MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

82. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

895. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind modelul registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 34.106 din 29 august 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 3A, 3B, 3C si 3D la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2005 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului nr. 96/23/CE asupra măsurilor de monitorizare a anumitor substante si reziduurilor acestora la animalele vii si produsele de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, p. 10, amendată prin Directiva Consiliului nr. 806/2003, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1, Decizia Comisiei nr. 97/747/CE care fixează limitele si frecventele prelevărilor de probe pentru monitorizarea anumitor substante si reziduuri ale acestora în unele produse de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 303 din 6 noiembrie 1997, Directiva Consiliului nr. 98/179/CE care stabileste reguli detaliate privind prelevarea oficială de probe pentru monitorizarea unor anumite substante si reziduurilor acestora în animalele vii si produsele de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 5 martie 1998, p. 31, si Reglementarea Consiliului nr. 2377/90/CE (cu amendamentele si completările aduse până în luna august 2005) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18 august 1990, p. 1.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 29 august 2005.

Nr. 82.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modelul registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

Având în vedere prevederile art. 65 si 66 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 97.266 din 16 august 2005 al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor privind emiterea unui ordin pentru aprobarea normelor privind modelul  registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind modelul registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare si Directia consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, organizatiile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2005.

Nr. 895.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modelul registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare

 

1. Prezentele norme reglementează modelul registrelor ce se vor tine de organizatiile de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii. Registrele asigură evidenta centralizată a datelor referitoare la:

a) membrii acestora, precum si la persoanele care nu au calitatea de membru;

b) serviciile prestate de terti către acestea si serviciile prestate de acestea către membri si către persoanele care nu au calitatea de membru;

c) infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în exploatarea si în întretinerea acestora si inspectiile si interventiile la această infrastructură.

2. În afara evidentelor cerute de legislatia în vigoare, organizatiile si federatiile vor tine registrele prevăzute la art. 65 si 66 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004. Modelele registrelor ce se tin de organizatii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentel norme. Modelele registrelor ce se tin de federatii sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme.

3. Răspunderea pentru tinerea evidentelor în forma prevăzută de prezentele norme revine consiliului de administratie al organizatiei sau al federatiei.

4.1. Completarea registrelor prevăzute la art. 65 lit. e), f), g), h), i) si j) si la art. 66 lit. b) si c) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 se realizează la următoarele termene:

a) registrele serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate organizatiei sau federatiei de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare si ale serviciilor de îmbunătătiri funciare prestate atât membrilor, cât si persoanelor care nu au calitatea de membru de organizatii sau federatii, în termen de 5 zile de la primirea facturii sau de la data prestării serviciului către membri si către persoanele care nu au calitatea de membru;

b) registrul tarifelor si cotizatiilor datorate si plătite, la termenele prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a organizatiei sau federatiei;

c) registrul proceselor-verbale ale sedintelor adunării generale, consiliului de administratie, comisiei se cenzori si comisiei de conciliere, în termen de 5 zile de la data tinerii sedintelor;

d) registrul conventiilor sau contractelor încheiate de organizatie ori de federatie, în termen de 5 zile de la data semnării;

e) registrul inspectiilor si interventiilor la infrastructura de îmbunătătiri funciare, în termen de 5 zile de la data planificată pentru inspectie sau de la data efectuării interventiei.

4.2. Actualizarea registrelor prevăzute la art. 65 lit. a), c) si d) si la art. 66 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 se efectuează la următoarele intervale de timp:

a) registrul membrilor si registrul persoanelor care nu au calitatea de membru al organizatiei sau federatiei cărora organizatia ori federatia le prestează servicii de îmbunătătiri funciare, la fiecare 6 luni;

b) evidenta infrastructurii de îmbunătătiri funciare exploatate, întretinute si reparate de organizatie sau de federatie, anual.

5.1. Membrii organizatiilor si reprezentantii legali ai organizatiilor membre ale federatiilor pot solicita consultarea registrelor la sediul organizatiei sau federatiei.

5.2. La cererea Oficiului de reglementare al organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, organizatiile si federatiile vor emite extrase de pe oricare dintre registrele prevăzute de prezentele norme.

6. În caz de nerespectare a obligatiei de tinere a registrelor prevăzute de prezentele norme, asupra organizatiei sau federatiei se pot aplica următoarele sanctiuni:

a) suspendarea acordării de subventii de la bugetul de stat până la data îndeplinirii obligatiei.

b) retragerea avizului Oficiului de reglementare si suspendarea activitătii organizatiei sau federatiei.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a