MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 august 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 

946. – Hotărâre privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale

 

947. – Hotărâre privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

962. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

471. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

 

1.262. – Ordin privind stabilirea conturilor deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) si (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.095.– Decizie privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “ABG INSURANCE“ – S.A si reautorizarea acesteia ca societate de asigurare

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Bistrita pe anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Gospodărirea deseurilor radioactive se desfăsoară potrivit normelor si reglementărilor nationale, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Obiectul prezentei ordonante îl constituie stabilirea responsabilitătii organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deseurilor radioactive si asigurarea resurselor financiare destinate realizării activitătilor de gospodărire a deseurilor radioactive rezultate din functionarea instalatiilor nucleare si radiologice, pe toată durata lor de exploatare utilă, si din dezafectarea acestora, în conditii care să asigure securitatea nucleară si protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii, fără a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare.“

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru gospodărirea în sigurantă atât a deseurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât si a deseurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

(2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică: a) gospodăririi deseurilor radioactive provenite din activitătile din domeniul mineritului si de prelucrare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) activitătilor de dezafectare a instalatiilor de minerit si de prelucrare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluentilor radioactivi în mediu.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale altor acte normative în vigoare.“

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – Statul garantează desfăsurarea în sigurantă a activitătilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse prin operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.“

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – La baza gospodăririi deseurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor si tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protectie la radiatii ionizante pentru sănătatea populatiei si mediului, luându-se în considerare si posibilele efecte transfrontiere;

b) principiul «generatorul de deseuri radioactive plăteste»;

c) principiul responsabilitătii generatorului de deseuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici si tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare;

e) principiul mentinerii volumelor si activitătilor deseurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – În sensul prezentei ordonante, expresiile si termenii următori semnifică:

a) accident nuclear – evenimentul nuclear care afectează instalatia si provoacă iradierea ori contaminarea populatiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară – orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reteaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit – activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor si instructiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deseurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea natională competentă în domeniu;

d) autoritate natională competentă în domeniu – autoritatea stabilită de lege, cu competentă la nivel national în domeniul depozitării definitive a deseurilor radioactive, al coordonării activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice si pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear – ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si îmbogătirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetaredezvoltare asociată uneia dintre operatiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat – combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor si care a fost îndepărtat definitiv din acesta;

g) controlul efluentilor – eliberarea planificată si controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalatii nucleare autorizate, inclusiv în timpul functionării normale a instalatiilor;

h) coordonare – ansamblul activitătilor de colectare si prelucrare a informatiilor, de avizare a documentatiilor si de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive pentru armonizarea resurselor si activitătilor institutiilor si organizatiilor cu atributii si responsabilităti în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definite în «Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive», în conditii specificate;

i) deseuri radioactive – materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuintare, care contin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; prin deseu radioactiv se întelege si combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

j) depozitare/stocare intermediară – plasarea deseurilor radioactive într-o instalatie nucleară în scopul izolării, protectiei mediului si controlului de către personal, cu intentia de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă – amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie corespunzătoare, fără intentia de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă – timpul în care instalatia de gestionare a deseurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalatii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deseurilor radioactive până la închiderea si sigilarea acesteia;

m) dezafectare – totalitatea activitătilor necesare a se desfăsura la o instalatie nucleară si/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deseuri istorice – deseurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizatie;

o) gospodărirea/gestionarea deseurilor radioactive – totalitatea activitătilor administrative si operationale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, conditionarea, depozitarea intermediară si depozitarea definitivă a deseurilor rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

Termenul de gospodărire a deseurilor radioactive se referă si la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare.

p) instalatie nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu exceptia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear uzat;

3. orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalatie radiologică – generatorul de radiatie nucleară, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau contine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalatii de depozitare definitivă – starea sau actiunea asupra depozitului definitiv la sfârsitul vietii de functionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea – astuparea – în cazul depozitelor de suprafată, prin umplerea cu materialul de umplutură si/sau închiderea – sigilarea – în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activitătilor oricărei structuri anexe;

s) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, denumită în continuare Strategie natională – actul normativ pe baza căruia se desfăsoară activitătile de gospodărire a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

t) surse – emitătoarele de radiatii ionizante si de orice materiale radioactive;

t) surse orfane – sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizatie;

u) titular de autorizatie – persoana juridică autorizată pentru a desfăsura activităti nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, care produce si/sau detine deseuri radioactive.“

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive“

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Titularii de autorizatie au obligatia de a gospodări în sigurantă deseurile radioactive rezultate prin functionarea instalatiilor nucleare si radiologice pe toată durata de viată utilă, precum si din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 si 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Activitătile de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive se desfăsoară în baza Strategiei nationale.

(2) Strategia natională este componentă a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Deseurile radioactive sunt clasificate conform normelor emise de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

(4) Standardele privind limitele si conditiile tehnice de depozitare definitivă a deseurilor radioactive sunt stabilite de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, si sunt aprobate prin ordin al presedintelui ANDRAD si al presedintelui CNCAN.“

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Coordonarea la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea natională competentă în domeniu.“

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Autoritatea natională competentă în domeniul coordonării la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive este ANDRAD.

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

(3) ANDRAD este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, cu sediul în orasul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. 10 Mioveni, cod postal 115400, judetul Arges.

(4) ANDRAD îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părti din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie.

(3) Consiliul de administratie al ANDRAD si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(4) Consiliul de administratie al ANDRAD este compus din 7–9 membri, după cum urmează:

a) Ministerul Finantelor Publice – 1 membru;

b) ANDRAD – 1 membru;

c) Agentia Nucleară – 1 membru;

d) Ministerul Economiei si Comertului – 2–4 membri;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării – Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică – 1 membru;

f) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor –

1 membru.“

14. Articolul 11 se abrogă.

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deseurilor radioactive si coordonarea la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive.“

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.“

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atributii principale:

a) elaborează Strategia natională si monitorizează implementarea acesteia;

b) elaborează si transmite spre aprobare Planul annual de activităti în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei nationale, si răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înfiintarea depozitelor definitive pentru depozitarea deseurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul si în administrarea ANDRAD;

d) gestionează direct sau prin terti activitatea de depozitare definitivă a deseurilor radioactive rezultate din functionarea instalatiilor nucleare si radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum si din dezafectarea acestora;

e) informează si pregăteste publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea si actualizarea anuală a unei baze nationale de date privind cantitătile, tipurile de deseuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deseurilor radioactive rezultate din exploatarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

h) întocmeste anual inventarul la nivel national privind cantitătile si tipurile de deseuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentatiile si procedurile întocmite de titularii de autorizatie, aferente etapelor de gospodărire în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deseurilor radioactive si le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deseurilor radioactive;

l) avizează documentatia aferentă procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice, întocmită de principalii generatori de deseuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare si amplasament pentru depozitele definitive de deseuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terti, proiectarea, constructia, punerea în functiune, exploatarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deseuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terti, în vederea depozitării definitive, executia de servicii de gospodărire în sigurantă a:

– surselor orfane de radiatii nucleare;

– deseurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

– deseurilor radioactive rezultate din incidente si accidente nucleare;

– combustibilului nuclear uzat si deseurilor radioactive de la operatorii economici aflati în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale si, respectiv, în Planul national de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează si receptionează temele si lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finantate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizatie rapoarte, date si orice documentatii necesare în vederea coordonării la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

s) asigură, direct sau prin terti, protectia fizică a depozitelor definitive de deseuri radioactive;

t) colaborează cu autoritătile si institutiile nationale cu competente în domeniul nuclear;

t) cooperează cu institutii si organisme internationale în vederea îndeplinirii atributiilor si utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deseurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 si art. 20 alin. (1) lit. c);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deseuri radioactive pentru asigurarea conformitătii activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive;

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protectiei populatiei si a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deseurilor radioactive si dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice;

y) elaborează si actualizează periodic studii tehnicoeconomice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în sigurantă a deseurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contributiilor anuale ale titularilor de autorizatie;

z) elaborează si prezintă rapoarte către organismele nationale si internationale privind domeniul său de activitate.“

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finantării PAA elaborat în baza Strategiei nationale în domeniu, pentru activitătile ce intră în competenta acesteia potrivit legii.“

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din:

a) contributii directe anuale ale titularilor de autorizatie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului;

b) donatii, sponsorizări si asistentă financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, si de organizatii internationale;

c) alte surse de finantare prevăzute de lege.“

21. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul II1, care va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL II1

Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive“

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Resursele financiare destinate implementării activitătilor prevăzute în planul de actiune aferent Strategiei nationale se asigură din:

A. contributiile directe anuale ale titularilor de autorizatie, prevăzute la art. 17 lit. a), pentru următoarele activităti:

a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în functiune, exploatarea si întretinerea, modernizarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonante;

b) asigurarea protectiei radiologice a populatiei si mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c) monitorizarea radioactivitătii mediului în zona depozitelor definitive;

d) informarea si pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării si functionarii acestora;

e) promovarea si diseminarea activitătilor specifice în domeniul gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, în tară si în străinătate;

f) organizarea de conferinte, grupuri de lucru, seminarii si alte activităti similare;

g) dezvoltarea si implementarea programelor sociale pentru comunitătile locale învecinate depozitelor;

h) alte activităti necesare depozitării în sigurantă a deseurilor radioactive rezultate din operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice detinute de acestia;

B. bugetul de stat pentru:

a) exploatarea si întretinerea, modernizarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b) tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor de radiatii nucleare si instalatiilor nucleare si/sau radiologice rezultate de la operatorii economici aflati în faliment sau în lichidare judiciară;

c) recuperarea, tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor orfane;

d) asigurarea protectiei radiologice a populatiei si mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e) dezvoltarea si implementarea programelor sociale pentru comunitătile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C. alte surse legale – donatii, sponsorizări, asistentă financiară rambursabilă sau nerambursabilă de la persoane fizice sau juridice, române ori străine, organisme si organizatii internationale.

(2) Activitătile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contributia anuală a titularilor de autorizatie se stabileste pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos:

a) cantitatea de energie electrică si/sau termică generată;

b) volumul si tipul deseurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c) tipul si vechimea instalatiilor nucleare si radiologice.“

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din executia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.“

24. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice“

25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice se constituie în functie de tipul instalatiei si de forma de proprietate a acesteia, după cum urmează:

a) în contul titularilor de autorizatie care detin centrale nucleare de putere aflate în proprietatea exclusivă a statului, din venituri rezultate din activităti comerciale proprii sau alte surse legale – donatii, sponsorizări, asistentă financiară de la organizatii internationale si altele asemenea;

b) în contul titularilor de autorizatie, de la bugetul de stat sau alte surse legale – donatii, sponsorizări, asistentă financiară de la organizatii internationale si altele asemenea, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice din proprietatea statului, altele decât centralele nucleare de putere;

c) în contul ANDRAD, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice aflate în proprietatea integral privată a titularilor de autorizatie sau în proprietate mixtă de stat si privată, din venituri rezultate din activitătile comerciale ale acestora sau din alte surse legale – donatii, sponsorizări, asistentă financiară de la organizatii internationale si altele asemenea.

(2) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se constituie într-un cont bancar distinct destinat dezafectării si se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului, pe bază de studii tehnico-economice.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

(4) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.“

26. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de către titularul de autorizatie si utilizate cu acordul ANDRAD si avizul CNCAN.“

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. c) sunt gestionate de ANDRAD si utilizate de titularii de autorizatie, cu acordul ANDRAD si avizul CNCAN.“

28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) si c) trebuie să fie:

a) constituite în cursul perioadei de operare a instalatiilor nucleare si radiologice;

b) disponibile si suficiente pentru a acoperi costul activitătilor de dezafectare si de gospodărire a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d) gestionate în mod transparent.“

29. După articolul 23 se introduce un nou capitol, capitolul III1, care va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL III1

Responsabilitătile titularilor de autorizatii nucleare“

30. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – Titularii autorizatiei nucleare vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitătile, tipurile si caracteristicile deseurilor radioactive generate în anul precedent si cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deseurilor radioactive.“

31. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a întocmi rapoarte si de a pune la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) Rapoartele stiintifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive, finantate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispozitia ANDRAD, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.“

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – Titularii autorizatiei nucleare răspund de dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice si de gospodărirea deseurilor radioactive rezultate din functionarea instalatiilor nucleare si radiologice si din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă.“

33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art.27. – Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a finanta activitătile de colectare, sortare, tratare, conditionare, depozitare intermediară si transport în vederea depozitării definitive a deseurilor radioactive generate din activitătile de exploatare, întretinere si reparatii a instalatiilor nucleare si/sau radiologice.“

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – Titularii autorizatiei nucleare au obligatia, după caz, de a finanta activitătile proprii de cercetaredezvoltare privind gospodărirea deseurilor radioactive.“

35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art.29. – Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice conform prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 111/1996, republicată.“

36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – În cazul reorganizării titularului de autorizatie, răspunderea pentru gospodărirea deseurilor radioactive si dezafectare revine noului titular de autorizatie, care va prelua resursele financiare constituite în vederea dezafectării, precum si cheltuielile privind gospodărirea deseurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea definitivă.“

37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art.31. – (1) În cazul declansării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilitătii continuării activitătii de către titularul autorizatiei nucleare, atributiile de dezafectare si/sau de gospodărire a deseurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizatie de către lichidator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finantării activitătilor de dezafectare si/sau de gospodărire a deseurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfăsurată de titularul autorizatiei nucleare.

(3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atributiile de dezafectare si/sau gospodărire a deseurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD.“

38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contributiilor directe anuale de către titularii autorizatiei nucleare, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei;

b) neachitarea la termen a contributiilor stabilite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice, cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

c) încălcarea dispozitiilor art. 23 si 24, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.“

39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai ANDRAD.“

40. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – Prevederile art. 32 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

41. Titlul capitolului IV “Sanctiuni“ se abrogă.

Art. II. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Economiei si Comertului va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modul de stabilire a cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor autorizatiei nucleare, termenul de plată, precum si modul de gestionare si utilizare a acestora.

Art. IV. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului National de Deseuri Radioactive – Băita Bihor în administrarea ANDRAD, activitătile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul National de Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ Bucuresti.

Art. V. – Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană si ale Liniilor directoare privind ajutorul de stat national, adoptate de Comisia Europeană la 21 decembrie 2005, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre are ca scop determinarea, în aplicarea prevederilor Liniilor directoare privind ajutorul de stat national regional, a intensitătii maxime admisibile a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat.

Art. 2. – În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratatul privind constituirea Comunitătii Europene, beneficiază de derogare de la regula instituită prin art. 87 alin. (1) următoarele regiuni de dezvoltare din România:

a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judetele Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;

b) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judetele Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea;

c) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judetele Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;

d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Vâlcea;

e) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis;

f) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judetele Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare si Maramures;

g) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu;

h) Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care grupează municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 3. – Intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat pentru investitii initiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum sunt definite în reglementările în domeniul ajutorului de stat, este:

a) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est;

b) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;

c) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia;

d) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;

e) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Vest;

f) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;

g) 50% în cazul Regiunii de Dezvoltare Centru;

h) 40% în cazul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Art. 4. – În aplicarea prezentei hotărâri, Consiliul Concurentei va întocmi si va transmite către Comisia Europeană, prin Misiunea României la Uniunea Europeană, notificarea privind harta ajutorului de stat regional a României.

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia prevederilor art. 4 care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 946.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 215 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să semneze contractul de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A. cu consortiul compus din Credit Suisse Securities (Europe) Limited si IEBA Trust, denumit în continuare Consultantul.

(2) Consultantul va îndeplini sarcinile prevăzute în contractul de consultantă si servicii financiare, contract care se încheie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A., cu modificările ulterioare.

(3) Se aprobă principalele prevederi ale contractului prevăzut la alin. (1) în forma si continutul prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Sumele datorate Consultantului în baza contractului de consultantă si servicii financiare vor fi suportate din bugetul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare, aprobat pentru anul 2006.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 947.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slobozia Ciorăsti“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 29, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintileasca“ se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 31, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vizantea-Livezi“ se introduc pozitiile nr. 151–170, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 962.

 

ANEXE

 

COMPLETAREA

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunelor Slobozia Ciorăsti, Vintileasca si Vizantea-Livezi

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 87 lit. d)–h) si ale art. 94 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic, având în vedere Referatul de aprobare nr. 232.067 din 14 iulie 2006 al Directiei generale de inspectii,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 14 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 se introduc 10 alineate noi, alineatele (5)–(14), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislatiei în domeniul organismelor modificate genetic se efectuează controale oficiale tuturor cultivatorilor, până la nivel de solă.

(6) Inspectorii specializati din cadrul compartimentului înfiintat potrivit prevederilor alin. (1) sunt functionari publici în cadrul DADR judetene si a municipiului Bucuresti si sunt coordonati tehnic de Directia generală de inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, având obligatia de a verifica respectarea legislatiei în vigoare privind cultivarea organismelor modificate genetic, fiind abilitati să efectueze controale în cultură si să verifice documentele care atestă autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.

(7) Inspectorii specializati desemnati să efectueze activitatea de control pentru respectarea legislatiei în domeniul organismelor modificate genetic, judetele în care acestia îsi desfăsoară activitatea de control, precum si indicativul stampilei sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(8) Inspectorii specializati sesizează în scris, ori de câte ori este cazul, în termen de 24 de ore, Garda Natională de Mediu si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pentru a lua măsurile legale ce se impun.

(9) Inspectorii specializati mentionati în anexa nr. 8 se legitimează cu legitimatii de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, si vor primi stampile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, pentru desfăsurarea activitătii de control în domeniul organismelor modificate genetic.

(10) Cultivatorii de plante modificate genetic au obligatia de a prezenta DADR judetene si a municipiului Bucuresti, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, informatiile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 6, pentru productia anului 2006.

(11) Inspectorii specializati mentionati în anexa nr. 8 vor participa alături de specialistii din cadrul centrelor agricole, care vor fi nominalizati prin decizie de directorii executivi ai DADR judetene si a municipiului Bucuresti, pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic, la următoarele actiuni:

a) evaluarea productiei si întocmirea fiselor de evaluare a productiei;

b) urmărirea recoltării si întocmirea de procese-verbale de recoltare;

c) urmărirea activitătii de depozitare a productiei;

d) urmărirea activitătii de livrare a productiei, cu evidentierea tuturor cantitătilor livrate, a destinatiei acestora si a datelor de identificare ale cumpărătorului;

e) urmărirea stocurilor la cultivatori.

(12) DADR judetene si a municipiului Bucuresti transmit MAPDR informatiile centralizate prevăzute la alin. (10), până la data de 15 a fiecărei luni.

(13) DADR judetene si a municipiului Bucuresti transmit DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti si comisariatelor judetene ale Gărzii Nationale de Mediu, până la data de 15 a fiecărei luni, situatia stocurilor si a cantitătilor de seminte modificate genetic, livrate de fiecare cultivator, cu specificarea cantitătii livrate, a destinatiei acesteia, precum si a datelor de identificare ale cumpărătorului.

(14) Directia generală de inspectii din cadrul MAPDR întocmeste planuri si tematici-cadru de control, a căror realizare va fi raportată lunar si ori de câte ori este nevoie ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) al art. 13 se reduce la 7 zile lucrătoare.

3. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Un exemplar se depune la DADR în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea recoltării, iar DADR comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale datele cuprinse în anexa nr. 5, până cel târziu la data de 1 decembrie a fiecărui an, iar celălalt exemplar se păstrează timp de 5 ani în acelasi dosar mentionat la art. 13 alin. (2).“

4. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – Anexele nr. 1–10 fac parte integrantă din prezentul ordin.“

5. După anexa nr. 7 se introduc anexele nr. 8–10 al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1–3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 471.

 

ANEXE

(Anexa nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 237/2006)

 

LISTA

privind inspectorii specializati desemnati să efectueze activitatea de control pentru respectarea legislatiei în domeniul organismelor modificate genetic, judetele în care acestia îsi desfăsoară activitatea de control si indicativul stampilei

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea conturilor deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) si (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei,

având în vedere dispozitiile art. 2 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Sumele obtinute din valorificarea bunurilor primite de personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei se achită la unitătile operative ale Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială institutiile publice din care fac parte persoanele respective îsi au domiciliul fiscal, în următoarele conturi:

a) 20.39.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice“, în cazul în care sumele se datorează la bugetul de stat;

b) 21.39.02.01 “Venituri ale bugetelor locale – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice“, în cazul în care sumele se datorează la bugetele locale;

c) conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele institutiilor sau activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, în cazul în care sumele se datorează acestor bugete.

Art. 2. – Sumele corespunzătoare diferentei dintre valoarea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei si echivalentul a 200 euro, în cazul în care personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 solicită păstrarea acestora, se achită la unitătile operative ale Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială institutiile publice din care fac parte persoanele respective îsi au domiciliul fiscal, în următoarele conturi:

a) 20.36.01.50 “Venituri ale bugetului de stat – Alte venituri“, în cazul în care sumele se datorează la bugetul de stat;

b) 21.36.02.50 “Venituri ale bugetelor locale – Alte venituri“, în cazul în care sumele se datorează la bugetele locale;

c) conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele institutiilor sau activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, în cazul în care sumele se datorează acestor bugete.

Art. 3. – Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile lor subordonate, precum si personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 si institutiile publice din care face parte acesta vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministerul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.262.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

CABINET PRESEDINTE

 

DECIZIE

privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “ABG INSURANCE“ – S.A. si reautorizarea acesteia ca societate de asigurare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.104/2006 pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îsi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 iulie 2006, prin care s-au aprobat modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale “ABG INSURANCE“ – S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 4.554.988 euro, de la suma de 4.275.440 lei la suma de 20.217.898 lei si reautorizarea Societătii Comerciale “ABG INSURANCE“ – S.A. ca societate de asigurare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiei încheierii judecătorului-delegat, prin care s-a dispus înregistrarea, a certificatului de înscriere de mentiuni, precum si a copiei certificatului constatator care să cuprindă toate datele societătii, în termen de 5 zile de la data eliberării acestora de către oficiul registrului comertului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii aprobării.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 20 iulie 2006.

Nr. 114.095.

 

ROMÂNIA

JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

MUNICIPIUL BISTRITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Directia municipală de servicii sociale

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Bistrita pe anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

– lei –

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Municipiul

Cuantumul sumelor

alocate pe anul 2006

1.

Asociatia “Pro Ado“

Bistrita

14.500

2.

Asociatia “Afi Pro Familia“

Bistrita

5.000

3.

Asociatia “Clubul amazoanelor bistritene“

Bistrita

15.000

4.

Asociatia handicapatilor psihici

Bistrita

20.000

5.

Fundatia “Bucuria“

Bistrita

10.000

6.

Organizatia judeteană a persoanelor vârstnice“

Bistrita

5.000

 

Secretarul Municipiului Bistrita,

Gaftone Floare

Directorul Directiei municipale de servicii sociale,

Dragos Iacob