MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 326         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 aprilie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

83. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

 

Acord între România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră

 

378. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

13. – Hotărâre pentru alegerea unui secretar al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

421. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

425. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

431. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 

432. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Timisoara

 

436. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.820/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

437. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

442. – Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Buzău, judetul Buzău

 

448. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Sănătătii

 

449. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei C.A. Rosetti si în administrarea Consiliului Local al Comunei C.A. Rosetti, judetul Tulcea

 

450. – Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău, a unei părti dintr-un imobil, trecută în proprietatea publică a statului

 

451. – Hotărâre privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei si formării profesionale “Socrates II“ si “Leonardo da Vinci II“

 

452. – Hotărâre privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

610/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasă în locurile de detentie

 

830/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 83.

 

ACORD

între România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră

 

România si Republica Italiană, denumite în continuare părti contractante, acordând o importantă deosebită dezvoltării colaborării lor în materia transferării persoanelor condamnate, dorind să intensifice si să faciliteze cooperarea dintre ele în aplicarea prevederilor Conventiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983, denumită în continuare Conventie, au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Scopul acordului

 

Scopul prezentului acord îl constituie reglementarea unei proceduri simplificate de transferare a persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării, a conducerii la frontieră sau orice altă măsură în virtutea căreia acestor persoane, odată puse în libertate, nu le va mai fi permis să rămână pe teritoriul statului de condamnare.

 

ARTICOLUL 2

Raportul cu Conventia

 

1. Termenii si expresiile utilizate în prezentul acord se interpretează în sensul în care acestea au fost folosite de Conventie.

2. Pentru situatiile nereglementate de prezentul acord se aplică dispozitiile Conventiei.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

1. Statul de executare poate, la cererea statului de condamnare, să îsi dea acordul pentru transferarea unei persoane condamnate fără consimtământul acesteia, atunci când:

a) condamnarea pronuntată împotriva acesteia sau o hotărâre administrativă definitivă luată ca urmare a acestei condamnări contine o măsură de expulzare ori de conducere la frontieră sau orice altă măsură în virtutea căreia acestei persoane, odată pusă în libertate, nu îi va mai fi permis să rămână pe teritoriul statului de condamnare;

b) măsura de expulzare sau de conducere la frontieră ori alte măsuri prevăzute la lit. a) sunt adoptate printr-o hotărâre administrativă definitivă pronuntată împotriva unei persoane condamnate pentru o faptă penală pentru care legislatia internă a statului de condamnare prevede pedeapsa cu închisoarea mai mare de 2 ani.

2. Statul de executare nu îsi va da acordul în scopul precizat în paragraful 1 decât după ce a luat în considerare avizul persoanei condamnate.

3. În scopul aplicării prezentului articol statul de condamnare pune la dispozitie statului de executare:

a) o declaratie continând avizul persoanei condamnate în privinta transferării sale prevăzute; si

b) o copie de pe hotărârea de condamnare sau de pe măsura de expulzare ori de conducere la frontieră sau de pe orice altă măsură în baza căreia persoanei condamnate, odată pusă în libertate, nu îi va mai fi permisă sederea pe teritoriul statului de condamnare.

 

ARTICOLUL 4

Regula specialitătii

 

1. Orice persoană care a fost transferată în urma aplicării prevederilor prezentului acord nu va fi nici urmărită, nici judecată si nici detinută în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de sigurantă, nici nu va fi supusă oricărei alte îngrădiri a libertătii sale individuale pentru orice faptă anterioară transferării, alta decât cea care a motivat condamnarea în curs de executare, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) când statul de condamnare o autorizează; în acest scop va fi prezentată o cerere, însotită de actele doveditoare si de un proces-verbal judiciar, în care sunt consemnate declaratiile condamnatului; această autorizare va fi acordată atunci când infractiunea pentru care a fost cerută ar atrage ea însăsi extrădarea potrivit legislatiei statului de condamnare sau dacă extrădarea ar fi exclusă numai din cauza cuantumului pedepsei;

b) când persoana condamnată care a avut posibilitatea să părăsească teritoriul statului de executare nu a făcut acest lucru în termen de 45 de zile de la eliberarea sa definitivă sau când s-a reîntors pe teritoriul acestui stat după ce îl părăsise.

2. Cu toate acestea, statul de executare poate să ia măsurile necesare în conformitate cu legislatia sa internă, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă, în vederea întreruperii prescriptiei.

 

ARTICOLUL 5

Transmiterea documentelor

 

1. Cererea de transferare si actele anexe vor fi transmise de Ministerul Justitiei al statului de condamnare Ministerului Justitiei al statului de executare.

2. Cererea de transferare si actele anexe vor fi redactate în limba statului de condamnare si însotite de traduceri certificate în limba statului de executare.

3. Răspunsul va fi transmis prin intermediul acelorasi autorităti si în aceeasi formă prevăzută în paragrafele precedente.

 

ARTICOLUL 6

Procedura si dreptul aplicabil

 

1. Părtile contractante vor aplica pentru realizarea transferării procedura prevăzută de art. 9 paragraful 1 lit. a) din Conventie.

2. Fiecare dintre părtile contractante hotărăste asupra unei cereri de transferare formulate în temeiul dispozitiilor prezentului acord, în conformitate cu procedurile prevăzute de legea sa internă.

 

ARTICOLUL 7

Cheltuieli

 

Cheltuielile de aplicare a prezentului acord vor fi suportate de statul de executare, cu exceptia cheltuielilor efectuate în exclusivitate pe teritoriul statului de condamnare.

 

ARTICOLUL 8

Aplicarea în timp

 

Prezentul acord se aplică în privinta condamnărilor pronuntate atât înainte, cât si după intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord este supus ratificării si intră în vigoare după 30 de zile de la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei notificări privind îndeplinirea de către părtile contractante a procedurilor interne de ratificare.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergentă cu privire la aplicarea si interpretarea dispozitiilor prezentului acord se va solutiona prin consultări si negocieri bilaterale.

 

ARTICOLUL 11

Modificarea acordului

 

Prezentul acord poate fi modificat prin aceeasi procedură urmată la încheierea sa.

 

ARTICOLUL 12

Raporturile cu alte întelegeri internationale

 

Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere dispozitiilor altor întelegeri internationale multilaterale încheiate de părtile contractante.

 

ARTICOLUL 13

Valabilitatea acordului

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

 

ARTICOLUL 14

Denuntarea acordului

 

Fiecare parte contractantă poate oricând să denunte prezentul acord printr-o notificare scrisă. În acest caz prezentul acord îsi încetează valabilitatea după trecerea unui termen de 6 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.

Semnat la Roma la 13 septembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si italiană, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Rodica Mihaela Stănoiu

Pentru Republica Italiană,

Roberto Castelli

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la  frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 378.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui secretar al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se alege în functia de secretar al Senatului domnul senator Ilie Sârbu, Grupul parlamentar al P.S.D., în locul domnului Antonie Iorgovan, demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 aprilie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 si nr. 276 bis din 27 aprilie 2002, se completează cu pozitiile nr. 171 si 172 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 421.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Iedera

 

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau dării

în folosintă

Situatia juridică

actuală

“171.

1.8.11

1.8.8

Teren ocupat de bazinul de apă si statia de clorinare

Suprafata = 0,50 ha, situat în punctul Siliste

Tarlaua 34

Parcelele – 5877, 5878, 5880

2005

H.C.L. nr. 2/26.01.2006

172.

1.8.1

Teren ocupat de două puturi

 

Suprafata = 1,80 ha, situat în  punctul Lunca

Tarlaua 31

Parcelele – 5203–5214

2005

H.C.L. nr. 2/26.01.2006“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia (IMT 2000), denumite în continuare licente de comunicatii mobile de generatia a treia, se acordă prin licitatie cu participare internatională, organizată de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei stabileste prin decizie a presedintelui conditiile de acordare a licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia, precum si procedura de desfăsurare a licitatiei.“

2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Apărării Nationale va elibera spectrul de frecvente radio cuprins între 1.900 MHz si 1.980 MHz, în conditiile si termenele stabilite de comun acord cu Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.“

3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) următoarele 5 transe anuale egale, în valoare de 4.900.000 dolari S.U.A. fiecare, până la data de 30 ianuarie a fiecăruia an, începând cu anul următor emiterii licentei de comunicatii mobile de generatia a treia.“

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Licentele de comunicatii mobile de generatia a treia se eliberează de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei fiecărui câstigător declarat al licitatiei sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4), după ce aceasta a achitat prima transă din tariful de eliberare a spectrului.“

5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Veniturile provenite din acordarea de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice se cuvin bugetului de stat.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 425.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasate în statia electrică de sistem 400/220/110 kV Sibiu-Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 431.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 

Nr. de

Identificare

atribuit de

M.F.P.

Codul de

clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul

de inventar

Valoarea

de inventar

– lei RON –

An PIF

Adresa unde se

află mijloacele fixe

62.197

8.14

Statia

400/220/110

kV Sibiu-Sud

Panou de comandă

3371337

509.518,89

1973

Municipiul Sibiu,

judetul Sibiu

Cabină stins incendii

AT1 + 2 200 MVA

2171015

6.580,32

1975

Cabină stins incendii

AT 3 – 400 MVA

2171013

1.577,60

1975

Baterie stationară

FULMEN 48/150 AH

3100000

21.239,25

1998

Celule 220 kV

3371334

67.636,81

1969

Autotrafo nr. 41666 –

200 MVA

3371364

12.540,06

1992

Total mijloace fixe din domeniul public al statului aflate în statia Sibiu-Sud

619.092,93

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Timisoara, amplasate în statiile electrice de sistem 220/110 kV Paroseni si 220/110 kV Pestis, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 432.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Sucursala de Transport Timisoara

 

Nr. de

Identificare

atribuit de

M.F.P.

Codul de

clasificare

Denumirea mijlocului fix

Numărul

de inventar

Valoarea

de inventar

– lei RON –

An PIF

 

Adresa unde se

află mijloacele fixe

147.207

8.14

Statia 220/110

kV Paroseni

Celula 220 kV Baru Mare

2000573

125.000,00

1966

Localitatea Paroseni, judetul

Hunedoara

Celula 220 kV Târgu Jiu

2000574

125.000,00

1966

Total valoare mijloace fixe din domeniul public aflate în statia Paroseni   250.000,00

62.192

8.14

Statia 220/110

kV Pestis

Celule 220 kV Hăsdat

200265

178.664,12

1967

Municipiul Hunedoara:

DN 68B (Deva–Hunedoara)

Panou protectie celulă 220 kV

2000302

65,72

1958

Total mijloace fixe din domeniul public al statului aflate în statia Pestis    178.729,84

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.820/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 1 “Lista cuprinzând nivelul fondurilor publice care se acordă în anul 2006 pentru fiecare cultură, plantatie si specie de animale“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.820/2005 privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.192 din 29 decembrie 2005, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 4, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea activitătii curente de productie

Nivel fonduri publice

(%)

“4.

Aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea

adăposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente

10“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 436.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 36 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pozitia nr. 91 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Tara

Valuta

Salariul lunar în valută

“91.

Norvegia

euro

910“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 437.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Buzău, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema municipiului Buzău, judetul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1*) si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 442.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

municipiului Buzău, judetul Buzău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Buzău, judetul Buzău

 

Descrierea stemei:

Stema municipiului Buzău, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărtit în trei cartiere, traversat de un râu undat de culoare albastră.

În câmpul superior, în cartierul din dreapta, pe fond albastru, se află imaginea stilizată a unui palat în argint si negru, pe o terasă verde.

În câmpul superior, în cartierul din stânga, pe fond rosu, se află o spadă si un topuz, încrucisate, de argint, surmontate de o coroană voievodală de aur.

În vârful scutului, în câmp argintiu, se află pasărea Phoenix, neagră, iesind dintr-un rug rosu.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu sapte turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Palatul reprezintă sediul Primăriei Municipiului Buzău.

Armele semnifică vitejia locuitorilor, încă din Evul Mediu, până la sfârsitul celui de al II-lea Război Mondial.

Brâul undat reprezintă râul Buzău.

Pasărea Phoenix semnifică vitalitatea locuitorilor care, asezati în calea răutătilor, cu orasul distrus complet de trei ori în decursul istoriei, au renăscut din propria cenusă.

Coroana murală cu sapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în orasul Alesd, Str. Oborului nr. 2, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Bihor, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor, în vederea extinderii spatiilor necesare desfăsurării activitătii.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Bihor, în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor, în vederea extinderii spatiilor necesare desfăsurării activitătii

 

Denumirea si locul

unde este situat

imobilului

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile

imobilul

Număr atribuit de Ministerul

Finantelor Publice conform

Hotărârii Guvernului

nr. 2.060/2004 (cod

de clasificare a imobilului)

Orasul Alesd,

Str. Oborului nr. 2,

judetul Bihor

Domeniul public al statului si din Administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Bihor

Domeniul public al statului si în administrarea

Ministerului Sănătătii, pentru Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor

Suprafata construită =132 m2

Terenul aferent = 715 m2

121.130 (partial)

cod de clasificare: 8.29.10

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei C.A. Rosetti si în administrarea Consiliului Local al Comunei C.A. Rosetti, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei C.A. Rosetti si în administrarea Consiliului Local al Comunei C.A. Rosetti, judetul Tulcea, a unui imobil situat în extravilanul satului Cardon, comuna C.A. Rosetti, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării lui pentru utilitate publică.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 449.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Tulcea, care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei C.A. Rosetti si în administrarea Consiliului Local al Comunei C.A. Rosetti

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Cardon–extravilan,

comuna C.A. Rosetti,

judetul Tulcea

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul

Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea

Consiliul Local

al Comunei

C.A. Rosetti

Pavilion nr. 1:

– suprafata construită = 220,20 m2

– suprafata desfăsurată = 220,20 m2

– valoare inventar = 500 lei

Suprafata terenului = 9.900,23 m2

Valoare inventar teren = 225.268,798 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău, a unei părti dintr-un imobil, trecută în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău, a unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 30, judetul Buzău, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 172 din 30 septembrie 2004, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 450.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, trecută în proprietatea publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică la care

se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Buzău,

str. Alexandru Marghiloman nr. 30,

judetul Buzău

Ministerul Educatiei si Cercetării,

pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău

Structură zidărie portantă

Suprafata construită = 1.024,88 m2, din care:

– corpul C1 (parter) = 591,86 m2

– corpul C2 (etaj) = 318,16 m2

– corpul C8 (parter) = 93,09 m2

– corpul C9 (parter) = 21,77 m2

Total suprafată de teren = 3.212,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei si formării profesionale “Socrates II“ si “Leonardo da Vinci II“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2006 la Programul Comunitătii Europene “Leonardo da Vinci II“ în limita echivalentului în lei al sumei de 2.838.000 euro.

Art. 2. – Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2006 la Programul Comunitătii Europene “Socrates II“ în limita echivalentului în lei al sumei de 5.099.000 euro.

Art. 3. – Sumele prevăzute la art. 1 si 2 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2006 Ministerului Educatiei si Cercetării de la capitolul 65.01 “Învătământ“, titlul 55 “Alte transferuri“, alineatul 55.01.07 “Programe comunitare“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 451.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) si alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, se revocă din functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor domnul Dumitru Cismaru, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 2. – Se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor doamna Paula Lavric, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 452.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasă în locurile de detentie

 

Având în vedere dispozitiile art. 29 din Constitutia României, republicată, si ale art. 9 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind asistenta religioasă în locurile de detentie, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Dispozitiile regulamentului prevăzut la art. 1 vor fi duse la îndeplinire de Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 17 februarie 2006.

Nr. 610/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind asistenta religioasă în locurile de detentie

 

Art. 1. – Asistenta religioasă în locurile de detentie va fi asigurată cu respectarea libertătii de constiintă si religie a persoanelor detinute, precum si a pluralismului religios, în conditii nediscriminatorii.

Art. 2. – Ministerul Justitiei, prin Administratia Natională a Penitenciarelor, va permite accesul în locurile de detentie al preotilor si slujitorilor sau reprezentantilor tuturor religiilor, pentru a răspunde nevoilor de asistentă religioasă a detinutilor, fără deosebire de confesiunea acestora.

Art. 3. – În locurile de detentie se vor asigura spatii care să permită exercitarea libertătii de credintă de către persoanele detinute, cu asistenta preotilor si a slujitorilor sau reprezentantilor cultelor ori asociatiilor religioase a căror confesiune o împărtăsesc.

Art. 4. – (1) Nimeni nu este obligat să îsi declare confesiunea religioasă odată cu intrarea în locul de detentie si nici pe tot parcursul executării pedepsei privative de libertate.

(2) La intrarea în locul de detentie sau pe toată perioada detentiei, detinutii îsi pot exprima optiunea de a participa la slujbele sau activitătile religioase tinute de preotul ori de reprezentantul oricărui cult sau oricărei asociatii religioase. Oricare persoană detinută poate participa la slujbele sau activitătile religioase tinute de preotul ori de reprezentantul oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase.

Art. 5. – (1) Persoanele detinute vor beneficia de asistentă religioasă numai la cerere.

(2) Orice persoană detinută este liberă să solicite asistentă religioasă din partea unui preot sau slujitor al unei religii recunoscute, fie prin întrevederi personale, fie prin participarea la reuniuni cu scop religios.

(3) Solicitarea asistentei religioase se poate face verbal si poate fi adresată personalului încadrat în administratia locului de detentie, indiferent de rang. Acesta este obligat să aducă cererea la cunostintă directorului locului de detentie sau functionarului special desemnat de directorul locului de detentie, care nu poate fi preot sau slujitor ori reprezentant al vreunui cult religios sau al vreunei asociatii religioase.

(4) Refuzul de a aproba acordarea asistentei religioase unui detinut se motivează în scris si se comunică în termen de 5 zile detinutului solicitant. Acesta poate contesta refuzul la Administratia Natională a  Penitenciarelor si la Ministerul Justitiei.

Art. 6. – Este permis accesul în locurile de detentie al preotilor sau slujitorilor oricărui cult religios si/sau al reprezentantilor asociatiilor religioase pentru activităti care tin de asistenta religioasă, chiar dacă nu există cereri exprese din partea persoanelor detinute.

Art. 7. – (1) Accesul în locurile de detentie al preotilor sau slujitorilor si reprezentantilor oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase, pentru activităti care tin de asistenta religioasă, este permis în următoarele conditii: orice cult sau asociatie religioasă care doreste să desfăsoare activităti în sistemul penitenciar poate adresa o solicitare în acest sens, în scris, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la care va anexa lista reprezentantilor săi care vor intra în locurile de detentie.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor are obligatia de a răspunde în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(3) Aprobarea este valabilă timp de un an de la data emiterii de către Administratia Natională a Penitenciarelor.

(4) Administratia Natională a Penitenciarelor nu poate interzice accesul preotilor sau slujitorilor si reprezentantilor oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase în sistemul penitenciar decât în situatia în care demonstrează că prezenta acestora pune în pericol real si concret siguranta locului de detentie. Refuzul va fi comunicat solicitantului în scris, motivat, în termenul prevăzut la alin. (2), si poate fi atacat de acesta în contencios administrativ.

Art. 8. – (1) Reprezentantii oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase, mentionati în lista prevăzută la art. 7, au acces liber în toate penitenciarele, spitalele penitenciare sau centrele pentru reeducarea minorilor.

(2) Dacă doreste să desfăsoare programe ce presupun accesul regulat în unul sau mai multe locuri de detentie, cultul sau asociatia religioasă va stabili, împreună cu administratia fiecărui loc de detentie vizat, calendarul săptămânal sau lunar al activitătilor cu detinutii. Slujbele sau activitătile religioase pot avea loc cel mult o dată pe săptămână.

(3) Este interzisă imixtiunea administratiei locului de detentie în continutul programelor religioase.

(4) Reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase care au acces în sistemul penitenciar pot distribui direct detinutilor publicatii religioase. Orice alte donatii directe către detinuti sunt supuse controlului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

Art. 9. – (1) Prezenta în locul de detentie a preotului, slujitorului ori a reprezentantului oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase va fi anuntată într-un mod accesibil si din timp tuturor persoanelor detinute.

(2) Detinutii care îsi exprimă dorinta de a participa la actiunile respective au dreptul de a se întâlni cu preotii sau cu slujitorii ori reprezentantii oricărui cult religios sau oricărei asociatii religioase sau de a participa la slujbe ori ceremonii religioase organizate de acestia fără nici un fel de restrictie din partea administratiei penitenciare.

(3) Un eventual refuz din partea administratiei penitenciare trebuie motivat în scris si înmânat detinutului în maximum 48 de ore. Acesta poate contesta refuzul la Administratia Natională a Penitenciarelor si la Ministerul Justitiei.

(4) Nici un angajat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al altor autorităti publice, precum si nici un preot, slujitor sau reprezentant al altor culte ori asociatii religioase nu poate asista la întâlnirile dintre preotii, slujitorii ori reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase care desfăsoară activităti cu detinutii decât la invitatia scrisă a cultului sau asociatiei religioase organizatoare.

(5) Personalul penitenciarelor va asigura numai supravegherea vizuală în cazul detinutilor cu comportament violent pe durata detentiei.

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004

 

În temeiul art. 140 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 4.409/C din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor,

văzând propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 939/C din 20 martie 2006 privind modificarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor,

având în vedere avizul Consiliului Superior al Magistraturii, acordat prin Hotărârea nr. 235 din 23 martie 2006,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Articol unic. – Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.850/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 23 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

“Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP)“.

2. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

“Art.104. – (1) Unitatea de implementare a programelor PHARE (UIP) se organizează la nivel de serviciu în vederea derulării programelor PHARE al căror beneficiar este Ministerul Public si exercită următoarele functii:

a) de coordonare a activitătilor prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a programelor;

b) de management tehnic al proiectelor si contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de Fondul National conform acordurilor de finantare;

c) de raportare către institutiile abilitate a datelor si informatiilor solicitate în calitate de coordonator national al asistentei si pentru asigurarea functionării Sistemului informatic unic de monitorizare si evaluare a programelor de asistentă financiară, precum si către Fondul National, agentiile de implementare si Comisia Europeană a documentelor prevăzute de procedurile PHARE.

(2) În vederea implementării corespunzătoare a programelor în termenele prevăzute, UIP are următoarele atributii:

a) identifică si elaborează propuneri de proiecte de finantare din fonduri PHARE pe baza prioritătilor prevăzute în Parteneriatul pentru aderare si în alte documente programatice, în conformitate cu strategia de  programare a asistentei financiare nerambursabile, stabilită de institutiile abilitate, si după consultarea conducerii institutiei, precum si a celorlalte directii/structuri de specialitate din institutie, potentiali beneficiari ai asistentei;

b) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, în vederea asigurării eligibilitătii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu directiile de specialitate din cadrul institutiilor abilitate;

c) întocmeste documentele subsecvente aprobării fisei de proiect pentru derularea efectivă a programului (termeni de referintă, specificatii tehnice, conventii de înfrătire) cu sprijinul directiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul;

d) îndeplineste sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si încheierea contractului, în colaborare cu agentia de implementare;

e) supraveghează în permanentă îndeplinirea de către contractor a obligatiilor asumate în conformitate cu termenii de referintă;

f) atestă realitatea serviciilor mentionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plătii de către agentia de implementare;

g) planifică si răspunde de organizarea în conditii optime a activitătilor aprobate prin program, inclusiv în situatiile în care derularea efectivă a programelor este în sarcina beneficiarilor asistentei, directiilor/structurilor din aceeasi institutie sau din alte institutii;

h) coordonează si monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenta privind obiectivele, desfăsurarea si rezultatele programelor derulate;

i) tine evidenta repartizării si utilizării bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevăzute în program;

j) întocmeste documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor directi, dacă este cazul;

k) asigură schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Fondul National, cu agentiile de implementare si celelalte institutii abilitate;

l) asigură legătura dintre autoritatea de implementare si institutiile abilitate pentru programele PHARE pe care le implementează;

m) asigură legătura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participă la reuniunile interinstitutionale în probleme de interes comun pentru asistenta PHARE;

n) participă la reuniunile internationale cu relevantă pentru obiectul de activitate al UIP;

o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii institutiei, legate de activitatea de asistentă financiară PHARE;

p) îndeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.

(3) Organizarea administrativă a UIP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Coordonatorul UIP este abilitat prin ordinul de numire să solicite si să primească de la celelalte structuri din cadrul Ministerului Public datele si informatiile necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 104 alin. (2).

(5) Coordonatorul UIP este abilitat să semneze documentele realizate în îndeplinirea atributiilor conferite UIP, cu exceptia acelora a căror semnare este expres prevăzută în sarcina altor persoane.“

3. Regulamentul se completează cu anexa al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 24 martie 2006.

Nr. 830/C.

 

ANEXĂ

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR PHARE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a