

36

Urologie

5 ani

 

2 Specialitate chirurgicală cu conditii de acces în curs de armonizare la normele Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

37

Chirurgie orală si maxilo-facială

5 ani

 

B. Specialităti paraclinice

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

38

Anatomie patologică

5 ani

39

Medicină de laborator

5 ani

40

Medicină legală

5 ani

41

Medicină nucleară

4 ani

42

Radioiogie-imagistică medicală

5 ani

43

Sănătate publică si manaqement

4 ani

 

NOTĂ:                                                                                                           

1. La specializările prevăzute la pct. A. 1, 2 si B au acces absolventii licentiati ai facultătilor de medicină.           

2. Pentru specialitatea Chirurgie orală si maxilo-facială prevăzută la pct. A.2 la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătătii Publice în sesiunile 2006—2008 se pot prezentadetinătorii diplomei de medic, precum si detinătorii diplomei de medic stomatolog.

Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea Chirurgie orală si maxilo-facială vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au două licente în medicină si în medcină dentară,

 

II. SPECIALITĂTI MEDICO-DENTARE

 

Nr.

crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Chirurgie dento-alveolară

3 ani

2

Ortodontie si ortopedie dento-facială

3 ani

 

NOTĂ: La aceste specializări au acces absolventii licentiati ai facultătilor de medicină dentară

 

III SPECIALITĂTI FARMACEUTICE

 

Nr.crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1

Farmacie clinică

3 ani

2

Laborator farmaceutic

3 ani

 

NOTĂ:

La aceste specializări au acces absolventii licentiati ai facultătilor de farmacie.

 

ANEXA Nr. III

 

1. Lista specialitătilor medicale atestate prin certificate de medic specialist care nu fac obiectul procedurii de recunoastere automată între statele membre ale Uniunii Europene si pentru care, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, se sistează accesul la specializare

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

1

Epidemiologie

2

Expertiză medicală a capacitătii de muncă

3

Genetică medicală

4

Igienă

5

Medicină sportivă

6

Neonatologie

7

Neurologie pediatrică

8

Oncologie medicală

9

Ortopedie pediatrică

 

2. Lista specialitătilor care asimilează specialitătile în care se sistează accesul la formare

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii de asimilare

Denumirea specialitătii asimilate

1.

Medicină internă

— Expertiză medicală a capacitătii de muncă

— Genetică medicală

— Oncologie medicală

2.

Neurologie

— Neurologie pediatrică

3.

Ortopedie si traumatologie

— Ortopedie pediatrică

4.

Pediatrie

— Neonatologie

5.

Recuperare, medicină fizică si balneologie

— Medicină sportivă

6.

Sănătate publică si management

— Epidemiologie

— Igienă

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 68 din 7 august 2006

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 4 din 7 august 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

 

În temeiul prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (5), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în baza art. 38 din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si guvernatorul Băncii Nationale a României emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ai Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste conditiile si procedura pentru autorizarea agentilor, persoane juridice sau organizatii fără personalitate juridică, prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, denumite în continuare entităti.

(2) Entitătile prevăzute la alin, (1) pot presta servicii de agent în conformitate cu Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor si cu Legea nr. 32/2006 numai în baza autorizatiei emise conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 31/2006, art. 2 din Legea nr. 32/2006 si la art. 2 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În sensul prezentului regulament, expresia autorităti de reglementare include următoarele institutii si organisme: Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Banca Natională a României, Uniunea Natională a Barourilor din România, Uniunea Natională a Notarilor Publici din România si Camera Auditorilor Financiari din România.

 

CAPITOLUL II

Conditiile, procedura si documentatia necesară autorizării agentilor

 

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 3. - (1) Pot fi autorizate să îndeplinească functia de agent si să reprezinte interesele detinătorilor de obligatiuni ipotecare sau ale detinătorilor de instrumente financiare securitizate entitătile care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au o bună reputatie profesională în domeniul lor de activitate si nu au fost sanctionate în desfăsurarea activitătii de autoritătile de reglementare a activitătii pe care o desfăsoară pentru abateri grave sau repetate;

b) detin proceduri de lucru adecvate pentru prestarea serviciilor de agent în operatiuni de emisiune de obligatiuni ipotecare si/sau de instrumente financiare securitizate;

c) entitatea pentru care se solicită autorizarea în calitate de agent a desemnat, din rândul angajatilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată ai acesteia, o persoană în calitate de reprezentant permanent care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 32/2006.

(2) În plus fată de conditiile prevăzute la alin. (1), entitătile mentionate la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006 trebuie să se angajeze să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională care să acopere, pe întreaga perioadă de derulare a emisiunii, riscul profesional de neîndeplinire a obligatiilor conform mandatului de agent asumat.

(3) Agentul titular va încheia contractul de asigurare în termen de 15 zile de la data închiderii ofertei publice de vânzare, respectiv de la data confirmării autorizării/validării de către autoritătile competente, în cazul numirii agentului titular de către adunarea generală a detinătorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate. Suma minimă asigurată va fi de trei ori valoarea comisionului ce ar urma să fie perceput de agent de la emitent pentru întreaga perioadă a emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate.

(4) În vederea autorizării în calitate de agent a entitătilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), d) si e) din Legea nr. 32/2006, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României vor lua în considerare, după caz, punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din România, al Uniunii Nationale a Barourilor din România si al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 32/2006.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura si documentatia necesară autorizării

 

Art. 4. - (1) În vederea autorizării si înscrierii în lista agentilor autorizati de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României, entitatea persoană juridică sau organizatia fără personalitate juridică va înainta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare o cerere de autorizare, însotită de următoarele documente, în original sau în copie legalizată, după caz:

a) pentru entitătile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 32/2006, certificatul de înregistrare în registrul comertului, precum si actul aditional cuprinzând obiectul de activitate în baza căruia pot fi prestate servicii de agent, înregistrat la oficiul registrului comertului;

b) pentru entitătile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 32/2006, autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă conform legii, din care să rezulte includerea în obiectul de activitate autorizat a serviciilor de agent efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2006 si ale Legii nr. 31/2006;

c) documentul eliberat de autoritatea de reglementare a activitătii pe care o desfăsoară, din care să rezulte că entitatea îndeplineste conditia referitoare la sanctiuni prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a);

d) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent;

e) declaratie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entitătii, privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;

f) declaratie, semnată de reprezentantul legal al emitentului de obligatiuni ipotecare/societătii de administrare a vehiculului investitional, referitoare la intentia de realizare a emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, respectiv declaratie semnată de reprezentantul legal al detinătorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate privind schimbarea agentului, cu nominalizarea entitătii propuse în calitate de agent;

g) pentru entitătile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006, angajamentul prevăzut la art. 3 alin, (2);

h) pentru persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), următoarele documente:

1. curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea detaliată a experientei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea conditiilor de experientă prevăzute de Legea nr. 32/2006;

2. actul de studii;

3. certificat de cazier judiciar, precum si declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că împotriva sa nu a fost pusă în miscare actiunea penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, ori pentru alte infractiuni prevăzute de legea specială de organizare a profesiei;

4. declaratie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2006.

(2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va transmite Băncii Nationale a României, în maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii, copia documentatiei depuse de solicitant.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României hotărăsc în comun autorizarea sau, după caz, respingerea cererii. Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va remite solicitantului, fără întârziere, hotărârea comună de autorizare sau va comunica acestuia, în scris, hotărârea de respingere a cererii de autorizare, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

(4) În situatia în care oricare dintre autorităti nu este de acord cu privire la autorizarea unui agent, cererea va fi respinsă în comun de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României.

(5) În termen de maximum 15 zile de la data primirii documentatiei prevăzute Ia alin. (1), Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României pot solicita orice alte documente pe care le consideră necesare pentru solutionarea cererii. Termenul specificat la alin. (3) reîncepe să curgă de la data furnizării respectivelor informatii.

Art. 5. - (1) Agentii autorizati conform prezentului regulament vor fi înscrisi în Lista agentilor autorizati de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României, publicată pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si accesibilă si pe site-ul Băncii Nationale a României.

(2) Lista va fi actualizată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare corespunzător modificărilor intervenite în situatia agentilor autorizati si va include mentiuni privind emisiunile de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate în cazul cărora acestia prestează servicii de agent.

Art. 6. - (1) Orice modificare a informatiilor în baza cărora a fost emisă autorizatia se notifică Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de către agentul autorizat, în termen de 5 zile de la aparitia sa. Scrisoarea de notificare va fi însotită de documentele care probează conformitatea cu prevederile legale si ale prezentului regulament.

(2) Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 4 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României analizează modificările intervenite.

(3) În cazul în care, ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1), se constată că agentul nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei si, după caz, nu remediază situatia creată în termenul stabilit de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României, autorizatia va fi retrasă conform prevederilor cap. III. Termenul de Ia prezentul alineat se va stabili în mod obiectiv, în functie de deficienta constatată, dar nu va putea fi mai mare de 60 de zile.

(4) Procedura prevăzută la alineatele precedente se va aplica si pentru transmiterea, în copie legalizată, a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiat cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3).

Art. 7. - (1) În cazul în care un agent înscris în lista prevăzută la art. 5 intentionează să presteze servicii de agent si pentru o altă emisiune de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, trebuie să înainteze Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare următoarele:

a) cerere de validare;

b) o declaratie din care să rezulte că a notificat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare modificările survenite în situatia sa conform prevederilor art. 6 si că îndeplineste în continuare toate conditiile de autorizare, inclusiv conditia prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;

c) hotărârea organelor statutare ale emitentului de obligatiuni ipotecare/societătii de administrare a vehiculului investitional referitoare la realizarea emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, precum si angajamentul de a încheia un contract cu respectivul agent sau, după caz, hotărârea adunării generale a detinătorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate prin care a fost nominalizat un nou agent;

d) documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g).

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevăzute la alin. (1), Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României se vor pronunta asupra cererii de validare. în acest sens se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2), (4) si (5).

Art. 8. - Neîndeplinirea cerintelor prevăzute de prezentul regulament si de lege sau depunerea incompletă a documentatiei reprezintă motive de respingere a cererii de autorizare sau de validare a agentului.

Art. 9. - (1) Hotărârile comune emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si de Banca Natională a României în aplicarea Legii nr. 32/2006, a Legii nr. 31/2006 si a prezentului regulament pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Contestatiile vor fi adresate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Contestatia va fi solutionată de o comisie mixtă formată din reprezentanti ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ai Băncii Nationale a României.

(3) Hotărârile comune ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale Băncii Nationale a României pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Retragerea autorizatiei agentului

 

Art. 10. - Retragerea autorizatiei unui agent are loc în cazul în care acesta:

a) solicită expres retragerea autorizatiei de functionare;

b) nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei si nu remediază situatia creată în termenul stabilit de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare sau de Banca Natională a României;

c) autorizatia a fost obtinută pe baza unor informatii false ori care au indus în eroare, inclusiv prin nerespectarea angajamentului asumat potrivit art. 3 alin. (2);

d) a încălcat grav si în mod repetat dispozitiile Legii nr. 31/2006, ale Legii nr. 32/2006 si ale reglementărilor date în aplicarea acestora.

Art. 11. - (1) Retragerea autorizatiei de agent se dispune prin hotărâre comună de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si de Banca Natională a României.

(2) Hotărârea de retragere a autorizatiei se comunică agentului, precum si societătii de administrare a vehiculului investitional sau emitentului de obligatiuni ipotecare si se publică de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare pe site si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 12. - (1) În situatia prevăzută la art. 10 lit. a), agentul autorizat va depune o cerere la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, însotită, în cazul în care are în derulare un contract pentru prestarea serviciilor de agent, de următoarele documente în copie:

a) hotărârea adunării generale a detinătorilor de obligatiuni ipotecare din aceeasi emisiune privind numirea unui nou agent sau, după caz, hotărârea adunării generale a detinătorilor de instrumente financiare securitizate din aceeasi emisiune privind numirea unui nou agent ori, după caz, privind renuntarea la reprezentarea intereselor de către un agent;

b) procesul-verbal de predare/primire privind transferul atributiilor si operatiunilor specifice activitătii către un alt agent autorizat de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si de Banca Natională a României, inclusiv transferul registrelor si evidentelor, al corespondentei, contractelor si al oricăror alte documente, în original, aferente activitătii desfăsurate în interesul detinătorilor de obligatiuni ipotecare sau instrumente financiare securitizate.

(2) Procedura prevăzută la art. 4 alin. (2), (3) si (5) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Lunar, agentul titular va transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare un raport privind îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, în conformitate cu reglementările emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

 (2) Notificarea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 32/2006 va fi transmisă Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Băncii Nationale a României în termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut în cadrul aceluiasi articol.

(3) În cazul în care obligatiunile ipotecare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, notificarea privind convocarea adunării generale a detinătorilor de obligatiuni ipotecare, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 32/2006, precum si raportul privind hotărârea adunării generale a detinătorilor de obligatiuni ipotecare se vor transmite de către agent, fără întârziere, în maximum 24 de ore de la convocarea, respectiv de la hotărârea adunării, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si operatorului pietei pe care se tranzactionează respectivele instrumente financiare, precum si, după caz, Băncii Nationale a României.

(4) În procesul de monitorizare a agentilor autorizati, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate solicita orice alte informatii pe care le consideră relevante.

(5) Agentii autorizati de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Banca Natională a României au obligatia să

păstreze toate documentele care atestă modul de exercitare a atributiilor în calitate de agent, pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea emisiunii, si să le transmită Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau, după caz, Băncii Nationale a României, la cerere, în termen de cel mult două zile lucrătoare.

Art. 14. - Declaratiile prevăzute în prezentul regulament vor fi prezentate în una dintre următoarele forme:

a) declaratie autentificată;

b) declaratie dată în prezenta angajatului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare responsabil cu analizarea cererii.

Art. 15. - Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament se constată si se sanctionează potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 32/2006 de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în cazul agentilor autorizati din categoria entitătilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006, si de către Banca Natională a României, în cazul agentilor autorizati institutii de credit.