MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

430. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normei tehnice energetice (NTE) “Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV“

 

223. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În luna aprilie 2006, unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat li se acordă un ajutor bănesc în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. – Cuantumul ajutorului prevăzut la art. 1 este următorul:

a) 50 lei (RON), pentru pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie este de până la 200 lei (RON) inclusiv;

b) 40 lei (RON), pentru pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie este de peste 200 lei (RON), dar nu mai mare de 305 lei (RON).

Art. 3. – (1) În situatia beneficiarilor de pensie de urmas, ajutorul se stabileste, în functie de numărul urmasilor, prin aplicarea asupra cuantumului ajutorului prevăzut la art. 2 lit. a) sau b), după caz, a următoarelor procente:

a) 100% pentru trei sau mai multi urmasi;

b) 75% pentru doi urmasi;

c) 50% pentru un urmas.

(2) Cuantumul pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie, fată de care, conform prevederilor alin. (1), se acordă ajutorul, este cel rezultat din însumarea cuantumurilor pensiilor corespunzătoare fiecărui urmas.

Art. 4. – Ajutorul bănesc prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă persoanelor care:

a) beneficiază exclusiv de una sau mai multe categorii de pensii din sistemul public de pensii, provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001;

b) beneficiază de pensie din sistemul public de pensii, stabilită după data de 1 aprilie 2001 si care se suportă integral din bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 1921 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

c) beneficiază de pensie de serviciu acordată în baza prevederilor legilor cu caracter special.

Art. 5. – În situatia persoanelor care beneficiază de două sau mai multe categorii de pensii din sistemul public de pensii, la determinarea conditiilor pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 2 nu se au în vedere cuantumurile pensiilor prevăzute la art. 4.

Art. 6. – Ajutorul bănesc acordat în baza prezentei hotărâri nu face parte din pensie si se evidentiază pe un document de plată distinct, altul decât cel în baza căruia se achită drepturile de pensie corespunzătoare lunii aprilie 2006.

Art. 7. – Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc stabilit în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cheltuielile legale aferente transmiterii drepturilor, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 430.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei tehnice energetice (NTE) “Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV“

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 31 martie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma tehnică energetică “Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV“, cod NTE 006/06/00, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescriptia energetică PE 134-2/1996 îsi încetează valabilitatea.

Art. 4. – Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 7.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa www.anre.ro.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 26/2006, nr. 31/2006 si nr. 34/2006 cuprinzând listele cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 100.353 din 17 martie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

– În anexa “Lista cu clasificatorii autorizati“, după pozitia 112 se introduc 31 de noi pozitii, pozitiile 113–143*), care vor avea următorul cuprins:

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 30 martie 2006.

Nr. 223.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2006, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,5% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 8.