MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 853         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.075. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii

 

1.076. – Hotărâre privind asistenta acordată de statul român, cu titlu gratuit, pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru acest stat

 

1.077. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelentă – CEEX

 

1.078. – Hotărâre privind suportul financiar acordat participantilor români la Programul “LIFE–Natura“ al Comunitătii Europene pentru anii 2005–2007

 

1.079. – Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură – Cântarea României“ în “Esplanada“ si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

 

1.080. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea consultantei juridice si financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat “Esplanada“, precum si pentru cofinantarea asistentei tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finantelor Publice

 

1.081. – Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.082. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adoptii este de 40, exclusiv demnitarul.“

2. Anexa nr. 1 cuprinzând structura organizatorică a Oficiului Român pentru Adoptii se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

3. Titlul capitolului V din anexa nr. 2 “Regulament de organizare si functionare al Oficiului Român pentru Adoptii“ va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Serviciul economic, resurse umane si administrativ“

4. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 8 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Serviciul economic, resurse umane si administrativ are în componenta sa Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul resurse umane si administrativ si are următoarele atributii principale:“.

5. La alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 2, literele c) si m) vor avea următorul cuprins:

“c) urmăreste angajarea patrimonială a Oficiului, în baza aprobării conducerii acestuia, cu avizul Biroului juridic, întocmeste si verifică balanta de venituri si cheltuieli a Oficiului, darea de seamă contabilă si raportul explicativ;

..........................................................................................

m) întocmeste titluri executorii, în conditiile legii, cu avizul Biroului juridic, si urmăreste recuperarea prejudiciilor aduse Oficiului, asigură ridicarea si depunerea de numerar;“.

6. Alineatul (4) al articolului 8 din anexa nr. 2 se abrogă.

7. După capitolul V din anexa nr. 2 se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL V1

Biroul juridic

Art. 81. – Biroul juridic are următoarele atributii principale:

a) efectuează studii, analize si documentatii privind oportunitatea initierii sau modificării unor acte normative, în raport cu fenomenele ce apar în aplicarea reglementărilor legale în vigoare;

b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul adoptiei;

c) face propuneri pentru solutionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislatiei în domeniul adoptiei;

d) avizează, din punct de vedere al tehnicii legislative si al corelării cu prevederile altor reglementări, toate proiectele de acte normative initiate de ministere si organe centrale care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul de activitate al Oficiului;

e) avizează legalitatea contractelor civile si comerciale prin care este angajată răspunderea patrimonială a Oficiului;

f) asigură reprezentarea Oficiului în fata instantelor judecătoresti;

g) participă la organizarea si urmărirea actiunilor de informare privind legislatia în domeniul adoptiei, prin instruiri, simpozioane, promovare în mass-media;

h) oferă informatii de natură juridică în domeniul adoptiei persoanelor fizice si juridice interesate si rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic în domeniul de activitate al Oficiului.“.

8. După capitolul VI din anexa nr. 2 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI1

Serviciul strategii si programe

Art. 91. – Serviciul strategii si programe are următoarele atributii principale:

a) identifică surse de finantare interne si externe pentru studii, programe, proiecte, prognoze legate de sistemul national de adoptii si coordonează implementarea acestora;

b) elaborează si propune spre aprobare strategia natională în domeniul adoptiei;

c) monitorizează implementarea strategiei nationale în domeniul adoptiei;

d) elaborează si monitorizează implementarea strategiei de comunicare si imagine a Oficiului;

e) sprijină realizarea de programe interne si internationale în domeniul adoptiei;

f) elaborează ghiduri si metodologii în domeniul promovării adoptiei nationale;

g) monitorizează respectarea principiilor si normelor stabilite prin Conventia de la Haga si Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată;

h) elaborează studii, rapoarte, cercetări, materiale informative privind adoptia;

i) analizează rapoartele organismelor internationale si ale organizatiilor neguvernamentale, precum si rapoarte ale altor institutii referitoare la adoptie;

j) asigură îndrumarea metodologică a activitătilor serviciilor destinate adoptiei;

k) mentine legătura permanentă cu directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si cu autoritătile locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile;

l) promovează si sprijină formarea initială si continuă a specialistilor care actionează în domeniul protectiei copilului si adoptiei.“

Art. II. – Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Român pentru Adoptii, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat

pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Secretarul de stat

al Oficiului Român pentru Adoptii,

Theodora Bertzi

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.075.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI ROMÂN PENTRU ADOPTII

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asistenta acordată de statul român, cu titlu gratuit, pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru acest stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă acordarea a 5 burse de studii universitare sau postuniversitare complete în România pentru tineri din Afganistan, în domenii de interes pentru partea afgană.

Art. 2. – Cele 5 burse vor fi acordate anual pe durata a 5 ani universitari, începând cu anul universitar 2005/2006.

Art. 3. – Bursele acordate de statul român constau în:

a) proces de învătământ gratuit;

b) bursă lunară, la cuantumul stabilit pentru toti cetătenii străini, bursieri ai statului român, pe toată perioada anului calendaristic, inclusiv pe perioadele vacantelor aferente, precum si pentru perioada până la sustinerea examenului terminal din sesiunea imediat următoare finalizării studiilor si 30 de zile după, pentru obtinerea diplomei aferente;

c) asistentă medicală în regimul studentilor români, pe perioada sederii;

d) cazare gratuită în căminele studentesti, pe perioada sederii;

e) transport intern în regimul studentilor români, pe perioada sederii;

f) transport international gratuit la începerea si finalizarea studiilor.

Art. 4. – (1) Finantarea cheltuielilor determinate de aplicarea prezentei hotărâri se asigură din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru anul 2005.

(2) Pentru anii de studii următori finantarea cheltuielilor se asigură anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.076.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelentă – CEEX

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – La punctul 4.3 “Structura programului“ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelentă – CEEX, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 10 mai 2005, modulul (iv) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(iv) modulul de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformitătii, prin care sunt sustinute: proiecte de extindere si îmbunătătire a infrastructurii, precum si a serviciilor oferite de laboratoare de experimentare si testare, laboratoare de etalonare si organisme de certificare“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.077.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suportul financiar acordat participantilor români la Programul “LIFE – Natura“ al Comunitătii Europene pentru anii 2005–2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 220.417 euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând suportul financiar acordat participantilor români la Programul “LIFE – Natura“ al Comunitătii Europene pentru anii 2005–2007.

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anii 2005, 2006 si 2007, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.078.

 

ANEXĂ

 

SUPORTUL FINANCIAR

acordat participantilor români la Programul “LIFE – Natura“ al Comunitătii Europene pentru anii 2005–2007

 

Contributia beneficiarului român (Agentia de Protectie a Mediului Caras-Severin), conform Contractului LIFE04NAT/RO/000225:

 

Anul

Contributia beneficiarului

(euro)

2005

25.000

2006

56.477

Contributia beneficiarului român (Administratia Natională “Apele Române“, Directia Apelor Dobrogea–Litoral), conform Contractului LIFE04NAT/RO/000220:

Anul

Contributia beneficiarului

(euro)

2005

42.000

2006

50.000

2007

46.940

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură – Cântarea României“ în “Esplanada“ si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură – Cântarea României“ în “Esplanada“ si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 30 martie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Cheltuielile privind finantarea programului prevăzut la art. 2 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.079.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea consultantei juridice si financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat “Esplanada“, precum si pentru cofinantarea asistentei tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 992,50 mii lei (RON), la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea consultantei juridice si financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat “Esplanada“, precum si pentru cofinantarea asistentei tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.080.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în municipiul Sibiu, Calea Poplăcii nr. 85, judetul Sibiu, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.081.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

în a cărei administrare

se află imobilul

Caracteristicile imobilului

care trece în domeniul

privat al statului

Municipiul Sibiu,

Calea Poplăcii nr. 85,

judetul Sibiu

Ministerul Administratiei

si Internelor

Depozit – Pavilion nr. 08

Suprafata construită = 93,30 m2

Suprafata desfăsurată = 93,30 m2

Anul constructiei: 1979

Valoarea contabilă = 238.492.800 lei

Nr. de inventar la M.F.P. – 96722 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Vatra Dornei, Str. Dornelor nr. 20, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 1.082.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul atribuit de Ministerul

Finantelor Publice,

Conform Hotărârii

Guvernului nr. 2.060/2004

(codul de clasificare

al imobilului)

Municipiul Vatra Dornei,

Str. Dornelor nr. 20,

judetul Suceava

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor

Municipiul Vatra Dornei si

în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Vatra Dornei,

judetul Suceava

Imobil format din: clădire corp principal S+P+2 si patru anexe P:

Suprafata totală construită = 405,10 m2

Suprafata totală desfăsurată = 995,74 m2

Valoarea totală a clădirilor = 6.655.748.027 lei

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 884 m2

Valoarea terenului = 320.400.000 lei

111289