MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 aprilie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

88. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005

 

389. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005

 

89. – Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

390. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

91. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

392. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

411. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

412. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

413. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

414. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

415. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

Rectificări la:

 - Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 266/2006;

 - Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 216/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.120 din 12 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 389.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) si partea introductivă a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se referă la plantele si produsele vegetale aflate atât în stare proaspătă, cât si uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment complex, destinate importului, exportului sau consumului intern.

(2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se aplică în cazul plantelor si produselor vegetale prevăzute la alin. (1), destinate tărilor din afara Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului si este îndeplinită una dintre următoarele conditii:“.

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul reducerii unui nivel maxim de reziduuri de pesticide conform alin. (2), Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Sănătătii comunică de îndată celorlalte state membre si Comisiei Europene această măsură si anexează o justificare a acesteia.“

3. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Plantele si produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1) nu intră sub incidenta dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, dacă acestea sunt destinate:“.

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Autoritatea competentă asigură respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, prin efectuarea de controale prin sondaj si prelevarea de probe de plante si produse vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator, în cadrul programului national de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante si produse vegetale.“

5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art.91. – (1) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, programul national de monitorizare pe următorul an calendaristic. Acest program cuprinde cel putin:

a) plantele sau produsele vegetale care urmează a fi controlate si numărul de controale care va fi efectuat;

b) reziduurile de pesticide care urmează a fi determinate;

c) criteriile aplicate la întocmirea acestui program.

(2) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, până la data de 31 august a fiecărui an, rezultatele analizelor efectuate la probele prelevate în anul anterior, în cadrul programului national de monitorizare.“

6. După articolul 10 se introduc trei noi articole, articolele 11–13, cu următorul cuprins:

“Art.11. – Producătorii si comerciantii de produse agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligati să permită inspectorilor fitosanitari prelevarea de probe din plantele si produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. – (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) comercializarea plantelor si produselor vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), care au un continut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise prin legislatia în vigoare;

b) nerespectarea prevederilor art. 11.

(2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică următoarele sanctiuni:

a) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contraventională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON) si confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de până la 50 kg;

b) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contraventională de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) si confiscarea bunurilor respective, pentru loturi mai mari de 50 kg;

c) pentru fapta prevăzută la lit. b), amendă contraventională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON). (3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice.

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către inspectorii fitosanitari din cadrul unitătilor fitosanitare.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Art. 13. – Dispozitiile art. 12 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dispozitilie art. 7 alin. (3) si ale art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune următoarele prevederi:

a) art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 76/895/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.340 din 9 decembrie 1976 [amendată de Directiva Consiliului 97/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997];

b) art. 1 alin. (3) si (4) art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (2) lit. a) si art. 9 alin. (1) din Directiva Consiliului 86/362/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.221 din 7 august 1986 [amendată de Directiva Consiliului 97/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997, si de Directiva Comisiei 1999/65/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.172 din 8 iulie 1999];

c) art. 1 alin. (3) si (4), art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) paragraful 1 si art. 8 alin. (1) din Directiva Consiliului 90/642/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală incluzând fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.350 din 14 decembrie 1990 [amendată de Directiva Consiliului 97/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997, si de Directiva Comisiei 1999/65/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L.172 din 8 iulie 1999].

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentului României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 390.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 392.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191 din 9 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ivascu Adrian, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 411.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191 din 9 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Adam Ion, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 412.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191 din 9 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Popa Aurica, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 413.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 169 din 1 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Văduva Mioara, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, se eliberează din functie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârsirea unei infractiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 414.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 192 din 9 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Enăchescu Olga-Aura, judecător la Judecătoria Bacău, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 415.

 

RECTIFICĂRI

 

În sumarul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 11 aprilie 2006, la titlul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 22 martie 2006 se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– în loc de: “... art. 28, art. 35 alin. (1) lit. i) si j), art. 38–48, ...“ se va citi: “... art. 28, art. 35 alin. (1) lit. i) si j), art. 38–40,...“.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 9 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. I pct. 3, în cadrul textului nou-introdus al pct. 13, în loc de: “... laboratoarele care aplică principiile BPL conform art. 12,...“ se va citi: “... laboratoarele care aplică principiile BPL conform pct. 12,...“.

 

În Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 216/2006 pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 2, în loc de: “... până la data de 25 aprilie 2005.“ se va citi: “... până la data de 25 aprilie 2006.“