MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

27. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

28. – Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

428. – Decizie pentru numirea domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

429. – Decizie pentru numirea domnului Jean-Cătălin Sandu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

681. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A..

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. – Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

11. – Norme privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

 

12. – Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– domnul deputat Grigore Crăciunescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru sănătate si familie, în calitate de membru;

– domnul deputat Iriza Marius, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, trece de la Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, în calitate de membru;

– doamna deputat Daniela Popa, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Conservator, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru politică externă, în locul domnului deputat Dumitru Becsenescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 septembrie 2005.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se validează mandatul de deputat al domnului Buciuta Stefan, primul supleant pe lista Uniunii Ucrainenilor din România la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 26 Maramures, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Tcaciuc Stefan.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 13 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 septembrie 2005.

Nr. 28.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Darius Mesca se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2005.

Nr. 428.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Jean-Cătălin Sandu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Jean-Cătălin Sandu se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2005.

Nr. 429.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate

de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A. si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A., conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. – (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale, din localitătile în care Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. – (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2005.

Nr. 681.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

VENITURILE REGLEMENTATE UNITARE, VENITURILE TOTALE UNITARE SI COEFICIENTII FORMULEI ELEMENTELOR GENERATOARE DE COSTURI PENTRU SOCIETATEA COMERCIALĂ “CORDUN GAZ “–S.A.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

TARIFUL REGLEMENTAT

pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

PRETURILE FINALE REGLEMENTATE

pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Categoriile de performantă financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea escrescătoare a calitătii acesteia.

În cazul clientelei din sectorul institutiilor de credit performanta financiară va fi încadrată în categoria A.

În cazul persoanelor fizice performanta financiară va fi încadrată în categorii de la A la E, potrivit criteriilor stabilite de institutiile de credit prin norme interne. Performanta financiară a persoanelor fizice nu va putea fi încadrată în categoria A decât dacă, pentru oricare dintre împrumuturile luate, persoanele respective dispun de venituri certe cu caracter de permanentă, exprimate în aceeasi monedă cu cea a împrumutului, al căror nivel, în urma deducerii tuturor celorlalte obligatii de plată (indiferent de moneda de exprimare), să permită rambursarea la termen a fiecărei rate (principal si dobândă). În orice altă situatie în care nu este îndeplinită conditia de mai sus, performanta financiară va fi încadrată cel mult în categoria B.

Prin monedă de exprimare se întelege moneda în functie de care se determină sumele de încasat reprezentând venituri si sumele de plătit reprezentând împrumuturi si/sau alte obligatii de plată.

Evaluarea performantei financiare a unei entităti economice din afara sectorului institutiilor de credit va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performantă financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale institutiilor de credit, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se vor referi în principal la următorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate si risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se vor referi cel putin la aspecte legate de modul de administrare a entitătii economice analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fată de debitor), de conditiile de piată în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

Indicatorii prevăzuti la alineatul precedent se calculează pe baza datelor cuprinse în situatiile financiare ale entitătii economice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice sau de autorităti cu competente similare din alte tări, iar categoria de performantă financiară se determină si contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor în luna următoare celei în care băncii i se prezintă raportările respective.

În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitate de a evalua performanta financiară a unui client, persoană juridică, în afara celor din sectorul institutiilor de credit, aceasta va fi încadrată direct în categoria E.“

Art. II. – Pentru creditele acordate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, prevederile art. 5 alin. 3 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 se vor aplica cel târziu cu data de 31 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 56 alin. 1 si 2, ale art. 62, 92 si 95 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. – Prezentele norme se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze pe teritoriul României, si reglementează gradul de concentrare a expunerilor din credite în valută.

Art. 2. – (1) Expunerea unei institutii de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice si juridice, altele decât institutiile de credit, înainte de deducerea provizioanelor specifice de risc de credit, nu poate depăsi 300% fată de fondurile proprii, în cazul institutiilor de credit, persoane juridice române, sau fată de capitalul initial, în cazul sucursalelor institutiilor de credit străine, determinate pentru luna anterioară celei pentru care se efectuează raportarea.

(2) Procentul de la alin. (1) va fi respectat atât la nivel individual, cât si la nivel consolidat, corespunzător activitătii desfăsurate pe teritoriul României.

(3) Fondurile proprii si capitalul initial se vor determina potrivit prevederilor Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii.

(4) La determinarea expunerii care face obiectul prevederilor alin. (1) nu se vor lua în calcul expunerile din credite în valută acordate acelor persoane juridice si fizice care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar (“hedged borrowers“) care induce risc de credit institutiilor de credit finantatoare.

(5) Se consideră că o persoană este acoperită în mod natural la riscul valutar în cazul în care aceasta generează fluxuri de numerar nete pozitive în valută cotată, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal si dobândă). Intrările de numerar vor fi ajustate în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă al acestora.

Art. 3. – Depăsirea procentului stabilit la art. 2 alin. (1) se deduce din fondurile proprii/capitalul initial aferente lunii pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 4. – (1) Institutiile de credit trebuie să dispună de politici, proceduri si sisteme informationale adecvate care să permită identificarea, evaluarea si monitorizarea expunerilor din credite în valută astfel încât să se asigure respectarea în permanentă a prevederilor art. 2 alin. (1), (2) si (4).

(2) Procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit vor fi astfel modificate/completate încât să asigure atât conformarea cu prevederile art. 2 alin. (5), cât si modul de întocmire si păstrare a documentatiei aferente.

(3) Institutiile de credit urmează a se conforma cu prevederile alin. (1) si (2) de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 5. – (1) Institutiile de credit care la data intrării în vigoare a prezentelor norme înregistrează depăsiri ale procentului prevăzut la alin. (1) al art. 2 se vor încadra în respectiva limită într-o perioadă ce va fi stabilită de Banca Natională a României cu luarea în considerare a scadentelor stabilite în contractele de credit valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), institutiile de credit nu mai pot acorda noi credite în valută sau suplimenta pe cele deja acordate, cu exceptia celor acordate categoriei de clienti prevăzute la art. 2 alin. (4).

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, institutiile de credit vor transmite Directiei supraveghere planul de actiuni, ce urmează a fi aprobat de Banca Natională a României, în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.

(4) Până la aprobarea planului de actiuni, precum si în cadrul perioadei prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 3.

(5) În cazul în care în perioada prevăzută la alin. (1) se înregistrează, cu ocazia raportărilor lunare, un nivel al procentului calculat conform prevederilor alin. (1) al art. 2 mai mare decât cel strabilit prin planul de actiuni aprobat de Banca Natională a României, suma reprezentând depăsirea va fi dedusă din fondurile proprii/capitalul initial aferente lunii pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 6. – Directia supraveghere va monitoriza actiunile întreprinse de institutiile de credit, inclusiv pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (1), în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.

Art. 7. – (1) Institutiile de credit vor raporta lunar, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la finele lunii pentru care se face raportarea, nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice si persoane juridice, care nu sunt acoperite în mod natural la riscul valutar, precum si nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice si persoane juridice, care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar (“hedged borrowers“). Raportarea se va efectua letric, în echivalent lei.

(2) Prima raportare va fi efectuată cel târziu la sfârsitul lunii în care intră în vigoare prezentele norme, pentru expunerile din creditele în valută existente în sold la sfârsitul lunii precedente intrării în vigoare a prezentelor norme.

(3) Directia supraveghere poate solicita institutiilor de credit orice informatii suplimentare pe care le consideră relevante pentru scopul supravegherii gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută. Formularul de raportare, modalitatea si termenul de transmitere pentru informatiile suplimentare vor fi stabilite si comunicate de Directia supraveghere.

Art. 8. – Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. – Banca Natională a României poate modifica, prin circulară, procentul prevăzut la alin. (1) al art. 2.

Art. 10. – Prezentele norme intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 11.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 56 alin. 1, art. 62 lit. c), art. 71, art. 92 alin. 1 si ale art. 155 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 19 alin. 1 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. 2, art. 164 alin. 1, art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. I. – Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, modificate si completate prin Normele Băncii Nationale a României nr. 9/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 26 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(1) Termenii si expresiile următoare au semnificatia prevăzută de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată: institutie de credit, autorizatie, sucursală, autoritate competentă, institutie financiară, stat membru de origine, stat membru gazdă, control, actionar semnificativ, societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, conducători.“

2. Punctul 11 al articolului 8 va avea următorul cuprins:

11. Orice operatiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, asa cum este definită la pct. 1, sau la majorarea acesteia va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administratie sau a conducătorilor institutiei de credit. O asemenea operatiune va putea fi efectuată numai în conditiile în care decizia este aprobată în unanimitate de către toti conducătorii institutiei de credit, stabiliti prin actul constitutiv si/sau prin hotărârea organelor statutare ale acesteia. Consiliul de administratie al institutiei de credit va analiza lunar operatiunile aprobate de conducători, de natura celor prevăzute la alin. 1, pentru a se asigura că respectivele operatiuni sunt în conformitate cu strategia, politicile si limitele referitoare la riscul de credit aprobate de către acesta.“

3. După punctul 11 al articolului 8 se introduce punctul 111 cu următorul cuprins:

111. – Orice operatiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, asa cum este definită la pct. 4 si 9, sau la majorarea acesteia, precum si orice operatiune care prezintă în alt fel un risc deosebit vor fi efectuate numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administratie.

În cazul în care contrapartida este o persoană aflată în relatii speciale cu institutia de credit, consiliul de administratie va putea aproba o asemenea operatiune numai în conditiile în care:

– decizia este luată de majoritatea întregului consiliu de administratie si, dacă este cazul,

– partea interesată se abtine de la vot.“

Art. II. – Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentele norme, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 septembrie 2005.

Nr. 12.