MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 446 din 15 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

448. – Decizie privind delegarea atributiilor de aprobare a deplasărilor externe, a rapoartelor de activitate aferente acestor deplasări si a informărilor din domeniul specific de activitate, apartinând autoritătilor publice aflate în coordonarea directă a primului-ministru

 

451. – Decizie privind eliberarea domnului Petru Pană din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

452. – Decizie privind numirea domnului Adrian Mironescu în functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

453. – Decizie privind eliberarea domnului Dan Petrescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

454. – Decizie privind numirea domnului Dan Petrescu în functia de secretar de stat la Departamentul justitie si administrare internă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

455. – Decizie privind eliberarea domnului Octavian Costescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

456. – Decizie privind numirea domnului Ludovic Fodor în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

457. – Decizie privind numirea doamnei Ceusan Elena Ramona în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

458. – Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Ciulcov din functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 446

din 15 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Ion Predescu – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, precum si a ordonantei mentionate, în integralitatea sa, exceptie ridicată de Alexandru Ilinca în Dosarul nr. 111/2005/CCA al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., prin consilier juridic cu delegatie la dosar, dl Dan Claudiu Ilinca, constatându-se lipsa autorului exceptiei si a celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., care solicită admiterea acesteia. Arată că participarea procurorilor financiari ca procurori de sedintă în cauzele rezultate din activitatea Curtii de Conturi este contrară dispozitiilor art. 131 din Constitutie. Consideră că art. 8 din ordonanta criticată este neconstitutional, întrucât nu prevede un termen pentru preluarea procurorilor financiari de către Ministerul Public, ceea ce conduce la concluzia lipsei elementului de urgentă necesar pentru reglementarea prin astfel de ordonante. Mai arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 este neconstitutională în integralitatea sa, deoarece contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, care stabileste că ordonantele de urgentă nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate. Apreciază că textele de lege ce constituie obiectul exceptiei nu au legătură cu solutionarea cauzei în cadrul căreia a fost invocată exceptia, motiv pentru care devin incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 111/2005/CCA, Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de contestatorul Alexandru Ilinca într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii în anularea deciziei prin care Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ a respins recursul declarat împotriva unor încheieri pronuntate de Colegiul Jurisdictional al Camerei de Conturi a Judetului Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 este contrar art. 131 din Constitutie, întrucât din norma constitutională rezultă că “nu pot exista si nu pot să-si desfăsoare activitatea «procurori financiari», ci doar procurori, organizati în parchete, care functionează pe lângă instantele de judecată“. Consideră că art. 8 din ordonantă, “atât în forma initială, cât si în cea actuală, în urma modificării prin Legea nr. 49/2004“, încalcă prevederile art. 115 alin. (5) din Constitutie. Aceasta, deoarece cuprinde dispozitii care urmează să se aplice în viitor, la o dată nespecificată, nedeterminată si nedeterminabilă, neexistând situatia exceptională care să confere Guvernului legitimitatea emiterii de ordonante de urgentă, prin delegare legislativă. În acest sens mentionează Decizia nr. 83/1998, prin care Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, cu motivarea că “Nici existenta unei situatii exceptionale, nici necesitatea instituirii de urgentă a măsurilor prevăzute în ordonantă nu pot fi retinute“. De asemenea, autorul exceptiei consideră că “se impune verificarea integrală a constitutionalitătii“ Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003, întrucât la data intrării sale în vigoare era aplicabilă Constitutia României în forma anterioară revizuirii, ordonanta criticată contravenind prevederilor art. 139 din Constitutia nerevizuită. În plus, apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004, “este neconstitutională întrucât prin această lege forul legislativ nu se poate substitui instantei de control constitutional prin legea de aprobare a ordonantei“.

Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 sunt constitutionale “fată de prevederile legale tranzitorii, în contextul desfiintării activitătii jurisdictionale a Curtii de Conturi“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, prin Decizia nr. 516/2004, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si art. 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, referitoare la functionarea procurorilor financiari în cadrul Curtii de Conturi si participarea obligatorie a acestora, ca procurori de sedintă, la procesele rezultate din activitatea acesteia. Precizează că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 a fost adoptată în aplicarea prevederilor art. 140 alin. (1) teza a doua din Constitutie. Potrivit dispozitiilor cu caracter tranzitoriu ale art. 8 din ordonanta criticată, procurorii financiari functionează pe lângă Curtea de Conturi, respectiv pe lângă structurile acesteia, care nu desfăsoară activitate jurisdictională, dar fac parte din Ministerul Public. În acelasi sens arată că art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 stabilesc participarea obligatorie a procurorilor financiari, în calitate de procurori de sedintă, la judecarea de către instantele judecătoresti a cauzelor rezultate din activitatea Curtii de Conturi, ca o consecintă a desfiintării activitătii jurisdictionale a acestei institutii.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei privind existenta unui conflict de legi în timp cu privire la aplicabilitatea ordonantei mentionate, precizează că art. 11 din acelasi act normativ prevede că “Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei României“.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 sunt constitutionale. Textele de lege criticate stabilesc participarea obligatorie a procurorilor financiari, în calitate de procurori de sedintă, la judecarea de către instantele judecătoresti a cauzelor rezultate din activitatea Curtii de Conturi, ca o consecintă a desfiintării activitătii jurisdictionale a acestei institutii. Apreciază că exercitarea atributiilor procurorilor financiari este în deplină concordantă cu prevederile art. 131 din Constitutie, privind rolul Ministerului Public. Precizează că în acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 516/2004. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de dispozitiile art. 115 alin. (4) din

Legea fundamentală, arată că preluarea procurorilor financiari de Ministerul Public este justificată de necesitatea solutionării de către instantele judecătoresti ordinare a litigiilor rezultate din activitatea Curtii de Conturi, până la constituirea instantelor judecătoresti specializate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform încheierii de sesizare, prevederile art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 27 octombrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004. Continutul normativ al acestor texte este următorul:

– Art. 3: “Procurorul financiar participă în mod obligatoriu la judecarea cauzelor rezultate din activitatea Curtii de Conturi, apărând interesele financiare ale statului în domeniul de competentă stabilit prin legea organică.“;

– Art. 8: “Procurorii financiari vor fi preluati de Ministerul Public potrivit procedurii prevăzute la art. 5. Procurorii financiari vor continua să functioneze în cadrul Curtii de Conturi si să exercite atributiile prevăzute de Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile art. 3 si 4 din prezenta ordonantă de urgentă.“

Autorul exceptiei invocă si neconstitutionalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 în integralitatea sa, întrucât apreciază că aceasta contravine prevederilor art. 139 [devenit art. 140] din Constitutie, nerevizuită.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 115 alin. (4) si ale art. 131 din Constitutie, care au următorul cuprins:

– Art. 115 alin. (4): “Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.“;

– Art. 131: “(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

(2) Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii.

(3) Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.“;

– Art. 140: “(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. În conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti specializate.

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, cuprinzând si neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice si raportează despre cele constatate.

(4) Consilierii de conturi sunt numiti de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti în exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitătilor prevăzute de lege pentru judecători. (5) Curtea de Conturi se Onnoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de Parlament, din 3 în 3 ani, în conditiile prevăzute de legea organică a Curtii.

(6) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de către Parlament, în cazurile si conditiile prevăzute de lege.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit Constitutiei revizuite, au fost eliminate din competenta Curtii de Conturi atributiile jurisdictionale pe care aceasta le avea, conform dispozitiilor constitutionale ale art. 139, referitoare la “Curtea de Conturi“. Art. 139 [devenit art. 140] din Constitutie prevede la alin. (1) că “În conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti specializate“. În aplicarea acestor dispozitii constitutionale a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004. Art. 1 din ordonantă prevede că “Până la constituirea instantelor judecătoresti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti ordinare“. În consecintă, prin Decretul Presedintelui României nr. 12/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2004, judecătorii financiari inspectori si judecătorii financiari au fost numiti în functia de “judecători“ la instantele judecătoresti ordinare, potrivit procedurii prevăzute la art. 5 din ordonantă.

Cu referire la procurorii financiari, art. 8 din ordonantă dispune că preluarea se face de Ministerul Public, potrivit procedurii aplicabile în cazul judecătorilor financiari. Ca atare, a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005, din cuprinsul căreia rezultă că procurorii financiari, procurorii financiari inspectori si procurorul general financiar au fost preluati de Ministerul Public, prin suplimentarea numărului de posturi pentru Ministerul Public si prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi al Curtii de Conturi. Aceeasi ordonantă prevede că după preluare procurorii care au îndeplinit functiile de procuror general financiar, procuror financiar inspector si procuror financiar urmează să exercite si atributiile prevăzute prin Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, până la reorganizarea, prin lege organică, a acesteia. Procurorii financiari preluati de Ministerul Public au fost numiti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin decrete ale Presedintelui României (de exemplu, decretele nr. 758760, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2005; decretele nr. 714717, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2005; decretele nr. 677680 si 730 si 731, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005; decretele nr. 762767, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005 si altele), în functia de  procuror“ la parchetele de pe lângă unele instante de judecată.

Din cele arătate rezultă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 a avut o aplicare limitată, iar Curtea constată că, la data pronuntării prezentei decizii, aceasta si-a încetat aplicabilitatea, ca urmare a realizării obiectului său de reglementare privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele de judecată. Or, potrivit art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă “în vigoare“, iar exceptia contrară acestor prevederi este inadmisibilă. Întrucât ordonanta criticată a iesit din vigoare ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 28 aprilie 2005, exceptia de neconstitutionalitate a art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate, urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru aceleasi motive, si criticile referitoare la neconstitutionalitatea ordonantei, în ansamblul său, urmează a fi respinse.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate, exceptie ridicată de Alexandru Ilinca în Dosarul nr. 111/2005/CCA al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind delegarea atributiilor de aprobare a deplasărilor externe, a rapoartelor de activitate aferente acestor deplasări si a informărilor din domeniul specific de activitate, apartinând autoritătilor publice aflate în coordonarea directă a primului-ministru

 

În temeiul art. 19 si al art. 21 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se deleagă sefului Cancelariei Primului-Ministru atributiile privind aprobarea deplasărilor externe, a rapoartelor de activitate aferente acestor deplasări si a informărilor din domeniul specific de activitate, apartinând autoritătilor publice aflate în coordonarea directă a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 448.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Petru Pană din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Petru Pană se eliberează din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 451.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Mironescu în functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Adrian Mironescu se numeste în functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 452.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan Petrescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificăile si completăile ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Dan Petrescu se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei

 

Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 453.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Petrescu în functia de secretar de stat la Departamentul justitie si administrare internă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Dan Petrescu se numeste în functia de secretar de stat la Departamentul justitie si administrare internă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 454.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Octavian Costescu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Octavian Costescu se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 455.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ludovic Fodor în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Ludovic Fodor se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 456.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ceusan Elena Ramona în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, doamna Ceusan Elena Ramona se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 457.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Ciulcov din functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Având în vedere Adresa nr. 5.136/G.B. din 19 septembrie 2005 a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin care s-a comunicat faptul că domnul Mihail Ciulcov, încadrat în functia publică de secretar general, a solicitat întocmirea dosarului de pensie pentru limită de vârstă,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Ciulcov se eliberează, la cerere, din functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 458.