MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 831         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 360 din 5 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

959. – Hotărâre privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei în Sport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2002

 

1.031. – Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 20–23 octombrie 2005, a celei de-a IV-a editii a Expozitiei Internationale de Tehnică Militară EXPOMIL 2005 si a Seminarului International ICOMIL 2005

 

1.033. – Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de părti sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Societătii Comerciale GEMINSERV – S.R.L. Râmnicu Vâlcea – al cărei asociat unic este statul, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

1.034. – Hotărâre privind transmiterea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moisei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei, judetul Maramures

 

1.037. – Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006 si pentru aprobarea normelor metodologice

 

1.039. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

1.047. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea si în folosinta Spitalului Universitar de Urgentă Bucuresti

 

1.048. – Hotărâre pentru desfiintarea Centrului Regional de Inovare, Implementare si Aplicare a Inventiilor din Târgu Mures

 

1.049. – Hotărâre pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift)

 

Rectificări la:

            - Hotărârea Guvernului nr. 688/1993;

            - Hotărârea Guvernului nr. 360/1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2005.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 360

din 5 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ioana Isbăsescu în Dosarul nr. 2.432/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, arată că aceste dispozitii legale nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Referitor la dispozitiile art. 3 pct. 21 din Codul de procedură civilă, prin care se modifică competenta materială a curtii de apel, acestea nu reprezintă o aplicare retroactivă a legii noi, ci, dimpotrivă, înseamnă aplicare de îndată a noilor reguli de competentă, prin derogare de la regula instituită de art. 725 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.432/2004, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Isbăsescu Ioana.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 78 si ale art. 154 alin. (1), deoarece la data înregistrării recursului instanta competentă să solutioneze această cale de atac, potrivit dispozitiilor în vigoare la acea dată ale Codului de procedură civilă, era Înalta Curte de Casatie si Justitie. Asa fiind, arată că dispozitiile art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, prin continutul lor, aduc atingere principiului neretroactivitătii legii, prin modificarea, în mod retroactiv, a competentei de solutionare a recursului, stabilită prin lege la momentul exercitării acestei căi de atac.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere principiilor suprematiei Constitutiei si al legalitătii, consacrate în art. 1 alin. (5) si art. 16 din Legea fundamentală, si nu modifică normele constitutionale, asa cum sustine autorul exceptiei. Instanta apreciază că dispozitiile art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu contravin nici principiului neretroactivitătii legii, întrucât acest text de lege stabileste competenta de solutionare a recursului declarat împotriva încheierilor si hotărârilor judecătoresti care sunt supuse numai acestei căi de atac, în sensul că judecarea recursului este de competenta instantei imediat superioare celei care a pronuntat hotărârea în cauză sau, după caz, de competenta instantei expres prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, apreciază că textul legal criticat nu aduce atingere principiilor statului de drept, al neretroactivitătii legii si nici celui al egalitătii în drepturi a cetătenilor, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării lor. Prin dispozitiile legale deduse controlului, care prevăd judecarea recursului de către instanta imediat superioară celei care a pronuntat hotărârea atacată, legiuitorul a avut în vedere asigurarea celeritătii solutionării cauzei, cu respectarea însă a tuturor celorlalte drepturi si garantii procesuale.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, apreciază că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 Codul de procedură civilă fată de art. 16 din Constitutie, întrucât aceste texte de lege nu contin măsuri discriminatorii care ar contraveni principiului egalitătii în fata legii. Mai mult, stabilirea unor reguli privind competenta materială a instantelor judecătoresti nu contravine dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, întrucât dispozitiile criticate nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică un proces echitabil. Arată totodată că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia legiuitorul are libertatea de a stabili competenta instantelor de judecată si normele de procedură judiciară, cu conditia implicită de a nu contraveni altor norme si principii constitutionale. În sustinerea acestui punct de vedere, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 436/2004.

De asemenea, Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi retinută nici contrarietatea art. 3 pct. 21 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă cu prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5), întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă principiul suprematiei Constitutiei si al obligativitătii legii si nici trăsăturile si valorile supreme ale statului român.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Art. 3 pct. 21 din Codul de procedură civilă a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004 si modificat prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004. Aceste dispozitii legale au următorul continut: “Ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel, precum si în orice alte cazuri expres prevăzute de lege.“

Art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 195/2004 si prevede că “În situatiile în care, potrivit dispozitiilor prezentului cod sau ale legii speciale, încheierile sau alte hotărâri pronuntate de instantele judecătoresti sunt supuse numai recursului, judecarea acestei căi de atac este de competenta instantei imediat superioare celei care a pronuntat hotărârea în cauză sau, după caz, de competenta instantei expres prevăzute de lege“.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 78 si ale art. 154 alin. (1) din Constitutie, care au următoarea redactare:

– Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 78: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.“;

– Art. 154 alin. (1): “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin  prezentei Constitutii.“

Examinând exceptia, Curtea constată că, desi autorul exceptiei invocă atât neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3 pct. 21, cât si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, în argumentarea criticii sale acesta se referă doar la dispozitiile art. 299 alin. 3.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 3 pct. 21 din Codul de procedură civilă în raport cu textele constitutionale de referintă invocate, Curtea retine că acest text de lege nu face decât să modifice competenta materială a curtii de apel, astfel încât nici o prevedere din cuprinsul său nu oferă temei concluziei că acesta ar avea caracter retroactiv. Asa fiind, nu se poate retine că dispozitiile art. 3 pct. 21 din Codul de procedură civilă contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie si, drept urmare, invocarea celorlalte texte constitutionale, a căror încălcare nu ar putea fi decât consecutivă înfrângerii sale, nu are obiect si, ca atare, este lipsită de relevantă.

Cu privire la dispozitiile art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, normele procedurale criticate nu retroactivează, ci, dimpotrivă, au semnificatia aplicării imediate a unor reguli de competentă. Prin dispozitiile legale deduse controlului de constitutionalitate, legiuitorul a avut în vedere solutionarea cauzei într-un termen mai scurt, cu respectarea însă a tuturor celorlalte drepturi si garantii procesuale.

Astfel, prin excluderea din sfera competentei Înaltei Curti de Casatie si Justitie a recursurilor împotriva hotărârilor pentru care legea prevede numai această cale de atac, s-a avut în vedere deblocarea activitătii acestei instante în scopul evitării posibilelor dificultăti în realizarea dreptului la un proces echitabil si al solutionării cauzelor într-un termen rezonabil. În acest sens, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 436 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004, apreciind că “reglementarea care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate se înscrie în rândul măsurilor de perfectionare a procedurii civile, în cadrul reformei sistemului judiciar“.

Curtea observă că, în realitate, critica autorului exceptiei vizează modul de solutionare a conflictului de legi în timp, în materie de competentă a instantelor, ceea ce constituie obiect de reglementare al art. II din Legea nr. 195/2004, unde s-a prevăzut cu titlu tranzitoriu că în aplicarea noilor prevederi legale dosarele în recurs aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie să fie trimise instantelor devenite competente. Solutia legislativă acolo adoptată nu are însă nici o incidentă si deci nici o relevantă cât priveste constitutionalitatea textelor legale deduse controlului în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 21 si ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ioana Isbăsescu în Dosarul nr. 2.432/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei în Sport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2002

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 85 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 si ratificată de România prin Legea nr. 53/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – La articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei în Sport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) un presedinte, care este vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Sport;“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 18 august 2005.

Nr. 959.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 20–23 octombrie 2005, a celei de-a IV-a editii a Expozitiei Internationale de Tehnică Militară EXPOMIL 2005 si a Seminarului International ICOMIL 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 20–23 octombrie 2005, a Seminarului International ICOMIL 2005.

(2) Se aprobă finantarea cheltuielilor determinate de participarea Ministerului Apărării Nationale la organizarea Expozitiei Internationale de Tehnică Militară EXPOMIL 2005 si a Seminarului International ICOMIL 2005.

Art. 2. – În scopul participării la activitătile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 220 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – (1) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.031.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de părti sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Societătii Comerciale GEMINSERV – S.R.L. Râmnicu Vâlcea – al cărei asociat unic este statul, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 202 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de 37.023 părti sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Societătii Comerciale GEMINSERV – S.R.L. Râmnicu Vâlcea – al cărei asociat unic este statul, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, în conditiile legii.

(2) Municipiul Râmnicu Vâlcea exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de asociat unic la Societatea Comercială GEMINSERV – S.R.L. Râmnicu Vâlcea.

Art. 2. – Predarea-preluarea părtilor sociale mentionate la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.033.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moisei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui tronson de 4,00 km din drumul forestier 153 D Izvorul Dragos, judetul Maramures, si a terenului aferent acestuia, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moisei, judetul Maramures, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei.

Art. 2. – Predarea-preluarea tronsonului de drum forestier prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.034.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier si a terenului aferent, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Moisei si în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei, judetul Maramures

 

Denumirea si locul

unde este situat

drumul forestier

Persoana juridică de la

care se transmite

drumul forestier

Persoana juridică la

care se transmite

drumul forestier

Caracteristicile

drumului forestier

Număr atribuit de Ministerul

Finantelor Publice conform

Hotărârii Guvernului nr. 2.060/2004

(cod de clasificare al terenului)

Drum forestier 153 D

Izvorul Dragos, judetul

Maramures

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor —

Romsilva

Domeniul public

al comunei Moisei

si în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Moisei,

judetul Maramures

Lungimea

drumului

forestier =

4,00 km

 

2677

cod de clasificare: 8.30

 

Terenul aferent

drumului forestier

153 D Izvorul Dragos,

judetul Maramures

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor —

Romsilva

Domeniul public

al comunei Moisei

si în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Moisei

Suprafata

terenului

forestier =

4 ha

 

1364 (partial)

cod de clasificare: 8.04.02

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006 si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din toamna anului 2004, primăvara si toamna anului 2005 si primăvara anului 2006 si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 16 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (3) al articolului 1, litera c) se abrogă.

2. La alineatul (3) al articolului 1, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) 19,2 milioane lei (RON) pentru productia de seminte destinată însământării în primăvara anului 2006, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 4.“

3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Valoarea totală a ajutorului financiar prevăzută la alin. (3) lit. a) se asigură din alocatiile bugetare cu această destinatie, începând cu data de 1 ianuarie 2005.“

4. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor au obligatia să verifice si să confirme, înainte de a fi aprobată cererea pentru acordarea ajutorului financiar, dacă beneficiarul ajutorului financiar este înregistrat pentru producerea de seminte, iar cantitatea de seminte pentru care solicită ajutorul financiar a fost produsă în baza unui contract si/sau unei declaratii de multiplicare, înregistrate la autoritatea desemnată, conform prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, si a fost certificată oficial.“

5. Anexa nr. 3 la hotărâre se abrogă.

6. Anexa nr. 4 la hotărâre se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 1 la normele metodologice se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.037.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2004)

 

SUMELE FIXE

reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă,

vândute si/sau utilizate pentru însământare în campania agricolă din primăvara anului 2006

 

Nr.

crt.

SEMINTE

Specia sau grupa de specii

NORMA

Maxima*)

(kg; mii

bucăti/ha)

U.M.

 

SUMA FIXv — lei (RON)/100 kg

sau 100 bucăti

CATEGORIA BIOLOGICĂ

PREBAZA, BAZA

CERTIFICATĂ

1.

Cartof

3.000

100 kg

35,00

CI.A 30,00

2.

Orez

200

100 kg

87,50

CI.B 25,00

3.

In

90

100 kg

370,00

70,00

4.

Cânepă pentru fibră

100

100 kg

250,00

300,00

5.

Lucernă

25

100 kg

500,00

250,00

6.

Trifoi

25

100 kg

700,00

500,00

7.

Golomăt

25

100 kg

400,00

700,00

8.

Păiu.

30

100 kg

600,00

400,00

9.

Ghizdei

15

100 kg

500,00

600,00

10.

Raigras aristat (italian)

30

100 kg

400,00

500,00

11.

Raigras peren

30

100 kg

600,00

400,00

12.

Timoftică

15

100 kg

700,00

600,00

13.

Firută

15

100 kg

700,00

700,00

14.

Sparcetă

120

100 kg

400,00

700,00

15.

Măzăriche de primăvară

80

100 kg

400,00

400,00

16.

Material săditor pomicol:

 

 

 

 

 

— pomi altoiti

0,8

100 bucăti

700,00

250,00

 

Arbusti fructiferi:

 

 

 

 

 

— zmeur, mur, coacăz, afin

10

100 bucăti

230,00

115,10

 

— căpsun

45

100 bucăti

15,00

9,20

17.

Material săditor viticol

 

 

 

 

 

— vite altoite sau pe rădăcini proprii

4,0

100 bucăti

300,00

200,00

 


*) Norma de sământă, în limita maximă, se impune pentru sământa utilizată la însământare proprie.

 

NOTĂ: Ajutorul financiar se acordă inclusiv pentru semintele si materialul săditor vândute în toamna anului 2005.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Judetul .....................................................................

Beneficiarul ajutorului financiar ..............................

Adresa/Sediul ..........................................................

Telefon/Fax .............................................................

Codul fiscal .............................................................

Numărul de înregistrare în

registrul comertului/CUI ..........................................

Banca (Trezoreria) ..................................................

Contul nr. ................................................................

Verificat si aprobat pentru suma de ....................................... mii lei.

 

Verificat si aprobat pentru suma de ....................................... mii lei.

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ,

INDUSTRIE ALIMENTARĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

Director general,

Sucursala judeteană ...........................................

CONFIRMĂM

Certificarea oficială a semintei

I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.

Director executiv

 

ATESTĂM

efectuarea tratamentului la semintele de ....................

Directa pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

Director executiv

UNITATEA FITOSANITARĂ

Director executiv adjunct

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial,

destinată însământării în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2005

 

1. Sământa vândută

 

Nr.

crt.

 

Seminte

certificate

oficial

- specia -

 

 

Categoria

biologică

 

 

Suma

reprezentând

ajutorul financiar

(lei RON/100 kg;

100 bucăti)

 

 

Cantitatea de sămân Total

(kg)

 

Ajutorul financiar

de primit de la

bugetul de stat

(lei RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1:

x

x

 

 

 

2. Sământa utilizată pentru însământare proprie

 

Nr.

crt.

Seminte

certificate

oficial

- specia -

Categoria

biologică

 

Suma

reprezentând

ajutorul financiar

(lei RON/100 kg;

100 bucăti)

Cantitatea de sămân

Ajutorul financiar

de primit de la

bugetul de stat

(lei RON)

Norma

la hectar

(kg; mii bucăti/ha)

Total

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 2:

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (1 + 2):

 

x

x

 

 

 

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor:

BENEFICIARUL AJUTORULUI FINANCIAR,

Agentul economic ................................

Director, ........................

Contabil-sef, .............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – La articolul 1 alineatul (1), litera i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 31 ianuarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“i) activitătile de evaluare si participare la proiecte cu finantare internă si internatională realizate de Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare;“.

Art. II. – Se autorizează Ministerul Educatiei si Cercetării să introducă în structura bugetului Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare modificările care decurg din aplicarea prezentei hotărâri începând cu anul financiar 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.039.             

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea si în folosinta Spitalului Universitar de Urgentă Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 687/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea si în folosinta Spitalului Universitar de Urgentă Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 26 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Spitalului Universitar de Urgentă Bucuresti“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în localitatea Fundulea, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Spitalului Universitar de Urgentă Bucuresti, pentru înfiintarea Centrului de postcură specializat pentru consumatorii de droguri, a Centrului de formare a personalului cu atributii în domeniul combaterii dependentelor si a Centrului de practică universitară a studentilor care studiază adictiile.“

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – În scopul finalizării lucrărilor de investitii, se mandatează Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti ca,

împreună cu Ministerul Sănătătii si cu Agentia Natională Antidrog, să înceapă procedura de initiere a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.047.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru desfiintarea Centrului Regional de Inovare, Implementare si Aplicare a Inventiilor din Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile art. 2 si 15 din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se desfiintează Centrul Regional de Inovare, Implementare si Aplicare a Inventiilor din Târgu Mures, persoană juridică română cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Henri Coandă nr. 1, aflat în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 6 din anexa nr. 2 “Institutiile si unitătile de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică“ la Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.048.

 

HOTĂRÂRE

pentru indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu luna septembrie 2005, indemnizatia lunară neimpozabilă, acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961, se indexează cu 9,7% si devine 2,09 lei (RON).

Art. 2. – Nivelul indexat al indemnizatiei lunare prevăzut la art. 1 se utilizează, începând cu luna septembrie 2005, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.049.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift)

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 51.568 din 1 septembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Directia generală inspectie si coordonare PIF vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială partială a Deciziei Consiliului nr. 92/438/CEE privind computerizarea procedurilor de import veterinare, care amendează directivele nr. 90/675/CEE, nr. 91/496/CEE, nr. 91/628/CEE si Decizia nr. 90/424/CEE si care abrogă Decizia nr. 88/192/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 243 din 25 august 1992, p. 27.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind computerizarea procedurilor de import veterinare

(Proiectul Shift)

 

Art. 1. – (1) Computerizarea procedurilor de import cuprinde:

a) o procedură pentru transmiterea informatiilor relevante în cazul în care un medic veterinar oficial la un post de inspectie la frontieră redirectionează un transport;

b) organizarea si operarea bazelor de date care cuprind cerintele comunitare pentru import de animale si produse de origine animală;

c) organizarea si operarea bazelor de date care cuprind importurile de animale si produse de origine animală în România.

(2) Computerizarea specificată la alin. (1) trebuie să îndeplinească standardele internationale actuale.

Art. 2. – În scopurile prezentei norme sanitare veterinare se aplică definitiile date în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului nr. 97/78/CEE, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului nr. 91/496/CEE.

Art. 3. – (1) Procedura de informare mentionată la art. 1 alin. (1) lit. a) cuprinde posturile de inspectie la frontieră, autoritătile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale României si Comisia Europeană.

(2) Procedurile de informare mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a) functionează după cum este specificat în anexa nr. 1.

Art. 4. – (1) Bazele de date mentionate la art. 1 alin. (1) lit. b) contin detalii complete ale cerintelor pentru importul în România de animale si produse de origine animală, în special informatii privind listele tărilor terte autorizate, ale unitătilor aprobate, măsurile de protectie adoptate si modelele de certificat autorizate.

(2) Bazele de date mentionate la art. 1 alin. (1) lit. b) se organizează si se operează după cum este specificat în anexa nr. 2.

Art. 5. – (1) Bazele de date mentionate la art. 1 alin. (1) lit. c) contin informatii complete despre animalele sau produsele aduse în România, cuprinzând în special conditiile de transport al animalelor si rezultatul controalelor efectuate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, ce transpune Directiva Consiliului nr. 97/78/CEE, si a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, ce transpune Directiva Consiliului nr. 91/496/CEE.

(2) Bazele de date mentionate la art. 1 alin. (1) lit. c) se organizează si se operează după cum este specificat în anexa nr. 3.

Art. 6. – Echipamentul folosit la posturile de inspectie la frontieră în scopurile prezentei norme sanitare veterinare poate fi cel specificat în art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 781/2003 pentru instituirea în România a retelei veterinare computerizate ANIMO, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, ce transpune Decizia nr. 91/398/CEE.

Art. 7. – Regulile solicitate pentru aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se adoptă aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

Art. 8. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcărilor legislatiei veterinare ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială partială a Deciziei Consiliului nr. 92/438/CEE, asa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul CE nr. 806/2003.

Art. 9. – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

1. Principiul de bază al sistemului este că fiecare autoritate relevantă (post de inspectie la frontieră, autoritatea centrală a statului membru al Uniunii Europene si a României, Comisia Europeană) va avea un acces aleatoriu la un fisier computerizat al unui transport de animale sau produse de origine animală reexpediate în baza art. 12 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003, ce transpune Directiva Consiliului nr. 91/496/CEE, sau a art. 17 din Norma sanitară veterinară ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind  produsele care intră pe teritoriul României din tări terte,aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003.

2. Acest fisier va fi actualizat de autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale României; informatiile trebuie să fie transmise cu rapiditate maximă prin reteaua cu comutarea pachetelor de mesaje.

3. La nivel comunitar, Comisia Europeană, iar la nivel national, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sunt responsabile de această retea; alegerea operatorului si specificatiile tehnice totale ale retelei sunt stabilite aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

4. Motivele pentru reexpedierea unui transport trebuie să se înregistreze în fisier; regulile pentru aplicarea prezentului alineat se adoptă aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

1. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va stabili o bază de date pentru cerintele nationale (care nu sunt cuprinse în baza de date stabilite de Comisia Europeană pentru cerintele comunitare pentru import de animale vii si produse) pentru importul de animale vii si produse de origine animală ce intră pe teritoriul României, pe care trebuie să o facă disponibilă pentru statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană si posturile comunitare de inspectie la frontieră.

2. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va stabili modalitatea prin care posturile de inspectie la frontieră vor avea acces la bazele de date indicate la pct. 1.

3. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este responsabilă pentru actualizarea bazelor de date indicate la pct. 1.

4. Cerintele tehnice pentru armonizarea bazelor de date si cele pentru actualizarea acestora se stabilesc aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

1. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste o bază de date ce cuprinde animalele si produsele importate pe teritoriul României.

2. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va transmite Comisiei Europene informatiile extrase din baza de date mentionată la pct. 1, cu o frecventă determinată, aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

3. Cerintele tehnice pentru armonizarea bazelor de date si cele pentru transmiterea informatiilor către Comisia Europeană se stabilesc aplicându-se cerintele Uniunii Europene.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 688/1993 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1993, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 100, în loc de: “El Agha Baha El Din Abo Alla Youssef, cetătean egiptean, născut la 5 noiembrie 1963 [...]“ se va citi: “Al Agha Bahaa El Din, cetătean egiptean, născut la 22 august 1962 [...]“.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 360/1999 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 208 din 13 mai 1999, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 26, în loc de: “El Kadi Amr Mahmoud Taha Ismail, cetătean egiptean [...]“ se va citi: “Elkadi Amr Mahmoud Taha Ismail, cetătean egiptean [...]“.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 96, în loc de: “... – Radu Cătălina, născută la 20 ianuarie 1988 [...]“ se va citi: “... – Radu Cătălina, născută la 20 octombrie 1998 [...]“.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 12 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– în anexă, la nr. crt. 11, în loc de: “11. Covasna 30,0“ se va citi: “11. Covasna 30,3“.