MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 august 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.051. – Hotărâre privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare

 

1.054. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

1.063. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Lainici, judetul Gorj

 

1.064. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru clădirea monument istoric “Casa cu Arcade“ din municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

 

1.065. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

1.066. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

1.067. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Giurgiu

 

1.068. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

1.074. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului apartinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul politistului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

185. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare.

Art. 2. – Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se întelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de către unul ori mai multi lucrători, inclusiv ridicarea, asezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorilor

 

Art. 4. – Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnicoorganizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.

Art. 5. – În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare, să utilizeze mijloace adecvate sau să furnizeze lucrătorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor mase, luând în considerare elementele de referintă prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. – În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură si cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate, fiind obligat de asemenea:

a) să evalueze, în prealabil, conditiile de securitate si de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv si să examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

b) să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă si cerintele activitătii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 7. – Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 si 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucrătorilor

 

Art. 8. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii si/sau reprezentantii acestora trebuie să fie informati despre toate măsurile ce trebuie puse în practică în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la protectia securitătii si sănătătii.

(2) Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii generale si, ori de câte ori este posibil, informatii precise cu privire la:

a) greutatea maselor;

b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric.

Art. 9. – Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată si informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 si 2.

Art. 10. – Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 11. – Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contraventională, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr. 319/2006.

Art. 12. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii si de către inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 13. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei comunică Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 15. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.051.

 

ANEXA Nr. 1

 

ELEMENTE DE REFERINTĂ1)

[art. 5, art. 6 lit. a) si b) si art. 9 din hotărâre]

 

1. Caracteristicile masei

Manipularea manuală a maselor poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, dacă masa este:

– prea grea sau prea mare;

– greu de mânuit si de prins;

– instabilă sau cu un continut ce riscă să se deplaseze;

– pozitionată astfel încât necesită sustinerea sau manipularea ei la distantă fată de trunchi sau cu flexia ori răsucirea trunchiului;

– susceptibilă să producă leziuni lucrătorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, în special în cazul unei coliziuni.

2. Efortul fizic necesar

Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, dacă:

– este prea intens;

– nu poate fi realizat decât printr-o miscare de răsucire a trunchiului;

– poate să antreneze o deplasare bruscă a masei;

– este realizat atunci când corpul se află într-o pozitie instabilă.

3. Caracteristicile mediului de muncă

Caracteristicile mediului de muncă pot determina o crestere a riscurilor, în special de afectiuni dorsolombare, dacă:

– nu există suficient spatiu liber, în special pe verticală, pentru realizarea activitătii;

– solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încăltămintea lucrătorului;

– locul de muncă sau mediul de muncă nu permite lucrătorului manipularea manuală a maselor la o înăltime sigură sau într-o pozitie de lucru confortabilă;

– solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea masei la diferite niveluri;

– solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;

– temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzătoare.

4. Cerinte ale activitătii

Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, dacă implică una sau mai multe dintre următoarele cerinte:

– efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicită în special coloana vertebrală;

– perioadă insuficientă de repaus fiziologic sau de recuperare;

– distante prea mari pentru ridicare, coborâre sau transport;

– ritm de muncă impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrător.


1) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

FACTORI INDIVIDUALI DE RISC1)

[art. 7 si 9 din hotărâre]

 

Lucrătorul este expus unor riscuri dacă:

– este necorespunzător din punct de vedere fizic să execute sarcina de muncă respectivă;

– poartă îmbrăcăminte, încăltăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;

– nu are cunostinte sau instruire suficientă ori adecvată.


1) În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita. Transmiterea părtii din imobil se realizează în conditiile prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.054.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Locul

unde este situat

imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Titu–Boteni,

judetul Dâmbovita

Statul român,

Ministerul Apărării

Judetul Dâmbovita,

Consiliul Judetean

Dâmbovita

– imobil 1537 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. MF 103.820

– suprafata construită = 4.723 m2

– suprafata desfăsurată = 6.061 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.584.011,51 m2


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Lainici, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul 59 “Alte cheltuieli“, alineatul 59.12 “Sustinerea cultelor“, cu suma de 500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Lainici, judetul Gorj.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.063.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru clădirea monument istoric “Casa cu Arcade“ din municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 250 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice“, pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a clădirii monument istoric “Casa cu Arcade“ din municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.064.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 600 mii lei, pentru judetul Cluj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Cluj- Napoca, judetul Cluj, pentru finalizarea obiectivului “Ranforsarea sistemului rutier pe strada Traian Vuia“.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.065.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru judetul Dâmbovita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Brănesti, judetul Dâmbovita, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.066.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 1.500 mii lei, pentru judetul Giurgiu, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Giurgiu, pentru realizarea unor lucrări conexe proiectului RO 2003/005 – 701.01 Giurgiu – Îmbunătătirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.067.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 650 mii lei, pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Iasi, pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei, în vederea realizării unor actiuni care să asigure promovarea valorilor ortodoxe si ale civilizatiei europene.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.068.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului apartinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul politistului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului apartinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, bulina a doua din Norma nr. 12 “B“ (supliment pentru eforturi deosebite sau situatii speciale) se modifică si va avea următorul cuprins:

“• politistilor din structurile apartinând Politiei de Frontieră Române, aflate în zona de frontieră, stabilită potrivit legii, si celor care deservesc punctele de trecere a frontierei de stat, cu exceptia politistilor de frontieră din unitătile de învătământ aflate în această zonă.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1.074.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 6.518 din 9 august 2006, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si Colegiul Medicilor Veterinari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 14 august 2006.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unitătilor farmaceutice veterinare (farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, depozite farmaceutice veterinare si cabinete medicale veterinare asociate) care îsi desfăsoară activitatea în baza aprobării sanitare veterinare de functionare emise în conformitate cu Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si nr. 107 bis din 2 februarie 2005.

Art. 2. – (1) În unitătile farmaceutice veterinare îsi desfăsoară activitatea medici veterinari pe baza atestatului de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari din România, precum si personal de specialitate medicală veterinară cu pregătire corespunzătoare.

(2) În vederea obtinerii aprobării de functionare, unitătile farmaceutice veterinare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) au ca domeniu principal activitatea medicală veterinară si comertul cu ridicata si amănuntul cu produse medicinale de uz veterinar, produse de igienă, cosmetice, instrumentar, produse din plante medicinale, hrană pentru animale, suplimente nutritive si alte produse de uz veterinar;

(ii) sunt înregistrate în Registrul unic al unitătilor medicale veterinare;

(iii) detin certificat de înregistrare, aprobat de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

(3) Registrul unic al unitătilor medicale veterinare se tine la Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Art. 3. – Pregătirea personalului medical veterinar de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în unitătile farmaceutice veterinare trebuie să fie continuă, prin asigurarea cel putin a unui curs de perfectionare pe an.

Art. 4. – Pe firma unitătii farmaceutice veterinare se va înscrie, în mod obligatoriu, cu litere de culoare albastră pe fond alb, denumirea unitătii, precedată de tipul de unitate: farmacie veterinară, depozit farmaceutic veterinar, punct farmaceutic veterinar, conform instructiunilor Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Art. 5. – Farmaciile veterinare vor purta ca semn distinctiv sigla de culoare albastră pe fond alb, formată dintr-o cruce cu laturile egale, circumscrisă într-un cerc.

Art. 6. – Schimbarea sediului sau încetarea activitătii unitătilor farmaceutice veterinare se va face obligatoriu cu notificarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a colegiului judetean al medicilor veterinari, respectiv al municipiului Bucuresti, cu 30 de zile înainte de data de la care urmează schimbarea sediului sau încetarea activitătii.

 

CAPITOLUL II

Farmacia veterinară

 

Art. 7. – În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

farmacia veterinară este unitatea sanitară veterinară care asigură asistenta cu produse medicinale de uz veterinar, produse de igienă, cosmetice, instrumentar, produse din plante medicinale, hrană pentru animale,

suplimente nutritive si alte produse de uz veterinar, autorizate pentru comercializare, si care detine si comercializează aceste produse în conditiile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară;

oficina este încăperea în care are acces publicul si în care se eliberează produsele medicinale de uz veterinar;

receptura este încăperea în care se prepară prescriptiile magistrale si oficinale;

depozitul farmaciei este încăperea în care se stochează si se păstrează, în conditiile de temperatură, umiditate si lumină specificate de producător, produsele medicinale de uz veterinar, produsele de igienă, cosmetice, tehnico-medicale si alte produse de uz veterinar.

Art. 8. – (1) În farmaciile veterinare este interzisă comercializarea produselor biologice de uz veterinar.

(2) Eliberarea medicamentelor de uz veterinar se face numai cu amănuntul, fiind interzise divizarea acestora si autoservirea.

Art. 9. – (1) Programul de functionare al farmaciei veterinare în zilele lucrătoare este stabilit, în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate, de către medicul veterinar, sef al farmaciei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind timpul de lucru.

(2) În zilele nelucrătoare si pe durata sărbătorilor legale, programul farmaciei veterinare va fi stabilit de medicul veterinar.

(3) Programul tuturor farmaciilor veterinare va fi afisat la loc vizibil.

Art. 10. – (1) În farmacia veterinară îsi desfăsoară activitatea personalul de specialitate compus din:

a) medic veterinar;

b) personal cu pregătire de specialitate corespunzătoare;

c) personal administrativ.

(2) Farmacia veterinară este condusă de medicul veterinar, care pe perioada absentei sale din farmacie desemnează ca înlocuitor un alt medic veterinar.

Art. 11. – (1) Încadrarea medicului veterinar si a personalului cu pregătire de specialitate se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a farmaciei veterinare pe durata programului declarat si corelat cu volumul de activitate.

(2) Personalul farmaciei veterinare va fi angajat pe bază de contract de muncă.

(3) Activitatea personalului angajat în farmacie se va desfăsura conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale de către medicul veterinar. Fisa postului trebuie semnată de fiecare angajat.

Art. 12. – (1) Medicul veterinar are următoarele atributii:

a) dispune prepararea, conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale si răspunde de calitatea acestora;

b) verifică asigurarea conditiilor de păstrare si eliberare a produselor medicinale de uz veterinar si a celorlalte produse de uz veterinar existente în farmacia veterinară conform prevederilor legale în vigoare;

c) efectuează receptia calitativă si cantitativă a produselor medicinale de uz veterinar si a celorlalte produse de uz veterinar, la primirea lor în farmacia veterinară;

d) răspunde de activitatea de farmacovigilentă;

e) întocmeste si transmite trimestrial către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti rapoarte privind reactiile adverse semnalate. Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial situatia centralizată la Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

f) se informează asupra noutătilor terapeutice si de farmacovigilentă la nivel national si international;

g) cunoaste legislatia sanitară veterinară, în special reglementările în vigoare privind produsele medicinale de uz veterinar;

h) supraveghează activitatea personalului cu pregătire de specialitate din cadrul farmaciei;

i) în întreaga sa activitate medicul veterinar este obligat să respecte principiile eticii si deontologiei profesionale.

(2) Medicul veterinar sau înlocuitorul acestuia răspunde de activitatea farmaciei veterinare în ansamblul său si de reprezentarea farmaciei în relatiile cu autoritătile competente, neputând fi substituit de o persoană de altă profesie.

Art. 13. – (1) Personalul cu pregătire de specialitate corespunzătoare trebuie să fie absolvent al liceului cu profil veterinar, al scolii postliceale cu profil veterinar sau al altor forme de învătământ postliceal veterinar, ale cărui studii au fost echivalate.

(2) Personalul cu pregătire de specialitate îsi desfăsoară activitatea în farmacie sub îndrumarea directă a medicului veterinar.

(3) Personalul cu pregătire de specialitate poate elibera numai produsele medicinale de uz veterinar care se comercializează fără prescriptie medicală, fiind interzise manipularea si eliberarea de către acesta a produselor toxice, stupefiante si psihotrope.

(4) Personalul cu pregătire de specialitate trebuie să cunoască legislatia sanitară veterinară în vigoare.

Art. 14. – (1) Localul farmaciei veterinare trebuie să fie situat la parterul clădirilor. În cazul constructiilor în care se desfăsoară numai activităti veterinare, farmacia veterinară poate fi situată si la etaj sau la demisol dacă nu poate fi amplasată la parter.

(2) În clădirile în care se află si locuinta medicului veterinar, farmacia veterinară va fi complet separată de aceasta.

(3) Este interzisă amplasarea farmaciei veterinare în spatii improvizate, în barăci de lemn, de aluminiu, în garaje sau în apartamente cu destinatie de locuintă.

(4) Localul farmaciei veterinare va avea o suprafată utilă suficientă si adecvată pentru desfăsurarea activitătii.

(5) Încăperile farmaciei vor fi legate functional între ele, nefiind permisă dispersarea acestora în interiorul aceleiasi clădiri.

(6) În cazul amplasării farmaciei veterinare la parterul clădirilor, accesul se face direct din stradă.

(7) În cazul în care farmacia veterinară este situată la parterul unui bloc de locuinte, este obligatoriu ca intrarea în aceasta să fie diferită de intrarea pentru locatari.

(8) Farmacia va fi racordată în mod obligatoriu la instalatia de apă curentă, canalizare, sursă de curent electric si grup sanitar.

Art. 15. – (1) Localul farmaciei veterinare trebuie să aibă următoarele încăperi:

a) oficina, care va fi dotată cu mobilier compus din mese, dulapuri si rafturi destinate păstrării produselor. Produsele medicinale de uz veterinar eliberate pe bază de prescriptie medicală vor fi păstrate pe rafturi amplasate în spatele ghiseului, separat de celelalte produse;

b) receptura, care este încăperea în care are acces numai personalul farmaciei. Receptura trebuie să fie dotată cu mobilier compus din mese de laborator, sticlărie de laborator si aparatură de măsură, necesare pentru prepararea retetelor magistrale. Aparatura trebuie verificată si atestată metrologic anual sau ori de câte ori este nevoie;

c) depozitul farmaciei veterinare, care este încăperea în care sunt amplasate dulapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori – Venena, conform anexei nr. 2, si dulapuri pentru păstrarea substantelor farmaceutice, altele decât substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursorii acestora – Separanda, conform anexei nr. 1. Dulapurile în care se păstrează, sub o strictă evidentă, substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori ai acestora vor fi asigurate permanent sub cheie si vor fi inscriptionate distinct, conform legislatiei în vigoare. Depozitul farmaciei veterinare va fi dotat cu:

(i) un sistem de asigurare a temperaturii si umiditătii, cu consemnarea si păstrarea înregistrărilor, în vederea păstrării integritătii produselor;

(ii) paleti, dulapuri si rafturi metalice sau din alt material usor lavabil si rezistent la foc si la substante corozive;

(iii) frigidere cu termometre verificate metrologic si fise de înregistrare zilnică a temperaturii, pentru conservarea produselor medicinale de uz veterinar care necesită conditii speciale de temperatură;

d) grup sanitar.

(2) Încăperile farmaciei veterinare vor fi astfel amplasate încât să aibă legături functionale între ele, iar cele destinate preparării retetelor magistrale si oficinale, precum si ale grupului sanitar vor avea pavimentul si peretii acoperiti cu materiale lavabile, rezistente la substante corozive si la foc.

(3) În cazul în care calitatea apei potabile din reteaua de aprovizionare nu este corespunzătoare, farmacia veterinară poate folosi numai apă potabilă livrată de o unitate autorizată de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 16. – Farmaciile veterinare pot detine si pot comercializa numai produse medicinale de uz veterinar care au autorizatie de comercializare.

Art. 17. – Farmaciile veterinare sunt obligate să aibă în biblioteca tehnică:

a) farmacopeea română în vigoare;

b) nomenclatorul produselor medicinale de uz veterinar în vigoare;

c) legislatia sanitară veterinară în vigoare si, în mod special, cea referitoare la produsele medicinale veterinare.

Art. 18. – (1) Farmaciile veterinare trebuie să detină următoarele documente:

a) documente care să ateste provenienta si calitatea produselor medicinale de uz veterinar, buletine de analiză ale lotului, certificate de calitate. Pe documentele de achizitie trebuie să fie consemnate în mod obligatoriu atât denumirea si seria de fabricatie, cât si valabilitatea fiecărui produs în parte;

b) documente de evidentă a retetelor magistrale si a elaboratelor: caiet de elaborate si registru de evidentă a prescriptiilor care nu se retin în farmacie, prescriptii care vor fi marcate pe verso cu data eliberării produselor medicinale de uz veterinar si stampila farmaciei veterinare;

c) documente care să ateste receptia calitativă a substantelor farmaceutice si calitatea apei distilate: fise pentru reactii de identificare a acestora, conform farmacopeei române în vigoare;

d) documente care să ateste, în conformitate cu reglementările în vigoare, eliberarea substantelor toxice, stupefiante, psihotrope si a altor grupe terapeutice care se eliberează pe bază de prescriptie medicală si care se retin în farmacia veterinară.

(2) Documentele se vor arhiva si se vor păstra în farmacia veterinară în spatii special amenajate, pe toată perioada prevăzută de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Punctul farmaceutic veterinar

 

Art. 19. – (1) Punctul farmaceutic veterinar este unitatea farmaceutică veterinară, aprobată sanitar-veterinar, ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor medicinale de uz veterinar ce se eliberează fără prescriptie medicală – over the counter (OTC), care sunt procurate din unităti farmaceutice care detin autorizatie de distributie eliberată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) În categoria produselor de uz veterinar OTC intră:

a) vitamine, aminoacizi si minerale neinjectabile, pe diverse suporturi sau excipienti, conditionate pentru vânzarea cu amănuntul, incluzând suplimentele nutritive;

b) antiparazitare externe pentru animalele de companie. Art. 20. – Punctul farmaceutic veterinar poate detine si elibera inclusiv produse biocide, produse din plante care nu sunt supuse legilor speciale, produse de igienă si cosmetice destinate animalelor, instrumentar medical care este procurat din unităti farmaceutice de distributie autorizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, hrană completă/complementară pentru animale sau diete specifice si accesorii pentru animale.

Art. 21. – În punctele farmaceutice veterinare este interzisă comercializarea produselor biologice de uz veterinar si a produselor medicinale de uz veterinar care se eliberează pe bază de prescriptie medicală veterinară.

Art. 22. – Localul punctului farmaceutic veterinar trebuie să fie situat în spatii adecvate, la parterul clădirilor. Intrarea în localul punctului farmaceutic veterinar se face direct din stradă.

Art. 23. – Punctul farmaceutic veterinar trebuie să aibă următoarele încăperi:

a) oficina este încăperea în care are acces publicul si în care se face eliberarea produselor, cu o suprafată corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătilor pentru care are aprobare;

b) depozitul punctului farmaceutic veterinar este încăperea în care se stochează si se asigură păstrarea produselor medicinale de uz veterinar de tip OTC, a produselor igienico-cosmetice si altor produse de uz veterinar, precum si a hranei pentru animalele de companie;

c) grupul sanitar.

Art. 24. – În punctul farmaceutic veterinar îsi desfăsoară activitatea:

a) medicul veterinar, pe baza atestatului de liberă practică eliberat de autoritătile competente;

b) personalul de specialitate cu pregătire corespunzătoare, conform art. 13 alin. (1);

c) personalul administrativ.

Art. 25. – (1) Personalul punctului farmaceutic veterinar va fi angajat pe bază de contract de muncă, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Activitatea personalului angajat se va desfăsura conform fisei postului, întocmită potrivit pregătirii profesionale si semnată de fiecare angajat.

(3) Încadrarea cu personal de specialitate se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a punctului farmaceutic veterinar pe perioada programului declarat si corelat cu volumul de activitate.

(4) Programul de functionare al punctului farmaceutic veterinar va fi stabilit de medicul veterinar al punctului farmaceutic veterinar în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate, respectându-se timpul de lucru prevăzut de legislatia în vigoare.

(5) În lipsa medicului veterinar, activitatea punctului farmaceutic veterinar poate fi asigurată de personalul de specialitate cu studii corespunzătoare.

Art. 26 – (1) La sediul punctului farmaceutic veterinar trebuie să existe următoarele documente:

a) acte care să ateste provenienta si calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiză si certificate de conformitate;

b) lista furnizorilor;

c) documentele care atestă efectuarea receptiei calitative a produselor;

d) nomenclatorul produselor medicinale de uz veterinar.

(2) Documentele se vor arhiva si se vor păstra în punctul farmaceutic veterinar într-un spatiu special amenajat, pe toată perioada prevăzută de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Depozitul farmaceutic veterinar

 

Art. 27. – (1) Depozitul farmaceutic veterinar este unitatea aprobată sanitar-veterinar în conformitate cu legislatia în vigoare, care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al produselor medicinale de uz veterinar, incluzând achizitia, stocarea, asigurarea calitătii acestora si distributia produselor medicinale de uz veterinar.

(2) Distributia produselor medicinale de uz veterinar se face prin distribuitori autorizati, numai către farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, cabinete si clinici medicale veterinare autorizate.

(3) Depozitul farmaceutic veterinar poate functiona, în conditiile legii, în baza autorizării/aprobării sanitare veterinare de functionare, emisă de autoritatea veterinară teritorială si în baza autorizatiei de distributie, emisă de autoritatea veterinară centrală.

(4) La nivelul depozitului farmaceutic veterinar pot fi stocate si distribuite, pe lângă produsele medicinale de uz veterinar, reactivi, produse biologice, kituri pentru diagnosticul bolilor la animale, substante biocide, ambalaje de uz farmaceutic, produse de igienă, cosmetice, instrumentar si aparatură medicală, OTC-uri, hrană pentru animalele de companie, accesorii pentru animale si produse biologice de uz veterinar.

Art. 28. – Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai acele produse medicinale de uz veterinar autorizate de către autoritatea competentă pentru comercializare.

Art. 29. – Depozitul farmaceutic veterinar trebuie să fie asigurat atât cu sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, cât si cu sisteme antiefractie.

Art. 30. – (1) Depozitul farmaceutic veterinar trebuie să functioneze si să îndeplinească cerintele conforme cu Regulile de bună practică de distributie si cu Regulile de bună practică farmaceutică.

(2) Spatiul în care functionează depozitul farmaceutic veterinar trebuie să aibă o suprafată utilă suficientă si adecvată pentru desfăsurarea activitătii.

(3) Pentru depozitarea substantelor toxice si stupefiante se va amenaja un spatiu special, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 31. – Reprezentantul legal al depozitului farmaceutic veterinar va prezenta la cererea reprezentantilor Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor liste nominale cuprinzând produse medicinale veterinare distribuite, conform solicitărilor autoritătii veterinare competente în cadrul inspectiilor si controalelor sau al actiunilor de verificare.

Art. 32. – (1) Personalul depozitului farmaceutic veterinar poate fi compus din:

a) medic veterinar;

b) personal cu pregătire de specialitate corespunzătoare, conform art. 13 alin. (1) din prezenta normă sanitară veterinară;

c) personal administrativ.

(2) Atributiile personalului din cadrul depozitului farmaceutic veterinar sunt conforme cu fisa postului, semnată de titular.

(3) Persoana desemnată cu supravegherea calitătii produselor medicinale de uz veterinar trebuie să fie medic veterinar, angajat cu contract individual de muncă în conditiile stabilite de Codul muncii. Această persoană poate fi înlocuită numai de către un medic veterinar.

(4) Atributiile medicului veterinar responsabil cu calitatea produselor din depozitul farmaceutic veterinar sunt cele prevăzute în Regulile de bună practică de distributie, elaborate în conformitate cu Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare nr. 69/2005.

Art. 33. – Depozitul farmaceutic veterinar va fi organizat pe diviziuni, în număr suficient, în functie de complexitatea activitătii, care să asigure receptia/livrarea produselor, depozitarea corespunzătoare, stocarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive.

Art. 34. – În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar comercializează produse supuse unor reglementări speciale, se vor organiza spatii special amenajate, conform prevederilor specifice.

Art. 35. – Depozitul farmaceutic veterinar trebuie dotat cu:

a) frigidere sau camere frigorifice, rafturi metalice si paleti;

b) sistem de verificare si mentinere a temperaturii si umiditătii, verificat metrologic, cu înregistrări arhivabile;

c) sistem pentru asigurarea conditiilor optime de climatizare;

d) sisteme de protectie împotriva rozătoarelor si insectelor;

e) sisteme de prevenire si stingere a incendiilor si sisteme antiefractie.

Art. 36. – Depozitul farmaceutic veterinar trebuie să detină evidente scrise referitoare la:

a) data operatiunilor efectuate;

b) denumirea produsului medicinal de uz veterinar, numele producătorului, tara de origine;

c) modul de prezentare, forma farmaceutică, concentratia substantei active, dimensiunea ambalajului;

d) seria si data expirării produsului;

e) certificatul de conformitate si/sau buletinul de analiză;

f) cantitatea receptionată si livrată;

g) denumirea si adresa furnizorilor;

h) copii după autorizatiile de comercializare ale produselor medicinale veterinare sau nomenclatorul produselor medicinale de uz veterinar actualizat.

Art. 37. – La sediul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe următoarele documente:

a) documente care să ateste furnizarea sau livrarea produselor;

b) liste de produse cu stocurile furnizate sau livrate cuprinzând produsele medicinale de uz veterinar distribuite;

c) lista cuprinzând furnizorii de produse medicinale de uz veterinar;

d) lista nominală a beneficiarilor depozitului farmaceutic veterinar, care au aprobare sanitară veterinară;

e) documente care atestă calitatea produselor;

f) aprobarea sanitară veterinară de functionare si autorizatia de distributie, emise de autoritatea competentă.

Art. 38. – Personalul depozitului farmaceutic veterinar are obligatia să întocmească, conform legii, proceduri scrise privind:

a) receptia comenzilor;

b) pregătirea comenzilor;

c) distrugerea în unităti aprobate sanitar-veterinar a produselor medicinale de uz veterinar expirate;

d) curătarea si igienizarea spatiilor si echipamentelor;

e) expeditii, rechemări, returnări, reclamatii, conform Regulilor de bună practică de distributie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 39. – Unitătile farmaceutice veterinare au obligatia de a respecta reglementările în vigoare privind activitatea farmaceutică veterinară.

Art. 40. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare, controlează modul de aplicare si respectare a dispozitiilor prezentei norme sanitare veterinare, precum si a regulilor de bună practică farmaceutică si de distributie si, după caz, propune măsuri de sanctionare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 41. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXE