MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 277 din 21 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

Decizia nr. 288 din 28 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

426. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru lucrări de reparatii la Sala de concerte Mihail Jora

 

472. – Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale Organizatiei Natiunilor Unite pe anul 2006

 

474. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

477. – Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

478. – Hotărâre privind atribuirea destinatiei de resedintă, pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român, unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 277

din 21 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, exceptie ridicată de Victor Tatoiu, în calitate de reprezentant legal al minorului Victor Alexandru Tatoiu, în Dosarul nr. 1.987/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 9 martie 2006, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea la data de 16 martie 2006 si apoi la data de 21 martie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.987/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, exceptie ridicată de Victor Tatoiu, în calitate de reprezentant legal al minorului Victor Alexandru Tatoiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esentă, că textele criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (1) si ale art. 49 alin. (1) si (2) din Constitutie. În argumentarea criticii sale acesta arată că art. 49 alin. (2) din Constitutie garantează copiilor dreptul la alocatie, indiferent de înscrierea lor într-o formă de învătământ. Textele de lege criticate contravin acestor prevederi constitutionale, deoarece exclud de la plata alocatiei de stat copiii care nu urmează o formă de învătământ obligatoriu. În spetă, minorul Victor Alexandru Tatoiu urmează cursurile scolii “The American International School of Bucharest“, iar la solicitarea adresată Ministerului Educatiei si Cercetării de a i se recunoaste dreptul la plata alocatiei de stat pentru copii, această autoritate i-a comunicat că minorul Victor Alexandru Tatoiu nu beneficiază de aceasta, întrucât unitatea scolară ale cărei cursuri le frecventează nu este inclusă în evidenta Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar. Prevederile de lege criticate contravin si art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât, potrivit acestora, numai o anumită categorie de copii beneficiază de plata alocatiei de stat pentru copii. Dispozitiile legale criticate contravin si art. 32 alin. (1) din Constitutie privind dreptul la învătătură, prin conditionarea recunoasterii dreptului copiilor la plata alocatiei de stat de urmarea unei forme de învătământ general obligatoriu.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia este întemeiată. În opinia sa textele legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 49 alin. (2) din Constitutie, deoarece conditionează dreptul copilului de a beneficia de alocatia de stat de scolarizarea în cadrul învătământului general obligatoriu. În acest sens arată că alocatia de stat pentru copii reprezintă o măsură de protectie de care trebuie să beneficieze toti copiii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si comunica punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 sunt constitutionale. Arată că aceste prevederi nu contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât ele se aplică în mod egal tuturor copiilor care urmează una dintre formele de învătământ prevăzute de lege. De asemenea, consideră că aceste prevederi nu contravin nici art. 49 alin. (2) din Constitutie, întrucât acestea reprezintă consacrarea la nivelul legii a regulii constitutionale potrivit căreia statul acordă alocatii de stat pentru copii, ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, precum si alte forme de protectie socială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999.

Textele de lege criticate au următorul continut:

– Art. 1 alin. (2): “Copiii care urmează una dintre formele de învătământ prevăzute de lege beneficiază de alocatie de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.“;

– Art. 5 alin. (1): “Copiii în vârstă de peste 7 ani care nu urmează, potrivit regulamentelor scolare, învătământul general obligatoriu nu beneficiază de plata alocatiei de stat pentru copii, cu exceptia celor care nu sunt scolarizati din motive de sănătate, dovedite prin certificat medical.“

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 32 alin. (1) privind dreptul la învătătură si ale art. 49 alin. (1) si (2) privind protectia tinerilor si a copiilor.

Prevederile legale criticate conditionează acordarea alocatiei de stat pentru copii de frecventarea uneia dintre formele de învătământ prevăzute de lege. În spetă, minorul frecventează cursurile unei scoli particulare, iar Ministerul Educatiei si Cercetării nu i-a aprobat plata alocatiei de stat, întrucât unitatea de învătământ respectivă nu este inclusă în evidenta Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar.

Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, în sensul celor ce se vor arăta în continuare.

Dreptul la alocatia de stat pentru copii a fost reglementat prin Legea nr. 61/1993, în aplicarea dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Constitutia României, conform cărora “statul acordă alocatii pentru copii si ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap“.

Norma constitutională înscrisă în cap. II privind drepturile si libertătile fundamentale nu prevede si nu permite, în definirea subiectilor dreptului la alocatiile acordate de stat, nici o altă conditie în afara aceleia ca beneficiarii să fie copii.

Această consacrare a dreptului copiilor la ocrotire specială, sub forma alocatiilor acordate de stat fără nici o discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului român, prevăzute în art. 1 alin. (2) din Constitutia României, si prevederilor privind ocrotirea copiilor, cuprinse în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si în alte pacte si tratate la care România este parte.

Este evident că, prin textele de lege analizate, legiuitorul a urmărit să descurajeze sustragerea copiilor de la pregătirea scolară, iar pe de altă parte, să împiedice dezvoltarea unor forme de învătământ neagreate de stat, dar aceste obiective sunt independente în raport cu scopul de ocrotire specială a copiilor avut în vedere de Constitutie prin consacrarea dreptului la alocatii acordate de stat.

Curtea Constitutională retine în acest sens că atingerea de către stat a unor obiective, chiar si atunci când acestea sunt de interes general si necesare, nu se poate face cu încălcarea Constitutiei, a cărei respectare este, potrivit art. 1 alin. (5), obligatorie.

În consecintă, Curtea Constitutională constată că prin textele de lege care formează obiectul exceptiei se conditionează acordarea alocatiei pentru copii de urmarea învătământului general obligatoriu si de încadrarea acestora în una dintre formele de învătământ prevăzute de lege, limitări vădit contrare atât art. 49 alin. (2) din Constitutie, mai sus citat, cât si prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, conform cărora “cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări“.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, exceptie ridicată de Victor Tatoiu, în calitate de reprezentant legal al minorului Victor Alexandru Tatoiu, în Dosarul nr. 1.987/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si constată că aceste prevederi sunt neconstitutionale în măsura în care conditionează acordarea alocatiei de stat pentru copii de urmarea învătământului general obligatoriu si de încadrarea în una dintre formele de învătământ prevăzute de lege.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta din data de 21 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

DECIZIA Nr. 288

din 28 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Mihaela Cîrstea – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Zhu Weifen în Dosarul nr. 3.464/RF/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 28D/2006 si nr. 29D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de John Johnson si Saadawi Yousef în dosarele nr. 6.827/RF/2005 si, respectiv, nr. 4.653/RF/2005 ale Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 28D/2006 si nr. 29D/2006 la Dosarul nr. 26D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA ,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 noiembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 3.464/RF/2005, nr. 6.827/RF/2005 si nr. 4.653/RF/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 2, art. 5 alin. (1) si art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată. Exceptia a fost ridicată de Zhu Weifen, John Johnson si Saadawi Yousef în cauze având ca obiect solutionarea recursurilor declarate de acestia împotriva sentintelor de respingere a plângerilor formulate împotriva unor hotărâri ale Oficiului National pentru Refugiati privind cereri de acordare a statutului de refugiat.

În motivările exceptiilor de neconstitutionalitate, având un continut similar, se sustine, în esentă, că textele de lege criticate din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 contravin prevederilor constitutionale ale art. 22 alin. (2), interpretate prin raportare la dispozitiile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Se consideră, de asemenea, că textele de lege ce fac obiectul exceptiei sunt neconstitutionale datorită lipsei lor de precizie si claritate, existând posibilitatea interpretării si aplicării lor în mod arbitrar.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, fiind conforme atât dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie, cât si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform încheierilor de sesizare, prevederile art. 5 alin. (1) pct. 2, art. 5 alin. (1) si art. 5 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Se observă însă că, în realitate, în urma republicării, textul criticat este cel al art. 5 pct. 2, care prevede: “Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în: (...)

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;“.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii si tratamentelor inumane ori degradante.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România au mai format în numeroase rânduri obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale ca si în cauza de fată.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 21 din 12 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 7 februarie 2006, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo retinute.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea, în cauza de fată neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Zhu Weifen, John Johnson si Saadawi Yousef în dosarele nr. 3.464/RF/2005, nr. 6.827/RF/2005 si, respectiv, nr. 4.653/RF/2005 ale Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru lucrări de reparatii la Sala de concerte Mihail Jora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Societătii Române de Radiodifuziune la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul “Bunuri si servicii“, cu suma de 759 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru lucrări de reparatii si achizitionarea dotărilor necesare la Sala de concerte Mihail Jora.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2006.

Art. 3. – Sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006 se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Maria fioghină

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 426.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale Organizatiei Natiunilor Unite pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale Organizatiei Natiunilor Unite pe anul 2006, în sumă totală de 602.800 lei (RON), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 472.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE,

în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale Organizatiei Natiunilor Unite pe anul 2006

 

Nr.

crt.

Programul/Fondul de dezvoltare

al Organizatiei Natiunilor Unite

Contributia pe anul 2006

(lei RON)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

– costuri suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

300.000

– contributia voluntară pentru programe

100.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

42.800

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

160.000

 

TOTAL:

602.800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 1.015 mii lei (RON), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 474.

 

ANEXĂ

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

Explicatii

Cod

Suma

– mii lei –

(RON)

CHELTUIELI – TOTAL GENERAL

5000

1.015

BUGET DE STAT

5001

1.015

ALTE TRANSFERURI

55

1.015

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101

600

ALTE TRANSFERURI

55

600

– programe comunitare

550107

600

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ

6101

215

ALTE TRANSFERURI

55

215

– programe cu finantare rambursabilă

550103

215

ÎNVĂTĂMÂNT

6501

200

ALTE TRANSFERURI

55

200

– programe cu finantare rambursabilă

550103

200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în municipiul Bucuresti, str. Dinu Vintilă nr. 6–6A, sectorul 2, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si casarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 477.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care

administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Numărul de inventar atribuit

de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti,

str. Dinu Vintilă

nr. 6–6A, sectorul 2

Ministerul Administratiei si

Internelor – Inspectoratul

General al Politiei Române

Clădire:

– suprafata construită = 2.459 m2

– suprafata desfăsurată = 5.266 m2

– valoarea contabilă = 2.506.838,672 lei (RON)

113.941

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea destinatiei de resedintă, pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român, unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă atribuirea destinatiei de resedintă, pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român, unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 478.

 

ANEXĂ

 

LISTA

imobilelor cu destinatie de resedintă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Nr. inventar M.F.P.

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Vila Pictor Mirea, str. Pictor G.D. Mirea

20.315

Constructie: nr. 4, sectorul 1, Bucuresti – suprafata construită totală = 246,06 m2

– suprafata desfăsurată = 600,7 m2

– subsol – suprafata utilă = 135,06 m2

– mansardă – suprafata utilă = 79,78 m2

– parter – suprafata utilă = 143,66 m2

– etaj – suprafata utilă = 131,32 m2

– garaj/magazie – suprafata utilă = 35,79 m2

Teren aferent – 429,38 m2

2.

Imobil Palat Elisabeta, sos. Kiseleff nr. 28,

Bucuresti, sectorul 1

20.336

Constructii: sectorul 1, Bucuresti – CF nr. 53.448, nr. topo 19.921, a localitătii

– constructie (palat) – 1.383 m2

– anexă – 193 m2

– bazin – 50 m2

– pavilion – 10 m2

– pavilion – 9 m2

– suprafata construită totală – 1.645 m2

Teren aferent – 12.977 m2