MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 318         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 107 din 14 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 248 din 9 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

71. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de exploatare – Runda nr. 48/2006

 

223. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

3.548. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind completarea ordinelor ministrului educatiei si cercetării nr. 5.098, 5.099, 5.100 si 5.101 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind conferirea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul I, respectiv cercetător stiintific gradul II

 

Rectificări la:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 225/2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 107

din 14 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MFA“ – S.A. din Mizil în Dosarul nr. 6.039/2005 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 801 D/2005, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cocor Turism“ – S.A. din Neptun în Dosarul nr. 2.134/COM/2005 al Tribunalului Constanta – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că, la dosarul cauzei, partea Societatea de Investitii Financiare “Transilvania“ – S.A. din Brasov a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.049 D/2005, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială iBucuresti Turism“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.075/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că, la dosarul cauzei, partea Societatea de Investitii Financiare “Transilvania“ – S.A. din Brasov a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere obiectul partial identic al exceptiilor ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 801 D/2005 si nr. 1.049 D/2005 la Dosarul nr. 798 D/2005, care este primul înregistrat.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 Curtea s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 178 din 29 martie 2005 si nr. 209 din 14 aprilie 2005. Cu privire la dispozitiile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, apreciază că acestea constituie o expresie a functionării societătii comerciale, asa încât nu aduc atingere art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 19 octombrie 2005, 11 octombrie 2005 si 18 octombrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 6.039/2005 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ, nr. 2.134/COM/2005 al Tribunalului Constanta – Sectia comercială si nr. 3.075 D/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MFA“ – S.A. din Mizil, cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cocor Turism“ – S.A. din Neptun, si cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Bucuresti Turism“ – S.A. din Bucuresti în cauze având ca obiect anularea hotărârilor luate de Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “MFA“ – S.A. din Mizil si suspendarea prin ordonantă presedintială a unor hotărâri ale Adunărilor generale ale actionarilor a Societătii Comerciale “Cocor Turism“ – S.A. din Neptun si a Societătii Comerciale “Bucuresti Turism“ – S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Societatea Comercială “MFA“ – S.A. din Mizil apreciază că art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 încalcă prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece acestea impun ca majorarea capitalului social să se facă numai în temeiul unei hotărâri a adunării generale a actionarilor, ceea ce “limitează posibilitătile actionarilor în dezvoltarea societătii comerciale“ si “pot priva actionarii de dreptul valorificării tuturor factorilor de productie prin majorarea capitalului social.“

Totodată, acelasi autor sustine că prevederile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 aduc atingere dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie “în măsura în care se interpretează în sensul că dau dreptul actionarilor de a ataca o hotărâre a adunării generale a actionarilor“ în legătură cu o altă hotărâre anterioară a aceleiasi adunări, prin care se stabilise modul de a vota.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990, autorii exceptiei sustin că acestea contravin prevederilor art. 20 alin. (2), art. 21, art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. În acest sens se arată că alin. (2) al art. 133 aduce atingere art. 20 alin. (2) din Constitutie, deoarece nu îndeplineste “conditiile esentiale ale claritătii si previzibilitătii legii“, consacrate în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, isi care, în temeiul art. 20 din Constitutia României, au aplicabilitate directă în dreptul intern“. Se sustine totodată că alin. (2) al art. 133 aduce atingere si art. 21 din Constitutie, întrucât, “neoferind criterii suficiente pentru obligarea reclamantului la plata cautiunii, legiuitorul stirbeste posibilitatea de exercitare a controlului judiciar efectiv asupra hotărârii pronuntate în primă instantă“.

Se mai arată că prevederile art. 133 din Legea nr. 31/1990 aduc atingere dispozitiilor art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece acordă posibilitatea instantei de judecată de a dispune suspendarea hotărârii adunării generale a actionarilor, fără a obliga reclamantul la plata unei cautiuni, ori de a dispune cu privire la cuantumul cautiunii în mod arbitrar, în lipsa unor criterii legale. “Se creează astfel posibilitatea să se suspende hotărârile adunărilor generale ale actionarilor în mod sicanatoriu“, pe o perioadă mare de timp, ceea ce “este de natură să aducă o gravă atingere dreptului de proprietate, în sensul că dreptul de vot al actionarilor majoritari este lipsit de eficienta sa firească“.

Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ, Tribunalul Constanta – Sectia comercială si Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitateeste neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul cuprins:

Art. 113 lit. f): “Adunarea generală extraordinară se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: [...] f) majorarea capitalului social.“;

– Art. 132 alin. (2): “Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.“;

– Art. 133: “(1) O dată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

(3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.“

Aceste dispozitii sunt considerate de autorii exceptiei, conform distinctiei pe care o fac în motivare, ca fiind neconstitutionale în raport cu următoarele prevederi din Legea fundamentală: art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor internationale referitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, în raport cu reglementările interne, în situatia neconcordantei dintre acestea, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea în mod egal de lege a proprietătii private si art. 135 alin. (1) privind economia României si alin. (2) lit. a) privind asigurarea de către stat a libertătii comertului, protectiei concurentei loiale, creării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

Legiuitorul a statuat prin prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 că hotărârile cu privire la modificările aduse actului constitutiv al societătii comerciale, una dintre aceste modificări constituind-o majorarea capitalului social, se iau de către adunarea generală extraordinară. Această prevedere legală este justificată de importanta unor astfel de hotărâri, fără a aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a).

În legătură cu exceptia referitoare la dispozitiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Curtea constată că acestea au mai format obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea fundamentală. Astfel, prin Decizia nr. 178 din 29 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005, Curtea, respingând exceptia ridicată, a retinut că dispozitiile art. 132 alin. (1) si (2) “asigură satisfacerea cerintei constitutionale a respectării legilor, precum si a dreptului de acces liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie. Din această perspectivă, reglementarea dreptului actionarilor care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei, de a ataca în justitie hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv, se bucură de legitimitate constitutională“ si “nu contravin dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie“.

În ceea ce priveste sustinerile autorilor exceptiei, potrivit cărora dispozitiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 aduc atingere prevederilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, Curtea retine că, dimpotrivă, textele criticate constituie o expresie a acestora în sensul garantării si ocrotirii în mod egal a dreptului de proprietate privată al tuturor actionarilor societătii comerciale.

Curtea constată, de asemenea, că si dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990, criticate ca fiind neconstitutionale, au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, tot prin raportare la prevederile art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală.

Astfel, prin Decizia nr. 209 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 22 iunie 2005, respingând exceptia, Curtea a statuat că prevederile art. 133 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 “sunt norme de procedură a căror stabilire este, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, de competenta autoritătii legiuitoare“. Totodată, Curtea a retinut că textul criticat “permite instantei de judecată ca, tinând seama de circumstantele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual sicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii adunării generale a actionarilor contestate si să stabilească o cautiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credintă a drepturilor procesuale“, iar “depunerea cautiunii constituie o garantie, în sensul că, în urma respingerii actiunii în anulare a hotărârilor luate de adunarea generală a actionarilor, partea interesată va putea cere si obtine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării hotărârii respective“. În consecintă, prin acea decizie Curtea a constatat că nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi.

În prezenta cauză se invocă si încălcarea prevederilor art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, critică ce nu poate fi retinută pentru aceleasi motive.

Nici critica de neconstitutionalitate a art. 133 din Legea nr. 31/1990, în raport de dispozitiile art. 21 din Constitutie, nu poate fi retinută. Curtea constată că prin aceste prevederi legiuitorul a lăsat la latitudinea instantei, în temeiul rolului activ al judecătorului în procesul civil, obligarea reclamantului la depunerea unei cautiuni si la stabilirea cuantumului acesteia. Instanta de judecată este singura în măsură să aprecieze asupra cuantumului cautiunii în raport de împrejurările existente în spetă si de scopul în care va fi depusă cautiunea, respectiv despăgubirea celor prejudiciati prin întârzierea executării hotărârii adunării generale a actionarilor.

Curtea constată că prin procedura reglementată de art. 133 din Legea nr. 31/1990 este posibilă, în calea de atac a recursului, examinarea ordonantei de suspendare atât sub aspectul legalitătii, cât si al temeiniciei, astfel că prevederile art. 21 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie nu sunt încălcate.

În sfârsit, Curtea retine că prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 113 lit. f), ale art. 132 alin. (2) si ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MFA“ – S.A. din Mizil în Dosarul nr. 6.039/2005 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cocor Turism“ – S.A. din Neptun în Dosarul nr. 2.134/COM/2005 al Tribunalului Constanta – Sectia comercială, precum si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Bucuresti Turism“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.075/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 248

din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Aurelia Pîrlea în Dosarul nr. 14.552/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 14.552/2005, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor “art. 5 alin. (1) din Legea nr. 670/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999“.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Aurelia Pîrlea într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea plângerii împotriva deciziei de respingere a cererii autoarei exceptiei adresate Comisiei pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă din cadrul Ministerului Justitiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, care limitează în timp termenul de depunere a cererii de constatare a calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) din Constitutie.

Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este neconstitutional, fiind contrar dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 1 alin. (3) si ale art. 47 alin. (1). Arată că “instituirea prin dispozitiile de lege criticate a unui anumit termen conduce la împărtirea nejustificată a aceleiasi categorii de persoane în persoane care au obtinut drepturile prevăzute de lege, pe de o parte, si persoane care nu mai pot beneficia de aceste drepturi, pe de altă parte“. Sustine că societatea este datoare să respecte demnitatea, drepturile si libertătile celor care au luptat în rezistenta anticomunistă, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989. De asemenea, consideră că sunt nesocotite prevederile constitutionale privind dreptul la un nivel de trai decent, care cuprind si obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 670/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie 2002. Textul de lege criticat a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002, ordonantă care a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 670/2002. Ca atare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate asupra căruia Curtea Constitutională urmează să se pronunte îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, care au următorul cuprins: “Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit căruia cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, si celor ale art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 466 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005, Curtea Constitutională a statuat că instituirea unui termen înăuntrul căruia titularul unui drept subiectiv îsi poate exercita prerogativa conferită de lege nu contravine principiului egalitătii în drepturi, atât timp cât tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei le este aplicabil acelasi tratament juridic, fără privilegii si fără discriminări. Fixarea unui termen înlăuntrul căruia titularii dreptului puteau depune cererea pentru recunoasterea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă a fost impusă de necesitatea asigurării stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile si a ordinii de drept, specifice unui stat democratic. De altfel, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, între care si stabilirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Neexercitarea dreptului în termenul stabilit de lege, datorită lipsei de diligentă a titularului acestuia, nu poate fi considerată consecinta îngrădirii liberului acces la justitie al persoanelor care au pierdut posibilitatea valorificării dreptului.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Constitutie privind accesul liber la justitie, Curtea constată că nu poate fi retinută, însăsi introducerea actiunii la instantă fiind o dovadă că orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor sale legitime.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Aurelia Pîrlea în Dosarul nr. 14.552/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare – Runda nr. 48/2006

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. – Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursele minerale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36–38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare următoare:

Art. 4. – Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42–45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor cuprinse în ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât a celor publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.M.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.M., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât a celor prevăzuti de art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

– documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

– copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si al persoanelor juridice străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. – În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. – (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. – Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. – (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de oferte pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, ale programului de explorare si proiectului de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de oferte, de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 4 aprilie 2006.

Nr. 71.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare – Runda nr. 48/2006

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA,

în baza prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) În vederea acordării indemnizatiei prevăzute la art. 1 directorii executivi ai directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor desemna din cadrul directiei o persoană responsabilă cu analiza documentatiei si cu stabilirea dreptului la indemnizatie.

(2) Persoana desemnată în conditiile alin. (1), precum si orice alte persoane care au acces la informatiile referitoare la copiii si adultii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au obligatia păstrării confidentialitătii datelor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Art. 3. – Directia generală politici asistentă socială, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 21 martie 2006.

Nr. 223.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA

si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

Art. 1. – (1) Beneficiază de indemnizatie lunară de hrană cuvenită adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, denumită în continuare indemnizatie lunară de hrană, adultii si copiii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, atât pe perioada cât sunt internati sau institutionalizati, cât si în ambulatoriu.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se plăteste prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.

Art. 2. – (1) Plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însotită de copia actului de identitate si a certificatului medical sau a adeverintei eliberate de medicul specialist.

(2) Cererea se înregistrează la directia teritorială în a cărei rază locuieste solicitantul.

(3) Cererea se completează de adultul infectat cu HIV sau bolnav de SIDA ori, după caz, de părintii sau reprezentantii legali ai copiilor, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1 si 2 la prezenta metodologie.

(4) În cazul copiilor, cererea va fi însotită si de copia actului de identitate al reprezentantului legal, precum si de actul care dovedeste calitatea acestuia, respectiv părinte, tutore, curator, persoană/familie căreia copilul i s-a dat în plasament, în plasament de urgentă, inclusiv asistentul maternal.

Art. 3. – (1) Pentru copiii dati în plasament unei institutii publice de asistentă socială sau unui organism privat acreditat si licentiat în conditiile legii plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere întocmită de conducerea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau a organismului privat acreditat si licentiat în conditiile legii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de lista cuprinzând numele si codul numeric personal ale copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, copii de pe hotărârile comisiilor pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-a stabilit măsura plasamentului, plasamentului de urgentă, inclusiv la asistentul maternal, precum si copii de pe certificatele medicale sau adeverintele eliberate de medicul specialist.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) si documentele prevăzute la alin. (2) se înregistrează la directia teritorială în a cărei rază îsi are sediul directia generală de asistentă socială si protectia copilului sau organismul privat acreditat si licentiat în conditiile legii.

Art. 4. – Pe perioada în care copiii prevăzuti la art. 3 alin. (1) sunt în întretinerea familiei, indemnizatia lunară de hrană se va acorda acesteia, în baza unei adeverinte eliberate de directia generală de asistentă socială si protectia copilului sau de organismul privat acreditat si licentiat în conditiile legii, care să ateste acest lucru, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (3) si (4).

Art. 5. – Dreptul la indemnizatia lunară de hrană se stabileste începând cu luna următoare înregistrării cererii, prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.

Art. 6. – Persoana adultă beneficiară a indemnizatiei lunare de hrană, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, directia generală de asistentă socială si protectia copilului sau organismul privat acreditat si licentiat în conditiile legii au obligatia de a comunica directiei teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situatia care a stat la baza acordării dreptului la indemnizatie.

Art. 7. – Dreptul la indemnizatie lunară de hrană încetează începând cu luna următoare decesului persoanei beneficiare.

Art. 8. – Lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, directiile teritoriale vor transmite la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei fundamentarea sumelor necesare plătii indemnizatiei lunare de hrană pe tipuri de beneficiari.

Art. 9. – Indemnizatia lunară de hrană se calculează pe baza nivelului alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice, în functie de tipul beneficiarului, respectiv adult sau copil, si de numărul zilelor din lună.

Art. 10. – (1) Plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează pe bază de mandat postal, în cont personal, cont de card sau altă modalitate de plată mentionată în cerere de adultul beneficiar ori de reprezentantul legal al copilului.

(2) În cazul copiilor prevăzuti la art. 3 alin. (1), plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează de directiile teritoriale prin virarea sumelor primite de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în contul special deschis cu această destinatie de directia generală de asistentă socială si protectia copilului sau de organismul privat acreditat si licentiat în conditiile legii.

Art. 11. – În termen de 5 zile de la aprobarea prezentului ordin, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite îndrumări în vederea stabilirii operatiunilor privind plata indemnizatiei lunare de hrană.

Art. 12. – (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile teritoriale, realizează monitorizarea si controlul utilizării sumelor plătite cu titlu de indemnizatie lunară de hrană.

(2) Sumele cu titlu de indemnizatie lunară de hrană plătite necuvenit sau utilizate în alt scop decât cel pentru care a fost instituită se recuperează în conditiile legii.

Art. 13. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 14. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 73/2004 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 23 februarie 2004.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE

pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrană pentru adulti

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................., cu domiciliul/resedinta în ..........................., str. ................................ nr. ....., bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul ...................., telefon ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ seria ........ nr. ..............., eliberat de ................... la data de ........................., CNP ............................., în baza certificatului medical anexat, vă rog să îmi aprobati acordarea indemnizatiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 584/2002 si de Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003.

Doresc să primesc acest drept prin:

a) mandat postal [ ]

b) cont personal [ ]

c) cont de card [ ]

d) altă modalitate de plată [ ]

Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizatia lunară de hrană pentru procurarea alimentatiei corespunzătoare care să asigure eficientă în tratamentul pe care îl urmez.

 

....................................

(numele si prenumele)

....................................

(semnătura)

....................................

(data)

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CERERE

pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrană pentru copii

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................., cu domiciliul/resedinta în ..........................., str. ................................ nr. ....., bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul ...................., telefon ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ seria ........ nr. ..............., eliberat de ................... la data de ........................., CNP ............................., în calitate de*) ............................................ al copilului ......................................., născut la data de ........................... în localitatea ........................, judetul/sectorul ..............., CNP ..............................,

în baza certificatului medical anexat, vă rog să îmi aprobati acordarea indemnizatiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 584/2002 si de Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003.

Doresc să primesc acest drept prin:

a) mandat postal [ ]

b) cont personal [ ]

c) cont de card [ ]

d) altă modalitate de plată [ ]

Declar pe propria răspundere că voi utiliza indemnizatia lunară de hrană pentru procurarea alimentatiei corespunzătoare care să asigure eficientă în tratamentul pe care îl urmează copilul.

....................................

(numele si prenumele)

....................................

(semnătura)

....................................

(data)


*) Se mentionează calitatea persoanei: părinte, tutore, curator, persoană/familie care are în plasament/plasament în regim de urgentă, asistent maternal.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului

a judetului/sectorului municipiului Bucuresti .........................

sau

Organismul privat acreditat si licentiat .................................

 

CERERE

pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrană pentru copiii dati în plasament

 

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului a judetului/sectorului municipiului Bucuresti .................../organismul privat acreditat si licentiat ................., cu sediul în ....................., cod fiscal .................., reprezentată/reprezentat prin ........................................................... (numele si prenumele), în calitate de ................................................... (denumirea functiei de conducere), cu domiciliul/resedinta în ............., str. ............... nr. ............., bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. .........., sectorul/judetul ........., telefon ..........., posesor al actului de identitate ............ seria ........ nr. ......., eliberat de .............. la data de .................., CNP ...................,

vă rog să aprobati acordarea indemnizatiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 584/2002 si de Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 pentru un număr de ....... copii, conform documentelor anexate*).

Sumele cu titlu de indemnizatie lunară de hrană vor fi virate în contul special nr. .........., deschis la ............... .

Declar pe propria răspundere că indemnizatia lunară de hrană va fi utilizată pentru procurarea alimentatiei corespunzătoare care să asigure eficientă în tratamentul pe care îl urmează copiii.

Numele si prenumele ........................

Semnătura .........................................

Data ...................................................


L.S.


*) Se anexează lista cuprinzând numele si codul numeric personal ale copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, copii de pe hotărârile comisiilor pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-a stabilit măsura plasamentului, plasamentului în regim de urgentă, inclusiv la asistentul maternal, precum si copii de pe certificatele medicale sau adeverintele eliberate de medicul specialist.

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind completarea ordinelor ministrului educatiei si cercetării nr. 5.098, 5.099, 5.100 si 5.101 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind conferirea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul I, respectiv cercetător stiintific gradul II

 

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor de doctorat si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru criteriul 2 – Activitatea de cercetare – si criteriul 3 – Contributia stiintifică – ale capitolului B – Criterii de evaluare – din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.098/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, se pot folosi echivalările propuse în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. – Pentru criteriul 2 – Activitatea de cercetare – si criteriul 3 – Contributia stiintifică – ale capitolului B – Criterii de evaluare – din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.099/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, se pot folosi echivalările propuse în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. – Criteriul 3 – Contributia stiintifică – al capitolului B – Criterii de evaluare – din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.100/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, va avea următorul cuprins:

“Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin: a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior (CNCSIS); b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole în cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de inventie. În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv la cele proprii.

Standardul minim:

a) 7–9 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 7–9 articole/studii/brevete de inventie cel putin 4 trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) două cărti de specialitate ca prim/unic autor.“

Art. 4. – Criteriul 3 – Contributia stiintifică – al capitolului B – Criterii de evaluare – din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.101/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, va avea următorul cuprins:

“Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin: a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de CNCSIS; b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole în cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de inventie. În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv la cele proprii.

Standardul minim:

a) 4–6 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 4–6 articole/studii/brevete de inventie cel putin două trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) un volum publicat pe baza tezei de doctorat în ultimii 5 ani.“

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 3.548.

 

ANEXE

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

– la data ordonantei de urgentă, în loc de: “…22 martie 2005.“ se va citi: “…22 martie 2006.“.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 225/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la anexa nr. 2, în tabel, la litera a) de la categoria (1) “Lucrări pentru:“, în loc de: “partea A a Proiectului“ se va citi: “partea B a Proiectului“.