MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.099. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

664. Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

950. Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 911/2004 privind actiunile fitosanitare de interes national si modul de finantare a acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. Circulară pentru suspendarea aplicabilitătii unor prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 232.950 lei (RON), din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, intemperii si alunecări de teren.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.099.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. k) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, operatorii de înmagazinare, operatorul Sistemului national de transport, producătorii, furnizorii, consumatorii eligibili, precum si persoanele juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002.

Art. 4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 23 august 2005.

Nr. 664.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

 

1. Scop. Domeniu de aplicare. Terminologie

1.1. Prezentul regulament stabileste conditiile de măsurare si de conversie în energie a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, între agentii economici din sectorul gazelor naturale în baza următoarelor contracte:

Contract-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

Contract-cadru de transport al gazelor naturale;

Contract-cadru de distributie a gazelor naturale.

1.2. Gazele naturale tranzactionate între producători/furnizori, transportator, distribuitori si consumatori eligibili se măsoară în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale.

1.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti participantii la piata angro a gazelor naturale, agenti economici licentiati si consumatori eligibili acreditati de ANRGN.

1.4. Prezentul regulament se aplică măsurării gazelor naturale în punctele de predare-preluare comercială, după cum urmează:

la intrarea în SNT din câmpurile de productie si din depozitele de înmagazinare subterană;

la iesirea din SNT, respectiv la intrarea directă în sistemele de distributie, în depozitele de înmagazinare subterană sau direct la consumatorii eligibili racordati la SNT;

la iesirea din conductele colectoare ale producătorilor, respectiv la intrarea în sistemele de distributie sau la consumatorii eligibili direct la acestea;

la iesirea din sistemele de distributie, respectiv la intrarea la consumatorii eligibili sau la alte sisteme de distributie.

Terminologie

1. Clasă de exactitate clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limitele specificate.

2. Conditii de bază conditii specificate la care este transformată cantitatea de gaz măsurat (în prezent: T = 288,15 K; p = 1,01325 bar, iar după data aderării României la Uniunea Europeană: T = 273,15 K; p = 1,01325 bar).

3. Conditii de referintă conditii de utilizare prescrise pentru încercarea functionării unui mijloc de măsurare sau pentru intercompararea rezultatelor măsurării.

4. Consumator captiv persoana fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuratiei sistemului de distributie, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licentei de furnizare.

5. Consumator casnic consumator care achizitionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu.

6. Consumator noncasnic consumator care achizitionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.

7. Contor de gaze naturale aparat de măsurat care are functia de a măsura, memora si afisa cantitatea de gaz care a trecut prin el.

8. Contor de gaz cu membrană contor de debit în care volumul de gaz se măsoară prin umplerea si golirea succesivă a camerelor sale cu pereti deformabili.

9. Contor de gaze cu pistoane rotative contor de gaz în care se formează un compartiment rigid între peretii unei camere stationare si un element (sau elemente) în miscare. Fiecare ciclu de rotatie al elementului (elementelor) deplasează un volum cunoscut de gaz care este înregistrat cumulativ si indicat de un dispozitiv indicator.

10. Contor de gaze cu turbină contor de gaz în care fortele dinamice ale unui gaz aflat în miscare produc rotatia unei turbine cu o viteză proportională cu volumul de gaz care trece prin turbină. Numărul de rotatii al turbinei este semnalul de măsurare pentru volumul de gaz care a trecut prin contor.

11. Contor de gaze cu ultrasunete contor de gaz care măsoară timpul de propagare a ultrasunetelor prin gazul aflat în curgere, între una sau mai multe perechi de transductoare ultrasonice. Timpul de propagare este semnalul de măsurare pentru indicarea volumului de gaz care a trecut prin contor.

12. Convertor de volum dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz care transformă automat volumul de gaz măsurat în conditii de lucru în volum de gaz în conditii de bază.

13. Domeniu de debit gamă de debite de gaz limitate de debitul maxim si cel minim pentru care eroarea de justete a contorului este cuprinsă între limite specificate (se mai poate folosi termenul de rangeabilitate).

14. Gaze naturale gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.

15. Incertitudine de măsurare parametru asociat rezultatului unei măsurări, care caracterizează înprăstierea valorilor ce în mod rezonabil ar putea fi atribuite măsurandului.

16. Indice Wobbe putere calorifică superioară volumică în conditii de referintă specificate, înpărtită la rădăcina pătrată din densitatea relativă în aceleasi conditii de referintă specificate la măsurare.

17. Mijloc de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si mostrele de materiale si substante care materializează si conservă unităti de măsură si furnizează informatii de măsurare.

18. Operator de sistem persoana juridică autorizată si/sau licentiată să opereze capacitatea sistemului de transport, de distributie, de dispecerizare, de înmagazinare/stocare, de alimentare si de productie a gazelor naturale, în scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului.

19. Piată angro totalitatea tranzactiilor libere având ca obiect cantitătile de gaze vândute/cumpărate în baza contractelor de achizitie/contractelor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiate între titularii licentei de furnizare a gazelor naturale sau între acestia si consumatorii eligibili.

20. Punct de predare-preluare ansamblul instalatiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din comercială a gazelor naturale punctul în care gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului în cea a operatorului de distributie/înmagazinare sau a consumatorului.

21. Punctul de rouă al apei temperatura peste care condensarea vaporilor de apă nu se produce la presiunea specificată. Pentru orice presiune mai mică decât presiunea specificată nu există condensare la această temperatură.

22. Putere calorifică inferioară cantitatea de căldură care ar trebui eliberată prin arderea completă în aer a unei cantităti specificate de gaz, încât presiunea la care reactia are loc să rămână constantă si toti produsii de ardere să fie adusi la aceeasi temperatură specificată ca si reactantii, toti acesti produsi fiind în stare gazoasă. Temperatura si presiunea mentionate mai sus trebuie specificate.

23. Putere calorifică superioară cantitatea de căldură care ar trebui eliberată prin arderea completă în aer a unei cantităti specificate de gaz, încât presiunea la care reactia are loc să rămână constantă si toti produsii de ardere să fie adusi la aceeasi temperatură specificată ca si reactantii, toti acesti produsi fiind în stare gazoasă, cu exceptia apei formate prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura mentionată mai sus. Temperatura si presiunea mentionate mai sus trebuie specificate.

24. Sectorul gazelor naturale ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale.

25. Sisteme de măsurare ansamblul complet de mijloace de măsurare si alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări.

26. Statie de măsurare ansamblul instalatiilor de măsurare a debitului, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conductele colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un grup de consumatori sau un consumator.

27. Statie de reglare-măsurare-predare ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a debitului, filtrare si odorizare, prin care gazul din conductele de transport intră în sistemul de alimentare a unor consumatori.

28. Traductor de măsurare dispozitiv care face ca unei mărimi de intrare să îi corespundă, conform unei legi determinate, o mărime de iesire.

2. Documente de referintă

2.1. Lista standardelor neobligatorii

SR EN ISO 5167-1:2004 Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 1: Principii si conditii generale;

SR EN ISO 5167-2:2004 Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferentiale introduse în conducte cu sectiune circulară sub sarcină. Partea 2: Diafragme;

SR EN 12480:2002 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

SR EN 12261:2003 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină;

SR EN 12405:2004 Contoare de gaz. Dispozitive electronice de conversie a volumului de gaz;

Report no. 9 AGA Măsurarea gazului cu contoare ultrasonice cu căi multiple;

SR EN 1776:2002 Alimentare cu gaz. Statii de măsurare gaze naturale. Prescriptii functionale;

SR 3317:2003 Gaz natural. Conditii tehnice de calitate;

SR ISO 13686:2001 Gaz natural. Definirea calitătii;

SR ISO 6976+C2:1999 Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densitătii, densitătii relative si indicelui Wobbe din compozitie;

SR EN ISO 6974:2002 Gaz natural Determinarea compozitiei cu o incertitudine definită prin gazcromatografie în fază gazoasă;

SR ISO 12213-1:2001 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere si linii directoare;

SR ISO 12213-2:2001 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calculul pe baza analizei compozitiei molare;

SR ISO 12213-3:2001 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calculul pe baza proprietătilor fizice;

SR EN 60079-10:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase;

SR 13251:1996 Vocabular international de termeni fundamentali si generali în metrologie.

2.2. Alte documente

 

Documentul

Denumirea

NML 004-05

Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului

OIML R32

Contoare de gaz cu turbină si cu pistoane rotative

MID 22-2004

Directiva 2004/22/EC

 

3. Legislatie conexă

 

Nr.

crt.

Denumirea actului normativ

Nr. deciziei de aprobare

emise de presedintele

ANRGN

Publicare

în Monitorul Oficial

al României

1.

Legea gazelor nr. 351/2004

nr. 679 din 28 iulie 2004

2.

Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare

nr. 212 din 28 august 1992

3.

Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

nr. 338 din 19 mai 2003

4.

Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea  instructiunilor de metrologie legală

nr. 567 din 28 iunie 2004

5.

Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor  fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si  exploatare în sectorul gazelor naturale si Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

1.342 din

22 octombrie 2004

nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004

6.

Acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare-preluare  comercială a gazelor naturale (în vigoare)

7.

Codul tehnic al sectorului gazelor naturale

616 din 10 iunie 2002

nr. 438 din 24 iunie 2002

8.

Contracte-cadru emise de ANRGN (în vigoare)

9.

Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului (în vigoare)

 

4. Cerinte generale

4.1. Măsurarea comercială a gazelor naturale pe piata angro se realizează prin intermediul mijloacelor de măsurare care sunt montate în statii de măsurare (SM) sau în statii de reglare măsurare (SRM).

NOTĂ: Referirile ulterioare din prezentul regulament la SRM vizează în special echipamentele care concură la realizarea măsurării gazelor naturale.

4.2. SM-urile sau SRM-urile trebuie să fie proiectate, construite, exploatate si întretinute în conformitate cu legislatia în vigoare, normele si reglementările tehnice europene si internationale aplicabile, cu instructiunile producătorilor de contoare/sisteme si echipamente de măsurare si vor îndeplini conditiile minime de performantă stipulate în contractul dintre părti.

Conditiile concrete si precizarea particularitătilor de exploatare a SM-urilor si SRM-urilor sunt precizate în Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predarepreluare comercială a gazelor naturale, denumit în continuare Acord tehnic, anexă la contractele mentionate la pct. 1.1.

4.3. Pentru gazele naturale măsurate pe piata angro este obligatorie conversia volumelor măsurate în conditii de lucru la conditii de bază.

Conditiile de bază sunt: p = 1,01325 bar si T = 288,15 K, iar după data aderării României la Uniunea Europeană, acestea vor fi: p = 1,01325 bar si T = 273,15 K.

4.4. Clasa de exactitate a mijloacelor de măsurare trebuie să fie mai bună sau cel putin egală cu cea precizată în reglementările emise de ANRGN si reprezintă cerintă minimă contractuală.

4.5. Caracteristicile fiecărei componente a sistemului de măsurare trebuie să corespundă caracteristicilor măsurandului căruia i se adresează, astfel încât să fie asigurată incertitudinea necesară.

4.6. Mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea cantitătilor de gaze naturale pe piata angro trebuie să corespundă legislatiei metrologice în vigoare.

Regimul de proprietate

4.7. Mijloacele de măsurare sunt, de regulă, în proprietatea titularului de licentă care predă gazele naturale, respectiv producătorii/furnizorii si operatorii de înmagazinare, de transport si de distributie de gaze naturale. Acestea sunt sisteme de măsurare pentru decontare fiscală si sunt denumite sisteme de bază.

4.8. Proprietarul/operatorul sistemelor de bază, la solicitarea celeilalte părti, va accepta, pe baza unei documentatii tehnice avizate, ca aceasta să monteze în SM-uri sau SRM-uri sisteme de măsurare proprii, numite sisteme de control, în conditiile prevăzute în Acordul tehnic. Sistemul de măsurare de control nu este opozabil sistemului de bază.

4.9. În cazul în care mijloacele de măsurare de bază sunt în proprietatea altei părti decât a titularului de licentă care predă gazele naturale sau în cazul în care se convine ca sistemul de control să devină sistem de bază, proprietarul este obligat să predea în exploatare aceste mijloace de măsurare titularului de licentă, pe baza unui protocol de predare-primire care va stipula cel putin: componenta sistemului, repartitia cheltuielilor de exploatare si întretinere, inclusiv conditiile de răscumpărare.

4.10. Partenerii de tranzactie au drept de acces la SM sau SRM pentru controlul sistemelor de bază, în conformitate cu prevederile Acordului tehnic.

4.11. Proprietarul/operatorul punctelor de predarepreluare comercială a gazelor naturale trebuie să permită, la cererea beneficiarului, instalarea de echipamente pentru transmiterea la distantă a datelor de exploatare (presiune, temperatură, debit instantaneu, index al aparatului de măsurare etc.), acolo unde nivelul tehnic al instalatiilor permite, fără a fi afectată corectitudinea măsurării.

5. Caracteristici metrologice ale sistemelor de măsurare utilizate pe piata angro

Părtile implicate în contractele precizate la pct. 1.1 au obligatia de a stabili în contracte standardele aplicabile sistemelor de măsurare.

5.1. Sisteme de măsurare cu element deprimogen Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

tronsoane de conducte amonte si aval;

element primar:

element deprimogen de tipul:

1. diafragmă cu prize de presiune în unghi;

2. diafragmă cu prize de presiune la flanse;

3. diafragmă cu prize de presiune la D si D/2.

Diafragmele se pot monta în dispozitive portdiafragmă;

prize de presiune;

elemente secundare (traductoare), care pot fi:

traductoare de presiune statică;

traductoare de presiune diferentială;

traductoare de temperatură;

traductor multivariabil;

termorezistentă;

traductor de densitate;

cromatograf de linie;

element tertiar (calculator de debit);

elemente auxiliare, care sunt: tevi de impuls pentru preluarea parametrilor gazelor naturale.

Incertitudinea de măsurare cu aceste sisteme a volumelor de gaze naturale este de maximum ± 1,5%.

Elementele secundare din sistemul de măsurare, respectiv traductoarele de presiune statică, diferentială, temperatură, multivariabile sau densitate, nu trebuie să depăsească o eroare maximă de ± 0,1%.

Elementul tertiar al sistemului de măsurare, respectiv calculatorul de debit (incluzând convertoarele de intrare), va avea eroarea maximă admisă de calcul a volumului corectat de ± 0,2%.

5.2. Sisteme de măsurare cu contoare cu pistoane rotative sau cu turbină

Aceste sisteme pot fi alcătuite în două configuratii:

1. a) contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

b) convertor electronic de volum de gaz, care poate fi de două tipuri:

complet (cu traductoare integrate);

cu traductoare externe;

2. a) contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

b) traductoare:

de presiune statică si de temperatură;

de densitate;

c) calculator de debit.

Operatorul licentiat care exploatează sistemele de măsurare va lua toate măsurile pentru functionarea acestora cu o incertitudine de măsurare a cantitătilor de gaze naturale (în volume) de ± 1%.

Convertoarele electronice de volum trebuie să fie în conformitate cu normativele europene si/sau internationale în vigoare.

Erorile maxime admise la verificarea metrologică initială pentru contoarele cu pistoane rotative sau cu turbină sunt:

pentru Qmin Q < Qt, eroarea maximă este de ± 2%;

pentru Qt Q Qmax, eroarea maximă este de ± 1%,

unde: Qmax debitul maxim la care echipamentul furnizează indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;

Qmin debitul minim la care echipamentul furnizează indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;

Qt debitul de tranzit; este debitul care desparte domeniul de debit în două zone distincte, care au erori maxime admise diferite.

Valoarea debitului de tranzit este în functie de raportul Qmax/Qmin.

 

Contoare cu turbină

Contoare cu pistoane rotative

Raport Qmax/Qmin

Qt

Raport Qmax/Qmin

Qt

10:1

0,20 Qmax

< 20:1

0,20 Qmax

20:1

0,20 Qmax

30:1

0,15 Qmax

30:1

0,15 Qmax

50:1

0,10 Qmax

50:1

0,10 Qmax

> 50:1

0,05 Qmax

 

Dacă verificarea metrologică initială se face la presiuni mai mari de 4 bar, erorile maxime admise sunt următoarele:

pentru Qmin Q < Qt, eroarea maximă este de ± 1%;

pentru Qt Q Qmax, eroarea maximă este de ± 0,5%.

Erorile maxime admise la verificarea metrologică initială pentru convertoarele electronice sunt:

± 0,5%, pentru conditii de referintă (t = 20 ± 5oC si presiune atmosferică);

± 1%, pentru conditii de lucru.

5.3. Sisteme de măsurare cu contoare cu ultrasunete

Acest sistem este alcătuit din:

1. contor cu ultrasunete;

2. traductoare, care pot fi:

de presiune statică si de temperatură;

de densitate;

3. calculator de debit.

Erorile maxime admise la verificarea metrologică a contoarelor cu ultrasunete sunt (Dn reprezintă diametrul contorului):

 

Debit

Eroare maximă admisă

Dn < 12

Dn 12

Qmin Q < Qt

± 1,4%

± 1,4%

Qt Q Qmax

± 1%

± 0,7%

 

5.4. Pe piata angro a gazelor naturale se pot folosi si alte tipuri de mijloace de măsurare. Acestea trebuie să detină marcaj CE sau, după caz, aprobare de model eliberată de BRML, dar numai cu acordul părtilor participante la tranzactie.

6. Cerinte tehnice

6.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie realizate de către producători care detin un sistem al calitătii certificat.

6.2. Mijloacele de măsurare utilizate trebuie să corespundă parametrilor de curgere (debit, presiune, temperatură), de calitate a gazelor naturale măsurate si de mediu în care acestea sunt montate.

6.3. Contoarele cu pistoane rotative, cu turbină sau cu ultrasunete trebuie să functioneze corespunzător si în cazul măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minimum o oră.

6.4. Convertoare electronice de volum

6.4.1. Se recomandă ca factorul de compresibilitate Z să se calculeze în conformitate cu SR ISO 12213-1, SR ISO 12213-2, SR ISO 12213-3.

6.4.2. Convertorul trebuie să afiseze toate datele relevante ale măsurării fără utilizarea unor echipamente aditionale. Afisarea volumului corectat trebuie să se facă de regulă la nivel de unitate de volum. Prin acordul părtilor implicate în măsurarea gazelor naturale, pentru indicarea volumului corectat, se pot utiliza afisaje de tipul 10n unităti de volum.

6.4.3. Convertorul nu trebuie să influenteze functionarea corectă a contorului.

6.4.4. Convertorul trebuie să sesizeze functionarea în afara domeniului de măsurare a diversi parametri (temperatură, presiune, debit). În acest caz echipamentul va opri contorizarea volumului corectat si va contoriza în alt registru de memorie volumul necorectat înregistrat de contor sau corectat cu valori de presiune si temperatură de substitutie presetate. Valorile de presiune si temperatură de substitutie vor fi precizate de către operatorul care predă gazele naturale si vor fi aprobate de către beneficiar.

6.4.5. Bateria de alimentare a convertorului trebuie să aibă o durată de viată de minimum 5 ani. La consumarea a 90% din durata de viată a acesteia, convertorul trebuie să afiseze un semnal de avertizare vizibil pe ecran.

6.4.6. Convertoarele electronice de volum si mecanismele indicatoare ale contoarelor cu pistoane rotative sau cu turbină trebuie să aibă un grad de protectie la impurităti lichide si solide de minimum IP 64.

În cazul montării într-o incintă este permisă si utilizarea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de măsurare care au un grad de protectie IP 54.

6.4.7. Convertoarele electronice de volum si accesoriile lor vor fi în constructie antiexplozie dacă locul de montaj o impune.

6.5. Traductoare si calculatoare de debit

6.5.1. Traductoarele de presiune statică, de presiune diferentială, de temperatură, multivariabile si de densitate vor fi construite din materiale rezistente la solicitările la care sunt supuse în timpul functionării.

6.5.2. Elementele componente care alcătuiesc traductorul, aflate în zona de contact cu mediul ambiant si cu fluidul de lucru, trebuie să aibă acoperiri de protectie sau să fie executate din materiale care să reziste la actiunea corozivă a acestora.

6.5.3. Pentru a evita erorile introduse de variatia presiunii atmosferice, pentru măsurarea presiunii statice se vor utiliza traductoare de presiune absolută. Pentru presiuni absolute ale gazelor naturale de peste 21 bar se pot utiliza si traductoare de presiune relativă.

6.5.4. Elementul sensibil al termorezistentei trebuie să fie alcătuit din metale pure. Termorezistenta va fi cel putin de tip cu 3 fire.

6.5.5. Toate traductoarele utilizate vor fi în constructie antiexplozie corespunzătoare cerintelor impuse de locul de montaj.

6.5.6. Calculatoarele de debit vor fi echipate cu imprimantă în vederea tipăririi declaratiei de configurare, a consumurilor sau a parametrilor de livrare ai gazelor naturale ori să dispună de o interfată la care, prin conectarea unui calculator, să poată fi cititi indicatorii mentionati.

6.5.7. Calculatoarele de debit vor afisa separat consumul înregistrat în timpul alarmelor.

6.5.8. Pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică a sistemelor de măsurare electronice, acestea vor fi prevăzute cu surse neîntreruptibile de tensiune cu autonomie de cel putin 8 ore. În cazul în care sistemul de măsurare este echipat cu grup electrogen automat, autonomia sursei neîntreruptibile de tensiune trebuie să fie de cel putin două ore.

Proiectarea SM si SRM

6.6. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.7. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate astfel încât să fie asigurată functionarea lor corectă pentru întregul domeniu de debite, presiuni si temperaturi specificate în tema de proiectare si în limitele de variatie a compozitiei chimice a gazelor. Pentru cazul în care sunt prezente impurităti solide si lichide în gazele naturale se vor prevedea din proiectare separatoare si filtre adecvate.

6.8. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate astfel încât să asigure continuitatea în furnizare în conditii de sigurantă si în timpul efectuării operatiunilor de întretinere. În cazuri extreme trebuie să fie posibilă separarea statiei de conducta amonte si aval prin robinete de sectionare cu închidere rapidă, în conditii de sigurantă.

6.9. Mijloacele de măsurare se montează de regulă într-o încăpere. Este permisă si montarea în aer liber, cu conditia ca o astfel de instalare să nu influenteze exactitatea acestor aparate.

6.10. Pentru cazurile în care este posibilă o curgere bidirectională a gazelor naturale prin sistemul de măsurare si acest lucru este de natură să afecteze măsurarea corectă, este obligatorie montarea unei clapete de curgere unisens.

6.11. La proiectarea SM-urilor si SRM-urilor diametrul interior al conductelor situate în amonte de organul de reglare a presiunii se va calcula astfel încât viteza de curgere a gazelor să fie de maximum 30 m/s; pentru determinarea diametrului interior al conductelor situate în aval de organul de reglare, se va lua în calcul o viteză de maximum 20 m/s.

Exceptie de la această regulă vor face conductele situate în amonte/aval de elementul deprimogen sau de contor, prin care, indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii, se limitează viteza maximă la 20 m/s.

Se acceptă viteze de curgere mai mari în cazul liniilor de măsurare cu debitmetre cu ultrasunete, în conformitate cu recomandările producătorului.

Robinetele aflate în amonte si aval de sistemul de măsurare vor fi cu deschidere completă la dimensiunea diametrului interior al conductelor (această conditie nu este obligatorie în cazul utilizării contoarelor cu pistoane rotative).

6.12. Proiectele de SM sau SRM vor fi realizate pe baza temei de proiectare date de titularul de licentă care urmează să predea gazele naturale în punctul respectiv si care va cuprinde cel putin următoarele precizări:

destinatia;

locatia de amplasare;

date climaterice;

studii de teren pentru amplasamente noi;

compozitia gazelor, tipul si nivelul impuritătilor;

fisă tehnică care să cuprindă parametrii de intrare si iesire ai gazului livrat, si anume:

a) debitul de gaze naturale maxim si minim;

b) presiunea maximă/minimă, temperatura la intrarea în statie, presiunile reglate si temperatura la iesirea din statie;

c) căderea maximă de presiune admisă pe statie si pe fiecare echipament;

d) cerinte functionale ale statiei (grad de automatizare, cu/fără personal operativ, monitorizarea parametrilor, teletransmisie de date).

6.13. În tabelul de mai jos sunt prezentate unele cerinte recomandate la proiectarea SM-urilor sau SRM-urilor, în functie de mărimea debitului vehiculat.

 

Nr.

crt.

Dotare/Debit (m3/h)

(conditii de bază)

500

5.000

10.000

100.000

1.

Posibilitate de interconectare a unui sistem de control

 

 

X

X

2.

Corectie de volum cu  temperatura si presiunea

X

X

X

X

3.

Corectie de volum cu  factor de compresibilitate

 

X

X

X

4.

Alternativă la nr. crt. 2, 3:

Corectie de volum cu densitatea

 

 

X

X

 

6.14. În cazul proiectării mai multor linii de măsurare a gazelor naturale, numărul acestora trebuie să fie ales astfel încât debitul maxim pe statie să poată fi măsurat cu o linie închisă si cu celelalte linii functionând în conditiile specificate.

6.15. Odorizarea gazelor nu trebuie să influenteze performantele mijloacelor de măsurare. Amplasarea instalatiei de odorizare se va face în aval de sistemul de măsurare.

6.16. Orice echipament periferic care se conectează la mijloacele de măsurare nu trebuie să influenteze exactitatea măsurării.

6.17. Echiparea SM/SRM

În functie de necesităti, SM-urile sau SRM-urile pot fi echipate cu următoarele componente principale:

mijloace de măsurare pentru determinarea cantitătilor de gaze naturale;

echipament pentru determinarea compozitiei gazului;

robinete de izolare;

sisteme de monitorizare;

filtre si separatoare;

încălzitoare de gaze naturale;

echipamente pentru reducerea zgomotului;

echipament de reglare a debitului;

echipamente de reducere a pulsatiilor si vibratiilor;

flanse electroizolante;

aparate indicatoare.

Montarea mijloacelor de măsurare

6.18. Conditii de montaj al mijloacelor de măsurare a) La sistemele de măsurare cu element deprimogen se recomandă respectarea conditiilor de montaj pentru elementul primar prevăzute în SR EN ISO 5167-1:2004.

Elementele secundare se vor monta astfel încât să poată fi izolate de proces pentru a putea fi verificate pe teren.

b) La sistemele de măsurare cu contoare cu pistoane rotative, cu turbină si ultrasonice, pentru a asigura un profil uniform al curgerii, se prevăd portiuni de conductă rectilinii, fără obstacole, deviatii, prize de presiune în amonte si aval de contor. Dacă producătorul de contoare nu recomandă altfel, lungimile tronsoanelor aflate în amonte si aval de contor, recomandate de SR EN 1776:2002, sunt date în tabelul următor. Pentru mijloacele de măsurare aflate în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, distantele amonte/aval pot rămne neschimbate.

 

Tipul de echipament

de măsurare

Tronson amonte, Dn

Tronson aval, Dn

Contor cu pistoane rotative

4

2

Contor cu turbină

5

2

Contor ultrasonic

10

3

 

Lungimile rectilinii pot fi reduse prin montarea de dispozitive de uniformizare a curgerii, conform standardelor aplicabile fiecărei metode de măsurare.

Contoarele cu ultrasunete utilizate pe piata angro vor fi montate în conformitate cu indicatiile producătorului.

Montarea traductoarelor de temperatură, de presiune statică, de presiune diferentială, multivariabile si de densitate

6.19. Traductoarele electronice de temperatură, de presiune statică, de presiune diferentială, multivariabile si de densitate se pot monta în cofrete termostatate, pentru a asigura o temperatură de lucru corespunzătoare exactitătii indicatiilor, dacă prin aprobarea de model nu se specifică altfel.

6.20. Pentru sistemele de măsurare, altele decât cele cu contoare cu pistoane rotative sau cu element deprimogen, sondele de temperatură se montează în aval de contor pentru a se evita deformarea profilului curgerii.

6.21. Pentru asigurarea măsurării corecte a temperaturii, teaca pentru sonda termometrică trebuie să pătrundă în interiorul conductei aproximativ o treime din diametrul acesteia.

La conducte cu diametrul mai mare de 300 mm este permisă reducerea lungimii de insertie la minimum 75 mm.

Teaca de temperatură se va monta numai în amonte de elementul deprimogen.

La panourile existente, unde lungimea tronsoanelor nu permite montarea tecii în amonte, se admite montarea acesteia în aval, cu conditia ca sistemul de măsurare să detină aprobare de model cu precizarea expresă a posibilitătii de măsurare a temperaturii gazelor naturale în aval de elementul deprimogen.

Cu ocazia modernizării acestor panouri, teaca pentru măsurarea temperaturii se va monta în amonte de elementul deprimogen.

6.22. Pentru a asigura măsurarea corectă a temperaturii gazelor naturale poate fi necesară izolarea părtii exterioare a traductorului de temperatură si a unor portiuni de conductă amonte si aval de contor/element deprimogen, în functie de precizia dorită a măsurării.

6.23. Traductoarele de temperatură, de presiune statică, de presiune diferentială si multivariabile se montează astfel încât să poată fi izolate de proces, pentru a putea fi verificate si calibrate. Robinetele de izolare trebuie să aibă posibilitatea de sigilare pentru a se preîntâmpina închideri accidentale care afectează calitatea măsurării.

6.24. În cazul utilizării traductoarelor de densitate trebuie îndeplinite prevederile normativelor europene si/sau internationale în vigoare.

6.25. În cazul în care se utilizează un alt sistem de măsurare decât cel cu element deprimogen, proba de gaz pentru traductorul de densitate trebuie prelevată de la priza de presiune a contorului, marcată pm.

6.26. Conducta de legătură între punctul de prelevare pm si traductorul de densitate trebuie să fie izolată termic pentru a minimiza efectul temperaturii exterioare.

6.27. În cazul în care se utilizează traductoare de densitate care se montează în conductă, acestea se vor monta numai în aval de contor/sistem sau echipament de măsurare, pentru a se evita deformarea profilului curgerii.

Această regulă nu este obligatorie în cazul contoarelor cu pistoane rotative.

Exploatarea si întretinerea mijloacelor de măsurare

6.28. Exploatarea SM-urilor si SRM-urilor are la bază conditia precizată la pct. 4.2.

6.29. Pentru toate operatiile efectuate în cadrul SM-urilor si SRM-urilor, operatorul va întocmi si va actualiza prin revizii periodice (sau ori de câte ori este cazul) un set de proceduri de lucru conforme cu Manualul de asigurare a calitătii.

6.30. Toate persoanele care desfăsoară activităti de operare si întretinere în cadrul SM-urilor si SRM-urilor trebuie nominalizate, iar obligatiile si responsabilitătile lor trebuie bine precizate.

6.31. Agentii economici titulari de licentă, care au în operare SM-uri si SRM-uri, se vor îngriji de scolarizarea si perfectionarea personalului responsabil cu măsurarea gazelor naturale si cu formarea de specialisti în domeniul măsurării.

6.32. Toate activitătile de exploatare si întretinere trebuie realizate în conformitate cu legislatia referitoare la siguranta si protectia muncii.

6.33. La contoarele cu pistoane rotative si cu turbină se va utiliza pentru lubrifiere numai ulei recomandat de producător.

6.34. La contoarele cu pistoane rotative este permisă instalarea unui dispozitiv pentru urmărirea valorii căderii de presiune pe contor. Cresterea acesteia peste valoarea normală dată de producător semnifică aparitia unei defectiuni mecanice sau a unui blocaj.

6.35. În cazul în care apar anomalii în functionarea contorului cu turbină sau a contorului cu ultrasunete (de exemplu: zgomote deosebite, diferente semnificative la măsurarea parametrilor de proces fată de valorile asteptate), se va proceda fie la montarea contorului de control si compararea celor două seturi de indicatii, fie la demontarea si examinarea contorului în cauză. Se va verifica integritatea dispozitivului de laminare a curgerii si a turbinei. De asemenea se va verifica dacă există depuneri pe peretele interior al corpului contoarelor, pe lamelele turbinei sau pe traductoarele ultrasonice. Acestea se vor îndepărta conform procedurilor specifice.

Responsabilul cu măsurarea va decide, după caz, dacă este necesară verificarea pe stand a contorului.

6.36. La sistemele cu element deprimogen se vor verifica, în plus fată de prevederile din LO, în functie de conditiile concrete, în special referitoare la calitatea gazelor naturale (impurităti lichide si solide), următoarele:

diametrul d al elementului deprimogen;

integritatea muchiilor elementului deprimogen;

existenta depunerilor în conductele amonte si aval de elementul deprimogen si pe fetele diafragmei;

concentricitatea diafragmei cu conductele amonte si aval.

6.37. Se recomandă efectuarea de verificări la un interval cuprins între 3 si 6 luni ale punctului de zero al traductoarelor de presiune statică si presiune diferentială sau al traductorului multivariabil din cadrul sistemelor de măsurare cu element deprimogen.

Echipamente electrice

6.38. Toate echipamentele electrice utilizate trebuie să aibă protectie antiex în functie de zona cu pericol de explozie în care vor fi montate. Clasificarea zonelor cu pericol de explozie din statii va fi precizată prin proiect.

7. Măsurarea cantitătilor de gaze în unităti de energie

7.1. Având în vedere prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, începând cu data de 1 septembrie 2007 facturarea gazelor naturale se va face în unităti de energie.

7.2. Conversia volumelor de gaze naturale în unităti de energie se face aplicându-se formula:

E = Vb x Hs,

unde:

E energia gazelor naturale [kWh];

Vb volumul corectat (volumul măsurat în conditii de bază) [m3C];

Hs puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 25oC [kWh/m3C].

7.3. Determinarea puterii calorifice superioare este obligatia operatorului care livrează gazele naturale în punctele de predare-primire între:

câmpurile de productie si SNT;

SNT si depozitele de înmagazinare subterană;

punctele de import gaze naturale (în aceste statii de măsurare determinarea puterii calorifice se face de către operatorul SNT);

operatorul SNT si distribuitori/consumatori racordati direct la SNT;

distribuitori si consumatori având un consum mai mare de 1.240.000 m3 pe an.

La cererea beneficiarului, acesta poate participa la prelevarea probelor sau la determinările on-line care se fac în SRM-urile de predare.

7.4. Pentru determinarea energiei gazelor naturale livrate, determinarea puterii calorifice superioare se face astfel:

cu cromatografe sau calorimetre on-line;

cu cromatografe sau calorimetre de laborator la perioade de timp stabilite în functie de consumul de gaze naturale corespunzător anului anterior, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Consum de gaze naturale/an

Intervalul maxim de timp

pentru determinarea puterii

calorifice superioare

Modul de facturare lunară a energiei

1.

>12.400.001 m3

Zilnic*)

 

n

E =

ΣVzi x Hi,

 

i=1

unde:

Vzi volumul corectat consumat zilnic

Hi puterea calorifică superioară măsurată zilnic

n numărul de zile din luna respectivă

2.

1.240.00112.400.000 m3

Decadal**)

 

n

E =

ΣVDi x Hi, unde:

 

i=1

VDi volumul corectat consumat în fiecare decadă

Hi puterea calorifică superioară măsurată decadal

3.

<1.240.000 m3

O dată/lună***)

E = Vl x Hs, unde:

 

 

 

Vl volumul corectat consumat lunar

Hs puterea calorifică superioară măsurată lunar

 


*) În cazul interfetei dintre producători si operatorul SNT, pentru situatiile în care livrarea către SNT se face dintr-o singură sursă, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal.

**) Determinările se vor face în următoarele perioade:

prima determinare: 15 ale lunii;

a doua determinare: 1115 ale lunii;

a treia determinare: 2125 ale lunii.

***) Determinarea se face în perioada 1020 ale fiecărei luni.

 

7.5. În cazul unor consumatori noi sau al unor consumatori care au solicitat si au obtinut modificarea debitului instalat, în primul an de consum numărul de determinări ale puterii calorifice superioare se stabileste în functie de debitul instalat si conform tabelului prevăzut la pct. 7.4.

7.6. Pentru cazul în care mai multe zone delimitate sunt alimentate din aceeasi sursă, puterea calorifică superioară corespunzătoare se determină într-un singur punct, la termenele precizate în tabelul prevăzut la pct. 7.4.

7.7. Pentru o zonă delimitată unde există o singură sursă de alimentare, puterea calorifică superioară utilizată de operatorul de distributie la facturarea energiei pentru toate categoriile de consumatori reprezintă media valorilor puterii calorifice determinate în SRM-ul de predare în luna respectivă, la termenele precizate în tabelul prevăzut la pct. 7.4.

7.8. În cazul în care o zonă delimitată este alimentată cu gaze naturale din mai multe surse în acelasi timp (prin mai multe SRM-uri), puterea calorifică superioară utilizată de operatorul de distributie la facturarea cantitătilor de gaze naturale livrate beneficiarilor săi care au un consum mai mic de 1.240.000 m3/an reprezintă media ponderată a puterilor calorifice superioare corespunzătoare fiecărei surse.

Media ponderată a puterii calorifice se calculează la intervalele de timp precizate în tabelul prevăzut la pct. 7.4, folosindu-se următoarea formulă:

 

 

n

Hs =

Σ[Hi x Vi/ Vtotal ] ,

 

i=1

 

unde:

Vi volumul măsurat pentru fiecare sursă;

Hi puterea calorifică superioară determinată pentru fiecare sursă;

Vtotal volumul de gaze naturale măsurat prin toate sursele.

7.9. Aparatele utilizate la determinarea puterii calorifice superioare trebuie să îndeplinească toate prevederile legale în vigoare (marcaj CE/aprobare de model, verificare în termen etc.).

7.10. Determinarea puterii calorifice se poate face prin metoda directă, folosindu-se calorimetre, sau prin metoda indirectă, folosindu-se cromatografe (se determină compozitia gazului si se calculează apoi puterea calorifică).

7.11. În cazul utilizării calorimetrelor, incertitudinea asociată determinării puterii calorifice trebuie să fie mai mică de 1%. Calorimetrele trebuie instalate în incinte cu temperatură controlată pentru a putea asigura o exactitate corespunzătoare a măsurării.

7.12. În cazul utilizării cromatografelor, pentru analiza compozitiei gazelor se pot lua în considerare prevederile seriei de standarde SR EN ISO 6974:2002, iar calculul puterii calorifice se poate face în conformitate cu prevederile SR ISO 6976+C2:1999.

Incertitudinea asociată determinării puterii calorifice trebuie să fie mai mică de 1%.

7.13. În cazul determinării puterii calorifice superioare cu cromatografe de laborator, operatorii care efectuează determinări ale puterii calorifice vor elabora până la data de 1 august 2006 proceduri proprii avizate de ANRGN, pentru solutionarea reclamatiilor beneficiarilor în legătură cu valorile puterii calorifice utilizate la facturare.

Reclamatiile beneficiarilor cu privire la valoarea puterii calorifice utilizate la facturare se pot face în termen de maximum două luni de la data primirii facturii.

Recalcularea consumului se face numai în următoarele cazuri:

puterea calorifică superioară determinată în urma verificării este mai mică decât cea determinată initial;

puterea calorifică superioară determinată în urma verificării diferă fată de determinarea initială cu o valoare mai mare decât cea corespunzătoare incertitudinii asociate determinării puterii calorifice superioare.

7.14. În cazul determinării puterii calorifice superioare cu cromatografe sau calorimetre on-line, verificările efectuate în urma unor reclamatii în cadrul expertizei metrologice vor fi efectuate de laboratoare neutre, autorizate, pentru a se asigura neutralitatea celui care rezolvă reclamatia.

Acesta va elibera un buletin de verificare metrologică cu mentiunea “admis” sau “respins”, în functie de rezultatul verificării.

Dacă rezultatul verificării este “admis” (reclamatia nu a fost întemeiată), reclamantul suportă cheltuielile aferente verificării metrologice a aparatului, iar facturarea consumului se face conform măsurătorii efectuate. În cazul în care analizorul supus expertizei, desi se încadrează în clasa de exactitate corespunzătoare, nu are verificarea metrologică periodică conform legislatiei în vigoare, cheltuielile vor fi suportate de operator.

Dacă rezultatul verificării metrologice a analizorului este “respins”, cheltuielile aferente înlocuirii aparatului si expertizei metrologice sunt suportate de operatorul responsabil de măsurare, recalculându-se consumul în conformitate cu prevederile pct. 11. Consumul se recalculează numai în cazul în care puterea calorifică superioară determinată în urma verificării este mai mică decât cea determinată initial.

7.15. În cazul calorimetrelor sau cromatografelor de linie, rezultatele analizelor se păstrează timp de 6 luni pe suport electronic.

7.16. În cazul în care un beneficiar doreste să achizitioneze si să monteze pe cheltuială proprie un cromatograf sau calorimetru de linie în vederea determinării si contorizării energiei în timp real, iar aparatul îndeplineste toate conditiile legale de functionare, furnizorul este obligat să accepte utilizarea aparatului cu conditia ca acesta să fie predat de beneficiar în vederea exploatării, pe baza unui contract. Acesta trebuie să prevadă că beneficiarul va suporta cheltuielile aferente verificărilor metrologice, inclusiv reparatiilor necesare mentinerii în clasa de exactitate.

7.17. În vederea trecerii la măsurarea în unităti de energie, începând cu data de 1 septembrie 2006 furnizorii vor trece pe facturile de gaze naturale într-o rubrică separată cantitatea de energie livrată către beneficiar.

Totodată, factura va fi însotită (în fiecare lună) de o notă explicativă cu privire la modificările care vor interveni începând cu data de 1 septembrie 2007.

8. Calitatea gazelor

Cerintele minime de calitate a gazelor tranzactionate pe piata angro sunt cele prezentate în anexa nr. 3 la Acordul tehnic.

9. Documente si înregistrări

9.1. Fiecare punct de predare-preluare comercială de pe piata angro trebuie să posede o arhivă (în responsabilitatea operatorului punctului de predare-preluare comercială a gazelor naturale), care să contină cel putin următoarele documente:

cartea tehnică a instalatiei în conformitate cu Acordul tehnic;

procese-verbale încheiate cu ocazia instalării si a punerii în functiune a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de măsurare;

jurnal de configurare;

jurnal de calibrare;

jurnal de înregistrări lunare;

jurnal de avarii;

rapoarte de neconformitate încheiate cu ocazia auditurilor efectuate;

procese-verbale încheiate cu ocazia solutionării neconformitătilor.

9.2. Înregistrările care trebuie să existe la fiecare punct de tranzactie comercială pe piata angro sunt:

numărul si seria tuturor instrumentelor instalate;

data si ora înlocuirii instrumentelor defecte si citirea ultimelor indicatii ale mecanismelor integratoare ale acestora (unde este cazul);

data si ora de început si de sfârsit a calibrărilor si/sau a verificărilor efectuate;

rezultatele verificărilor si/sau ale calibrărilor efectuate;

data si ora la care s-au efectuat modificări în setarea convertoarelor sau a calculatoarelor de debit si care sunt acestea;

data, ora si motivul aparitiei alarmelor; data si ora disparitiei alarmelor.

9.3. Toate rapoartele de întretinere si verificare a mijloacelor de măsurare trebuie semnate de persoana care a efectuat operatiile respective.

10. Securitatea măsurărilor

10.1. În vederea asigurării securitătii măsurării, mijloacele de măsurare vor fi sigilate conform schemei de sigilare din aprobarea de model. Prin acordul părtilor se pot aplica sigilii suplimentare.

10.2. Accesul partenerului de contract în SM-uri sau SRM-uri se va face numai de către personalul mentionat pe lista de personal înaintată de acesta către operatorul statiei, pe baza legitimatiei si a ordinului de serviciu, numai în prezenta reprezentantului autorizat al operatorului SM-ului sau SRM-ului.

10.3. În cazul existentei liniilor de măsurare aflate în rezervă, acestea vor fi izolate etans prin închiderea si sigilarea robinetelor. La SM-urile sau SRM-urile automatizate, pozitia închis/deschis a robinetelor va fi indicată vizual pe sistemul de monitorizare.

10.4. Robinetele amonte si aval de sistemul de măsurare aflat în functiune se vor sigila în pozitia complet deschis. La SM-urile sau SRM-urile automatizate, pozitia închis/deschis a robinetelor va fi indicată vizual pe sistemul de monitorizare.

10.5. În cazul teletransmisiei de date trebuie îndeplinite următoarele conditii:

securitatea si integritatea transmisiilor de date va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

datele înregistrate trebuie protejate prin parole software;

valorile preluate ale parametrilor de proces prin convertoare/calculatoare de debit trebuie să fie de tip “numai citire, neputând fi modificate prin interventii pe oricare dintre căile de acces (locală sau de la distantă).

11. Rezolvarea reclamatiilor si a divergentelor

Reclamatiile si divergentele care pot apărea între părti (din punct de vedere al măsurării gazelor naturale) se rezolvă în conformitate cu prevederile contractelor dintre părti sau, în lipsa unor prevederi specifice, în conformitate cu prevederile sau Acordul tehnic si/sau din Standardul de performantă pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro.

12. Conditii generale la măsurarea cantitătilor de gaze tranzitate pe teritoriul României

La măsurarea cantitătilor de gaze tranzitate prin conducte dedicate pe teritoriul României se admite o diferentă între volumele intrate, respectiv iesite din tară pentru o anumită perioadă de timp, în limita volumelor calculate prin suma incertitudinilor sistemelor de măsurare utilizate în cele două puncte, la care se adaugă sau se scade, după caz, variatia din aceeasi perioadă de timp a volumelor de gaze din conducta la care se face referire.

13. Dispozitii finale si tranzitorii

13.1. Dispozitiile prezentului regulament se completează cu prevederile legislatiei în vigoare.

13.2. ANRGN, pe baza propunerilor titularilor de licente, ale consumatorilor eligibili si prin consultare cu organismele abilitate ale statului si cu asociatii profesionale, va revizui prezentul regulament.

13.3. Anexa nr. 1 “Abrevieri” si anexa nr. 2 “Bibliografie” fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ABREVIERI

ANRGN Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

BRML Biroul Român de Metrologie Legală

IML instructiuni de metrologie legală

LO lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului

SR standard român

ISO Organizatia Internatională de Standardizare

AGA Asociatia Americană a Gazului

SM statie de măsurare

SRM statie de reglare-măsurare

SNT Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

BIBLIOGRAFIE

 

ISO/DIS 9857 Petrol si produse petroliere Măsurarea continuă a densitătii

ISO/DIS 15112 Gaz natural. Determinarea energiei

prEN 50154 Instalarea instalatiilor electrice în zone periculoase Instalatii electrice în atmosfere gazoase periculoase (altele decât mine)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 911/2004 privind actiunile fitosanitare de interes national si modul de finantare a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 206/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 911/2004 privind actiunile fitosanitare de interes national si modul de finantare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.260 din 28 decembrie 2004, se completează după cum urmează:

După litera o) a alineatului (2) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

ip) combaterea manei (Plasmopara viticola) în plantatiile de vită-de-vie din soiuri nobile.

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 14 septembrie 2005.

Nr. 950.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru suspendarea aplicabilitătii unor prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere:

Nota nr. VI.1/4.422 din 5 septembrie 2005 a Directiei emisiune, tezaur si casierie;

Hotărârea Consiliului de administratie din sedinta din 12 septembrie 2005;

în baza prevederilor art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. În perioada 1 octombrie 200531 decembrie 2006, pentru retragerile de numerar sub formă de monedă metalică se suspendă aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 9 iunie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 2. Celelalte prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 3. Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 octombrie 2005.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2005.

Nr. 33.