MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 august 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

974. – Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

983. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termon“ – S.R.L. Onesti

 

997. – Hotărâre pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

586. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006

 

775. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Listei localitătilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. I pct. I.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(1) În relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Continutul si limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl “mpiedică pe contribuabil să îsi îndeplinească personal obligatiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).“

2.La articolul 31 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală;“.

3. La articolul 31 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală.“

4. După alineatul (2) al articolului 36 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a creantelor datorate de contribuabilii nerezidenti, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, competenta revine organului fiscal stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.“

5. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art.42. – (1) Solutia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală în vederea solutionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

(2) Acordul de pret în avans este actul administrativ emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală în vederea solutionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitătilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, în cazul tranzactiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal.

(3) Solutia fiscală individuală anticipată sau acordul de pret în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate.

(4) Solutia fiscală individuală anticipată si acordul de pret în avans sunt opozabile si obligatorii fată de organele fiscale, numai dacă termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil.

(5) Prin cerere contribuabilul propune continutul solutiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de pret în avans, după caz.

(6) În solutionarea cererii contribuabilului se emite solutia fiscală individuală anticipată sau acordul de pret în avans. În situatia în care contribuabilul nu este de acord cu solutia fiscală individuală anticipată sau cu acordul de pret în avans emis, va transmite, în termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solutia fiscală individuală anticipată sau acordul de pret în avans pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.

(7) Contribuabilul, titular al unui acord de pret în avans, are obligatia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

(8) Solutia fiscală individuală anticipată si acordul de pret în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică.

(9) Pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, precum si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret în avans, emitentul încasează tarife care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret în avans ori se întrerupe procedura de emitere, în conditiile aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de pret în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz.

(12) Procedura referitoare la emiterea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.“

6. La articolul 44, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, a unui anunt în care se mentionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritătii administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.“

7. După alineatul (3) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)–(3), în vederea clarificării si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevantă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii publici, avocatii, executorii judecătoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si orice altă entitate care detine informatii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizării acestora fără plată.“

8. După articolul 681 se introduce un nou articol, articolul 682, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 682

Cazul de fortă majoră si cazul fortuit

(1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situatia în care îndeplinirea acestor obligatii a fost împiedicată de ivirea unui caz de fortă majoră sau a unui caz fortuit.

(2) Obligatiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de majorări de întârziere sau aplicarea de sanctiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).“

9. La articolul 69 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

            “e) pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii liberale, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.“

10. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 77

Obligatia de a conduce evidenta fiscală

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale si a obligatiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligati să conducă evidente fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.

(2) În vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfăsoară tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească si să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. Continutul dosarului preturilor de transfer va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.“

11. La articolul 102, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Conditiile si modalitătile de suspendare a unei inspectii fiscale se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, respectiv prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, în cazul inspectiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevăzute la art. 35, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

12. După alineatul (6) al articolului 109 se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Prin derogare de la dispozitiile legale în vigoare privind termenele de plată, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se plătesc astfel:

a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice care au statut de microîntreprindere, în conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si de către persoanele fizice care desfăsoară activităti independente;

b) anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor, de către asociatii, fundatii sau alte entităti fără scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

(8) Contribuabilii prevăzuti la alin. (7) au obligatia să declare impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată.“

13. După articolul 1091 se introduce un nou articol, articolul 1092, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 1092

Certificatul de atestare fiscală emis de autoritătile administratiei publice locale

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenta pe plătitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, denumită lună de referintă.

(3) În certificatul de atestare fiscală se mentionează creantele fiscale exigibile, cu termene de plată expirate până la data de întâi a lunii următoare emiterii acestuia.

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de atestare fiscală emis în intervalul 25 a lunii – finele lunii este valabil pe toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritătii administratiei publice locale pe a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.

(6) În situatia în care, în conformitate cu art. 112 alin. (3), există cereri de compensare aflate în termenul legal de solutionare, certificatul fiscal se eliberează cu mentiunea «Cerere de compensare în curs de solutionare pentru suma de...».“

14. După alineatul (4) al articolului 111 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru creantele fiscale administrate de autoritătile administratiei publice locale, orice plată făcută după comunicarea somatiei în cadrul executării silite va stinge mai întâi obligatiile fiscale cuprinse în titlul executoriu.“

15. După alineatul (5) al articolului 112 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creantele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeasi natură, în conditiile art. 111. Eventualele diferente rămase vor fi compensate cu alte obligatii fiscale ale debitorului, în ordinea prevăzută la alin. (5). Procedura de compensare va fi stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice.“

16. Alineatul (2) al articolului 115 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.“

17. La articolul 116 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidenta separată, potrivit art. 172;“.

18. Alineatul (4) al articolului 118 se abrogă.

19. După alineatul (6) al articolului 126 se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate, cu acordul organului de executare, de către debitor, sumele obtinute consemnându-se la dispozitia organului de executare.“

20. La articolul 130, litera d) se abrogă.

21. După alineatul (5) al articolului 133 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, în conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silită se efectuează de organul de executare în conditiile prezentului cod.“

22. Alineatul (3) al articolului 137 va avea următorul cuprins:

“(3) Modificarea titlului de creantă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.“

23. Alineatul (4) al articolului 137 se abrogă.

24. După alineatul (7) al articolului 137 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Netransmiterea titlurilor executorii provenite în urma sanctionării contraventionale, în termen de 90 de zile de la emiterea de către organele competente, conduce la anularea acestora. Conducătorul organului emitent al titlului executoriu are obligatia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de întârziere. Termenul de 90 de zile se prelungeste cu perioada scursă în procedura de contestare a proceselorverbale de constatare a contraventiei.“

25. Alineatul (1) al articolului 143 va avea următorul cuprins:

“(1) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati în conditiile art. 54. Atât evaluatorii proprii, cât si evaluatorii independenti sunt obligati să îsi îndeplinească atributiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum si din actul prin care au fost numiti.“

26. După alineatul (7) al articolului 144 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Dispozitiile alin. (7) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acoperă valoarea creantei pentru care s-a început executarea silită prin poprire.“

27. La articolul 157 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) după finalizarea unei licitatii, dacă bunul/bunurile sechestrate nu au fost vândute si se oferă cel putin pretul de evaluare.“

28. Alineatul (11) al articolului 158 va avea următorul cuprins:

“(11) Taxa de participare reprezintă 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plăteste în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de licitatie, organul de executare va dispune în scris restituirea taxei de participare participantilor care au depus oferte de cumpărare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar în cazul adjudecării taxa se retine în contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a plătit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu exceptia cazului în care executarea silită este organizată de organele fiscale prevăzute la art. 35, caz în care taxa de participare se face venit la bugetele locale.“

29. Alineatul (2) al articolului 160 va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă adjudecatarul nu plăteste pretul, licitatia se va relua în termen de 10 zile de la data adjudecării. În acest caz, adjudecatarul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, în cazul în care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret.

Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitatie pretul oferit initial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.“

30. După alineatul (2) al articolului 160 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Cu sumele încasate din eventuala diferentă de pret, percepute în temeiul alin. (2), se vor stinge creantele fiscale înscrise în titlul executoriu în baza căruia s-a început executarea silită.“

31. Alineatul (3) al articolului 160 se abrogă.

32. Articolul 164 se abrogă.

33. După articolul 171 al capitolului XI din titlul VIII se introduce, la capitolul XII, un nou articol, articolul 1711, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 1711

Darea în plată

(1) Creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si cele ale bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unitătii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executării silite.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), organul fiscal va transmite cererea, însotită de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, după caz, de către unitatea administrativ-teritorială. Cererea va fi însotită de documentatia care se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va analiza cererea numai în conditiile existentei unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri si va hotărî, prin decizie, asupra modului de solutionare a cererii. În cazul admiterii cererii, comisia va dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil si stingerea creantelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situatia în care bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public.

(4) Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil constituie titlu de proprietate. Operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plată, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(5) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform alin. (1) vor fi date în administrare în conditiile legii. Până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul se află în custodia institutiei care a solicitat preluarea în administrare.

(6) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil încetează măsura de indisponibilizare a acestuia, precum si calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii, dacă este cazul.

(7) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în perioada cuprinsă între data încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile si preluarea în administrare prin hotărâre a Guvernului sunt suportate de institutia publică solicitantă. În cazul în care Guvernul hotărăste darea în administrare către altă institutie publică decât cea solicitantă, cheltuielile de administrare se suportă de institutia publică căreia i-a fost atribuit bunul în administrare.

(8) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform prezentului cod au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate. Creantele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au fost restituite tertului.

(9) În cazul în care, în interiorul termenului de prescriptie a creantelor fiscale, comisia prevăzută la alin. (3) ia cunostintă despre unele aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data aprobării cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situatiei de fapt, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creante fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprieatea publică, dispozitiile alin. (8) aplicându-se în mod corespunzător.

(10) În situatiile prevăzute la alin. (8) si (9), pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea publică si data la care au renăscut creantele fiscale, respectiv data revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează majorări de întârziere.“

34. Articolul 172 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 172

Insolvabilitatea

(1) În sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

(2) Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curentă si trecerea ei într-o evidentă separată.

(3) În cazul debitorilor prevăzuti la alin. (2), prin exceptie de la dispozitiile art. 144 alin. (3), executarea silită se întrerupe. Organele fiscale au obligatia ca cel putin o dată pe an să efectueze o investigatie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită.

(4) În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidentă separată în evidenta curentă si de executare silită.

(5) Dacă la sfârsitul perioadei de prescriptie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creantelor fiscale din evidenta analitică pe plătitor, potrivit art. 131.

Scăderea se face si în cursul perioadei de prescriptie în cazul debitorilor, persoane fizice, decedati sau dispăruti, pentru care nu există mostenitori care au acceptat succesiunea.

(6) Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, se scad din evidenta analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, în conditiile legii.“

35. Articolul 173 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 173

Deschiderea procedurii insolventei

(1) În vederea recuperării creantelor fiscale de la debitorii care se află în stare de insolventă, Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate, respectiv compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, vor declara lichidatorilor creantele existente, la data declarării, în evidenta fiscală pe plătitor.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în vederea recuperării creantelor fiscale de la debitorii aflati în lichidare în conditiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii insolventei se vor înainta instantelor judecătoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.“

36. După articolul 174 se introduce un nou capitol, capitolul XIII “Aspecte internationale“, cuprinzând articolele 1741–17426, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL XIII

Aspecte internationale

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1741

Scopul

Prezentul capitol stabileste norme pentru recuperarea în România a unor creante stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite în România.

ARTICOLUL 1742

Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică tuturor creantelor aferente:

a) restitutiilor, interventiilor si altor măsuri care fac parte din sistemul de finantare integrală sau partială a Fondului European de Garantare a Agriculturii (FEGA) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumelor datorate în cadrul acestor actiuni;

b) contributiilor, cotizatiilor si altor drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a pietelor din sectorul zahărului;

c) drepturilor de import reprezentând taxele vamale si taxele cu efect echivalent prevăzute la importul de mărfuri, precum si taxele la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole;

d) drepturilor de export reprezentând taxele vamale si taxele cu efect echivalent prevăzute la exportul de mărfuri, precum si taxele la export prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole;

e) taxei pe valoarea adăugată;

f) accizelor pentru: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare, alcool etilic, tutun prelucrat, produse energetice si energie electrică;

g) impozitelor pe venit si pe capital, astfel cum sunt definite în Codul fiscal;

h) taxelor pe primele de asigurare, inclusiv taxelor de natură identică sau similară, care completează ori înlocuiesc taxele pe primele de asigurare prevăzute la alin. (2);

i) dobânzilor, majorărilor de întârziere, penalitătilor si amenzilor administrative si cheltuielilor privind creantele mentionate la lit. a)–h), cu exceptia oricărei sanctiuni penale prevăzute de legislatia în vigoare în statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitată.

(2) Taxele pe primele de asigurări prevăzute la alin. (1) lit. h) sunt cele prevăzute de legea natională, cunoscute ca:

a) în Austria: «Versicherungssteuer» si «Feuerschutzsteuer»;

b) în Belgia: «Taxe annuelle sur les contrats d’assurance» si «Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten»;

c) în Germania: «Versicherungssteuer» si «Feuerschutzsteuer»;

d) în Danemarca: «Afgift af lysfarto/ jsforsikringer», «Afgift af ansvarsforsikringer for motorko/ reto/ jer m.v.» si «Stempelafgift af forsikringsprćmier»;

e) în Spania: «Impuesto sobre la prima de seguros»;

            f) În Grecia: «Φο‘ροςκυ’κλουεργασιω’υ (Φ.Κ.Ε)» si «Τε’λη Χαρτοση’μου»;

g) în Franta: «Taxe sur les conventions d’assurances»;

h) în Finlanda: «Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt pĺ vissa försäkringspremier» si «Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift»;

i) în Italia: «Imposte sulle assicurazioni private ed I contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 ns 1216»;

j) în Irlanda: «Levy on insurance premiums»;

k) în Luxemburg: «Impôt sur les assurances» si «Impôt dans l’interęt du service d’incendie»;

l) în Tările de Jos: «Assurantiebelasting»;

m) în Portugalia: «Imposto de selo sobre os prémios de seguros»;

n) în Suedia: nici unul;

o) în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: «insurance premium tax (IPT)»;

p) în Malta: «Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti»;

q) în Slovenia: «davek od prometa zavarovalnih poslov» si «požarna taksa».

ARTICOLUL 1743

Autoritatea competentă din România

(1) Autoritătile competente din România pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt:

a) pentru creantele prevăzute la art. 1742 alin. (1) lit. a), e), f) si h), Agentia Natională de Administrare Fiscală;

b) pentru creantele prevăzute la art. 1742 alin. (1) lit. b), Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură;

c) pentru creantele prevăzute la art. 1742 alin. (1) lit. c)–f) care se datorează în cadrul operatiunilor vamale, Autoritatea Natională a Vămilor;

d) pentru creantele prevăzute la art. 1742 alin. (1) lit. g), Agentia Natională de Administrare Fiscală si autoritătile administratiei publice locale, după caz;

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) sunt competente si pentru recuperarea dobânzilor, majorărilor de întârziere, penalitătilor si amenzilor administrative, precum si cheltuielilor prevăzute la art. 1742 alin. (1) lit. i), aferente creantelor principale pentru a căror recuperare sunt competente.

SECTIUNEA a 2-a

Asistenta pentru recuperarea în România a creantelor stabilite prin titluri de creantă emise într-un alt stat membru

ARTICOLUL 1744

Furnizarea de informatii

(1) Autoritătile competente prevăzute la art. 1743 vor furniza, la cererea autoritătii competente dintr-un alt stat membru, denumit în prezenta sectiune autoritate solicitantă, toate informatiile utile pentru recuperarea unei creante, cu exceptia cazului în care:

a) informatia nu poate fi furnizată potrivit dispozitiilor prezentului cod;

b) informatia constituie secret comercial, industrial sau profesional;

c) furnizarea informatiei ar aduce atingere securitătii sau ordinii publice din România.

(2) Autoritatea competentă din România confirmă în scris primirea cererii de informatii, de îndată, sau, în cazuri justificate, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii.

(3) Pentru a obtine informatiile solicitate, autoritatea competentă din România exercită atributiile prevăzute de lege ca si în cazul recuperării unor creante similare stabilite în România. Prevederile prezentului cod cu privire la furnizarea de informatii se aplică în mod corespunzător.

(4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 1743 va informa autoritatea solicitantă în legătură cu motivele care o împiedică să furnizeze informatiile solicitate, de îndată sau în cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a cererii.

(5) În cazul în care consideră necesar, autoritatea competentă din România poate solicita autoritătii solicitante furnizarea de informatii suplimentare necesare solutionării cererii.

(6) Autoritatea competentă din România transmite autoritătii solicitante informatiile pe măsură ce sunt obtinute, iar în cazul în care nu au fost obtinute va informa autoritatea solicitantă cu privire la aceasta si la motivele care au determinat această situatie.

(7) În termen de 6 luni de la confirmarea de primire a cererii de furnizare de informatii, dacă cererea nu a fost solutionată, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă asupra rezultatului cercetărilor efectuate pentru obtinerea informatiilor cerute.

(8) Dacă autoritatea solicitantă cere, în scris, în termen de două luni de la primirea informării prevăzute la alin. (7), ca cercetările să fie continuate, autoritatea competentă din România solutionează cererea conform prevederilor aplicabile cererii initiale.

ARTICOLUL 1745

Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă

(1) La cererea autoritătii solicitante, autoritatea competentă din România comunică destinatarului toate actele si deciziile, inclusiv judiciare, privind o creantă sau recuperarea acesteia, emise în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante. Prevederile art. 1744  alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) Autoritatea prevăzută la art. 1743 va comunica actele astfel cum acestea au fost emise, fără a pune în cauză valabilitatea acestora.

(3) Imediat după primirea cererii de comunicare, autoritatea prevăzută la art. 1743 ia toate măsurile necesare pentru realizarea comunicării. Dispozitiile privind comunicarea actelor administrative din prezentul cod se aplică în mod corespunzător. Dacă îi sunt necesare, autoritatea competentă din România poate solicita informatii suplimentare, fără a periclita data limită de comunicare indicată în cererea autoritătii solicitante.

(4) Imediat după efectuarea comunicării, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă despre aceasta si despre data la care au fost communicate actele destinatarului, prin certificarea corespunzătoare pe verso-ul celui de-al doilea exemplar al cererii de comunicare si transmiterea acestuia către autoritatea solicitantă.

ARTICOLUL 1746

Recuperarea creantei si aplicarea măsurilor asigurătorii

(1) La cererea autoritătii solicitante, autoritatea competentă din România procedează, potrivit dispozitiilor privind executarea creantelor fiscale din prezentul cod, la recuperarea creantelor care fac obiectul titlului executoriu transmis de autoritatea solicitantă, precum si la ducerea la îndeplinire, după caz, a măsurilor asigurătorii.

(2) Autoritatea competentă din România va confirma în scris primirea cererii, în conditiile art. 1744 alin. (2), putând solicita autoritătii solicitante completarea cererii în cazul în care nu sunt mentionate informatiile si elementele prevăzute la art. 17414.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice creantă care face obiectul unei cereri de recuperare este considerată ca fiind o creantă fiscală în sensul prezentului cod, cu exceptia situatiilor în care sunt aplicabile dispozitiile art. 17420. Sumele recuperate vor intra la distribuire împreună cu creantele fiscale, dispozitiile art. 167 si 168 aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Dacă este cazul, autoritatea competentă din România va retine suma solicitată a fi recuperată din sumele cuvenite debitorului cu titlu de restituiri sau rambursări, după efectuarea compensării în conditiile art. 112. Eventualele diferente urmează să fie restituite debitorului sau să fie recuperate de la acesta si transferate autoritătii solicitante, după caz.

ARTICOLUL 1747

Titlul executoriu

(1) Titlul transmis de autoritatea solicitantă, anexat la cererea de recuperare, reprezintă titlu executoriu în conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. (2). În conditiile în care titlul executoriu anexat la cererea de recuperare nu contine elementele unui titlu executoriu necesar pentru recuperarea, potrivit prezentului cod, a creantelor fiscale, autoritatea competentă din România va aplica în mod corespunzător prevederile art. 137 alin. (1).

(2) În termen de 3 luni de la data primirii cererii, autoritatea prevăzută la art. 1743 va finaliza formalitătile de emitere si transmitere a titlului executoriu. În cazul depăsirii termenului de 3 luni, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă asupra motivelor care au determinat depăsirea, în cel mai scurt timp si, în orice caz, în termen de 7 zile de la expirarea celor 3 luni.

(3) Recuperarea creantei se face în moneda natională a României. Întregul cuantum al creantei recuperate se transferă, în moneda natională a României, autoritătii solicitante în luna următoare datei la care s-a realizat recuperarea.

(4) Pentru creanta înscrisă în titlul executoriu, debitorul datorează majorări de întârziere, începând cu ziua următoare datei comunicării titlului executoriu către debitor si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozitiile prezentului cod privind stabilirea si calculul majorărilor de întârziere sunt aplicabile în mod corespunzător. Majorările de întârziere recuperate de autoritatea competentă din România se transferă autoritătii solicitante, în conditiile art. (3).

(5) Autoritatea prevăzută la art. 1743 informează în cel mai scurt timp autoritatea solicitantă despre cursul dat cererii de recuperare, astfel:

a) în cazul în care, în functie de circumstantele fiecărui caz, nu este posibilă recuperarea integrală sau partială a creantei ori ducerea la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii în termene rezonabile, autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă, indicând motivele care au determinat această situatie;

b) cel târziu la expirarea fiecărei perioade de 6 luni de la dataa confirmării de primire a cererii, autoritatea prevăzută la art. 1743 informează autoritatea solicitantă asupra situatiei sau rezultatului procedurii de recuperare ori de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii.

ARTICOLUL 1748

Modificarea ulterioară a creantei

(1) În situatia în care autoritatea competentă din România este informată de autoritatea solicitantă asupra modificării în minus a cuantumului creantei a cărei recuperare s-a solicitat, aceasta va continua actiunea pe care a întreprins-o pentru recuperare sau pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, cu limitarea actiunii la suma rămasă de recuperat. Dacă, în momentul în care este informată asupra reducerii valorii creantei, autoritatea din România a recuperat deja o sumă care depăseste valoarea rămasă de perceput, fără să fi initiat procedura de transfer către autoritatea solicitantă, autoritatea competentă prevăzută la art. 1743 restituie suma percepută în plus persoanei îndreptătite, potrivit legii.

(2) Dacă autoritatea solicitantă informează asupra modificării în plus a cuantumului creantei, prin transmiterea unei cereri suplimentare de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, autoritatea competentă din România va solutiona cererea suplimentară, în măsura în care este posibil, împreună cu cererea initială. În situatia în care, tinând seama de stadiul de realizare a procedurii în curs, cererea suplimentară nu poate fi conexată cu cererea initială, autoritatea competentă din România va da curs cererii suplimentare numai dacă aceasta are ca obiect o creantă în valoare egală sau mai mare decât valoarea prevăzută la art. 17425.

ARTICOLUL 1749

Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei

(1) Autoritatea competentă din România nu este obligată:

a) să acorde asistentă la recuperare, ori de câte ori executarea silită ar implica venituri si bunuri care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt exceptate de la executare silită;

b) să acorde asistenta prevăzută la art. 1744–1748, în cazul în care cererea initială formulată pentru furnizare de informatii, pentru comunicare sau pentru recuperare vizează creante pentru care perioada dintre momentul în care titlul executoriu care permite recuperarea este emis în conformitate cu dispozitiile legale, reglementările sau practicile administrative în vigoare în statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitantă si data cererii depăseste 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care creanta sau titlul face obiectul unei contestatii, termenul începe să curgă din momentul în care statul solicitant stabileste că acestea nu mai pot fi contestate.

(2) Autoritatea competentă din România informează autoritatea solicitantă în legătură cu motivele refuzului de a nu acorda asistentă. Refuzul motivat este, de asemenea, comunicat Comisiei Europene.

ARTICOLUL 17410

Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor primite

Documentele si informatiile comunicate autoritătii competente din România pentru punerea în aplicare a prezentului capitol nu pot fi comunicate de către aceasta decât:

a) persoanei fizice sau juridice vizate de cererea de asistentă;

b) persoanelor si autoritătilor însărcinate cu recuperarea creantelor, numai în scopul recuperării;

c) autoritătilor judiciare sesizate în legătură cu cazurile referitoare la recuperarea creantelor.

ARTICOLUL 17411

Cheltuielile privind asistenta

(1) Cheltuielile pentru acordarea în România a asistentei privind furnizarea de informatii sau comunicarea prevăzute de prezenta sectiune se suportă de autoritatea competentă din România.

(2) Cheltuielile efectuate de autoritatea competentă din România ca urmare a primirii unei cereri de recuperare a creantei sau de măsuri asigurătorii sunt în sarcina debitorului. Dispozitiile art. 165 alin. (2)–(5) se aplică în mod corespunzător.

SECTIUNEA a 3-a

Asistenta pentru recuperarea într-un stat membru a creantelor stabilite prin titluri de creantă emise în România

ARTICOLUL 17412

Solicitarea de informatii

(1) În vederea recuperării într-un alt stat membru a unei creante stabilite printr-un titlu de creantă emis în România, autoritătile competente prevăzute la art. 1743 vor solicita, în legătură cu o persoană fizică sau juridică dintr-un alt stat membru, orice informatii utile pentru recuperarea acestei creante, de la autoritatea competentă a statului membru, denumită în prezenta sectiune autoritate solicitată.

Solicitarea priveste atât debitorul, cât si oricare altă persoană din acel stat membru, care este obligată la plata creantei potrivit prezentului cod sau care detine bunuri apartinând debitorului ori persoanei obligate la plată.

(2) În cererea de informatii se indică numele, adresa si orice altă informatie utilă identificării persoanelor prevăzute la alin. (1), detinută de autoritatea competentă din România, precum si tipul de creantă si valoarea creantei pentru care se formulează cererea.

(3) Cererea de informatii va contine, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), semnătura persoanei împuternicite, precum si stampila autoritătii emitente.

(4) În măsura în care acest lucru este posibil, cererea va fi transmisă prin mijloace electronice, caz în care nu mai sunt necesare semnătura si stampila prevăzute la alin. (3). Cu toate acestea, în toate cazurile în care cererea se transmite prin mijloace electronice, aceasta va fi redactată în mod obligatoriu si în scris, în conditiile prevăzute la alin. (3).

(5) Autoritatea competentă din România poate să retragă în orice moment cererea de informatii pe care a transmis-o autoritătii solicitate. Decizia de retragere se comunică în scris autoritătii solicitate.

(6) Dacă autoritatea competentă din România a adresat unei alte autorităti o cerere de informatii similară, va mentiona în cererea întocmită în conditiile prezentului articol si numele acestei din urmă autorităti.

(7) fiinând seama de informatiile primite de la autoritatea solicitată, autoritatea competentă din România îi poate cere acesteia să continue cercetările. Cererea se face în scris, în termen de două luni de la data comunicării rezultatelor cercetărilor efectuate de autoritatea solicitată.

ARTICOLUL 17413

Comunicarea actelor emise în România

(1) În scopul recuperării unei creante, precum si în scopul comunicării oricărui act emis în România privind o creantă dintre cele prevăzute la art. 1742, inclusiv a deciziilor judiciare, în legătură cu o persoană fizică sau juridică căreia, potrivit legii, trebuie să i se comunice aceste acte, autoritatea prevăzută la art. 1743 va transmite autoritătii solicitate o cerere de comunicare, însotită de documentele pentru a căror comunicare se solicită asistentă. Cererea si documentele anexate se transmit în dublu exemplar.

(2) Cererea va cuprinde numele, adresa si orice altă informatie utilă identificării destinatarului, detinută de autoritatea competentă din România, natura si obiectul actului sau deciziei care urmează să fie comunicată si, dacă este cazul, numele si adresa debitorului si creanta mentionată în act sau în decizie, precum si alte informatii utile.

(3) În cerere se va face trimitere la prevederile legale în vigoare privind procedura de contestare a creantei sau de recuperare a acesteia, ori de câte ori actul administrativ comunicat nu contine acest lucru.

(4) Cererea de comunicare va contine, pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), semnătura persoanelor împuternicite de autoritatea competentă din România, precum si stampila acestei autorităti.

(5) În situatia în care autoritatea solicitată cere autoritătii competente din România informatii suplimentare, aceasta va comunica toate informatiile suplimentare pe care le detine sau pe care le poate obtine potrivit legii.

ARTICOLUL 17414

Recuperarea creantelor stabilite în România

(1) Pentru recuperarea într-un alt stat membru a unei creante stabilite în România, autoritatea competentă prevăzută la art. 1743 adresează autoritătii solicitate o cerere de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, însotită de exemplarul original sau de o copie certificată conformă a titlului care permite executarea, emis în România, si, după caz, de exemplarul original sau de o copie certificată conformă a altor documente necesare pentru recuperare sau privind instituirea măsurilor asigurătorii.

(2) Autoritatea prevăzută la art. 1743 nu poate formula o cerere de recuperare decât dacă:

a) creanta sau titlul executoriu nu este contestat în România, cu exceptia cazurilor în care se aplică prevederile art. 17420;

b) a realizat, potrivit dispozitiilor legale în vigoare în România, procedurile de recuperare în temeiul titlului executoriu, iar măsurile luate nu au condus la plata integrală a creantei.

(3) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii indică:

a) numele, adresa si orice alte informatii utile pentru identificarea persoanei în cauză si/sau a oricărei terte persoane care detine bunurile acesteia;

b) numele, adresa si orice alte informatii utile privind autoritatea competentă din România;

c) titlul care permite executarea creantei, emis în România, potrivit legii;

d) natura si cuantumul creantei, cu indicarea separată a creantei principale, majorărilor de întârziere, dobânzilor si celorlalte penalităti, amenzi si cheltuieli datorate, după caz.

Cuantumul creantei va fi indicat atât în moneda natională a României, cât si în moneda natională a autoritătii solicitate, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil în ziua semnării cererii;

e) data la care titlul a fost comunicat destinatarului de către autoritatea din România si/sau de autoritatea solicitată;

f) data de la care si perioada în cursul căreia este posibilă executarea, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare din România;

g) orice alte informatii utile.

(4) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii contine, de asemenea, o declaratie a autoritătii competente din România, prin care se confirmă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2), precum si semnătura persoanelor împuternicite de autoritatea competentă si stampila acestei autorităti.

(5) În situatia în care autoritatea solicitată cere autoritătii competente din România să completeze cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii cu informatii suplimentare, aceasta va comunica autoritătii solicitate, imediat ce le obtine, orice informatii utile în legătură cu obiectul cererii de recuperare.

(6) Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii poate privi oricare dintre persoanele prevăzute la art. 17412 alin. (1).

ARTICOLUL 17415

Cheltuielile privind asistenta

(1) Cheltuielile pentru acordarea asistentei privind furnizarea de informatii sau comunicarea prevăzute de prezenta sectiune se suportă de autoritatea solicitată.

(2) Cheltuielile efectuate de autoritatea solicitată ca urmare a primirii unei cereri de recuperare a creantei sau de măsuri asigurătorii, transmisă de autoritatea competentă din România, sunt în sarcina debitorului, urmând ca autoritatea solicitată să le recupereze de la acesta.

ARTICOLUL 17416

Imposibilitatea recuperării

În cazul în care nu a fost posibilă recuperarea integrală sau partială a creantei ori ducerea la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii, tinând seama de informatiile communicate de autoritatea solicitată, autoritatea competentă din România îi poate cere acesteia să redeschidă procedura de recuperare sau de ducere la îndeplinire a unor măsuri asigurătorii. Cererea se face în scris, în termen de două luni de la primirea comunicării privind rezultatul procedurii.

ARTICOLUL 17417

Modificarea sau stingerea creantei

(1) În cazul în care valoarea creantei care face obiectul cererii de recuperare sau de măsuri asigurătorii a fost modificată, autoritatea competentă din România informează de îndată autoritatea solicitată, în scris, si, dacă este necesar, emite si comunică un nou titlu executoriu.

(2) În situatia în care valoarea creantei se modifică în plus, autoritatea competentă din România va adresa în cel mai scurt timp posibil autoritătii solicitate o cerere suplimentară de recuperare sau de măsuri asigurătorii.

Dispozitiile art. 17414 alin. (3) lit. d) sunt aplicabile.

(3) Dacă cererea de recuperare ori de măsuri asigurătorii rămâne fără obiect ca urmare a încasării creantei, a anulării ei sau din orice alt motiv, autoritatea competentă din România va informa de îndată autoritatea solicitată cu privire la acest lucru, în scris, pentru ca aceasta din urmă să înceteze actiunea întreprinsă.

ARTICOLUL 17418

Limba utilizată în procedura de asistentă

Cererile de asistentă întocmite în temeiul prezentei sectiuni, inclusiv titlul executoriu si celelalte documente anexate, vor fi însotite de traducerea în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află autoritatea solicitată ori într-o altă limbă convenită cu autoritatea solicitată.

ARTICOLUL 17419

Formularistica

Modelul cererilor întocmite de autoritătile competente din România, în conditiile prezentei sectiuni, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii finale

ARTICOLUL 17420

Contestarea creantei sau a titlului executoriu

(1) Dacă, în cursul procedurii de recuperare, creanta sau titlul care permite recuperarea sa, emis în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante, este contestat de o persoană interesată, aceasta depune contestatia la instanta sau la autoritatea competentă pentru solutionarea contestatiilor din statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în statul respectiv. Autoritatea solicitantă notifică de îndată autoritătii solicitate această actiune.

Persoana interesată poate, de asemenea, să notifice această actiune autoritătii solicitate.

(2) De îndată ce autoritatea solicitată primeste notificarea prevăzută la alin. (1) fie din partea autoritătii solicitante, fie din partea persoanei interesate, ea suspendă procedura de executare si asteaptă decizia instantei sau a autoritătii competente pentru solutionarea contestatiei, cu exceptia cazurilor în care autoritatea solicitantă formulează o cerere contrară, în conditiile alin. (3). În cazul în care consideră necesar acest lucru, autoritatea solicitată poate dispune măsuri asigurătorii pentru a garanta recuperarea, în măsura în care dispozitiile legale sau reglementările în vigoare în statul membru în care se află sediul său permit acest lucru pentru creante similare.

(3) În conformitate cu dispozitiile legale, reglementările si cu practicile administrative în vigoare în statul membru în care îsi are sediul, autoritatea solicitantă poate cere autoritătii solicitate să recupereze o creantă contestată, în măsura în care dispozitiile legale, reglementările si practicile administrative în vigoare în statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitată permit acest lucru; dacă acest lucru nu este permis, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă în cel mai scurt timp si în orice caz în termen de o lună de la primirea cererii de recuperare a unei creante contestate. Dacă rezultatul contestatiei este favorabil persoanei interesate, autoritatea solicitantă trebuie să ramburseze orice sumă recuperată, precum si să plătească orice compensatie datorată, în conformitate cu legislatia în vigoare în statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitată.

(4) În cazul în care contestatia se referă la măsurile de executare luate în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitate, contestatia este depusă în fata instantei sau a autoritătii competente pentru solutionarea contestatiilor din statul membru respectiv, în conformitate cu dispozitiile legale si cu reglementările din acest stat.

(5) În cazul în care autoritatea competentă la care a fost depusă contestatia, în conformitate cu alin. (1), este un tribunal judiciar sau administrativ, decizia acestuia, dacă este favorabilă autoritătii solicitante si dacă permite recuperarea creantei în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante, constituie titlu executoriu, iar recuperarea creantei la care se referă cererea de asistentă se efectuează pe baza acestei decizii.

ARTICOLUL 17421

Prescriptia dreptului de a cere executarea silită

(1) Prescriptia dreptului de a cere executarea silită operează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante.

(2) Actele de recuperare efectuate de autoritatea solicitată în conformitate cu cererea de asistentă, care, dacă ar fi fost efectuate de autoritatea solicitantă ar fi avut drept efect suspendarea ori întreruperea termenului de prescriptie în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în statul membru în care se află sediul autoritătii solicitante, sunt considerate, în ceea ce priveste acest efect, ca fiind realizate în statul membru respectiv.

ARTICOLUL 17422

Rambursarea cheltuielilor de recuperare

Autoritatea solicitată va cere autoritătii solicitante rambursarea cheltuielilor de recuperare în următoarele situatii:

a) în situatia în care autoritatea solicitată a efectuat actiuni recunoscute ca fiind nejustificate din punctul de vedere al realitătii creantei sau al valabilitătii titlului emis de autoritatea solicitantă;

b) atunci când statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitată convine cu statul membru în care îsi are sediul autoritatea solicitantă asupra unor modalităti specifice de rambursare, în cazul în care recuperarea creantei pune probleme deosebite, implică cheltuieli foarte mari sau se înscrie în cadrul luptei împotriva crimei organizate. În această situatie, autoritatea solicitată formulează o cerere motivată si anexează o estimare detaliată a costurilor cerute a fi rambursate de autoritatea solicitantă. Aceasta confirmă în scris primirea cererii de rambursare în cel mai scurt timp si în orice caz în termen de 7 zile de la primire. În termen de două luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea solicitantă anuntă autoritatea solicitată dacă si în ce măsură acceptă modalitătile de rambursare propuse. În cazul în care autoritatea solicitată si autoritatea solicitantă nu ajung la un acord, autoritatea solicitată va continua procedurile de recuperare prevăzute de legislatia în vigoare în statul membru în care aceasta din urmă îsi are sediul.

ARTICOLUL 17423

Transmiterea informatiilor pe cale electronică

(1) Toate informatiile comunicate în scris potrivit prezentului capitol sunt transmise, în măsura în care este posibil, doar prin mijloace electronice, cu următoarele exceptii:

a) cererea de comunicare, precum si actul sau decizia a cărei comunicare este solicitată;

b) cererile de recuperare sau de măsuri asigurătorii si titlul executoriu ori un alt act care le însoteste.

(2) În conditii de reciprocitate, se poate conveni transmiterea/primirea pe cale electronică si a actelor prevăzute la alin. (1).

(3) Prin transmitere pe cale electronică se întelege transmiterea prin intermediul unor echipamente electronice de prelucrare a datelor, inclusiv compresie digitală, prin cablu, radio, procedee optice sau orice alt procedeu electromagnetic.

(4) Autoritătile competente prevăzute la art. 1743, care prelucrează informatiile primite conform prezentului capitol în baze de date electronice si fac schimb de astfel de informatii prin mijloace electronice, iau toate măsurile necesare pentru păstrarea confidentialitătii acestor informatii si pentru ca orice transmitere pe cale electronică să fie autorizată în mod corespunzător.

ARTICOLUL 17424

Biroul central si birourile de legătură

(1) În scopul transmiterii si/sau primirii pe cale electronică, în conditiile art. 17423, a informatiilor privind acordarea asistentei potrivit prezentului capitol, se înfiintează Biroul central în conditiile prevăzute prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, la nivelul fiecărei autorităti competente prevăzute la art. 1743, cu exceptia autoritătilor administratiei publice locale, se înfiintează birouri de legătură.

(3) Procedura de realizare a schimbului de informatii dintre autoritătile competente din România se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor.

ARTICOLUL 17425

Conditii de admitere a cererii de asistentă

Cererea de asistentă poate viza fie o singură creantă, fie mai multe creante, cu conditia ca acestea să fie în sarcina aceleiasi persoane. Nu se poate formula o cerere de asistentă dacă valoarea totală a creantei sau creantelor este mai mică decât echivalentul în lei a 1.500 euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României din ziua semnării cererii de recuperare.

ARTICOLUL 17426

Instructiuni de aplicare

În aplicarea prezentului capitol, ministrul finantelor publice emite instructiuni în conditiile legii.“

37. După alineatul (3) al articolului 184 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Hotărârea definitivă a instantei penale prin care se solutionează actiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru solutionarea contestatiei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă.“

38. Alineatul (2) al articolului 185 va avea următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cautiune de până la 2.000 lei.“

39. La articolul 189 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 77 alin. (2) si art. 103 alin. (9);“.

40. După alineatul (3) al articolului 189 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În cazul asocierilor si al altor entităti fără personalitate juridică, contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amenda prevăzută pentru persoanele fizice.“

41. Alineatul (2) al articolului 191 va avea următorul cuprins:

“(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 189 si 190 se aplică persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect în raportul juridic fiscal. În cazul asocierilor si al altor entităti fără personalitate juridică, sanctiunile se aplică reprezentantilor acestora.“

42. Alineatele (4)–(9) ale articolului 195 vor avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Finantelor Publice si unitătile administrativ-teritoriale constituie lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si din unitătile subordonate, respectiv compartimentelor de specialitate cu atributii în administrarea creantelor fiscale locale, după caz, prin retinerea unei cote de 15% din:

a) sumele reprezentând valoarea creantelor fiscale stinse prin executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod;

b) sumele încasate în cadrul procedurii insolventei;

c) sumele reprezentând impozite, taxe si contributii stabilite suplimentar ca urmare a inspectiei fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

d) sumele reprezentând obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare sau compensare;

e) sumele reprezentând valoarea amenzilor stinse prin încasare sau compensare;

f) sumele reprezentând valoarea bunurilor confiscate si valorificate.

(5) Agentia Natională de Administrare Fiscală poate retine, în conditiile legii, o cotă de 75% din tarifele încasate în conditiile art. 42 alin. (9), pentru constituirea unui fond de stimulare a personalului din aparatul propriu si al unitătilor subordonate.

(6) Aprobarea stimulentelor în cazul unitătilor administrativ-teritoriale se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si din unitătile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Până la data aprobării ordinului, reglementările privind distribuirea fondului de stimulente rămân aplicabile.

(8) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(9) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv al anului, din fondul de stimulare constituit în conditiile alineatelor precedente se reportează lunar si anual, urmând să fie utilizate în acelasi scop.“

Art. II. – Alineatul (3) al articolului 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar, de către plătitorii prevăzuti la art. 36 alin. (3).“

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele exceptii:

a) dispozitiile art. 17419 si 17424 de la pct. 36 al art. I, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) pct. 2–4, 9, 12 si 36, cu exceptiile prevăzute la lit. a), ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. IV. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă dispozitiile art. 261 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrogă:

a) dispozitiile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile art. 9 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004.

Art. V. – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Art. I pct. 36 din prezenta ordonantă transpune Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenta mutuală în materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte măsuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 073 din 19 martie 1976, amendată prin: Directiva Consiliului 79/1071/CEE si Directiva Consiliului 2001/44/CE.

Art. I pct. 36 din prezenta ordonantă transpune si Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva Consiliului 76/308/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002, cu exceptia anexelor I–IV, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formularelor utilizate pentru recuperarea creantelor, în

sensul cap. XIII din titlul VIII al Codului de procedură fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cezarina Alice Bîtu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului ce se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Székely,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 974.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Adresa terenului

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Târgoviste,

str. Tudor Vladimirescu nr. 15–19,

judetul Dâmbovita

– cod 8.29.06

– nr. M.F.P. 143.743 partial

Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

Suprafata terenului = = 3.478,60 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termon“ – S.R.L. Onesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 175 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Termon“ – S.R.L. Onesti, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 983.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 997.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

  

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006

 

În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, ale art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, precum si prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, este de 7,41 lei.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 31 iulie 2006.

Nr. 586.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei localitătilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista preliminară a localitătilor izolate din tară ale căror depozite de deseuri municipale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) si (2), art. 19 si 20, ale pct. 1.3, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu exceptia pct. 3.1, nivelul 3, si ale pct. 2.2, 2.3 si 2.4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si numai dacă depozitele sunt destinate eliminării deseurilor generate în acele localităti izolate; această exceptie se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Lista localitătilor izolate este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Criteriile de identificare a asezărilor izolate sunt cele prevăzute la lit. p) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005.

Art. 3. – Lista localitătilor izolate se revizuieste anual, în functie de modificările survenite în îndeplinirea criteriilor de încadrare ca localitate izolată a localitătilor incluse pe listă sau de informatiile disponibile pentru identificarea corectă a acestora.

Art. 4. – Autoritătile locale implicate pentru protectia mediului si autoritătile administratiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 28 iulie 2006.

Nr. 775.

 

ANEXĂ

 

LISTA

localitătilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 

Judetul

Numele comunei

Alba

Ceru-Băcăinti

Hunedoara

Bătrâna

Hunedoara

Bulzestii de Sus

Hunedoara

Bunila

Timis

Bogda

Timis

Brestovăt

Tulcea

Pardina