MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 725         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 august 2006

 

SUMAR

 

DECIZII

 

4. – Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 547 din 6 iulie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. – Ordonantă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”

 

45. – Ordonantă privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

1.073. – Hotărâre privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

Protocol între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

1.087. – Hotărâre pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

125. – Decizie privind numirea doamnei Paula Mihaela Tiplea în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

581. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 81 alin. (3) din Regulamentul Senatului, se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, începând cu data de 29 august 2006, ora 15,00, până în data de 31 august 2006.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 august 2006.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 547

din 6 iulie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Irina Loredana Gulie – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Marioara Pătcas si Teodor Pătcas în Dosarul nr. 4.167/2005 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că autorii exceptiei au depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.167/2005, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Marioara Pătcas si Teodor Pătcas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat aduce atingere însusi dreptului de proprietate garantat de art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Constitutie, prin încălcarea dreptului de dispozitie al proprietarului.

Judecătoria Oradea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, care au următorul continut:

Apartamentele dobândite în conditiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Constitutie, referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Textul de lege criticat instituie o incapacitate temporară de înstrăinare a locuintelor ce au fost dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.

Astfel, potrivit art. 9 alin. 8 din legea criticată, chiriasii care au cumpărat apartamentele ce nu s-au restituit în natură fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în conditiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, nu le pot înstrăina timp de 10 ani de la data cumpărării. Această interdictie temporară de înstrăinare reprezintă o limitare a unuia dintre atributele dreptului de proprietate, si anume dispozitia. Limitarea este în deplină conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora “Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege“. Asa fiind, conform art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul, ca “unică autoritate legiuitoare a tării“, are dreptul de a decide instituirea unei asemenea interdictii temporare de înstrăinare, interdictie care, de altfel, era cunoscută de autorul exceptiei încă din momentul în care a optat pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra locuintei detinute, până în acel moment, în calitate de chirias. Acesta este sensul în care s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 304 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003.

Solutia pronuntată în decizia anterior mentionată, precum si considerentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Marioara Pătcas si Teodor Pătcas în Dosarul nr. 4.167/2005 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 253/2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină si/sau biodiesel în vederea efectuării unor lucrări agricole mecanizate în anul 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se însământează în primăvara anului 2006, se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 0,7 lei/litru pentru achizitionarea de motorină, iar pentru lucrările de înfiintare a culturilor care se însământează în toamna anului 2006, se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 1 leu/litru pentru achizitionarea de motorină si/sau biodiesel produs conform Standardului european SR EN 14214:2004/AC:2004, denumit în continuare sprijin financiar.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Suma aferentă plătii sprijinului financiar în anul 2006 este de 175 milioane lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare.“

4. La articolul 3, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si învătământ cu profil agricol, precum si unitătile de cult si penitenciarele.“

Art. II. – Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 228/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) Producătorii agricoli din zona montană care detin suprafete de pajisti beneficiază, în anul 2006, de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 50.000 mii lei, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“.

(2) Beneficiarii sprijinului direct sunt persoane fizice, persoane juridice, asociatii ale crescătorilor de bovine, ovine si caprine sau asociatii composesorale, constituite conform legislatiei în vigoare, care detin în proprietate/arendă/concesiune suprafete de pajisti în zona montană, în vederea asigurării bazei furajere pentru animalele din speciile bovine, ovine si caprine.

(3) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la alin. (2) sub formă de bonuri valorice, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, care se utilizează pentru achizitionarea de seminte certificate de leguminoase si graminee perene în amestec, cu exceptia semintelor de lucernă si trifoi, pentru achizitionarea de Ongrăsăminte chimice (azot, fosfor si potasiu), în scopul sporirii fertilitătii solului si productiei vegetale, precum si pentru efectuarea lucrărilor de amendare a solului.

(4) Sprijinul direct este în valoare de 100 lei/ha pajiste si se acordă în limita suprafetei de pajisti de până la 100 ha inclusiv.

(5) Beneficiarii spijinului direct sunt producătorii agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană delimitată conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Bonurile valorice se vor completa de către persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după caz, denumită în continuare Agentie, în prezenta beneficiarului.

Art. 3. – În sensul prezentei ordonante, pajistea reprezintă suprafata de teren acoperită cu vegetatie ierboasă, alcătuită în cea mai mare parte din plante perene ce apartin diferitelor familii botanice, a căror productie este utilizată în alimentatia animalelor, prin păsunat si/sau cosit.

Art. 4. – Producătorii agricoli pot beneficia o singură dată de acordarea sprijinului direct si trebuie să îndeplinească următoarele conditii de eligibilitate:

1. Persoanele fizice:

a) facă dovada detinerii în proprietate/arendă/concesiune a unei suprafete de minimum 1 ha de pajisti;

b) asigure o încărcătură minimă de 1,0 unităti vită mare (UVM)/ha pajiste.

2. Persoanele juridice si/sau asociatiile de crescători de bovine, ovine si caprine si/sau asociatiile composesorale de pajisti:

a) facă dovada detinerii în proprietate/arendă/concesiune a unei suprafete de minimum 30 ha de pajisti;

b) asigure o încărcătură minimă de 1,0 UVM/ha pajiste.

3. Pot obtine sprijin direct numai producătorii agricoli, crescători de bovine, ovine si caprine, care nu înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.

Art. 5. – (1) Sprijinul direct se acordă beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (2), pe baza cererii-tip al cărei model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

(2) Cererile solicitantilor sprijinului direct sunt înregistrate de reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, într-un Registru special pentru evidenta beneficiarilor de sprijin direct pentru pajisti, si se depun însotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice;

b) declaratie pe propria răspundere că asigură încărcătura minimă de 1,0 UVM/ha pajiste, calculată conform coeficientului de transformare în UVM de 0,80 pentru bovine total si de 0,15 pentru ovine/caprine total;

c) copie de pe actul de proprietate/concesionare/arendare a suprafetei de pajiste pentru care se solicită sprijinul;

d) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

e) adeverintă de la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, precum si de la consiliile locale, din care să rezulte că nu au datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.

(3) Atribuirea bonurilor valorice se face în ordinea depunerii cererilor, în limita sumei totale de 50.000 mii lei, până la utilizarea în întregime a fondului alocat fiecărui judet corespunzător suprafetelor de pajisti pe care le detine.

Art. 6. – (1) Persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, întocmesc Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin direct, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin direct se afisează la sediul primăriilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului direct.

(3) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producătorilor care au solicitat sprijin direct pot depune contestatii la persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, în termen de 5 zile de la data afisării listei.

(4) Persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, solutionează contestatiile în termen de 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare.

Art. 7. – (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va achizitiona bonurile valorice potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice, precum si a formularelor specifice se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Omputerniceste sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei să ridice bonurile valorice pe bază de proces-verbal de la furnizorul acestora.

(4) Agentia, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectivă, eliberează bonurile valorice pe baza listelor vizate de reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz.

(5) Furnizorii de produse/lucrări care primesc bonuri valorice vor emite facturi cu mentiunea “Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli“, incluzând si taxa pe valoarea adăugată, si le vor completa cu datele de identificare a bonului.

(6) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenta va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factură furnizorii de produse/lucrări vor face mentiunea “Suma de ... lei, cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli, si diferenta de ... lei, cu plata în numerar“.

(7) Furnizorii de produse/lucrări prevăzuti la alin. (5) depun la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, pe raza teritorială a judetului unde sunt înregistrati beneficiarii prevăzuti la art. 1 alin. (2), Centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, împreună cu copia exemplarului 3 al facturilor emise si bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise.

(8) Reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, au obligatia de a verifica autenticitatea bonurilor valorice aferente facturilor.

(9) Pe baza documentatiei depuse de furnizorii de produse/lucrări prevăzuti la alin. (5), sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, întocmesc următoarele situatii:

a) Centralizatorul sumelor solicitate de furnizorii de produse/lucrări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) Situatia centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Agentiei.

(10) Agentia, în baza Situatiei centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, transmisă de sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, întocmeste Situatia centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(11) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza Situatiei centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, solicită Ministerului  Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare.

(12) După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile Agentiei, pentru a dispune operativ de sumele de plată necesare decontării facturilor emise de furnizorii de produse/lucrări.

(13) Agentia virează sumele solicitate de furnizorii de produse/lucrări prevăzuti la alin. (5), conform centralizatoarelor sumelor solicitate de furnizorii de produse/lucrări.

(14) Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei au obligatia să păstreze timp de minimum 5 ani facturile decontate si bonurile valorice depuse de furnizori, precum si matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice.

(15) Beneficiarii bonurilor valorice si furnizorii de produse/lucrări care primesc bonuri valorice pentru plata acestora au obligatia de a le păstra în stare perfectă; bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nu sunt valabile si nu pot fi plătite.

(16) Bonurile valorice pentru achizitionarea de produse/lucrări îsi pierd valabilitatea după data limită prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, devenind nule.

Art. 8. – Bonurile valorice tipărite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 264/2006, si nedistribuite, existente în stoc la Agentie, se pot folosi pentru acordarea sprijinului direct potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 9. – Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei au obligatia de a înregistra si a monitoriza toti beneficiarii sprijinului direct pentru suprafete de pajisti.

Art. 10. – Data limită de depunere a documentatiilor în vederea accesării sprijinului direct reglementat de prezenta ordonantă este 30 noiembrie 2006.

Art. 11. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea Registrului special pentru evidenta beneficiarilor de sprijin direct pentru pajisti, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

b) încasarea sumelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contraventie ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 12. – Dispozitiile art. 11 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. – Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei ordonante.

Art. 14. – Normele metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile care se înfiintează si/sau se exploatează în anul 2006 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 15. – Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 16. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 45.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

BON VALORIC

model

 

ANEXA Nr. 2

 

Comuna (orasul, municipiul) ...........................

Judetul ..............................................................

Nr. de înregistrare ............. din ......................

Vizat

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

.................................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

LISTA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI CARE SOLICITĂ SPRIJIN DIRECT

 

Nr.

crt.

Producătorii

agricoli

Suprafata

totală de pajisti

pentru care se

solicită sprijinul

(ha)

Suma aprobată

pentru seminte

certificate de

leguminoase si

graminee perene

în amestec

(lei)

Suma aprobată

pentru

îngrăsăminte

chimice

(N, P, K)

(lei)

Suma aprobată

pentru efectuarea

lucrărilor de

amendare

a solului

(lei)

Suma totală

aprobată

(lei)

Nr.

bonuri

valorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul teritorial al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

.......................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Agentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)

Banca Comercială ..................................................................

Nr. ........................... data (ziua, luna, anul) ........................

 

CENTRALIZATORUL FACTURILOR EMISE ÎN BAZA BONURILOR VALORICE

 

Nr.

crt.

Nr. si

data facturii

Valoarea facturii

achitată cu

bonuri valorice

(lei)

Din care:

Seminte certificate

de leguminoase

si graminee perene

în amestec

(lei)

Îngrăsăminte

chimice

(N; P; K)

(lei)

Lucrări de amendare

a solului

(lei)

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,

.................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie

pentru Agricultură – Judetul ........................

Nr. ..................../..............................................

 

CENTRALIZATORUL SUMELOR SOLICITATE DE FURNIZORII DE PRODUSE/LUCRĂRI

 

Nr.

crt.

Furnizorul

Suma solicitată

conform

bonurilor valorice

(lei)

Din care, pentru:

Seminte certificate

de leguminoase

si graminee perene

în amestec

(lei)

Îngrăsăminte

chimice

(N; P; K)

(lei)

Lucrări de amendare

a solului

(lei)

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

  

Sef de sucursală a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

.........................................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

 

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie

pentru Agricultură – Judetul ........................

Nr. ..................../..............................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR CE SE DECONTEAZĂ PENTRU BONURI VALORICE

 

Nr.

crt.

Furnizorul

Suma solicitată conform bonurilor valorice

(lei)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

TOTAL:

x

 

Sef de sucursală a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

.........................................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Nr. ......................./...................................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR CE SE DECONTEAZĂ PENTRU BONURI VALORICE

 

Nr.

crt.

Judetul

Suma solicitată conform bonurilor valorice

(lei)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

TOTAL:

x

 

Director general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

..................................................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

................................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR CE SE DECONTEAZĂ PENTRU BONURI VALORICE

 

Nr.

crt.

Judetul

Suma solicitată conform bonurilor valorice

(lei)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

TOTAL:

x

 

Director al Directiei buget-finante,

.....................................................

(semnătura si stampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 179/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 26 februarie 2004.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se denuntă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetătenii care domiciliază în judetele si raioanele de frontieră, semnată la Ismail la 29 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 818/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 26 septembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.073.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003

 

Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei (denumite în continuare părti contractante),

în scopul dezvoltării continue a relatiilor de prietenie dintre cele două tări,

din dorinta de a reglementa un regim care să faciliteze călătoriile cetătenilor celor două state,

au convenit să aducă următoarele modificări la Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la călătoriile reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003 (denumit în continuare Acord ):

1. Reformularea articolului 2 al Acordului după cum urmează:

“Cetătenii statului unei părti contractante pot intra, iesi, tranzita si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pe baza documentelor valabile pentru călătoriile în străinătate, mentionate în anexa nr. 1 la prezentul acord, si pe bază de vize obtinute de la o misiune diplomatică sau un oficiu consular, în afara cazurilor mentionate în prezentul acord.“

2. Alineatul 1 al articolului 3 al Acordului se completează cu punctul 1.3, care va avea următorul continut:

“1.3. Cetătenii statelor celor două părti contractante, care au domiciliul permanent în judetele si regiunile de frontieră stabilite în anexa nr. 2 la prezentul acord, pentru sederi pe teritoriul statului celeilalte părti contractante de până la 90 de zile în decurs de 6 luni calculate de la data primei intrări.“

3. Introducerea punctului 5 la articolul 3 al Acordului, care va avea următorul continut:

“5. Vize cu multiple intrări, cu drept de sedere de până la 90 de zile în decurs de 6 luni calculate de la data primei intrări, cu termen de valabilitate de până la 5 ani, pentru oamenii de afaceri care călătoresc în mod frecvent în teritoriul statului celeilalte părti contractante, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea scrisă a autoritătilor administrative centrale sau locale, ori a societătilor comerciale din statul gazdă.“

4. Reformularea alineatului 1 al articolului 5 al Acordului, după cum urmează:

“Cetătenii statului unei părti contractante, titulari de pasapoarte diplomatice sau de serviciu, care îndeplinesc functii oficiale în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si membrii de familie ai acestora, care locuiesc împreună cu acestia si sunt ei Onsisi titulari de pasapoarte diplomatice sau de serviciu, pot intra, iesi si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante fără viză pe durata misiunii lor.“

5. Reformularea articolului 7 al Acordului după cum urmează:

“1. Intrarea si iesirea cetătenilor statelor celor două părti contractante se fac prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene deschise pentru traficul international, mentionate în anexa nr. 3 la prezentul acord.

2. Intrarea si iesirea cetătenilor statelor celor două părti contractante, mentionati la art. 3 pct. 1.3, se fac prin toate punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene mentionate în anexa nr. 3 la prezentul acord.“

6. Eliminarea articolului 8 al Acordului.

7. Efectuarea renumerotării articolelor 9–11, ce vor deveni articolele 8–10.

8. Reformularea articolului 11, după cum urmează:

“Prezentul acord poate fi modificat prin acordul celor două părti contractante, prin schimb de note verbale, modificările făcând parte integrantă din acord si urmând a intra în vigoare la 30 de zile după momentul în care părtile contractante îsi comunică pe cale diplomatică încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a modificărilor.“

9. Eliminarea anexei la Acord si completarea Acordului cu următoarele anexe:

 

“ANEXA Nr. 1

 

LISTA

documentelor de călătorie ce permit trecerea frontierei de stat româno-ucrainene

 

1. Pentru cetătenii români:

a) pasaportul diplomatic;

b) pasaportul de serviciu;

c) pasaportul simplu;

d) titlul de călătorie/pasaportul temporar;

e) carnetul de marinar;

f) legitimatia de membru al echipajului unei aeronave.

2. Pentru cetătenii ucraineni:

a) pasaportul cetăteanului ucrainean pentru călătoriile în străinătate;

b) pasaportul diplomatic;

c) pasaportul de serviciu;

d) documentul de călătorie al minorului;

e) carnetul de marinar;

f) legitimatia de membru al echipajului navei aeriene;

g) legitimatia de călătorie a cetăteanului ucrainean pentru reîntoarcerea în Ucraina.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

judetelor si regiunilor de frontieră România Ucraina

 

Judetele:

Regiunile:

1. Satu Mare

1. Transcarpatia

2. Maramures

2. Ivano Frankivsk

3. Suceava

3. Odesa

4. Botosani

4. Cernăuti.

5. Galati

 

6. Tulcea

 

 

ANEXA Nr. 3*)

 

LISTA

punctelor deschise pentru trecerea frontierei de stat româno-ucrainene

 

 

10. Prezentul protocol este parte integrantă a Acordului si se încheie pe o perioadă nedeterminată. Protocolul se va aplica provizoriu începând cu data semnării si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare. Semnat la Odesa la 4 iulie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind în mod egal autentice.

 

Pentru

GUVERNUL ROMÂNIEI,

Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru

CABINETUL DE MINISTRI AL UCRAINEI,

Boris Tarasiuk

 

*) Darea în functiune a punctului de trecere Sighetu Marmatiei–Solotvino se va realiza după terminarea lucrărilor de constructie.

**) Programul de lucru al acestor puncte se va conveni de către reprezentantii Politiei Române de Frontieră si ai Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei.“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 14 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române – S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se suplimentează plafoanele de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior – Bancorex – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 16 octombrie 2000, până la data radierii acesteia din registrul comertului, cu modificările ulterioare, cu sumele de 748.144,30 lei, 31.900.906,38 euro si 7.129.217,98 dolari SUA, reprezentând toate răspunderile, inclusiv daunele directe si indirecte rezultate din sau în legătură cu litigiile izvorâte din activitatea Băncii Române de Comert Exterior – Bancorex – S.A. pentru care Banca Comercială Română – S.A. este răspunzătoare, identificate până la data de 31 martie 2006.

Art. 2. – Sumele prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexele nr. 1–3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Întreaga responsabilitate pentru realitatea si exactitatea sumelor prevăzute în anexele nr. 1–3 revine Băncii Comerciale Române – S.A.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.087.

*) Anexele nr. 1–3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Paula Mihaela Tiplea în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Paula Mihaela Tiplea se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 125.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 80.358 din 4 august 2006 al Directiei generale de strategii agroalimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera A va avea următorul cuprins:

“A. Reprezentantii Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale:

1. Toma Adrian Dinu – directorul general al Directiei generale de strategii agroalimentare – presedintele comisiei;

2. Dumitru Cosmescu – directorul general al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată – membru;

3. Maria Groza – consilier superior la Directia bugetfinan te – membru;

4. Tudorel Baltă – consilier superior la Directia generală de strategii agroalimentare – membru.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 august 2006.

Nr. 581.

 

LISTA*)

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială