MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 305         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. – Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială/persoane cu atributii de asistentă socială, în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

113/EN. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale

 

490. – Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială/persoane cu atributii de asistentă socială, în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se aprobă Metodologia de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială/persoane cu atributii de asistentă socială, în domeniul protectiei drepturilor copilului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait

 

Bucuresti, 13 martie 2006.

Nr. 95.

 

ANEXĂ*)

 

METODOLOGIE DE LUCRU

privind colaborarea dintre directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si serviciile publice de asistentă socială/persoane cu atributii de asistentă socială, în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 485 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. – (1) Prezenta decizie are ca obiect:

a) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de optiune al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice si al furnizorilor de servicii postale în vederea determinării tarifului de monitorizare în functie de veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori din activităti de furnizare de servicii postale;

b) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de optiune al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice în vederea determinării contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în functie de anumite venituri din domeniul comunicatiilor electronice si al furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice obligati la plata acestei contributii;

c) stabilirea regulilor de conducere a evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si de către furnizorii de servicii postale, în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri.

(2) În întelesul prezentei decizii, prin determinarea obligatiilor financiare către ANRC se întelege determinarea cuantumului tarifului de monitorizare, determinarea furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului cărora le incumbă obligatia de plată a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal si determinarea cuantumului acestei contributii.

Art. 2. – (1) În întelesul prezentei decizii, prin venituri obtinute din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice se întelege următoarele categorii de venituri:

A. venituri obtinute din furnizarea de servicii de comunicatii electronice către utilizatorii finali:

a) venituri obtinute din furnizarea de servicii de telefonie;

b) venituri obtinute din furnizarea de servicii de transmisiuni de date si acces la Internet;

c) venituri obtinute din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale;

d) alte venituri obtinute din furnizarea de servicii de comunicatii electronice;

B. venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice către alti furnizori de retele ori servicii de comunicatii eletronice:

a) venituri obtinute din furnizarea de servicii de interconectare;

b) venituri obtinute din furnizarea de servicii de roaming;

c) venituri obtinute din furnizarea de alte servicii de acces;

d) alte venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice.

(2) În întelesul prezentei decizii, prin venituri obtinute din activităti de furnizare de servicii postale se întelege următoarele categorii de venituri:

A. venituri din furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal;

B. venituri din furnizarea de servicii postale neincluse în sfera serviciului universal:

a) servicii postale având ca obiect trimiteri postale cu greutate între 10 si 50 kg;

b) servicii de publicitate prin postă;

c) servicii financiar-postale;

d) alte venituri obtinute din furnizarea de servicii postale.

(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în legislatia primară din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale si în deciziile relevante emise de presedintele ANRC.

Art. 3. – (1) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale beneficiază de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii postale.

(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului beneficiază de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice în vederea determinării existentei obligatiei de plată a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

(3) Furnizorii obligati la plata contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal beneficiază, în vederea determinării cuantumului acesteia, de dreptul de a opta pentru scăderea din baza de calcul a veniturilor obtinute din servicii de transmisie a programelor audiovizuale.

(4) Dreptul de optiune prevăzut la alin. (1)–(3) se exercită în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip “Optiune privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii“ prevăzut în anexa nr. 1, care se transmite ANRC până la data de 31 decembrie a anului în care se dobândeste calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de furnizor de servicii postale.

(5) Optiunea transmisă ANRC produce efecte pe întreaga perioadă în care îsi desfăsoară activitatea furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale si nu poate fi revocată pentru determinarea obligatiilor financiare către ANRC aferente anului următor celui în care s-a exercitat dreptul de optiune.

(6) În vederea determinării obligatiilor financiare către ANRC pentru anul 2006, persoanele care la data de 31 decembrie 2005 aveau calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice, furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii postale vor completa si vor transmite ANRC formularul-tip “Optiune privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii“ în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. Prin derogare de la prevederile alin. (5), optiunea poate fi revocată pentru determinarea obligatiilor financiare către ANRC pentru anul 2007.

(7) Neexercitarea dreptului de optiune prevăzut la alin. (1)–(3) în conditiile alin. (4) sau alin. (6) teza întâi, după caz, are ca efect:

a) determinarea obligatiilor financiare către ANRC în functie de cifra de afaceri;

b) în cazul furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si al furnizorilor de servicii postale care si-au exercitat dreptul de optiune prevăzut la alin. (1)–(3) până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, determinarea obligatiilor financiare către ANRC potrivit acestei optiuni.

Art. 4. – (1) În vederea determinării obligatiilor financiare către ANRC în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale persoane juridice vor înregistra în evidenta contabilă veniturile din activitătile de furnizare de retele ori servicii de comunicatii electronice sau de servicii postale potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pe baza facturilor care atestă prestarea serviciilor respective si în conformitate cu dezvoltarea contului sintetic 704 “Venituri din lucrări executate si servicii prestate“ pe conturi analitice, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip “Declaratie privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale“, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Simbolurile conturilor analitice care se înscriu în Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale vor fi cele din evidenta contabilă a fiecărui furnizor prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele din creditul conturilor analitice ale contului 704 se înregistrează la sfârsitul fiecărei luni într-o situatie lunară privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, similară jurnalului de vânzări întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, care va cuprinde exclusiv veniturile obtinute din activitătile de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori de furnizare de servicii postale.

(4) La sfârsitul anului, pe baza sumelor totale din situatiile lunare prevăzute la alin. (3) se întocmeste formularul-tip “Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale“, prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale vor întocmi si vor transmite ANRC, împreună cu situatiile financiare anuale, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a situatiilor financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(6) Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2006 si data intrării în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale vor reconstitui evidenta veniturilor conform alin. (1) si vor întocmi situatiile lunare prevăzute la alin. (3).

(7) Furnizorii prevăzuti la alin. (1) care si-au exercitat dreptul de optiune în sensul determinării obligatiilor financiare către ANRC aferente anului 2006 în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri vor întocmi si vor transmite ANRC, împreună cu situatiile financiare ale anului 2005, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale pentru anul 2005 si balanta de verificare sintetică întocmită la data de 31 decembrie 2005.

(8) Netransmiterea Declaratiei privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si a Centralizatorului situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale are ca efect determinarea obligatiilor financiare către ANRC în functie de cifra de afaceri.

Art. 5. – (1) În vederea determinării obligatiilor financiare către ANRC în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale autorizati să desfăsoare activităti economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociatii familiale, vor tine o evidentă separată a veniturilor obtinute din activitătile de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip “Declaratie privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale“, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Furnizorii prevăzuti la alin. (1) vor întocmi pe baza evidentelor separate prevăzute la alin. (1) si vor transmite ANRC Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si declaratiile privind veniturile obtinute, prevăzute de legislatia fiscală, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora din urmă la organul fiscal competent.

Art. 6. – (1) Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale vor fi supuse auditării de către un auditor financiar autorizat, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) produc efecte exclusiv în ceea ce priveste determinarea obligatiilor financiare către ANRC.

Art. 7. – (1) ANRC poate efectua controlul ulterior al evidentelor contabile ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în vederea verificării corectitudinii datelor cuprinse în documentele prevăzute de prezenta decizie, transmise ANRC.

(2) Personalul autorizat să efectueze controlul prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a presedintelui ANRC.

Art. 8. – (1) Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1–3 pot fi obtinute de la sediul central al ANRC, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(3) Documentele prevăzute de prezenta decizie se vor transmite astfel:

a) Optiunea privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, la sediul central al ANRC;

b) situatiile financiare anuale, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, la oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază teritorială îsi au sediul sau domiciliul furnizorii de retele ori servicii de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii postale ori la sediul central al ANRC de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si de către furnizorii de servicii postale care îsi au sediul ori domiciliul în municipiul Bucuresti.

(4) Transmiterea documentelor prevăzute de prezenta decizie se va face numai în una dintre următoarele modalităti:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv, si generată cu ajutorul unui dispozitiv asigurat securizat de creare a semnăturii electronice.

Art. 9. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 113/EN.

 

ANEXA Nr. 1

 

OPTIUNE

privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

1. Datele de identificare a furnizorului

1.1. Denumirea:

.....................................................................................................................................................................................

1.2. Sediul/domiciliul:

.....................................................................................................................................................................................

1.3. Codul unic de înregistrare:

.....................................................................................................................................................................................

1.4. Numărul de înregistrare la registrul comertului:

....................................................................................................................................................................................

2. Tariful de monitorizare

Optăm pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza*):

a) cifrei de afaceri         

b) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice/servicii postale                      

3. Contributia pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal

3.1. Optăm pentru stabilirea existentei obligatiei de plată a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pe baza*):

a) cifrei de afaceri         

b) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice                     

3.2. Optăm pentru determinarea contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pe baza*):

a) cifrei de afaceri         

b) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice                     

c) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice, exclusiv veniturile din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale            

4. Numele în clar, semnătura reprezentantului legal si stampila

..........................................................................................................

 


*) Se bifează cu “X“ varianta pentru care s-a optat.

L.S.

 

ANEXE

 

CENTRALIZATORUL SITUATIILOR LUNARE PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN ACTIVITĂTI DE FURNIZARE DE RETELE SAU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE SI/SAU DE SERVICII POSTALE PENTRU ANUL ........

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. IV pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu luna ianuarie 2006, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru serviciile prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Pentru serviciile prevăzute la pct. 1 si 2 din anexă, Ministerul Finantelor Publice încheie protocoale cu institutiile de credit, la solicitarea acestora. În baza protocoalelor încheiate si numai pentru serviciile stabilite prin acestea, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti încheie conventii cu institutiile de credit.

(2) Plata comisioanelor prevăzute la pct. 1 din anexă se efectuează de către institutiile de credit, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, în contul Ministerului Finantelor Publice 65.01.05 “Decontări în contul trezoreriei centrale – comisioane“, cod IBAN: RO23TREZ999650105xxxxxxx, cod fiscal 8609468, si reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.

(3) Plata comisioanelor prevăzute la pct. 2 din anexă se efectuează de către institutiile de credit, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, în contul de venituri al bugetului Trezoreriei Statului 70.36.09.50 “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Alte venituri“, deschis la unitătile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile operatorilor economici care fac obiectul conventiilor.

Art. 3. – (1) Prestarea serviciilor prevăzute la pct. 3 si 4 din anexă se efectuează la solicitarea operatorilor economici si a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, cu avizul conducătorului unitătii Trezoreriei Statului care asigură serviciul respectiv.

(2) Pentru plata comisioanelor prevăzute la pct. 3 si 4 din anexă, unitătile Trezoreriei Statului eliberează operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii “Situatia privind comisioanele de plătit pentru luna...“, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Plata comisioanelor stabilite conform prevederilor alin. (2) se efectuează de către operatorii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii situatiei prevăzute la alin. (2), în contul de venituri al bugetului Trezoreriei Statului 70.36.09.50 “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului – Alte venituri“, la unitătile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective.

Art. 4. – Comisioanele prevăzute în anexa la prezentul ordin, datorate pentru trimestrul I al anului 2006, se achită până la finele lunii aprilie 2006.

Art. 5. – Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Unitatea de management a Trezoreriei Statului, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 490.

 

ANEXĂ

 

LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

 

1. Administrarea de către Ministerul Finantelor Publice a bazei de date cu extrasele de cont ale clientilor institutiilor de credit pentru care au fost încheiate protocoale 200 lei (RON)/lună/institutie de credit

2. Consultarea si preluarea de către institutiile de credit a fisierelor cu extrasele de cont ale clientilor acestora, pentru care Ministerul Finantelor Publice a încheiat protocoale

– între 1 si 5 clienti/unitate operativă a Trezoreriei Statului 27 lei (RON)/client/lună

– între 6 si 10 clienti/unitate operativă a Trezoreriei Statului 26 lei (RON)/client/lună

– între 11 si 20 de clienti/unitate operativă a Trezoreriei Statului 24 lei (RON)/client/lună

– peste 20 de clienti/unitate operativă a Trezoreriei Statului 23 lei (RON)/client/lună

3. Extrase de cont pe suport magnetic aferente conturilor 50.69 “Disponibil al operatorilor economici“, 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii“ si 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii“

3 lei (RON)/extras de cont

4. Duplicat extras de cont pentru conturile 50.69 “Disponibil al operatorilor economici“, 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii“ si 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii“

– pe suport hârtie 0,5 lei (RON)/pagină extras de cont

– pe suport magnetic 4 lei (RON)/extras de cont