MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 737         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 august 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.050. – Hotărâre privind cerintele minime pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

 

1.058. – Hotărâre privind cerintele minime pentru “mbunătătirea securitătii si protectia sănătătii lucrătorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.414. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime de protectie în domeniul securitătii si sănătătii în muncă a lucrătorilor din industria extractivă de foraj.

(2) Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute în prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) industrie extractivă de foraj – toate ramurile industriei în care se desfăsoară activitătile de extractie, în sensul strict al termenului, de substante minerale utile prin forare de puturi de sonde si/sau prospectiuni pentru asemenea extractii si/sau pregătirea pentru vânzarea materiilor prime extrase;

b) loc de muncă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru în cadrul activitătilor si instalatiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucrătorii au acces în cadrul activitătii lor.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică activitătilor de prelucrare a materiilor prime extrase.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

Art. 4. – Pentru a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca:

a) locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, date în folosintă, exploatate si întretinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea si/sau  sănătatea proprie si/sau a celorlalti lucrători;

b) exploatarea locurilor de muncă în prezenta lucrătorilor să se facă sub supravegherea unei persoane responsabile;

c) activitătile care comportă un risc special să fie încredintate numai personalului competent si să se execute conform instructiunilor date;

d) toate instructiunile de securitate să fie redactate astfel încât să poată fi întelese de către toti lucrătorii la care se referă;

e) locurile de muncă să fie dotate cu instalatii de prim ajutor adecvate;

f) toate exercitiile de securitate necesare să se efectueze periodic.

Art. 5. – Angajatorul trebuie să se asigure că este întocmit si tinut la zi un document referitor la securitate si sănătate, denumit în continuare document de securitate si sănătate, care îndeplineste cerintele prevăzute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.

Art. 6. – Documentul de securitate si sănătate face dovada în special că:

a) sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expusi lucrătorii la locul de muncă;

b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotărâri;

c) proiectarea, utilizarea si întretinerea locului de muncă si ale echipamentelor prezintă securitate.

Art. 7. – Documentul de securitate si sănătate se întocmeste înainte de începerea lucrării si trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.

Art. 8. – În situatia în care la acelasi loc de muncă sunt prezenti lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa.

Art. 9. – Angajatorul care are responsabilitatea locului de muncă coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea si sănătatea lucrătorilor si înscrie în documentul de securitate si sănătate scopul, măsurile si modalitătile de punere în aplicare a acestei coordonări.

Art. 10. – Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere răspunderii individuale a angajatorilor prevăzute de Legea nr. 319/2006.

Art. 11. – (1) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autoritătilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de muncă grav si/sau mortal, precum si orice pericol grav.

(2) Dacă este necesar, angajatorul actualizează documentul de securitate si sănătate, înregistrând măsurile luate pentru evitarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 12. – Angajatorul trebuie să ia măsurile de precautie corespunzătoare în functie de metoda de exploatare:

a) pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor; si

b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sănătate.

Art. 13. – Angajatorul trebuie să prevadă si să întretină mijloace corespunzătoare de evacuare si salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid si în deplină securitate.

Art. 14. – Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarmă si a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declansarea imediată a operatiilor de asistentă, prim ajutor, de evacuare si salvare.

 

CAPITOLUL III

Informarea, consultarea si participarea lucrătorilor

 

Art. 15. – Lucrătorii si/sau reprezentantii lor trebuie să fie informati asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea si sănătatea la locurile de muncă si, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a prevederilor art. 4–14, fără a se aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.

Art. 16. – Informatiile trebuie să fie pe întelesul lucrătorilor vizati.

Art. 17. – Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora trebuie să se facă în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea medicală

 

Art. 18. – Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a lucrătorilor, în functie de riscurile privind securitatea si sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

Art. 19. – Măsurile mentionate la art. 18 se stabilesc astfel încât să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să fie supus unui examen medical înainte de începerea activitătilor prevăzute la art. 2 si, ulterior, în mod periodic.

Art. 20. – Supravegherea medicală a lucrătorilor în cadrul sistemului national de sănătate se asigură prin structurile medicale de medicină a muncii care functionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. – Locurile de muncă ce se vor crea după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerintele minime de securitate si sănătate prevăzute în anexele nr. 1–3.

Art. 22. – Locurile de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerintele minime de securitate si sănătate prevăzute în anexe, până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 23. – Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi si/sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi si/sau de transformări să fie în conformitate cu cerintele minime corespunzătoare prevăzute în anexe.

Art. 24. – Prevederile anexelor nr. 1–3 se adaptează în functie de evolutia acquis-ului comunitar si a standardizării cu privire la industria extractivă de foraj si/sau de progresul tehnic, evolutia reglementărilor sau specificatiilor internationale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de foraj.

Art. 25. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 26. – Dispozitiile prevederilor din anexe se aplică ori de câte ori acestea sunt necesare datorită caracteristicilor locului de muncă, în functie de activitate, de împrejurări sau de un risc specific.

Art. 27. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 28. – De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va raporta Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, prezentând totodată punctele de vedere ale partenerilor sociali.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/91/CEE privind cerintele minime pentru îmbunătătirea securitătii si protectiei sănătătii lucrătorilor din industria extractivă de foraj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 348/1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.050.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE MINIME COMUNE

aplicabile sectoarelor de foraj terestru si marin

 

1. Stabilitate si soliditate

Locurile de muncă trebuie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate si întretinute pentru a putea rezista fortelor exterioare la care pot fi supuse.

Ele trebuie să aibă structura si soliditatea corespunzătoare în functie de utilizare.

2. Supraveghere si organizare

2.1. Organizarea locurilor de muncă

2.1.1. Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure o protectie adecvată împotriva riscurilor.

Acestea trebuie mentinute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori tinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea si sănătatea lucrătorilor.

2.1.2. Posturile de lucru trebuie să fie proiectate si construite după principii ergonomice, tinându-se seama de necesitatea lucrătorilor de a putea urmări derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.

2.1.3. Zonele în care există riscuri specifice trebuie delimitate si semnalizate.

2.2. Persoană responsabilă

La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanentă o persoană responsabilă desemnată de angajator, care să aibă calitătile si competenta necesare acestei functii.

Angajatorul poate să îsi asume el însusi responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire în paragraful anterior, dacă are calitătile si competenta necesare.

2.3. Supravegherea

Pentru asigurarea securitătii si protectiei sănătătii lucrătorilor pe parcursul tuturor operatiilor, trebuie asigurată supravegherea de către persoane care au calitătile si competenta cerute de această functie, desemnate de către angajator sau în numele acestuia, si care actionează în interesul acestuia.

Angajatorul poate să îsi asume personal supravegherea la care se face referire în primul paragraf, dacă are calitătile si competenta necesare.

2.4. Lucrători competenti

La fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să se găsească un număr suficient de lucrători care să aibă calitătile, experienta si pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredintate.

2.5. Informare, instruire si pregătire Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire si pregătire sau perfectionare profesională, necesare pentru asigurarea securitătii si protectia sănătătii lor.

Angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii primesc instructiuni pe întelesul lor, astfel încât să nu pună în pericol propria securitate si sănătate sau pe a celorlalti lucrători.

2.6. Instructiuni scrise

Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instructiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securitătii si sănătătii lucrătorilor si al utilizării în sigurantă a utilajelor.

Aceste instructiuni trebuie să includă informatii cu privire la utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgentă.

2.7. Metode sigure de lucru

La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.

2.8. Permise de lucru

În cazul în care documentul de securitate si sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase si pentru executarea lucrărilor care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interactiune cu alte activităti, pot genera pericole grave.

Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de persoana desemnată în acest scop si trebuie să contină conditiile ce trebuie îndeplinite si măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului si după lucru.

2.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate si de sănătate

Angajatorul trebuie să asigure revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securitătii si sănătătii, pentru a fi în concordantă cu prevederile prezentei hotărâri.

3. Utilaje si instalatii mecanice si electrice

3.1. Generalităti

În momentul alegerii, instalării, punerii în functiune, exploatării si întretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie să se acorde atentia cuvenită securitătii si sănătătii lucrătorilor, luându-se în considerare prevederile prezentei hotărâri, ale Hotărârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale, precum si ale legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655 CEE.

Dacă utilajele sunt amplasate într-o zonă în care există sau pot să existe riscuri de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebuie să corespundă utilizării într-o astfel de zonă.

Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protectie adecvată si sisteme de securitate în caz de avarie.

3.2. Dispozitii specifice

Utilajele si instalatiile mecanice trebuie să prezinte o rezistentă suficientă, să nu prezinte defecte evidente si să corespundă scopului în care au fost realizate.

Utilajele si instalatiile electrice trebuie să aibă o capacitate si o putere corespunzătoare scopului în care au fost destinate.

4. Întretinere

4.1. Întretinere generală

Este necesară stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematică, întretinerea si, dacă este cazul, testarea utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice. Întretinerea, verificarea si testarea oricărei părti a instalatiei sau a utilajului trebuie efectuate de către o persoană competentă.

Procesele-verbale de verificare si testare trebuie întocmite si păstrate în mod corespunzător.

4.2. Întretinerea echipamentului de protectie

Echipamentul de protectie trebuie să fie corespunzător, pregătit pentru utilizare si în perfectă stare de functionare în orice moment.

Întretinerea trebuie făcută tinându-se seama de activitătile exercitate.

5. Controlul puturilor

În timpul operatiilor de foraj trebuie să fie prevăzute echipamente corespunzătoare pentru controlul puturilor, în scopul prevenirii riscurilor de eruptie.

La amplasarea acestor echipamente trebuie să se tină seama de caracteristicile putului forat si de conditiile de exploatare.

6. Protectia împotriva atmosferelor nocive si riscurilor de explozie

6.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezentei substantelor nocive si/sau potential explozive în atmosferă si pentru măsurarea concentratiei acestor substante. Dacă documentul de securitate si sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze si să măsoare concentratiile de gaz, automat si continuu, în punctele mentionate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă.

Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate si păstrate în documentul de securitate si sănătate.

6.2. Protectia împotriva atmosferelor nocive

6.2.1. Dacă se acumulează sau există riscul să se acumuleze în atmosferă substante nocive, trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura retinerea lor la sursă si îndepărtarea lor.

Sistemul trebuie să fie capabil să disperseze aceste substante nocive, astfel încât să nu prezinte niciun risc pentru lucrători.

6.2.2. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe un număr suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare corespunzătoare.

În asemenea cazuri, trebuie să fie prezent la locul de muncă un număr suficient de lucrători instruiti să folosească asemenea echipamente.

Echipamentul trebuie să fie depozitat si întretinut corespunzător.

6.2.3. În cazul în care în atmosferă există sau poate exista hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie să existe si să fie pus la dispozitia organelor de control un plan de protectie care să precizeze echipamentele disponibile si măsurile preventive adoptate.

6.3. Prevenirea riscurilor de explozie

6.3.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea aparitiei si formării atmosferelor explozive.

6.3.2. În interiorul zonelor care prezintă riscuri de explozie, trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive.

6.3.3. Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizându-se echipamentele si măsurile ce trebuie luate.

7. Căi si iesiri de urgentă

7.1. Căile si iesirile de urgentă trebuie să fie libere si să conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zonă de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.

7.2. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să poată evacua rapid si în conditii de securitate maximă toate locurile de muncă.

7.3. Numărul, distributia si dimensiunile căilor si iesirilor de urgentă se fac în functie de folosirea, dotarea si dimensiunile locurilor de muncă, precum si de numărul maxim de persoane prezente.

Încăperile de cazare si de repaus trebuie să aibă cel putin două iesiri de urgentă separate, situate cât mai departe posibil una de cealaltă si care să conducă spre o zonă sigură, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.

7.4. Usile de urgentă trebuie să se deschidă spre exterior sau, dacă acest lucru nu este posibil de realizat, atunci trebuie să fie glisante.

Usile de urgentă nu trebuie să fie încuiate sau blocate, astfel încât să nu poată fi deschise usor si imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgentă.

7.5. Căile si iesirile de urgentă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

7.6. Usile de urgentă nu trebuie încuiate. Căile si iesirile de urgentă, precum si căile de circulatie si usile de acces către acestea trebuie să fie libere, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment, fără oprelisti.

7.7. Căile si iesirile de urgentă, care necesită iluminare, trebuie prevăzute si cu iluminare de sigurantă de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

8. Aerisirea locurilor de muncă închise

8.1. În locurile de muncă închise trebuie să se asigure suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru folosite si eforturile fizice impuse lucrătorilor.

Dacă se utilizează o instalatie de ventilatie, ea trebuie mentinută în stare de functionare.

Orice defectiune în functionarea instalatiei trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.

8.2. Dacă sunt folosite instalatii de aer conditionat sau ventilatie mecanică, acestea trebuie să functioneze astfel încât lucrătorii să nu fie expusi curentilor de aer care i-ar putea deranja.

Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid.

9. Temperatura din încăperi

9.1. Temperatura din încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, tinându-se seama de metodele de lucru folosite si de eforturile fizice impuse lucrătorilor.

9.2. Temperatura din încăperile de repaus, din încăperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine si din încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinatiei specifice acestor încăperi.

9.3. Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de muncă, în functie de natura muncii si de locul de muncă.

10. Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile încăperilor

10.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminente, de găuri sau de planuri înclinate periculoase; ele trebuie să fie fixe, stabile si nealunecoase. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolatie din punct de vedere termic, tinându-se seama de tipul întreprinderii si de activitatea fizică a lucrătorilor.

10.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curătate si renovate la un nivel de igienă adecvat.

10.3. Peretii transparenti sau translucizi, în special cei integral din sticlă, din încăperile ori din apropierea locurilor de muncă si a căilor de acces trebuie să fie clar semnalizati si confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de muncă si de căile de acces, astfel încât lucrătorii să nu vină în contact cu aceste glasvanduri ori să fie răniti în cazul spargerii lor.

10.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente trebuie permis numai în situatia în care se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfăsurarea lucrului în deplină securitate.

11. Iluminarea naturală si artificială

11.1. Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficientă care să asigure securitatea si sănătatea lucrătorilor.

11.2. Locurile de muncă trebuie să primească suficientă lumină naturală si trebuie să fie prevăzute, tinându-se cont de conditiile de climă, cu dispozitive de iluminare artificială adecvate pentru a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor.

11.3. Instalatiile de iluminat din încăperile de lucru si din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.

11.4. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică trebuie să fie prevăzute cu iluminat de sigurantă cu o intensitate adecvată.

11.5. Instalatiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare permanentă a locurilor de control operational, căilor de iesire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase.

Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, obligatia la care se referă primul paragraf se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenti.

12. Ferestre si luminatoare

12.1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie proiectate astfel încât functionarea acestora să fie sigură.

Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci când sunt deschise.

12.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie să poată fi curătate fără riscuri.

13. Usi si porti

13.1. Pozitia, numărul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele din care sunt confectionate sunt determinate de natura si utilizarea încăperilor sau incintelor.

13.2. Usile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul privirii.

13.3. Usile si portile batante trebuie să fi transparente sau să posede panouri transparente.

13.4. Dacă suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt din materiale securizate si dacă există posibilitatea ca lucrătorii să se rănească dacă acestea se sparg, suprafetele trebuie protejate împotriva spargerii.

13.5. Usile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de securitate care să împiedice iesirea acestora de pe sine si căderea în mod neasteptat.

13.6. Usile si portile care se deschid în sus trebuie prevăzute cu un sistem de sigurantă care să împiedice căderea lor.

13.7. Usile si portile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie marcate adecvat.

Ele trebuie să poată fi deschise din interior oricând, cu usurintă, fără ajutor special.

Ele trebuie să poată fi deschise când locurile de muncă sunt ocupate.

13.8. În apropierea imediată a portilor destinate în special traficului de vehicule, dacă acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie să existe usi sau porti destinate acestora care să fie semnalizate vizibil si degajate în permanentă.

13.9. Usile si portile mecanice trebuie să functioneze fără să prezinte un pericol de accidentare pentru lucrători.

Ele trebuie să fie prevăzute cu sistem de oprire de sigurantă accesibile si usor de identificat si dacă nu se deschid automat în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, să poată fi deschise manual.

13.10. Dacă accesul într-un loc este oprit de lanturi sau dispozitive similare, acestea trebuie să fie vizibile si semnalizate prin panouri de interdictie ori avertizare adecvate.

14. Căi de circulatie

14.1. În caz de urgentă, trebuie să fie posibile accesul fără pericol la locul de muncă si evacuarea rapidă si în sigurantă.

14.2. Căile de circulatie, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile si rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, dimensionate si amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza usor, în deplină securitate si în conformitate cu destinatia lor, iar lucrătorii aflati în vecinătatea acestor căi de circulatie să nu fie amenintati de niciun pericol.

14.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordantă cu numărul de utilizatori potentiali si cu tipul de întreprindere.

Dacă pe căile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distantă de securitate corespunzătoare pentru pietoni.

14.4. Între căile de circulatie destinate vehiculelor si porti, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scări trebuie să existe o distantă suficientă.

14.5. Traseul căilor de circulatie si acces trebuie să fie semnalizat clar pentru a asigura protectia lucrătorilor.

15. Zone periculoase

15.1. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, datorită naturii muncii, există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor si a obiectelor, locurile de muncă trebuie prevăzute, în măsura posibilitătilor, cu dispozitive care să împiedice intrarea în zonă a lucrătorilor neautorizati.

15.2. Trebuie luate măsuri adecvate de protectie a lucrătorilor autorizati să intre în zonele periculoase.

15.3. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

16. Dimensiunile si volumul de aer al încăperilor – libertatea de miscare la posturile de lucru

16.1. Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafată, înăltime si un volum de aer corespunzătoare, care să permită lucrătorilor să îsi desfăsoare munca fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.

16.2. Dimensiunile suprafetei neocupate de la postul de lucru trebuie să asigure lucrătorilor suficientă libertate de miscare si să le permită să îsi desfăsoare munca în deplină securitate.

17. Încăperile de repaus

17.1. Dacă securitatea si sănătatea lucrătorilor necesită acest lucru, în functie de tipul de activitate sau de efectivele care depăsesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus usor accesibilă.

Această dispozitie nu este aplicabilă dacă lucrătorii îsi desfăsoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.

17.2. Încăperile de repaus trebuie să fie destul de mari si să fie dotate cu un număr corespunzător de mese si scaune cu spătar, în functie de numărul lucrătorilor.

17.3. În încăperile de repaus trebuie luate măsuri pentru protectia nefumătorilor fată de disconfortul creat de fumul de tigară.

17.4. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate si în mod frecvent si nu există cameră de repaus, trebuie puse la dispozitia personalului alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea si sănătatea lucrătorilor o justifică.

Trebuie luate măsuri adecvate pentru protectia nefumătorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de tigară.

18. Locuri de muncă în aer liber

18.1. Posturile de lucru, căile de circulatie si alte amplasamente sau instalatii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători în decursul activitătii lor, trebuie să fie astfel organizate ca circulatia pietonală sau a vehiculelor să se facă în conditii de securitate.

18.2. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu lumină artificială, în conditiile în care lumina zilei este insuficientă.

18.3. Dacă lucrătorii sunt angajati la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât lucrătorii:

a) să fie protejati împotriva influentelor atmosferice si, dacă este necesar, împotriva căderii de obiecte;

b) să nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente exterioare nocive;

c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă si să poată fi ajutati rapid;

d) să nu alunece sau să cadă.

19. Femei gravide si mame care alăptează

Femeile gravide si mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în pozitie culcată, în conditii adecvate.

20. Lucrători cu handicap

La organizarea locurilor de muncă trebuie să se tină seama de lucrătorii cu handicap, dacă este necesar.

Această dispozitie se referă, mai ales, la usile, căile de comunicatie, scările, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu handicap.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE MINIME

aplicabile sectorului de foraj terestru

 

1. Detectarea si prevenirea incendiilor

1.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau în folosintă, se exploatează sau se întretin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declansării si propagării incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate si sănătate.

Trebuie să fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu să fie stins rapid si eficient.

1.2. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate pentru combaterea incendiului si, în măsura în care este necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarmă.

1.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile si usor de manipulat si, dacă este necesar, protejate împotriva riscurilor de deteriorare.

1.4. La locul de muncă trebuie păstrat un plan de pază contra incendiului care să precizeze măsurile de luat, conform prevederilor art. 4–14 din hotărâre, pentru prevenirea, detectarea si combaterea declansării si propagării incendiilor.

1.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

Aceste semne trebuie să fie amplasate în puncte corespunzătoare si trebuie să fie durabile.

2. Comanda de la distantă în caz de urgentă

Dacă documentul de securitate si sănătate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, în caz de urgentă, să poată fi comandate de la distantă din locuri corect alese.

Asemenea echipament trebuie să includă sisteme de izolare si purjare a puturilor, instalatiilor si conductelor.

3. Mijloace de comunicare în situatii normale si critice

3.1. Dacă documentul de securitate si sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de:

a) un sistem acustic si optic capabil să transmită, în caz de nevoie, un semnal de alarmă oricărui post de lucru;

b) un sistem acustic capabil să fie auzit clar în toate punctele instalatiei ocupate frecvent de lucrători.

3.2. Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie amplasate în locuri adecvate.

3.3. Dacă lucrătorii sunt prezenti în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod obisnuit, trebuie amplasate sisteme de comunicare la îndemână.

4. Puncte de adunare si registru de apel

Dacă documentul de securitate si sănătate prevede acest lucru, trebuie specificate punctele de adunare si trebuie tinut un registru de apel si luate măsurile necesare în acest sens.

5. Mijloace de evacuare si salvare

5.1. Lucrătorii trebuie instruiti în actiuni adecvate în caz de urgentă.

5.2. Echipamentele de salvare trebuie plasate în locuri adecvate si accesibile, gata de utilizare.

5.3. Dacă evacuarea urmează un itinerar dificil sau dacă trece printr-o zonă cu atmosferă irespirabilă ori care poate deveni irespirabilă, lucrătorii trebuie să dispună la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediată.

6. Exercitii de securitate

La toate locurile de muncă ocupate în mod obisnuit de lucrători trebuie să se efectueze periodic exercitii de securitate.

Scopul principal al acestor exercitii este de a forma si verifica aptitudinile lucrătorilor desemnati să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, tinându-se seama de criteriile stipulate în documentul de securitate si sănătate arătat la pct. 1.1.

Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, să exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corectă a acestor echipamente.

7. Instalatii sanitare

7.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbrăcăminte

7.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispozitie vestiare corespunzătoare, dacă acestia trebuie să poarte echipament de lucru special si dacă, din motive de sănătate sau de decentă, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie să fie usor accesibile, să aibă o capacitate suficientă si să fie prevăzute cu scaune.

7.1.2. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari si să aibă dotările care să permită fiecărui lucrător să îsi tină încuiată îmbrăcămintea în timpul lucrului.

Dacă împrejurările o justifică (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală.

Trebuie să existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrător să îsi poată pune la uscat echipamentul de lucru.

7.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor de către bărbati si femei.

7.1.4. Dacă vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor pct. 7.1.1, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea îmbrăcămintei.

7.2. Dusuri si chiuvete

7.2.1. Trebuie puse la dispozitia lucrătorilor dusuri suficiente si corespunzătoare, tinându-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igienă.

Trebuie prevăzute săli de dusuri separate sau utilizarea separată a dusurilor de către bărbati si femei.

7.2.2. Sălile de dusuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să îsi facă toaleta fără să fie deranjat si în conditii adecvate de igienă.

Dusurile trebuie prevăzute cu apă curentă rece si caldă.

7.2.3. Dacă, conform prevederilor pct. 7.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dusuri, trebuie să existe chiuvete adecvate si suficiente, cu apă curentă rece si caldă, plasate în apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.

Dacă este necesar, din motive de decentă, trebuie prevăzute chiuvete separate sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către bărbati si femei.

7.2.4. Dacă încăperile cu dusuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale usoară de comunicare între ele.

7.3. Toalete si chiuvete

În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare si camere cu dusuri sau chiuvete dotate cu un număr suficient de toalete si chiuvete.

Trebuie prevăzute toalete separate pentru femei si bărbati sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către femei si bărbati.

8. Încăperi si echipamente de prim ajutor

8.1. Echipamentul de prim ajutor trebuie să fie adecvat tipului de activitate desfăsurată.

Trebuie să existe una sau două încăperi de prim ajutor.

În aceste camere trebuie afisate clar si vizibil instructiuni de prim ajutor în caz de accidente.

8.2. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si echipamente de prim ajutor indispensabile si trebuie să fie usor accesibile brancardierilor.

Ele trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.

8.3. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile de muncă unde conditiile de muncă necesită acest lucru.

Acest echipament trebuie să fie semnalizat corespunzător si usor accesibil.

8.4. Un număr suficient de lucrători trebuie să fie instruit cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevăzut.

9. Căi de comunicatie

Dacă vehiculele rutiere au acces la locurile de muncă, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINTE SPECIALE MINIME

aplicabile sectorului de foraj marin

 

1. Observatie preliminară

1.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 5–7, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexă trebuie să se asigure că documentul de securitate si sănătate arată că au fost luate toate măsurile necesare pentru protectia securitătii si sănătătii lucrătorilor atât în situatii normale, cât si în situatii critice.

În acest sens, documentul de securitate si sănătate trebuie:

a) să identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitentă care poate cauza accidente ce pot avea consecinte grave pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor afectati;

b) să evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol arătate la lit. a);

c) să dovedească faptul că au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea propagării accidentelor si pentru a permite o evacuare eficientă si controlată a locului de muncă în situatii de urgentă;

d) să dovedească faptul că sistemul de gestionare respectă prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si ale prezentei hotărâri în situatiile normale si critice.

1.2. Angajatorul trebuie să respecte procedurile si modalitătile prevăzute în documentul de securitate si sănătate în timpul planificării si punerii în practică a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta hotărâre.

1.3. Diferitii angajatori care răspund de diferitele locuri de muncă trebuie să coopereze, dacă este cazul, la întocmirea documentelor de securitate si sănătate si la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor.

2. Detectarea si stingerea incendiilor

2.1. Trebuie luate măsuri adecvate, definite de documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1, pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor si pentru prevenirea extinderii lor.

Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive contra focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu.

2.2. Trebuie prevăzute sisteme adecvate de detectare a focului si de protectie, precum si sisteme de stingere a incendiilor si alarme, la toate locurile de muncă, în conformitate cu riscurile definite în documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1.

Aceste sisteme pot include, dar nu se limitează la:

a) sisteme de detectare a incendiilor;

b) sisteme de alarmă în caz de incendiu;

c) conducte de apă pentru stingerea incendiilor;

d) hidranti si furtunuri;

e) sisteme cu jet de apă si monitoare de apă;

f) aspersoare automate;

g) sisteme pentru stingerea flăcărilor de gaz;

h) sisteme pentru stingere cu spumă;

i) stingătoare portabile;

j) echipament pentru pompieri.

2.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie usor accesibile, usor de manipulat si, dacă este necesar, trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.

2.4. La locul de muncă trebuie tinut un plan de protectie contra incendiilor, care să precizeze măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea si stingerea incendiilor.

2.5. Sistemele de urgentă trebuie izolate si protejate împotriva accidentelor, astfel încât functiile lor să rămână operationale în caz de urgentă.

Dacă este cazul, aceste sisteme trebuie dublate.

2.6. Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

Aceste semnalizări trebuie amplaste în puncte adecvate si trebuie să fie durabile.

3. Control la distantă în caz de urgentă

3.1. Dacă documentul de securitate si sănătate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distantă. Acest sistem trebuie să dispună de statii de control situate în locuri adecvate si care să poată fi utilizate în caz de urgentă având, dacă este necesar, statii de control în puncte de adunare sigure si în statii de evacuare.

3.2. Echipamentele de control la distantă, mentionate la pct. 3.1, trebuie să includă cel putin sisteme de ventilatie, dispozitive de oprire urgentă a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor si gazelor inflamabile, sisteme de protectie contra incendiilor si de control al puturilor.

4. Mijloace de comunicare în situatii normale si în situatii de urgentă

4.1. Dacă documentul de securitate si sănătate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de:

a) un sistem acustic si optic capabil să transmită un semnal de alarmă în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucrători;

b) un sistem acustic capabil să fie auzit distinct în toate părtile instalatiei unde lucrătorii sunt prezenti frecvent;

c) un sistem capabil să mentină comunicarea cu tărmul si cu serviciile de urgentă.

4.2. Aceste sisteme trebuie să rămână operationale în situatie de urgentă.

Sistemul acustic trebuie să fie completat de sisteme de comunicatie care să fie independente de o instalatie electrică ce nu prezintă sigurantă.

4.3. Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie plasate în locuri adecvate.

Dacă lucrătorii sunt prezenti în locuri de muncă ce nu sunt ocupate în mod obisnuit, trebuie pus la dispozitia lor un sistem de comunicatii adecvat.

5. Puncte sigure de adunare si registru de apel

5.1. Trebuie luate măsurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare si a punctelor sigure de adunare împotriva căldurii, fumului si, în măsura posibilitătilor, împotriva efectelor unei explozii si pentru a se asigura că drumurile de iesire spre si dinspre punctele de evacuare si punctele sigure de adunare rămân accesibile.

Aceste măsuri trebuie să ofere protectie lucrătorilor o perioadă suficientă pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea si executarea fără risc a operatiunii de evacuare si salvare.

5.2. Dacă documentul de securitate si sănătate mentionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevăzute la pct. 5.1 trebuie să fie dotat cu instalatii adecvate pentru a permite comanda de la distantă a echipamentelor prevăzute la pct. 3 si pentru a comunica cu tărmul si cu serviciile de salvare.

5.3. Punctele sigure de adunare si punctele de evacuare trebuie să fie usor accesibile din locurile de cazare si de muncă.

5.4. La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu să se tină la zi si să se afiseze o listă cu numele lucrătorilor repartizati la punctul respectiv de adunare.

5.5. O listă a lucrătorilor cu răspundere specială în caz de alertă trebuie întocmită si afisată în puncte corespunzătoare la locul de muncă.

Numele lor trebuie să figureze în instructiunile scrise prevăzute la pct. 2.6 din anexa nr. 1.

6. Mijloace de evacuare si salvare

6.1. Lucrătorii trebuie instruiti cu privire la măsurile adecvate ce trebuie luate în caz de urgentă.

Pe lângă exercitiul general de salvare, lucrătorii trebuie să primească instructia specifică locului de muncă, indicată în documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1.

6.2. Lucrătorii trebuie să urmeze un antrenament corespunzător în tehnici de salvare, tinând seama de criteriile stabilite în documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1.

6.3. Fiecare loc de muncă trebuie prevăzut cu un număr suficient de mijloace de salvare care să permită, în caz de urgentă, evacuarea directă pe mare.

6.4. Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare si de evacuare a locurilor de muncă.

Planul, care trebuie să se bazeze pe documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1, trebuie să prevadă utilizarea de ambarcatiuni de salvare si elicoptere si să contină criterii privitoare la capacitatea si viteza de reactie a vaselor si elicopterelor de salvare.

Viteza de reactie necesară fiecărei instalatii trebuie să fie consemnată în documentul de securitate si sănătate.

Vasele de salvare trebuie să fie proiectate si echipate pentru a satisface cerintele de evacuare si salvare.

6.5. Cerintele minime pentru fiecare ambarcatiune (barcă), plută, colac, vestă de salvare din dotare sunt următoarele:

a) trebuie să fie adaptate si dotate pentru a asigura supravietuirea un timp suficient;

b) trebuie să fie în număr suficient pentru toti lucrătorii care pot fi prezenti;

c) trebuie să fie adecvate locului de muncă;

d) trebuie să fie din materiale fiabile, avându-se în vedere functia lor de a salva vieti si circumstantele în care pot fi utilizate si depozitate gata pentru a fi folosite;

e) trebuie să aibă o culoare care să le facă vizibile la folosire si să fie dotate cu echipamente care să-i permită utilizatorului să atragă atentia salvatorilor.

6.6. Echipamentul de salvare adecvat trebuie să fie gata oricând pentru a fi folosit.

7. Exercitii de securitate

La locurile de muncă în care lucrătorii sunt de obicei prezenti, trebuie organizate periodic exercitii de salvare în cadrul cărora:

– toti lucrătorii, însărcinati cu misiuni precise în caz de pericol necesitând utilizarea, întretinerea si functionarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiti si trebuie verificată aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1. Dacă este cazul, lucrătorii trebuie antrenati în folosirea si mânuirea echipamentelor;

– toate echipamentele de salvare folosite în timpul exercitiilor trebuie examinate, curătate si, după caz, reîncărcate sau înlocuite si puse la locul lor;

– functionarea ambarcatiunilor de salvare trebuie verificată.

8. Echipamente sanitare

8.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbrăcăminte 8.1.1. Dacă lucrătorii trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială si dacă din motive de sănătate si decentă nu li se poate cere să se schimbe în alte camere, acestia trebuie să aibă la dispozitie vestiare corespunzătoare.

Vestiarele trebuie să fie usor accesibile, să aibă o capacitate suficientă si să fie dotate cu scaune.

8.1.2. Vestiarele trebuie să fie suficient de mari si să posede echipamente care să permită fiecărui lucrător să îsi tină încuiată îmbrăcămintea în timpul lucrului.

În functie de împrejurări (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie să fie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală.

Trebuie să existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrător să îsi poată pune la uscat echipamentul de lucru.

8.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau utilizarea separată a vestiarelor de către bărbati si femei.

8.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul pct. 8.1.1, fiecare lucrător trebuie să poată dispune de un loc pentru a-si păstra îmbrăcămintea.

8.2. Dusuri si chiuvete

Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucrătorilor dusuri si chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă.

8.3. Toalete si chiuvete

Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucrătorilor toalete si chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă.

Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către femei si bărbati.

9. Încăperi si echipament de prim ajutor

9.1. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi destinate acordării primului ajutor, în functie de dimensiunea instalatiei si de tipul activitătii desfăsurate.

9.2. Încăperile destinate acordării primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalatii, medicamente adecvate si cu un număr suficient de lucrători instruiti, în functie de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, să acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau să nu fie de fată).

Încăperile trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

9.3. În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde conditiile de muncă necesită acest lucru.

Acest echipament trebuie să fie usor accesibil si semnalizat în mod corespunzător.

10. Loc de cazare

10.1. Dacă natura, importanta si durata operatiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie să pună la dispozitia lucrătorilor un loc de cazare care trebuie să fie:

a) protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum si împotriva infiltrării de fum si gaz, împotriva declansării si propagării unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate si sănătate prevăzut la pct. 1.1;

b) echipat adecvat cu ventilatie, încălzire si iluminat;

c) prevăzut la fiecare nivel cu cel putin două iesiri independente ducând spre căi de urgentă;

d) protejat împotriva zgomotului, mirosurilor si fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sănătate, precum si împotriva intemperiilor;

e) separat de orice post de lucru si situat departe de zonele periculoase.

10.2. Aceste locuri de cazare trebuie să contină suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numărul de persoane preconizat să doarmă.

Orice încăpere destinată dormitului trebuie să contină un spatiu adecvat pentru păstrarea îmbrăcămintei ocupantilor.

Trebuie asigurate dormitoare separate pentru bărbati si femei.

10.3. Aceste locuri de cazare trebuie să includă un număr suficient de dusuri si de chiuvete cu apă curentă caldă si rece.

Trebuie prevăzute încăperi de dus separate sau folosirea separată a încăperilor de dus de către femei si bărbati.

Încăperile de dus trebuie să fie suficient de spatioase pentru a permite fiecărui lucrător si îsi facă toaleta nederanjat si în conditii igienice.

10.4. Locul de cazare trebuie prevăzut cu un număr suficient de toalete si chiuvete.

Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către bărbati si femei.

10.5. Locurile de cazare si instalatiile lor trebuie mentinute la un nivel adecvat de igienă.

11. Functionarea elicopterelor

11.1. Dimensiunile si amplasarea puntilor pentru elicoptere prevăzute la locurile de muncă trebuie să garanteze o accesibilitate optimă, astfel ca cel mai mare elicopter să poată folosi puntea în cele mai severe conditii.

Puntea pentru elicoptere trebuie să fie proiectată si construită în mod corespunzător.

11.2. În vecinătatea imediată a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit si depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter.

11.3. În cazul instalatiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezent un număr suficient de persoane instruite pentru interventii de urgentă.

12. Amplasarea instalatiilor pe mare – Securitate si stabilitate

12.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor în industria extractivă de foraj, în cazul amplasării instalatiilor de foraj pe mare.

12.2. Activitătile de pregătire a amplasării instalatiilor pe mare trebuie executate astfel încât să asigure securitatea si stabilitatea lor.

12.3. Echipamentele si procedurile folosite la activitătile prevăzute la pct. 12.1 trebuie să aibă capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrătorii din industria extractivă de foraj, tinându-se seama de conditiile normale si de cele critice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime pentru îmbunătătirea securitătii si protectia sănătătii lucrătorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime pentru securitatea si protectia sănătătii lucrătorilor aflati în potential pericol în atmosfere explozive, definite conform art. 3.

Art. 2. – Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si ale hotărârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului mentionat la art. 1, fără a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, atmosfera explozivă este definită conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru:

a) zonele utilizate direct pentru si în timpul tratamentelor medicale ale pacientilor;

b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată;

c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea si transportul substantelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;

d) industriile extractive reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor din industria extractivă de foraj sau prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitătii si sănătătii lucrătorilor din industria extractivă de suprafată sau subteran;

e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale si aeriene cuprinse în dispozitiile adecvate ale acordurilor internationale si în legislatia natională care transpune directivele care aplică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în atmosferă potential explozivă nu sunt excluse.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorului

 

Art. 5. – (1) În vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 si a asigurării protectiei împotriva exploziilor, angajatorul trebuie să ia măsuri tehnice si/sau organizatorice corespunzătoare naturii operatiei, în ordinea prioritătilor si respectând următoarele principii de bază:

a) prevenirea formării atmosferelor explozive; sau

b) acolo unde natura activitătii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; si

c) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării sănătătii si securitătii lucrătorilor.

(2) Acolo unde este cazul, măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie combinate si/sau suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor si trebuie revizuite periodic si, în orice caz, când se produc schimbări semnificative.

Art. 6. – (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin prevederile art. 7 alin. (4) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luând în considerare cel putin:

a) probabilitatea producerii si persistentei atmosferelor explozive;

b) probabilitatea prezentei si activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice si a declansării incendiului;

c) utilajele, substantele folosite, procesele si posibilele lor interactiuni;

d) dimensiunile efectelor anticipate.

(2) Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.

(3) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea atmosfere explozive.

Art. 7. – Pentru a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor si în conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor si cele prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare astfel încât:

a) acolo unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea si securitatea lucrătorilor sau a celorlalti, mediul de lucru să fie de asa natură încât procesul muncii să se poată desfăsura în conditii de sigurantă;

b) să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezentei lucrătorilor la locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât să pună în pericol sănătatea si securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.

Art. 8. – (1) Acolo unde sunt prezenti la acelasi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.

(2) Fără a aduce atingere responsabilitătii individuale a fiecărui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislatiei trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea si securitatea lucrătorilor si să declare în documentul privind protectia împotriva exploziilor, prevăzut la art. 10, scopul coordonării, măsurile si procedurile de implementare adoptate.

Art. 9. – (1) Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr. 1.

(2) Angajatorul trebuie să asigure îndeplinirea unui minim de cerinte stabilite în anexa nr. 2 în locurile prevăzute la alin. (1).

(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea atmosfere explozive în concentratii în cantităti susceptibile de a pune în pericol sănătatea si securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 10. – (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite în art. 7, angajatorul asigură elaborarea si actualizarea unui document, numit în continuare document privind protectia  împotriva exploziilor.

(2) Documentul privind protectia împotriva exploziilor demonstrează, în special, că:

a) au fost determinate si evaluate riscurile de explozie;

b) se iau măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri;

c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;

d) care sunt locurile cărora li se aplică cerintele minime stabilite în anexa nr. 2;

e) locul de muncă si echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate si întretinute conform normelor de protectia muncii;

f) s-au luat măsuri pentru utilizarea în conditii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.

(3) Documentul privind protectia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activitătii si actualizat de angajator când locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.

(4) Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente întocmite în conformitate cu alte dispozitii ale legislatiei nationale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.

Art. 11. – (1) Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost dat în folosintă în întreprindere sau institutie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească până cel târziu la data de 31 decembrie 2006 cerintele minime stabilite în partea A din anexa nr. 2, dacă nicio altă dispozitie a legislatiei nationale care transpune o directivă europeană nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar partial.

(2) Echipamentul de muncă necesar în locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosintă în întreprindere sau institutie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002, trebuie să îndeplinească cerintele minime stabilite în părtile A si B din anexa nr. 2.

(3) Locurile de muncă ce includ si locuri unde pot apărea atmosfere explozive si care au fost date în folosintă în întreprindere sau institutie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002 îndeplinesc cerintele minime stabilite în prezenta hotărâre.

(4) Locurile de muncă ce includ si locuri unde pot apărea atmosfere explozive si care au fost date în folosintă în întreprindere sau institutie pentru prima dată înainte de data de 6 decembrie 2002 vor îndeplini cerintele minime stabilite în prezenta hotărâre până cel târziu la data de 31 decembrie 2006.

(5) Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă ce includ si locuri unde pot apărea atmosfere explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât acestea să îndeplinească cerintele minime stabilite în prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. – În ceea ce priveste politicile nationale cu privire la protectia sănătătii si a securitătii lucrătorilor, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei ia în considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeană, referitoare la dispozitiile art. 5–10, anexei nr. 1 si ale părtii A din anexa nr. 2.

Art. 13. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei trebuie să pună la dispozitia angajatorilor, la cerere, informatii relevante, în conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.

Art. 14. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va adopta, după caz, noi dispozitii necesare în vederea conformării cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei comunică Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 15. – Adaptările de natură strict tehnică a prevederilor anexelor nr. 1–3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în functie de:

a) adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică si standardizarea în domeniul protectiei împotriva exploziilor; si/sau

b) progresul tehnic, schimbările din reglementările sau specificatiile internationale si noi cunostinte privind prevenirea si protectia împotriva exploziilor.

Art. 16. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei raportează Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în practică a dispozitiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 17. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 99/92/CE privind cerintele minime pentru îmbunătătirea securitătii si protectiei sănătătii lucrătorilor aflati în potential pericol în atmosfere explozive [a 15-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.058.

 

ANEXA Nr. 1

 

CLASIFICAREA

locurilor unde pot să apară atmosfere explozive

 

Notă introductivă

Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precautie conform art. 5, 6, 9 si 10 din hotărâre.

1. Locuri unde pot apărea atmosfere explozive

Un loc în care pot apărea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precautie pentru a proteja sănătatea si securitatea lucrătorilor implicati este considerat periculos în sensul hotărârii.

Un loc în care nu pot apărea atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât să necesite măsuri speciale de precautie pentru a proteja sănătatea si securitatea lucrătorilor implicati este considerat lipsit de pericol în sensul hotărârii.

Substante inflamabile si/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se cazul în care o analiză a proprietătilor lor relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.

2. Clasificarea locurilor periculoase

Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în functie de frecventa si durata permanentei unei atmosfere explozive.

Gradul măsurilor luate în conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de această clasificare.

Zona 0

Un loc în care este prezentă permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substantelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceată cu aerul.

Zona 1

Un loc în care este probabil să apară ocazional în operatii normale o atmosferă explozivă formată la contactul substantelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceată cu aerul.

Zona 2

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substantelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceată cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

Zona 20

Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.

Zona 21

Un loc în care este posibil să apară ocazional în operatii normale o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.

Zona 22

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer, în operatii normale, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

 

               NOTĂ:

               1. Straturile, depunerile si grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera o atmosferă explozivă.

               2. Operatie normală reprezintă situatia în care instalatiile sunt folosite în parametrii lor de proiectare.

 

ANEXA Nr. 2

 

               A . CERINTE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂTIREA PROTECTIEI SĂNĂTĂTII SI SECURITĂTII LUCRĂTORILOR AFLATI ÎN POTENTIAL PERICOL ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE

 

Notă introductivă

Obligatiile stabilite în prezenta anexă se aplică:

– locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotărâre ori de câte ori este impusă de caracteristicile locurilor de muncă, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substantele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere explozive;

– echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea în sigurantă a echipamentului aflat în locuri periculoase.

1. Măsuri organizatorice

1.1. Instruirea lucrătorilor

Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot apărea atmosfere explozive o instruire corespunzătoare si suficientă cu privire la protectia împotriva exploziilor.

1.2. Indicatii scrise si permise de lucru

Acolo unde este cerut de documentul privind protectia împotriva exploziilor:

– munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectându-se instructiunile scrise emise de angajator;

– trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini si activitătile periculoase si pe cele care pot interactiona cu alt gen de activitate, producând pericole.

Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de o persoană cu responsabilitate în acest domeniu.

2. Măsuri de protectie împotriva exploziilor

2.1. Orice scurgere si/sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceată sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată ori îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită în conditii de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.

2.2. Dacă o atmosferă explozivă contine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceată sau pulberi inflamabile si/sau combustibile, măsurile de protectie trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotărâre trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru actionează ca purtători ori producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure îmbrăcăminte de protectie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.

2.4. Instalatia, echipamentul, sistemele de protectie si toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în functiune doar dacă documentul privind protectia împotriva exploziilor permite utilizarea lor în sigurantă în atmosferă explozivă. Aceasta se aplică si echipamentului de muncă si dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protectie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, dacă încorporarea lor într-o instalatie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.

2.5. Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de muncă si toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispozitie lucrătorilor, să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întretinute si utilizate astfel încât să reducă la minimum pericolul de explozii si, dacă se produce o explozie, să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă si/sau la echipamentul de muncă. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.

2.6. Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizati prin semnale optice si/sau acustice si retrasi înainte să se atingă conditiile de explozie.

2.7. Acolo unde este prevăzut în documentul privind protectia împotriva exploziilor, trebuie asigurate si întretinute iesiri de sigurantă pentru a face posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede si în securitate, a locurilor aflate în pericol.

2.8. Înainte ca un loc de muncă unde pot apărea atmosfere explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranta sa globală fată de explozii. Trebuie mentinute toate conditiile necesare pentru asigurarea protectiei împotriva exploziilor.

Aceste verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în domeniul protectiei împotriva exploziilor, care au experientă si/sau pregătire profesională.

2.9. Acolo unde evaluarea riscurilor arată că este necesar:

– trebuie să fie posibilă mentinerea echipamentului si a sistemelor de protectie în stare sigură de functionare, independent de restul instalatiei, acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole aditionale;

– trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalatiei, cu conditia ca aceasta să nu compromită siguranta echipamentului si a sistemelor de protectie implicate în procese automate care deviază de la conditiile de lucru dorite. Numai lucrătorii competenti pot efectua interventiile de acest tip;

– la oprirea în caz de urgentă, energia acumulată trebuie disipată cât mai repede si mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie o sursă de pericol.

 

B . CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI SI A SISTEMELOR DE PROTECTIE

Dacă documentul privind protectia împotriva exploziilor în baza unei evaluări a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul si sistemele de protectie pentru toate locurile în care pot apărea atmosfere explozive trebuie alese în functie de categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 752/2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. În special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele indicate, cu conditia ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei si/sau pulberilor, după cum urmează:

– în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;

– în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;

– în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

 

ANEXA Nr. 3

 

INDICATOARE DE AVERTIZARE

pentru locuri unde pot apărea atmosfere explozive, conform art. 9 alin. (3) din hotărâre

 

Loc unde pot apărea atmosfere explozive

Trăsături caracteristice:

– formă triunghiulară;

– litere negre pe fond galben, cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel putin 50% din suprafata indicatorului).

Se pot adăuga alte date explicative.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularuluitip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iunie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 1.414.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

Arhivele Nationale

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul arhivistic

 

Seria .......... Nr. ..........

Încheiat astăzi, .......... luna .................... anul .........., la ....................................................., din ............................ Subsemnatul/Subsemnata/Subsemnatii .................................., în calitate de agent/agenti constatator/constatatori în cadrul Arhivelor Nationale ..............................., împuternicit/împuterniciti cu Legitimatia de control seria .......... nr. ..............,

în baza prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în urma controlului efectuat în ziua de ....... luna .............. anul ........., ora ........., la ......................, cu sediul în localitatea ..................................., str. ................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judetul/sectorul .........., înmatriculată la .......... sub nr. .........., cod fiscal .........., reprezentată prin domnul/doamna .........., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ....................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judetul/sectorul .........., care se legitimează cu act de identitate seria ........ nr. .........., eliberat de ................, CNP ............., în calitate de ....................................., am constatat următoarele: ..............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... .

Faptele constatate constituie contraventie/contraventii, prevăzută/prevăzute la art. 29 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare:

1. lit. ..........;

2. lit. ..........;

3. lit. ..........;

4. lit. ..........;

5. lit. ..........,

si se sanctionează conform art. 30 alin. 1 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de:

1. ...........................................;

2. ...........................................;

3. ...........................................;

4. ...........................................;

5. ...........................................,

în sumă totală de ................................... .

Amenda se va achita la Trezoreria .......... în contul nr. .........., iar o copie de pe chitantă se va depune de contravenient sau se va transmite prin postă, recomandat, în termenul legal, la sediul organului constatator din ............ .

În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

Alte mentiuni (obiectiuni):

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 32 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei si se va depune la ........ .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului astăzi, ........................., sau se va comunica acestuia, împreună cu înstiintarea de plată, prin postă, cu confirmare de primire, în cel mult o lună de la data încheierii.

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate lua cunostintă despre continutul procesului-verbal, lucru atestat de martorul ..........................., domiciliat în ............................, str. ....................... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....., judetul/sectorul .........., act de identitate ........ seria ....... nr. ............., emis de ............. la data de ............, CNP .......... .

Nu a fost de fată niciun martor, deoarece ................. .

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Agent constatator/

Agenti constatatori,

Am luat cunostintă.

Contravenient,

Martor,