MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 379 din 7 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 401 din 14 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

125. – Ordonantă de urgentă privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România

 

Rectificări la:

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 379

din 7 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (2) din Legea bancară nr. 58/1998, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ELEMAR STAR“ – S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr în Dosarul nr. 2.549/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

În acest sens, cu privire la dispozitiile art. 58 alin. (2) din Legea bancară nr. 58/1998 si ale art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă, arată că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate cu un atare obiect este inadmisibilă. În ceea ce priveste celelalte dispozitii legale criticate, acestea reprezintă norme de procedură ce nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei si, ca atare, sustinerea privind neconstitutionalitatea lor este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.549/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) din Legea bancară nr. 58/1998, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “ELEMAR STAR“ – S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr într-o cauză ce are ca obiect solutionarea cererii de revizuire formulate împotriva Deciziei nr. 126 din 20 ianuarie 2004, pronuntată de Înalta Curte

de Casatie si Justitie – Sectia comercială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, într-o argumentare amplă, în care, pe lângă invocarea unor texte constitutionale considerate a fi încălcate, se fac numeroase referiri la dispozitii din Codul de procedură civilă, din Codul civil, din alte legi, precum si la jurisprudenta unor instante judecătoresti, inclusiv la hotărâri pronuntate în alte cauze în care sunt părti, autorii exceptiei sustin, în esentă, următoarele:

Dispozitiile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 58/1998, potrivit cărora contractele de credit financiar si garantiile reale si personale constituie titlu executoriu, încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 21 si 123 devenit, după republicarea Constitutiei, art. 124. Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate care dau putere de titlu executoriu contractelor de credit bancar, precum si garantiilor reale si personale contravin unor dispozitii din legislatia civilă si procesual civilă, referindu-se în acest sens la unele hotărâri pronuntate de instantele judecătoresti. Se mai arată, în sustinerea exceptiei, că dispozitiile Legii nr. 58/1998 si normele sale de aplicare încalcă prevederile art. 15 din Constitutia României, conform cărora «Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile».

De asemenea, autorii exceptiei sustin că dispozitiile art. 327 alin. 1, raportate la prevederile art 1201 din Codul civil si art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă, nu au în vedere anumite competente ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, competente evidentiate de practica judiciară a acestei instante, si “permit invocarea autoritătii de lucru judecat a unei hotărâri pronuntate într-un dosar anterior, al cărui obiect (...) este diferit de obiectul dosarului în curs de solutionare“, ceea ce creează un prejudiciu autorului exceptiei. De asemenea, apreciază că aceste texte legale “operează, practic, selectiv, în functie de instanta de judecată învestită cu judecarea pricinii“.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă, autorii exceptiei apreciază că sunt neconstitutionale, întrucât permit executarea silită a unui imobil în lipsa încuviintării instantei de recurs care a pronuntat o hotărâre judecătorească irevocabilă, astfel încât, “scriptic, acest text de lege impune constituirea titlului executoriu înaintea începerii urmăririi si executării silite“. Asa fiind, arată că art. 379 din Codul de procedură civilă contravine prevederilor art. 51 [devenit art. 1 alin. (5) în Constitutia republicată], ale art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 123 [devenit art. 124 alin. (1) si (2) în Constitutia republicată].

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, iar textele de lege vizate de autorul exceptiei nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Totodată arată că în cauza de fată, ce are ca obiect o cerere de revizuire, nu pot fi examinate, sub aspectul controlului de constitutionalitate, decât dispozitiile referitoare la conditiile de admisibilitate a revizuirii, reglementate la art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă, nu si cele ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 58/1998, ale art. 327 alin. 1 sau ale art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care nu au legătură cu solutionarea cauzei. Instanta arată că sustinerea exceptiei este prolixă si confuză, fără a se motiva în vreun fel neconstitutionalitatea art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă, ceea ce face imposibilă exprimarea unui punct de vedere argumentat cu privire la acest articol.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă reprezintă o reglementare stabilită prin lege, conformă cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, care asigură în mod egal accesul la justitie tuturor persoanelor interesate în exercitarea acelorasi drepturi si interese legitime, inclusiv prin folosirea mijloacelor procedurale privind promovarea cererii de revizuire a unei hotărâri judecătoresti. Totodată mentionează că exceptia, astfel cum a fost formulată, nu contine nici o critică de neconstitutionalitate referitoare la art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă. În ceea ce priveste celelalte dispozitii legale mentionate ca obiect al exceptiei, Guvernul observă că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale criticate fată de art. 16 din Constitutie, întrucât textele de lege criticate se aplică tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare. De asemenea, apreciază că nu poate fi retinută nici contrarietatea cu prevederile art. 21 si 124 din Constitutie, deoarece dispozitiile criticate contin norme de procedură, referitoare la modul de solutionare a cererii de revizuire, pe care legiuitorul este liber să le adopte potrivit competentei sale stabilite de art. 126 alin. (2) din Constitutie. De altfel, textele legale criticate asigură accesul liber si egal la o instantă independentă si impartială, contribuind la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si la îndeplinirea conditiilor unui proces echitabil. Avocatul Poporului arată că nu se încalcă nici dreptul la apărare al revizuentului, întrucât prin exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii instantei, date asupra revizuirii, se oferă acestuia suficiente garantii pentru a formula pretentii si apărări.

Cu referire la prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, opinează în sensul lipsei lor de relevantă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate de prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 56 alin. (2) din Legea bancară nr. 58/1998, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Cu privire la dispozitiile art. 56 alin. (2) din Legea bancară nr. 58/1998, anterior sesizării Curtii Constitutionale acest act normativ a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu un nou titlu, si anume Legea privind activitatea bancară, iar ca urmare a renumerotării textelor art. 56 alin. (2) a devenit art. 79 alin. (2), având acelasi continut. Ca atare, Curtea urmează a se pronunta asupra acestor din urmă dispozitii legale, potrivit cărora “Contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii“.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 (raportat la dispozitiile art. 322 pct. 7 si art. 7209 din Codul de procedură civilă, precum si la art. 1201 din Codul civil) si ale art. 379 alin. 1 (raportat la art. 4041 alin. 1 si art. 4042 din Codul de procedură civilă), acestea au următorul continut:

– Art. 322 pct. 7: “Revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri date de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: [...]

7. dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, în una si aceeasi pricină, între aceleasi persoane, având aceeasi calitate.

Aceste dispozitii se aplică si în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instante de recurs. În cazul când una dintre instante este Curtea Supremă de Justitie, cererea de revizuire se va judeca de această instantă;“;

– Art. 327 alin. 1: “Dacă instanta încuviintează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre.“

Art. 379 alin. 1, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 144 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, are următoarea redactare: “Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creantă certă, lichidă si exigibilă.“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, art. 24, art. 51 [devenit art. 1 alin. (5) în Constitutia republicată], precum si art. 123 [devenit art. 124 alin. (1) si (2)], care au următorul continut:

– Art. 1 alin. (5): În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“;

– Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

– Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii acesteia fac abstractie de competenta Curtii si procedează la o analiză critică exhaustivă a întregului proces, cu înfătisarea pe larg a ceea ce se pretinde a constitui erori de judecată săvârsite de instante în diferitele faze procesuale, considerând că sorgintea acestor erori nu se află în aplicarea gresită a legii, ci în caracterul neconstitutional al textelor de lege incidente.

Or, neconstitutionalitatea reprezintă o stare organică a unei norme juridice legale si nu poate fi dedusă dintr-o interpretare discutabilă, realizată în procesul de aplicare a sa la o situatie concretă, care constituie obiectul competentei exclusive a instantelor de judecată.

Curtea constată, că fată de obiectul cauzei de fată, si anume revizuire, în temeiul art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă, critica de neconstitutionalitate cu referire la dispozitiile art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 si ale art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu poate fi primită, întrucât reglementările cuprinse în aceste articole de lege nu au legătură cu solutionarea litigiului, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate cu un atare obiect urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 322 pct. 7 si ale art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă, acestea reprezintă norme de procedură care nu relevă însă nici o contradictie cu textele constitutionale de referintă invocate, asa încât, cu referire la acestea, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară si ale art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ELEMAR STAR“ – S.R.L. din Călărasi, Marian Lazăr si Lenuta Lazăr în Dosarul nr. 2.549/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia comercială.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 7 si ale art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de aceiasi autori în dosarul mai sus mentionat.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 401

din 14 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Dana Titian – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihaela Gheorghiu în Dosarul nr. 2.054/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile.

Fată de părtile Mihaela Gheorghiu si Dan Niculescu procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că pe confirmarea de primire a telegramei expediate către partea Vlad Gheorghe Ihora figurează mentiunea “destinatar mutat de la domiciliu“. Citarea s-a făcut la domiciliul părtii indicat în citativul existent la dosarul instantei care a sesizat Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul asupra acestui aspect, consideră că se impune aplicarea sanctiunii prevăzute de art. 98 din Codul de procedură civilă.

Curtea dispune aplicarea art. 98 din Codul de procedură civilă în ceea ce priveste partea Vlad Gheorghe Ihora.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că partea Dan Niculescu a depus o cerere de amânare a judecării cauzei, motivată de faptul că nu i s-au comunicat înscrisurile existente în dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare.

Curtea respinge cererea de amânare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu aduce atingere art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare, întrucât instanta are posibilitatea de a dispune asupra cuantumului onorariului de avocat pe baza criteriilor continute de dispozitiile legale criticate, si anume valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în practica sa, de exemplu Cauza Almeida, Garrett si altii contra Portugaliei (2000), apreciază asupra cheltuielilor de judecată în sensul micsorării cuantumului solicitat de părti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.054/2004, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihaela Gheorghiu într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinte civile prin care s-au acordat numai o parte din cheltuielile de judecată solicitate, ca urmare a aplicării art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciază că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 11 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (2), art. 31 alin. (3) si art. 52 alin. (1) din Constitutie. În acest sens arată că instanta de judecată nu este îndreptătită să dispună asupra cuantumului onorariului de avocat, stabilit în contractul de asistentă juridică, exprimând rezultatul acordului dintre client si avocatul său, în raport de complexitatea cauzei, cu atât mai mult cu cât un tablou al onorariilor minimale nu există.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât instanta de judecată are posibilitatea de a se pronunta asupra cuantumului onorariului de avocat prin aprecierea muncii depuse de acesta în desfăsurarea procesului.

Micsorarea de către instanta de judecată a cuantumului onorariului de avocat nu reprezintă o sanctiune aplicată activitătii acestuia.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că posibilitatea instantei de judecată de a aprecia valoarea onorariului stabilit prin conventia dintre avocat si clientul său nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale referitoare la accesul la justitie si dreptul la apărare, dar chiar vine în completarea prevederilor legale care dau expresie acestor principii. Este un drept recunoscut instantei de judecată, în exercitarea functiei sale generale, de a urmări buna desfăsurare a procesului, pentru a se evita exercitarea abuzivă a unor drepturi, inclusiv în raporturile dintre avocat si client. Acest drept este acordat judecătorului în considerarea rolului pe care îl are în desfăsurarea procesului si care îi oferă posibilitatea unei imagini de ansamblu asupra complexitătii cauzei si muncii îndeplinite de avocat.

Lipsa unui tablou al onorariilor minimale, la care face trimitere textul de lege criticat, nu atrage neconstitutionalitatea acestuia, criteriile de apreciere a valorii onorariului fiind expres mentionate si excluzând arbitrariul. Dispozitiile art. 11 alin. (2) din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitia legală criticată privind dreptul judecătorilor ca, motivat, să mărească sau să micsoreze onorariile avocatilor, potrivit tabloului onorariilor minimale, nu îngrădeste sub nici un aspect accesul liber la justitie, nu încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil si nici la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. De asemenea, dispozitia legală criticată nu aduce atingere nici dreptului la apărare, întrucât nu este de natură să împiedice părtile de a fi asistate în tot cursul procesului de un avocat ales sau numit din oficiu. În plus, textul de lege criticat obligă judecătorul ca în tot ceea ce interesează solutionarea procesului să asigure exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor participantilor la proces, în spiritul si litera legii.

Textele art. 11 si 52 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

– Art. 274 alin. 3: “Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari, fată de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.“

Autorul exeptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 11 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (2), art. 31 alin. (3) si art. 52 alin. (1) din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 11 alin. (2): “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.“;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“;

– Art. 24 alin. (2): “În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

– Art. 31 alin. (3): “Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională.“;

– Art. 52 alin. (1): “Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, dintre textele de referintă mentionate, singurul care, prin domeniul de reglementare, ar putea fi considerat relevant este numai art. 24 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu“, si aceasta doar prin prisma rationamentului că dreptul de a fi asistate de un avocat ales, ceea ce constituie regula în materie, presupune în mod necesar angajarea acestuia pe calea unei conventii, cu plata unui onorariu stabilit de comun acord. Acceptând un asemenea rationament, nimic nu interzice, în absenta unei prevederi constitutionale exprese, consacrarea prin lege a prerogativei instantei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocatial convenit, prin prisma proportionalitătii sale cu amplitudinea si complexitatea activitătii depuse.

O asemenea prerogativă este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în pretentii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Or, opozabilitatea sa fată de partea potrivnică, care este tert în raport cu conventia de prestare a serviciilor avocatiale, este consecinta însusirii sale de instantă prin hotărârea judecătorească prin al cărei efect creanta dobândeste caracter cert, lichid si exigibil. În sensul celor arătate este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, învestită fiind cu solutionarea pretentiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse si onorariile avocatiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihaela Gheorghiu în Dosarul nr. 2.054/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care detin si/sau exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile

 

Având în vedere situatia deosebit de grea a patrimoniului viticol ca urmare a actiunii factorilor naturali negativi din ultimii 4 ani, dar mai ales a conditiilor meteorologice din ultima perioadă a acestui an, cu repercusiuni asupra productiei anului în curs si a anului viitor, si chiar a disparitiei butucilor de vită nobilă, se impune acordarea unui sprijin financiar pe anul 2005, constând în bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Pentru salvarea plantatiilor viticole se impune adoptarea în regim de urgentă a unor măsuri speciale pentru asigurarea viabilitătii plantatiilor viticole si stoparea disparitiei în masă a butucilor de vită-de-vie, cu consecinte negative de ordin socioeconomic, si evitarea diminuării patrimoniului viticol, ceea ce ar însemna ca România să nu poată beneficia de rezultatele obtinute la negocierile cu Comisia Uniunii Europene la capitolul VII “Agricultură“, subcapitolul “Vie–vin“.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Pentru protejarea si maturarea elementelor anuale de crestere a butucilor de vită-de-vie din soiuri nobile în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei (RON)/ha, pentru suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, înscrise în Registrul plantatiilor viticole, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă prin atribuirea gratuită de bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru.

(3) Beneficiarii sprijinului prevăzut la alin. (1) sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate suprafete de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile pe care le exploatează;

b) societătile agricole sau formele asociative fără personalitate juridică, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, care exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile;

c) societătile comerciale înfiintate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, care exploatează direct terenuri cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile;

d) arendasii care exploatează teren cultivat cu vită-de-vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, care au prevăzută în contract o clauză prin care pot prelua subventia acordată de stat sub diferite forme proprietarilor; în lipsa clauzei mentionate anterior, subventia se acordă proprietarului;

e) unitătile de cercetare si dezvoltare si din învătământul agricol care detin si exploatează suprafete viticole.

(4) Beneficiarii sprijinului prevăzuti la alin. (3) primesc bonuri valorice gratuite pentru suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, declarate si înscrise în Registrul plantatiilor viticole.

Art. 2. – (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acordă beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexele nr. 2 a) si 2 b).

(2) Pot beneficia de acest sprijin numai cultivatorii de plantatii viticole cu soiuri nobile, care au efectuat lucrările de întretinere a plantatiilor, cum sunt dirijarea si legatul lăstarilor, cârnitul, combaterea buruienilor, care permit aplicarea eficientă a tratamentelor anticriptogamice cu o substantă pe bază de cupru, ce favorizează maturarea lemnului anual si scăderea rezervei de boli.

(3) Cererile solicitantilor sprijinului, însotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare a suprafetelor cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, si de înscrisurile din Registrul plantatiilor viticole, se depun în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă la primăriile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza cărora se află amplasat terenul.

(4) Cererea se verifică de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură ori al sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, se vizează de către primar si se aprobă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Cererile solicitantilor sprijinului sunt înregistrate de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură ori al sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, într-un registru de evidentă a cererilor pentru acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1 alin. (3), pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru, pentru anul 2005.

(6) Reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultură ori ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală întocmesc lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(7) În situatia în care un beneficiar al sprjinului prevăzut la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu vită-de-vie din soiuri nobile, în suprafată de peste 0,1 ha, aflat în mai multe localităti, acesta formulează cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea în care este situat terenul.

(8) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile se afisează la sediul primăriilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar.

(9) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi în lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită pot depune contestatii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afisării listei.

(10) Primarii, împreună cu reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti sau reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, solutionează contestatiile în termen de 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare.

Art. 3. – În termen de 5 zile de la data afisării, listele producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivat cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se înaintează directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru validare, centralizare si decontare a cererilor aprobate în vederea acordării sprijinului.

Art. 4. – (1) Sprijinul în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acordă producătorilor agricoli pe măsura depunerii cererilor, aprobării acestora si întocmirii listelor.

(2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, sub formă de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăsi 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile.

(3) Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectivă, eliberează bonurile valorice pe baza listelor întocmite de reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultură ori ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală.

(4) Sprijinul alocat se  acordă numai în situatia în care beneficiarii acestui sprijin au executat până la data depunerii cererii de solicitare a sprijinului lucrările agrotehnice care să permită aplicarea eficientă a tratamentelor anticriptogamice, în special întretinerea corespunzătoare a solului si executarea lucrărilor si operatiilor în verde obligatorii, cum sunt legarea, dirijarea si cârnitul lăstarilor, combaterea buruienilor.

Art. 5. – (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor emite decizii de constituire a unor comisii de verificare a respectării prevederilor art. 4 alin. (4).

(2) Comisiile sunt formate din cel putin 3 membri, reprezentanti ai Inspectiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ai unitătii fitosanitare judetene si ai centrelor agricole de la nivelul localitătilor.

(3) Comisiile constituite conform alin. (2) răspund de alocarea sprijinului cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4).

Art. 6. – Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha producătorilor agricoli se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 7. – (1) Reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, ai directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultură verifică suprafetele cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, si întocmesc procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire, până la data de 15 noiembrie 2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se înregistrează într-un registru special.

Art. 8. – (1) Tipărirea bonurilor valorice se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Compania Natională “Imprimeria Natională“ – S.A., în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională“ – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările si completările ulterioare, pe hârtie care să asigure bonului valoric elemente de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va împuternici directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală să ridice bonurile valorice, pe bază de proces-verbal, de la Compania Natională “Imprimeria Natională“ – S.A.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor repartiza bonurile valorice primăriilor, pe bază de proces-verbal, pentru a fi păstrate până în momentul distribuirii acestora de persoanele desemnate prin decizie emisă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, conform listelor întocmite.

(5) Bonurile valorice se acordă astfel:

a) beneficiarilor prevăzuti la art. 1 alin. (3) lit. a), precum si celor prevăzuti la art. 1 alin. (3) lit. d), în situatia în care sunt persoane fizice si au prevăzută în contractul de arendare o clauză prin care pot prelua subventia acordată de stat sub diferite forme proprietarilor, pe baza actului de identitate;

b) beneficiarilor, persoane juridice, prevăzuti la art. 1 alin. (3) lit. b), c), d) si e), pe bază de împuternicire eliberată în acest sens de conducerea persoanei juridice.

(6) În cazul mostenitorilor care detin terenuri agricole în indiviziune, bonurile valorice se pot ridica de mostenitorul care va prezenta împuternicirea celorlalti comostenitori.

(7) Furnizorii de substante anticriptogamice pe bază de cupru, care primesc bonuri valorice, vor emite facturi cu mentiunea “Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli“, incluzând si taxa pe valoarea adăugată, pe care le vor completa cu datele de identificare ale bonului valoric.

(8) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenta va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factură furnizorii de inputuri vor face mentiunea “Suma de ... lei (RON), cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli si diferenta cu plata în .... lei (RON)“.

(9) Furnizorii de substante anticriptogamice pe bază de cupru vor depune centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti, pe a cărei rază sunt înregistrati beneficiarii prevăzuti la art. 1 alin. (3), conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu exemplarul nr. 3 al facturilor emise, si bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise.

(10) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală au obligatia de a verifica documentatia prezentată din punctul de vedere al încadrării în prevederile legale si autenticitatea bonurilor valorice.

(11) Pe baza documentatiei depuse de furnizori, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti întocmesc următoarele situatii:

a) centralizatorul sumelor solicitate de furnizori, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) situatia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(12) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza situatiei centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(13) După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a dispune operativ de sumele de plată necesare decontării facturilor emise de furnizorii de inputuri.

(14) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti virează sumele solicitate de furnizorii de inputuri conform centralizatorului sumelor solicitate de furnizori, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(15) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti primesc spre decontare bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru până la data de 10 decembrie 2005.

(16) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să păstreze timp de cel putin 5 ani facturile decontate si bonurile valorice depuse de furnizori, precum si matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice.

(17) Bonurile valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru, neutilizate până la data de 1 decembrie 2005, îsi pierd valabilitatea, devenind nule.

(18) Beneficiarii bonurilor valorice si furnizorii de substante anticriptogamice pe bază de cupru, care primesc bonuri valorice pentru plata acestora, au obligatia de a le păstra în stare perfectă. Bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nu sunt valabile si nu pot fi plătite.

Art. 9. – (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vită-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

(2) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 2a) si 2b), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), precum si cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat si la plata penalitătilor prevăzute de legislatia fiscală în vigoare.

Art. 10. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 9, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Art. 11. – Prevederile art. 9 si 10 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 125.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2 a)

 

Comuna (orasul, municipiul) ..........................

Nr. de înregistrare .................. din ................

Se aprobă

Directorul executiv

al Directiei pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală,

Vizat

Primar,

(semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor fizice ce detin sau/si exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile pe suprafete mai mari de 0,1 ha si înscrise în Registrul plantatiilor viticole

 

Domnul/Doamna ............................................, domiciliat/domiciliată în localitatea ......................., str. ................................ nr. ...., judetul .........................., B.I./C.I. seria ........... nr. ....,

eliberat/eliberată la data de .................................. de ......................, CNP ................................... .

În baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual ...ha / în exploatatie agricolă fără personalitate juridică .... ha / am în arendă ... ha vie nobilă si solicit sprijin pentru:

 

Specificatie

Suprafata

– ha –

Sprijinul

Acordat

– lei (RON)/ha –

Total sprijin

– lei (RON) –

Registrul

plantatiilor

viticole

Nr. fisei

de calculator

Achizitionarea de substante

anticriptogamice pe bază

de cupru

 

 

 

 

TOTAL:

 

x

 

x

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si că le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunostintă.

Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2005.

Mentionez că am depus cerere pentru sprijin financiar si în localitatea ................. pentru suprafata de .......................... ha.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 si să restitui sumele primite în conditiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.

 

Beneficiarul sprijinului,

....................................

(semnătura)

 

 

 

 

 

 

Data .............................

AVIZ

Comisia de verificare numită prin

Decizia nr. ....................................

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală ........................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

ANEXA Nr. 2 b)

 

Comuna (orasul, municipiul) ..............................

Judetul .................................................................

Nr. de înregistrare ..................... din .................

Se aprobă

Directorul executiv

al Directiei pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală,

 

 

Vizat

Primar,

(semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar pentru societăti comerciale înfiintate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, societăti agricole sau forme asociative fără personalitate juridică constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, unităti de cercetare si dezvoltare si din învătământul agricol care detin si exploatează suprafete viticole

 

Domnul/Doamna ........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................, str. .............................. nr. ..............., judetul .............................., B.I./C.I. seria ........ nr. ....,

eliberat/eliberată la data de ............................ de ............................., CNP ......................................,

în calitate de împuternicit al unitătii ............................. care detine si exploatează suprafata viticolă de ....................... ha

 

Specificatie

Suprafata

– ha –

Sprijinul

Acordat

– lei (RON)/ha –

Total sprijin

– lei (RON) –

Registrul

plantatiilor

viticole

Nr. fisei

de calculator

Achizitionarea de substante

anticriptogamice pe bază

de cupru

 

 

 

 

TOTAL:

 

x

 

x

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si că le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunostintă.

Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2005.

Mentionez că am depus cerere pentru sprijin financiar si în localitatea ..................................... pentru suprafata de .......................... ha.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2005 si să restitui sumele primite în conditiile în care nu achizitionez substantele anticriptogamice pe bază de cupru.

 

Beneficiarul sprijinului,

....................................

(semnătura si stampila)

 

 

AVIZ

Comisia de verificare numită prin

Decizia nr. ....................................

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală ........................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Comuna (orasul, municipiul) ..........................

Judetul .............................................................

Nr. .............................. din ..............................

 

 

 

Vizat

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală

 

LISTA

producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, atribuit sub formă de bonuri valorice, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru

 

Nr.

crt.

Persoane fizice/

persoane juridice

Achizitionarea de substante

anticriptogamice pe bază de cupru

Total suma

solicitată lei (RON)

Suprafata

– ha –

Total sprijin

– lei (RON)/ha –

Total sprijin

– lei (RON) –

 

 

 

150

 

...

 

 

x

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

...................................

(semnătura si stampila)

 

 

Centrul agricol

.........................

(semnătura)

 

Reprezentant al sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru

 

.................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

Nr. ...................... din ............................................

 

PROCES-VERBAL

de receptie, regularizare si restituire

Beneficiarul sprijinului de 150 lei (RON)/ha constând în bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru, domnul/doamna ........................................., cu domiciliul în localitatea ....................................., str. ................................ nr. ............, judetul ...................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .................., CNP .................................., împreună cu domnul/doamna ......................................., reprezentând centrul agricol sau centrul comunitar pentru cadastru si agricultură ............................, judetul ..................., am constatat următoarele:

Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin Cererea nr. .............. din ................ 2005

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

 

 

Suprafata din anexele

nr. 2a) si nr. 2b)

- ha -

Realizata

- ha -

Diferente

- ha -

Observatii

(calitatea lucrarilor)

+

-

Achizitionarea de substante

Anticriptogamice pe bază de cupru

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul sprijinului,

.....................................

(semnătura)

 

Reprezentant al sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru

....................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

 

Angentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)

Banca Comercială ..................................................................

Nr. ..................................................... data (ziua, luna, anul)

 

CENTRALIZATORUL

facturilor emise în baza bonurilor valorice pentru livrarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură

 

Nr. crt.

Numărul si data facturii

Valoarea facturii conform bonurilor valorice

– mii lei (RON)

Substante anticriptogamice pe bază de cupru

Cantitatea

(kg)

Valoarea

– lei (RON) –

0

1

2

3

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,

........................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală .....................................

Nr. ............................./....................................

 

CENTRALIZATORUL

sumelor solicitate de furnizori pentru livrarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură

 

Nr. crt.

Furnizor

Suma solicitată conform bonurilor valorice

– mii lei (RON)

Substante anticriptogamice pe bază de cupru

Cantitatea

(kg)

Valoarea

– lei (RON) –

0

1

2

3

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Director executiv,

.................................

(semnătura si stampila)

 

 

Director economic,

..................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 7

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală........................

Nr. ......................./............................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare decontării bonurilor valorice pentru livrarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură

 

Nr. crt.

Furnizorul

Suma solicitată conform bonurilor valorice

– mii lei (RON) –

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

TOTAL:

x

 

Director executiv,

.................................

(semnătura si stampila)

Director economic,

..................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 8

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor

si Dezvoltării Rurale

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

....................................................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare decontării bonurilor valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură

 

Nr. crt.

Judetul

Suma solicitată conform bonurilor valorice

– mii lei (RON) –

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

 

 

 

 

 

Directia buget-finante

Director,

..........................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 32.303 din 20 mai 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, denumită în continuare normă sanitară veterinară, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Pentru a introduce pe teritoriul comunitar animalele vii si carnea proaspătă provenită de la acestea, originare din România, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si persoanele interesate de efectuarea operatiunilor comerciale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) În cazul în care nu există alte conditii sanitare veterinare stabilite de autoritătile veterinare centrale, până la data la care respectivele state vor solicita alte conditii pentru importul din România de animale vii, exportul acestora în tări terte se va derula utilizându-se modelele de certificate stabilite în norma sanitară veterinară.

Art. 3. – Conditiile prevăzute în certificatele veterinare sunt obligatorii, trebuie respectate si verificate.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei nr. 79/542/CEE [cu ultimul amendament: Decizia 2005/234/CE (JOCE nr. L 72 din 18 martie 2005, p. 35)], care stabileste o listă cuprinzând tările terte si părti ale tărilor terte si conditii de certificare veterinară si sănătate publică si animală pentru importul în Comunitate al anumitor animale vii si al cărnii proaspete de la acestea“, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 146 din 14 iunie 1979, p. 15.

Art. 5. – (1) Importul în România al animalelor vii definite la art. 2 lit. a) din norma sanitară veterinară este permis numai dacă acestea corespund prevederilor art. 4–7 din aceeasi normă.

(2) Importul în România de carne proaspătă destinată consumului uman, provenită de la animalele definite la art. 2 din norma sanitară veterinară si de la ecvidee, este permis doar dacă o astfel de carne este conformă cu prevederile art. 9–11 din aceeasi normă.

(3) În cazul certificatelor veterinare de import în România se înlocuieste sintagma “Uniunea Europeană“ cu sintagma “România“.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 7. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul exportului din România de animale vii si de carne proaspătă provenită de la acestea, prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cazul importului în România de animale vii si de carne proaspătă provenită de la acestea, prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 53.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial“ Partea I):

– în loc de: “... care face parte integrantă dn prezenta...“ se va citi: “... care face parte integrantă din prezenta ...“ .